0

Giáo án vật lí 7 full

81 2,352 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:55

Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 Ngày soạn: 21/8/2012 Ngày giảng:28/8/2012 Chơng I: Quang học Tiết 1: bài 1 Nhận biết ánh sáng- Nguồn sáng và vật sáng I.Mục tiêu: -Bằng thí nghiệm, h/s nhận thấy : Muốn nhận biết đợc ánh sáng thì ánh sáng đó phải truyền đợc vào mắt ta.Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.Phân biệt đợc nguồn sáng và vật sáng.Nêu đợc thí dụ về nguồn sáng và vật sáng. -Làm và quan sát thí nghiệm để rút ra điều kiện để nhậnbiết ánh sáng và vật sáng. -Biết nghiêm túc quan sát hiện tợng khi chỉ nhìn thấy vật mà không cầm đợc. II. Chuẩn b ị: Một ộp kín có ảnh bên trong, bóng đèn pin. III. Tổ chức hoạt động dạy học. Hoạt động 1: Tình huống học tập: -Yêu cầu học sinh tìm hiểu sgk về trọng tâm của chơng. -Đặt vấn đề nh SGK,yêu cầu h/s dự đoán câu trả lời; từ đó đặt vấn đề nghiên cứu Hoạt động 2: Tìm hiểu khi nào nhận biết đợc ánh sáng: -Đặt vấn đề: Khi nào ta nhận thấy ánh sáng? -Yêu cầu h/s đọc mục quan sát và thí nghiệm và trả lời C 1 . -Yêu cầu h/s nêu lên kết luận về vấn đề đã nêu. Hoạt động 2: Tìm hiểu đK nhìn thấy một vật: -Đặt vấn đề: khi nào mắt ta nhìn thấy một vật -Yều cầu h/s Đọc C 2 Tìm hiểu về : mục đích thí nghiệm,cách bố trí, cách tiến hành thí nghiệm, -Yêu cầu h/s làm thí nghiệm, Trả lời C 2 -Từ kết quả TN, yêu cầu h/s rút ra kết luận về vấn đề đã nêu ở đầu mục. Hoạt động 3: Phân biệt nguốn sáng và vật sáng: -Yêu cầu h/s thảo luận C 3 , sau đó điền từ thích hợp vào kết luận tơng ứng. -Thông báo thêm: mảnh giấy trăng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu tới nó còn đợc gọi là vật đợc chiếu sáng. Hoạt động 4: Củng cố vận dụng: -Yêu cầu h/s trả lời các câu hỏi sau: - khi nào ta nhận biết đợc ánh sáng? - Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật? - Nguồn sáng và vật sáng khác nhau thế nào? -Yêu cầu h/s trả lời các bài tập C 4 và C 5 . -Yêu cầu h/s đọc mục có thể em cha biết. -Dặn học ở nhà -HS: - dự đoán câu trả lời. -hiểu rõ vấn đề cần nghiên cứu trong bài học mới. I. Nhận biết ánh sáng: Quan sát và thí nghiệm: -HS:Trả lời C 1 Trờng hợp 2 và 3. -HS rút ra kết luận: Mắt ta nhận biết đợc ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt. II. Nhìn thấy một vật: -HS: Tìm hiểu mục đích thí nghiệm, cách làm thí nghiệm,Trả lời C 2 . - Đèn sáng; vì khi đó có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. -HS: Rút ra kết luận:Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. III. Nguồn sáng và vật sáng -Thaỏ luận C 3 ; hoàn thành kết luận : Dây tóc bóng đèn tự phát ra ánh sáng, gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng. - HS: trả lời các câu hỏi của giáo viên, ghi nhớ IV. Vận dụng: -HS: Làm việc cá nhân Câu C 4 , C 5 - Thảo luận lớp C 4 và C 5 , ghí đáp án chung -Ghi chép công việc về nhà Ngày soạn : 28/8/2012 Ngày giảng:04/9/2012 Tiết 2 - Bài 2: Sự truyền ánh sáng I. Mục tiêu: -Biết làm thí nghiệm để xác định đờng truyền ánh sáng. -Phát biểu đợc ĐL về sự truyền thẳng ánh sáng. -Biết vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng để ngắm các vật thẳng hàng. Nhận biết 3 loại chùm áng. II. Chuẩn bị: Đèn chiếu có khe hở, ông trụ thẳng,, óng trụ cong, định ghim. III. Tổ chức hoạt động dạy và học: 1 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 Hoạt động 1: KT, Tổ chức tình huống học tập: -1. Khi nào ta nhận iết đợc ánh sáng? Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật? Nguồn sáng khác vật sáng thế nào? 2. Vì sao ta hìn thấy vệt sángtrong khói hơng? Trả lời bài tập 1 (SBT). -Cho h/s đọc tình huống ở đâud bài, đề suất cách giải quyết Hoạt động 2: Nghiện cứu quy luật đờng truyền của ánh sáng: -ánh sáng truyền trong không khí theo đờng nào? -Yêu cầu học sinh làm TN (hình 2.1) trả lời C 1 . -Yêu cầu HS làm TN theo phơng án C 2 và báo cáo kết quả. -Yêu cầu h/s rts ra kết luận về đờng truyền của ánh sáng trong không khí. - GV đa ra và giải thích khái niệm môi trờng trong suốt và đồng tính: Môi trờng cho hầu hết ánh sáng truyền qua, và có tính chất nh nhau ở mọi nơi -Thông báo kết luận tơng tự khi làm lại thí nghiêm trên trong các môi trờng này Yêu cầu h/s phát biểu định luật trong GSK. Hoạt động 3: Tìm hiểu tia sáng, chùm sáng: -Yêu cầu h/s đọc SGK: nêu quy ớc về biểu diền đ- ờng truyền của ánh sáng. Thực hành vẽ tia sáng vào vở ( hình 2.3). nêu ví dụ về tia sáng trong thực tế. -Làm thí nghiệm biểu diễn các dạng chùm sáng, cách biểu diễn một chùm sáng( hình 2.5). yêu cầu h/s quan sát và trả lời C 3 Hoạt động 4: Củng cố , vần dụng: -Yêu cầu học sinh - Nêu nội dung định luật truyền thẳng của ánh sáng, - Giải thích khái niệm về môi trờng trong suốt và đồng tính. - Nêu quy ớc về biểu diền đờng truyền của ánh sáng - Nêu quy ớc về biểu diễn một chùm sáng - Nêu các loại chùm sáng và đặc điểm của chúng. -Hớng dẫn h/s làm các bài tập vận dụng mục 4 -Cho h/s đọc mục có thể em cha biết, -Dặn về nhà học thuộc ghi nhớ,làm lại các bài tập trong SBT và SGK. -HS1 và 2 lên bảng trả lời I. Đ ờng truyền của ánh sáng: Thí nghiệm: -HS dự đoán đờng truyền của ánh sáng -Làm thí nghiệm( hình 2.1)trả lời C 1 :ánh sáng tứ dây tóc đèn truyền đến mắt theo ống thẳng -Làm thí nghiệm theo phơng án C 2 theo nhóm, báo cáo kết quả rút ra kết luận: đờng truyền của ánh sáng trong không khí là đờng thẳng. -Phát biểu định luật SGK, thông hiếu nội dung định luật này: Trong môi trơng trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đờng thẳng. II.Tia sáng và chùm sáng: Biểu diễn đờng truyền của ánh sáng: -HS tìm hiếu SGK, Quan sát thí nghiệm của giáo viên quy ớc biểu diễn đờng truyền của ánh sáng bằng đờng thẳng có mũi tên chỉ hớng gọi là tia sáng -Quan sát TN,nghe cách biểu diễn môt chùm sáng: vẽ 2 tia giới hạn của chùm sáng đó(H-2.5) -HS tìm hiểu SGK Thảo luận C 3 Đặc điểm của các chùm sáng: a.Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đờng truyền của chúng. b.Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đờng truyền của chúng c.Chùm sáng phân kỳ gồm các tia sáng loe rộng ra trên đờng truyền của chúng. IV: Vận dụng: -Trả lời các câu hỏi của giáo viên, ghi nhớ vào vở -Làm việc cá nhân các bài tập C 4 và C 5 , thảo luận lớp, ghi nhận kết quả. -Dọc mục có thể em cha biết, ghi chép công việc về nhà IV.H ớng dẫn giải bài tập SBT: 2.1. a.không,vì ánh sáng từ đèn phát ra truyền qua lổ A ra ngoài theo đờng thẳng CA mà mắt M không thuộc đờng thẳng CA nên ánh sáng từ đèn không truyền đến mắt đợc. b. Mắt phải đặt trên đờng thẳng CA. 2.2. Phải đứng ở vị trí sao cho ngời đứng liền trớc che khuất các ngời phía trớc và đội trởng. Vì khi đó ánh sáng từ đội trởng và các ngời phía trớc bị ngời đứng liền trớc chắn lại không chuyền đến mắt em đợc. 2.3. Có thể di chuyển một màn chắn có lổ nhỏ sao cho mắt luôn nhìn thấy đèn qua lổ nhỏ. Hoặc dùng một màn chắn nhỏ, di chuyển vật chắn sao cho mắt ta luôm không thấy bóng đèn. Căn cứ đờng đi của màn chắn hay vật chắn rút ra kết luận. 2.4. Lấy miếng bìa thứ 2 có đục một lổ nhỏ, Đặt miếng bìa sao cho lổ nhỏ nằm trên đờng cong tại C.nếu mắt vẫn nhìn thấy đèn chứng tỏ ánh sáng đã đi qua C ánh sáng truyền theo đờng cong 2 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 Ngày soạn: 04/9/2012 Ngày giảng: 11/9/2012 Tiết 3- Bài 3: ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng I. Mục tiêu: -Nhận biết đợc bóng tối,bóng nửa tối và giải thích. -Giải thích vì sao lại có nhật thực, nguyệt thực -Kỹ năng: vận dụng định luật chuyền thẳng ánh sáng giải thích một số hiện tợng thựuc tế, hiểu một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng. II. Chuẩn bị: 2 đèn pin, vật cản sáng, màn chắn sáng, hình 3.3, 3.4. III. Tổ chức hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: KT- tổ chức tình huống mới: -Kiểm tra: 1.nêu nội dung định luật truyền thẳng của ánh sáng, giải thích khái niệm về môi trờng trong suốt và đồng tính. 2.Nêu quy ớc về biểu diền đờng truyền của ánh sáng. một chùm sáng.Nêu các loại chùm sáng và đặc điểm của chúng. -Tổ chức tình huống học tập( SGK) HĐ 2: hình thành khái niệm bóng tối,bóng nữa tối: -ĐVĐ: Bóng tối là gì? -Yêu cầu h/s đọc phơng án TN1, quan sát vùng sáng, tối trên màn chắn và trả lời C 1 -Yêu cầu h/s điền từ thích hợp vào nhận xét và nêu khái niệm về bóng tối. -Yêu cầu h/s đặt thêm một đèn pin nữa trớc vật cản sáng, quan sát trên màn 3 vùng sáng tối khác nhau và trả lời C 2 , thảo luận hoàn thiện nhận xét 2. -Khi nào ở phía sau vật cản sáng có một vùng bóng tối ở giữa và vùng nửa tối viền xung quanh? HĐ3.Hình thành khái niêm -HS1 lên bảng trả lời -HS2 lên bảng trả lời câu hỏi 2 -GV kiểm tra vở bài tập của HS3 I. Bóng tối- Bóng nửa tối. Thí nghiệm1: -HS: đọc sgk, làm TN theo phơng án sgk, trả lời C 1 -Hoàn thành nhận xét, có khái niệm về vùng bóng tối: Trên màn chắn đặt phía sau vật cản sáng có một vùng không nhận đợc ánh sáng từ nguồng sáng tới gọi là bóng tối. Thí nghiệm 2 -H/s làm thí nghiệm 2, quan sát đồng thời trả lời C 2 -HS hoàn thành nhận xét 2. có khái niệm về vùng bóng nửa tối: Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận đợc ánh sáng từ một phần của 3 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 nhật thực, nguyệt thực: -Yêu cầu h/s đọc thông báo ở mục II, quan sát hình 3.3. trả lời câu C 3 . -Yêu cầu h/s đọc thông báo 2 về nguyệt thực, và trả lời C 4 . HĐ4.Củng cố, vận dụng, dặn dò: -Củng cố: Hậu quả của sự chuyền thẳng ánh sáng là tạo ra ở phía sau vật chắn sáng một vùng bóng đen ở giữa và một vùng nữa tối viền xung quanh. - vùng bóng tối, vùng nửa tối là gì ? - khi nào xảy ra nhật thc và nguyệt thực. - vùng nào trên trái đất có thể thấy nhật thực toàn phần ? -Yêu cầu h/s trả lời C 5 ,thảo luận lớp và ghi kết quả. - Yêu cầu h/s thảo luận C 6 , ghi kết quả -Dặn học sinh về nhà học thuộc ghi nhớ, làm các bài tập trong SBT. nguồn sáng tới, gọi là bóng nửa tối. II. Nhật thực- nguyệt thực: -HS:đọc thông tin sgk, trả lời C 3 : Nơi có nhật thực toàn phần nằm trong vùng bóng tối của mặt trăng,bị mặt trăng che khuất không cho ánh sáng từ mặt trời chuyền đến, vì thế ngời đứng ở đó không thấy mặt trời, trời tối sầm lại. -HS đọc sgk, trả lời C 4 : (1) nguyệt thực (2,3) trăng sáng III. Vận dụng: - Trả lời các câu hỏi: - Trên màn chắn đặt phía sau vật cản sáng có một vùng không nhận đợc ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi là bóng tối. -Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận đợc ánh sáng từ một phần của nguồn sáng tới, gọi là bóng nửa tối. - Nhật thực , nguyệt thực sảy ra khi trái đất, mặt trăng, mặt rời thẳng hàng - Nhật thực toàn phần (hay một phần)quan sát đ- ợc ở chỗ bóng tối( hay bóng nửa tối ) của mặt răng trên trái đất -Ghi nhớ vào vở bài tập. -HS làm việc cá nhân sau đó thảo luận C 5 , C 6 C 5 :Khi miếng bìa đi lại gần màn chắn thì bóng tối và bóng nửa tối thu hẹp đần. Khi miếng bìa gần sát màn thì trên màn chỉ còn bóng tối. C 6 .Khi dùng vở che kín đèn thì bàn nằm trong vùng bóng tối sau quyển vở nên không đọc sách đợc. Vở không che kín đợc đèn ống nên bàn và sách nằm trong vùng bóng nửa tối nên vẫn đọc đợc sách -Ghi chép công việc về nhà IV.Giải bài tập SBT. 3.1. Câu b 3.2 Câu b 3.3. Vì chỉ có đêm rằm trái đất mới có thể nằm giữa mặt trời và mặt trăng, mới có thể chặn đợc ánh sáng mặt trới không cho chiếu sáng mặt trăng 4 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 Ngày soạn: 09/9/2011 Ngày giảng:10/9/2011 Tit 4: Bài 4: địNH LUT PHN X NH SNG. A.MC TIấU: 1.Kin thc: -Tin hnh c TN nghiờn cu ng i ca tia sỏng phn x trờn gng phng. -Bit xỏc nh tia ti, tia phn x, gúc ti, gúc phn x. -Phỏt biu c nh lut phn x ỏnh sỏng. -Bit ng dng nh lut phn x ỏnh sỏng i hng ng truyn ỏnh sỏng theo mong mun. 2.K nng: Bit lm TN, bit o gúc, quan sỏt hng truyn ỏnh sỏng tỡm ra quy lut phn x ỏnh sỏng. B.CHUN B CA GIO VIấN V HC SINH: Mi nhúm: Mt gng phng cú giỏ . Mt ốn pin cú mn chn c l to ra tia sỏng. Mt t giy dỏn trờn tm g phng. Mt thc o . D. T CHC HOT NG DY HC. *n nh.( 1 phỳt) *HOT NG 1: KIM TRA- T CHC TèNH HUNG HC TP: 1 KIM TRA: 5 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 -Hãy giải thích hiện tượng Nhật Thực và Nguyệt Thực ? -Để kiểm tra đường thẳng, chúng ta có thể làm như thế nào? Giải thích? -Chữa bài tập 3.3. -HS:… -3.3: Vì đêm rằm Âm lịch , Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng mới có khả năng nằm trên cùng một đường thẳng, Trái Đất mới có thể chặn ánh sáng Mặt Trời không chiếu sáng Mặt Trăng. 6 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 2.TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP. a.PHƯƠNG ÁN 1: 1 nhóm HS làm TN như phần mở bài trong SGK, nêu vấn đề phải giải quyết. *HOẠT ĐỘNG 2: NGHIÊN CỨU SƠ BỘ TÁC DỤNG CỦA GƯƠNG PHẲNG. I.G ƯƠ NG PH Ẳ NG. 7 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 -HS thay nhau cầm gương soi-Thấy hiện tượng gì trong gương? -Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1 GV(kể): Các cô gái thời xưa chưa có gương đều soi mình xuống nước để nhìn thấy ảnh của mình. -Ánh sáng đến gương rồi đi tiếp như thế nào? -Gương phẳng tạo ra ảnh của vật trước gương. -Vật nhẵn bóng, phẳng đều có thể là gương phẳng như tấm kim loại nhẵn, tấm gỗ phẳng, mặt nước phẳng, 8 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 *HOẠT ĐỘNG 3: HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VỀ SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. TÌM QUY LUẬT VỀ SỰ ĐỔI HƯỚNG CỦ TIA SÁNG KHI GẶP GƯƠNG PHẲNG (20 phút). II. ĐỊ NH LU Ậ T PH Ả N X Ạ ÁNH SÁNG. THÍ NGHIỆM. 9 Gi¸o ¸n VËt Lý 7 N¨m häc 2012 - 2013 -Yêu cầu làm TN như hình 4.2 (SGK) -GV bố trí TN. -Chỉ ra tia tới và tia phản xạ. -Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng như thế nào? -HS: Làm theo. SI: Tia tới IR: Tia phản xạ. -HS:… 10 [...]... bng gúc ti Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 3.NH LUT PHN X NH SNG 15 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 -Hai kt lun trờn l ni dung ca nh lut phn x ỏnh sỏng.-Yờu cu HS phỏt biu -Tia phn x nm trong cựng mt phng vi tia ti v ng phỏp tuynca gng im ti -Gúc phn x luụn luụn bng gúc ti 16 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 4.BIU DIN GNG PHNG V CC TIA SNG TRấN HèNH V 17 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012.. .Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 1.TIA PHN X NM TRONG MT PHNG NO? 11 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 -Yờu cu HS tin hnh TN tr li cõu C2 -Lm TN hỡnh 4.2 C2: Trong mt phng t giy cha tia ti Kt lun: Tia phn x nm trong cựng mt phng vi tia ti v ng phỏp tuyn 12 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 2.PHNG CA TIA PHN X QUAN H TH NO VI PHNG... t nn Mt t giy Hai vt bt k ging nhau C.T CHC HOT NG DY HC *N NH (1 phỳt) *HOT NG 1: KIM TRA-T CHC TèNH HUNG HC TP.(10 phỳt) 21 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 22 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 *HOT NG 2: (20 phỳt) I.TNH CHT CA NH TO BI GNG PHNG 23 Giáo án Vật Lý 7 -Yờu cu HS b trớ TN nh hỡnh 5.2 SGK V quan sỏt trong gng -Lm th no kim tra c d oỏn? -GV: nh khụng hng c trờn mn chn gi l nh... 27 Giáo án Vật Lý 7 -Nờu tớnh cht ca nh qua gng phng? -Gii thớch s to thnh nh qua gng phng? Năm học 2012 - 2013 -HS: +nh o to bi gng phng khụng hng c trờn mn chn v ln bng vt +Khong cỏch t mt im ca vt n gng phng bng khong cỏch t nh ca im ú ti gng +Cỏc tia sỏng t im sỏng S ti gng phng cho tia phn x cú ng kộo di i qua nh o S -HS: 28 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 *HOT NG 2: BI TP 29 Giáo án Vật. .. hnh: 2 im 35 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 Ngày soạn: 07/ 10/2011 Ngày giảng:08/10/2011 Tiết 8 Bài 7: gơng cầu lồi I Mục tiêu bài dạy: - H/S hiểu đợc ảnh qua gơng cầu lồi là ảnh ảo nhỏ hơn vật - H/S hiểu đợc vùng nhìn thấy của gơng cầu lồi lớn hơn gơng phẳng - Biết các ứng dụng của gơng cầu lồi - Có ý thức tìm hiểu các hiện tợng vật lý III.Đồ dùng giảng dạy: - Tranh vẽ về thí nghiệm H7.1 SGK trang... -Quy c cỏch v gng v cỏc tia sỏng trờn giy +Mt phn x, mt khụng phn x ca gng +im ti I +Tia ti SI +ng phỏp tuyn IN *Chỳ ý hng tia phn x, tia ti N S R I 18 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 *.HOT NG 4: VN DNG -CNG C- HNG DN V NH ( 10 phỳt) 19 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 1.VN DNG:Yờu cu HS tr li C4 -Nu cũn thi gian cho thờm bi tp: +Bi tp 1 (Bi 4.1 SBT): Xỏc nh gúc ti v gúc phn x bng bao nhiờu +Tng... NG 1: KIM TRA ( 5 phỳt) 31 Giáo án Vật Lý 7 -Nờu tớnh cht ca nh qua gng phng? -Gii thớch s to thnh nh qua gng phng? Năm học 2012 - 2013 -HS: +nh o to bi gng phng khụng hng c trờn mn chn v ln bng vt +Khong cỏch t mt im ca vt n gng phng bng khong cỏch t nh ca im ú ti gng +Cỏc tia sỏng t im sỏng S ti gng phng cho tia phn x cú ng kộo di i qua nh o S -HS: 32 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 *HOT NG:... 7 Năm học 2012 - 2013 *HOT NG: T CHC THC HNH: CHIA NHểM (5 phỳt) 33 Giáo án Vật Lý 7 -Yờu cu HS c cõu C1.SGK Năm học 2012 - 2013 -HS: Lm vic cỏ nhõn +HS: c SGK +Chun b dng c +B trớ TN +V li v trớ ca gng v bỳt chỡ: a.-nh song song cựng chiu vi vt -nh cựng phng ngc chiu vi vt b.V nh ca bỳt chỡ trong hai trng hp trờn 34 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 *HOT NG 3: XC NH VNG NHèN THY CA GNG PHNG ( VNG... t mt im ca vt n gng v khong cỏch t nh ca im ú n gng -o khong cỏch : *Kt lun 3: im sỏng v nh ca nú to bi gng phng cỏch gng mt khong bng nhau 24 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 *HOT NG 3: II GII THCH S TO THNH NH BI GNG PHNG ( 5 phỳt) 25 Giáo án Vật Lý 7 -Yờu cu HS lm theo yờu cu cõu C4 -im giao nhau ca 2 tia phn x cú xut hin trờn mn chn khụng? -Yờu cu HS c thụng bỏo Năm học 2012 - 2013 C4: + V... yờu cu cõu C5 -Cũn thi gian cú th cho HS c mc Cú th em cha bit *Hng dn v nh: -Hc phn ghi nh -Tr li cõu hi C1 n C6 -Lm bi tp 5.1 n 5.4 (tr 7- SBT) -Chun b mu bỏo cỏo TN -HS nhc li kin thc v ghi nh vo v C5: HS v vo v bng bỳt chỡ sau ú nhn xột cỏch v 26 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 Ngày soạn:23/9/2011 Ngày giảng: 24/9/2011 Tit 6: BàI TậP A.MC TIấU: 1.Kin thc: -Bit cỏch v nh ca vt cú hỡnh dng khỏc . đợc ánh sáng thì ánh sáng đó phải truyền đợc vào mắt ta.Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.Phân biệt đợc nguồn sáng và vật sáng.Nêu đợc thí dụ về nguồn sáng và vật. nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. III. Nguồn sáng và vật sáng -Thaỏ luận C 3 ; hoàn thành kết luận : Dây tóc bóng đèn tự phát ra ánh sáng, gọi là nguồn sáng. Dây tóc. và học: 1 Giáo án Vật Lý 7 Năm học 2012 - 2013 Hoạt động 1: KT, Tổ chức tình huống học tập: -1. Khi nào ta nhận iết đợc ánh sáng? Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật? Nguồn sáng khác vật sáng thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 7 full, Giáo án vật lí 7 full, , -Lm TN hỡnh 4.2, -Hai kt lun trờn l ni dung ca nh lut phn x ỏnh sỏng.-Yờu cu HS phỏt biu., *HOT NG 1: KIM TRA-T CHC TèNH HUNG HC TP.(10 phỳt), C. T CHC HOT NG DY HOC., K nng: -Bit nghiờn cu ti liu., -Khụng tham gia thc hnh: 0 im. M M, Tiết 19. Sự nhiễm điện do cọ sát

Mục lục

Xem thêm