0

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x-quang và kết quả điều trị gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít

94 1,155 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 20:28

1 2 5,26% 15,78% 78,96% M©t liªn tôc x¬ng Mê xoang hµm M©t liªn tôc x¬ng - mê xoang hµm 3 21,05 10,52 31,57 15,07 21,05 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Häc sinh, sinh viªn C«ng nh©n Viªn chøc Lµm ruéng NghÒ tù do Lùc lîng vò trang 36,85% 63,15% N«ng th«n Thµnh thÞ 94,73% 5,27% Tai n¹n giao th«ng Do b¹o lùc 4 5,26% 94,74% Nam N÷ 0 5,26 78,94 15,78 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Nhi ®ång Thanh thiÕu niªn Trëng thµnh Trung niªn Ngêi giµ Tû lÖ % Nhãm tuæi 5 6 7 8 9 10 . xơng GMCT bằng nẹp vít tự ti u là hết sức quan trọng và cần thiết.Trong đề tài này chúng tôi nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và kết quả điêu trị kết hợp xơng GMCT bằng nẹp vít tự ti u với. gò má ổ mắt lỗ này thông với các lỗ gò má mặt và gò má thái dơng, thần kinh gò má đi vào lỗ gò má ổ mắt và chia 2 nhánh ở trong xơng là nhánh gò má thái dơng và nhánh gò má mặt * Các diện ti p. nẹp vít tự ti u với hai mục ti u: 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, X- quang trên bệnh nhân gãy xơng GMCT. 2. Đánh giá kết quả điều trị gãy xơng GMCT bằng nẹp vít tự ti u. 14 Chơng 1 tổng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x-quang và kết quả điều trị gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít, , 2 Vai trò chống đỡ và tính chất dễ tổn thương của xương gò má:, - Phim C.T Scanner thấy rõ nét các vị trí cũng như mức độ tổn thương, f. Kỹ thuật nắn chỉnh và cố định xương gò má cung tiếp (GMCT), h. Chỉ tiêu đánh giá kết quả điều trị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm