0

skkn hướng dẫn học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận với tiếng anh

10 1,547 4
  • skkn hướng dẫn học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận với tiếng anh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 15:12

S GIÁO DC ÀO TO LÀO CAI TRNG THPT S 2 BC HÀ *** Sáng kin kinh nghim # e(f HNG DN HC SINH DÂN TC THIU S TIP CN VI TING ANH H và tên : Nguyn Xuân Toàn n v : TRNG THPT S 2 BC HÀ Bc Hà, tháng 6 nm 2011 PHN M U 1.Tính cp thit ca đ tài Mi môn hc có nhng phng pháp ging dy, đc thù riêng đi vi môn ngoi ng nói chung và môn ting Anh nói riêng thì phng pháp ging dy phi là mt vn đ cn đc đt lên hàng đu.  có mt tit hc Ting Anh có cht lng tt, to cho hc trò mt s hng khi khi tip thu bài hc thì ngi giáo viên ging dy phi thc s có nhng phng pháp đc đáo, hp dn (đc bit đi vi hc sinh vùng cao) . Qua quá trình trc tip ging dy, tôi nhn thy rng ngoài kin thc, phong cách ca mt giáo viên ngoi ng, thì phng pháp ging dy cng là mt yu t vô cùng quan trng trong vic thu hút hc sinh thích thú, tp trung cng nh yêu mn môn hc. Là mt xã vùng khó khn ca huyn Bc Hà, s hc sinh dân tc thiu s tuyn mi vào lp 10 đa s các em cha đc hc ting Anh , điu này đem đn cho c hc sinh và giáo viên không ít nhng b ng và lúng túng trong vic dy và hc. Hn na mt trong nhng môn hc khin hc sinh tr nên th đng nht là môn ting Anh. Gi hc s tr nên nhàm chán và kém hiu qu nu nh phng pháp dy ca thy không tác đng tích cc đn phng pháp hc ca trò, nu nh vn t vng ca các em hn ch, giáo viên cng gp nhng khó khn v truyn ti kin thc cng nh hiu bit xã hi. Do vy đ thc hin đi mi trong ging dy và truyn ti đúng, đ kin thc trong sách giáo khoa là nhim v trng tâm mà mi giáo viên đu c gng thc hin trong quá trình ging dy. Vi mc tiêu ly hc sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cc ca hc sinh giáo viên cn phi tìm ra nhiu hot đng thit thc và phng pháp hiu qu giúp hc sinh phát huy tính tích cc ca mình. 2.Mc đích vit sáng kin kinh nghim  giúp hc sinh khc phc đc nhng khó khn trong vic hc ting Anh và giúp cho hc sinh có th hiu bài, có t duy đúng tôi c gng tìm tòi nghiên cu các tài liu tham kho và các ni dung có liên quan đn ch đ bài hc, phng pháp khai thác các nhim v trng tâm trong sách giáo khoa giúp cho bài hc tr nên thú v và hp dn hc sinh hn hc sinh hiu bài hn, tôi hy vng các tài liu sau đây nhm giúp cho các bn đng nghip có thêm tài liu dy hc hiu qu hn. 3. Phm vi và đi tng Dy ting Anh lp 10 h 3 nm THPT , đ tài này tôi thc hin trong khi dy các nhim v trng tâm ngôn ng trong chng trình ting Anh lp 10 h 3 nm,  mi dng tôi có đa ra mt vài gi m cho hc sinh hoc phng pháp khai thác kin thc đi vi dng đó. i tng đ tôi th nghim đ tài này là lp 10A3,10A4 Trng THPT s 2 Bc Hà. ây là lp có nhiu em có nhiu hc sinh dân tc thiu s. 1 4. Mc tiêu ca đ tài  tài này tôi mun cung cp cho các em các phng pháp hc các nhim v trng tâm ngôn ng,qua đó giúp các em nm đc và vn dng đc vào làm bài tp. PHN NI DUNG 1. Thc trng trc khi thc hin đ tài. Sau khi dy các nhim v trng tâm ngôn ng tôi đã tin hành kho sát. Kt qu nh sau: im Lp S HS 0 1 -> 3 4 -> 5 6 -> 7 8 -> 9 10 10A3 45 3 15 22 5 0 0 10A4 45 2 14 26 3 0 0 Qua bài làm ca các em, tôi nhn thy các em cha vn dng tt đc phn lý thuyt vào bài tp, mt s em còn cha bit nên vn dng kin thc nào đ làm dng bài tp này. Do vy ngi thy cn ch ra con đng đ giúp các em đi đn kt qu ca bài tp mt cách tt yu, nhanh và chính xác. 2. Các biên pháp đã thc hin 2.1.Dy ng âm. Chng trình Ting Anh THPT đa phn ng âm vào dy chính thc