Giáo án môn tiếng anh lớp 11 cả năm đầy đủ

269 3.3K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 14:09

  REVISION  !"#$%&'#( )*!+(,,- $+.- (/0 1,.* !%#$2&34&( %05/+ (,+6 $7#%2 (%8+,*/+*/ $ 3%#3%( & 9:; &&8-,9:; &&&3*9:; %:. %- (,:. STEP 1: PRESENTATION 1/ Conditional sentence types 2,3 % . 0-  / <8,          => #0&& *5+&*,5 * 9&:-&:55; &&,+&*,. 0- 9&     0-+  5,  & ? ,,; % @  &    AA  ,  -  +        ,,  ,  &    AA ,-+   @8,8#B#.5% !#  2/ Passive forms :   %  .  0-    / ,*,- . !/- ' C The glass is broken into small pieces. %.--0- /,. : .4,*/ (,-+,+             (,  *    D,   -+-,,+ ,,  %**5 E% &, 7, (  @  -  (  @  ,*, ,@. E% &, 7, (  @    @ 11 (  @  *,  , -.@11 (.--0- (,*/ $%&'# ( ' 1((&'# (: 95 '; 95 :;  !@'9; (-1 %FG%21%3,H'IJ3K(L%M,   - . Active %- Passive %* 95%-; Active: %- , Passive:%*, 95%-; Active: %5 , Passive: %5 , . Active %.,  Passive: %.5 , STEP 2: PRACTICE: Exercise 1: $-   *.5   %  *,  5    -   .9.;N5 &&9+;, +&95+,; &9-;- &9+.;  &95+-.;, +,95; , 3+* &9*;&9;&:- 5- Exercise 2: $   .   1  :  ,     . C%6666   %  .  ,       9(,1; C  (-.7 , C766666 C%6666 %**5/ ,-5, C2*5/666 : : (,5N@-@' (- (,5N@**@' (-,, (,5N@*5@' (,/ .1*/ (, #0*    *,:.5 ,  *,.-:  *-.*,5  *,, (,*/ %:,.  5, 7*.,  9;%*.7 , 2*5/*5 ,-5, &*,*/ */ E/ &&-,-+ @&*,5, @*,,* @*,5,, 6666666 %FG%21%3,H'IJ3K(L%M,   %-,* / C& (%#11B O$%& 3 *D,  **,,, -,-= : &'(, 9:;(, P- '2-*/9:;*    1UNIT 1: FRIENDSHIP LESON 1: READING  !"#$%&'#( )*(,/*5,D,, (/B 1,/5, !%#$2&34&( %05/++ (,+6 $7#%2 (%8+,*/+*/ $ 3%#3%( & 9:; &&8-,9:; %,,,05//,* D,(,/*, 8,= 85*-= 8= ,.-= 2*--,= ,/,= %/*/5*-, %/,*/-05/* D,?8,/-=? %/-,. &&&3*9:; %:. %- (,:. STEP 1: PRE – READING 1./New words: D,9;FGD, ,9N;/KQ/R 9;S/TUV 9;W,X -9;SUYZ- :  .,*, $* (,  %FG%21%3,H'IJ3K(L%M,   D,9;/ /(** *Checking by R.O.R 2./ True or false prediction /(  4   -,  5     -5*  5+ 5      -,  .  - D,  5* ./     *      ,  5 ,-,.5  %,            *  STEP 2: WHILE – READING 1. Checking prediction: /(0/  (.* .-/ 2. Multiple choice /(0   ,-  ,        - D,,-,*  (.* * * (      D,  ,+   ,/* %* (.* STEP 3: POST – READING %/,*/,, ,-- 0*/*, *D, ?8*.?= %,,** %, : : (.* % % [ [ % (0 /, ) 1. It is unselfishness. It tells us that a person who is concern only with his own interests and feelings cannot be a true friend. 2. Because they take up an interest with enthusiasm but they are soon tired of it and they feel the attraction of some new object. 3. It is loyalty. It tells us that the two friends must be loyal to each other and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. 4. Because if not, people cannot feel safe when telling the other their most intimate secrets. 5. Because they cannot keep a secret either of their own or of other. 6. It is sympathy. It tells us that to be a true friend you must sympathize with your friend. Where there is no mutual sympathy between friends, there is no true friendship (*/,/5, - E, N* *,     ,  5    .- , 0-  &'(, 9:;(, P- %FG%21%3,H'IJ3K(L%M,   '2-*/9:;D,    1O3&%[B&#3(2&1 #( 3(1#)&34  !"#$%&'#( )*(,.//5/5, -, (/(/ 1,%/5,-, !%#$2&34&( %05/++ (,+6 $7#%2 (%8+,*/+*/ $ 3%#3%( & P9:; &&8-,9:; 2-*// /**D,., @8*.= @8,= E/5,*. @,\\,\- /.  .-/ &&&3*9:; %:. %- (,:. (%#11B#](1#)&34 ^C%/ %/(5/ (05,<,, ,<_ %-/(.-N. 0  ,    5   %0*  (*/, %,- %/ %-/-.* (/ %,/- %-(*  %.5/ %/ %/ /,,, *-*  2-,-++  + [,+]/ 5+ [+* 3+++, , 2      -,-    + +,+*.+5+ #+5,+5*+ 1+5     +  .+ *+, 7,    +  *+ %FG%21%3,H'IJ3K(L%M,   %/(9/ *;55 ,-,,0 %0-,,0 %,- %-  (%#182&#](1#)&34 %/B %*/  N,  .*%N,.* .*5, *N,* P7- /-/*D, 5,05/ *-*/-, -.,,. 7/D, 8:-=$,,- -= 8:/=8/ /=&= *5=8* 5= 8:55=8 -= 8-= _2*/-, -=2*-,- -.= `8--,,= (%#11 (%](1#)&34 %  /  (        -  + <,> (,5 /, *= ,+, $+-+*/ !,    +  +  -,,+ ,-+.5,+.*+  ,+-++ + %/ O,0 266666 2        66  * 6666 2-,- 2*66666666 266666 E7 %$,,-- 5,,=8:/ = ( +.2 /** *. %8//= (%/ !7 2+&:-%+N, 22%-P !2&:-3-3- , &,7: $,,.-- -5,7= !(,35- 27N,*      --= !  a+  %:    2     N5*, - (*/. ,5N=2*-,- .= !&:-,5,,   .    7  .,5N ,/**= !2*,, ! %FG%21%3,H'IJ3K(L%M, _  --  +&6%/. --! !a,:*-! - (- &2 D,5 2-5,5 "&, &a+.+. ,,    .  ,-,  & -- *= &'(,  (, P- '2-*/ *5,5  0    1UNIT 1: FRIENDSHIP LESON 3: LISTENING  !"#$%&'#( )*(/*5,-,*-5-5  (/ 1,%/5,-, !%#$2&34&( %05/++ (,+5/+05/6 $7#%2 (%8+,*/+*/ $ 3%#3%( & P9:; &&8-,9:;$ b, 8,5 2*,.--= 2*.,/*= 8D,,-,5= (,*b,*-,5+,.+,+ +,+D,/*+,-,+ &&&3*9:; %:. %- (,:. (%#11B#]&(%#3&34 3** /*% %FG%21%3,H'IJ3K(L%M, `  9;/,cF ,-9;-/, ,  ,9;* , ,9N;,+, /(** /5B B %,[ /(- - $(.* (%#182&#]&(%#3&34 $/%[- /  (      ,  +    /  (.* 4] %/ */ (*- $(.* .-/ (%#11 (%]&(%#3&34 %/(*/, --%/ /5,*75?5 25?5 %-.,/.   -/  ,        */ . %/* * %/.-/  (* . ( (  */           - (/ E#00*       _ [ [ % [ % [       _ [ [ % % % [  E/ 2*   *   - 8   /  5,     %  ,   .      2     *     2* .    2    .    ,   2   5 (?   -     , ,    %  -    7    ,     *      % */  7    ,-   7  /  -.   7        7      ,  %FG%21%3,H'IJ3K(L%M,   &'(, (, P- '2-*/*5,5 0     1Unit 1: friendship LESON 4: WRITING  !"#$%&'#( )*(,*5,? (/8 1,%/5,-, !%#$2&34&( %05/++ (,+5/+05/6 $7#%2 (%8+,*/+*/ $ 3%#3%( & P9>; &&8-,9:; $,5,= &&&3*: %:. %- (,:. (%#11B#]8B&%&34   /  (    *    D,  5 -. 8,5= 8//= 8/= 8,/-= 4, E!, (*,*5, E  %*,-- 5*// */ (**,.   E(,   4.*,/- *,0--  ,   !-    *  -   5, , 2de0-XFG-X5fU egUV.h  -+&/' 25 75'22 ,7, 2( !fij,kKkFhX &-- -    -    *   5- &--*/ *5- 7T,ZlL+QLmj, kKkFhX   %-      -  5  *   5 *, - %FG%21%3,H'IJ3K(L%M, n  2-   * (%#182&#]8B&%&34 /*5, *+5,.N,  *-, 7.,,. 2(- ./  2(-/*5,       +  -,+ -+,+ 2(-0 -,5N 2(, -+-+5 2 (,   -, 2d  e  0-    5f  e  Uo-  l , 8.  8  N  /  5,   ,5N+    +    / ,5 8.  ,5N++-,+ 3T,gf5fD,gj,kK k!f--,plJFG5f m-l &/5,*.&. 5-+ &0?-, ,- &/*& 0-,, - (-* &.-+& .  -    -  -+  ' 2&/5 &  -  -         -    -    *   5-2`       -  5  *   //2 - ./5, -/*5,     +  + -,+  +  -+  , %FG%21%3,H'IJ3K(L%M,  [...]... Students’activities I PRONUNCIATION - One st reads his/her writing aloud in 1 presentation front of the whole class Write two sounds on the board and - Give remarks Trường THPT Nguyễn Văn cừ 11 Ngô Sách Thiệu Lesson plan grade 11 school year: 2013 - 2014 pronounce them clearly twice, then ask sts to repeat - Tell sts how to pronounce these sounds accurately /dʒ/: a voiced sound / t∫/ : a voiceless sound - Ask...Lesson plan grade 11 school year: 2013 - 2014 STEP 3: POST – WRITING - Get feedback by asking two sts to write their paragraphs on the board - Ask some other sts to give remarks - Check and give the correct answer - If... Exercise 1 : Expected answer : 1.who wants something to eat? 2.I have some letters to write 3.I am ( was ) delightful to hear the news 4.My mother has some shopping to Ngô Sách Thiệu Lesson plan grade 11 school year: 2013 - 2014 Ex: It is healthful to walk every morning * in idiomatic expression : Ex: The weather is too bad for me to walk today b) Bare infinitive: * let/ make + O + bare-inf Ex: They... +to inf) 5.build -> to build - Summarise the main points - prepare next lesson Date of preparing: ……………… Trường THPT Nguyễn Văn cừ 13 Ngô Sách Thiệu Lesson plan grade 11 school year: 2013 - 2014 Period: 07 UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCE LESON 1: READING A.OBJECTIVES: 1 Knowledge: Sts know about a girl's most embarrassing experience 2 Skill: Reading 3 Political thought:... She bought the hat with it work in groups and discuss Notes : + put up a notice on the school board + get on the same bus the next day and look for the boy to return the Ngô Sách Thiệu Lesson plan grade 11 school year: 2013 - 2014 discuss the following question: what did you do if you were her?” -T encourages sts to use their imagination -T goes around to help sts - T asks the representative of some groups... you might have done or - Work in pairs to do the task experienced in column A and their effects on your life in column B - Some sts present Trường THPT Nguyễn Văn cừ 15 Ngô Sách Thiệu Lesson plan grade 11 A 1 Seaking English to a native English speaker 2 being seriously ill 3 traveling to other parts of the country 4 failing an exam 5 talking to a famous pop star school year: 2013 - 2014 Expected answer... reports: + Have you ever spoken English to a native speaker? + How did you meet her? + What did you talk about? + How did the experience affect you? - Listen to the T Ngô Sách Thiệu Lesson plan grade 11 school year: 2013 - 2014 pairs to make similar dialogues to the dialogue in Task 2 - Allow them to work in 10 minutes and move around to conduct the activity STEP 3: POST - SPEAKING - Ask some pairs... (v): ôm ấp - protect (v): bảo vệ - terrified (a): sợ hãi -escape (v):trốn thoát - scream(v): hét Before teaching these words, T helps Ss Trường THPT Nguyễn Văn cừ 17 Ngô Sách Thiệu Lesson plan grade 11 school year: 2013 - 2014 to pronounce them correctly T may want to play the tape or model first and then ask Ss to repeat after the tape or after him/her in chorus and individually Cheeking by R.O.R... discuss in groups Sts listen and do the task Sts compare their answers Sts check their answer Key : 1- small 2- everything 3- family 4- replaced 5- took 6- appreciate Ngô Sách Thiệu Lesson plan grade 11 school year: 2013 - 2014 T asks one or two sts to present in front of the whole class T checks and gives remarks Work in groups of 4 Present their own opinion IV./ Summary: ( 2’) - Summarise the main... “Sincerely”, “yours”, “Love”,”Cheer”, “Best wishes”, “See you soon” etc and after that we put a comma Our signature normally goes under the Closing Trường THPT Nguyễn Văn cừ 19 Ngô Sách Thiệu Lesson plan grade 11 school year: 2013 - 2014 III New lesson: (35’) Teacher’sactivities Time Students’activities STEP 1: PRE – WRITING - Listen to the teacher carefully - Ask Ss to answer these question by themselves - . ,*, ,@. E% &, 7, (  @    @ 11 (  @  *,  , -.@ 11 (.--0- (,*/ $%&'# (. &  *  55      - +&/* - Miêu tả cảm giác của mình lúc đó: &.-5- &-5&,?  Bạn

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Discussion

  • Teacher’s activities

  • Students’ activities

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan