Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x-quang và kết quả điều trị gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít

94 1.2K 4
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x-quang và kết quả điều trị gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 Mât liên tục xương Mờ xoang hàm Mât liên tục xương - mờ xoang hàm 15,78% 5,26% 78,96% Tai nạn giao thông Do bạo lực 5,27% 94,73% Nông thôn Thành thị 36,85% 63,15% 31,57 35 30 25 21,05 21,05 20 15,07 15 10,52 10 0 Học sinh, sinh viên Công nhân Viên chức Làm ruộng NghỊ tù Lùc l­ỵng vị trang Tû lƯ % 80 70 60 50 40 30 20 10 78,94 15,78 Nhi ®ång 5,26 Thanh Tr­ëng thiÕu niên thành Trung niên Người già Nhóm tuổi Nam Nữ 5,26% 94,74% 10 B : Tµi LiƯu Níc Ngoµi 20 Adams WM (1942) "Internal wiring fixation of facial fractures" Baltimore Medical Surg,pp 4-12 21 Breasted J.H (1930), "The Edwin Smith Surgical papyrus",Vol l Chicago:University of Chicago press Chicago 22 Berman-P.D, jacobs-jb Miniplate Fixation of zygomatic Fractures, Head- neck 1991, Vol.13(5), pp.6-424 23 Balle V.,Christensen P.H., Greisen O., et al (1982), "Treatment of zygomatic Fratures: Afollow- up study of 105 patients",Clin Otolaryngol, pp.398-411 24 Carmine D.Clemente (1987),Anatomy- A Regional Atlats of the Human Body, Baltimore third edition 25 Chae- Y.P., Kim-S.K.(1989), "Clinical study on surrgical treatment of zygoma Fratures", Taechan- Chikkwa- Uisa- Hyophoe- Chi, Oct.Vol.27(10), pp 49-57 26 Champy M., Lodde J.P, Schmidt R, Jaeger JH, Muster D (1978), "Mandibular osteosynthesis by miniaturized screwed plates via a buccal approach", J Maxillofac Surg 6, pp 14-21 27 Chotkowski G., Eggleston T.I., Buchbinder D (1977), "Lag Screw Fixation of a Nonstable Zygomatic Complex Fracture", Case Report J Oral maxillofacial Surg., pp 183-185 28 Covinton D.S., Wainwright D.J., Teichgraeber and Parks D.H (1994), "Changing patterns in the epidemiology and treatment of zygoma fractures: 10-year Review", The Journal of trauma Aug USA Vol.37(2), pp 243-248 29 De Man K., Bax W.A (1988), "The influence of the mode of treatment of zygomatic bone fractues on the healing process of the infraorbital nerve", British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol.26, pp 419-425 30 Edward Ellis (1999), "Fratures of the zygomatic Complex and Arch",Management of head and neck injuries, New York,pp 571-653 31 Eisele D.W., Duckert L.G (1987), "Single- Point stabilization of zygomatic fractures with the minicompression plate", Arch Otolaryngol Head Neck Surg., pp 267-271 32 Eisele D.III.,Kittidumkerng W.(1996) "Analysic of treatment for Isolated zygomaticcomaxillary Complex Fractures" J.Oral maxillofacial Surgery,pp.386-400 33 Ellis E.El-attar A.Moos K.F.(1985),"An analysis of 2067 caces of zygomatico-orbital frature" J.Oral maxilofac surg.,pp 417-428 34 Gillies H.D (1927), "Fractures of the malar- zygomatic compound", Br.J.Surg.Vol.14, pp.651-656 35 Grus J g (1987) ,"Rigid Fixation of facial Trauma",Presented at the Annual Meeting of the Canadian Society of Plastic Surgeons Victoria,B.C 36 Grus J.S and Makinnon,S.e (1986) "Complex maxillary Fractóe, Role of buttress reconstruction and immediate bone grafts" Pl¸t.Reconstr.Surg 78, pp 9-14 37 Holmes K.D., Mathews L.(1994), "Three- point alignment of zygoma fractures with miniplate fixation", Arch Otolaryngol Head Neck Surg., pp.61-64 38 http://www.biotech-one.com 39 John Davidson, Duncan Nickerson,Brent Nickerson, P.Eng (1990), "Zygomatic fractures Comparison of methods of internal FÜxation" Plastic and Recontructive Surgery ,pp25-32 40 KeenW.W.(1909), Philadelphia Its Principles and Practice, W.B.Saunders, 41 Knight J.S & North J.F.(1961), "The classification of malar fracture", An Analysis of displacement as the guide to treatment, British journal of plastic Surgery Vol.13.pp 325-339 42 Larsen O.D.,Thomsen M.(1978),"Zygomatic fratues.II.A simplified classification for practical use", Scand, J.Plast Reconstr Surg Vol.12, pp50-55 43 Lothrop H.A (1906), "Fractures of superior maxillary bone caused by direct Blows over the malar bone: A Method for treament of Such Fractures", Boston Medical and Surgical Society, pp.132-162 44 Lothrop H.A (1906), "Fractures of superior maxillary bone", Boston Med.Surg.J., pp 8-11 45 Limberg A (1959), "Die chirurgische Fyhbehandlung dererworbenen einseitigen Mikrogenie mit oder ohne Kieferankylose" ,Dtsch.Zahn Kieferheilkd, Vol.31,pp.143 46 Manson P N Soloman ,G Paskert J (1986) et al ,"Compression Plates in Midface Fratures ", Presented at the Annual Meeting of the American Society of Plastic Reconstructive Surgeons , Los Angeles, California 47 Matas R (1896), "Fracture of the zygomatic Arch", New Orleans Med.Surg.,pp.139-157 48 Michelet F.X., Deymes J (1973), "Osteosynthesis of miniaturised screwed plate in maxillo-facial surgery", Journal of Maxillofacial Surgery,Vol.1,pp.74-79 49 Michelet A., Deymes J.(1973) "Oteosynthesis with screwed and miniplates in maxillofacial surgery: Experience with 500 satellite 50 Rowe, N.L,Kiley,H.C (1970),Fractures of the facial Skeleton,2nd edi Edinburgh,E&S.Livingstone 51 Smith ,H W & Yanagisawa,E (1961), "Facture dislocations of zygoma and zygomatic arch".Archives of Otolaryngology 73 , pp 68-73 52 Schelderup,H (1950) "Some consideration concerning traumatic diplopia" Acta ophthalmologica 28 pp.368-377 53 Yanagisawa,E (1973) "Pitfalls in the management of zygomatic fractures" Laryngoscope 83 ,pp 522-524 54 Frank H Netter, MD " Atlas of Human Anatomy " 55 James W.Smith MD (1979) Plastic surgery:361-366 56 Manson P N, Hoopes JE, Su CT (1980), "Structural Pillars of the facial skeleton An appoach to the managemen of Le Fort Fractues" Plast Reconstr Surg 54,pp.49-54 bé y tế trờng đại học y hà nội viện đào tạo hàm mặt Nguyễn Danh Toản nhận xét đặc điểm lâm sàng, X-quang kết điều trị gÃy xơng gò má cung tiếp nẹp vít tự tiêu luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II Hà Nội - 2010 y tế trờng đại học y hà nội viện đào tạo hàm mặt Nguyễn Danh Toản nhận xét đặc điểm lâm sàng, X-quang kết điều trị gÃy xơng gò má cung tiếp nẹp vít tự tiêu Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt Mà số: 62.72.28 luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cÊp II Ngêi híng dÉn khoa häc: Ts Tr¬ng mạnh dũng Hà Nội - 2010 Các chữ viết tắt BN : BƯnh nh©n BV : BƯnh viƯn BV.RHM.HN : Bệnh viện Răng Hàm Mặt Hà Nội GMCT : Gò má cung tiếp NXB : Nhà xuất RHM : Răng hàm mặt Scanner : Chụp phim cắt lớp máy vi tính TDH : Thái dơng hàm TNGT : Tai nạn giao thông TNLĐ : Tai nạn lao động TNSH : Tai n¹n sinh ho¹t Tr : Trang XHD : Xơng hàm dới XHT : Xơng hàm Mục lục danh mục bảng danh mục biểu đồ danh mục hình ảnh viện đào tạo hàm mặt số : trờng đại học y hà nội bệnh án nghiên cứu Họ tên bệnh nhân .Tuổi Nam Nữ Địa §iƯn tho¹i Chẩn đoán Ngµy vµo viƯn Ngµy viƯn Ngµy phÉu thuËt Phẫu thuật viên Đối tợng Làm Học sinh Công ruộng Sinh viên Viên chức Lực lợng nhân Nguyên nhân Nguyên nhân Tai nạn giao thông Do xe máy Do ô tô Do phơng tiện khác Tai nạn lao động Do bạo lực Các nguyên nhân khác X -Quang vũ trang Nghề khác Mất liên tục xơng Mờ xoang hàm Mất liên tục xơng mờ xoang hàm Dấu hiệu lâm sàng Sng nề bầm Lõm vùng gò má Khớp cắn lệch Tê vừa nhẹ tím mi mắt trớc tai hở chấn th- má môi ơng bên gÃy Có rách phần Mất liên tục bờ dới Đau chói ấn Rối loạn vận mềm vùng mặt ổ mắt dọc điểm gÃy động mắt, nhìn cung tiếp đôi Chảy máu mũi Há miệng hạn chế Có xuất huyết kết tiền đình (dới cm ) mạc mắt miệng Chẩn đoán 5.1 GÃy xơng GMCT đơn Phân loại GÃy thân xơng gò má không bị xoay GÃy thân xơng gò má xoay vào GÃy thân xơng gò má xoay GÃy phức tạp xơng gò má 5.2 GÃy cung tiếp đơn Loại gÃy GÃy lõm hình chữ V GÃy lồi G·y chång m¶nh g·y G·y cã m¶nh rêi thø 5.3 GÃy xơng GMCT kết hợp với xơng mặt khác Xơng gÃy Xơng gò má đơn Xơng GMCT & Xơng hàm Xơng GMCT & Xơng hàm dới Xơng GMCT & Xơng hàm trên,hàm dới Xơng GMCT & Xơng Mũi,Xơng khác Vị trí cố định vị trí số nẹp Gò má trán Gò má -Hàm Bờ dới ổ mắt Cung tiếp Các tiêu đánh kết điều trị Yếu tố Giải phẫu Chức Thẩm mỹ -Xơng không bị biến dạng không di lệch -Khớp cắn -Khớp thái dơng -Miệng há bình thờng 3,5cm, ăn, nhai, nuốt, phát âm bình thờng -Cắn khớp cắn -Mặt cân đối, không biến dạng -Hai gò má cân đối -Lành vết mổ tốt -Không có sẹo lồi Kết Tốt Khá Kém hàm chuyển động tốt theo chiều,há ngậm miệng tối đa -Xơng có biến dạng -Khớp cắn trung tâm -Khớp TDH chuyển động bình thờng trung tâm -Không hạn chế vận nhÃn -Miệng há 3cm, không ảnh hởng ăn, nhai, nuốt phát âm -Cắn khớp cắn trung tâm -Thơng tổn phần mềm xơng không đáng kể -Xơng biến dạng rõ -Miệng há hạn chế -Cắn sai khoảng 2cm, ăn, -Chậm liền xơng nhai, nuốt, phát âm -Viêm xơng khó -Hạn chế cử động -Di chứng nặng khớp TDH -Mặt có biến dạng ít, xơng bên biến dạng -Sẹo lồi sẹo xấu rõ, thẩm mỹ trung bình -Mặt biến dạng rõ -Cả xơng lẫn phần mềm bao quanh có thiếu hụt, khuyết hổng biến dạng cần nắn chỉnh lại Đánh giá kết điều trị 7.1 Tình trạng trớc viện Tốt Khá Kém Khá Kém Giải phẫu Chức Thẩm mỹ 7.2 Tình trạng sau mổ tuần Tốt Giải phẫu Chức Thẩm mỹ 7.3 Tình trạng sau mổ tháng Tốt Giải phẫu Chức Thẩm mỹ Khá Kém ... dụng điều trị gÃy xơng GMCT nẹp vít tự tiêu quan trọng cần thiết.Trong đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang kết điêu trị kết hợp xơng GMCT nẹp vít tự tiêu với hai mục tiêu: Nhận xét đặc điểm. .. ấn [1] chia gÃy xơng gò má cung tiếp thành loại sau đây: + GÃy không hoàn toàn GÃy cung tiếp GÃy bờ hốc mắt G·y bê díi hèc m¾t + G·y cung tiÕp gò má thành khối + GÃy gò má cung tiếp thành nhiều... Trung niên Người già Nhóm tuổi Nam Nữ 5,26% 94,74% 10 11 Nhận xét đặc 12 điểm lâm sàng, X-quang kết điều trị gãy xương gị má cung tiếp nẹp vít t tiờu ĐặT VấN Đề đất nớc Việt Nam thời kỳ đổi với

Ngày đăng: 13/01/2015, 20:28

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Nhn xột c im lõm sng, X-quang v kt qu iu tr góy xng gũ mỏ cung tip bng np vớt t tiờu

 • 1.1. Giải phẫu xương gò má cung tiếp

 • 1.1.1. Giải phẫu mô tả

 • 1.1.2. Giải phẫu chức năng:

 • 1.1.3. Liên quan:

 • 1.1.4. Các cơ bám vào xương gò má cung tiếp

 • 1.1.5. Mạch vùng gò má cung tiếp

 • 1.1.6. Thần kinh:

 • 1.2 Vai trò chống đỡ và tính chất dễ tổn thương của xương gò má:

 • 1.3. Điểm tình hình nghiên cứu gãy xương GMCT

 • 1.3.1 Lịch sử điều trị gãy xương GMCT

 • 1.4. Phân loại gãy xương gò má cung tiếp:

 • 1.5 Lâm sàng và các phương pháp điều trị gãy xương gò má cung tiếp

 • 1.5.1. Lâm sàng và ảnh hưởng khi gãy xương GMCT

 • Các triệu chứng lâm sàng thường gặp

 • Cận lâm sàng

 • Đối với các phim Xquang thông thường và đặc biệt là phim C.T Scanner dễ dàng phát hiện ra gãy xương GMCT

 • - Phim Blondeau sẽ thấy những hình ảnh

 • + Đường gãy bờ dưới ổ mắt.

 • + Đường gãy chỗ khớp nối gò má trán.

 • + Đường gãy ở hàm trên gò má.

 • + Đường gãy ở xoang hàm trên

 • - Phim Hirtz sẽ thấy tổn thương

 • + Tổn thương cung tiếp .

 • + Tổn thương di lệch ra sau của lồi gò má

 • - Phim C.T Scanner thấy rõ nét các vị trí cũng như mức độ tổn thương

 • ảnh hưởng về thẩm mỹ

 • 1.5.2. Điều trị gãy xương gò má

 • 1.5.2.1 Điều trị bảo tồn

 • 1.5.2.2 Điều trị phẫu thuật

 • 1.6.1. Đặc điểm sinh học của nẹp vít tự tiêu

 • 1.6.2. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm BONAMATES [38]

 • 1.6.3. Ưu điểm của hệ thống nẹp tự tiêu

 • 2.1. Đối tượng nghiên cứu

 • 2.2. Phương pháp nghiên cứu:

 • 2.2.1.thiết kế nghiên cứu

 • 2.2.2. Kỹ thuật thu thập thông tin

 • a. Tỷ lệ gãy xương GMCT theo giới

 • b. Tỷ lệ gãy xương theo lứa tuổi

 • c. Phân loại theo địa dư : Chúng tôi chia ra các vùng như sau

 • d. Nguyên nhân gãy xương GMCT

 • e. Phân loại gãy xương GMCT được sử dụng trong nghiên cứu

 • * Gãy cung tiếp đơn thuần

 • * Gãy thân xương gò má không di lệch:

 • * Gãy thân xương gò má không bị xoay

 • * Gãy thân xương gò má xoay vào trong

 • * Gãy thân xương gò má xoay ra ngoài

 • * Gãy phức tạp xương gò má

 • f. Kỹ thuật nắn chỉnh và cố định xương gò má cung tiếp (GMCT)

 • * Phương pháp kết hợp xương bằng nẹp vít tự tiêu

 • g. Theo dõi săn sóc bệnh nhân sau điều trị

 • *. Săn sóc hậu phẫu

 • * Khám lại và theo dõi

 • h. Chỉ tiêu đánh giá kết quả điều trị

 • * Bảng chỉ tiêu đánh giá kết quả điều trị

 • 2.2.3.Thời gian nghiên cứu

 • - Tiến hành nghiên cứu tiến cứu trong thời gian học tập

 • - Tiến hành nghiên cứu hồi cứu các bệnh nhân đã được mổ từ thời gian trước.

 • 2.2.4. Phương pháp sử lý số liệu

 • 2.2.5. Đạo đức nghiên cứu

 • 3.1. ĐặC ĐIểM lâm sàng của gãy xương GMCT

 • 3.1.1. Phân loại theo giới

 • Nhận xét: Tỷ lệ nam gãy xương GMCT chiếm 94.73 %, bệnh nhân nữ chiếm 5.26 %.

 • Tỷ lệ Nam : Nữ = 18 : 1

 • 3.1.2. Phân loại theo lứa tuổi

 • Nhận xét: bệnh nhân ở lứa tuổi trưởng thành chiếm 78.91 % kế tiếp là lứa tuổi trung niên chiếm 15.78 % và lứa tuổi thanh thiếu niên chiếm 5.26 % .Không gặp bệnh nhân nào ở lứa tuổi nhi đồng và người già.

 • 3.1.3. Phân loại theo đối tượng

 • Nhận xét: Đối tượng viên chức nhà nước chiếm 31.57 % kế tiếp là nghề tự do và học sinh chiếm 21.05 % còn nông dân chiếm 15.07 % và công nhân chiếm 10.52 %

 • 3.1.4. Phân loại theo địa dư

 • Địa phương

 • Số lượng

 • Tỷ lệ

 • Nông thôn

 • 7

 • 36.85 %

 • Thành thị

 • 12

 • 63.15 %

 • Tổng số

 • 19

 • 100 %

 • Nhận xét:

 • Tỷ lệ ở thành thị chiếm 63.15% cao hơn ở nông thôn là 36.85 %

 • 3.1.5. Phân loại theo nguyên nhân gãy xương GMCT

 • Nhận xét: Nguyên nhân hàng đầu là tai nạn giao thông chiếm94.73 % đặc biệt là xe máy chiếm 89.47 % chỉ gặp 1 trường hợp do bạo lực chiếm 5.26%

 • 3.1.6. Biểu hiện lâm sàng của gãy xương GMCT

 • Nhận xét:

 • Dấu hiệu sưng nề tại chỗ,đau chói khi ấn vào điểm gãy, bầm tím quanh mắt,mất liên tục bờ xương, lõm bẹt gò má gặp ở hầu hết các bệnh nhân bị gãy xương GMCT, ít gặp hơn là dấu hiệu hạn chế vận nhãn ,rối loạn thần kinh V2.

 • 3.2. Đặc điểm x- quaNG GãY XƯƠNG GMCT

 • 3.2.1. Hình ảnh thấy trên phim X-quang

 • Triệu chứng X-Quang

 • Mât liên tục xương

 • 3

 • 15.78

 • Mờ xoang hàm

 • 1

 • 5.26

 • Mât liên tục xương - mờ xoang hàm

 • 15

 • 78.94

 • Tổng số

 • 19

 • 100 %

 • Nhận xét:

 • Hầu hết các trường hợp đều thấy cả mất liên tục xương và mờ xoang hàm gặp 78.94 % . Chỉ có mất liên tục xương hoặc mờ xoang hàm chiếm tỷ lệ nhỏ 15.78 % và 5.26 %

 • 3.2.2. Phân loại theo vị trí gãy xương GMCT

 • Vị trí gãy xương GMCT

 • Số lượng

 • Tỷ lệ %

 • Bên trái

 • 14

 • 73.68

 • Bên phải

 • 4

 • 21.05

 • Hai bên

 • 1

 • 5.26

 • Tổng số

 • 19

 • 100 %

 • Nhận xét:

 • Tỷ lệ gãy bên trái chiếm 73.68 % cao hơn bên phải 21.05 %

 • 3.2.3. Phân loại theo hình thái gãy xương GMCT

 • Nhận xét:

 • Các trường hợp gãy xương GMCT không bị xoay và gãy thân xương gò má xoay ra ngoài chiếm 31.57%, gãy thân xương không bị xoay chiếm 21.05%

 • 3.2.4. Hình thái gãy cung tiếp

 • 3.2.5. Gãy xương GMCT kết hợp với gãy xương hàm mặt khác

 • 3.3. đIềU TRị PHẫU THUậT GãY xương gmct BằNG NẹP VíT Tự TIÊU

 • 3.3.1. Các vị trí thường cố định xương gmct

 • 3.3.2. Các vị trí phối hợp khi cố định xương gmct

 • 3.4. kết quả đIềU TRị PHẫU THUậT GãY xương gmct BằNG NẹP VíT Tự TIÊU

 • 3.4.1. Khoảng thời gian từ lúc gãy xương đến khi phẫu thuật

 • 3.4.2. Khoảng thời gian điều trị sau phẫu thuật

 • 3.4.3. Đánh giá kết quả điều trị về phục giải phẫu theo thời gian

 • 3.4.4. Đánh giá kết quả điều trị về mặt chức năng theo thời gian

 • 3.4.5. Đánh giá kết quả điều trị về mặt thẩm mỹ theo thời gian

 • 3.4.6. Biến chứng sau điếu trị

 • 4.1. Đặc điểm nghiên cứu

 • 4.1.1. Về giới tính

 • 4.1.2. Về lứa tuổi

 • 4.1.3. Về địa phương và đối tượng

 • 4.1.3.1. Về địa phương

 • 4.1.3.2. Về đối tượng

 • 4.2. Nguyên nhân và cơ chế gãy xương GMCT .

 • 4.2.1. Nguyên nhân

 • 4.2.1. Cơ chế Gãy xương GMCT

 • 4.3. Về triệu chứng lâm sàng, X -quang gãy xương GMCT

 • 4.3.1. Về triệu chứng lâm sàng

 • 4.3.2. Về triệu chứng X -quang

 • 4.4. Phân loại gãy xương GMCT

 • 4.5. Gãy xương GMCT kết hơp với xương hàm mặt khác

 • 4.6. Thời gian từ lúc gãy xương GMCT đến khi được phẫu thuật

 • Bảng 4..6. Thời gian từ lúc gãy xương GMCT đến khi được phẫu thuật so với tác giả khác

 • Tác giả

 • Tuần đầu

 • Tuần thứ 2

 • Tuần thứ 3

 • > Tuần thứ 3

 • Trương Mạnh Dũng

 • 77.61%

 • 14.34%

 • 4.16%

 • 0.65%

 • Nguyễn Danh Toản

 • 73.68%

 • 28.57%

 • 5.26%

 • 0%

 • p

 • 0.6

 • 0.08

 • 0.8

 • 0.7

 • 4.7. Thời gian điều trị nội viện sau phẫu thuật

 • 4.8. Việc sử dụng nẹp vít tự tiêucho phẫu thuật

 • 4.9. Những khác biệt giữa sử dụng nẹp vít tự tiêu so với nẹp vít thông thường

 • 4.10. Kết quả điều trị

 • Các chỉ tiêu đánh kết quả điều trị

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan