Giáo án tự chọn bám sát 10

63 1.5K 3
Giáo án tự chọn bám sát 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

0 x Ngµy so¹n:19/08/2011 TiÕt1 : chun ®éng th¼ng ®Ịu I. Mơc ®Ých yªu cÇu. 1. KiÕn thøc: - n¾m ®ỵc ®Ỉc ®iĨm cđa chun ®éng th¼ng ®Ịu - viÕt ®ỵc c¸c c«ng thøc cđa chun ®éng th¼ng ®Ịu 2. Kü n¨ng: - vËn dơng ®ỵc kiÕn thøc vµo c¸c bµi tËp cơ thĨ 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc, h¨ng h¸i, nhiƯt t×nh 4. Chn bÞ: - Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, c¸c bµi tËp - Häc sinh: häc bµi vµ lµm bµi tËp I. Tỉ chøc kiĨm tra. KiĨm tra: ®Þnh nghÜa chun ®éng th¼ng ®Ịu, viÕt c«ng thøc tÝnh qu·ng ®êng vµ ph¬ng tr×nh chun ®«ng cđa vËt II. Néi dung bµi häc. Ho¹t ®éng1: cđng cè kiÕn thøc Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung Nªu c©u hái ViÕt c¸c c«ng thøc lªn gãc b¶ng Nh¾c l¹i ®Ỉc ®iĨm cđa chun ®éng th¼ng ®Ịu, ®äc c¸c c«ng thøc cđa chun ®éng th¼ng ®Ịu, nªu c¸c ®¹i lỵng trong c«ng thøc vµ c¸ch ¸p dơng I. KiÕn thøc 1. chun ®éng th¼ng ®Ịu §Þnh nghÜa(sgk) VËn tèc: v=s/t Qu·ng ®êng: s=v.t Ptc®: x=x 0 +vt Ho¹t ®éng2: nªu tr×nh tù gi¶i bµi tËp Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung Bíc nµo lµ quan träng nhÊt? GV nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n chun ®éng th¼ng ®Ịu.C¸c lu ý khi gi¶i bµi to¸n nµy. Quan träng nhÊt lµ chän gèc to¹ ®é ,gèc thời gian vµ viÕt ®óng ph¬ng tr×nh chun ®éng cđa c¸c vËt Gi¸o viªn cho mét chun ®éng th¼ng ®Ịu y/c hs h·y m« t¶ nã b»ng gi¶n ®å vÐc t¬ H·y viÕt p/t chun ®éng cđa chÊt ®iĨm? NhËn xÐt to¹ ®é theo tg Cho c¸c vÝ dơ minh ho¹ Ghi nhí c¸c bíc gi¶i bµi to¸n chun ®éng th¼ng ®Ịu Hs. Quan träng nhÊt lµ viÕt ®óng ph¬ng tr×nh chun ®éng cđa mçi vËt . HS X¸c ®Þnh gèc ,vÞ trÝ cđa M -NÕu ®i theo chiỊu d¬ng th× x t¨ng khi t t¨ng ,chiỊu ©m th× ng- ỵc l¹i II. Bµi tËp tr×nh tù 5 bíc ®Ĩ gi¶i bµi to¸n chun ®éng th¼ng ®Ịu. Bíc 1:chän trơc to¹ ®é,chän gèc to¹ ®é ,gèc thêi gian. Bíc 2:ViÕt pt- chun ®éng cđa mçi vËt Bíc 3: Gi¶i c¸c hƯ ph¬ng tr×nh Bíc 4: BiƯn ln ®Ĩ lÊy nghiƯm. Bíc 5: KiĨm nghiƯm b»ng ®å thÞ . T¹i vÞ trÝ hai ®å thÞ giao nhau chÝnh lµ to¹ ®é cđa hai vËt gỈp nhau. Ho¹t ®éng3: VËn dơng vµo bµi tËp Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung §äc ®Ị cho hs ghi ®Ị .Råi y/c hai hs lÇn lỵt lªn tr×nh bµy. Xong th× gi¸o viªn y/c c¸c hs kh¸c nhËn xÐt Gi¶i thÝch c¸c tr×nh tù bµi to¸n mµ hs ®· lµm ®ỵc vµ cha lµm ®ỵc GV .§iỊu cÇn lu ý khi gi¶i bµi to¸n vỊ vËn tèc tb.Tr¸nh nhÇm lÉn vËn tèc tb tỉng c¸c vËn tèc víi vËn tèc tb Trước tiên ta phải chọn hệ Ghi ®Ị ghi tãm t¾t tù tr×nh bµy Hs kh¸c lªn líp tr×nh bµy . Hs nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n. Nghe +ghi c¸c chó ý cđa thÇy Đọc đề bài , tóm tắt. Vật làm mốc, hệ toạ độ gắn Bµi 1 Mét m« t« ®i víi vËn tèc 50 km/h trªn n÷a ®o¹n ®êng AB. Trªn n÷a ®o·n ®êng cßn l¹i ,m« t« ®i n÷a thêi gian ®Çu víi vËn tèc 40 km/h ,n÷a thêi gian sau víi vËn tèc 30 km/h . tÝnh vËn tèc trung b×nh cđa xe m« t« ®ã trªn n÷a qu¶ng ®- êng AB. Bµi 2 Lúc 8 giờ một xe ô tô đi từ Hà Nội về Hải Phòng với vận tốc qui chiếu. Hệ qui chiếu gồm những gì ? Y/c HS chọn hệ qui chiếu.  Phương trình chuyển động của CĐTĐ ?  Dấu của x 0 , v được xác đònh ntn ?  Hai xe gặp nhau khi tọa độ của chúng ntn ?  Hãy lập ptcđ của 2 xe, vÏ ®å thÞ: kÕt ln tìm vò trí và thời điểm gặp nhau của 2 xe ? Đồ thò 2 xe cắt nhau tại toạ độ: t = 1; x = 60 Vậy: Vò trí 2 xe gặp nhau cách Hà Nội 60 km Thời điểm 2 xe gặp nhau lúc : 8 + 1 = 9 giờ. với vật làm mốc, mốc thời gian. x = x 0 + vt Từng cá nhân trả lời. Chia lớp thành 4 nhóm, từng nhóm giải và trình bày kết quả lên bảng. Quan s¸t ®å thÞ: nªu ®iĨm 2 xe gỈp nhau, kÕt ln 60km/h. Cùng lúc một xe thứ hai đi từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 40km/h. Hà Nội cách Hải Phòng 100km. Tính vò trí và thời điểm 2 xe gặp nhau theo 2 cách: lập ptcđ và bằng đồ thò. Tóm tắt: v 1 = 60km/h v 2 = 40km/h Hà Nội - Hải Phòng: 100km x, t = ? Chọn trục toạ độ là đường thẳng từ HN đến HP Gốc toạ độ tại Hà Nội Chiều dường từ HN đến HP Gốc thời gian lúc 8 giờ. Ptcđ của xe đi từ Hà Nội: x 1 = x 01 + v 1 t = 60t Ptcđ của xe đi từ Hải Phòng: x 2 = x 02 + v 2 t = 100 - 40t Khi 2 xe gặp nhau: x 1 = x 2 ⇔ 60t = 100 - 40t ⇒ t = 1 (giờ) Vò trí 2 xe gặp nhau: x = 60t = 60.1 = 60 (km) Cách dùng đồ thò: x 1 = 60t: t = 0; x 1 = 0 t = 1; x 1 = 60 x 2 =100 - 40t: t = 1; x 2 = 60 t = 2; x 2 = 20 Ho¹t ®éng4: cđng cè, giao nhiƯm vơ vỊ nhµ Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung Ra bµi tËp vỊ nhµ Nh¾c l¹i tr×nh tù c¸c bíc gi¶i bµi to¸n chun ®éng th¼ng ®Ịu Rót kinh nghiƯm Ngày soạn:26/08/2011 TiÕt 2: XÁC ĐỊNH GIA TỐC VẬN TỐC ĐƯỜNG ĐI TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nắm được đặc điểm của chuyển động thẳng biến đổi đều -Viết được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều 2.Kĩ năng: - Cách chọn hệ qui chiếu - Vận dụng, biến đổi các cơng thức của CĐTBĐĐ để giải các bài tập. - Xác định dấu của vận tốc, gia tốc. 3. Thái độ: - nghiêm túc, hoạt động năng nổ nhiệt tinh 4.Chuẩn bị: Giáo viên: Giải trước các bài tập trong SGK và SBT. Học sinh: Thuộc các cơng thức của CĐTBĐĐ. Giải các bài tập đã được giao ở tiết trước. II.Ổn định,Kiểm tra: - Viết các cơng thức tính: vận tốc, gia tốc, đường đi, toạ độ, cơng thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và đường đi của CĐTBĐĐ ? III. Tiến trình giảng dạy .Hoạt động1:Củng cố kiến thức Trợ giúp của gv Hoạt động của hs Nội dung nêu câu hỏi nêu đặc điểm của chuyển động biến đổi đều,nhanh dần đều, chậm dần đều trả lời, viết lại các công thức tính gia tốc,vận tốc, quang đường, ptcđ của vật chuển động thẳng nhanh dần đều I. Kiến thức cơ bản gia tốc: a= 0 v v v t t − ∆ = ∆ (t 0 =0) vận tốc v=v 0 +at quang đường: s=v 0 t+ 1 2 at 2 phương trinh chuyển động x=x 0 +v 0 t+at 2 Ho¹t ®éng 2: VËn dơng vµo bµi tËp Trợ giúp của gv Hoạt động của hs Nội dung .Tàu rời ga thì vận tốc ban đầu của tàu ntn ? . Đổi đơn vị ? Lưu ý: Khi bài tốn khơng liên quan đến vị trí vật (toạ độ x) thì có thể khơng cần chọn gốc toạ độ. .Cơng thức tính gia tốc ? .Cơng thức tính qng đường ? (v 0 = ?) Đọc đề, tóm tắt đề trên bảng. Nêu cách chọn hệ qui chiếu. 1 HS viết cơng thức thay số vào tính ra kết quả. 1 HS viết cơng thức thay số vào tính ra kết quả. Tóm tắt:(12sgk trang 22) CĐTNDĐ v 0 = 0 t 1 = 1 phút = 60s v 1 = 40km/h = 11,1m/s a). a = ? b). s 1 = ? c). v 2 = 60 km/h = 16,7m/s ∆t = ? Giải Chọn chiều dương: là chiều cđ Gốc thời gian: lúc tàu rời ga a). Gia tốc của tàu: .Hãy tìm công thức tính thời gian dựa vào đại lượng đã biết là: gia tốc, vận tốc ? .Thời gian tính từ lúc tàu đạt vận tốc 40km/h ? . Phương trình chuyển động của CĐTNDĐ ? . Giá tị của từng đaị lượng, dấu ? .Tọa độ ban đầu của xe xuất phát từ B bằng bao nhiêu ? .Khi 2 xe gặp nhau thì toạ độ của chúng ntn ? .Thay 2 pt vào giải pt tìm t ? .Nhận xét nghiệm ? (Có thể lấy cả 2 ngiệm không ? Tại sao ?) .Đổi 400s ra phút, giây. .Tính vận tốc của 2 xe lúc đuổi kịp nhau Thảo luận trong 2 phút 1 HS viết công thức thay số vào tính ra kết quả. HS tính Viết ptcđ dưới dạng tổng quát. HS trả lời, thay vào công thức. Có cùng tọa độ, tức là: x 1 = x 2 HS giải pt tại chỗ, lên bảng trình bày. Chỉ nhận nghiệm dương, vì thời gian không âm. HS thảo luận đổi. 1 HS tính vận tốc xe từ A, 1 HS tính vận tốc xe từ B. 185,0 60 1,11 t vv a 1 01 == − = (m/s 2 ) b).Quãng đường tàu đi được trong 1 phút (60s). 333 2 60.185,0 at 2 1 tvs 2 2 1101 ==+= (m) b).Thời gian để tàu đạt vận tốc 60km/h (16,7 m/s) tính từ lúc rời ga: Từ : 2 02 t vv a − = )s(90 185,0 7,16 a v a vv t 2 02 2 === − =⇒ Thời gian tính từ lúc tàu đạt vận tốc 40km/h ∆t = t 2 - t 1 = 90 - 60 = 30 (s) Bai2:(3.19sbt) 2 xe chuyển động nhanh dần đều a 1 = 2,5.10 -2 m/s 2 a 2 = 2.10 -2 m/s 2 AB = 400m v 01 = 0 v 02 = 0 Giải a).Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát từ A: 2 101011 ta 2 1 tvxx ++= 22 22 2 11 t25,1 2 t10.5,2 ta 2 1 x − − === Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát từ B: 2 202022 ta 2 1 tvxx ++= 22 22 2 t10400 2 t10.2 400x − − +=+= b).Khi 2 xe máy gặp nhau thì x 1 = x 2 , nghĩa là: 1,25.10 -2 t 2 = 400 + 10 -2 t 2 1,25.10 -2 t 2 - 10 -2 t 2 = 400 0,2510 -2 t 2 = 400 t = 400 (s) - 400 (s) loại Vậy thời điểm 2 xe đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát là: t = 400s = 6 phút 40 giây. c).Tại vị trí 2 xe đuổi kịp nhau: Xe xuất phát từ A có vận tốc: v 1 = a 1 t = 2,5.10 -2 .400 = 10m/s Xe xuất phát từ B có vận tốc: v 2 = a 2 t = 2.10 -2 .400 = 8m IV. Cng c: - Nêu lại đặc điểm của chuyển động thẳng biến đổi đều V. Giao nhim v: - Lm tip cỏc bi tp cũn li. Rút kinh nghiệm Ngy son 03/09/2011 Tit 3: TH CA CC DNG CHUYN NG I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Nắm đợc các công thức trong chuyển động thẳng biến đổi đều. - Năm đợc phơng pháp giải bài tập về động học chất điểm. 2. Kỹ năng; - Vận dụng đợc các công thức vào giải các bài tập cụ thể 3. Thái độ - nghiêm túc, chú ý, tích cực II. Chuẩn bị của GV 1. Giáo viên. - Các đề bài tập sgk. 2. Học sinh - Làm bài tập III. Tổ chức các hoạt động dạy và học Hoạt động1: ổn định, kiểm tra bài cũ Tr giỳp ca gv Hoạt động của hs Nội dung - Viết công thức tính vận tốc vẽ đồ thị vận tốc thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều? - hs trả lời câu hỏi Nhận xét câu trả lời Hoạt động 2 : Củng cố kiến thức Tr giỳp ca gv Hoạt động của hs Nội dung Hớng dẫn hs lên bảng vẽ đồ thị vận tốc thời gian trong các trờng hợp vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo chiều dơng và âm -Hs thực hiện theo yêu cầu của gv trong từng trờng hợp Hoạt động3 Vận dụng vào bài tập Tr giỳp ca gv Hoạt động của hs Nội dung Cho hs làm bài tập 3.12 sách bài tập Hớng dẫn hs tóm tắt đề Cho hs xác định mỗi loại chuyển động Từ đó hớng dẫn hs giảI từng ý của bài toán Hs chép đề bài vào vở Hs tóm tắt đề Hs xác định các dạng chuyển động Thực hiện theo hớng dẫn của gv Công thức vận tốc và quãng đờng của xe I V=v o + at =t(m/s) S=v o t + 2 1 at 2 =0,5t 2 (m) Công thức vận tốc và quãng đờng của xe II V=20 + 0,5 t (m/s) S =20t + 2 1 t 2 (m) C«ng thøc vËn tèc vµ qu·ng ®êng cđa xe III V=v o =20 (m/s) S=20t (m) C«ng thøc vËn tèc vµ qu·ng ®êng cđa xe IV V=40 - 2t (m/s) S=40t - t 2 (m) Ho¹t ®éng 4: VËn dơng cđng cè Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung - Th¶o ln tr¶ lêi c¸c c©u hái 3.2- 3.6 SBTVL10CB Nªu c©u hái . NhËn xÐt tr¶ lêi cđa nhãm. Ho¹t ®éng 6:Híng dÉn vỊ nhµ Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung - Lµm bµi tËp 3.13 ,3.14 - Nªu c©u hái vµ bµi t¹p vỊ nhµ. Rót kinh nghiƯm Ngµy so¹n 10/09/2011TiÕt4 Sù r¬i tù do I. Mơc tiªu. 1.Kiến thức: - Củng cố kiến thức của chuyển động rơi tự do. 2.Kó năng: - Dựa vào các công thức của chuyển động rơi tự do giải được các bài tập có liên quan đến: quãng đường (độ cao), thời gian rơi, vận tốc plúc vật chạm đất, độ cao cực đại và vận tốc ném lên để vật đạt được độ cao cho trước. 3. Th¸i ®é - nghiªm tóc, chó ý, tÝch cùc II. Chn bÞ cđa GV 1. Gi¸o viªn. - C¸c ®Ị bµi tËp sgk. - Biªn so¹n s¬ ®å c¸c bíc c¬ b¶n ®Ĩu gi¶i bµi tËp. 2. Häc sinh - Thuộc các kiến thức của chuyển động rơi tự do. - Xem l¹i kiÕn thøc to¸n häc gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai. III. Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng1: KiĨm tra bµi cò Nªu ®Ỉc ®Øªm cđa sù r¬i tù do vµ c¸c c«ng thøc cđa chóng, thÕ nµo lµ gia tèc r¬i tù do Ho¹t ®éng2: cđng cè kiÕn thøc Mơc tiªu: cđng cè lý thut vỊ sù r¬i tù do Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung LÊy vÝ dơ vỊ sù r¬i tù do Nªu sù hiĨu biÕt cđa em vỊ r¬i tù do Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa sù r¬i tù do vµ ®Ỉc ®iĨm cđa gia tèc r¬i tù do I. Lý thut: Sù r¬i tù do -ph¬ng: th¼ng ®øng - chiỊu tõ trªn xng díi - lµ chun ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Ịu - c¸c c«ng thøc V=g.t ; s=gt 2 /2 Gia tèc r¬i tù do g Phơ thc vµo vÞ trÝ kh¶o s¸t Ho¹t ®éng3: VËn dơng vµo bµi tËp Mơc tiªu: VËn dơng ®ỵc c¸c c«ng thøc vµo c¸c bµi tËp Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung Từng HS trả lời câu hỏi của GV .v 0 = 0 .Gia tốc g = 9,8 m/s 2 hoặc g = 10 m/s 2 .v = gt .v 2 = 2gs .s = 2 1 gt 2 Tóm tắt và phân tích bài toán Từng nhóm hoàn thành yêu cầu của GV. Tóm tắt và phân tích hiện tượng vật lý, vẽ hình minh hoạ Nêu công thức áp dụng s= 2 1 gt 2 chia nhóm giải bài tập lên bảng trình bày Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức cũ. .Chuyển động rơi tự do có vận tôc ban đầu bao nhiêu ? . Gia tốc bằng bao nhiêu ? . Vận tốc lúc sau (sau khi rơi được khoảng thời gian t) ? .Công thức liên hệ (độc lập với thời gian) ? .Quãng đường vật rơi ? Chia lớp thành 4 nhóm giải trong 5 phút, lên trình bày kết quả. Bài 1: Một vật rơi tự do từ độ cao 20m xuống đất. Tính thời gian vật rơi và vận tốc khi vật chạm đất ? Bài tập 2: Một vật được thả rơi tự do, trong giây cuối cùng vật đi được đoạn đường dài 63,7m. Biết gia tốc rơi tự do là 9.8m/s 2 . Tính: a/ Thời gian bắt đầu rơi đến khi chạm đất. b/ Quãng đường vật đã đi được Yêu cầu HS suy nghó trong 3 phút Theo đề bài , ta cần áp CT nào? Phân biệt giây cuối cùng và 1 giây II. Bài tập Bài1 Tóm tắt: s = 20m t = ? v = ? Giải Thời gian vật rơi ø: Ta có: s = 2 1 gt 2 => t= g s2  t = 10 20.2 = 2 (s) Vận tốc khi vật chạm đất : Thế t vào CT : v=g.t => v = 10.2 = 20 (m/s) Giải a/Gọi t là thời gian vật rơi Ta có : s = 2 1 gt 2  s' = 2 1 g(t - 1) 2 mà s''= s - s' =>s''= 2 1 gt 2 - 2 1 g(t-1) 2 =>s''= gt - 2 1 g =>63,7= 9,8t- 4.9 Kết luận  t= 8,9 9,47,63 + = 7(s) Vậy thời gian vật bắt đầu rơi đến khi chạm đất là 7s b/ Quãng đường vật đi dược là: S = 2 1 9,8.7 2 = 240,1 (m) Hoạt động 4 Củng cố, Dặn dò: Củng cố- Các công thức của chuyển động rơi tự do. Dặn dò- Chuẩn bò bài tập sau đây cho tiết sau sửa: 12 trang27, 13 trang 34 , 8 trang 38 Phiếu học tập C©u 1: Mét vËt ®ỵc th¶ r¬i tù do tõ ®é cao h = 10 m t¹i n¬i cã g = 10 m/s 2 . Thêi gian vËt r¬i lµ: A. 1s B. 2 s C. 3 s D. 2s C©u 2: Mét vËt ®ỵc th¶ r¬i tù do tõ ®é cao h = 20 m vËn tèc lóc ch¹m ®Êt lµ: A. 10 m/s B. 20 m/s C .30m/s D.40m/s. C©u 3:VËt ®ỵc th¶ r¬i tù do t¹i n¬i cã g = 10m/s 2 .Trong gi©y ci cïng nã ®i ®ỵc 25m.Thêi gian vËt r¬i lµ: A. 2s B.3s C. 4s D. 5s C©u 4: C«ng thøc tÝnh vËn tèc vµ qu·ng ®êng ®i ®ỵc cđa vËt r¬i tù do lµ: A. v = g.t ; s = g.t 2 B. v = g.t ; s = 2 1 g.t 2 C. v = g.t 2 ; s = 2 1 g.t 2 D. v = 2 1 g.t ; s = 2 1 g.t C©u 5: Chun ®éng nµo díi ®©y cã thĨ coi nh lµ chun ®éng r¬i tù do: A. Chun ®éng cđa mét hßn sái ®ỵc nÐm lªn cao. B. Chun ®éng cđa mét hßn sái ®ỵc nÐm theo ph¬ng n»m ngang. C. Chun ®éng cđa mét hßn sái ®ỵc nÐm theo ph¬ng xiªn gãc. D. Chun ®éng cđa mét hßn sái ®ỵc th¶ r¬i xng. Rót kinh nghiƯm Ngµy so¹n17/09/2011 TiÕt5. chun ®éng trßn ®Ịu I. Mơc tiªu. 1. KiÕn thøc - Củng cố kiến thức của chuyển động tròn đều. 2.Kó năng: - Dựa vào các công thức của chuyển động tròn đều giải được các bài tập có liên quan 3. Th¸i ®é - nghiªm tóc, chó ý, tÝch cùc II. Chn bÞ cđa GV 1.Giáo viên: - Các dạng bài tập. - Phương pháp giải 2.Học sinh: Thuộc các công thức của chuyển động tròn đều III. Ph ¬ng ph¸p: thut tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm IV. Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Ho¹t ®éng1: KiĨm tra bµi cò Mơc tiªu: cđng cè lý thut Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung - ViÕt c¸c thøc cđa chun ®éng th¼ng biÕn ®ỉi ®Ịu kh«ng cã vËn tèc ®Çu ? - Tr¶ lêi c©u 1,2,3 SGK - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa b¹n. - §Ỉt c©u hái cho HS. - Yªu cÇu 1 HS lªn . - NhËn xÐt c¸c c©u tr¶ lêi. Ho¹t ®éng2: cđng cè kiÕn thøc lý thut Mơc tiªu: cđng cè lý thut vỊ sù r¬i tù do Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung Nªu chun ®éng trßn ®Ịu Nªu c¸c c«ng thøc vµ ý nghÜa cđa c¸c c«ng thøc Chu k× lµ thêi gian mµ vËt ®i ®ỵc 1 vßng TÇn sè lµ sè vßng mµ vËt ®i ®- ỵc trong 1 gi©y Tr¶ lêi c©u hái Lµ ®é dµi ®êng ®i vËt ®i ®ỵc trong mét ®¬n vÞ thêi gian Gãc mµ vËt qt ®ỵc trong mét ®¬n vÞ thêi gian Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa gia tèc h- íng t©m I. Lý thut: Chun ®éng trßn ®Ịu: Lµ chun ®éng cã q ®¹o lµ ®êng trßn vµ cã tèc ®é trung b×nh trªn mäi cung trßn lµ nh nhau C¸c c«ng thøc: tèc ®é dµi v = t s ∆ ∆ tèc ®é gãc t∆ ∆ = α ω ®¬n vÞ rad/s chu k×, tÇn sè T= ω Π2 (s); f=1/T = Π2 ω (hz) C«ng thøc liªn hƯ gi÷a tèc ®é dµi vµ tèc ®é gãc v = rω Gia tèc cđa vËt: - ph¬ng: ph¸p tun víi q ®¹o - chiỊu híng vµo t©m cđa c® - ®é lín a ht = r v 2 =r ω 2 Ho¹t ®éng3: VËn dơng vµo bµi tËp Mơc tiªu: VËn dơng ®ỵc c¸c c«ng thøc vµo c¸c bµi tËp Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung chÐp ®Ị tãm t¾t vµ ph©n tÝch hiƯn tỵng trong bµi to¸n chia nhãm lµm bµi tËp nªu kÕt qu¶ chÐp ®Ị tãm t¾t ph©n tÝch bµi to¸n nªu híng gi¶i lµ vËt quay ®ỵc 1 gãc 10 Π rad trong 2 gi©y gi¶i bµi tËp Mét m¸y bay bay bỉ nhµo xng mơc tiªu råi bay vät lªn theo mét cung trßn b¸n kÝnh R=500m víi vËn tèc 800km/h. tÝnh gia tèc cđa m¸y bay Nªu l¹i c¸ch ®ỉi ®¬n vÞ KÕt ln Mét vËt chun ®éng trßn ®Ịu quay ®ỵc 5vßng trong 2gi©y vµ cã b¸n kÝnh q ®¹o lµ0,5m. x¸c ®Þnh tèc ®é gãc chu k× tÇn sè vµ gia tèc híng t©m cđa vËt Gi¶i thÝch 5vßng trong 2gi©y lµ ntn II. Bài tập Bµi1 Tãm t¾t V=800km/h= 9 2000 m/s R=500m a. =? Gi¶i: ta cã a ht = r v 2 =r ω 2 a ht =4000000/81.500 =4000/405 m/s 2 Bµi 2: Tãm t¾t: 5vßng trong2 gi©y R=0,5m tÝnh: ω ,T,f,a ht v Gi¶i: Ta cã 5vßng trong 2 gi©y tøc vËt quay ®ỵc10 Π rad trong 2 gi©y Tèc ®é gãc cđa vËt t∆ ∆ = α ω =10 Π /2=5 Π rad/s nêu kết quả Kết luận Chu kì của vật T= 2 =0,4s Tần số của vật f=1/T = 2 =2,5Hz tốc độ dài của vật v = r=0,5.5 =2,5 m/s gia tốc hớng tâm của vật a ht = r v 2 = r 2 =0,5.(5 ) 2 = 125m/s 2 Hoạt động 4: củng cố Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung - Thảo luận trả lời các câu hỏi 3.2- 3.6 SBTVL10CB - Trình bầy các bớc cơ bản để giải một số bài toán? - Ghi nhận: Các bớc giải bài tập, vẽ đô thị v t Nêu câu hỏi . Nhận xét trả lời của nhóm. - Nhận xét đánh giá giờ dạy Rút kinh nghiệm Phiếu học tập Câu 1: Chọn câu sai: Chuyển động tròn đều có: A. Quỹ đạo là đờng tròn B. Tốc độ dài không đổi C. Tốc độ góc không đổi D. Véc tơ gia tốc không đổi Câu 2: Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài và giữa gia tốc hớng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là: A. v = w .r ; a ht = v 2 r B. v = r w ; a ht = r v 2 C. v = w .r ; a ht = r v 2 D. v = r w ; a ht = v 2 r Câu 3: Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc w với chu kỳ T và giữa tốc độ góc w tần số f trong chuyển động tròn đều là: A. w = T 2 ; w = 2 f B. w = 2 T ; w = 2 f C. w = 2 T; w = f 2 D. w = T 2 ; w = f 2 Câu 4: Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là : A. Thời gian để vật đi đợc một vòng B. Thời gian để vật đi đợc 2 vòng C. Thời gian để vật đi đợc 3 vòng D. Thời gian để vật đi đợc 4 vòng Câu 5: Một quạt máy quay với tấn số 400 vòng/ phút cánh quạt dài 0,8 m. Tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh quạt là: A. 31,5 m/s B. 32,5 m/s C. 33,5 m/s D. 34,5 m/s Ngày soạn 24/09/2011 Tiết.6 Công thức cộng vận tốc I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: -củng cố kiến thức về tính tơng đối của chuyển động. [...]... rơi tự do khơng vận tốc đầu từ độ cao 10m xuống đất lấy g = 10 m/s 2 Vận tốc ngay trước khi chạm đất là A 10m/s B 10 2 m/s C 100 m/s D 100 2 m/s Câu 29 Điều khẳng định nào sau đây khơng đúng? A Ở cùng một nơi trên trái đất và ở gần mặt đất, các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g B Vectơ gia tốc rơi tự do có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống C Khi vật rơi tự do,sức cản của khơng khí ảnh hưởng... có cơ sở để so sánh Câu 32 Một vật được bn rơi tự do Khi qua M vật có vận tốc 4m/s thì sau khi qua N phía dưới M 1m tốc độ của nó là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s 2 A 6 m/s B 5,6 m/s C 5 m/s D 4,5 m/s Câu 33 Chọn câu đúng khi nói về gia tốc rơi tự do A Gia tốc rơi tự do tỉ lệ nghịch với độ cao h B Gia tốc rơi tự do ở xích đạo nhỏ hơn ở gia tốc rơi tự do ở địa cực C Nếu vật được thả rơi tự do trong chân... dung Tóm tắt: vtb = 10km/h 100 vgb = m/phút 3 vtn = ? Vận tốc của nước đối với bờ bằng vận tốc trôi của khúc gỗ vnb = 100 m = 2 km / h 3 phút Vận tốc của thuyền đối với bờ: vtb = s 10 = = 10 km / h t 1 Áp dụng công thức cộng vận tốc: vtb = vtn + vnb (1) Chọn chiều dương cùng chuyển động của thuyền: vtb > 0 ; vnb Fms = d2 2 Bµi 5 100 /103 Vật có trục quay là vật nào? Áp dụng quy tắc momen cho đòn Đòn cân có trục quay qua O bẩy: Nó cân bằng dưới tác... dãn của lò xo khi treo thêm vật m2 = 100 g Bài 13: Treo vật có khối lượng 400g vào một lò xo có độ cứng 100 N/m, lò xo dài 30cm Tìm chiều dài ban đầu cho g=10m/s2 Bài 14: Một lò xo khi treo vật 100 g sẽ dãn ra 5cm Cho g=10m/s2 a Tìm độ cứng của lò xo b Khi treo vật m’ lò xo dãn ra 3cm Tìm m’ Bài 15:Một xe điện đang chạy với vận tốc 36km/h thì bị hãm lại đột ngột Bánh xe khơng lăn nữa mà chỉ trượt lên... gian 2s Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là : a) 4N b) 1N c) 2N d) 100 N II Tự luận Bài 1 Một lực 10N tác dụng lên một vật đứng n có khối lượng 20kg trong thời gian 5s Tính vận tốc và qng đường vật đi được sau thời gian 5s đó Bài 2 Một ơ tơ đang chuyển động trên đường nằm ngang với tốc độ 10m/s thì tài xế hãm phanh, ơ tơ chuyển động thêm 10m thì dừng, khối lượng xe 1tấn Tính lực hãm Bài 3 Một vật có khối... lượng 103 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h thì bắt đầu tăng tốc Sau khi đi được 300m, vận tốc của nó lên tới 54km/h Biết lực kéo của đầu tầu trong cả giai đoạn tăng tốc là 25 .10 4N Tìm lực cản chuyển động đồn tàu Bài 10 Một vật khối lượng 0,2kg trượt trên mặt phẳng ngang dưới tác dụng của lực F có phương nằm ngang, có độ lớn là 1N a Tính gia tốc chuyển động khơng vận tốc đầu Xem lực ma sát là khơng đáng . từ B: 2 202022 ta 2 1 tvxx ++= 22 22 2 t10400 2 t10.2 400x − − +=+= b).Khi 2 xe máy gặp nhau thì x 1 = x 2 , nghĩa là: 1,25 .10 -2 t 2 = 400 + 10 -2 t 2 1,25 .10 -2 t 2 - 10 -2 t 2 = 400 0,2 510 -2 t 2 = 400 t. vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng K = 100 N/m để lò xo dãn ra được 10cm ? Lấy g = 10m/s 2 a) 1kg b) 10kg c) 100 kg d) 100 0kg Rót kinh nghiƯm Ngµy so¹n:4/11/2011 TiÕt12 . Lùc. bµi .Không .Bằng nhau. .Cho biết vận tốc của nước so với bờ là 3 100 m/phút. . 3 100 h/km2 3 6 3 60 .10 h km 60 1 10 3 100 phút m 13 == == −− .HS giải theo nhóm, trình bày kết quả lên bảng,

Ngày đăng: 05/01/2015, 18:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan