giáo án tự chọn bám sát vật lí 10 cả năm

95 2.1K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 18:05

 Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi      1. Kiến thức:  !"#$%& ' (%)*+,-.% 2. Kĩ năng: '/0%12'&,./3  1. Giáo viên:4%5',6./'/0 2. Học sinh:75./8(9:  ! ;3<=&>!?,6 @3(,>3 "#$%&'A;BCD<=?,'6)/3 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •EF ; G%.>5.%)H •EF @ I/ '> ,6J B ?%?1H •K&?2 •9/*,'0 "#$%&'(A;LCDG2.%&/3 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •(;F"MN'(%;;@?,!  3OMNP'/6QR?,S! "M(P'/6@B?,S'T?:&UV J3 SI/"M .SO%=J,''=W"MX SYZ=)[9J F\G%5.%&/ !"%='=W'J, $,XH F>]F8'Y!U^'M'/6"M ' 3 F"MX?H I^F8%)_&*3 75 E)`90)a"T'> JN( `E N( `76)N `76JVJ S4"MN ; QR A Dx t km=  4"M( @ @B ;;@A Dx t km= − + .Sb"MX  DA@ ;;@@BQR @; ht tt xx =⇔ +−=⇔ = =W"M&UX DAV@@3QR @; kmxxx ==== /"MX@J'=W %N,V@?,3 SYZ=)J  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang    Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi  "#$%&')A;LCDc.%' W6. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •7G&./!GdFG:&^ %03 •7G./%0!GdF8 9P,e.%! 4fW!,,6&G*g&\ 'd, 9,&J50. •F8/./!5&/G :'/03 •7./!P,e!fW! 5 •(/(/@3;hS;;8(9 ' ; i;@?,Sj' @ i;h?,Sj' . iH 9J"Mk Jd& ;; ; ; @v s v s t == 9J"Mk J6& @@ @ @ @v s v s t == 96."MG5 J& DSAl!;l @ @@ @; @; @; hkm vv vv v s v s s v tb = + = + = "#$%&'*ALCD9m?.) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •7GdF8 E6&?2!./.5\) 7>'&*/?no5%./ .5 •7*,'0'  •F87/  b2!./.5\  bno5%./.5 •7*,'0'  +,-&.&'./0 Búng Lao, ngày tháng năm 2013 1234&' Linh Thị Hạnh  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang (   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi    (5  ;3b2 e,'g%12W'/6!6!+\J!12&G*g'!! .m !"#$%&' F8e,%)*+,-.% @3bpo '/0'5./3  ;37%'G4%5',6./'/0 @3F)75./8(9:  ! ;3<=&>!?,6 @3(,>3 "#$%&'A;QCD<=?,'6)/3 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •EF ; G%12m+% Eq9(qqH •EF @ G'=p%& 12H •K&?2 •9/*,'0 •76 t v t vv a ∆ ∆ = ∆ − = B •/6 atvv += B •9) @ B @ ; attvs += •r%J @ B @ ; attvs += •IG* asvv @ @ B @ =− "#$%&'(A;LCD(/T126!+\J!'/6 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •7G&./!GdFG :&^%03 •7G./%0!GdF8 9P,e.%! 4fW!,,6&G*g& \'d, 9,&J50. F\G%5.%.s %%012H 7)F8&G.5&,6 •(/ (  ;  t  1  1  .e  d       d u%2G39l d11,J;B,39W'/ 611:6f23 (5 E)6J&U"M.edo6 76"M @ B @ ; attvs += >i;B,j' B iBjili;!@LA,S @ D /6116f2 'i' B `iB`;!@L3@i@!LA,SD (@8k(9Q3;VS;R8(9  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang )   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi  8%.&,@F8!/"#' , F\'12W+\J '/l!L'f2L 7)@F8?%&G.5&, /"#!, ' B i;h?,SjiL!v,Af2LD iHji;BiH 75 r\J'/Jl avs hl Bl += r\J'/JL avs L!;@L BL += r\J'/f2L DSA@!B L!l Lv!L L!l L!l @ B BlL sm vs a avsss = − = −∆ =⇒ +=−=∆ r\J'/J;B mavs RBLB;B B;B =+=  "#$%&')A;LCD9,' ./%012&G*!'! Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •7G&./!GdFG :&^%03 •7G./%0!GdF8 9P,e.%! 4fW!,,6&G*g& \'d, 9,&J50. wGdF8) ''.2&G *!'!3 F\G>5H 7)@F8&G.5&,. /"#!, •(/ (Qt.edJ! d 38?;BBB, '/6;B,S39W'/6? @BBB,3 75 E)6J&U.edo6 76 @ @ @ @ @ B B ' ' ' ' @  B!BL, S  @ − − = ⇒ = = /6?@BBB, @ @ @ B B ' ' @ ' @ ' ;l!;l, S − = ⇒ = + = "#$%&'6A@D9m?.) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •7GdF8 E6&?2!./.5\) 7>'&*/?no5%. /.5 •7*,'0'  •F87/  b2!./.5\  bno5%./.5 •7*,'0'  EF8&,./G, t'/.edd  '>' B il,Sji@,S @ SYZ='/6MJ'/ .S8.&f'/'/6@B,SAihD S9W+\J'/?5 JG3AivR,D +,-&.&'./0 Búng Lao, ngày tháng năm 2013 1234&'  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang *   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi    ) 7898:   ;3b2 >%X,x!F%12xx@3 bpo /0%12x'Eq9cq'5./3 y0.%#,'/&G!#,'/"63  ;37%'G4%5',6./'/0 @3F)75./8(9:  ! ;3<=&>!?,6 @3(,>3 "#$%&';<=>K/!z63 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •EF ; G%12xxH •EF  @  '/#,&GX#, "6%12&H 7^{x#,&GA#,"6DP T+&/&.m 3 •/6 'i '/#,&G B Bv ≠ 'i' B [ '/#,"6 B Bv ≠ 'i' B ` •r\J @ ; @ s gt=  B Bv ≠  @ B ; @ s v t gt= + •IG*g'!! @ B @v gs= •'/#,2&G B Bv ≠  'i' B [j @ B ; @ s v t gt= − j @ @ B @v v gs− = − •'/#,2"6 B Bv ≠ ' i' B `j @ B ; @ s v t gt= + j @ @ B @v v gs− = 4Eq,'/#, 2&GG @ B B ; @ y y v t gt= + − •4Eq,'/#, 2"6> @ B B ; @ y y v t gt= + + "#$%&'(AQBCD(/%012W+\J'/x Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •7G&./!GdFG:&^ %03 •7G./%0!GdF8 9P,e.%! •(/ (;t|%x"6,% 38?JR!Qf M|%/'3('/  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang 6   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi  4fW!,,6&G*g&\ 'd, 9,&J50. q) '>]F8fW , >5 F\'12WJ|% ?M|%/'H IG* ; ' @ wGdF8) 'fWg?* 7)F8&G.5&,. 12W+\J'G% J!JA[;D'f6 T3 7)F8>&>/"#!6T7/ "#!, •(/&*/ 9B!L6T>?,',X $!'/x'+\J$ 1+\J'B!L>P3 I$i;B,S @ 39Wu P'/ .13Aq8V!h,D 6 f,&QlB,S3I$i;B,S @ 3 9, f3 75  7)& 9J|% ; @h t g = 9J f, @ h t v = t ; ` @ iR!Q @ iR!Q[ ;  @ @ ; ; ; @ ; ; ; ; AR!Q D R!Q @ ;B RhB l@hl B L!h = = − ⇔ = − ⇔ + − = ⇔ = h vt v t gt v vt t t t s E f&  @ @ ; ; ; 3;B3AL!hD ;Rh!@ @ @ h gt m= = = (@ (/l3;BS;v8(9 75 7)&+\J'G%J  7) ; &+\J'G%J [; 9P @ @ ; ; ; j A ;D @ @ s gt s g t= = − r\J'G%f6 T  @ @ ; ; ; A ;D @ @ @l!L Q @ ∆= − = − − ⇔ = − ⇒= s s s gt g t g gt t s  "#$%&')ALCD9m?.) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •7GdF8  E6&?2!./.5\)  7>'&*/?no5%. /.5 •7*,'0'  7*,'0'  •(/&*/ F'G.}5uT, !.N5.(B!Q39W?5 %g@.@?u?.(Aq8 L!LL,D ~3{Ub*, Búng Lao, ngày tháng năm 2013 1234&' Linh Thị Hạnh  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang ?   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi    * @AB+C3   1. Kiến thức: >%12W?!d6!6!6P!6>f, 2. Kĩ năng: {•&*F8?po5(9| 3  ;37%'G4%5',6./'/0 @3F)75./8(9:  ! ;3<=&>!?,6 @3(,>3 "#$%&'A;BCDK/!z63 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •EF;G%12|  H •EF@ •EFQ @ T π ω = j ; @ f T ω π = = @ @ ht v a r r ω = = j ! v v r ω ω = "#$%&'(A;LCD(/| 3 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •7G&./!GdFG:&^ %03 •7G./%0!GdF8 9P,e.%! 4fW!,,6&G*g&\ 'd, 9,&J50. q) '>]F8fW , >5 12W6u?,H I/_6H •(/ (;(9L3;Q8(9 75  7)' ; !9 ; ! ; &d&&6!?! .%?W?,U' @ !9 @ ! @ &d&& 6!?!.%?W?,J3 9M12 ; ; ; ; @ r v r T π ω = =  @ @ @ @ @ r v r T π ω = = ; ; @ @ @ @ ; @ ; @ ;!L 3;@ ;h 3; ;h v rT r v r T r v v ⇒ = = = ⇒ = A?,J+;'|;@Jj?, U+,'|;JD "#$%&')A;LCDI*/ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •7G&./!GdFG:&^ %03 •7G./%0!GdF8 9P,e.%! • (;t"M11.ed&G6Eq Ecq'>'/6.dR,S!6 h,S @ 3 S"M3  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang D   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi  4fW!,,6&G*g&\ 'd, 9,&J50. q) '>]F8fW , >5 7)F8*&G&>5 G%)*+H H 12WJ?"Mu3  9W)"MH 9W+\JH 9W'/6"MH 7/"#!, wGdF8) 'fWg?* 7)F8&G&>5 7),6F8&G$,,38P7 /"#.&,G.5!,3 •(/&,G, •(;t'/xulL,3I$ i;B,S @ S9WJ'/Aq8iQD .SO%='/6'/?,$3Aq8 @L,D •(@t1 )M.J 1"1 |>u.N.( %QR?,,$J&;J;L U3/6|5&R?,S39W S/616'>|5Aq8 @@!h?,SD .Sb5Je$1 E)6)f63 .S8.&f"Mu&39W) "M&UP3 S9W+\J"M''/6 "MLB?u&U.ed&G63 75  E)`90)a"T'>+n Eq `E & &G6 `76)f6 `76J&U"M.ed&G 6 S4"M @ @ B B ; R B!Bl A D @ x x v t a t x t t m= + + ⇒ = − .SOMu'iB39J"Mu& B B R VL B!Bh v v t s a − − = = = − 9)"M @ R3VL B!Bl3VL @@LA Dx m= − = Sr\J"MJiLB  @ R3LB B!Bl3LB @BBA Ds x m= = − = /6"MLB 'i' B `iR[B!Bh3LBi@,S • (@t11M, J  |  .%  ?W  ;BB,  '>  '/  6 Ll?,S3 SO%=6>f,,, GJ|3 .SO%=6P11 S9W?!d611 75 S76>f,11,, & @ @ @ ;L @!@LA S D ;BB ht v a m s r = = = .S96P11 ;L B!;LA S D ;BB v rad s r ω = = = SE?11 @ @3Q!;l l;!vA D B!;L T s π ω = = =  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang E   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi  |5u.(' .N Aq8i@JhUD 9d611 ; ; B!B@A D l;!v f Hz T = = = "#$%&'*ALCD9m?.) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •7GdF8  E6&?2!./.5\)  7>'&*/?no5% ./.5 •7*,'0'  •F87/  b2!./.5\  bno5%./.5 •7*,'0'  +,-&.&'./0 Búng Lao, ngày tháng năm 2013 1234&' Linh Thị Hạnh  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang F   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi  @@SvS@B;Q  6GABH3   F''/0%12M !.m  !| ''/6'/0'5./3 {•&*F8?po5(9' %3  ;37%'G4%5',6./'/0 @3F)75./8(9:  ! ;3<=&>!?,6 @3(,> "#$%&'A;BCDK/!z63 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •EF;8% !  .m  ! |  H •EF@ K/M>] "#$%&'(A;LCDI*/3 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh •7G&./!GdFG:&^ %03 •7G./%0!GdF8 9P,e.%! 4fW!,,6&G*g&\ 'd, 9,&J50. F>]F8'Y!U^'M'/6 J' 3 FJX?H (;J2$?::NP'/ 6.d&;h?,S'&G6/,d  '>6@B,S @ 3J2?: ('>'/6.dL!l?,S' "66 d '>6B!@ ,S @ 3(?5%N(i;QB,3 S  I/             J3 .SO%=J,''=W"MX  St-J+\J. G?u&U6>'=WX3 75 E)`90)a"T'>6 N( `E N( `76)N `76J&UJ>f 6 S4JN @ ; B; B; ; @ ; ; @ L B!; A D = + + ⇒ = − x x v t a t x t t m  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang <  [...]... Lao, ngày tháng Tổ trưởng năm 2011 Linh Thị Hạnh  Trường THPT Búng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang 25   Giáo án Vật Lý 10 Ngày soạn: Nguyễn Văn Lợi  Ngày dạy: Tiết 10: BÀI TẬP VỀ LỰC MA SÁT, LỰC HƯỚNG TÂM I.MỤC TIÊU: - HS nắm được công thức tính lực hướng tâm, lực ma sát, định luật II Niutơn để vận dụng vào giải BT - Rèn luyện cho HS kĩ năng giải bài toán dạng tính toán II CHUẨN BỊ : 1 Giáo viên:Hệ... cứng của dây cáp là 2 .106 N/m Bỏ qua ma sát (ĐS: 640N; 3,2 .10- 4m) Bài 2: Một đầu tàu kéo một toa xe khởi hành với gia tốc 0,2 m/s2 Toa xe có khối lượng 2 tấn Hệ số ma sát lăn bằng 0,05 Hãy xác định lực kéo của đầu tàu (ĐS: 1380N) • IV Rút kinh nghiệm Búng Lao, ngày tháng Tổ trưởng năm 2011 Linh Thị Hạnh  Trường THPT Búng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang 29   Giáo án Vật Lý 10 Ngày soạn : Nguyễn... lượng 0,5 kg CĐNDĐ với vận tốc ban đầu 2 m/s Sau thời • Năm học: 2013 - 2014 Trang 21   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi  gian 4s, nó đi được quãng đường 24m Biết vật luôn chịu tác dụng của lực kéo Fk và lực cản Fc = 0,5N a/ Tính độ lớn của lực kéo (ĐS: Fk = 1,5N) b/ Sau 4s đó, lực kéo ngừng tác dụng Hỏi sau bao lâu thì vật dừng? (ĐS: t = 10s) Bài 2: Một quyển sách đứng yên trên mặt bàn nằm ngang... không cân bằng IV Rút kinh nghiệm Búng Lao, ngày tháng Tổ trưởng năm 2011 Linh Thị Hạnh  Trường THPT Búng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang 22   Giáo án Vật Lý 10 Ngày soạn : Nguyễn Văn Lợi  Ngày soạn: Tiết 9: BÀI TẬP VỀ LỰC HẤP DẪN, ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN - LỰC ĐÀN HỒI, ĐỊNH LUẬT HÚC I.MỤC TIÊU: - HS nắm được công thức của định luật vạn vật hấp dẫn, công thức của trọng lực để vận dụng vào... dài tự nhiên l0 Treo một vật có khối lượng m vào lò xo thì độ dài lò xo đo được là 31cm Treo thêm vật có khối lượng m vào lò xo thì độ dài lò xo đo được lúc này là 32cm Tính k,l0 Lấy g = 10 m/s2 Giải : Khi treo vật khối lượng m, vật nằm cân bằng khi : P = Fdh1 1 15’ ⇔ mg = k ∆l1 (1) Viết biểu thức các lực tác dụng lên vật và điều kiện để vật cân bằng Khi treo vật khối lượng 2m, vật nằm cân bằng khi :... BT về các dạng chuyển động II CHUẨN BỊ : 1 Giáo viên: Phương pháp giải và một số bài tập vận dụng 2 Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà III TIẾN TRÌNH DAY - HỌC 1 Ổn định lớp, kiểm tra si số 2 Bài mới Hoạt động 1: (10 )Ôn tập, cũng cố  Trường THPT Búng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang 15   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi  Hoạt động của giáo viên 1 So sánh chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng... lượng m2 một gia tốc a2 = 4 m/s Nếu đem ghép hai vật đó làm một thì lực đó truyền cho - Tóm tắt bài toán,  Trường THPT Búng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang 20   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi  - Phân tích, tìm mối liên hệ giữa đại vật ghép một gia tốc bằng bao nhiêu ? lượng đã cho và cần tìm Giải : - Tìm lời giải Ap dụng định luật II NiuTơn cho vật 1 : F F cho cụ thể bài a1 = Đọc đề và hướng... nhiệm vụ về nhà IV Rút kinh nghiệm Búng Lao, ngày tháng Tổ trưởng năm 2011 Linh Thị Hạnh  Trường THPT Búng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang 32   Giáo án Vật Lý 10 Ngày soạn : Nguyễn Văn Lợi  Ngày dạy: Tiết 12: BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG I.MỤC TIÊU: - HS nắm được điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực và ba lực không... cần tìm a/ Tính quãng đường vật đi được sau 2s - Tìm lời giải cho cụ thể bài b/ Sau đó lực F ngừng tác dụng Tính Yêu cầu HS đọc đề và phân tích dữ kiện quãng đường vật đi tiếp cho đến khi dừng  Trường THPT Búng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang 26   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi  GV hướng dẫn cách giải, gọi hai HS lên bảng giải Hãy vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên vật? Viết biểu thức định... 2h 2.50 ⇒t = = = 3, 2 s g 9,8 y=h= Vận tốc lúc chạm đất: Năm học: 2013 - 2014 Trang 31   Giáo án Vật Lý 10 quỹ đạo ( ĐS : y = Nguyễn Văn Lợi  1 2 x ( x ≥ 0) ) 180 2 2 2 v = vx + v y = v0 + ( gt ) 2 b/ Xác định tầm bay xa của vật ( x= 120m) c/ Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất ( v = 50 m/s) Hoạt động 4: Tổng kết bài học TG Hoạt động của giáo viên • GV yêu cầu HS: - Chốt lại kiến thức, bài tập .  +,-&.&'./0 Búng Lao, ngày tháng năm 2013 1234&' Linh Thị Hạnh  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang (   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi  . '>' B il,Sji@,S @ SYZ='/6MJ'/ .S8.&f'/'/6@B,SAihD S9W+J'/?5 JG3AivR,D +,-&.&'./0 Búng Lao, ngày tháng năm 2013 1234&'  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang *   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi    ).  •(/&*/ F'G.}5uT, !.N5.(B!Q39W?5 %g@.@?u?.(Aq8 L!LL,D ~3{Ub*, Búng Lao, ngày tháng năm 2013 1234&' Linh Thị Hạnh  Trường THPT B)ng Lao Năm học: 2013 - 2014 Trang ?   Giáo án Vật Lý 10 Nguyễn Văn Lợi  

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan