0

phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử ở trường thpt

128 611 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 22:55

S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT Trn Th Hi THPT Chuyên Lào Cai 1  TÀI TH NHT: S DNG PHNG PHÁP LP BNG H THèNG KIN THC VÀ SO SÁNH TRONG DY HC MÔN LCH S  TRNG TRUNG HC PH THÔNG. Ngi vit: Trn Th Hi. n v: Trng THPT Chuyên Lào Cai. A. M U. Trong dy hc Lch s, phng pháp lp bng h thng kin thc có vai trò ht sc quan trng: to hng thú hc tp, khc sâu kin thc, phát trin các thao tác t duy và kh nng t duy sáng to ca hc sinh. Qua thc tin nhiu nm ging dy, tôi xin trình bày mt s kinh nghim s dng phng pháp trên trong dy- hc Lch s  bc trung hc ph  thông. 1.C s khoa hc và thc tin ca vic lp bng h thng kin thc trong dy- hoc lch s. Lch s loài ngi là mt quá trình phát trin không ngng t thp đn cao: t ch đ nguyên thu dã man, mông mui đn ch đ xã hi ch ngha vn minh. Nhn thc ca hc sinh  bc trung hc ph thông không dng li  cm tính mà là nhn thc lý tính. Nhn thc là c s đ hình thành t tng, tình cm. Nhn thc càng chc chn, sâu s c thì t tng tình cm càng đúng dn, tt đp. B môn lch s  trng ph thông có vai trò đc bit quan trng trong vic giáo dc nhn thc đ hình thành th gii quan, nhân sinh quan cho hc sinh. a. C s khoa hc - Giúp nhìn nhn đúng v v trí, vai trò ca vic h thng hoá kin thc đi trong đi mi phng pháp dy và hc. - T đó, có th tng cng đa loi câu hi lp bng niên biu vào vic đánh giá kt qu hc tp ca hc sinh đ rèn cho các em k nng h thng hoá kin thc, đánh giá trình đ và k nng tc hành c a hc sinh.h b. C s thc tin . Là mt giáo viên đã dy hc lch s lâu nm , tôi đã c gng tìm tòi nhng cách thc, phng pháp giúp hc sinh ôn thi và làm bài thi đt kt qu . Tôi đ cao vic hng dn hc sinh phng pháp nm đc kin thc nhanh nht, sâu sc nht và nh lâu bng nhng cách càng đn gin càng tt; nh đó hc sinh có th vn dng làm bài hiu qu. Qua thc t ging d y, tôi nhn thy vic hng dn hc sinh h thng kin thc bng cách lp bng niên biu có tác dng rt ln, nht là vi mt môn hc có nhiu s kin nh môn Lch s. - Vi giáo viên: nâng cao hiu qu hot đng dy hc, nâng cao nng lc chuyên môn ca mình. - Vi hc sinh: + Giúp hc sinh nm đc mt cách h thng nhng kíên th c c bn v lch s đ d nh, nh lâu, hiu sâu sc lch s và vn dng làm bài tp, bài thi hiu qu. S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT Trn Th Hi THPT Chuyên Lào Cai 2 + Rèn luyn các k nng t duy, thc hành (tng hp, khái quát kin thc, k nng lp bng biu) + Giáo dc các em lòng say mê, yêu thích hc tp môn Lch s, ý thc hc tp ch đng và tích cc. 2. Lch s vn đ Vic s dng phng pháp h thng hoá kin thc lch s qua lp niên biu không phi là mt phng pháp mi. Vn đ này đã đc đ cp trong mt s công trình nghiên cu khoa hc, tiêu biu: * Phan Ngc Liên-Trn Vn Tr, Phng pháp dy hc lch s, NXB Giáo dc, 1999 * Phan Ngc Liên (ch biên), Các loi bài thi hc sinh gii môn Lch s, NXB Hà Ni, 2007 ó là nhng công trình nghiên c u chung v phng pháp dy hc lch s hoc v các loi bài thi lch s nên mc dù các tác gi đã chú trng ti v trí và tm quan trng ca vn đ lp bng niên biu h thng kin thc nhng cha chuyên sâu. Ngoài ra vn đ này cng đc đ cp ti mt s sách tham kho khác, các bài vit trên báo. Tuy nhiên, cha có công trình nào, bài vit nào chuyên sâu v vn đ này.  tài sáng kin kinh nghim này tôi đã bt đu vit làm ni dung bi dng giáo viên trong hè nm 2003, nhng mi ch là mt s ni dung trong chng trình lch s lp 12, sau đó liên tc b sung qua các nm hc và đã đc đa lên trangWeb ca nhà trng, đc nhiu đng chí giáo viên và hc sinh tham kho trong ging dy và hc tp có hiu qu. 3. Mc đích- Phng pháp - phm vi nghiên cu a Mc đích - Giúp bn thân nâng cao hn cht lng ging dy, nng lc chuyên môn ca mình. - Chia s kinh nghim và tâm huyt ca bn thân vi các đng nghip v mt cách thc hng dn hc sinh ôn tp hiu qu. b. Phng pháp : s dng hai phng pháp chính là phng pháp lch s và phng pháp lôgíc c. Phm vi nghiên cu  tài đ cp đn cách thc nâng cao hiu qu ôn thi môn lch s cho hc sinh thông qua vic lp mt s bng h thng hoá kin thc lch s trung hc ph thông ( chng trình c bn). 4. Kt cu ca đ ti A. M đu B. Ni dung B. NI DUNG 1. Khái quát v lp bng h thng kin thc lch s. Bng h thng kin thc lch s còn đc gi là bng niên biu. Thc cht đó là bng h thng kin thc theo th t thi gian, hoc nêu các mi liên h gia các s S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT Trn Th Hi THPT Chuyờn Lo Cai 3 kin c bn ca mt nc hay nhiu nc trong mt thi kỡ. H thng kin thc bng bng niờn biu giỳp hc sinh nm chc kin thc c bn, to iu kin cho t duy lụgớc, liờn h tỡm ra bn cht ca s kin, ni dung lch s. Trờn c s ú vn dng lm cỏc bi tp ũi hi k nng th c hnh hoc yờu cu tng hp kin thc. a. Cỏc loi niờn biu h thng hoỏ kin thc. Niờn biu c tm chia thnh 3 loi chớnh - Niờn biu tng hp: bng lit kờ nhng s kin ln xy ra trong thi gian di. Loi niờn biu ny giỳp hc sinh khụng ch ghi nh nhng s kin chớnh m cũn nm c cỏc mc thi gian ỏnh du mi quan h ca cỏc s kin quan trng. Vớ d niờn biu nhng thnh tu ca nhõn dõn Vit Nam trong cuc khỏng chớờn chng Phỏp 1945-1954 - Niờn biu chuyờn : i sõu trỡnh by ni dung m t vn quan trng ni bt no ú ca mt thi kỡ lch s nht nh nh ú m hc sinh hiu c bn cht s kin mt cỏch ton din, y . Vớ d niờn biu "Cỏc giai on chớnh trong cỏch mng t sn Phỏp th k XVIII" . - Niờn biu so sỏnh dựng i chiu, so sỏnh cỏc s kin xy ra cựng mt lỳc trong lch s, hoc th i gian khỏc nhau nhng cú nhng im tng ng, d bit nhm lm ni bt bn cht, c trng ca cỏc s kin y, hoc rỳt ra mt kt lun khỏi quỏt. Bng so sỏnh l mt dng ca niờn biu so sỏnh nhng cú th dựng s liu v c ti liu s kin chi tit lm rừ bn cht, c trng ca cỏc s kin cựng loi hoc khỏc lo i. b. Cỏch thc lp bng niờn biu h thng hoỏ kin thc Cú th tin hnh vic lp bng theo cỏc bc sau. - Trc ht, giỏo viờn tỡm hoc hng dn hc sinh tỡm nhng vn , nhng ni dung cú th h thng hoỏ bng cỏch lp bng. ú l cỏc s kin theo trỡnh t thi gian, cỏc lnh vc Tuy nhiờn ch nờn chn nhng vn tiờu biu giỳp vic nm kin thc tt nht, n gin nht, khụng nờn a ra quỏ nhi u cỏc loi bng lm vic h thng kin thc tr nờn ri. - Th hai, la chn hỡnh thc lp bng vi cỏc tiờu chớ phự hp. + Vi bng niờn biu s kin: cú th lp theo cỏc tiờu chớ thi gian, s kin, kt qu- ý ngha + Vi bng niờn biu tng hp: tựy vn m xỏc nh tiờu chớ phự hp. Vớ d, vi bng niờn biu nhng thnh tu ton din ca cu c khỏng chin chng Phỏp cú th lp vi cỏc tiờu chớ: lnh vc, thnh tu, kt qu - ý ngha; niờn biu nhng thng li tiờu biu trờn mt trn quõn s trong khỏng chin chng Phỏp vi cỏc tiờu chớ thi gian, chin thng, kt qu-ý ngha + Niờn biu so sỏnh : Các nội dung so sánh càng cụ thể thì ý nghĩa khoa học càng cao : vấn đề đợc đặt ra để làm nổi bật bản chất sự kiện lịch sử. Có thể so sánh ở các mặt: + Tích cực, tiến bộ với tích cực, tiến bộ. + Tiến bộ, tích cực với tiêu cực, phản động. S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT Trn Th Hi THPT Chuyờn Lo Cai 4 + Tiêu cực, phản động với tiêu cực, phản động. Nhờ đó, giúp học sinh nhận thức dợc chân lí kịch sử một cách cụ thể, có tính thuyết phục.Nu l bng so sỏnh 2 phong tro cú th lp vi cỏc tiờu chớ hon cnh, nhim v-mc tiờu, lónh o, ng lc, kt qu, xu hng phỏt trin ; so sỏnh cỏc chin dch cú th da vo hon cnh, din bin, kt qu,ý ngha - Th ba, la chn kin thc, m bo cỏc yờu cu c bn,chớnh xỏc, ngn gn. Cú rt nhiu s kin, vỡ vy phi bi t chn lc nhng gỡ c bn nht, s dng t ng chớnh xỏc, cụ ng nht. Khụng nờn ụm m quỏ nhiu kin thc khin vic lp bng tr nờn nng n, khú theo dừi ni dung v lụgớc vn . Điều kiện lập bảng HTKT càng cụ thể, phong phú thì kết quả giáo dục, giáo dỡng, phát triển càng cao. Điều kiện đó là: + Sự kiện hình thành phải rõ ràng, chân thực. + Số liệu phải chính xác, đầy đủ, có chọn lọc. + Vấn đề đa ra cần đợc phân tích sâu sắc, biện chứng để rút ra nhận xét chính xác, khoa học. 2. Hng dn lp bng h thng hoỏ kin thc a. La chn cỏc vn lp bng h thng kin thc. b. La chn hỡnh thc lp bng vi cỏc tiờu chớ phự hp. 3. Cỏc bng h thụng kin thc trong chng trỡnh trung học phổ thông : Lớp10. Bi 1. 1.Quá trình chuyển biến từ vợn thnh ngời gồm những bớc nhảy vọt no? Lập bảng so sánh cấu tạo cơ thể của vợn ngời, ngời thợng cổ, ngời tinh khôn . Vợn ngời ( 6 triệu năm trớc ) Ngời thợng cổ ( 1 triệu năm trớc ) Ngời tinh khôn (4 vạn năm trớc) - Trán thấp , bợt ra sau. - U mày nổi cao. - Còn 1 lớp lông bao phủ cơ thể. - Có thể đi đứng bằng 2 chân. - Trán thấp, bợt ra sau - U mày nổi cao -Ngời có lớp lông mỏng. - Hầu nh hoàn toàn đi đứng bằng 2 chân . -Hộp sọ lớn hơn vợn cổ . Não có trung tâm phát tiếng nói - Bàn tay to, vụng về - Trán cao - Mặt phẳng - Không còn lớp lông mỏng . - Hoàn toàn đi đứng bằng 2 chân. - Hộp sọ , thể tích não phát triển hơn ngời thợng cổ - Bàn tay nhỏ , khéo léo Bi 2. - Lập biểu đồ sơ kết cả bi 1, 2 . S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT Trn Th Hi THPT Chuyờn Lo Cai 5 Thời. gian Nội dung. 4 triệu năm trớc. 1 triệu năm trớc. 4 vạn năm trớc. 1 vạn năm trớc. 5500 năm trớc. 4000 năm trớc. 3000 năm trớc Sự tiến hoá loi ngời. Vợn giống ngời. Ngời tối cổ. Ngời tinh khôn. Chế tạo công cụ. Dùng hòn đá, cành cây có sẵn trong thiên nhiên. Ghè hòn đá vừa tay cầm: Đá cũ sơ kì. Ghè hòn đá 2 rìa cạnh: Đá cũ hậu kì. Ghè hòn đá ồ mài sắc : Đá mới. Đồng đỏ. Đồng thau. Sắt. Phơng thức kiếm sông. Hái lợm, săn bắt. Cung tên, săn bắn. ở lều. Cách mạng đá mới. Trồng rau củ, chăn nuôi. Làm gốm, đánh cá. Trồng lúa nớc ven sông. Nông nghiệp, thủ công nghiệp. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thơng nghiệp biển. Quan hệ xã hội. Bầy vợn giống ngời Bầy ngời nguyên thuỷ Thị tộc nguyên thuỷ. Bộ lạc Xã hội có giai cấp, nhà nớc Nhà nớc mở rộng. Bi 3, 4. 1. Lập bảng về mô hình xã hội cổ đại phơng Đông v xã hội cổ đại phơng Tây . Nội dung so Xã hội cổ đại phơng Đông. Xã hội cổ đại phơng Tây. S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT Trn Th Hi THPT Chuyờn Lo Cai 6 sánh. Điều kiện tự nhiên. Lu vực các dòng sông lớn ở châu á, châu Phi.Thuận lợi : đất phù sa ven sông, mềm, màu mỡ ; khí hậu ấm nóng thuận lợi phát triển động thực vật ; nớc tới dồi dào. Khó khăn : thiên tai, lũ lụt. Bờ bắc Địa Trung Hải, gồm bán đảo và nhiều đảo nhỏ, thuận lợi cho hoạt động hàng hải, ng nghiệp, thơng nghiệp biển. Khí hậu ấm áp. Khó khăn : đất trồng ít, khô cứng, chỉ thích hợp các loại cây lu niên. Trình độ kĩ thuật. Biết sử dụng đồ đồng thau, cha loại trừ đá, tre, gỗ. Biết làm thuỷ lợi ( đắp đê, đào kênh mơng ). Ra đời sớm nhng phát triển với trình độ thấp, tốc độ chậm hơn các nớc phơng Tây. Biết sử dụng đồ sắt sớm nhất thế giới( 1000 năm TCN), năng suất lao động tăng, Thúc đẩy xã hội phát triển tốc độ nhanh hơn, trình độ cao hơn phơng Đông. Đặc điểm kinh tế. Ngành chủ yếu : nông nghiệp lúa nớc ; trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc.Có thủ công nghiệp, trao đổi sản phẩm. Nông nghiệp giữ vai trò thứ yếu. Ngành chủ yếu : thủ công nghiệp, thơng nghiệp biển. Cơ cấu giai cấp. - Quý tộc ( vua, quan lại, tăng lữ, chỉ huy quân đội). - Thành phần chủ yếu : nông dân công xã.Là lực lợng nuôi sống xã hội. - Nô lệ : nguồn gốc ( tù binh chiến tranh, ngời nghèo không trả đợc nợ). Góp phần cùng nông dân công xã nuôi sống xã hội. - Giai cấp thống trị : chủ nô (chủ xởng, chủ lò, chủ thuyền, chủ đại trại ). - Bình dân ( nông dân, thợ thủ công). Chủ yếu sống nhờ vào trợ cấp xã hội. - Nô lệ : Hoàn toàn là nô lệ ngoại tộc. Số lợng hết sức đông đảo. Giữ vai trò quyết định trong tất cả các ngành kinh tế. Là lực lợng nuôi sống xã hội. Thể chế nh nớc. Chuyên chế cổ đại. Cộng hoà dân chủ chủ nô ( không có vua, chính quyền thuộc về công dân). Trình độ phát triển văn hoá. Có những tri thức về khoa học. Thành tựu về nghệ thuật. Khoa học thực sự trở thành khoa học ( toán học, vật lý học, sử học). Văn học - nghệ thuật phát triển rực rỡ. S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT Trn Th Hi THPT Chuyờn Lo Cai 7 Thời gian tồn tại. Khoảng thiên niên kỷ IV - III TCN đến những thế kỉ tiếp giáp công nguyên. Đầu thiên niên kỷ I TCN đến năm 476. 2. Lập bảng hệ thống văn hoá cổ đại phơng Đông v văn hoá cổ đại phơng Tây. Nội dung Văn hóa cổ đại phơng Đông. Văn hóa cổ đại phơng Tây. Lịch pháp. Một năm có 365 ngày. Có nông lịch: năm chia thành mùa để tính thời vụ gieo trồng. Một năm có 365 và 1/4 ngày. Chữ viết. Chữ tợng hình, chữ tợng ý gồm quá nhiều ký hiệu phức tạp. Chữ viết đạt trình độ khái quát cao : ít ký hiệu nhng cách ghép linh hoạt, ngữ pháp chặt chẽ có thể thể hiện mọi kết quả của t duy. Là cơ sở của nhiều loại chữ viết ngày nay. Toán học. Giải những bài toán riêng biệt. Có các nhà toán học có tên tuổi. Để lại những định lý, định đề có giá trị khái quát cao, là những thành phần căn bản cuả toán học. Sử học. Sử biên niên : ghi chép sự kiện. Tập hợp sự kiện, chỉnh lý, phân tích , trình bày có hệ thống lịch sử một nớc hay một cuộc chiến tranh. Văn học Chủ yếu là văn học dân gian. Chủ yếu là văn học viết, có các nhà văn có tên tuổi. Có giá trị nhân văn. Đạt trình độ hoàn thiện về ngôn ngữ. Nghệ thuật. Các công trình điêu khắc, kiến trúc đồ sộ, thâm trầm, bí ẩn. Các công trình điêu khắc tinh tế; kiến trúc nhẹ nhàng, thanh thoát, tơi mát, đạt trình độ tuyệt mỹ. Bi 6, 7. 1. Lập bảng về Vơng triều Hồi giáo Đê li v Vơng triều Mô gôn . Nội dung so sánh. Vơng triều Hồi giáo Đê li . Vơng triều Mô gôn. S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT Trn Th Hi THPT Chuyờn Lo Cai 8 Sự thnh lập. Ngời Hồi giáo gốcTrung á, chinh phục các tiểu quốc ấn, lập nên Vơng quốc Hồi giáo ấn Độ, đóng đô ở Đê li. Một bộ phận dân Trung á, cũng theo đạo Hồi tấn công ấn Độ lập Vơng triều Mô gôn. Giống nhau. - Đều là ngời ngoại tộc vào cai trị. - Đều thống nhất đợc lãnh thổ ấn Độ. - Đều tồn tại mâu thuẫn giai cấp. - Đều xây dựng nhiều công trình kiến trúc Hồi giáo đặc sắc. Khác nhau. Chính sách kỳ thị tôn giáo. Chính sách hoà đồng tôn giáo. Bi 9. Lập bảng hệ thống kiến thức Vơng quốc Lan xang với Vơng quốc Cam pu chia . Nội dung . Vơng quốc Cam pu chia. Vơng quốc Lan xang . Điều kiện tự nhiên. Xung quanh là rừng núi và cao nguyên, có Biển Hồ ( thuận lợi : đất đai, nớc tới, thuỷ sản, lâm sản ). Sông Mê Công : đồng bằng ven sông, tài nguyên thuỷ văn, đờng giao thông huyết mạch của đất nớc. Dân tộc. Ngời Khơ me - một nhóm của ngời Môn cổ. Ngời Lào Thơng - c dân bản địa, chủ nhân của nền văn hoá đồ đá, đồ đồng. Ngời Lào Lùm ( Lào Thái). Thời gian hình thnh. Thế kỉ VI đền đầu thế kỉ IX. 1353 Pha Ngừm lập nớc - thế kỉ XV. Thời kì phát triển. Từ 802 - 1432. Biểu hiện :Nông nghiệp phát triển, có hệ thống thuỷ lợi hoàn chỉnh. Đánh cá, săn bắt thú, khai thác lâm sản. Thủ công nghiệp phát triển. Xây dựng nhiều công trình kiến trúc đồ sộ . Mở rộng lãnh thổ. Thế kỉ XV - XVII. Biểu hiện :Nông nghiệp phát triển. Khai thác các sản vật quý, buôn bán phát triển. Bộ máy nhà nớc hoàn chỉnh. Chấn chỉnh quân đội, cơng quyết chống xâm lợc bảo vệ lãnh thổ. Hoạch định biên giới. Là trung tâm Phật giáo của Đông Nam á. S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT Trn Th Hi THPT Chuyờn Lo Cai 9 Thời kì suy vong. Từ thế kỉ XV. Biểu hiện : Bị ngời Thái xâm chiếm, tàn phá. Nội bộ chính quyền chia rẽ : mu sát, tranh giành quyền lực. 1863 thành thuộc địa của Pháp. Thế kỉ XVII. Biểu hiện : Tranh chấp ngôi báu trong hoàng tộc. Bị Xiêm thống trị. 1893 thành thuộc địa của Pháp. Chữ viết. Học chữ Phạn. Thế kỉ VII, sáng tạo ra chữ viết riêng của dân tộc. Dựa trên chữ Cam pu chia và Miến Điện, sáng tạo ra chữ viết riêng. Tôn giáo. Thời kỳ đầu tiếp thu Hin đu giáo. Thế kỉ XII - Phật giáo. Thế kỉ XIII, đạo Phật truyền bá vào Lào. Văn học. Văn học dân gian, văn học viết phát triển phong phú. Văn học dân gian. Văn hoá. Kiến trúc. Kiến trúc Hin đu giáo,Phật giáo : ăng co Vát, ăng co Thom. Công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu : Thạt Luổng. Bi 10 . a. Lập bảng so sánh chế độ phong kiến phơng Đông với chế độ phong kiến phơng Tây. Nội dung so sánh. Chế độ phong kiến phơng Đông . Chế độ phong kiến phơng Tây. Cơ sở hình thnh. Sử dụng đồ sắt, năng suất lao động tăng dẫn đến phân hoá xã hội ồ hình thành quan hệ bóc lột mới - > là sự phát triển đi lên so với thời cổ đại ở phơng Đông. Kết hợp hai nhân tố : sự khủng hoảng của chế độ chiếm nô và sự tan rã chế độ nguyên thuỷ của ngời Giéc man ồ là sự đi xuống so với thời cổ đại ở phơng Tây. Thời gian tồn tại. Hình thành sớm : Những thế kỉ tiếp giáp của Công nguyên. Tồn tại dai dẳng. Khủng hoảng : thế kỉ XVIII - XIX. Nguyên nhân : còn tàn d của chế độ công xã nguyên thuỷ nên Hình thành muộn : năm 476. Kết thúc sớm. Khủng hoảng : thế kỉ XVI - khi chủ nghĩa t bản ra đời. Nguyên nhân : không có tàn d của chế độ công xã nguyên thuỷ, t S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT Trn Th Hi THPT Chuyờn Lo Cai 10 chủ nghĩa t bản bị kìm hãm. hữu triệt để nên chủ nghĩa t bản có điều kiện phát triển. Đặc điểm kinh tế. Mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc. Chủ yếu là nông nghiệp. ( Văn minh nông nghiệp). T liệu sản xuất chủ yếu là ruộng đất. Có các nghề thủ công truyền thống, buôn bán. Mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc. Chủ yếu là nông nghiệp. ( Văn minh nông nghiệp). T liệu sản xuất chủ yếu là ruộng đất. Đến thế kỉ XI, khi thành thị trung đại ra đời, xuất hiện và phát triển sản xuất hàng hoá giản đơn. Xã hội. Hai giai cấp chính đối kháng : địa chủ > < tá điền. Quan hệ bóc lột chủ yếu : địa tô. Đời sống nông dân đầu mỗi triều đại tơng đối dễ chịu. Hai giai cấp chính đối kháng : lãnh chúa > < nông nô. Quan hệ bóc lột chủ yếu : địa tô. Mức độ bóc lột khắc nghiệt, tàn nhẫn hơn ở phơng Đông. Chính trị ( thể chế nh nớc). Quân chủ chuyên chế trung ơng tập quyền. Chế độ phong kiến phân quyền ; đến thời kì phát triển , chuyển sang chế độ quân chủ chuyên chế trung ơng tập quyền. Nền tảng t tởng. Tôn giáo : Nho giáo, Hin đu giáo, Phật giáo, Hồi giáo Là những tôn giáo có trớc chế độ phong kiến. Tôn giáo : Ki tô giáo. Là tôn giáo có trớc chế độ phong kiến. b. Lập bảng so sánh lãnh địa với thnh thị trung đại . Nội dung so sánh. Lãnh địa phong kiến. Thnh thị trung đại. Thnh phần dân c. Lãnh chúa, nông nô. Thị dân : thợ thủ công, thơng nhân. Đặc điểm kinh tế. Đóng kín : mang tính chất tự nhiên, tự cấp tự túc. Kinh tế hàng hoá giản đơn phát triển. Chính trị. Là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân quyền ở châu Âu. Là cơ sở để xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền , xây dựng chế độ phong kiến tập quyền. [...]...S D NG T LI U TRONG GI NG D Y L CH S THPT Đặc điểm Lãnh chúa và nông nô đều mù Mở mang tri thức cho mọi ng ời, chữ Văn hoá kém phát triển tạo tiền đề hình thành các tr ờng văn hoá đại học lớn ở châu Âu c Lập bảng so sánh một sồ hình thức kinh doanh ban đầu của chủ nghĩa t bản ở Tây Âu với chế độ phong kiến Tây Âu : Nội dung sánh Thủ nghiệp so Th nh thị phong kiến Ph ờng hội thủ công Giống... đầy đủ, có vài loại súng B i 19 a Lập bảng so sánh cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê v thời Lý Tr n Th H i 14 THPT Chuyờn Lo Cai S Nội dung so sánh Ho n cảnh D NG T LI U TRONG GI NG D Y L CH S THPT Kháng chiến chống Tống thời Kháng chiến chống Tống thời Lý ( 1075 - 1077) Tiền Lê ( 981 ) - Nhà Tống thành lập năm 860 - Nhà Tống b ớc vào giai đoạn khủng hoảng: trong n ớc nông dân nên đang ở thời kỳ... hình THPT Giải quyết ruộng đất cho nông dân - Xoá bỏ chế độ nô lệ Mở đ ờng cho chủ nghĩa t bản phát triển nhanh chóng hơn Lật đổ chế độ phong kiến và sự thống trị của áo Thống nhất đất n ớc Mở đ ờng cho chủ nghĩa t bản phát triển Thống nhất đất n ớc Mở đ ờng cho chủ nghĩa t bản phát triển Cách mạng t sản không triệt để Cách mạng Cách mạng t t sản triệt sản không để triệt để B i 35 Lập bảng hệ thống. .. thời Bắc thuộc Tên cuộc khởi nghĩa, kháng chiến Hai B Tr ng ý nghĩa lịch sử Mở đầu, khai mào cho truyền thống yêu n ớc của dân tộc Phát triển truyền thống yêu n ớc Là điểm đột phá lớn trong lịch sử hơn một nghìn năm chống Bắc thuộc của nhân dân ta Nói lên sự tr ởng thành của ý thức dân tộc, lòng tự tin vững chắc ở khả năng tự Lý Bí - Ngô mình v ơn lên phát triển một cách độc lập, ngang nhiên phủ định... lột B i 38 a Lập bảng: Quá trình th nh lập Công xã Cách mạng 18- 3 - 1871 thành lập Công xã Pa ri Nhân dân Pháp bảo vệ Tổ quốc > < t sản Pháp đầu hàng Cách mạng dân chủ t sản 4 - 9 - 1870 thành lập nền Cộng hoà Chiến tranh Pháp - Phổ b B i học kinh nghiệm của Công xã Pa ri Đập tan nhà n ớc t sản Lập nhà n ớc vô sản Phải có Đảng lãnh đạo Phải có liên minh công nông Bài học Tr n Th H i 20 THPT Chuyờn... So sánh cách mạng tháng M ời Một ở Đức ( 1918) với Cách mạng tháng Hai ở Nga( 1917) Vấn đề so Cách mạng tháng Hai ở Nga sánh 18 / 2- 27 / 2 - 1917 Thời gian .Cách mạng tháng M ời Một ở Đức 3/ 11 - 9/ 11- 1918 Hình thức đấu tranh ở thủ đô Chính quyền đ ợc th nh lập Bãi công -> tổng bãi công chính Tổng bãi công chính trị > khởi trị -> khởi nghĩa vũ trang nghĩa vũ trang - Xô viết đại biểu công nhân và. .. ời Việt trong quân đội Pháp Mục tiêu Đánh đuổi thực dân Pháp, khôi Đánh đuổi thực dân Pháp giành độc phục quốc gia phong kiến độc lập lập dân tộc, xây dựng chế độ tiến bộ vì dân Bạo động vũ trang Bạo động vũ trang ( Hà thành đầu độc, khởi nghĩa của binh lính ở Huế 1916, ở Thái Nguyên 1917; của các dân tộc ít ng ời miền núi, nông dân Yên Thế) Chính trị, ngoại giao, cải cách xã hội: mở tr ờng học kiểu... mang tính chất t Thức tỉnh nhân dân sản, chống đế quốc đầu tiên ở Đông ý nghĩa Nam á Tr n Th H i 24 THPT Chuyờn Lo Cai S D NG T LI U TRONG GI NG D Y L CH S THPT B i 7 a So sánh văn học ph ơng Đông v văn học ph ơng Tây từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX Nội dung Văn học ph ơng Tây Văn học ph ơng Đông Giai cấp t sản nắm quyền Ho n cảnh sáng thống trị Chủ nghĩa t bản chuyển sang giai đoạn đế quốc tác... sánh chính sách đối nội, đối ngoại của phát xít Đức với Nhật Bản B i 16 Tr n Th H i 30 THPT Chuyờn Lo Cai S D NG T LI U TRONG GI NG D Y L CH S THPT So sánh phong tr o độc lập dân tộcở In đô nê xi a do Đảng Cộng sản lãnh đạo với phong tr o do Đảng dân tộc lãnh đạo Vấn đề so Đảng Cộng sản sánh Khởi nghĩa vũ trang Ph ơng pháp đấu tranh Thất bại, mất quyền lãnh đạo Kết quả Đảng dân tộc Đấu tranh bằng con... tr ởng thành Chấm dứt khủng tr o giải hoảng lãnh đạo và đ ờng lối phóng dân tộc Không có quan hệ Có quan hệ mật thiết cùng chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc Quan hệ giữa hai phong tr o B i 21 So sánh phong tr o Cần v ơng với phong tr o nông dân Yên Thế B i 23 Lập bảng phong tr o yêu n ớc, cách mạng đầu thế kỉ XX với phong tr o yêu n ớc Cần V ơng Tr n Th H i 32 THPT Chuyờn Lo Cai S D NG T LI U TRONG . về khoa học. Thành tựu về nghệ thuật. Khoa học thực sự trở thành khoa học ( toán học, vật lý học, sử học) . Văn học - nghệ thuật phát triển rực rỡ. S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT . Lập bảng so sánh chế độ phong kiến phơng Đông với chế độ phong kiến phơng Tây. Nội dung so sánh. Chế độ phong kiến phơng Đông . Chế độ phong kiến phơng Tây. Cơ sở hình thnh. Sử. toán học. Sử học. Sử biên niên : ghi chép sự kiện. Tập hợp sự kiện, chỉnh lý, phân tích , trình bày có hệ thống lịch sử một nớc hay một cuộc chiến tranh. Văn học Chủ yếu là văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử ở trường thpt, phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử ở trường thpt,

Từ khóa liên quan