0

SKKN Một số biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các Trung tâm Học tập cộng đồng huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

16 1,206 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 10:46

Lê Thị Định §¬n vÞ: Trung t©m GDTX Thêng Xu©n MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐEM LẠI HIỆU QUẢ TRONG VIỆC MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG HUYỆN THƯỜNG XUÂN – THANH HÓA PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lí do chọn đề tài : Bước vào thế kỷ XXI, một trong những nhân tố quyết định, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế là chất lượng nguồn nhân lực của mỗi quốc gia. Chính vì thế, sự thách thức đối với mỗi quốc gia là phải trở thành một xã hội học tập và phải bảo đảm cho công dân của mình được trang bị kiến thức, kĩ năng và tay nghề cao. Giáo dục thường xuyên ngày nay đã trở thành công cụ để mở rộng tạo cơ hội học tập cho mọi người và xây dựng xã hội học tập. Việt Nam không thể nằm ngoài xu thế chung đó. Trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng đến nhân tố con người, coi sự phát triển con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực chính của sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục đào tạo được xem là cơ sở để phát huy nguồn lực con người. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010 chỉ rõ quan điểm: “xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học suốt đời”. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương: “đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước trở thành một xã hội học tập”. Thực tế cho thấy nhu cầu học tập thường xuyên đã trở thành thiết yếu đối với nhiều người. Các loại hình giáo dục- đào tạo và hình thức học được đa dạng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu học ngày càng tăng của xã hội. Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ), một trong những cơ sở của giáo dục thường xuyên được hình thành nhằm Một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng huyện thường xuân – Thanh Hóa 1 Lê Thị Định §¬n vÞ: Trung t©m GDTX Thêng Xu©n tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người trong cộng đồng tại các xã, phường được học tập, được trang bị kiến thức nhiều mặt góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, làm lành mạnh các quan hệ xã hội trong cộng đồng. Hiện nay cả nước đã có khoảng gần 10.000 trung tâm HTCĐ đang hoạt 2 động và các trung tâm HTCĐ này đã thực sự trở thành trường học của nhân dân lao động, là công cụ thiết yếu để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Điều đó cho thấy việc phát triển các trung tâm HTCĐ là cần thiết và đã trở thành xu thế tất yếu của xã hội. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV đã thêng qua “ Đề án xây dựng xã hội học tập ở Thanh Hóa giai đoạn 2005 - 2010”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI có Chỉ thị 05 CT/ TU “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng xã hội học tập trong khối các cơ quan, doanh nghiệp”, Hội đồng nhân dân Tỉnh có Nghị quyết số 33/2005/NQ-HDDND về “ Cơ chế hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng”, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trung tâm HTCĐ tại Thường Xuân bước đầu cũng bộc lộ một số yếu kém, hạn chế nhất định. Một số trung tâm HTCĐ hoạt động chưa hiệu quả, nội dung, hình thức hoạt động còn nghèo nàn, cơ sở vật chất chức bộ máy chưa hợp lý, cơ chế vận hành còn nhiều lúng túng. Đặc biệt là nội dung dạy học còn rất nghèo nàn; khả năng điều hành, quản lý của Giám đốc các trung tâm còn chưa đúng mức , cán bộ chuyên trách và đội ngũ giáo viên biệt phái từ các