0

SKKN Một số biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng.

15 1,298 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:59

Sở giáo dục v đo tạo lo cai Trung tâm giáo dục thờng xuyên văn bn Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc Tổ chức mở các lớp bồi dỡng kiến thức Tại các trung tâm học tập cộng đồng Họ và tên: Hong Ngọc Vân Đơn vị: Trung tâm GDTX huyện Văn Bàn Văn Bn, ngy 25 tháng 4 năm 2011 1 Một số biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc Tổ chức mở các lớp bồi dỡng kiến thức Tại các trung tâm học tập cộng đồng Phần thứ nhất đặt vấn đề I. Lí do chọn đề ti: Bc vo th k XXI, mt trong nhng nhõn t quyt nh, thỳc y quỏ trỡnh hi nhp quc t l cht lng ngun nhõn lc ca mi quc gia. Chớnh vỡ th, s thỏch thc i vi mi quc gia l phi tr thnh mt xó hi hc tp v phi bo m cho cụng dõn ca mỡnh c trang b kin thc, k nng v tay ngh cao. Giỏo dc thng xuyờn ngy nay ó tr thnh cụng c m rng to c hi hc tp cho mi ngi v xõy dng xó hi hc tp. Vit Nam khụng th nm ngoi xu th chung ú. Trong hoch nh chin lc phỏt trin kinh t xó hi, ng v Nh nc ta rt chỳ trng n nhõn t con ngi, coi s phỏt trin con ngi va l mc tiờu, va l ng lc chớnh ca s phỏt trin kinh t xó hi. Giỏo dc o to c xem l c s phỏt huy ngun lc con ngi. Chin lc phỏt trin giỏo dc giai on 2001 - 2010 ch rừ quan im: xõy dng xó hi hc tp, to iu kin cho mi ngi, mi la tui, mi trỡnh c hc tp thng xuyờn, hc sut i. Bỏo cỏo chớnh tr ti i hi ng ton quc ln th IX ca ng Cng sn Vit Nam ch trng: y mnh phong tro hc tp trong nhõn dõn bng nhng hỡnh thc giỏo dc chớnh quy v khụng chớnh quy, thc hin giỏo dc cho mi ngi, c nc tr thnh mt xó hi hc tp. Thc t cho thy nhu cu hc tp thng xuyờn ó tr thnh thit yu i vi nhiu ngi. Cỏc loi hỡnh giỏo dc- o to v hỡnh thc hc c a dng hoỏ nhm ỏp ng nhu cu hc ngy cng tng ca xó hi. Trung tõm hc tp cng ng (HTC), mt trong nhng c s ca giỏo dc thng xuyờn c hỡnh thnh nhm to iu kin thun li cho mi ngi trong cng ng ti cỏc xó, phng c hc tp, c trang b kin thc nhiu mt gúp phn tng nng sut lao ng, gii quyt vic lm, lm lnh mnh cỏc quan h xó hi trong cng ng. Hin nay c nc ó cú khong gn 10.000 trung tõm HTC ang hot 2 đng và các trung tâm HTC này đã thc s tr thành trng hc ca nhân dân lao đng, là công c thit yu đ xây dng xã hi hc tp t c s. iu đó cho thy vic phát trin các trung tâm HTC là cn thit và đã tr thành xu th tt yu ca xã hi. Sau 4 nm thc hin  án: “Xây dng xã hi hc tp giai đon 2005 - 2010”, bên cnh nhng kt qu đã đt đc, trung tâm HTC bc đu cng bc l mt s yu kém, hn ch nht đnh. Mt s trung tâm HTC hot đng cha hiu qu, ni dung, hình thc hot đng còn nghèo nàn, c s vt cht yu kém, kinh phí duy trì cho các hot đng thng xuyên còn hn hp, c cu t chc b máy cha hp lý, c ch vn