0

hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập trong dạy học môn toán đại số lớp 9

24 2,506 4
  • hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập trong dạy học môn toán đại số lớp 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 20:56

Tên đề tài : “Hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập ? trong dạy học môn Toán Đại số lớp 9”. Giáo viên thực hiện : Nguyễn Tấn Thành. Trường Trung Học Cơ Sở Bàu Năng I. Lý do chọn đề tài: - Mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo của trường phổ thông trong giai đoạn mới là phải phát huy tính chủ động sáng tạo, thích tìm hiểu vấn đề … trong quá trình lĩnh hội kiến thức mới. - Thực trạng nhiều học sinh vẫn còn thụ động trong giờ học, mà chất lượng tư duy của học sinh tích cực là nhờ vào cách giáo viên hướng dẫn khai thác kiến thức bài học. II. Đối tượng- Phương pháp nghiên cứu: * Đối tượng : Nghiên cứu cách hướng dẫn khai thác kiến thức một cách chủ động từ bài tập ? cho học sinh lớp 9A4 trong dạy học môn Đại số lớp 9 khi hình thành kiến thức mới. * Phương pháp : - Tham khảo tài liệu ở các sách, báo, trên mạng Internet - Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với giáo viên và học sinh. - Kiểm tra quá trình thực hiện : Đối chiếu kết quả, so sánh. III. Đề tài đưa ra giải pháp mới: Hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bài tập ? trong dạy môn Đại số bằng cách tiếp cận, phát hiện và lĩnh hội kiến thức một cách tích cực, sáng tạo, chủ động. Học sinh được học tập nội dung bài học và con đường cách thức dẫn đến kiến thức đó. IV. Hiệu quả áp dụng: * Giáo viên: - Thực hiện đúng tinh thần đổi mới phương pháp. - Sử dụng tốt phương pháp dạy học tích cực đạt hiệu quả. - Đáp ứng được một trong những mục tiêu giáo dục. * Học sinh : - Học sinh lĩnh hội kiến thức bài học một cách chủ động, sáng tạo. - Phát triển các hoạt động tư duy học sinh: phân tích, quan sát, dự đoán, tổng hợp, … V. Phạm vi áp dụng: 1 BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Áp dụng giải pháp đối với bộ môn Toán - Đại số ở lớp 9A4 Trường THCS Bàu Năng. Bàu Năng, ngày tháng năm 2011 Giáo viên thực hiện Nguyễn Tấn Thành I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Lý do chọn đề tài : Theo yêu cầu mới của xã hội, đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo đòi hỏi phải đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp dạy học một cách thích ứng. Góp phần thực hiện nhiệm vụ đó, nội dung và phương pháp dạy học của môn học phải được đổi mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội và đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của học sinh. Thực hiện việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá theo Chuẩn kiến thức kỹ năng, chỉ đạo định hướng đổi mới phương pháp dạy học với tư tưởng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên, giúp học sinh tích cực chủ động chiếm lĩnh tri thức khoa học. Thực hiện nhiệm vụ dạy học với nội dung và chương trình theo Chuẩn kiến thức kỹ năng là vấn đề giáo viên giảng dạy bộ môn Toán quan tâm nhất, nhằm phát huy tính chủ động, tìm tòi, sáng tạo, thích tìm hiểu kiến thức mới và hiểu được kiến thức cơ sở khoa học, thì ngoài việc sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với bộ môn, cần có phương pháp hướng dẫn học sinh biết cách khai thác hết các thông tin kiến thức trong bài học để phát huy cao hứng thú học tập của học sinh trong hoạt động tự chiếm lĩnh tri thức, đây là việc làm thường xuyên của mỗi giáo viên trong giờ lên lớp nhằm kích thích sự suy nghĩ của học sinh. Chất lượng tư duy của học sinh phụ thuộc vào chất lượng hệ thống câu hỏi, bài tập mà giáo viên sử dụng khi hướng dẫn học sinh tiếp cận phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức giúp học sinh động não, tích cực tham gia vào quá trình học tập, từ đó nâng cao chất lượng bộ môn ngày càng cao hơn, học sinh hứng thú học tập hơn. Xuất phát từ những lý do trên, tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài : “Hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập ? trong dạy học môn Toán Đại số lớp 9” cho đối tượng học sinh lớp 9A4 ở Trường trung học cơ sở Bàu Năng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng mục tiêu giáo dục của ngành đề ra. 2. Mục đích nghiên cứu: 2 Nghiên cứu cách hướng dẫn khai thác kiến thức bài học từ bài tập ? ở môn Đại số 9, giúp các em tích cực chủ động tìm hiểu, khám phá và lĩnh hội kiến thức nhanh hơn, nhớ lâu hơn kiến thức đã học. 3. Đối tượng nghiên cứu: - Nghiên cứu cách hướng dẫn khai thác kiến thức từ các bài tập ? cho học sinh lớp 9A4 ở môn Đại số lớp 9 - Lớp nghiên cứu: Lớp 9A4 - Lớp đối chứng: Lớp 9A5 * Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian không nhiều nên tôi chỉ nghiên cứu đề tài trong phạm vi môn Đại số 9. Tiến hành nghiên cứu vận dụng một số phương pháp tích cực khi hướng dẫn khai thác thông tin kiến thức bài học trong quá trình truyền thụ kiến thức mới cho học sinh lớp 9A4 Trường Trung học cơ sở Bàu Năng năm học 2010- 2011. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Đọc và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu: giúp tôi có cơ sở lí luận để phân tích các tài liệu, các dữ kiện có liên quan. - Dự giờ, học hỏi trao đổi các đồng nghiệp: tìm hiểu giáo viên khác cách hướng dẫn học sinh khai thác thông tin có hiệu quả ra sao, qua đó rút kinh nghiệm cho bản thân. - Điều tra, đàm thoại, tìm hiểu thực trạng học sinh. - Kiểm tra đối chiếu, so sánh, điều chỉnh bổ sung. - So sánh thái độ học tập ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, so sánh kết quả giữa lớp áp dụng giải pháp với lớp không áp dụng giải pháp. 5. Giả thuyết khoa học: Các giờ học môn Toán nói chung, Đại số nói riêng sẽ khô khan, trừu tượng khó hiểu khi mà giáo viên không hướng dẫn học sinh cách khai thác thông tin kiến thức bài học, chưa phân loại câu hỏi, bài tập phát triển tư duy của học sinh. Nhưng nếu giáo viên sử dụng tốt phương pháp hướng dẫn học sinh, làm cho học sinh biết cách khai thác tìm tòi phát hiện kiến thức thì tiết học sẽ trở nên sinh động, tạo được niềm say mê hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em chủ động phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức một cách nhanh chóng, hiệu quả. Vì giả thuyết trên làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều và mạnh dạn đưa ra giải pháp “Hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập ? trong dạy học môn Toán Đại số lớp 9” nhằm giúp cho học sinh yêu thích môn học hơn và từ đó chất lượng dạy Toán sẽ dần được cải thiện. 3 II. NỘI DUNG : 1 Cơ sở lý luận : 1.1 Các văn bản chỉ đạo của cấp trên : - Nghị quyết số 40/2000/QH X ngày 9/12/2000 của Quốc Hội khóa X về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã khẳng định mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là: “Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đại hóa đật nước, phù hợp thực tiễn và truyền thống Việt nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.” - Nghị quyết TW 2- khoá VIII (12-1996) khẳng định : “Phải đổi mới phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy, sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh”. - Luật Giáo dục sửa đổi năm 2010, điều 28.2 nêu rõ “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. 1.2 . Các quan niệm khác về giáo dục : - Đặc trưng của môn Toán: 4 Theo Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS môn Toán: “Dạy học toán thực chất là dạy hoạt động toán học. Đối với học sinh có thể xem giải toán là hình thức chủ yếu của hoạt động Toán học. Trong dạy học toán, mỗi bài tập toán học được sử dung với những dụng ý khác nhau, có thể dùng tạo tiền đề xuất phát, để gợi động cơ, để làm việc với nội dung mới,…đều hướng tới việc thực hiện các mục đích dạy học”. - Mục tiêu của dạy học môn Toán: Với mục tiêu giáo dục phổ thông là “giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” Trên cơ sở mục tiêu chung cho thấy, dạy học Toán cần phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động , sáng tạo của học sinh. Phải phát huy tối đa những đặc trưng của bộ môn phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng học sinh và điều kiện lớp học. Dạy học Toán cần phải bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh. 2. Cơ sở thực tiễn : 2.1. Thực trạng của vấn đề dạy và học Toán hiện nay: Trong quá trình trực tiếp giảng dạy và dự giờ các đồng nghiệp, thực trạng của việc hướng dẫn học sinh khai thác thông tin kiến thức từ bài tập ? trong sách giáo khoa ở trường trung học cơ sở, bản thân tôi nhận thấy những vấn đề sau: + Đối với giáo viên : + Phân loại chưa rõ các câu hỏi, bài tập hướng dẫn học sinh hoạt động chiếm lĩnh kiến thức trong các bài học. + Cách đặt và sử dụng câu hỏi, chọn lựa bài tập kích thích tư duy học sinh chưa phù hợp. + Giáo viên do nhiều nguyên nhân đã chưa thật sự nghiên cứu sâu vấn đề khai thác kiến thức như thế nào để học sinh tích cực hơn trong quá trình học tập nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Toán. + Đối với học sinh : + Tình trạng chung hiện nay là học sinh chưa chủ động trong tìm hiểu kiến thức mới từ sách giáo khoa. + Một bộ phận học sinh trung bình, yếu chưa mạnh dạn phát biểu, chưa chủ động trong quá trình giải toán cũng như vận dụng kiến thức vào gải toán. 5 + Không biết cách khai thác thông tin trong sách giáo khoa theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề để rút ra kiến thức bổ ích cho bản thân. + Lười nghiên cứu các thông tin của bài nên chưa thật sự mang lại hiệu quả cao về chất lượng giáo dục và đào tạo. 2.2. Sự cần thiết của đề tài: - Học sinh là chủ thể của hoạt động học, cần phải được cuốn hút vào những hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, qua đó, học sinh tự lực khám phá điều mình chưa biết chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được sắp đặt. Giáo viên không cung cấp, áp đặt kiến thức có sẵn mà hướng dẫn học sinh phát hiện và chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng thông qua các hoạt động, hình thành thói quen vận dụng kiến thức toán học vào học tập các môn học khác và vào thực tiễn. Do đó, việc hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức một cách đúng hướng là rất cần thiết trong một tiết học lý thuyết cũng như luyện tập, học sinh vừa nắm được tri thức mới, vừa nắm được phương pháp lĩnh hội tri thức đó, học sinh được phát triển tư duy một cách tích cực, sáng tạo. - Trong một tiết dạy Toán phải làm thế nào để thu hút được các đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh yếu kém tham gia hoạt động học tập tích cực hơn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng môn Toán nói riêng. Nếu có phương pháp hướng dẫn thích hợp sẽ góp phần bồi dưỡng hứng thú học tập cho học sinh, nâng cao lòng tin của học sinh vào khoa học, phát triển tư duy năng lực nhận thức của học sinh, giúp giáo viên tiết kiệm được thời gian thay vì giáo viên phải thuyết trình hoặc diễn giải một vấn đề nào đó, học sinh phải lắng nghe và ghi chép đôi khi học sinh không hiểu và giáo viên phải mất thời gian nhắc đi nhắc lại nhiều lần. - Nhờ vào sự hướng dẫn thích hợp, rõ ràng chẳng những giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức một cách vững chắc mà còn nhớ lâu hơn nội dung bài học. 3. Nội dung vấn đề: 3.1. Vấn đề đặt ra đối với việc hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập ? ở môn Đại số 9 : - Hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập ? ở sách giáo khoa phải được kết hợp các hoạt động dạy học toán một cách hợp lý, theo con đường tìm hiểu, khám phá phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức. - Kích thích tính tích cực của học sinh thông qua hướng dẫn khai thác kiến thức từ các bài tập ? sách giáo khoa là bài tập dẫn để dể hình thành kiến thức mới nhanh chóng và học sinh dễ hiểu hơn: + Sử dụng hiệu quả hệ thống bài tập ? kết hợp hệ thống câu hỏi trong hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức. + Tạo thói quen biết hình thành các định nghĩa, quy tắc, phương pháp giải toán và tìm lời giải bài toán. 6 + Phát huy luyện tập các hoạt động trí tuệ: thực nghiệm, dự đoán, phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát, tương tự hóa,… + Khắc phục sai lầm trong quá trình thực hiện. - Nắm rõ các cấp độ phát triển tư duy của học sinh. - Vận dụng, phối hợp tốt các phương pháp đặc trưng bộ môn. a) Vai trò của giáo viên : - Thiết kế những hoạt động giúp học sinh có thể tiếp cận thông tin và xử lý thông tin để tìm ra kiến thức mới thông qua hoạt động cá nhân hoặc nhóm. - Hệ thống câu hỏi có tác động kích thích tư duy độc lập chủ động và tích cực, kích thích lòng ham học hỏi, tạo sự say mê chiếm lĩnh tri thức, tạo điều kiện cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập một cách tự giác, chủ động và bộc lộ khả năng tự nhận thức của mình. - Hoạt động của giáo viên bao gồm: + Sử dụng bài tập ? sgk hợp lý nhằm tạo tình huống có vấn đề, đây cũng là hoạt động cho học sinh tiếp cận thông tin kiến thức + Tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động tư duy: phân tích, thực hành, so sánh, dự đoán,…. + Nêu yêu cầu nhận xét, kết luận và giải thích. b) Vai trò của học sinh : - Học sinh tham gia vào các hoạt động học tập hướng vào sự tìm kiếm và phát hiện ra kiến thức. - Học sinh được thực hành, phân tích lý luận theo cách suy nghĩ của mình, hình thành dần năng lực tự học, tự biết khai thác thông tin kiến thức thông qua hoạt động học tập trên lớp. - Hoạt động tương ứng của học sinh gồm: + Tiếp cận vấn đề: từ bài tập ? sgk cần giải quyết. + Động não giải quyết vấn đề, qua đó tìm ra những kiến thức cần tiếp thu. + Rút ra nhận xét, kết luận về những kiến thức cần lĩnh hội qua kiến thức đã biết. 3.2. Giải quyết vấn đề đặt ra : 3.2.1 Nắm các mức độ phát triển tư duy của học sinh trong chiếm lĩnh kiến thức: Kiến thức kỹ năng phải dựa trên cơ sở phát triển năng lực trí tuệ học sinh ở các cấp độ, từ đơn giản đến phức tạp, nội dung bao gồm các mức độ khác nhau của nhận thức như nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo. 7 Tuy nhiên trong chương trình Giáo dục phổ thông, chủ yếu đề cặp đến các cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng đối với học sinh đại trà, các cấp độ còn lại chú trọng phát huy năng khiếu, năng lực sáng tạo đối với bồi dưỡng học sinh giỏi. 3.2.2 Các biện pháp tương thích thực hiện quy trình hướng dẫn học sinh khai thác thông tin: a) Tác động đến nhận thức của học sinh khi tiếp cận và phát hiện vấn đề: Thể hiện cấp độ nhận biết, nên giáo viên cần kết hợp giữa bài tập và hệ thống câu hỏi gợi mở nhằm tái hiện kiến thức về quy tắc, định nghĩa, thuật toán,… chuẩn bị cho việc phát hiện kiến thức mới. Quy trình thực hiện: Cho học sinh tiếp cận, phát hiện kiến thức mới, giáo viên chọn giải bài tập bài tập ? sgk có sự liên hệ giữa kiến thức đã học và kiến thức mới, để học sinh chủ động tìm ra kiến thức. Biết kết hợp hợp lý với hệ thống câu hỏi, tạo ra tình huống làm xuất hiện nội dung bài học. Ví dụ 1: Khi hình thành khái niệm “căn bậc hai số học” Cho học sinh giải bài tập ?1 sgk/4_Toán 9. Tìm các căn bậc hai của các số sau: a) 9 b) 4 9 c) 0,25 d) 2 * Khi học sinh trình bày giáo viên cần hướng cho học sinh cách ghi kết quả, chia ra 2 cột. Căn bậc hai của 9 là 3 -3 Căn bậc hai của 4 9 là 2 3 - 2 3 Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 -0,5 Căn bậc hai của 2 là 2 - 2 Sau đó giáo viên chỉ nêu: Cột kết quả dương được gọi là căn bậc hai số học của các số đã cho. Và như thế, học sinh đã tự định nghĩa được “căn bậc hai số học” là gì. * Vậy bài tập ?1 được khai thác một cách hiệu quả hơn, qua đó cũng giúp học sinh chủ động trong suy nghĩ phát hiện ra kiến thức mới nhanh chống hơn. Ở đây học sinh tích cực tìm ra kiến thức bằng cách quy lạ về quen Ví dụ 2: Khi dạy bài “Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 2 A A= ” 8 Để giúp học sinh dễ dàng phát hiện và rút ra nội dung định lí, cho học sinh giải ?3 sgk/8_Toán 9. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: a -2 -1 0 2 3 a -2 -1 0 2 3 a 2 a 2 4 1 0 4 9 2 a 2 a 2 1 0 2 3 Có thể học sinh chưa hiểu gì về nội dung bài tập. Do đó giáo viên cần nêu câu hỏi như sau: (?) -2 có quan hệ như thế nào với 2 Có thể học sinh sẽ trả lời: -2 là số đối của 2 Giáo viên cần hướng học sinh hiểu đúng ý đồ của giáo viên cho nên cần phải đặt thêm hai câu hỏi tương tự như vậy cho giá trị 0 và 2. Khi đó, chắc chắn học sinh sẽ hiểu ngay rằng các giá trị của hàng thứ 3 là giá trị tuyệt đối của các giá trị tương ứng ở hàng thứ nhất. Như vậy định lí được hình thành theo hướng quy nạp mà trong toán học thường được áp dụng. Ví dụ 3: Khi dạy bài “Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai”. Để giúp học sinh nắm được khái niệm và hiểu rõ hơn rút gọn là gì? Giáo viên cần mạnh dạng đưa bài tập ?1 sgk/31_Toán 9 vào phần kiểm tra bài cũ với câu hỏi như sau: Hãy vận dụng các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai đã học để thực hiện phép tính sau 3 5 20 4 45a a a a− + + với a > 0. Chắc chắn học sinh sẽ quan sát, suy nghĩ và sẽ tái hiện lại những phép biến đổi đã học để làm. Ở đây chủ yếu vận dụng phép biến đổi đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Sau khi làm xong, giáo viên chỉ nêu: làm như thế là ta đã “rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai”. Từ đó học sinh đã hình thành cho mình nội dung bài sẽ học và xem như bài học đã giải quyết một cách nhẹ nhàng. Ví dụ 4: Bằng cách thực hiện như các ví dụ trên, khi dạy bài: “Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau”, để giúp học sinh dễ tiếp cận kiến thức mới, ta đưa nội dung (một phần của ?1) vào nội dung kiểm tra bài cũ như sau: Vẽ đồ thị 2 hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ: y = 2x + 3 (1) và y = 2x (2) và nêu nhận xét? 9 x 0 - 3 2 y = 2x + 3 3 0 x 0 1 y = 2x 0 2 Bằng kiến thức đã học ở bài trước “Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ o) là một đường thẳng song song với đường thẳng y = ax nếu b ≠ 0”, học sinh sẽ nhận ra rằng 2 đồ thị này song song với nhau. Khi vào nội dung bài mới giáo viên yêu cầu học sinh vẽ thêm đồ thị hàm số y = 2x – 2 (3) trên mặt phẳng vừa vẽ, sau đó nhận xét đồ thị (1) và đồ thị (3). x 0 1 y = 2x – 2 -2 0 Từ phương pháp nêu vấn đề, so sánh và quy nạp như thế học sinh đã rút ra được đồ thị (1) và (3) là 2 đường thẳng song song (vì chúng cùng song song với đồ thị (2)) Giáo viên yêu cầu học sinh so sánh các hệ số của đường thẳng (1) và (3) để từ đó rút ra kết luận của bài học. 10 [...]... cho môn Toán ở tất cả các khối lớp của Trường THCS Bàu Năng 3 Kết luận: Qua việc hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ các bài tập ? trong môn Đại số 9 tôi nhận thấy học sinh dần dần được hình thành thói quen học tập theo các hoạt động toán học, từ nhận biết đến tư duy cao, giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách chủ động hơn và kiến thức cũng được khắc sâu hơn Ngoài ra trong quá trình hướng dẫn. .. đã biết - Có được phương pháp học toán từ việc phân tích, vận dụng kiến thức, tìm ra kiến thức mới, tổng hợp, biết nhận xét đánh giá - Chủ động trong các hoạt động học tập bộ môn toán nói chung, môn đại số nói riêng 2 Hướng phổ biến áp dụng của đề tài: Thực hiện hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ các bài tập ? ở môn Đại số 9, tôi đã nghiên cứu và áp dụng ở lớp 9A4 thu được những kết quả rất khả... dẫn khai thác kiến thức còn cung cấp cho học sinh phương pháp vận dụng kiến thức đã học một cách sáng tạo, phong phú đa dạng, tạo cho các em có thói quen tư duy toán học Trong giảng dạy bộ môn toán, việc hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ các ? là một việc không thể thiếu và cần phải phát huy tối đa tính tích cực của học sinh trong quá trình dạy học, cho nên việc hoạch định phương pháp hướng dẫn. .. thức mới và hướng dẫn cho học sinh vận dụng tốt kiến thức trong giảng dạy bộ môn toán đại số, định hướng nhanh chóng và thích hợp trong quá trình phân tích và trình bày bài giải Qua đó giúp học sinh từng bước tích cực chủ động, sáng tạo trong các hoạt động toán học, học sinh sẽ tiếp thu bài nhanh hơn và khắc sâu kiến thức hơn, đồng thời học sinh được củng cố nhanh kiến thức đã học - Nắm vững các cấp độ... học sinh sử dụng tốt sách giáo khoa, các tài liệu khác một cách có ý thức và chủ động theo các hướng phát hiện và giải quyết vấn đề III KẾT LUẬN: 1 Bài học kinh nghiệm : Qua quá trình thực hiện hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ các bài tập ? ở môn Đại số 9, bản thân tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm như sau: * Đối với giáo viên: - Có được phương pháp hình thành kiến thức mới và hướng dẫn. .. quyết c) Tác động đến nhận thức của học sinh khi vận dụng kiến thức: - Khái quát hoá, đặc biệt hoá, tương tự hoá để có được kiến thức … - Toán học hoá các tình huống thực tiễn - Phát triển tư duy trên cơ sở kiến thức đã nhận thức được Ví dụ 7: Sau khi học xong bài “Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương”, để vận dụng kiến thức vừa học, giáo viên cho học sinh làm ?4 sgk/18 _Toán 9 Rút gọn: a) 2a 2b 4... (?) Hãy so sánh các hệ số để tìm ra điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau? Bằng hệ thống câu hỏi như vậy, học sinh đã liên hệ từ kiến thức cũ và rút ra được kiến thức mới một cách vững vàng, và bài học sẽ được khắc ghi lâu hơn Ví dụ 9: Để giúp học sinh tự tái hiện lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, ta khai thác ?1 sgk/20 _Toán 9 “Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương... hướng dẫn khai thác kiến thức qua các hoạt động để học sinh tích cực hơn trong giờ học toán theo từng bước là rất cần thiết với từng đối tượng học sinh Giáo viên cần kết hợp linh hoạt các kỹ thuật dạy học tích cực nhằm giúp học sinh hứng thú hơn, yêu thích hơn và tích cực hơn trong giờ học Toán Trong quá trình nghiên cứu đề tài, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai xót, kính mong Hội đồng khoa học các... sau: Trong phần kiểm tra kiến thức cũ, giáo viên cho học sinh giải lại bài toán đơn giản ở lớp 8 “Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mưới sáu con Một trăm chân chẳn” Tìm số gà và số chó? Hướng dẫn giải: Gọi số con gà là x (con), ĐK: x nguyên dương và x < 36 Khi đó số chân gà là 2x (chân) Vì tổng số gà và chó là 36 con nên số chó là 36 – x (con) Bước 1 Khi đó số chân chó là 4(36 – x) (chân) Vì tổng số. .. c = 0 thì như thế nào? Ở ví dụ này ta đã giúp học sinh tìm ra kiến thức theo hướng thực hành – tổng hợp từ những bài tập cụ thể 4 Kết quả của đề tài : - Đề tài đã được định hướng ngay từ đầu năm học 2010-2011 và trong thời gian nghiên cứu, hướng dẫn học sinh lớp 9A4 thực hiện khai thác kiến thức từ sách giáo khoa tôi thường xuyên kiểm tra, so sánh thái độ trước tác động và sau tác động bằng . đối với việc hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập ? ở môn Đại số 9 : - Hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập ? ở sách giáo khoa phải được kết hợp các hoạt động dạy học toán một cách. dạn đưa ra giải pháp Hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập ? trong dạy học môn Toán Đại số lớp 9 nhằm giúp cho học sinh yêu thích môn học hơn và từ đó chất lượng dạy Toán sẽ dần được cải. nghiên cứu: - Nghiên cứu cách hướng dẫn khai thác kiến thức từ các bài tập ? cho học sinh lớp 9A4 ở môn Đại số lớp 9 - Lớp nghiên cứu: Lớp 9A4 - Lớp đối chứng: Lớp 9A5 * Phạm vi nghiên cứu: Do
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập trong dạy học môn toán đại số lớp 9, hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập trong dạy học môn toán đại số lớp 9, hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập trong dạy học môn toán đại số lớp 9

Từ khóa liên quan