trường học, cộng tác viên còn nhiều bất cập. Từ những tồn tại trên đây, việc tìm ra giải pháp, biện pháp quản lý phát triển bền vững các trung tâm HTCĐ đang là một đòi hỏi cấp bách cần giải quyết. Thường Xuân là một huyện miền núi, biên giới giáp với Lào nơi hội tụ của trên 3 dân tộc anh em Thái, Kinh, Mường, Có 16 xã và một thị trấn. Mỗi xã, Thị trấn có một trung tâm học tập cộng đồng hoạt động và có một Trung tâm GDTX đóng trên địa bàn Trung tâm của huyện . Bởi vậy, sự hiện diện, đóng góp của giáo dục nói chung và các trung tâm HTCĐ nói riêng có ý nghĩa nhất định. Thường Xuân là một trong 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa nên sự đóng góp của các Trung tâm HTCĐ Một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng huyện thường xuân – Thanh Hóa 2 Lê Thị Định §¬n vÞ: Trung t©m GDTX Thêng Xu©n là hết sức quan trọng . Trong những năm qua, dù còn nhiều vấn đề bất cập về kinh nghiệm hoạt động xã hội và điều kiện cơ sở vật chất còn nghèo nàn cho hoạt động tại các trung tâm HTCĐ của huyện. Song nhìn chung phong trào xây dựng và tổ chức hoạt động của các trung tâm đã có nhiều chuyển biến tích cực, vì vậy đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của giáo dục Thanh Hóa song cũng còn hạn chế: đó là việc tổ chức các hoạt động của trung tâm HTCĐ chưa mang lại hiệu quả cao về quản lý cũng như chất lượng hoạt động. Với các lý do kể trên, tác giả đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng huyện Thường Xuân” để nghiên cứu. II. Mục đích nghiên cứu: Bản thân tự nghiên cứu các văn bản của Chính phủ, các văn bản của Bộ GD&ĐT, các văn bản của tỉnh, tự nghiên cứu các tài liệu viết về nội dung hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, tìm hiểu thực tế về các hoạt động đang diễn ra tại các trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn trong toàn huyện . Từ đó tìm ra những giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm HTCĐ. III. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng là các cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại trung tâm GDTX Thường Xuân, đối tượng là các cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại UBND các xã, là các giáo viên biệt phái , cán bộ, nhân viên đang công tác tại các trung tâm HTCĐ. IV Nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm hiểu về cơ sở lý luận của vấn đề quản lý và sử dụng đội ngũ của trung tâm trong việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tổ chức các lớp học tại các trung tâm HTCĐ. Nghiên cứu, tìm hiểu nhận thức của người học, mức độ nhận thức của người học trong việc tham gia học tập. Qua việc mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các Một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng huyện thường xuân – Thanh Hóa 3 Lờ Th nh Đơn vị: Trung tâm GDTX Thờng Xuân trung tõm HTC s giỳp cho cỏc trung tõm HTC cú thờm s trao i, xut nhng bin phỏp phự hp nhm nõng cao vai trũ trỏch nhim ca ngi qun lý ng u cỏc trung tõm HTC trong vic t chc hot ng v phỏt trin trung tõm HTC. V. Phng phỏp nghiờn cu: 1. Phng phỏp nghiờn cu lý thuyt: c cỏc ti liu, sỏch bỏo, khai thỏc trờn mng Internet cỏc ni dung liờn quan n cụng tỏc qun lý, cỏc ni dung, chc nng, nhim v quy ch t chc v hot ng ca trung tõm HTC. 2. Phng phỏp nghiờn cu thc tin: - S dng phng phỏp m thoi, trao i, phng vn, thuyt trỡnh. - S dng phng phỏp iu tra, kim tra - S dng phng phỏp t c, nghiờn cu ti liu PHN TH HAI Giải quyết vấn đề : 1. Tìm hiểu về cơ sở lý luận thực tiễn : Trung tõm hc tp cng ng (TTHTC) l c s giỏo dc thng xuyờn trong h thng giỏo dc quc dõn, ó c th hin trong Lut Giỏo dc nm 2005, l trung tõm hc tp t ch ca cng ng cp xó, cú s qun lý h tr ca nh nc; ng thi phi phỏt huy mnh m s tham gia, úng gúp ca nhõn dõn trong cng ng dõn c xõy dng v phỏt trin cỏc trung tõm theo c ch .Nh nc v nhõn dõn cựng lm. Trung tõm HTC vi chc nng hot ng nhm to iu kin thun li cho mi ngi mi la tui c hc tp thng xuyờn, hc tp sut i; c ph bin kin thc v sỏng kin kinh nghim trong sn xut v trong cuc sng gúp phn xúa úi gim nghốo, tng nng sut lao ng, gii quyt vic lm; nõng cao cht lng cuc sng ca tng ngi dõn v c cng ng; l ni thc hin vic ph bin ch trng, chớnh sỏch phỏp lut n vi mi ngi dõn. Trung tõm hc tp cụng ng Mt s gii phỏp nhm em li hiu qu trong vic t chc m cỏc lp bi dng kin thc ti cỏc trung tõm hc tp cng ng huyn thng xuõn Thanh Húa 4 Lê Thị Định §¬n vÞ: Trung t©m GDTX Thêng Xu©n với nhiệm vụ là tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong cộng đồng; phối hợp triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và các dự án, chương trình tại địa phương; Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục cho con em nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội; Điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng. Như vậy có thể nói: Xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập là mục tiêu không chỉ của nền giáo dục nước ta mà còn là mục tiêu của các nước trên thế giới. Do đó, đa dạng các giải pháp xóa mù chữ, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao dân trí trở thành nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu trong phát triển giáo dục. Xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập (XHHT) nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho mọi người được học tập thường xuyên, liên tục và huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục. Với xu thế hội nhập toàn cầu, người học không chỉ đòi hỏi được tiếp thu những kiến thức cơ bản cần thiết cho cuộc sống mà cần có năng lực tìm kiếm kiến thức và tạo ra kiến thức mới. Vì vậy, việc xây dựng một xã hội học tập, đòi hỏi giáo dục phải có nhiều giải pháp khác nhau từ chính quy đến giáo dục thường xuyên, nhất là xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCÐ), hướng người học vào cách học, thái độ học, phương pháp tư duy, năng lực tìm kiếm kiến thức và tạo ra kiến thức mới, kiến thức cần thiết phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mọi cá nhân, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực Nhiều chuyên gia giáo dục khẳng định, việc xây dựng Chiến lược phát triển GDTX, trong đó coi việc phát triển bền vững các TTHTCÐ là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GDTX; nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, Một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng huyện thường xuân – Thanh Hóa 5 Lờ Th nh Đơn vị: Trung tâm GDTX Thờng Xuân ngi dõn v cng ng trong vic xõy dng, cng c v phỏt trin cỏc TTHTCé. Xõy dng v ban hnh chun xúa mự ch quc gia mi cho nhng giai on phỏt trin mi 2011-2020 thay th cho chun xúa mự ch hin nay. Phỏt trin mụ hỡnh im cỏc TTHTCé hot ng cú hiu qu cao khu vc min nỳi, nụng thụn, thnh th v mụ hỡnh trung tõm giỏo dc thng xuyờn cp huyn hot ng, lng ghộp vic dy vn húa, dy ngh v hng nghip nhõn rng ra trờn phm vi ton quc, nhm to ng lc v nhiu cỏch tip cn khỏc nhau trong xõy dng xó hi hc tp. 2. Nghiên cứu, tìm hiểu về bộ máy hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng ti huyn Thng Xuõn hiện nay: Thc hin theo Quyt nh s 09/2008/Q-BGD&T ngy 24/3/2008 ca B giỏo dc v o to v cụng vn s 3736 ca UBND Tnh v vic c giỏo viờn bit phỏi v hot ng chuyờn trỏch cỏc TTHTC. Quyt nh ban hnh quy ch t chc v hot ng ca trung tõm hc tp cng ng ti xó, phng, th trn thỡ cỏn b qun lý trung tõm hc tp cng ng c b trớ theo ch kiờm nhim, gm mt cỏn b qun lý cp xó l ch tch hoc phú ch tch kiờm nhim lm (Giỏm c trung tõm), mt cỏn b ca hi khuyn hc v mt cỏn b lónh o ca trng THCS t trờn a bn xó kiờm nhim lm (Phú giỏm c trung tõm). Cú mt giỏo viờn c iu ng t trng THCS sang lm Giỏo viờn bit phỏi. Vi b mỏy 100% u l kiờm nhim, cha c o to v chuyờn mụn, nghip v trong vic qun lý v thc hin cỏc nhim v ca trung tõm HTC, ngoi ra c s vt cht cũn rt khú khn, ngun kinh phớ cho hot ng ca trung tõm cng cũn hn hp nờn cỏc hot ng cng b hn ch. 3. Thc trng v s hot ng ca cỏc trung tõm HTC trong huyn Thng Xuõn hin nay: Thc hin quyt nh s 09/2008/ Q BGD ngy 24/3/2008 ca B GD&T v cụng vn s 3736 ca UBND Tnh Thanh Húa v vic c giỏo viờn bit phỏi v hot ng chuyờn trỏch cỏc TTHTC huyn. Cn c Ch th 11-CT/TW ngy 13/4/2007 Mt s gii phỏp nhm em li hiu qu trong vic t chc m cỏc lp bi dng kin thc ti cỏc trung tõm hc tp cng ng huyn thng xuõn Thanh Húa 6 Lê Thị Định §¬n vÞ: Trung t©m GDTX Thêng Xu©n của Bộ Chính trị khóa X, Chỉ thi 02-CT/TU ngày 28/2/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVI về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng Xã hội học tập ( XHHT)trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH” và Chỉ thị 05 - CT/TU ngày 15/9/2011 về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng XHHT trong các cơ quan, Doanh nghiệp”, Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 33/2005/NQ- HĐND về “ Cơ chế hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng”, Ủy ban nhân dân tỉnh các khóa ban hành 2 chỉ thị, 15 Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo, các cơ chế, chính sách trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hàng năm các TTHTCĐ vào hoạt động với tổ chức 01 đồng chí là lãnh đạo, kiêm Chủ tịch Hội khuyến học xã, thị trấn, lãnh đạo phụ trách hoạt động TTHTCĐ, thành viên là các tổ chức đoàn thể, trường THCS đóng trên địa bàn xã, thị trấn. Dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, UBND huyện, sự tham mưu tích cực của Phòng GD&ĐT, Hội khuyến học, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các xã, thị trấn trong toàn huyện mà các TTHTCĐ đều được bố trí, bổ sung về CSVC, phòng làm việc, hội trường, nhà văn hóa là nơi sinh hoạt, học tập của trung tâm. Dù còn nhiều vấn đề bất cập về kinh nghiệm hoạt động xã hội và điều kiện cơ sở cho hoạt động của các trung tâm cơ sở chuyên trách ở các TTHTCĐ Tuy chưa có quy chế chính thức về tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ, nhưng nhiều trung tâm đã vận dụng sáng tạo bằng cách lồng ghép các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương, đưa vào trong TTHTCĐ với một hình thức hoạt động mới. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hiện tại nhiều trung tâm HTCĐ các xã còn bộc lộ nhiều hạn chế, hoạt động chưa thường xuyên, hiệu quả thấp, đội ngũ cán bộ làm công tác kiêm nhiệm tại các trung tâm HTCĐ chưa thực sự tâm huyết với hoạt động của trung tâm, một số nơi chính quyền xã ít quan tâm nên việc đầu tư về cơ sở vật chất rất hạn hẹp, một số trung tâm xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do đội ngũ cán bộ tại các trung tâm HTCĐ đều làm Một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng huyện thường xuân – Thanh Hóa 7 Lờ Th nh Đơn vị: Trung tâm GDTX Thờng Xuân cụng tỏc kiờm nhim, ớt c tp hun, bi dng v kin thc, chuyờn mụn, nghip v, cỏc vn bn hng dn v hot ng cho trung tõm HTC cũn ớt v chm. thc s cỏc trung tõm HTC i vo hot ng cú hiu qu v phỏt trin bn vng, Trung tõm GDTX vi trỏch nhim t vn; chn, iu ng giỏo viờn tham gia ging dy v hng dn v chuyờn mụn nghip v; biờn son ti liu cho trung tõm cng ng. thc hin c nhng ni dung nờu trờn Giỏm c trung tõm GDTX Thng Xuõn ó a chng trỡnh hot ng ti cỏc trung HTC vo trong k hoch, nhim v nm hc vi nhng gii phỏp, bin phỏp c th. 3. Những gii phỏp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dng kiến thức tại các trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn trờn a bn huyn Thng Xuõn. 3.1- Cụng tỏc t vn xõy dng t sỏch hc tp cng ng: Ngi dõn lao ng khi n cỏc trung tõm HTC ngoi vic tham gia hc tp cỏc lp bi dng kin thc, h cũn cú nhu cu t hc, trao i nhng thụng tin cn thit t ti liu, sỏch, h thng cỏc vn bn hng dn, t ri, tranh nh trc quan, r hiu, giỳp ngi lao ng cú t liu hc. Nhn thc c vn ny trong nhng nm gn õy trung tõm GDTX Thng Xuõn ó cung ng giỳp cỏc trung tõm HTC cỏc xó cú h thng cỏc vn bn t B, tnh, huyn, ngnh v cỏc Quyt nh, quy ch, hng dn t chc v hot ng ca trung tõm HTC. T nhng h thng cỏc vn bn y nh vy m ngi qun lý ti cỏc trung tõm HTC mi cú c s hiu bit v hot ng ca trung tõm, mi cú c s xõy dng k hoch, nhim v cho tng nm, mi cú th tham mu cho lónh o xó, lónh o huyn v nhng nhu cu cn thit xõy dng v phỏt trin 17 trung tõm, mi thy ht c trỏch nhim ca mỡnh trong cụng tỏc ph trỏch, qun lý trung tõm. Bờn cnh ú trung tõm ó tham mu cỏc trung tõm HTC xõy dng t sỏch hc tp cng ng hng nm vi cỏc ti liu nh: sỏch v cỏc loi lut c bn thit thc i vi ngi lao ng (lut lao ng, lut hụn nhõn v gia ỡnh, lut bo v rng, lut chm súc sc khe,), sỏch v Mt s gii phỏp nhm em li hiu qu trong vic t chc m cỏc lp bi dng kin thc ti cỏc trung tõm hc tp cng ng huyn thng xuõn Thanh Húa 8 Lê Thị Định §¬n vÞ: Trung t©m GDTX Thêng Xu©n văn hóa, văn nghệ thể thao, tài liệu về các lĩnh vực làm kinh tế gia đình (trồng trọt, chăn nuôi), tài liệu về y tế, giáo dục, các tranh ảnh trực quan giúp người lao động rễ nhớ, rễ làm theo. Với việc xây dựng tủ sách học tập cộng đồng tại các trung tâm HTCĐ đã thu hút được người dân lao động khi đến trung tâm để học tập các lớp bồi dưỡng kiến thức . 3.2- Công tác tuyên truyền: Trung tâm HTCĐ các xã, phường, thị trấn ở tỉnh Thanh Hóa nói chung và ở huyện Thường Xuân nói riêng mới được thành lập (từ năm 2003), người dân lao động hiểu biết về trung tâm HTCĐ ở nơi minh sinh sống còn hạn chế ít thông tin, mặt khác một số trung tâm hoạt động chưa thường xuyên, ít hiệu quả, có nơi chưa có sự quan tâm của chính quyền địa phương về cơ sở vật chất còn mang nặng tính hình thức, hoạt động chiếu lệ nên không thu hút được người lao động đến trung tâm để học tập, trao đổi các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội,…Nhận thức được vấn đề này công tác tuyên truyền để mọi người dân lao động trong xã, thị trấn được biết, từ đó có nhận thức, hiểu biết có nhu cầu tìm đến trung tâm một cách tự nguyện, tự giác. Để làm tốt công tác này Trung tâm GDTX Thường Xuân đã tham mưu cho lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện việc quảng bá hình ảnh, giới thiệu trung tâm HTCĐ của xã mình. Biên soạn ngắn gọn nội dung hoạt động, chức năng nhiệm vụ của quy chế hoạt động (Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2088), kế hoạch bồi dưỡng kiến thức mở các lớp tại trung tâm; tư vấn chương trình kế hoạch của trung tâm trong năm, những nội dung này được truyền tải thông qua hội nghị giao ban cấp xã với sự có mặt của các trưởng thôn, trưởng bản, từ đó các nội dung tiếp tục được truyển tải tới mọi người dân lao động nên trong quá trình mở lớp bồi dưỡng kiến thức số lượng người học đến khá đông. 3.3- Công tác biên soạn nội dung: Biên soạn nội dung kiến thức, chuẩn bị các điều kiện cho lớp học nhằm đạt được mục đích hiệu quả, đem lại cho người học sự hưng phấn, bổ ích kích thích 8 nhu cầu Một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng huyện thường xuân – Thanh Hóa 9 Lê Thị Định §¬n vÞ: Trung t©m GDTX Thêng Xu©n cần thiết, cần biết, cần phải học. Đây là nội dung chính quan trọng trong việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm HTCĐ. Tất cả các nội dung liên quan đến việc mở lớp đều đã được xây dựng trong kế hoạch từ đầu năm, căn cứ vào điều kiện từng xã, điều kiện địa lý vùng miền để xây dựng chọn nội dung phù hợp, việc chọn nội dung để bồi dưỡng phù hợp với nguyện vọng của người lao động nhằm đáp ứng sự hiểu biết, nhu cầu của mọi người. Nội dung được biên soạn cần gắn gọn, dễ hiểu, cụ thể hóa là những câu hỏi cần được giải quyết, để làm được vấn đề này giáo viên cần phải linh hoạt sử dụng nhiều kênh thông tin như: dùng công cụ công nghệ thông tin, thu thập những tin tức từ trên mạng Internet (phim, ảnh, cảnh), sử dụng tranh ảnh trực quan, sử dụng nhiều phương pháp đàm thoại, trao đổi giữa giáo viên với người học, giữa người học với người học, thể hiện một giờ học, một buổi học nhẹ nhàng, thân thiện, không căng thẳng gò ép về kiến thức, đan xen với kiến thức cần truyền đạt là những nội dung thể hiện sự giao lưu (văn nghệ) văn hóa giữa giáo viên, người học. 3.4- Công tác sử dụng đội ngũ, giáo viên tham gia giảng dạy tại các trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn: Giáo viên được phân công giảng dạy các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm HTCĐ là những giáo viên có chuyên môn, sát với chuyên ngành được đào tạo, có khă năng giao tiếp văn hóa, văn nghệ, thể thao, khả năng sử dụng khá thành thạo về máy tính, những giáo viên này cùng Ban giám đốc trung tâm soạn thảo nội dung về kiến thức cần bồi dưỡng, giáo viên được phân công ngoài nhiệm vụ lên lớp bồi dưỡng kiến thức theo kế hoạch còn có nhiệm vụ tìm hiểu điều tra nhu cầu người học thông qua việc lên lớp, trao đổi, phỏng vấn, tìm hiểu qua người học, đó chính là những nội dung cần thiết được đưa vào kế hoạch bồi dưỡng cho những lần tiếp theo. 3.5- Công tác xã hội hóa giáo dục tại các trung tâm HTCĐ: Trung tâm HTCĐ là một cơ sở giáo dục cho nên muốn tồn tại và phát triển cần phải có sự quan tâm, trách nhiệm của cả cộng đồng, sự quan tâm đầu tư cả về nhân lực, vật lực, tài lực của Nhà nước sẽ giúp trung tâm phát triển bền vững, nơi đây sẽ là trường Một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng huyện thường xuân – Thanh Hóa 10 [...]... Trung tâm phát huy tính hiệu quả của các Trung tâm HTCĐ tại các xã trong huyện XC NHN CA TH TRNG N V Thanh Húa, ngy 12 thỏng 6 nm 2013 Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng sao chộp ni dung ca ngi khỏc Ngi thc hin Lờ Th nh TàI liệu tham khảo Mt s gii phỏp nhm em li hiu qu trong vic t chc m cỏc lp bi dng kin thc ti cỏc trung tõm hc tp cng ng huyn thng xuõn Thanh Húa 14 Lờ Th nh Đơn vị: Trung tâm. .. UBND huyện Thờng Xuân Giao cho Trung tâm tổ chức các lớp bồi dỡng nâng cao trình độ cho cán bộ thôn, bản và chuyển giao công nghệ cho bà con nông dân trên địa bàn huyện Bố trí, sắp xếp, phân công đội ngũ CBQL, GV hợp lý nhằm nâng cao chất lợng của đội ngũ này để đáp ứng chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm GDTX Thờng Xuân 3.2 Đối với phòng GD& ĐT Thờng Xuân - Thờng xuyên chỉ đạo chuyên môn, cùng với Trung. .. ú, trung tõm HTC Mt s gii phỏp nhm em li hiu qu trong vic t chc m cỏc lp bi dng kin thc ti cỏc trung tõm hc tp cng ng huyn thng xuõn Thanh Húa 13 Lờ Th nh Đơn vị: Trung tâm GDTX Thờng Xuân cn cú s phi hp ca cỏc ngnh, cỏc cp, cỏc c s giỏo dc trong vic t chc m cỏc lp bi dng kin thc, trung tõm GDTX l mt c s giỏo dc h tr tớch cc v ni dung cỏc trung tõm HTC hot ng v phỏt trin bn vng trong tng lai 3 Kiến. .. luận chung Giáo dục và Đào tạo ngày nay đang hoạt động trong nền kinh tế thị tr ng theo định hng XHCN nên phải đc quản lý theo phng pháp tiếp thị, tức là phải xác định sự thoả mãn theo nhu cầu ngi học để thực hiện mục tiêu của nhà trng XHCN Tất cả các lĩnh vực hoạt động của Trung tõm với mục tiêu làm trung tâm với mục đích cuối cùng là hình thành nhân cách, đáp ứng nhu cầu của thị trng nguồn nhân lực,... ti cỏc trung tõm hc tp cng ng huyn thng xuõn Thanh Húa 11 Lờ Th nh Đơn vị: Trung tâm GDTX Thờng Xuân thc hin Nm 2012, vi mi hỡnh thc t chc , cỏc Trung tõm phi hp vi cỏc ban ngnh on th, cỏc t chc chớnh tr xó hi m c 442 lp vi 45720 lt ngi tham gia, trong ú ch yu vo cỏc lp chuyn giao khoa hc k thut, cõy trng, vt nuụi, cụng tỏc tuyờn truyn cỏc ch trng, Ngh quyt ca ng, Nh nc, cỏc ngy truyn thng trong nm... hiu qu trong vic t chc m cỏc lp bi dng kin thc ti cỏc trung tõm hc tp cng ng huyn thng xuõn Thanh Húa 12 Lờ Th nh Đơn vị: Trung tâm GDTX Thờng Xuân v mt s cỏn b cp xó trờn ton huyn Bờn cnh y trung tõm GDTX cũn phi hp vi cỏc trung tõm HTC ti cỏc xó tuyn sinh cỏc lp lỏi xe A1 v B2 vi so lt ngi tham gia l hn 1879 hc viờn; cụng tỏc hng nghip ngh cho thanh niờn nụng thụn Nhng ni dung bi dng u phự hp, thit... hỡnh giỳp cho giỏo viờn trung tõm cú th thc hin tt chng trỡnh ni dung kin thc Vic cung cp cỏc ti liu, bng hỡnh nờu trờn cng l giỳp cỏc trung tõm HTC xõy dng t sỏch hc tp cng ng ngy mt phong phỳ v hon thin hn PHN TH BA I ánh giá kết quả Nm hc 2012 - 2013 bờn cnh vic phỏt huy tớnh ch ng, ca ban iu hnh cỏc trung tõm HTC thỡ vai trũ tham mu, t vn ca Trung tõm GDTX l rt quan trng Trong ú mt s giỏo viờn... mt xó hi hc tp Vỡ th Trung tõm GDTX l cu ni k hoch hot ng ca trung tõm gn kt c vi nhng nhu cu cn thit m ngi dõn cn c trang b phc v cho i sng vt cht v tinh thn hng ngy nh kin thc v i sng, k nng v chn nuụi, trng trt, nhng hiu bit nõng cao cht lng cuc sng Thc hin chc nng ú trong vic xõy dng k hoch hng nm BG trung tõm xem õy l mt trong nhng nhim v Mt s gii phỏp nhm em li hiu qu trong vic t chc m cỏc... hng dn vic h tr kinh phớ t ngõn sỏch Nh nc cho cỏc trung tõm hc tp cng ng 6 Các văn bản pháp luật hiện hành về Giáo dục- Đào tạo tập 1,2,3,4,5 Nhà xuất bản thống kê) 7 Cn c Ch th 11-CT/TW ngy 13/4/2007 ca B Chớnh tr khúa X 8 Ch thi 02-CT/TU ngy 28/2/2006 ca Ban Thng v Tnh y Thanh Húa khúa XVI v Tng cng s lónh o ca ng i vi vic xõy dng Xó hi hc tp XHHT trong thi k y mnh CNH- HH 9 Ch th 05 - CT/TU ngy... ti, xõy dng XHHT trong cỏc c quan, Doanh nghip 10 Ngh quyt s 33/2005/NQ- HND v C ch h tr Trung tõm hc tp cng ng, y ban nhõn dõn tnh cỏc khúa ban hnh 2 ch th, 15 Quyt nh v nhiu vn bn ch o, cỏc c ch, chớnh sỏch trong cụng tỏc khuyn hc, khuyn ti, xõy dng xó hi hc tp Mục lục Mt s gii phỏp nhm em li hiu qu trong vic t chc m cỏc lp bi dng kin thc ti cỏc trung tõm hc tp cng ng huyn thng xuõn Thanh Húa 15 Lờ . đều làm Một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng huyện thường xuân – Thanh Hóa 7 Lờ Th nh Đơn vị: Trung tâm GDTX. năm BGĐ trung tâm xem đây là một trong những nhiệm vụ để Một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng huyện thường. Định §¬n vÞ: Trung t©m GDTX Thêng Xu©n MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐEM LẠI HIỆU QUẢ TRONG VIỆC MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG HUYỆN THƯỜNG XUÂN – THANH HÓA PHẦN THỨ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các Trung tâm Học tập cộng đồng huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, SKKN Một số biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các Trung tâm Học tập cộng đồng huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa,

Từ khóa liên quan