0

ĐỀ TÀI: GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHONG TRÀO XÃ HỘI HỌC TẬP

19 2,125 2
  • ĐỀ TÀI: GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHONG TRÀO XÃ HỘI HỌC TẬP

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 15:05

Song, sự phát triển giáo dục chưa thực sự bền vững và còn thiếu đồng bộ, sự hạn chế này còn tồn tại nhiều ở khu vực nông thôn, miền núi. Hiện nay, theo số liệu điều tra năm 2009, Ở Việt Nam số lượng người mù chữ là gần 1,7 triệu người. Tính riêng trên địa bàn xã Nà Mèo, theo điều tra tháng 12 2013 hiện nay còn 44 người ( Chiếm 3,0 %) dân số có nguy cơ tái mù chữ. Đặc biệt hiện nay người lao động trong xã chủ yếu là lao động thủ công chưa qua đào tạo học nghề. Số người được phổ cập tin học ngoại ngữ còn rất ít dẫn đến gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, hạn chế trong việc tiếp thu và hưởng thụ đời sống văn hóa, hạn chế trong tiếp cận những tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại làm chậm sự phát triển về chính trị kinh tế xã hội ở địa phương. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài nghiên cứu “ Giáo viên biệt phái Trung tâm học tập cộng đồng với nhiệm vụ xây dựng phong trào xã hội học tập” với hy vọng được đóng góp một phần nhỏ của mình vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập ở xã Nà Mèo. Đồng thời qua nghiên cứu này sẽ là dịp để chia sẻ, để trao đổi và nhận được những ý kiến đóng góp, xây dựng, bổ sung hoàn thiện của mọi người giúp cho bản thân thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. ĐỀ TÀI: GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đất nước ta đang trên con đường đổi mới, đang trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế. Nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội theo xu hướng toàn cầu hóa thì nhiệm vụ nâng cao trình độ dân trí là một nhiệm vụ cấp thiết. Trong những năm qua sự nghiệp phát triển giáo dục có những chuyển biến tích cực đáp ứng được một phần nhu cầu phát triển trong thời kỳ đất nước đổi mới hiện nay. Xã hội hiện nay đang có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Đặc biệt là trong những năm đầu của thế kỷ 21 này, xu thế của nhân loại là phát triển một nền kinh tế tri thức. Ở Việt Nam mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Chính vì vậy nhu cầu về phát triển, nâng cao về trình độ dân trí là rất cấp thiết. Nhận thức sâu sắc được vai trò phát triển nguồn nhân lực thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã có Nghị quyết TW 2 khóa 8 về công tác phát triển giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ xác định “ Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu” để phát triển đất nước. Dân tộc Việt Nam vốn thông minh và hiếu học. Từ xa xưa, các thế hệ người ViệtNam luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Người từng nói : “Sự học là vô cùng”, “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”; “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”. Truyền thống quý báu về tinh thần hiếu học của dân tộc ta cần phải được giữ gìn và phát huy, tấm gương tự học và học đến suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần được nhân rộng hơn nữa để mỗi người công dân noi theo. Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, giáo dục và đào tạo vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là chìa khóa của sự phát triển bền vững, hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế - xã hội. Mục tiêu cũng là giải pháp mang tính thời đại của mọi nền giáo dục trên thế giới là xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. Để giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ thực sự là “Quốc sách hàng đầu” theo chủ trương của đảng và muốn có được sự phát triển thịnh vượng thì bắt buộc chúng ta phải học tập để có nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần “ Xây dựng xã hội học tập, đảm bảo cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo” Song, sự phát triển giáo dục chưa thực sự bền vững và còn thiếu đồng bộ, sự hạn chế này còn tồn tại nhiều ở khu vực nông thôn, miền núi. Hiện nay, theo số liệu điều tra năm 2009, Ở Việt Nam số lượng người mù chữ là gần 1,7 triệu người. Tính riêng trên địa bàn xã Nà Mèo, theo điều tra tháng 12 / 2013 hiện nay còn 44 người ( Chiếm 3,0 %) dân số có nguy cơ tái mù chữ. Đặc biệt hiện nay người lao động trong xã chủ yếu là lao động thủ công chưa qua đào tạo học nghề. Số người được phổ cập tin học - ngoại ngữ còn rất ít dẫn đến gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, hạn chế trong việc tiếp thu và 1 hưởng thụ đời sống văn hóa, hạn chế trong tiếp cận những tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại làm chậm sự phát triển về chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài nghiên cứu “ Giáo viên biệt phái Trung tâm học tập cộng đồng với nhiệm vụ xây dựng phong trào xã hội học tập” với hy vọng được đóng góp một phần nhỏ của mình vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập ở xã Nà Mèo. Đồng thời qua nghiên cứu này sẽ là dịp để chia sẻ, để trao đổi và nhận được những ý kiến đóng góp, xây dựng, bổ sung hoàn thiện của mọi người giúp cho bản thân thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Từ những thực trạng trong việc thực hiện xây dựng xã hội học tập hiện nay , đề xuất một số nhiệm vụ và biện pháp hoạt động của giáo viên biệt phái Trung tâm học tập cộng đồng đối với công tác xây dựng xã hội học tập ở xã Nà Mèo. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn trong công tác xây dựng xã hội học tập - Tìm hiểu, phân tích thực trạng của việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập ở Na Mèo hiện nay. - Đề xuất một số nhiệm vụ và biện pháp tổ chức hoạt động của giáo viên biệt phái Trung tâm HTCĐ đối với công tác xây dựng xã hội học tập ở xã Na Mèo. IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỦ THỂ NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu: Nhiệm vụ của giáo viên biệt phái Trung tâm học tập cộng đồng trong công tác xây dựng xã hội học tập ở xã Nà Mèo. 2. Chủ thể nghiên cứu: Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập của giáo viên biệt phái Trung tâm học tập cộng đồng ở xã Nà Mèo. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận: + Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các văn bản, tài liệu liên quan đến vấn đề xây dựng xã hội học tập. + Tìm hiểu, tham khảo các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài. - Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: + Phương pháp điều tra: Tiến hành điều tra dựa trên cơ sở lí luận, mục đích và nhiệm vụ của đề tài đề khảo sát thực trạng, nguyên nhân và đề xuất những nhiệm vụ và biện pháp 2 hoạt động của giáo viên biệt phái đối với công tác xây dựng xã hội học tập ở xã Nà Mèo. + Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến các cán bộ quản lý giáo dục, các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm. + Phương pháp phỏng vấn: Tiến hành gặp gỡ, trao đổi với các cấp lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng giáo dục về các vấn đề có liên quan đến đề tài. + Phương pháp quan sát: Tiến hành quan sát các hoạt động xây dựng xã hội học tập trên địa bàn toàn xã. VI. GIỚI HẠN, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Vì lí do thời gian có hạn nên đề tài chỉ nghiên cứu hoạt động xây dựng xã hội học tập trong phạm vi xã Nà Mèo. VII. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014. VIII. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào xã hội học tập ở xã Nà Mèo đã được thực hiện, song chưa đạt kết quả cao. Nếu thực hiện đồng bộ, có hệ thống những nội dung, những nhiệm vụ, những biện pháp của người giáo viên biệt phái Trung tâm học tập cộng đồng trong công tác xây dựng xã hội học tập ở xã Nà Mèo thì sẽ đạt được kết quả cao hơn trong hoạt động. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng về một xã hội học tập, đáp ứng được nhu cầu học tập và học tập suốt đời của nhân dân trong xã. PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN - CƠ SỞ THỰC TIỄN I. XÃ HỘI HỌC TẬP: - Trung tâm học tập cộng đồng xét từ góc độ đối tượng tham gia hoạt động, là một xã hội mà “ai cũng học và ai cũng lo cho người khác học”. - Xây dựng xã hội học tập vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển; vừa có tính chiến lược, vừa có tính cấp bách để góp phần "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục". - Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của ngành giáo dục - đào tạo và Hội Khuyến học, sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên trong hệ thống chính trị, các tổ chức và lực lượng xã hội để tạo ra phong trào nhân dân cả tỉnh xây dựng xã hội học tập, gắn kết và hỗ trợ phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hoá và xây dựng nông thôn mới 3 - Xây dựng xã hội học tập dựa trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; gắn kết, liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên theo tinh thần xã hội hoá; xây dựng và hình thành mô hình xã hội học tập ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp theo những tiêu chí cụ thể, từng bước xây dựng mô hình xã hội học tập ở cấp huyện, cấp tỉnh, góp phần xây dựng cả nước trở thành xã hội học tập II. XÃ HỘI HỌC TẬP SUỐT ĐỜI: Học tập suốt đời là tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Đưa hoạt động giáo dục vào suốt đời người. “Xã hội học tập suốt đời” được quan niệm là xã hội mà mọi người có thể tự do lựa chọn cơ hội học tập ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, và thành quả học tập đó được công nhận một cách thích đáng. Ngày nay, hầu như các quốc gia trên Thế giới đều có quan điểm chung về vấn đề giáo dục và học tập: đó là việc học tập của mỗi con người không thể đặt dấu chấm hết ngay sau quá trình học tập tại nhà trường phổ thông khi họ còn trẻ, mà phải được duy trì trong suốt cuộc đời của họ. Phạm vi của hoạt động "học tập suốt đời" rất rộng lớn, nó không chỉ là những hoạt động học tập có tổ chức, mang ý đồ nhất định trong giáo dục nhà trường và xã hội mà bao gồm cả các hoạt động văn hóa, thể thao theo sở thích, giải trí và các hoạt động tình nguyện Địa điểm của những hoạt động học tập kiểu này cũng rất phong phú và đa dạng, đó là các trường tiểu học, trung học, đại học, các trung tâm công cộng địa phương, thư viện, viện bảo tàng, nhà văn hoá-thể thao và các công ty, xí nghiệp Có thể nói, việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời có một ý nghĩa vô cùng to lớn, đó là: không ngừng nâng cao các kỹ năng và kinh nghiệm cho bản thân mỗi người học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Ở Việt Nam, gần đây khái niệm “xã hội học tập suốt đời” bắt đầu được nhắc đến như một khái niệm vẫn còn rất mới mẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, một xu thế phát triển tất yếu của nền giáo dục đang được phát triển. Đó là: xã hội hóa giáo dục, xây dựng một “xã hội học tập suốt đời” làm nền tảng cho việc đào tạo nguồn nhân lực phát triển đất nước. Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã đề ra chủ trương: "Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân, thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước trở thành một xã hội học tập". Đại hội toàn quốc lần thứ X lại xác định thêm "Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập". Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đã nêu bật vấn đề "đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho người dân được học tập suốt đời". Xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập là một chủ trương quan trọng, một cuộc vận động cách mạng to lớn, của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, vừa có tính cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài phù hợp với xu thế của thời đại khi giáo dục - đào tạo đã trở thành yếu tố quyết định tương lai của mỗi dân tộc, quốc sách hàng đầu của mỗi quốc gia. Trước mắt xã 4 hội học tập sẽ tạo thế và lực nội sinh phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, với những bước đi vừa tuần tự, vừa có những bước nhảy vọt, đi tắt, đón đầu, rút ngắn thời gian đuổi kịp các nước đi trước. III- CƠ SỞ LÍ LUẬN Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực trong sự phát triển Kinh tế - xã hội. Vì vậy, xây dựng một xã hội học tập sẽ là một nhân tố đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của một xã hội, đồng thời sự tồn tại và phát triển của một xã hội luôn chịu sự chi phối trình độ phát triển xã hội.Từ trước đến nay Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến sự nghiệp trồng người với quan điểm “ Giáo dục là quốc sách hang đầu; Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển”. Đã có nhiều Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp phát triển giáo dục. Nghị quyết TW 4 ( Khoá 7 ) về: “ Tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh: “ Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, nhưng vấn đề quan trọng là quán triệt sâu sắc và tiến hành tốt việc xã hội hoá các nguồn đầu tư, mở rộng phong trào xây dựng, phát triển giáo dục trong nhân dân, coi giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội.”. Nghị quyết TW 2 ( Khoá 8 ) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định: “ Giáo dục và Đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân. Mọi người chăm lo cho giáo dục, các cấp uỷ Đảng, tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội, các gia đình, cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục và đào tạo. Kết hợp giáo dục nhầ trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh ở mọi nơi trong từng cộng đồng, từng tập thể,…”. Nghị quyết Hội nghịi TW 4 Khoá 8 đã chỉ rõ: “ Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hoá. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, đồng thời động viên mỗi người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức trong xã hội, các cá nhân và các tổ chức nước ngoài cùng tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội”. Xây dựng xã hội học tập là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Tư tưởng đó là sự đúc kết truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, đề cao sự học và chăm lo việc học hành của nhân dân ta. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định: “ Xã hội hoá giáo dục là huy động và tổ chức lực lượng của toàn xã hội cùng tham gia vào phát triển giáo dục. Đồng thời tạo điều kiện để mọi người dân được hưởng thụ các thành quả do hoạt động giáo dục đem lại. Tạo ra cho được phong trào mọi người học tập suốt đời, cả nước thành một xã hội học tập, đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Đồng thời nêu cao vai trò định hướng, chỉ đạo và quản lý của Nhà nước trong quá trình xã hội hoá giáo dục”. IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN: - Bước vào thế kỷ XXI, một trong những nhân tố quyết định, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế là chất lượng nguồn nhân lực của mỗi quốc gia. Chính vì thế, sự thách thức đối với mỗi quốc gia là phải trở thành một xã hội học tập và phải bảo đảm cho công dân của mình được trang bị kiến thức, kĩ năng và tay nghề cao. Giáo dục thường xuyên ngày nay đã trở thành công cụ để mở rộng tạo cơ hội học tập cho mọi người và xây dựng xã hội học tập. Việt Nam không thể nằm ngoài xu thế chung đó. Trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng đến nhân tố con người, coi sự phát triển 5 con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực chính của sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục đào tạo được xem là cơ sở để phát huy nguồn lực con người. - Chiến lược phát triển giáo dục Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010 chỉ rõ quan điểm: xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học suốt đời. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương: “Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước trở thành một xã hội học tập”. - Trong những năm vừa qua, mặc dù đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính sách phát triển giáo dục của Nhà nước cùng với truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam mà phong trào học tập trong nhân dân có những bước chuyển biến tích cực. Đặc biệt là sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của giáo dục trong đời sống kinh tế xã hội. Phong trào học tập không chỉ phát triển ở bậc học phổ thông, bậc Đại học - Cao đẳng, các trường chuyên nghiệp mà còn phát triển mạnh mẽ ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên, các Trung tâm, các trường dạy nghề và các loại hình học tập linh hoạt khác. Đặc biệt, Trung tâm học tập ra đời đã thu hút đông đảo cán bộ và nhân tham gia các hoạt động học tập tại Trung tâm tạo nên một phong trào xã hội học tập ở tất cả các cơ sở xã ( phường , thị trấn) - Thực tế cho thấy nhu cầu học tập thường xuyên đã trở thành thiết yếu đối với nhiều người. Các loại hình giáo dục - đào tạo và hình thức học được đa dạng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu học ngày càng tăng của xã hội. Trung tâm học tập cộng đồng một trong những cơ sở của giáo dục thường xuyên được hình thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người trong cộng đồng tại các xã được học tập, được trang bị kiến thức nhiều mặt góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, làm lành mạnh các quan hệ xã hội trong cộng đồng. - Nhằm tạo ra khung cơ sở pháp lý cũng như các thiết chế hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ra Quyết định số 09/ QĐ ngày 14/10/2008 của BGD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTCĐ tại xã, phường, thị trấn và các công văn chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo hoạt động của Trung tâm HTCĐ.Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.và gần đây nhất BGDĐT đã có văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2014 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTCĐ tại xã, phường, thị trấn (hợp nhất QĐ/09 và TT/40) - Nhận thức được sâu sắc được ý nghĩa, vai trò của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, Đảng uỷ, UBND xã Nà Mèo đã có kế hoạch thành lập Trung tâm học tập cộng đồng vào năm 2005 và triển khai công tác xây dựng xã hội học học tập theo các giai đoạn 2010 -2015. 2015-2020. Nhằm tạo điều kiện để mọi người, mọi nhà trong xã có cơ hội và điều kiện tham gia học tập. Đồng thời, thấy được các mặt hoạt động của Trung tâm HTCĐ và xây dựng phong trào xã hội học tập cần phải đi vào hoạt động có nề nếp, có phương pháp trong, có tổ chức trong các hoạt động học tâp. UBND xã đã tham mưu, đề xuất với Phòng Giáo dục - Đạo tạo và UBND huyện Mai Châu cử giáo viên biệt phái đến 6 tham gia ging dy v tham gia lm cụng tỏc thng trc ti Trung tõm HTC. T khi cú giỏo viờn bit phỏi mi hot ng ca Trung tõm ó cú nhng bc chuyn bin rừ rt, cú nhng hiu qa thit thc. THC TRNG CA CễNG TC XY DNG X HI HC TP X N MẩO HIN NAY I. C IM TèNH HèNH X N MẩO 1. Mt s nột v c im tỡnh hỡnh chung; nhng thun li v khú khn: 1. Đặc điểm tình hình: 1.1.Thuận lợi: * Kinh tế - xã hội: - Xã Nà Mèo Nằm cách trung tâm huyện lỵ 5 km về phía tây có tổng diện tích rừng tự nhiên 2.742,6 ha. - Xã Nà mèo có 4 cụm dân c: xóm Nà mèo, Nà Mo, Xăm Pà, Xô. - Có 2 dân tộc anh em cùng sinh sống: Thái, Kinh. Trong đó dân tộc thái chiếm 99,2% - Toàn xã có 341, 1434 khẩu, có 4 HTX. - Đảng bộ xã Nà mèo có 110 đảng viên sinh hoạt trong 8 chi bộ. Trong đó có 2 chi bộ nhà trờng. - Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể thờng xuyên đợc củng cố kiện toàn tổ chức, trẻ hóa đội ngũ, bồi dỡng đào tạo nâng cao trình độ, hoạt động tơng đối hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội. - BGĐ TTHTCĐ đã nhận thức đợc vai trò, trách nhiệm trong việc XH hóa học tập và XD XHHT trong toàn Đảng, toàn dân. - Công tác y tế, giáo dục tơng đối phát triển, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội đợc bảo đảm. * Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. - Tăng trởng kinh tế 10,68% - Bình quân thu nhập đầu ngời: 7.071.000đ/năm Trình độ nhận thức của nhân dân về văn hóa, xã hội, an ninh trật tự phát triển kinh tế cộng đồng, bảo vệ môi trờng tơng đối tốt dẫn đến việc tìm hiểu, học hỏi để nâng cao nhận thức trong nhân dân đang có xu hớng phát triển. 1.2. khó khăn: - Hiện tợng mù chữ và tái mù chữ dới, trong và trên độ tuổi 35 có chiều hớng gia tăng. Công tác phân luồng sau THCS còn hạn chế, nhiều thanh niên cha có việc làm ổn định, cha chọn lựa đợc hình thức và nội dung học tiếp ( số ngời tái mù chữ độ tuổi 15-60 năm 2013 là 44 ngời; số ngời bỏ học hoặc cha đi học để hết THPT độ tuổi 15-35 là 60 ngời; - Phong trào học tập thờng xuyên phát triển cha sâu rộng, cha thờng xuyên ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ; việc tự học, tự thu nhận thông tin cha trở thành thói quen của nhiều ngời. giáo dục từ xa, giáo dục tại chức chất lợng còn cha đáp ứng yêu cầu. - Chất lợng nguồn nhân lực cha đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH. Đến nay chỉ số về trình độ của cán bộ, công chức quản lý Nhà nớc trên địa bàn xã, số cán bộ cấp xã có trình độ Đại học, Cao đẳng trở lên mới đạt 25%, trình độ Trung cấp 70%, cha qua đào tạo 5%. Trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên, toàn xã đạt 50%. - Năng lực quản lý của một số cán bộ quản lý tổ chuyên môn còn yếu, cha linh hoạt. Đội ngũ giáo viên còn thiếu và yếu về chuyên môn nhất là giáo viên nghề. - Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại TTHTCĐ, nhà văn hoá, còn nhiều thiếu thốn, bất cập. Chất lợng đào tạo của các loại hình bồi dỡng, công tác tập huấn cho nhân dân cha đa dạng, việc điều tra nhu cầu học nghề của nhân dân còn hạn chế. Hoạt động của TTHTCĐ đã phát triển đa dạng nhng cha có chiều sâu. 7 II. KHI QUT V TèNH HèNH GIO DC X N MẩO 2.1. Giáo dục chính quy : Hệ thống giáo dục chính quy bao gồm các trờng mầm non, tiểu học, trung học, toàn xã hiện có 01 trờng mầm non, 01 Tiểu học và THCS liên xã Nà Phòn - Nà Mèo, dới sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Mai Châu. ( Số trờng, lớp, HS, GV của từng cấp học phát triển theo từng năm, thể hiện đợc sự đầu t, chăm lo của cấp trên và địa phơng trong sự nghiệp giáop dục. 2.2. Giáo dục thờng xuyên : 2.2.1 Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên biệt phái của trung tâm học tập cộng đồng, giáo viên chuyên trách về GDTX, PCGD không ngừng đợc tăng cờng và củng cố, CSVC đã đợc quan tâm đầu t. 2.2.2 Công tác xoá mù chữ và phổ cập giáo dục: Trong nhiều năm gần đây xã Nà Mèo đã luôn giữ vững phong trào PCGD và CMC, tỷ lệ ngời biết chữ độ tuổi 15 - 60 trên 90%, học sinh trong độ tuổi 6 - 14 tuổi ra các lớp đạt 98%. Đây là thuận lợi lớn cho phong trào XMC và PCGD. Công tác GD mầm non đang phát triển mang tính bền vững . 2.2.3 Công tác đào tại tại chức, từ xa, bồi dỡng, cập nhật kiến thức: - Tại trung tâm GDTX và các trờng THCS, PTCS hàng năm đều có cán bộ, thanh niên tham gia học tập văn hóa, ngoại ngữ, tin học. - TTHTCĐ đã góp phần tích cực cung ứng cơ hội học tập văn hoá, cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật, Pháp luật, văn nghệ - thể thao, nâng cao chất lợng cuộc sống cho ngời dân, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phơng, là nòng cốt để xây dựng xã hội học tập. Mc dự xó N Mốo cũn nhiu khú khn, song nhm phỏt trin kinh t - xó hi a phng, ng y, HND, UBND xó ó xõy dng Ngh quyt, xỏc nh : Nõng cao trỡnh dõn trớ lm ng lc v nn tng phỏt trin kinh t - xó hi . Ngh quyt i hi khuyn hc xó nhim k 2010 2015 cng xỏc nh: Phỏt trin mnh m cụng tỏc xó hi húa giỏo dc, ly Trung tõm HTC lm nũng ct cho cụng tỏc xõy dng phong tro xó hi hc tp, to iu kin thun li nht cỏn b v nhõn dõn c hc tp v hc tp n sut i . Xut phỏt t nhng ch trng ỳng n cựng vi nhu cu phỏt trin xó hi, nhu cu phỏt trin dõn trớ, nhu cu hiu bit xó hi, nhu cu c tip cn vi nhng tin b ca khoa hc, k thut, khoa hc cụng ngh,nõng cao hiu bit v VH - XH nờn nhng nm gn õy s lt ngi tham gia hc tp ngy cng ụng o. Trong nm tr li õy (T nm 2009 n nay) s lt ngi tham gia hc tp ti Trung tõm hc tp cng ng ngy cng tng. Ngoi ra, TTHTC cũn to c hi cho ngi lao ng i hc hi kinh nghim t cỏc mụ hỡnh im v phỏt trin kinh t trong, ngoi tnh nõng cao hiu bit v tip cn cỏc phng phỏp lm n mi theo h gia ỡnh. III. NHNG HN CH Cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc v xõy dng xó hi hc tp N Mốo vn cũn nhiu hn ch, yu kộm. C th: - Hot ng ca Hi ng giỏo dc cp xó cha tht s cú hiu qu cao. - Vai trũ ca Hi Khuyn hc cha tht s mnh. 8 - T l ngi lao ng c o to chớnh quy cũn ớt. - Vn cũn tỡnh trng hc sinh b hc bc hc THPT. - Lnh vc hc tp ca ngi ln cha c nõng cao v cht lng. - C s vt cht, trang thit b cho Trung tõm HTC cũn nghốo nn. - Ngun ngõn sỏch ca a phng u t cho giỏo dc cũn hn ch. - Cht lng giỏo dc ton din cũn thp. Cỏc mụn hc nh: Tin hc - Ngoi ng cha c trin khai ng b cỏc n v trng hc trong xó. iii. các giải pháp của ban chỉ đạo 1. Tăng cờng sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập: - Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT và PCGD cấp xã. - Ban hành các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng xã hội học tập. - Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong việc triển khai xây dựng xã hôi học tập. `-Tăng cờng sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo và quản lý của chính quyền các cấp đối với các tổ chuyên môn. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đặc biệt phát huy vai trò quan trọng của Hội khuyến học trong việc tổ chức triển khai các hoạt động khuyến học và tham gia tích cực vào các hoạt động khác nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập. 2. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và cung cấp thông tin về Xây dựng xã hội học tập để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội: Tuyên truyền sâu rộng chủ trơng chính sách về xây dựng xã hội học tập để các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập, các cơ quan tổ chức quần chúng và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ, từ đó có trách nhiệm tích cực tham gia phong trào xây dựng xã hội học tập. Các ngành các cấp làm tốt công tác vận động quần chúng học tập thờng xuyên, học tập suốt đời, coi trọng công tác đánh giá sơ kết, tổng kết, khen thởng gơng ngời tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; đồng thời tạo d luận xã hội rộng rãi phê phán thói lời học, bằng lòng với trình độ hiện có trong cán bộ, Đảng viên, quần chúng nhân dân. 3. Tổ chức các hình thức hoạt động học tập suốt đời trong các thiết chế giáo dục ngoài nhà trờng ( các phơng tiện thông tin đại chúng, th viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ ) - Xây dựng các quy định về tiêu chuẩn, chính sách đối với các đối tợng tham gia (BGĐ, cán bộ chuyên trách, giáo viên, cộng tác viên). - Bồi dỡng thờng xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên, cộng tác viên của Trung tâm. - Thờng xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cộng tác viên của các TTHTCĐ. - Tận dụng mọi nguồn lực trong các cơ sở giáo dục chính quy, giáo dục nghề nghiệp và toàn xã hội để phát triển XHHT. 4. Củng cố phát triển mạng lới các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của ngời dân. a) Trung tâm học tập cộng đồng: Phát triển bền vững các chơng trình bồi dỡng kiến thức, kỹ năng liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, y tế, sức khỏe cộng đồng, chính trị, pháp luật, văn hóa, đáp ứng đa dạng hóa các hình thức học tập. b) Phát huy và tăng cờng phối kết hợp các cơ sở GD chính quy và không chính quy nhằm kiểm tra, giám sát, và tổ chức bồi dờng về phơng pháp giáo dục ngời lớn 9 - Tăng cờng công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động dạy và học. Quản lý nghiêm túc các hình thức học tập, các chơng trình đào tạo ngắn hạn. - Tạo sự liên thông liên kết trong các cơ sở giáo dục chính quy, giáo dục nghề nghiệp và toàn xã hội để toàn dân đều đợc tham gia học tập nâng cao trình độ dân trí, đây là hình thức giáo dục ngoài nhà trờng. - Tập trung xây dựng nền nếp kỷ cơng trong dạy và học ở các cơ sở giáo dục, Thực hiện các giải pháp đồng bộ, kiên quyết nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hiện tợng tiêu cực và bệnh thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, học tập mang tính hình thức khong hiệu quả. - Nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của mọi cá nhân, tập thể để xác định đúng đắn việc học tập thờng xuyên đảm bảo chất lợng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nớc. 5. Triển khai các biện pháp hỗ trợ ngời học nhằm nâng cao chất lợng và hiệu quả học tập suốt đời. Tổ chức su tầm, biên soạn tài liêu, nhất là hệ thống tài liệu về các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, y tế, văn hóa, pháp luật biến đổi khí hậu, bảo tôn đa dạng sinh học, đáp ứng nhu cầu học tập tối đa của nhấn dân. 6. Huy động nguồn lực đầu t, xây dựng các chính sách để tạo nguồn kinh phí nhằm thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thờng xuyên : - Vận động các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế hỗ trợ về tài chính ; các cấp chính quyền tạo điều kiện về CSVC để mọi ngời đều đợc học tập thờng xuyên, liên tục và suốt đời. - Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, các tổ chức, cơ sở sản xuất, dịch vụ kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đầu t thành lập các cơ sở học tập, bồi dỡng thờng xuyên cho ngời lao động, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. IV. XUT MT S NHIM V CA GIO VIấN BIT PHI TRUNG TM HTC VI CễNG TC XY DNG X HI HC TP 1. Nhim v 1: Lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, vn ng cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc v xõy dng phong tro xó hi hc tp. Tớch cc tuyờn truyn sõu rng trong b cỏn v nhõn dõn v ý ngha v tm quan trng trong cụng tỏc XHHGD v xõy dng xó hi hc tp. Nõng cao nhn thc cho cỏn b v nhõn dõn trong xó v v trớ, vai trũ quan trng ca cụng tỏc xõy dng xó hi hc tp trong s nghip phỏt trin kinh t - xó hi ca a phng. Ni dung tuyờn truyn bao gm: Cỏc ch trng ng li ca ng nh: Ngh quyt TW 4 ( Khoỏ 8 ); Ngh quyt TW 2 ( Khoỏ 8 ); Lut Giỏo dc; Lut ph cp giỏo dc; Lut chm súc v bo v tr em; Quyt nh s 89/Q-TTg ngy 9/1/2013 ca Th tng Chớnh ph phờ duyt ỏn xõy dng xó hi hc tp giai on 2011-2020; Cụng vn s 882 HD/BCDDQG-XHHT ngy 30/1/2013 ca Ban ch o quc gia XD XHHT v trin khai ỏn xõy dng xó hi hc tp giai on 2012-2020; VBHN s 10 ngy 14/3/2014 ca BGD&T, cỏc cụng vn ch o ca cỏc cp, cỏc ngnh trong vic ch o hot ng ca Trung tõm HTC; 10 [...]... khích lệ cho học sinh và thầy cô giáo có thành tích cao trong học tập và công tác - Làm công tác tư vấn, tạo điều kiện và hỗ trợ cho Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động 3 Nhiệm vụ 3: Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại Trung tâm học tập cộng đồng * Với chức năng là giáo viên biệt phái, giáo viên chuyên trách, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ những nội dung tại Trung tâm hoạt động... của trung tâm học tập cộng đồng xã Ba Khan hiệu quả hơn nữa Xin chân thành cảm ơn Mai châu, ngày 15 tháng 10 năm 2014 Người viết sáng kiến Bùi Ngọc Kiểm HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MAI CHÂU Xếp loại SKKN: loại PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MAI CHÂU TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ NÀ MÈO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG... triển Trung tâm HTCĐ - Đặc trưng của Trung tâm học tập cộng đồng là hình thức học tập không chính quy Giáo viên và báo cáo viên chủ yếu là nguồn tại chỗ Vì vậy, người giáo viên biệt phái phải thực hiện tốt công tác tham mưu để tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Chính quyền trong nhiệm vụ phối hợp trong hoạt động công tác 4.3 Tham mưu theo hướng xác định rõ 4 mục tiêu trong nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập. .. Chương trình giáo dục phát triển kinh tế để đưa vào tổ chức thực hiện 4 Nhiệm vụ 4: Tích cực tham mưu cho Đảng uỷ - UBND xã về công tác xã hội hoá giáo dục và xây dựng xã hội học tập 4.1 Tham mưu tổ chức Đại hội giáo dục: Trên cơ sở xã hội hoá giáo dục, xây dựng xã hội học tập để mọi người, mọi ngành, mọi cấp nhận thức đúng đắn, thấy rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp phát triển giáo dục 12 Tham... đào tạo phù hợp với nhu cầu của mỗi người; xây dựng các mô hình học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời và liên thông giữa các ngành học, bậc học nhằm tăng nhanh tỷ lệ được đào tạo và đào tạo nghề theo Đề án xây dựng xã hội học tập Thường xuyên cập nhật thông tin, rà soát, đối chiếu với các tiêu chí công nhận xã hội học tập để xây dựng kế hoạch phấn đấu hoàn thành 9 Nhiệm vụ 9: - Kiêm nhiệm thư ký ban... công tác giáo dục và tham mưu cho UBND xã xây dựng chương trình hành động về công tác giáo dục 5 Nhiệm vụ 5: Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng xã hội khác trong công tác xây dựng xã hội học tập ` - Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp chung của toàn xã hội Vì vậy, phải phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng xã hội khác Đặc biệt là... mọi trình độ có trách nhiệm và nghĩa vụ học tập Đề xuất kế hoạch và nội dung tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập trong từng giai đoạn và tổ chức xây dựng kế hoạch, đề án xây dựng kế hoạch XHHT cho các giai đoạn tiếp theo Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức cho mọi người về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm xây dựng XHHT 7 Nhiệm vụ 7: 13 Giúp Trưởng... đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và cả cộng đồng 17 Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi với vai trò là cán bộ thường trực TTHTCĐ trong công tác Xây dựng xã hội học tập khi đang trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã Nà Mèo Mong Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp khoa học xem xét, bổ xung, góp ý cho tôi... năm 15 - Tham mưu trong công tác xây dựng các kế hoạch hoạt động, kế hoạch mở các lớp, các chuyên đề tập huấn tại TTHTCĐ - Tham mưu việc tổ chức Hội nghị Hội đồng giáo dục cấp xã hàng năm - Tham mưu cho Hội đồng giáo dục trong các tổ chức hoạt động - Tham mưu cho Đảng uỷ, UBND, xã về nội dung xây dựng đề án xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 IV KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HTCĐ Qua 5 năm triển khai thực... tích cực trong học tập - Tích cực vận động các ban, ngành, đoàn thể địa phương; các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ đóng góp xây dựng quỹ khuyến học - Cùng với tập thể Ban Chấp hành Hội Khuyến học tạo mọi điều kiện cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật có cơ hội được học tập; Kịp thời động viên, khen thưởng . PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MAI CHÂU TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ NÀ MÈO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 18 VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP . tâm học tập cộng đồng trong công tác xây dựng xã hội học tập ở xã Nà Mèo. 2. Chủ thể nghiên cứu: Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập của giáo viên biệt phái Trung tâm. ĐỀ TÀI: GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đất nước ta đang trên con đường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI: GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHONG TRÀO XÃ HỘI HỌC TẬP, ĐỀ TÀI: GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHONG TRÀO XÃ HỘI HỌC TẬP, ĐỀ TÀI: GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHONG TRÀO XÃ HỘI HỌC TẬP

Từ khóa liên quan