hành còn nhiu lúng túng. c bit là ni dung dy hc còn rt nghèo nàn; kh nng điu hành, qun lý ca Ch nhim trung tâm, cán b chuyên trách và đi ng giáo viên, cng tác viên còn nhiu bt cp. T nhng tn ti trên đây, vic tìm ra gii pháp, bin pháp qun lý phát trin bn vng các trung tâm HTC đang là mt đòi hi cp bách cn gii quyt. Lào Cai là mt tnh min núi, biên gii phía bc ca t quc ni hi t ca trên 20 dân tc anh em, mt trung tâm vn hóa ca khu vc. Bi vy, s hin din, đóng góp ca giáo dc nói chung và các trung tâm HTC nói riêng có ý ngha nht đnh. Vn Bàn là mt huyn đin hình v nhiu mt ca tnh Lào Cai. Trong nhng nm qua, các trung tâm HTC ca huyn đã có nhng đóng góp đáng k vào thành tích chung ca giáo dc Lào Cai song cng còn hn ch: đó là vic t chc các hot đng ca trung tâm HTC cha mang li hiu qu cao v qun lý cng nh cht lng hot đng. Vi các lý do k trên, tác gi đã chn đ tài “Mt s bin pháp nhm đem li hiu qu trong vic t chc m các lp bi dng kin thc ti các trung tâm hc tp cng đng” đ nghiên cu. II. Mc đích nghiên cu: Bn thân t nghiên cu các vn bn ca Chính ph, các vn bn ca B GD&T, các vn bn ca tnh, t nghiên cu các tài liu vit v ni dung hot đng ca Trung tâm hc tp cng đng, tìm hiu thc t v các hot đng đang din ra ti các trung tâm HTC các xã, th trn trong toàn huyn . T đó tìm ra nhng bin pháp nhm đem li hiu qu trong vic t chc m các lp bi dng kin thc ti các trung tâm HTC. 3 III. i tng nghiờn cu: i tng l cỏc cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn ang cụng tỏc ti trung tõm GDTX Vn Bn, i tng l cỏc cỏn b cụng chc ang cụng tỏc ti UBND cỏc xó, l cỏc cỏn b, nhõn viờn ang cụng tỏc ti cỏc trung tõm HTC. IV Nhim v nghiờn cu: Tỡm hiu v c s lý lun ca vn qun lý v s dng i ng ca trung tõm trong vic xõy dng k hoch, chun b ni dung t chc cỏc lp hc ti cỏc trung tõm HTC. Nghiờn cu, tỡm hiu nhn thc ca ngi hc, mc nhn thc ca ngi hc trong vic tham gia hc tp. Qua vic m cỏc lp bi dng kin thc ti cỏc trung tõm HTC s giỳp cho cỏc trung tõm HTC cú thờm s trao i, xut nhng bin phỏp phự hp nhm nõng cao vai trũ trỏch nhim ca ngi qun lý ng u cỏc trung tõm HTC trong vic t chc hot ng v phỏt trin trung tõm HTC. V. Phng phỏp nghiờn cu: 1. Phng phỏp nghiờn cu lý thuyt: c cỏc ti liu, sỏch bỏo, khai thỏc trờn mng Internet cỏc ni dung liờn quan n cụng tỏc qun lý, cỏc ni dung, chc nng, nhim v quy ch t chc v hot ng ca trung tõm HTC 2. Phng phỏp nghiờn cu thc tin: - S dng phng phỏp m thoi, trao i, phng vn, thuyt trỡnh. - S dng phng phỏp iu tra, kim tra - S dng phng phỏp t c, nghiờn cu ti liu Phần thứ hai Giải quyết vấn đề 1. Tìm hiểu về cơ sở lý luận v thực tiễn : Trung tõm hc tp cng ng (TTHTC) l c s giỏo dc thng xuyờn trong h thng giỏo dc quc dõn, ó c th hin trong Lut Giỏo dc nm 2005, l trung tõm hc tp t ch ca cng ng cp xó, cú s qun lý h tr ca nh nc; ng thi phi phỏt huy mnh m s tham gia, úng gúp ca nhõn dõn trong cng ng dõn c xõy dng v phỏt trin cỏc trung tõm theo c ch Nh nc v nhõn dõn cựng lm. Trung tõm HTC vi chc nng hot ng nhm to iu kin thun li cho mi ngi mi la tui c hc tp thng xuyờn, hc tp sut i; c ph bin kin thc v sỏng kin kinh nghim 4 trong sn xut và trong cuc sng góp phn xóa đói gim nghèo, tng nng sut lao đng, gii quyt vic làm; nâng cao cht lng cuc sng ca tng ngi dân và c cng đng; là ni thc hin vic ph bin ch trng, chính sách pháp lut đn vi mi ngi dân. Trung tâm hc tp công đng vi nhim v là t chc thc hin có hiu qu công tác xóa mù ch và giáo dc tip tc sau khi bit ch, cng c cht lng ph cp giáo dc; tng cng công tác tuyên truyn, ph bin kin thc nhm m rng hiu bit, nâng cao nhn thc và ci thin cht lng cuc sng ca nhân dân trong cng đng; phi hp trin khai các chng trình khuyn công, khuyn nông, khuyn ng và các d án, chng trình ti đa phng; T chc các hot đng giao lu vn hóa, vn ngh, th thao, đc sách báo, t vn khuyn hc, giáo dc cho con em nhân dân đa phng, phòng chng t nn xã hi; iu tra nhu cu hc tp ca cng đng, xây dng ni dung và hình thc hc tp phù hp vi điu kin c th ca tng nhóm đi tng. Nh vy có th nói: Xóa mù ch, xây dng xã hi hc tp là mc tiêu không ch ca nn giáo dc nc ta mà còn là mc tiêu ca các nc trên th gii. Do đó, đa dng các gii pháp xóa mù ch, đáp ng nhu cu hc tp, nâng cao dân trí tr thành nhim v đc đt lên hàng đu trong phát trin giáo dc. Xóa mù ch, xây dng xã hi hc tp (XHHT) nhm to c hi và điu kin cho mi ngi đc hc tp thng xuyên, liên tc và huy đng mi ngun lc xã hi đ phát trin giáo dc. Vi xu th hi nhp toàn cu, ngi hc không ch đòi hi đc tip thu nhng kin thc c bn cn thit cho cuc sng mà cn có nng lc tìm kim kin thc và to ra kin thc mi. Vì vy, vic xây dng mt xã hi hc tp, đòi hi giáo dc phi có nhiu gii pháp khác nhau t chính quy đn giáo dc thng xuyên, nht là xây dng các trung tâm hc tp cng đng (TTHTCÐ), hng ngi hc vào cách hc, thái đ hc, phng pháp t duy, nng lc tìm kim kin thc và to ra kin thc mi, kin thc cn thit phù hp vi hoàn cnh, điu kin ca mi cá nhân, góp phn nâng cao dân trí và cht lng ngun nhân lc Nhiu chuyên gia giáo dc khng đnh, vic xây dng Chin lc phát trin GDTX, trong đó coi vic phát trin bn vng các TTHTCÐ là mt trong nhng nhân t quyt đnh s thành công ca vic xây dng xã hi hc tp và hc tp sut đi. Nghiên cu, đ xut b sung hoàn thin h thng vn bn quy phm pháp lut v GDTX; nâng cao nhn thc ca các cp chính quyn, ngi dân và cng đng trong vic xây dng, cng c và phát 5 trin cỏc TTHTCé. Xõy dng v ban hnh chun xúa mự ch quc gia mi cho nhng giai on phỏt trin mi 2011-2020 thay th cho chun xúa mự ch hin nay. Phỏt trin mụ hỡnh im cỏc TTHTCé hot ng cú hiu qu cao khu vc min nỳi, nụng thụn, thnh th v mụ hỡnh trung tõm giỏo dc thng xuyờn cp huyn hot ng, lng ghộp vic dy vn húa, dy ngh v hng nghip nhõn rng ra trờn phm vi ton quc, nhm to ng lc v nhiu cỏch tip cn khỏc nhau trong xõy dng xó hi hc tp. 2. Nghiên cứu, tìm hiểu về bộ máy hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng hiện nay: Thc hin theo Quyt nh s 09/2008/Q-BGD&T ngy 24/3/2008 ca B giỏo dc v o to Quyt nh ban hnh quy ch t chc v hot ng ca trung tõm hc tp cng ng ti xó, phng, th trn thỡ cỏn b qun lý trung tõm hc tp cng ng c b trớ theo ch kiờm nhim, gm mt cỏn b qun lý cp xó kiờm ch nhim (giỏm c trung tõm), mt cỏn b ca hi khuyn hc v mt cỏn b lónh o ca trng THCS t trờn a bn xó kiờm phú ch nhim (Phú giỏm c trung tõm). Vi b mỏy 100% u l kiờm nhim, cha c o to v chuyờn mụn, nghip v trong vic qun lý v thc hin cỏc nhim v ca trung tõm HTC, ngoi ra c s vt cht cũn rt khú khn, ngun kinh phớ cho hot ng ca trung tõm cng cũn hn hp nờn cỏc hot ng cng b hn ch. 3. Thc trng v s hot ng ca cỏc trung tõm HTC trong huyện Vn Bn hin nay: Ngy 11/4/2006 UBND huyn Vn Bn ó cú Quyt nh s 117/Q- UBND v vic thnh lp cỏc trung tõm hc tp cng ng. Ngy 28/3/2005 S GD&T- Hi khuyn hc ó cú cụng vn s 232/SGD&T-HKH v vic hng dn xõy dng v phỏt trin TTHTC n nay ton huyn Vn Bn ó cú 23/23 xó, th trn ó thnh lp TTHTC v i vo hot ng. Hng nm cỏc TTHTC hot ng vi t chc 01 ng chớ l lónh o, kiờm Ch tch Hi khuyn hc xó, th trn, lónh o ph trỏch hot ng TTHTC, thnh viờn l cỏc t chc on th, trng THCS úng trờn a bn xó, th trn. Di s lónh o ca huyn y, UBND huyn, s tham mu tớch cc ca Phũng GD&T, Hi khuyn hc, c bit l s quan tõm ch o kp thi ca lónh o cỏc xó, th trn trong ton huyn m cỏc TTHTC u c b trớ, b sung v CSVC, phũng lm vic, hi trng, nh vn húa l ni sinh hot, hc tp ca trung tõm. 6 tuy cha cú quy ch chớnh thc v t chc v hot ng ca TTHTC, nhng nhiu trung tõm ó vn dng sỏng to bng cỏch lng ghộp cỏc hot ng ca cỏc ban, ngnh, on th, cỏc t chc xó hi a phng, a vo trong TTHTC vi mt hỡnh thc hot ng mi. Bờn cnh nhng kt qu ó t c thỡ hin ti nhiu trung tõm HTC cỏc xó cũn bc l nhiu hn ch, hot ng cha thng xuyờn, hiu qu thp, i ng cỏn b lm cụng tỏc kiờm nhim ti cỏc trung tõm HTC cha thc s tõm huyt vi hot ng ca trung tõm, mt s ni chớnh quyn xó ớt quan tõm nờn vic u t v c s vt cht rt hn hp, mt s trung tõm xõy dng k hoch, ni dung, chng trỡnh cha phự hp vi iu kin thc t ca a phng. Nguyờn nhõn ch yu ca nhng hn ch trờn l do i ng cỏn b ti cỏc trung tõm HTC u lm cụng tỏc kiờm nhim, ớt c tp hun, bi dng v kin thc, chuyờn mụn, nghip v, cỏc vn bn hng dn v hot ng cho trung tõm HTC cũn ớt v chm. thc s cỏc trung tõm HTC i vo hot ng cú hiu qu v phỏt trin bn vng, Trung tõm GDTX vi trỏch nhim t vn; chn, iu ng giỏo viờn tham gia ging dy v hng dn v chuyờn mụn nghip v; biờn son ti liu cho trung tõm cng ng. thc hin c nhng ni dung nờu trờn Giỏm c trung tõm GDTX Vn Bn ó a chng trỡnh hot ng ti cỏc trung HTC vo trong k hoch, nhim v nm hc vi nhng gii phỏp, bin phỏp c th. 3. Những biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dỡng kiến thức tại các trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn: 3.1- Cụng tỏc t vn xõy dng t sỏch hc tp cng ng: Ngi dõn lao ng khi n cỏc trung tõm HTC ngoi vic tham gia hc tp cỏc lp bi dng kin thc, h cũn cú nhu cu t hc, trao i nhng thụng tin cn thit t ti liu, sỏch, h thng cỏc vn bn hng dn, t ri, tranh nh trc quan, r hiu, giỳp ngi lao ng cú t liu hc. Nhn thc c vn ny trong nhng nm gn õy trung tõm GDTX Vn Bn ó cung ng giỳp cỏc trung tõm HTC cỏc xó cú h thng cỏc vn bn t B, tnh, huyn, ngnh v cỏc Quyt nh, quy ch, hng dn t chc v hot ng ca trung tõm HTC. T nhng h thng cỏc vn bn y nh vy m ngi qun lý ti cỏc trung tõm HTC mi cú c s hiu bit v hot ng ca trung tõm, mi cú c s xõy dng k hoch, nhim v cho tng nm, mi cú th tham mu cho lónh o xó, lónh o huyn v nhng nhu cu cn thit xõy dng v phỏt trin 7 trung tâm, mi thy ht đc trách nhim ca mình trong công tác ph trách, qun lý trung tâm. Bên cnh đó trung tâm đã tham mu đ các trung tâm HTC xây dng t sách hc tp cng đng hàng nm vi các tài liu nh: sách v các loi lut c bn thit thc đi vi ngi lao đng (lut lao đng, lut hôn nhân và gia đình, lut bo v rng, lut chm sóc sc khe,…), sách v vn hóa, vn ngh th thao, tài liu v các lnh vc làm kinh t gia đình (trng trt, chn nuôi), tài liu v y t, giáo dc, các tranh nh trc quan giúp ngi lao đng r nh, r làm theo. Vi vic xây dng t sách hc tp cng đng ti các trung tâm HTC đã thu hút đc ngi dân lao đng khi đn trung tâm đ hc tp các lp bi dng kin thc do trung tâm GDTX Vn Bàn t chc. 3.2- Công tác tuyên truyn: Trung tâm HTC các xã, phng, th trn  tnh Lào Cai nói chung và  huyn Vn Bàn nói riêng mi đc thành lp (t nm 2007), ngi dân lao đng hiu bit v trung tâm HTC  ni minh sinh sng còn hn ch ít thông tin, mt khác mt s trung tâm hot đng cha thng xuyên, ít hiu qu, có ni cha có s quan tâm ca chính quyn đa phng v c s vt cht còn mang nng tính hình thc, hot đng chiu l nên không thu hút đc ngi lao đng đn trung tâm đ hc tp, trao đi các lnh vc đi sng, kinh t, vn hóa, xã hi,…Nhn thc đc vn đ này công tác tuyên truyn đ mi ngi dân lao đng trong xã, th trn đc bit, t đó có nhn thc, hiu bit có nhu cu tìm đn trung tâm mt cách t nguyn, t giác.  làm tt công tác này Trung tâm GDTX Vn Bàn đã tham mu cho lãnh đo các xã, th trn trong huyn vic qung bá hình nh, gii thiu trung tâm HTC ca xã mình. Biên son ngn gn ni dung hot đng, chc nng nhim v ca quy ch hot đng (Quyt đnh s 09/2008/Q- BGD&T ngày 24/3/2088), k hoch bi dng kin thc m các lp ti trung tâm; t vn chng trình k hoch ca trung tâm trong nm, nhng ni dung này đc truyn ti thông qua hi ngh giao ban cp xã vi s có mt ca các trng thôn, trng bn, t đó các ni dung tip tc đc truyn ti ti mi ngi dân lao đng nên trong quá trình m lp bi dng kin thc s lng ngi hc đn khá đông. 3.3- Công tác biên son ni dung: Biên son ni dung kin thc, chun b các điu kin cho lp hc nhm đt đc mc đích hiu qu, đem li cho ngi hc s hng phn, b ích kích thích 8 nhu cu cn thit, cn bit, cn phi hc. ây là ni dung chính quan trng trong vic m lp bi dng kin thc ti các trung tâm HTC. Tt c các ni dung liên quan đn vic m lp đu đã đc xây dng trong k hoch t đu nm, cn c vào điu kin tng xã, điu kin đa lý vùng min đ xây dng chn ni dung phù hp, vic chn ni dung đ bi dng phù hp vi nguyn vng ca ngi lao đng nhm đáp ng s hiu bit, nhu cu ca mi ngi. ni dung đc biên son cn gn gn, r hiu, c th hóa là nhng câu hi cn đc gii quyt, đ làm đc vn đ này giáo viên cn phi linh hot s dng nhiu kênh thông tin nh: dùng công c công ngh thông tin, thu thp nhng tin tc t trên mng Internet (phim, nh, cnh), s dng tranh nh trc quan, s dng nhiu phng pháp đàm thoi, trao đi gia giáo viên vi ngi hc, gia ngi hc vi ngi hc, th hin mt gi hc, mt bui hc nh nhàng, thân thin, không cng thng gò ép v kin thc, đan xen vi kin thc cn truyn đt là nhng ni dung th hin s giao lu (vn ngh) vn hóa gia giáo viên, ngi hc. 3.4- Công tác s dng đi ng, giáo viên tham gia ging dy ti các trung tâm HTC các xã, th trn: Giáo viên đc phân công ging dy các lp bi dng kin thc ti các trung tâm HTC là nhng giáo viên có chuyên môn, sát vi chuyên ngành đc đào to, có kh nng giao tip vn hóa, vn ngh, th thao, kh nng s dng khá thành tho v máy tính, nhng giáo viên này cùng Ban giám đc trung tâm son tho ni dung v kin thc cn bi dng, giáo viên đc phân công ngoài nhim v lên lp bi dng kin thc theo k hoch còn có nhim v tìm hiu điu tra nhu cu ngi hc thông qua vic lên lp, trao đi, phng vn, tìm hiu qua ngi hc, đó chính là nhng ni dung cn thit đc đa vào k hoch bi dng cho nhng ln tip theo. 3.5- Công tác xã hi hóa giáo dc ti các trung tâm HTC: Trung tâm HTC là mt c s giáo dc cho nên mun tn ti và phát trin cn phi có s quan tâm, trách nhim ca c cng đng, s quan tâm đu t c v nhân lc, vt lc, tài lc ca Nhà nc s giúp trung tâm phát trin bn vng, ni đây s là trng hc cho tt c mi ngi trong xã hi hc tp. Qua vic tìm hiu điu tra đ m lp  nhiu lnh vc khác nhau nh: pháp lut, y t, gii quyt v ch đ chính sách, kinh t,… trung tâm đã phi hp trao đi đ biên son tài liu, thng nht ni dung lên lp qua các c quan nh: Phòng y t, 9 Trung tõm y t, Phũng lao ng thng binh v xó hi huyn, Phũng Ti nguyờn v Mụi trng, Phũng t phỏp, Phũng GD&T, Phũng vn húa, s phi hp t cỏc phũng ban ca huyn ó cung cp v chuyờn mụn, cung cp cỏc ti liu, bng hỡnh giỳp cho giỏo viờn trung tõm cú th thc hin tt chng trỡnh ni dung kin thc. Vic cung cp cỏc ti liu, bng hỡnh nờu trờn cng l giỳp cỏc trung tõm HTC xõy dng t sỏch hc tp cng ng ngy mt phong phỳ v hon thin hn. Phần thứ ba đánh giá kết quả Nm hc 2009-2010 bờn cnh vic phỏt huy tớnh ch ng, ca ban iu hnh cỏc trung tõm HTC thỡ vai trũ tham mu, t vn ca Trung tõm GDTX l rt quan trng. Trong ú mt s giỏo viờn b mụn nh: GDCD, Sinh hc, on thanh niờn l ngi va tham gia cỏc hot ng, va t vn xõy dng k hoch. Trong cụng tỏc tuyn sinh hng nm nh trng cú i ng giỏo viờn i c s cỏc xó mt mt tuyn sinh hc viờn vo hc b tỳc vn húa, mt khỏc l gp g, trao i nm bt nhu cu ngi dõn trong cng ng, bit c cỏc hot ng ca a phng t vn a nhng ni dung cn thit vo chng trỡnh hot ng ca trung tõm. Trung tõm GDTX vi chc nng to iu kin mi ngi dõn tham gia hc tp, hc sut i, to iu kin a phng xõy dng mt xó hi hc tp. Vỡ th Trung tõm GDTX l cu ni k hoch hot ng ca trung tõm gn kt c vi nhng nhu cu cn thit m ngi dõn cn c trang b phc v cho i sng vt cht v tinh thn hng ngy nh kin thc v i sng, k nng v chn nuụi, trng trt, nhng hiu bit nõng cao cht lng cuc sng . Thc hin chc nng ú trong vic xõy dng k hoch hng nm BG trung tõm xem õy l mt trong nhng nhim v thc hin. Nm hc 2009-2010 Trung tõm phi hp vi phũng LTB&XH huyn ti trung tõm ó m 06 lp = 485 hc viờn ti lp hc ny cỏc hc viờn c hc tp v trang b cho mỡnh hiu bit v nhng kin thc nh: Nm c ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc; chớnh sỏch phỏp lut; quyn, trỏch nhim, ngha v ca cụng dõn; k nng v lm kinh t gia ỡnh (chn nuụi, trng trt); k nng chm súc sc khe, bo v mụi trng, Ging viờn cú chuyờn mụn l 10 [...]... chung Giáo dục và Đào tạo ngày nay đang hoạt động trong nền kinh tế thị tr ờng theo định h ớng XHCN nên phải đ ợc quản lý theo ph ơng pháp tiếp thị, tức là phải xác định sự thoả mãn theo nhu cầu ng ời học để thực hiện mục tiêu của nhà tr ờng XHCN Tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà tr ờng với mục tiêu làm trung tâm với mục đích cuối cùng là hình thành nhân cách, đáp ứng nhu cầu của thị tr ờng nguồn nhân... c m c tiờu ú, trung tõm HTC c n cú s ph i h p c a cỏc ngnh, cỏc c p, cỏc c s giỏo d c trong vi c t ch c m cỏc l p b i d ng ki n th c, trung tõm GDTX l m t c s giỏo d c h tr tớch c c v n i dung cỏc trung tõm HTC ho t ng v phỏt tri n b n v ng trong t ng lai 12 T i liệu tham khảo 1 Quy t nh s 09/2008/Q -BGD T ngy 24/3/2008 Quy t nh c a B GD& T v vi c ban hnh quy ch t ch c v ho t ng c a trung tõm h c t... qu c sỏch, m t t m nhỡn qu c gia v giỏo d c v o t o trong th i k CNH, H H trong ú xõy d ng v phỏt tri n TTHTC l y u t c b n c a quỏ trỡnh xõy d ng XHHT Cú nh v y m i th c hi n c m t n n giỏo d c hi n i cho 100% dõn c v i yờu c u phỏt tri n h t m i n ng l c s n cú trong m i con ng i nh Ch t ch H Chớ Minh h ng mong mu n vi c xõy d ng cỏc TTHTC l m t trong nh ng gi i phỏp quan tr ng phỏt tri n c ng ng;... n th c, k n ng, chuy n giao cụng ngh 5 Cụng v n s 96/2008/TT- BTC ngy 27/10/2008 Thụng t c a B Ti chớnh h ng d n vi c h tr kinh phớ t ngõn sỏch Nh n c cho cỏc trung tõm h c t p c ng ng 6 Các văn bản pháp luật hiện hành về Giáo dục- Đào tạo tập 1,2,3,4,5 (Nhà xuất bản thống kê) 13 M cl c Ph n th nh t 1 t v n 2 Lớ do ch n ti 3 M c ớch nghiờn c u 4 i t ng nghiờn c u 5 Nhi m v nghiờn c u 6 Ph ng phỏp...cỏc ng chớ ang cụng tỏc (TTBDCT huy n, Tũa ỏn ND huy n, phũng nụng nghi p v PTNT, phũng y t huy n N m h c 2009-2010 trung tõm GDTX ( on thanh niờn) c ng ó ph i h p v i m t s c quan on th trong huy n nh : huy n on V n Bn, phũng y t , chi on cỏc c s m t s xó trong huy n m 04 l p = 287 h c viờn (thu c cỏc xó: Khỏnh Yờn Th ng, Hũa M c, S n Th y, Tõn an) t i l p h c ny h c viờn c b i d ng... h i ph n Sau nh ng l p b i d ng nh v y ng i dõn c m mang ki n th c, cho h thỳ vui tinh th n, gi i quy t cho h nh ng v ng m c trong i s ng kinh t N m h c 2010-2011 trung tõm GDTX V n Bn ti p t c t ch c m 04 l p b i d ng ki n th c v i 287 h c viờn tham gia h c t p t i 04 xó trong huy n (N m Xộ, Th m D ng, N m Tha, Liờm Phỳ) n i dung b i d ng l cỏc ki n th c hi u bi t v Mụi tr ng hi n nay; cụng tỏc... i xó, ph ng, th tr n 2 Quy t nh s 01/2007/Q -BGD T ngy 02/01/2007 Quy t nh c a B GD& T v vi c ban h nh Quy ch t ch c v ho t ng c a Trung tõm giỏo d c th ng xuyờn 3 Cụng v n s 26/2010/TT-BGD T ngy 27/10/2010 Thụng t v vi c s a i m t s i u c a Quy ch t ch c v ho t ng c a trung tõm h c t p c ng ng t i xó, ph ng, th tr n ban hnh kốm theo Quy t nh s 09/2008/Q -BGD T ngy 24/3/2008 c a B GD& T 4 Cụng v n . Trung tâm giáo dục thờng xuyên văn bn Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc Tổ chức mở các lớp bồi dỡng kiến thức Tại các trung tâm học. vi nhng gii phỏp, bin phỏp c th. 3. Những biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dỡng kiến thức tại các trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn: 3.1- Cụng tỏc t vn xõy dng. hiệu quả trong việc Tổ chức mở các lớp bồi dỡng kiến thức Tại các trung tâm học tập cộng đồng Phần thứ nhất đặt vấn đề I. Lí do chọn đề ti: Bc vo th k XXI, mt trong nhng nhõn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng., SKKN Một số biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng.,

Từ khóa liên quan