mt cách có h thng toàn b h thng các âm v trong Ting Anh đc trình bày trong chng trình . Tip theo đó các vn đ c bn ca ng âm và âm v hc Ting Anh s ln lt đc nêu ra và luyn tp không phi qua các vn đ lý thuyt cao siêu, xa vi mà đc th hin sinh đng qua các bài tp thc hành thit thc vi hc sinh . Sách giáo khoa Ting Anh lp 10 tp trung vào các ph âm ( consonant cluster). Phn luyn tp phát âm dy vào tit cui cùng trong tng s 3 tit ca mi đn v bài hc. Hc sinh luyn tp các chùm âm va hc trong các phát ngôn (thng là các câu hoàn chnh). Các phát ngôn đc thit k đ cha các chùm âm cn luyn tp tuy nhiên vn có ý ngha giao tip. Trong phn luyn âm, vai trò hng dn ca GV rt quan trng. GV cn tìm hiu và chun b k vic phát âm các chùm âm ph đ làm mu cho hc sinh. 2.1.1. Vai trò ca GV và nhim v ca hc sinh trong luyn âm * Vai trò ca GV : - Giúp HS nghe và phát âm càng chính xác càng tt. - Giúp HS phát âm mt cách chính xác . - Cung cp cho HS nhng nhn xét phn hi v phát âm ca h . 2 - Sa cha li ca HS nu cn thit . - Ch ra cho HS nhng gì cn phi phát trin tip theo . - Thit k các hot đng phát âm khác nhau . - ánh giá tin b ca HS . * Nhim v ca hc sinh : - Tip thu các mu phát âm càng chính xác càng tt . - Thc hin các hot đng nhn bit, mô phng và lp li. - Thc hin vic t sa các li phát âm ca mình. 2.1.2. K thut dy các âm đn l Ph âm Ting Anh có th đc phân loi theo v trí phát âm phng thc phát âm và thanh tính. Có 24 ph âm trong Ting Anh, 20 nguyên âm trong Ting Anh đc phân loi theo v trí ca li, đ tròn môi và đ dài ca nguyên âm. Ví d : Khi dy hai âm / t / và / d / (Sách Ting Anh lp 10 bài s 11), các th pháp sau đây có th đc áp dng: * Gii thiu : - Giáo viên (GV) phát âm / t / rõ ràng 2 hoc 3 ln đ hc sinh (HS) nghe và quan sát và tip thu mu. - HS phát li âm / t / trong các t. - HS lp li đng thanh 2 hoc 3 ln . - GV cho HS xem hình c quan phát âm đi vi âm / t / và gii thích âm / t / đc cu to nh th nào. - GV đ ngh HS nhc lai nhng t nói trên đng thanh, theo nhóm và theo cá nhân. - Tng t nh vy GV gii thiu âm / d / và đ ngh HS lp li các bc nói trên. - GV so sánh s đi lp gia âm / t / và âm / d / trong các cp t. - HS đc chia thành 2 nhóm nhc li các cp t theo bng hoc theo GV mt vài ln . * Luyn tp : - HS làm các bài tp nhn bit bng cách nghe và nht ra âm / t / và âm / d / trong các t đc GV đc theo các trt t đã b đo ln . - HS nhc li các cp t đi lp sau đó luyn tp phát âm các âm / t / và / d / trong các âm . 2.1.3. Mt s li thng gp ca HS trong phát âm. - Nhm ln gia các nguyên âm và ph âm, ví d: âm / 1 / trong t lot và âm / n / trong t not . - Không phát âm đc mt s âm có trong Ting Vit . - Thay th gia âm này và âm khác . - Không phát âm hoc nut ph âm cui ca t . - Nhm ln gia các nguyên âm dài và nguyên âm ngn . - Tu tin thêm ph âm vào các tp hp các ph âm . 3 - Không đánh trng âm hoc đánh trng âm sai trong các t . - Phát âm các t Ting Anh ging nh các ch vit theo kiu Ting Vit. 2.2. Dy t vng.  làm tt vic gii thiu t mi theo yêu cu đt ra, cn phân bit hai khái nim .Ví d, có rt nhiu trng hp, nu tra t đin có th hiu đc ngha ca t d dàng.Song không phi nh vy là HS hc s bit đc cách s dng t đó. Cách s dng ca mt t ph thuc rt nhiu vào ng cnh, thói quen ca ngi bn ng và các mi quan h cùng vi môi trng vn hoá và xã hi ca h. Cách s dng nhng ng liu này ch có th đc hiu rõ khi chúng đc gii thiu theo ng cnh hay tình hung mà ngi bn ng đã s dng. 2.2.1. Chn t đ dy. Thông thng, trong mt bài hc luôn xut hin t mi. Song không phi t mi nào cng đc dy nh nhau.  la chn t cn dy, cn xem xét nhng vn đ t ch đng – t b đng ( active and passive vocabulary ) - T ch đng là nhng t hc sinh hiu, nhn bit và s dng đc trong giao tip nói và vit. - T b đng là nhng t hc sinh ch hiu và nhn bit đc khi nghe và đc. Cách dy và gii thiu hai loi t này khác nhau . T ch đng có liên quan đn c 4 k nng: nghe, nói, đc, vit, cn đu t thi gian đ gii thiu và luyn tp nhiu hn, đc bit là cách s dng. Vi t b đng, có th ch cn dng li  mc nhn bit, không cn thc hin các hot đng ng dng. Giáo viên cn bit la chn và quyt đnh xem t nào là t ch đng và t nào là b đng . 2.2.2 .Nhng yu t cn làm rõ khi gii thiu t mi. Khi gii thiu ng liu mi, cn phi rõ 3 yu t c bn ca ngôn ng là dng thc (form), ý ngha (meaning) và cách dùng (use). Khi gii thiu t mi, nu ch cho bit ch vit và đnh ngha nh  t đin thì cha bo đm cho hc sinh bit cách dùng chúng trong giao tip, đc bit là vi nhng t ch đng. Hc sinh cn phi bit cách phát âm không ch t đn l mà còn phi nhn bit và phát âm đúng nhng t đó trong chui li nói và đc bit là bit ngha và cách dùng trong giao tip. Nhng yu t cn làm rõ khi gii thiu t mi đc c th hoá bng s đ gii thiu ng liu chung nh sau: - Ch vit (spelling) - Ng âm (Pronunciation) Gii thiu t mi qua : - Ng ngha (Lexical meaning) - Hình thái ng pháp (Gramatical form) - Cách s dng (use) 4 2.2.3. K thut dy ngha t. - Dùng giáo c trc quan : GV có th s dng các đ vt trong lp hoc mang ti lp, s dng tranh, nh, biu bng, s đ hoc có th v trc tip lên bng. GV có th s dng các hành đng, c ch, điu b. Bn thân GV và HS luôn là ngun trc quan sinh đng mà nu khéo vn dng s đem li hiu qu tích cc. - Dùng tình hung : GV có th s dng các tình hung thc trong lp hoc ngoài lp đ ch ra ngha ca t. Ví D: GV có th ch vào 1 nam HS ngi gia 2 n hc sinh đ gii thiu ý ngha ca t between bng cách nói Tun is between Lan and Hng. - Dùng ngôn ng li nói GV viên có th s dng ngôn ng Ting Anh hoc Ting Vit đ ch ra ý ngha ca t mi. Có th thc hin bng hình thc đnh ngha, s dng ngôn cnh, s dng các t đng ngha trái ngha hoc dch. Sau khi ch ra ý ngha ca t mi, GV có th thc hin mt s các th pháp sau đ trình bày hình thc ca t đó. - V tranh lên bng đ ch ra ý ngha ca t. - Nói mt hoc hai câu có cha t đó. - Yêu cu c lp lp li t và c câu đng thanh 2 hoc 3 ln. - Vit t hoc câu đó lên bng nu cn thit. - Yêu cu HS dch câu đó sang Ting Vit. - t thêm VD đ cng c t. - t câu hi đ HS tr li trong đó có cha t va hc. - Yêu cu HS chép t vào v. 2.2.4. Các loi hình bài tp khi dy t Mt s bài tp đc dùng khi luyn tp t mi: Matching, odd-man-out, grouping, arrangement, blank filling, substitution, replancement, sentence making. 2.3. Dy ng pháp Nhìn chung vic dy các cu trúc ng pháp có th thc hin đc theo 2 cách chính: Din dch và quy np. Theo cách din dch, đu tiên HS đc cung cp mt quy tc cu trúc ng pháp kèm theo li gii thích và VD minh ho. Sau đó HS luyn tp cách s dng. Theo cách quy np, đu tiên HS đc tip cn mt lot VD, t các VD này HS phi khái quát hoá thành các quy tc vi s gi ý ca GV. Vic la trn mt trong hai cách này tu thuc vào đ khó ca cu trúc, nng lc ca HS cng nh ý thích ca GV. 5 2.3.1 Gii thiu cu trúc ng pháp u tiên GV gii thiu bng li cu trúc mi ri ghi lên bng. Cu trúc ng pháp đó phi nm trong ng cnh. Cách đn gin nht đ trình bày mt cu trúc là ch ra mt cách trc tip, s dng các vt th mà HS có th nhìn thy trong và ngoài lp, tranh nh, hình v minh ho, bn đ, biu bng, GV và HS hoc bng hành đng. Mt cách khác đ ch ra ý ngha ca mt cu trúc là đt ra mt tình hung  trong và ngoài lp mà trong cu trúc có th s dng mt cách t nhiên. Tình hung có th có thc, tng tng