0

kế hoạch kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm imexpharm năm 2010

33 599 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2015, 22:00

L p KH Marketing năm 2010 cho nhóm s n ph m thu c kháng sinh c a CTCPDP Imexpharm ậ ả ẩ ố ủ B GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỘ Ụ Ạ TR NG Đ I H C Đ NG THÁPƯỜ Ạ Ọ Ồ K HO CH MARKETINGẾ Ạ L P K HO CH MARKETING NĂM 2010 CHO NHÓMẬ Ế Ạ S N PH M THUÔC KHÁNG SINH C A CÔNG TY CẢ Ẩ Ủ Ổ PH N D C PH M IMEXPHARM Ầ ƯỢ Ẩ - Tên s n ph m: Thu c kháng sinh.ả ẩ ố - Công ty c ph n d c ph m IMEXPHARMổ ầ ượ ẩ - Ng i ch u trách nhi m l p k ho ch: Nhóm 5ườ ị ệ ậ ế ạ - Ngày b t đ u: 24/10/2009ắ ầ - Ngày k t thúc: 31/11/2009ế GVHD: Ths Nguy n Giác Trí ễ 1 of 33 Nhóm 5 - L p KT09-L2ớ L p KH Marketing năm 2010 cho nhóm s n ph m thu c kháng sinh c a CTCPDP Imexpharm ậ ả ẩ ố ủ I. T NG QUAN V CÔNG TY C PH N D C PH M IMEXPHARM.Ổ Ề Ổ Ầ ƯỢ Ẩ I.1. Gi i thi u chungớ ệ I.1.1 L ch s hình thành và phát tri n c a Công ty C ph n D c ph m Imexpharmị ử ể ủ ổ ầ ượ ẩ - Tên công ty: CÔNG TY C PH N D C PH M IMEXPHARMỔ Ầ ƯỢ Ẩ - Tên vi t t t: ế ắ Imexpharm - Ngày thành l p: 25/07/2001 ậ - Tr s chính: S 4, đ ng 30/4, ph ng 1, Thành ph Cao Lãnh, Đ ng Tháp.ụ ở ố ườ ườ ố ồ - Logo: - Đi n tho i: 067.3851941ệ ạ - Fax: 067.3853016 - Email: imp@imexpharm.com - Website: www.imexpharm.com - Mã s thu : ố ế 1400384433 - Mã ch ng khoán: ứ IMP L ch s hình thànhị ử GVHD: Ths Nguy n Giác Trí ễ 2 of 33 Nhóm 5 - L p KT09-L2ớ L p KH Marketing năm 2010 cho nhóm s n ph m thu c kháng sinh c a CTCPDP Imexpharm ậ ả ẩ ố ủ Ti n thân c a Công ty C ph n D c ph m Imexpharm là Xí nghi p Liên Hi p D cề ủ ổ ầ ượ ẩ ệ ệ ượ Đ ng Tháp, tr c thu c S Y t Đ ng Tháp, đ c thành l p theo quy t đ nh s 284/TCCQồ ự ộ ở ế ồ ượ ậ ế ị ố ngày 28/09/1983 c a S Y t Đ ng Tháp. ủ ở ế ồ Tháng 11/1992, Xí nghi p Liên hi p D c Đ ng Tháp đ i tên thành Công ty D cệ ệ ượ ồ ổ ượ ph m Đ ng Tháp tr c thu c UBND t nh Đ ng Tháp theo quy t đ nh s 12/QĐTL c aẩ ồ ự ộ ỉ ồ ế ị ố ủ UBND t nh Đ ng Tháp. B t đ u t lúc này, Công ty đ c xây d ng theo h ng phát tri nỉ ồ ắ ầ ừ ượ ự ướ ể b n v ng và lâu dài h n, máy móc và trang thi t b s n xu t đ c đ u t mua s m m i,ề ữ ơ ế ị ả ấ ượ ầ ư ắ ớ đ i ngũ nhân l c đ c chú tr ng phát tri n. ộ ự ượ ọ ể Tháng 11/1999, Công ty D c ph m Đ ng Tháp đ i tên thành Công ty D c ph mượ ẩ ồ ổ ượ ẩ Trung ng 07 tr c thu c T ng Công ty D c Vi t Nam theo quy t đ nh 3466/QĐ BYT. ươ ự ộ ổ ượ ệ ế ị Tháng 07/2001, th c hi n ch tr ng c ph n hoá c a Nhà n c, Công ty D c ph mự ệ ủ ươ ổ ầ ủ ướ ượ ẩ Trung ng 07 chuy n đ i t doanh nghi p Nhà n c sang công ty c ph n v i tên g iươ ể ổ ừ ệ ướ ổ ầ ớ ọ m i là Công ty C ph n D c ph m Imexpharm theo quy t đ nh 907/QĐTg ngàyớ ổ ầ ượ ẩ ế ị 25/07/2001 v i v n đi u l là 22 t đ ng. ớ ố ề ệ ỷ ồ Nh ng b c đi tiên phong c a Công tyữ ướ ủ Imexpharm là đ n v đ u tiên trong n c đ t tiêu chu n GMP-ASEAN. Đ n thángơ ị ầ ướ ạ ẩ ế 08/2006, Imexpharm đ u t và nâng c p hai nhà máy Betalactam và Non-Betalactam đ tầ ư ấ ạ tiêu chu n GMP-WHO, phòng thí nghi m đ t tiêu chu n GLP-WHO, h th ng kho theoẩ ệ ạ ẩ ệ ố tiêu chu n GSP-WHO. ẩ Imexpharm là công ty d c ph m đ u tiên th c hi n s n xu t nh ng quy n cho cácượ ẩ ầ ự ệ ả ấ ượ ề t p đoàn, công ty l n c a Châu Âu và đ c T ch c Y t Th gi i (WHO) ch n làm môậ ớ ủ ượ ổ ứ ế ế ớ ọ hình m u đ xây d ng phim t li u gi i thi u cho các n c đang phát tri n. ẫ ể ự ư ệ ớ ệ ướ ể Năm 2001, Imexpharm là công ty d c ph m đ u tiên trong T ng Công ty D c Vi tượ ẩ ầ ổ ượ ệ Nam th c hi n c ph n hoá. ự ệ ổ ầ Năm 2006, Imexpharm là công ty d c Vi t Nam đ u tiên niêm y t c phi u trên thượ ệ ầ ế ổ ế ị tr ng ch ng khoán t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán TPHCM v i mã ch ng khoán làườ ứ ạ ị ứ ớ ứ IMP. I.1.2 Nh ng thành tích c a Công ty đ t đ c trong nh ng năm quaữ ủ ạ ượ ữ - Anh hùng Lao đ ng th i kỳ đ i m i 2006ộ ờ ổ ớ - Hàng Vi t Nam ch t c ng cao 2006, 2007, 2008ệ ấ ượ - Cúp vàng Th ng hi u Vi tươ ệ ệ - Sao Vàng Đ t Vi t 2005ấ ệ - Gi i th ng ch t l ng Vi t Nam 2005ả ưở ấ ượ ệ - Huân Ch ng Lao đ ng I, II, IIIươ ộ - GMP-WHO,GSP-WHO,GLP-WHO,GDP-WHO, ISO 9001:2000, ISO 22000:2005 đã đ c cácượ t p đoàn d c ph m n i ti ng Châu Âu ki m ch ng.ậ ượ ẩ ổ ế ể ứ GVHD: Ths Nguy n Giác Trí ễ 3 of 33 Nhóm 5 - L p KT09-L2ớ L p KH Marketing năm 2010 cho nhóm s n ph m thu c kháng sinh c a CTCPDP Imexpharm ậ ả ẩ ố ủ I.2.2 C c u t ch c và nhân s .ơ ấ ổ ứ ự I.2.1 C c u t ch c.ơ ấ ổ ứ S Đ T CH C C A CÔNG TYƠ Ồ Ổ Ứ Ủ GVHD: Ths Nguy n Giác Trí ễ 4 of 33 Nhóm 5 - L p KT09-L2ớ L p KH Marketing năm 2010 cho nhóm s n ph m thu c kháng sinh c a CTCPDP Imexpharm ậ ả ẩ ố ủ Phòng Đ m b o ch t l ng (Phòng QA): Ch u trách nhi m thi t l p và qu n lý hả ả ấ ượ ị ệ ế ậ ả ệ th ng đ m b o ch t l ng phù h p v i yêu c u GMP, đ m b o cho m i s n ph m s nố ả ả ấ ượ ợ ớ ầ ả ả ọ ả ẩ ả xu t t i Công ty khi đ a ra th tr ng phù h p v i yêu c u v m t ch t l ng. ấ ạ ư ị ườ ợ ớ ầ ề ặ ấ ượ Phòng Ki m tra ch t l ng (Phòng QC): Ph trách riêng v ki m nghi m ch t l ng.ể ấ ượ ụ ề ể ệ ấ ượ B ph n này qu n lý phòng Lab (ki m nghi m), có nhi m v th c hi n ki m nghi mộ ậ ả ể ệ ệ ụ ự ệ ể ệ GVHD: Ths Nguy n Giác Trí ễ 5 of 33 Nhóm 5 - L p KT09-L2ớ Đ i h i đ ng c ạ ộ ồ ổ đông H i đ ng qu n trộ ồ ả ị T ng Giám Đ cổ ố Ban ki m soátể Ti u ban nhân sể ự Ban c v n và th kýố ấ ư Ti u ban chi n l cể ế ượ Ban ki m toán n i ể ộ bộ Phó TGĐ ph ụ trách XNK&CU Phó TGĐ ph ụ trách QLCL&SX Phó TGĐ ph ụ trách tài chính CN.TPHCM P.Cung ngứ T ng khoổ CN2.TPHC TT.Remedic a P.QA P.QC P. KTSX X ng Non-ưở Betalactam X ng ưở Betalactam Nhà máy Imexmilk GĐ TTBHTQ P.KTQT P.Nhân sự P. Ti p thế ị P.Bán hàng CN.Hà N iộ BPBH TPHCM CN.CL 1 CN.CL 2 CN.CL 3 CN.CL 4 CN Campuchia Ban đ u tầ ư P. NC&PT VP.T ng ổ h pợ Ban XDCB&QL TS P.CNTT P.TCKT Ban pháp chế CN.CL 5 L p KH Marketing năm 2010 cho nhóm s n ph m thu c kháng sinh c a CTCPDP Imexpharm ậ ả ẩ ố ủ toàn b t nguyên li u, bán thành ph m, thành ph m các phân x ng s n xu t và khoộ ừ ệ ẩ ẩ ở ưở ả ấ d a trên tiêu chu n s n xu t đã ban hành và áp d ng t i Công ty.ự ẩ ả ấ ụ ạ Phong Nghiên c u va phat triên s n ph m: Đ m nh n vai trò nghiên c u s d ng các̀ ứ ̀ ́ ̉ ả ẩ ả ậ ứ ử ụ ho t ch t đ s n xu t thu c, công th c s n ph m, quy trình s n xu t thu c, s n xu t thạ ấ ể ả ấ ố ứ ả ẩ ả ấ ố ả ấ ử nghi m s n ph m.ệ ả ẩ Phong Ti p th : Tiêp cân thi tr ng, xây d ng tô ch c triên khai th c hiên cac hoat đông̀ ế ị ́ ̣ ̣ ườ ự ̉ ứ ̉ ự ̣ ́ ̣ ̣ tiêp thi cua Công ty nhăm hô tr cho ho t đông ban hang.́ ̣ ̉ ̀ ̃ ợ ạ ̣ ́ ̀ Phòng Bán hàng: Ti p nh n đ n đ t hàng, ph n h i tình hình tiêu th s n ph m c aế ậ ơ ặ ả ồ ụ ả ẩ ủ Công ty, ph n h i nh ng nhu c u và ý ki n c a khách hàng cho nh ng ng i có tráchả ồ ữ ầ ế ủ ữ ườ nhi m phát tri n s n ph m.ệ ể ả ẩ Phong Nhân s : Có nhi m v s p x p, phân b , qu n lý nhân viên c a Công ty.̀ ự ệ ụ ắ ế ổ ả ủ Phòng Tài chính k toán: Có nhi m v qu n lý tài chính c a Công ty, l p s sách,ế ệ ụ ả ủ ậ ổ ho ch toán, báo cáo s li u k toán.ạ ố ệ ế Phong Kê toán quan tri: Có nhiêm vu phân tich hiêu qua cua hoat đông kinh doanh và ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ tham m u cho ban lanh đao ra quyêt đinh trong chiên l c kinh doanh.ư ̃ ̣ ́ ̣ ́ ượ Ngoài ra, các phòng ban khác c a Công ty th c hi n các ch c năng nhi m v đ củ ự ệ ứ ệ ụ ượ giao. . Chi nhánh Ngoài ra, Công ty còn có m t s chi nhánh khác.ộ ố Thông qua s đ t ch c c a Công ty, ta th y Công ty có đ y đ t t c các phòng banơ ồ ổ ứ ủ ấ ầ ủ ấ ả quan tr ng, c n thi t cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Các phòng ban c a Công tyọ ầ ế ạ ộ ả ấ ủ đ c phân công nhi m v rõ ràng. Gi a các phòng ban có s h tr , giúp đ l n nhau đượ ệ ụ ữ ự ổ ợ ỡ ẫ ể giúp Công ty ho t đ ng hi u qu .ạ ộ ệ ả I.2.2 C c u v nhân sơ ấ ề ự T ng s cán b nhân viên c a Công ty là 680 ng i.ổ ố ộ ủ ườ - C c u lao đ ng v trình đ c a Công ty đ c th hi n qua bi u đ 2.1.ơ ấ ộ ề ộ ủ ượ ể ệ ể ồ • Qua bi u đ 2.1 - ể ồ C c u lao đ ng v trình đ c a Công tyơ ấ ộ ề ộ ủ , ta th y t tr ng nhânấ ỷ ọ viên có trình đ th c sĩ là 0,74% (5 nhân viên), t tr ng nhân viên có trình đ đ i h c làộ ạ ỷ ọ ộ ạ ọ 22,06% (150 nhân viên), t tr ng nhân viên có trình đ cao đ ng và trung c p là 40% (272ỷ ọ ộ ẳ ấ nhân viên), t tr ng nhân viên có trình đ s c p là 26,91% (183 nhân viên) và t tr ngỷ ọ ộ ơ ấ ỷ ọ nhân viên có trình đ khác là 10,29% (70 nhân viên).ộ • Ph n l n nhân viên c a Công ty có trình đ trung c p tr lên. Nhân viên có trình đầ ớ ủ ộ ấ ở ộ th c sĩ và đ i h c có t tr ng t ng đ i cao, đ c phân b đ u các b ph n và phòngạ ạ ọ ỷ ọ ươ ố ượ ổ ề ở ộ ậ ban quan tr ng c a Công ty. ọ ủ GVHD: Ths Nguy n Giác Trí ễ 6 of 33 Nhóm 5 - L p KT09-L2ớ L p KH Marketing năm 2010 cho nhóm s n ph m thu c kháng sinh c a CTCPDP Imexpharm ậ ả ẩ ố ủ 10,29% 0,73% 26,91% 22,06% 40,00% Th c sĩạ Đ i h cạ ọ Cao đ ng và trung c pẳ ấ S c pơ ấ Khác Bi u đ 2.1 C c u lao đ ng v trình đ c a Công ty ể ồ ơ ấ ộ ề ộ ủ - C c u lao đ ng phân b các b ph n đ c th hi n qua bi u đ 2.2.ơ ấ ộ ổ ở ộ ậ ượ ể ệ ể ồ 33,82% 8,82% 57,36% Bán hàng Văn phòng S n xu tả ấ Ngu n: Phòng nhân s - Công ty Imexpharmồ ự Bi u đ 2.2 C c u lao đ ng các b ph n c a Công tyể ồ ơ ấ ộ ở ộ ậ ủ • Qua bi u đ 2.2ể ồ - C c u lao đ ng các b ph n c a Công ty, ta th y t tr ngơ ấ ộ ở ộ ậ ủ ấ ỷ ọ nhân viên b ph n s n xu t là 57,36% (390 nhân viên), t tr ng nhân viên b ph nở ộ ậ ả ấ ỷ ọ ở ộ ậ bán hàng là 33,82% (240 nhân viên) và t tr ng nhân viên b ph n văn phòng là 8,82%ỷ ọ ở ộ ậ (60 nhân viên). • C c u lao đ ng các b ph n ơ ấ ộ ở ộ ậ đã phù h p v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c aợ ớ ạ ộ ả ấ ủ Công ty. Các nhân viên m i sau khi đ c tuy n d ng s đ c Công ty t ch c đào t o đ n mớ ượ ể ụ ẽ ượ ổ ứ ạ ể ắ rõ v GMP, v ISO, v chuyên môn, nghi p v , n i quy lao đ ng, an toàn phòng cháyề ề ề ệ ụ ộ ộ ch a cháy, trách nhi m quy n h n đ c giao. ữ ệ ề ạ ượ Bên c nh đó, Công ty còn t ch c cácạ ổ ứ ch ng trình đào t o hàng năm. Căn c vào nhu c u ho t đ ng c a Công ty, năng l c,ươ ạ ứ ầ ạ ộ ủ ự trình đ cán b , m c đ g n bó v i Công ty, hàng năm Công ty đ nh ra k ho ch đào t oộ ộ ứ ộ ắ ớ ị ế ạ ạ d i nhi u hình th c: c đi đào t o, đào t o t i ch b ng các khoá hu n luy n n i bướ ề ứ ử ạ ạ ạ ỗ ằ ấ ệ ộ ộ ho c k t h p v i các t ch c chuyên nghi p đ hu n luy n. K t qu sau m i khoá h cặ ế ợ ớ ổ ứ ệ ể ấ ệ ế ả ỗ ọ đ c báo cáo đ y đ ngay đ Công ty đánh giá hi u qu c a các ph ng pháp và hìnhượ ầ ủ ể ệ ả ủ ươ GVHD: Ths Nguy n Giác Trí ễ 7 of 33 Nhóm 5 - L p KT09-L2ớ L p KH Marketing năm 2010 cho nhóm s n ph m thu c kháng sinh c a CTCPDP Imexpharm ậ ả ẩ ố ủ th c đào t o. Nh ng cán b công nhân viên c đi h c đ c Công ty h tr chi phí h c t pứ ạ ữ ộ ử ọ ượ ỗ ợ ọ ậ và t o đi u ki n v th i gian. ạ ề ệ ề ờ Vì v y, h u h t nhân viên c a Công ty có nhi u kinh nghi m, k năng, cũng ki n th cậ ầ ế ủ ề ệ ỹ ế ứ chuyên môn trong lĩnh v c ho t đ ng. Đi u này giúp cho Công ty có đ c nhi u thu n l iự ạ ộ ề ượ ề ậ ợ trong ho t đ ng kinh doanh. ạ ộ I.2.3 Lĩnh v c kinh doanh và Ch ng lo i s n ph m.ự ủ ạ ả ẩ Lĩnh v c kinh doanhự S n xu t, mua bán, xu t nh p kh u d c ph m; thi t b và d ng c y t ; nguyên li uả ấ ấ ậ ẩ ượ ẩ ế ị ụ ụ ế ệ bao bì s n xu t thu c. ả ấ ố S n xu t, mua bán, xu t nh p kh u thu c y h c c truy n, m ph m; th c ph m, th cả ấ ấ ậ ẩ ố ọ ổ ề ỹ ẩ ự ẩ ự ph m ch c năng; các lo i n c u ng, n c u ng có c n, có gaz, các ch t di t khu n,ẩ ứ ạ ướ ố ướ ố ồ ấ ệ ẩ kh trùng cho ng i. ử ườ Cung c p d ch v h th ng kho b o qu n các lo i thu c, nguyên li u làm thu c. ấ ị ụ ệ ố ả ả ạ ố ệ ố Nuôi tr ng, ch bi n và mua bán d c li u. ồ ế ế ượ ệ Đ u t tài chính; kinh doanh b t đ ng s n.ầ ư ấ ộ ả Hi n t i và trong th i gian s p t i, ho t đ ng s n xu t, mua bán, xu t nh p kh u d cệ ạ ờ ắ ớ ạ ộ ả ấ ấ ậ ẩ ượ ph m là ho t đ ng s n xu t kinh doanh chính c a Công ty. ẩ ạ ộ ả ấ ủ Ch ng lo i s n ph m và d ch v c a Công tyủ ạ ả ẩ ị ụ ủ Các lo i thu c tân d c do Công ty s n xu t g m: các lo i thu c kháng sinh, các lo iạ ố ượ ả ấ ồ ạ ố ạ thu c h s t-gi m đau, các lo i thu c kháng viêm, các lo i thu c đ c tr , các lo i thu cố ạ ố ả ạ ố ạ ố ặ ị ạ ố ch ng d ng và các lo i th c ph m ch c năng. Trong đó, các lo i thu c kháng sinh làố ị ứ ạ ự ẩ ứ ạ ố nhóm s n ph m thu c ch l c c a Công ty.ả ẩ ố ủ ự ủ Hi n nay, Công ty đã s n xu t trên 200 lo i s n ph m, trong đó có trên 50 lo i là s nệ ả ấ ạ ả ẩ ạ ả xu t nh ng quy n cho các t p đoàn, công ty l n n c ngoài nh : Sandoz Unionấ ượ ề ậ ớ ở ướ ư pharma, DP pharma, Pharmascience S n ph m c a Công ty đa d ng và phong phú vả ẩ ủ ạ ề ch ng lo i v i ch t l ng cao t ng đ ng v i nh ng s n ph m c a các t p đoàn d củ ạ ớ ấ ượ ươ ươ ớ ữ ả ẩ ủ ậ ượ n i ti ng trên th gi i, m u mã, bao bì đ p. Vì v y, s n ph m d c c a Công ty luônổ ế ế ớ ẫ ẹ ậ ả ẩ ượ ủ đ c s tín nhi m l a ch n c a khách hàng, đ c bi t là các c s khám ch a b nh trongượ ự ệ ự ọ ủ ặ ệ ơ ở ữ ệ n c.ướ M t s lo i s n ph m thu c kháng sinh ộ ố ạ ả ẩ ố PMS – Claminat 625mg Pharmox Cotrim 480 GVHD: Ths Nguy n Giác Trí ễ 8 of 33 Nhóm 5 - L p KT09-L2ớ L p KH Marketing năm 2010 cho nhóm s n ph m thu c kháng sinh c a CTCPDP Imexpharm ậ ả ẩ ố ủ M t s loộ ố i s n ph m thu c khácạ ả ẩ ố Andol S Vitamin B1-B6 - B12 Probio M t s lo i thu c sộ ố ạ ố an xuât cho các công ty, t p đoàn l n̉ ́ ậ ớ Magnesi – B6 Ospamox 250mg Bidroxil 250mg I.2.4 Tình hình ho t đ ng trong th i gian qua.ạ ộ ờ I.2.4.1 Thu n l i ậ ợ H th ng qu n lý ch t l ng GMP ngày càng phát huy tác d ng và t o hi u qu tíchệ ố ả ấ ượ ụ ạ ệ ả c c đ n nhi u m t ho t đ ng c a Công ty. ự ế ề ặ ạ ộ ủ Th ng hi u Imexpharm đ c đánh giá cao, gi i đi u tr t i b nh vi n tín nhi m s nươ ệ ượ ớ ề ị ạ ệ ệ ệ ả ph m c a Imexpharm. ẩ ủ Th tr ng còn nhi u nhu c u đ i v i các s n ph m d c c a Công ty. Ti m năng phátị ườ ề ầ ố ớ ả ẩ ượ ủ ề tri n các s n ph m m i còn r t cao. ể ả ẩ ớ ấ Đ i ngũ cán b nhân viên có trình đ , đ c đào t o căn b n, n m v ng công ngh vàộ ộ ộ ượ ạ ả ắ ữ ệ có kinh nghi m v ng vàng.ệ ữ I.2.4.2 Khó khăn Giá các lo i d c li u tăng.ạ ượ ệ C nh tranh gay g t gi a các doanh nghi p s n xu t thu c trong n c v i nhau v giá các s nạ ắ ữ ệ ả ấ ố ướ ớ ề ả ph m thu c.ẩ ố GVHD: Ths Nguy n Giác Trí ễ 9 of 33 Nhóm 5 - L p KT09-L2ớ L p KH Marketing năm 2010 cho nhóm s n ph m thu c kháng sinh c a CTCPDP Imexpharm ậ ả ẩ ố ủ II. PHÂN TÍCH MÔI TR NG KINH DOANHƯỜ : II.1. Môi tr ng bên ngoàiườ : II.1.1. Môi tr ng vĩ môườ : • Y u t môi tr ng qu c tế ố ườ ố ế: Công ty là m t trong nh ng công ty n m trong t p d n đ u ngành d c n i đ aộ ữ ằ ố ẫ ầ ượ ộ ị , có uy tín và th ng hi u trên th tr ng và đã đ t đ c nhi u thành t u. Đ ng th i, Công tyươ ệ ị ườ ạ ượ ề ự ồ ờ cũng là công ty d c ph m đ u tiên th c hi n s n xu t nh ng quy n cho các t p đoàn,ượ ẩ ầ ự ệ ả ấ ượ ề ậ công ty l n c a Châu Âu. Công ty đã đ t các tiêu chu n GMP-WHO, GSP-WHO, GLP-ớ ủ ạ ẩ WHO, GDP-WHO, ISO 9001:2000, ISO 22000:2005. Bên c nh đó, các doanh nghi p trong n c ph i đ i m t tr c ti p v i doanh nghi pạ ệ ướ ả ố ặ ự ế ớ ệ n c ngoài trên m t sân ch i bình đ ng khi h u h t các “hàng rào” thu quan b h th p.ướ ộ ơ ẳ ầ ế ế ị ạ ấ Không d ng l i vi c gi m thu , các doanh nghi p kinh doanh d c ph m n c ngoài ừ ạ ở ệ ả ế ệ ượ ẩ ướ ở Vi t Nam còn đ c phép tr c ti p xu t nh p kh u d c ph m t ngày 01-01-2009. ệ ượ ự ế ấ ậ ẩ ượ ẩ ừ Vi t Nam h i nh p v i th gi i s t o ra nh ng thách th c l n cho các doanhệ ộ ậ ớ ế ớ ẽ ạ ữ ứ ớ nghi p d c Vi t Nam, ệ ượ ệ canh tranh trên th tr ng d c s ngày càng gay g t h n. Đây làị ườ ượ ẽ ắ ơ m t thách th c c a các công ty d c.ộ ứ ủ ượ • Y u t kinh t : ế ố ế - GDP: Theo T ng C c Th ng Kê, t c đ tăng tr ng c a GDP năm 2006 làổ ụ ố ố ộ ưở ủ 8,17%, năm 2007 là 8,48%, năm 2008 là 6,23%/năm và d báo năm 2009 là 5,5%. Đi u đóự ề cho th y, thu nh p bình quân ng i dân ngày càng tăng. Năm 2008, thu nh p bình quânấ ậ ườ ậ ng i dân đã đ t 1.024 USD ng i/năm. ườ ạ ườ Thu nh p bình quân ng i dân ngày càng tăng nên m c chi tiêu y t c a ng i dânậ ườ ứ ế ủ ườ cũng ngày càng tăng. Theo báo cáo C c qu n lý D c, n u nh năm 2001 m c chi tiêu yụ ả ượ ế ư ứ t bình quân cho ng i dân ch có 6USD/ng i/năm thì đ n năm 2008 đã tăng lên 16,45ế ườ ỉ ườ ế USD/ng i/năm và ngày càng có xu h ng gia tăng. Năm 2008, m c chi tiêu y t bìnhườ ướ ứ ế quân cho ng i dân đã tăng 22,8% so v i năm 2007. ườ ớ Nh v y, m c chi tiêu y t bình quân c a ng i dân có xu h ng ngày càng tăng.ư ậ ứ ế ủ ườ ướ Đây là m t c h i c a các công ty d c.ộ ơ ộ ủ ượ - L m phát: ạ L m phát c a n c ta tăng cao trong nh ng năm g n đây đã nhạ ủ ướ ữ ầ ả h ng đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a các công ty d c trong n c nói chung,ưở ế ạ ộ ả ấ ủ ượ ướ Công ty Imexpharm nói riêng. L m phát năm 2007 là 12,63%ạ , năm 2008 là 19,8%. Ch tính 2 năm 2006, 2007 giáỉ nguyên li u nh p kh u tăng h n 100%, đ ng th i giá nguyên li u trong n c cũng tăngệ ậ ẩ ơ ồ ờ ệ ướ trên 50%. Năm 2008, giá nguyên li u bi n ệ ế đ ng l n, h u h t các công ty trong ngành ộ ớ ầ ế đ uề ph i g ng mình tr c s gia tăng c a l m phát t m t s n c xu t kh u nguyên v tả ồ ướ ự ủ ạ ừ ộ ố ướ ấ ẩ ậ li u chính. Bình quân tệ ăng giá c a nhóm nguyên li u h s t và gi m ủ ệ ạ ố ả đau lên đ n 80%,ế riêng Paracetamol có m c tứ ăng 42,3%. M t s nguyên li u chính trong s n xu t s n ph mộ ố ệ ả ấ ả ẩ có m c tứ ăng trong kho ng 5-10% nh Cepharlor, Dexamethasone Acetate…ả ư Đ i di n Côngạ ệ ty C ph n D c ph m Vimedimex kh ng đ nh: So v i th i đi m cu i năm 2007, giáổ ầ ượ ẩ ẳ ị ớ ờ ể ố GVHD: Ths Nguy n Giác Trí ễ 10 of 33 Nhóm 5 - L p KT09-L2ớ [...]... trường dược phẩm có rất nhiều công ty dược sản xuất kinh doanh sản phẩm thuốc kháng sinh Sản phẩm thuốc kháng sinh đa dạng và phong phú về chủng loại, mẫu mã, bao bì Các công ty dược trong nước sản xuất sản phẩm thuốc kháng sinh như công ty Imexpharm, công ty Domesco, công ty Dược Hậu giang, công ty dược Bình Định, công ty dược Cửu Long… Vì vậy, hiện nay sự cạnh tranh sản phẩm thuốc kháng sinh trên thị... chuẩn GSP-WHO - Imexpharm là công ty dược phẩm đầu tiên thực hiện sản xuất nhượng quyền cho các tập đoàn, công ty lớn của Châu Âu và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chọn làm mô hình mẫu để xây dựng phim tư liệu giới thiệu cho các nước đang phát triển - Năm 2001, Imexpharm là công ty dược phẩm đầu tiên trong Tổng Công ty Dược Việt Nam thực hiện cổ phần hoá - Năm 2006, Imexpharm là công ty dược Việt Nam... sản phẩm ở thị trường ĐBSCL Điều này giúp cho Công ty có được nhiều thuận lợi trong hoạt động kinh doanh • Tình hình tài chính: Doanh thu thuần: Năm 2006, doanh thu thuần của Công ty là 525,4 tỷ đồng Năm 2007, doanh thu thuần là 452,6 tỷ đồng, giảm 14,05% so với năm 2006; năm 2008 là 562,8 tỷ đồng, tăng 24,42% so với năm 2007 Năm 2007, doanh thu thuần giảm 14,05% so với năm 2006 chủ yếu do:  Giảm doanh. .. nhất Năm 2009, dự báo của Công ty về doanh thu sản phẩm thuốc kháng sinh ở thị trường ĐBSCL là 113 tỷ đồng, tăng 12,5 tỷ đồng so với năm 2008 (tăng 12,5%) Trong đó, doanh thu của hệ điều trị năm 2009 tăng 10,2 tỷ đồng so với năm 2008 (tăng 17%), doanh thu của nhà bán lẽ tăng 2,375 tỷ đồng (tăng 9,5%), doanh thu của nhà bán buôn tăng 0,925 tỷ đồng (tăng 6,15%) Năm 2009, Công ty dự báo doanh thu của nhà... sản phẩm mới Công ty đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuốc kháng sinh mới nhằm để tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm kháng sinh khác trên thị trường Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của Công ty phụ thuộc nhiều vào sự hổ trợ của các đối tác liên doanh sản xuất như công ty Pharmascience - Canada, công ty ACS Dobfar - Ý Hiện tại, nhóm sản phẩm thuốc kháng sinh của Công ty. .. đồng) so với năm 2008 là do các công ty dược khác ngày càng có thể tự sản xuất thuốc kháng sinh Bên cạnh đó, Công ty dự báo mức tăng doanh thu của hệ điều trị năm 2009 so với năm 2008 sẽ tăng nhiều hơn mức tăng doanh thu của nhà bán buôn và nhà bán lẽ Điều đó cho thấy, Công ty đang chú trọng vào nhóm khách hàng hệ điều trị Do sản phẩm thuốc kháng sinh của Công ty có giá bán cao hơn các sản phẩm kháng... sinh của các công ty khác và mang đặc trưng chung với các sản phẩm của Công ty Các kích cở của bao bì sản phẩm được giữ nguyên Công ty cần chú trọng vào việc chọn nguyên liệu để sản xuất bao bì, thiết kế bao bì sản phẩm để bao bì có thể bảo quản tốt chất lượng của viên thuốc • Quyết định về chất lượng sản phẩm: Duy trì chất lượng sản phẩm, bảo đảm chất lượng sản phẩm không thay đổi Đồng thời, Công ty. .. cao - Chủng loại, mẫu mã sản phẩm ít Nhóm 5 - Lớp KT09-L2 Lập KH Marketing năm 2010 cho nhóm sản phẩm thuốc kháng sinh của CTCPDP Imexpharm • Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của Công ty là công ty dược nước ngoài muốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh, những công ty dược có quy mô sản xuất nhỏ ở trong nước, đặc biệt là các công ty dược nhỏ ở ĐBSCL • Nhà cung cấp... thành của ĐBSCL Tham gia 03 lần trong năm  Cập nhật thông tin thường xuyên về sản phẩm, về hoạt động của Công ty lên website của Công ty Khuyến mãi  Hội thi bán hàng: GVHD: Ths Nguyễn Giác Trí 20 of 33 Nhóm 5 - Lớp KT09-L2 Lập KH Marketing năm 2010 cho nhóm sản phẩm thuốc kháng sinh của CTCPDP Imexpharm  Thời gian diễn ra hội thi: Lần 1 từ 01/01 /2010 đến 30/05 /2010 và lần 2 từ 01/07 /2010 đến 30/11 /2010. .. liên tục trong năm • Mối quan hệ với các tổ chức bên ngoài Công ty là một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lớn của tỉnh Đồng Tháp Trong những năm qua, Công ty đã có nhiều đóng góp cho tỉnh Điển hình, năm 2007 Công ty đã nộp thuế trên 8 tỷ đồng, năm 2008 trên 12 tỷ đồng Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các chương trình hoạt động xã hội cho tỉnh như Imexpharm ăn tết cùng người nghèo, Imexpharm- trao . t s n ph m thu c khángượ ướ ả ấ ả ẩ ố sinh nh công ty Imexpharm, công ty Domesco, công ty D c H u giang, công ty ượ ậ d cượ Bình Đ nh, công ty d c C u Long… ị ượ ử Vì v y, hi n nay s c nh. đó, Công ty còn t ch c cácạ ổ ứ ch ng trình đào t o hàng năm. Căn c vào nhu c u ho t đ ng c a Công ty, năng l c,ươ ạ ứ ầ ạ ộ ủ ự trình đ cán b , m c đ g n bó v i Công ty, hàng năm Công ty đ. ẫ ể ự ư ệ ớ ệ ướ ể Năm 2001, Imexpharm là công ty d c ph m đ u tiên trong T ng Công ty D c Vi tượ ẩ ầ ổ ượ ệ Nam th c hi n c ph n hoá. ự ệ ổ ầ Năm 2006, Imexpharm là công ty d c Vi t Nam đ u
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm imexpharm năm 2010, kế hoạch kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm imexpharm năm 2010,

Từ khóa liên quan