0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

181 913 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2013, 19:05

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG , PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN , HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TÀI HOẠT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2008 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TÀI HOẠT MỘT SỐ BIỆN PHÁPXÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục số : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG TÂM SƠN Thành phố Hồ Chí Minh – 2008 LỜI CÁM ƠN Công trình nghiên cứu khoa học trên đây đã được hoàn thành . Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả quý Thầy, Cô giáo Khoa Tâm lý-Giáo dục, Phòng Khoa học công nghệ-Sau đại học Trường Đại học Sư phạm TP.HCM . Xin chân thành cám ơn Thầy: PGS.TS Hoàng Tâm Sơn đã hướng dẫn nghiên cứu khoa học rất tận tâm đầy trách nhiệm. Xin chân thành cám ơn Ban Lãnh đạo Trường Cao đẳng PT-TH II đã tạo điều kiện cho tôi theo học cao học trong thời gian qua. Xin cám ơn tất cả các bạn cùng khóa: K.15 – Quản lý giáo dục , đồng nghiệp, người thân trong gia đình đã động viên tôi rất nhiều để hoàn thành luận văn này. Tp. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 6 năm 2008 Tác giả luận văn Nguyễn Tài Hoạt LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học dưới đây, đề tài: Một số biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II của cá nhân tôi. Các số liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn hoàn toàn trung thực chưa hề được công bố. Với các vấn đề lý luận, chúng tôi tiếp thu kế thừa của các tác giả cao minh, cũng như kiến thức của các Thầy, Cô đã trang bị trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Sư phạm Tp.HCM để xây dựng riêng cho mình một hướng đi phù hợp với đề tài nghiên cứu Nguyễn Tài Hoạt MỤC LỤC trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cám ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu , các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các đồ MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 7 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 7 1.2. Quan điểm của Đảng Nhà Nước chỉ đạo về việc xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên 11 1.3. Vai trò, nhiệm vụ yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên. 15 1.4. Vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên trong trường CĐ PT-TH II 26 1.5. Quyền hạn nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong việc xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng PT-TH II 29 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VI ÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PT-TH II 39 2.1. Một vài nét về trường Cao đẳng PT-TH II 39 2.2.Nhiệm vụ của Trường Cao đẳng PT-TH II 40 2.3. Quy mô ngành nghề đào tạo 42 2.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy trường Cao đẳng PT-TH II 43 2.5. Thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng PT-TH II 45 2.6. Thực trạng các biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II 65 2.7. Đánh giá chung về thực trạng các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II 85 Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PT- TH II TRONG GIAI ĐOẠN MỚI (2007-2010) 87 3.1. Những căn cứ để đề xuất biện pháp 87 3.2. Môt số biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II trong giai đoạn mới 90 3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên về vai trò, vị trí quan trọng của người giảng viên trước yêu cầu đòi hỏi của tình hình trong giai đoạn mới 90 3.2.2. Tăng cường công tác hoạch định đội ngũ giảng viên 93 3.2.3. Tăng cường công tác tuyển chọn sử dụng đội ngũ giảng viên 99 3.2.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng 106 3.2.5. Tạo môi trường thăng tiến cho giảng viên 114 3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH-II 118 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO 129 PHỤ LỤC 134 DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH : Ban giám hiệu : Cao đẳng ĐH : Đại học CĐ-ĐH : Cao đẳng- đại học CBCNV : Cán bộ công nhân viên CNH-HĐH : Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa GD-ĐT : Giáo dục đào tạo GV : Giáo viên HS : Học sinh HSSV : Học sinh, sinh viên LĐ-TB-XH : Lao động-thương binh xã hội NCKH : Nghiên cứu khoa học TNVN : Tiếng nói Việt Nam THVN : Truyền hình Việt Nam TW : Trung ương PT-THVN : Phát thanh - Truyền hình Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Năng lực sư phạm kỹ năng chun mơn 56 Bảng 2.2: Ý kiến đánh giá về chất lượng đội ngũ giảng viên của khối cán bộ quản lý giảng viên 60 Bảng 2.3: Ý kiến đánh giá về chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường hiện nay 63 Bảng 2.4: ì Tình hình tuyển dụng giảng viên 66 Bảng 2.5: Đánh giá về cơng tác tuyển dụng sử dụng giảng viên 70 Bảng 2.6: Ýù kiến về các khoá đào tạo bồi dưỡng mà bản thân giảng viên đtham gia dự từ khi về công tác tại trường 75 Bảng 2.7: Ý kiến của giảng viên về chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng 76 Bảng 2.8: Ýù kiến đánh giá về quy chế giảng dạy của giáo viên trong nhàtrường hiện nay về giờ chuẩn, giáo trình giáo án. 81 Bảng 2.9: Ý kiến đánh giá về việc thực hiện một số chế độ chính sách liên quan đến đời sống giảng viên 81 Bảng 2.10: Ý kiến về thực trạng biên soạn chương trình các tài liệu dạy học, quản lý thực hiện chương trình đào tạo 83 Bảng 3.1: Ý kiến khảo nghiệm những biện pháp của Hiệu trưởng nhằm xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng PT-TH II hiện nay 118 DANH MỤC CÁC ĐỒ đồ 1.1: Cấu trúc 3 yếu tố hoạt động dạy học của G.Brousseau, Margolinas 17 đồ 1.2: Vai trò của giảng viên dạy cao đẳng, đại học trong phương pháp lấy người học làm trung tâm 23 đồ 1.3: Hoạt động điều khiển của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học. 32 đồ 1.4: Bốn bước trong hoạch định đội ngũ 36 đồ 1.5: Q trình đào tạo phát triển đội ngũ 37 đồ 2.1: Tổ chức bộ máy trường CĐPT-TH II 44 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật trên thế giới trong những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 đã tạo điều kiện cho ngành phát thanh-truyền hình trên thế giới nói chung Việt Nam nói riêng có sự phát triển vượt bậc. Phát thanh- truyền hình là kênh thông tin, giải trí, giáo dục đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của quần chúng nhân dân, một phương tiện truyền thông đại chúng rất hiệu quả, hấp dẫn với mọi gia đình từ thành thị tới nông t hôn, từ vùng núi đến hải đảo, cho đến những người ngư dân xa đất liền, bà con Việt kiều sống trên khắp các châu lục có nhu cầu tìm hiểu về quê hương đất nước. Trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, phát thanh-truyền hìnhmột công cụ quan trọng của Đảng nhà nước trong việc định hướng ý thức xã hội, xâ y dựng nếp sống mới của con người Việt Nam “đậm đà bản sắc dân tộc”. Để hoàn thành nhiệm vụ to lớn này, ngành phát thanh truyền hình nước ta trong thời kỳ Đổi mới cần một đội ngũ cán bộ có năng lực tâm huyết với nghề; nắm vững kỹ thuật sử dụng thiết bị hiện đại để xây dựng các chương trình phát thanh-truyền hình sinh động, hấp dẫn, t hỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của quần chúng nhân dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền định hướng ý thức xã hội của Đảng Nhà nước. Đào tạo được một đội ngũ cán bộ có năng lực phẩm chất như vậy là trách nhiệm của các cơ sở đào tạo chuyên ngành phát thanh-truyền hình trên phạm vi cả nước. Đài Tiếng nói Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam đã có chủ trương nâng cấp công tác đào tạo nguồn nhân lực này tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ trên. 1.2. Trường Cao đẳng P hát thanh-Truyền hình IImột trường ngành trực thuộc cơ quan chủ quản Đài Tiếng nói Việt Nam. Trên cơ sở quy hoạch của Chính phủ năm 2004, Trường Cao đẳng PT-TH II mới được nâng cấp từ Trường Trung học PT-TH II ngày 19/6/2006. Nhiệm vụ của trường là đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên, phóng viên cung cấp nguồn nhâ n lực cho ngành PT-TH khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào theo hướng đa hệ: hệ cao đẳng PT-TH, trung cấp PT-TH, công [...]... ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II 2.7 Đánh giá chung về thực trạng các biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II Chương 3: Đề xuất một số biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II trong giai đoạn mới (2007-2010) 1.1 Những căn cứ để đề xuất biện pháp 1.2 Một số biện pháp xây dựng. .. đội ngũ giảng viên các biện pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II 2.1 Một vài nét về Trường Cao đẳng PT-TH II 2.2 Nhiệm vụ của Trường Cao đẳng PT-TH II 2.3 Quy mơ ngành nghề đào tạo 2.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng PT-TH II 2.5 Thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng PT-TH II 2.6 Thực trạng về các biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ. .. cứu của chúng tơi chỉ giới hạn trong ba nhiệm vụ sau đây: - Thứ nhất: nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn của vấn đề xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên - Thứ hai: làm rõ thực trạng về đội ngũ giảng viên các biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II - Thứ ba: đề xuất các biện pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường. .. trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II trong giai đoạn 2007-2010 5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng về đội ngũ giảng viên các biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II 6 Gỉả thiết nghiên cứu Đội ngủ giảng viên các biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II còn nhiều hạn... của đề tài 1.1 Một số khái niệm cơng cụ 1.2 Quan điểm của Đảng Nhà nước về xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên 1.3 Vai trò, nhiệm vụ u cầu đối với đội ngũ giảng viên 1.4 Tầm quan trọng vai trò của đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng PT-TH II 1.5 Nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng trong việc xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng PT-TH II Chương 2: Thực trạng về đội. .. viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II 2 Mục đích nghiên cứu đề tài Làm rõ thực trạng về đội ngũ giảng viên một số biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II Trên cơ sở lý luận, thực trạng nhiệm vụ chính trị của nhà trường, chúng tơi đề xuất một số biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp... viện PT-TH 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II - Khách thể nghiên cứu: Hoạt động xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu về việc quản lý đội ngũ giảng viên phải nghiên cứu nhiều yếu tố nhiều khía cạnh Song... biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng PT-TH II nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường, đáp ứng u cầu phát triển của ngành PT-TH khu vực phía Nam theo 2 giai đoạn 2006-2010 từ 2010-2020 trong chiến lược giáo dục của nhà nước là một u cầu cấp bách Trên tinh thần ấy chúng tơi lựa chọn đề tài: Một số biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường. .. trạng biện pháp quản lý đội ngũ với hai loại phiếu hỏi ý kiến của: + Cán bộ quản lý, giảng viên + Học sinh, sinh viên - Phương pháp phỏng vấn nhằm bổ sung làm rõ thực trạng biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II một số Trường Cao đẳng (CĐ), Đại học (ĐH) có đào tạo chun ngành hoặc phân mơn phát thanh, truyền hình 8 Địa điểm nghiên cứu: Tại Trường Cao đẳng. .. gian tới, nhà trường sẽ được xây mới khang trang, hiện đại tại khu vực Đài Phát sóng Qn Tre, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh với diện tích 5 ha, theo chuẩn của một Trường Cao đẳng quốc gia Xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng u cầu của bậc đào tạo là một vấn đề cấp bách thuộc phạm vi quản lý của BGH nhà trường, trực tiếp là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II 1.4 Trường Cao đẳng PT-TH II hiện nay . triển đội ngũ giảng viên của hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II. - Thứ ba: đề xuất các biện pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng. của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II Chương 3: Đề xuất một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II, MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II, , Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II là một trường ngành trực, Sự nâng cấp liên tục của nhà trường xuất phát từ u cầu bức xúc của Trường Cao đẳng PT-TH II hiện nay đang gặp khó khăn về cơng tác xây, Nhiệm vụ nghiên cứu, 1: Cơ sở lý luận của đề tài, Một số khái niệm liên quan đến đề tài, Năng lực sư phạm Kỹ năng công cụ, Một vài nét về Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyến hình II, Nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II, Quy mơ ngành nghề đào tạo Cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II, Thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Phát thanh -Truyền hình II, Cơ cấu giảng viên so với cán bộ, nhân viên phục vụ giảng dạy, Cơ cấu giảng viên so với sinh viên, Về thâm niên giảng dạy., Về cơ cấu học hàm, học vị và xếp ngạch giảng viên, Về năng lực sư phạm và chuyên môn, Năng lực nghiên cứu khoa học, Trình độ tin học và ngoại ngữ, Thực trạng về qui trình tuyển dụng, Thực trạng về sử dụng giảng viên, Các hình thức đào tạo., Nội dung đào tạo, Việc thực hiện các chế độ chính sách, Về vấn đề lương và thu nhập của giảng viên, Thông báo kế hoạch tuyển dụng Thu nhận hồ sơ dự tuyển., Chuyên môn, KIẾN NGHỊ a. Đối với Nhà Nước

Hình ảnh liên quan

PHÁT THANHTRUYỀN HÌNH II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II
PHÁT THANHTRUYỀN HÌNH II Xem tại trang 1 của tài liệu.
-Ki ểm tra, đánh giá tình hình thực hiện. - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

i.

ểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 2.3 :Ý kiến đánh giá về chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường hiện nay - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.3.

Ý kiến đánh giá về chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường hiện nay Xem tại trang 72 của tài liệu.
Qua kết quả của bảng 2.3 cho thấy: - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

ua.

kết quả của bảng 2.3 cho thấy: Xem tại trang 72 của tài liệu.
.B ảng 2.4: Tình hình tuyển dụng giảng viên - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

ng.

2.4: Tình hình tuyển dụng giảng viên Xem tại trang 75 của tài liệu.
Bảng 2.5: Đánh giá về cơng tác tuyển dụng và sử dụng giảng viên - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.5.

Đánh giá về cơng tác tuyển dụng và sử dụng giảng viên Xem tại trang 79 của tài liệu.
Qua bảng 2.6 chúng tơi nhận thấy: - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

ua.

bảng 2.6 chúng tơi nhận thấy: Xem tại trang 84 của tài liệu.
Bảng 2.7 :Ý kiến của giảng viên về chất lượng các khĩa đào tạo, bồi dưỡng - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.7.

Ý kiến của giảng viên về chất lượng các khĩa đào tạo, bồi dưỡng Xem tại trang 86 của tài liệu.
Bảng 2.8:Ýù kiến đánh giá về quy chế giảng dạy của giáo viên trong nhàtrường - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.8.

Ýù kiến đánh giá về quy chế giảng dạy của giáo viên trong nhàtrường Xem tại trang 90 của tài liệu.
Bảng 2.9 :Ý kiến đánh giá về việc thực hiện một số chế độ chính sách liên quan đến đời sống giảng viên - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.9.

Ý kiến đánh giá về việc thực hiện một số chế độ chính sách liên quan đến đời sống giảng viên Xem tại trang 90 của tài liệu.
1. Xin Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến về số lượng đội ngũ giáo viên trong trường hiện nay - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

1..

Xin Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến về số lượng đội ngũ giáo viên trong trường hiện nay Xem tại trang 151 của tài liệu.
Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

r.

ường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II Xem tại trang 151 của tài liệu.
Qua kết quả của bảng 2.1 cho thấy - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

ua.

kết quả của bảng 2.1 cho thấy Xem tại trang 158 của tài liệu.
Qua kết quả của bảng 2.2 cho thấy - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

ua.

kết quả của bảng 2.2 cho thấy Xem tại trang 159 của tài liệu.
Bảng 2.8. Ýù kiến về nhu cầu các nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên dưới đây - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.8..

Ýù kiến về nhu cầu các nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên dưới đây Xem tại trang 161 của tài liệu.
Qua kết quả của bảng 2.8 cho thấy - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

ua.

kết quả của bảng 2.8 cho thấy Xem tại trang 161 của tài liệu.
Bảng 2.10. Ýù kiến đánh giá về quản lý sử dụng phương tiện dạy học Quản lý sử dụng phương tiện dạy học Trung - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.10..

Ýù kiến đánh giá về quản lý sử dụng phương tiện dạy học Quản lý sử dụng phương tiện dạy học Trung Xem tại trang 162 của tài liệu.
Qua kết quả của bảng 2.10 cho thấy - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

ua.

kết quả của bảng 2.10 cho thấy Xem tại trang 162 của tài liệu.
Qua kết quả của bảng 2.15 cho thấy - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

ua.

kết quả của bảng 2.15 cho thấy Xem tại trang 167 của tài liệu.
Qua kết quả của bảng 2.18 cho thấy - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

ua.

kết quả của bảng 2.18 cho thấy Xem tại trang 168 của tài liệu.
Qua kết quả của bảng 2.20 cho thấy - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

ua.

kết quả của bảng 2.20 cho thấy Xem tại trang 169 của tài liệu.
Bảng 2.21. Ýù kiến về thực trạng biên soạn chương trình và các tài liệu dạy học. Nội dung  Trung bình Độ lệch tiêu - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.21..

Ýù kiến về thực trạng biên soạn chương trình và các tài liệu dạy học. Nội dung Trung bình Độ lệch tiêu Xem tại trang 169 của tài liệu.
Qua kết quả của bảng 2.22 cho thấy - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

ua.

kết quả của bảng 2.22 cho thấy Xem tại trang 170 của tài liệu.
Bảng 2.23. Ýù kiến đánh giá về các hoạt động quản lý của trường, bộmôn và giáo viên trong việc duy trì nền nếp học tập của học sinh - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.23..

Ýù kiến đánh giá về các hoạt động quản lý của trường, bộmôn và giáo viên trong việc duy trì nền nếp học tập của học sinh Xem tại trang 170 của tài liệu.
Bảng 2.25. Đánh giá về số lượng đội ngũ giáo viên - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.25..

Đánh giá về số lượng đội ngũ giáo viên Xem tại trang 174 của tài liệu.
Bảng 2.27. Ýù kiến về mức độ thực hiện những công việc dưới đây trong quản lý giáo viên. - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.27..

Ýù kiến về mức độ thực hiện những công việc dưới đây trong quản lý giáo viên Xem tại trang 175 của tài liệu.
Bảng 2.28. Ýù kiến về nhu cầu các nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.28..

Ýù kiến về nhu cầu các nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên Xem tại trang 176 của tài liệu.
Bảng 2.32. Ýù kiến đánh giá về các hoạt động quản lý của trường, bộmôn và giáo viên trong việc duy trì nền nếp học tập của học sinh - MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

Bảng 2.32..

Ýù kiến đánh giá về các hoạt động quản lý của trường, bộmôn và giáo viên trong việc duy trì nền nếp học tập của học sinh Xem tại trang 178 của tài liệu.

Từ khóa liên quan