hoc sáng to. Vic kt hp các th pháp khác nhau là cn thit trong vic ch ra ý ngha ca mt cu trúc mi bi HS có nhiu c hi đ tip thu mt cách trn vn hn. VD:  dy v cp so sánh hn và cp so sánh tuyt đi đi vi các tính t ngn (bài 10 sách Ting Anh 10) GV có th v lên bng hình 3 cu bé vi 3 đ cao khác nhau ri t đó trình bày cu trúc. Bên cnh vic ch ra mt cu trúc ng pháp đc s dng và có ý ngha nh th nào thì GV cng cn phi ch ra hình thc ca cu trúc y. Có nhiu cách th hin hình thc cu trúc ng pháp: - c cu trúc và yêu cu HS nghe và nhc li . - Vit cu trúc lên bng . - Yêu cu mt s cá nhân nhc li - Gii thích cu trúc ng pháp mi đc hình thành nh th nào . - Yêu cu c lp chép cu trúc vào v . - t thêm VD và tình hung đ luyn tp . 2.3.2 Các loi hình bài tp khi dy cu trúc ng pháp. Vic luyn tp mt cu trúc ng pháp mi có th thc hin qua các loi hình bài tp sau đây: Repetition, substitution, conversion or transformation, matching, rearrangement, question and answer, completion, making true sentence. 4. KT QU THC HIN  TÀI CÓ SO SÁNH I CHNG Sau khi cung cp các phng pháp khai thác các nhim v trng tâm ngôn ng hc sinh đã bit vn dng lý thuyt vào làm bài tp. Kt qu nh sau: im Lp S HS 0 1 -> 3 4 -> 5 6 -> 7 8 -> 9 10 10A3 45 0 0 24 20 1 0 10A4 45 0 0 21 24 0 0 Kt qu trên cho thy vic đnh hng đi vi mi phn kin thc, vi mi hc sinh đc bit là các em hc sinh trung bình đã đem li nhng kt qu nht đnh. iu này đã to cho tôi s lc quan, giúp tôi thêm nim tin đ tích cc tìm tòi dy hc. 6 PHN KT LUN 1. Bài hc kinh nghim Sau khi thc hin đ tài này, tôi thy không ch có li cho hc sinh mà còn hu ích đi vi ngi thy, không phi ch phc v cho công tác ging dy mà còn h tr đc lc cho công tác giáo dc hc sinh. c bit vi tôi, mt giáo viên còn nhiu hn ch v dy phng pháp mi thì đây là dp đ t bi dng nâng cao trình đ chuyên môn nghip v - i vi ngi thy phi bit lng nghe đ tìm ra nhng vng mc ca hc sinh t đó có hng tháo g cho các em. - Bit phát huy óc sáng to, kh nng t hc ca hc sinh. - Tránh cha bài tp mt cách tràn lan mà cn h thng, phân dng, đc bit cn chú trng hng dn hc sinh v mt phng pháp. - Ngi thy tránh làm thay hc sinh mà phi bit t chc cho hc sinh t làm, t đó to dng ý thc t hc ca hc sinh. 2. Li kt Tôi làm đ tài này vi mong mun t bi dng chuyên môn nghip v song vì còn nhiu hn ch nên chc chn đ tài này còn nhiu thiu sót vì th kính mong các đng chí đóng góp ý kin đ tôi làm tt hn  các đ tài sau. Tôi xin chân thành cm n ! Bc Hà, ngày 12 tháng 6 nm 2011 Ngi vit Nguyn Xuân Toàn 7 TÀI LIU THAM KHO. 1. English phonetics and phonology ( Peter Roach) 2. Tài liu bi dng giáo viên lp 10,11 chng trinh chun 3. Methodology ( Hoàng Tt Trng) 4. Tuyn tp các bài tp Ting Anh chn lc (Vnh Bá) . hc sinh thích thú, tp trung cng nh yêu mn môn hc. Là mt xã vùng khó khn ca huyn Bc Hà, s hc sinh dân tc thiu s tuyn mi vào lp 10 đa s các em cha đc hc ting Anh. các âm đn l Ph âm Ting Anh có th đc phân loi theo v trí phát âm phng thc phát âm và thanh tính. Có 24 ph âm trong Ting Anh, 20 nguyên âm trong Ting Anh đc phân loi theo v. chú trng hng dn hc sinh v mt phng pháp. - Ngi thy tránh làm thay hc sinh mà phi bit t chc cho hc sinh t làm, t đó to dng ý thc t hc ca hc sinh. 2. Li kt Tôi làm
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn hướng dẫn học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận với tiếng anh, skkn hướng dẫn học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận với tiếng anh, skkn hướng dẫn học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận với tiếng anh

Từ khóa liên quan