Giáo án Tiếng Anh lớp 11 nâng cao phần 1 (giải bài tập tiếng Anh 11 nâng cao)

279 12.1K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2014, 13:57

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt. 126 Chu Quang B×NH ThiÕt kÕ bμi gi¶ng 11 N©ng cao − TËp mét Nhμ xuÊt b¶n Hμ néi 127 Thiết kế bài giảng tiếng anh 11 - nâng cao, tập một chu quang bình Nh xuất bản H nội Chịu trách nhiệm xuất bản : Nguyễn khắc oánh Biên tập: Phạm quốc tuấn Vẽ bìa: To thu huyền Trình bày : thái sơn sơn lâm Sửa bản in: phạm quốc tuấn In 1000 cuốn, khổ 17 x 24 cm, tại Công ty TNHH Bao bì và in Hải Nam. Giấy phép xuất bản số: 208 2007/CXB/46 e TK 47/HN. In xong và nộp lu chiểu quý III/2007 128 . Lời nói đầu Để hỗ trợ cho việc dạy, học môn Tiếng Anh 11 theo chơng trình sách giáo khoa (SGK) mới ban hành năm học 2007 2008, chúng tôi biên soạn cuốn Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 11 nâng cao gồm hai tập. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Tiếng Anh 11 theo tinh thần đổi mới phơng pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh (HS). Về nội dung: Sách đợc viết theo đúng trình tự các bài học trong sách giáo khoa lớp 11: gồm 16 bài, mỗi bài đợc chia thành từ 7 đến 8 tiết. ở mỗi tiết học đều chỉ rõ mục tiêu, đồng thời chỉ rõ các công việc chuẩn bị của giáo viên, các phơng tiện trợ giảng cần thiết nhằm đảm bảo chất lợng từng tiết học trên lớp. Trình tự các bớc tiến hành bài giảng đợc chia thành các hoạt động: Kiểm tra bài cũ, Hoạt động bài mới, Củng cố kiến thức, Bài tập về nhà và Hoạt động bổ trợ. Hoạt động bài mới đợc thiết kế thành những hoạt động 1, 2 theo các phần nhỏ đúng trình tự trong sách giáo khoa. ở mỗi hoạt động nhỏ này đều đợc thiết kế theo mô hình Pre While Post cho từng kĩ năng. Hoạt động bổ trợ bao gồm các trò chơi, bài tập bám sát nội dung của tiết học. Giáo viên (GV) có thể lựa chọn và lồng ghép vào các hoạt động khác trong tiết học hoặc tiến hành sau khi đã hoàn thành các hoạt động chính trong bài. Về phơng pháp: Sách đã cố gắng vận dụng phơng pháp dạy học mới để chuyển tải từng nội dung cụ thể của bài học. ở mỗi tiết học tác giả đa ra một loạt các hoạt động lồng ghép nh: xem tranh, đoán tranh, làm việc theo cặp, theo nhóm, nhằm phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập của học sinh. Đặc biệt, nhằm hình thành đồng thời cả 4 kĩ năng: nghe (listening), nói (speaking), đọc (reading), viết (writing) tiếng Anh, sách đã tập trung nhiều vào hoạt động luyện tập trong mỗi giờ học. Ngoài ra, sách đa ra các tình huống giao tiếp và trò chơi thích hợp, nhằm giúp học sinh có điều kiện củng cố vững chắc bài học. Chúng tôi hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy, cô giáo dạy môn Tiếng Anh 11 trong việc nâng cao hiệu quả bài giảng của mình. Đồng thời rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo và các bạn đọc gần xa để cuốn sách ngày càng hoàn thiện. Tác giả 129 130 Unit 1 friendship Period 1 & 2 (Reading) I. Aim Reading a passage about friendship II. Objectives By the end of the lesson, Ss will be able to: − talk about an old friend who they remember and discuss the qualities of a good friend and the elements of a long lasting friendship. − improve reading skill through True, False and Sentence Completion exercises. III. Materials Textbook, whiteboard markers, Pictures of friends or diaries recording sweet memories with friends IV. Anticipated problems Ss may not have enough vocabulary and ideas to talk about friendship and qualities of a good friend. V. Procedure Time Steps Work arrangement 12’ Warm-up Group work Have Ss work in groups of 3 to 4 and talk about a friend who they remember well but haven’t seen for a long time. Group work 131 Prompts for talk: When you last saw him or her? What was he/she doing then? What he/she was like? Where he/she is now? If you would like to get in touch with him or her again. (Why / Why not?) Call on some Ss to talk about their friends in front of the class. Gather ideas and lead in the lesson: Friendship. 13’ pre-reading Vocabulary pre-teach stuffed animals (n): toy animals stuffed with straw, beans, cotton or other similar materials. Some stuffed animals are very old – home made cloth dolls stuffed with straw go back to at least the 1830s. Stuffed animals are also known as plush toys and soft toys and of course the teddy bear (thú nhồi bông) break into tears (v): translation (oà khóc) detention (n): the act of being detained, kept to oneself (tình trạng cầm tù) confide in somebody (v): share intimacy or privacy with someone (chia sẻ, tâm tình với ai) have positive effect on (v): have good influence on someone (có ảnh hưởng tốt) depression (n): the state of being sad, depressed and stressed (sự buồn chán, suy sụp) anxiety (n): the state of being nervous, worried (sự lo lắng) evolve (v): to grow, develop (phát triển, lớn lên) common interests (n): shared hobbies (sở thích chung) Whole class 132 distant with people (a): away from people (xa lánh mọi người) Checking technique Sentence modeling Ask Ss to make sentences with the new words above. Call on several Ss to make sentences with the same word to make sure Ss understand the meaning of the words. 15’ While-reading Task a - Matching Ask Ss to read the text A and match the grade with the opinions about friendship. Note that the opinions in the task are paraphrased so Ss must understand the meaning of the opinions before doing the task. Give correct answers: 1. c 2. b 3. a Have Ss write full sentences. Begin the sentences like this: In eighth grade, your idea of a good friend is someone who… Call on some Ss to read aloud their sentences in front of the class. Comment and give correct answers: 1. In eighth grade, your idea of a good friend is someone who packs up your toys and old stuff and who empathizes with you in bad times. 2. In ninth grade, a good friend is someone who is on your side through good and bad times. Individual work 133 15’ 15’ 3. In tenth grade, a good friend lets you copy his or her paper in an exam. Task b - Gap-filling Ask Ss to read text B individually and check whether the statements are true or false. Note: T should ask some Qs or give Ss the topic of the text: Friendship /Qualities of a best friend. Have Ss compare their answers with a friend. Call on some Ss to explain their answers in front of the class. Ask Ss to support their answers with the information in the text. Give correct answers: 1. T 2. F 3. F 4. T 5. T Task c - Sentence completion Have Ss work in pairs and complete the sentences by using the words from the two texts. Make sure Ss understand the meaning of the words in the texts because these words are used in different contexts. Go round the class and provide help when necessary. Call on some Ss to write their answers on the board. Check the answers in front of the class as a whole. Feedback and give correct answers: Individual work Pair work 134 1. burst into tears 2. detention 3. guarantee 4. convince 5. evolve 15’ Post-reading Discussion Have Ss work in groups of 4 and discuss the questions. What’s your own idea of a good friend? Encourage Ss to express ideas of their own. Go round the class and provide necessary vocabulary for discussion. Gather ideas and have final thought on the topic. Optional activity Explicit the meaning of the proverb: A friend in need is a friend indeed. (A friend who helps out when we are in trouble is a true friend - unlike others who disappear when trouble arises.) Ask Ss for their opinions about the proverb. Group work 5’ Wrapping Summarize the main points. Assign homework. Whole class Supplements Extra reading Famous quotes about friendship 1. A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. (Một người bạn thực sự là người bước vào vào đến bên bạn khi tất cả mọi người đã bỏ đi.) 2. Friendship is one mind in two bodies. (Tình bạn là một tâm hồn trong hai cơ thể.) 135 3. If you judge people, you have no time to love them. (Nếu cứ xét nét bạn bè thì bạn sẽ không có thời gian để yêu thương họ.) 4. Misfortune shows those who are not really friends. (Khó khăn trắc trở sẽ cho bạn biết ai không phải là bạn bè thực sự.) 5. Friendship is always a sweet responsibilty, never an oppourtunity. (Tình bạn luôn là một trách nhiệm ngọt ngào, không phải là cơ hội.) 6. A good friend is hard to find, hard to lose, and impossible to forget. (Một người bạn tốt thì khó tìm, khó mất và không thể quên.) 7. Time isn't what makes a friendship last It's love and devotion that keeps the tie between souls. (Thời gian không làm nên một tình bạn bề n lâu. Tình yêu và sự hết mình sẽ gắn kết hai tâm hồn lại.) 8. The secret to friendship is being a good listener. (Bí quyết để có một tình bạn bền lâu là hãy biết lắng nghe.) 9. Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don't say. (Ai cũng nghe thấy bạn nói. Bạn bè lắng nghe những gì bạn nói. Những người bạn tốt nhất sẽ nghe bạn nói kể cả khi bạn không nói gì.) 10. When you are looking for a friend, don't look for perfection, just look for friendship. (Khi tìm một người bạn, đừng đi tìm sự hoàn hảo mà hãy tìm một tình bạn thực s ự.) 11. A real friend is not one who only entertains you, but one who cares about you, one who will be there when you cry. (Một người bạn thực sự không phải là người chỉ biết làm bạn vui mà là người biết quan tâm đến bạn và ở bên bạn khi bạn khóc.) 12. Hold true friends with both your hands. (Hãy giữ những người bạn thực sự bằng cả hai tay.) 13. A friend is like a rainbow. They brighten your life when you've been through a storm. (Bạn tốt giống chiếc cầu vồng. Họ sẽ làm sáng lại cuộc sống của bạn sau cơn bão.) 14. If you can buy a person's friendship, it is not worth having. (N ếu bạn mua được tình bạn thì nó chẳng còn giá trị gì nữa.) 15. Make friends before you need them. (Hãy kết bạn trước khi bạn cần họ.) 16. Make new friends, but keep the old, one is silver, the other is gold. (Hãy kết bạn mới và giữ bạn cũ vì bạn mới là bạc và bạn cũ là vàng.) 17. You will never have a friend if you must have one without faults. (Bạn sẽ không có bạn nếu bạn muốn có một người bạn không khuyết điểm.) 18. You can make more friends by being interested in them than trying to have them be interested in you. (Bạn có thể có nhiều bạn h ơn bằng cách hãy quan tâm đến họ hơn là làm mọi cách để họ quan tâm đến bạn.) [...]... Call on some Ss to read their answers in front of the class Feedback and give correct answers: 1 remember or did not have 2 didn’t have 3 had 4 went 5 was 6 were 7 used to have 8 used to climb 9 could see 10 were biting 11 blew 12 came 13 fell 14 was told 15 was burned 16 have kept Individual work 17 has gotten 15 5 3’ Presentation 4 Linking words Whole class Give some information about either… or… and... piercing (a): thất thanh, the thé Call on some Ss to read the completed text in front of the class Ask for comments from other Ss Give correct answers: 1 young 2 afraid of 3 unforgettable 4 wooden 5 bushy 6 poisonous 7 poor 8 long loud piercing 9 persistent 5’ Presentation 2 Explain the order of the adjectives in the sentences 1 2 3 4 5 Opinion Size Quality Age Whole class Shape 6 7 8 9 10 11 Color Participle... vicious 8 shy 9 timid 10 imbecile 11 imbecile 12 imbecile 13 terrified Task 2 - Ordering 10 ’ Have Ss work independently and number each sentence to show its order in the piece of writing Individual work Ask Ss to pay attention to the connectors such as unfortunately, furthermore, however, … while doing the task Check the task in front of the class as a whole Answers: 1 I met Trang at my cousin’s birthday... Task 1 - Gap-filling 10 ’ Ask Ss to work in pairs and complete the passage with the words from the box Note that some words can be used more than once Make sure Ss have a rough understanding of the passage before doing the task Have Ss compare and discuss their answers with a friend Give correct answers: 1 tall 2 slim 3 short 4 appearance 5 controlled 14 6 Pair work 6 smart 7 vicious 8 shy 9 timid 10 imbecile... the correct words The team which writes more correct words first will be the winner Work arrangement Group work Examples: 1 imcanyd 2 ncupalut 3 ervderes 4 namcitor 5 evitisnes 6 ……… Answers: 1 dynamic 2 punctual 3 reserved 4 romantic 5 sensitive 6 ……… 15 1 Word study 5’ Presentation 1 Whole class Give brief information about adjectives An adjective is a word whose main role is to modify a noun or pronoun... decisive and smart player in the game 14 7 7 Furthermore, she was an interesting playmate because she was able to help me improve my playing strategies 8 Unfortunately, my family had to move to a big city 9 However, we still keep in touch through e-mails 10 I must say that Trang is one of my best friends now 30’ While-writing Explicit the task: Write a narrative between 13 0 – 15 0 words about one of your friends... Writing a narrative II Objectives By the end of the lesson, Ss will be able to: − write a narrative of 13 0 - 15 0 words about a friend basing on the given sample 14 4 III Materials Textbook, whiteboard markers,… IV Anticipated problems Ss may not know how to write a vivid description of a friend V Procedure Time 10 ’ Work arrangement Steps Warm-up Networks Group work Have Ss work in groups and give all the words... arrangement Steps Warm-up Matching 10 ’ Have Ss work in groups and match difficult adjectives in column A with their appropriate meanings in column B A B 1 athletic 2 reserved b cảm thông 3 enthusiastic c đúng giờ 4 practical d bàng quan 5 sensitive e khoẻ mạnh 6 dynamic 13 6 a dè dặt f bảo thủ Whole class 7 punctual g nhiệt tình 8 indifferent h nhạy cảm 9 sympathetic i năng động 10 conservative j thực tế Call... expressions on the topic at Ss’ request 15 ’ While-Speaking Have Ss work in pairs and complete the dialogues by using appropriate expressions in the above activity Call on some pairs to practice the completed dialogues in front of the class Make necessary comments and corrections Give correct answers: 1 Sinh: (1) Hi! My name’s Sinh, by the way Susan: And I’m Susan Hi! 14 2 Pair work Sinh: Hi! (2) Try one... Comment and give the correct answers: 1 F (He was a shy, quiet, and inept person.) 2 T 3 F (To him, making friends was not easy He felt inept to join in the conversation and hard to make friends.) 4 F (He was unable to overcome his shyness.) 5 T 10 ’ Task b - Listing Have Ss read the text again and make a list of the required information Individual work and Pair work 16 1 . 12 6 Chu Quang B×NH ThiÕt kÕ bμi gi¶ng 11 N©ng cao − TËp mét Nhμ xuÊt b¶n Hμ néi 12 7 Thiết kế bài giảng tiếng anh 11 - nâng cao, tập một chu quang bình. việc dạy, học môn Tiếng Anh 11 theo chơng trình sách giáo khoa (SGK) mới ban hành năm học 2007 2008, chúng tôi biên soạn cuốn Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 11 nâng cao gồm hai tập. Sách giới. Make necessary comments and corrections. Give correct answers: 1 Sinh: (1) Hi! My name’s Sinh, by the way. Susan: And I’m Susan. Hi! Pair work 14 3 Sinh: Hi! (2) Try

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan