0

giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường thcs đồng việt

22 1,329 2
  • giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường thcs đồng việt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 21:14

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn hết sức quan trọng và mang tính quyết định, giai đoạn đổi mới giáo dục phổ thông. Chất lượng và hiệu quả vừa là mục tiêu phấn đấu vừa là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động. Một vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ là vấn đề bức xúc được đặt ra cho những người làm công tác quản lý để đảm bảo cho đổi mới giáo dục thành công. Chính vì thế tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay là công việc hết sức quan trọng đặt ra đối với các nhà trường. Đối với ngành giáo dục đào tạo, NQTƯ II khóa VIII đặt ra cho ngành và trường học là phải đổi mới sự nghiệp giáo dục để đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới: ngành giáo dục và trường học phải nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục-đào tạo phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước nhằm đạt mục tiêu xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và giàu mạnh. Xuất phát từ thực trạng công tác quản lý trường THCS Đồng Việt từ những năm học qua thực hiện cải tiến công tác quản lý. Do nhận thức và xác định rõ vai trò, nhiệm vụ công tác quản lý trong trường học nên trường THCS Đồng Việt đã chú trọng đổi mới, cải cách công tác quản lý trường học từ khâu xây dựng kế hoạch đến thực hiện kế hoạch. Mặc dù trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đóng trên địa bàn là một địa phương kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên tay nghề không đồng đều đa số là lớn tuổi. Tuy vậy trong những năm gần đây do thực hiện khá tốt công tác cải tiến quản lý nên nhà trường đã thu được một số thành công nhất định. Xuất phát từ những nguyên nhân trên chúng tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt Yên Dũng Bắc Giang.” Giải pháp khoa học Trang1 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt 2. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường học, đối tượng chính là giáo viên, nhân viên , học sinh của trường THCS Đồng Việt trong những năm gần đây. 3. Phạm vi nghiên cứu: Do điều kiện công tác và năng lực có hạn, tôi xin trao đổi trong phạm vi trường học tôi đang công tác đó là trường THCS Đồng Việt Yên Dũng Bắc Giang từ năm học 2008- 2009 đến năm học 2010- 2011 4. Phương pháp nghiên cứu : Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, chỉ thị về công tác quản lý giáo dục của các cấp. Ngoài ra còn dùng phương pháp phân tích, tổng hợp, điều tra, quan sát và tổng hợp kinh nghiệm trong công tác quản lý trường học trong 2 năm trở lại đây. B. NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận: a. Quan điểm Đảng ta về cán bộ và công tác cán bộ: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của chế độ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đất nước đang bước vào thời kỳ đổi mới thời kỳ CNH-HĐH. Nhiệm vụ chính trị mới rất nặng nề, khó khăn và vô cùng phức tạp đặt ra nhiều vấn đề cho công tác cán bộ, đòi hỏi đảng phải xây dựng môt đội ngũ, cán bộ ngang tầm có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, năng lực trí tuệ và tổ chức thực tiễn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước. * Căn cứ vào Nghị quyết Hội Nghị BCH TW lần III (khóa VIII) xác định phương hướng, các chính sách và giải pháp lớn xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đến 2020. Giải pháp khoa học Trang2 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt + Xây dựng quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: đảm bảo công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đào tạo cán bô phải đặc biệt quan tâm chăm lo gia đình, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ, giữ gìn đoàn kết, bảo vệ chính trị, nội bộ, đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu, sống thực dụng… + Xây dựng các quy chế cán bộ: BCH TW xây dựng quy chế chung. Các cấp các ngành căn cứ vào quy định chung để xây dựng quy chế cụ thể thích hợp. + Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị cán bộ sao cho phù hợp với thời kỳ đổi mới, phù hợp từng loại cán bộ, thực hiện thống nhất trong cả nước. Chính sách cán bộ phải thực sự khuyến khích vật chất đi đôi xây dựng lý tưởng và động viên tinh thần phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của đất nước và đảm bảo công bằng xã hội. * Căn cứ vào NQ đại hội Đảng lần IX: Để đáp ứng nhu cầu CNH-HĐH đất nước phải đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế. Theo đó phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phải trong sạch có năng lực. Muốn có đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, đòi hỏi chúng ta phải hoàn thiện chế độ công vụ, quy chế cán bộ công chức. Đào tạo, bồi dưỡng công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý về đường lối, chính sách, kiến thức và kỹ năng… sắp xếp đội ngũ cán bộ theo đúng chức danh, tiêu chuẩn, đánh giá chất lượng cán bộ công chức định kỳ. * Căn cứ Nghị quyết Hội Nghị BCH TW lần II khóa VIII: Muốn tiến hành CNH-HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát huy mạnnh nguồn kực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. muốn thế cần xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho người dạy, người học vì giáo viên có vai trò quyết định chất lượng của giáo dục. Vì thế cần củng cố và tập trung đầu tư cho các trường sư phạm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Giải pháp khoa học Trang3 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt Bên cạnh đó, Đảng cũng yêu cầu đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường công tác dự báo và kế hoạch giáo dục. Tăng cườnng sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục, tích cực phát triển Đảng trong trường học. Đồng thời cán bộ, giáo viên cũng phải có đủ tiêu chuẩn đã được quy định trong luật giáo dục. b. Vai trò của đội ngũ cán bộ: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Nếu có cán bộ tốt, ngang tầm thì việc xây dựng đường lối sẽ đúng đắn và là điều kiện tiên quyết để đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi. Không có đội ngũ cán bộ tức thì dù có đường lối chính sách đúng đắn cũng khó có thể biến thành hiện thực tốt. Hồ Chí Minh còn chỉ rõ: Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu và thi hành. Đồng thời đem tình hình dân báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đưa ra chính sách cho đúng. Người nói: “Khi đã có chính sách đúng thì sự thành công và thất bại của chính sách đó là do cách tổ chức công việc, do nơi lựa chọn cán bộ, nơi kiểm tra. Nếu ba điểm ấy sơ sài thì chích sách đúng mấy cũng vô ích”. Nhờ làm tốt công tác cán bộ và có đội ngũ cán bộ đầy đủ phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ cách mạng đảng ta lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng đạt thắng lợi. Cán bộ và công tác cán bộ có vai trò quyết định đối với việc tổ chức và thực hiện đường lối chủ trương chính sách Đảng và Nhà nước. Trong giáo dục ngày nay vai trò của cán bộ và công tác cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua phân tích trên ta thấy cán bộ và công tác cán bộ có vai trò quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng. Đối với ngành giáo dục đào tạo, trong phạm vi trường học thì giáo viên và cán bộ quản lý trường học có vai trò quan trọng quyết định việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, là người quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục trong đơn vị trường học. 2. Cơ sở thực tiễn: Giải pháp khoa học Trang4 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt a. Thực trạng công tác quản lý các cấp trong nhà trường: Trường THCS Đồng Việt được thành lập từ 1961-1962 Trường nằm trên địa bàn Xóm Nam –Xã Đồng Việt Huyện Yên Dũng Đa số gia đình học sinh còn gặp nhiều khó khăn, Là địa phương thuần Nông thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tuy nhiên một vài năm trở lại đây số người đi xuất khẩu lao động sang nước ngòai đã tăng đáng kể nên phần nào kinh tế địa phương được cải thiện do vậy quan tâm đầu tư cho giáo dục cũng được coi trọng * Tình hình đội ngũ giáo viên-nhân viên trường và chất lượng hiệu quả giáo dục: Năm học TS- CB-GV-NV CBQL ĐV ĐH CĐ TrC Ghi chú 2008-2009 28 2 14 5 21 2 2009-2010 29 2 16 6 22 1 2010-2011 29 2 18 10 18 1 Năm học 2010-2011 nhà trường chia làm 3 tổ - Tổ KHTN: 13 thành viên - Tổ KHXH: 12 thành viên -Tổ hành chính : 4 Thành Viên Nhưng để dễ sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường chia làm 4 nhóm chuyên môn: Nhóm 1: Văn-GDCD-Nhạc-Mỹ thuật Nhóm 2: Tiếng Anh-Sử-Địa Nhóm 3: Toán-Lý-Hóa Nhóm 4: Sinh-Hóa-Công nghệ Mỗi nhóm có nhóm trưởng (Tổ trưởng và Tổ phó của 2 tổ KHTN,KHXH) * Về cơ sở vật chất còn rất hạn chế Giải pháp khoa học Trang5 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt - Cơ sở vật chất của nhà trường còn nghèo nàn, thiếu thốn: Có 9 phòng/12 lớp, chưa có phòng chức năng và phòng bộ môn, trang thiết bị dạy học thì nghèo nàn không đồng bộ nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của thầy và trò trong nhà trường. - Đội ngũ cán bộ giáo viên còn thiếu đặc biệt là giáo viên toán, văn thư hành chính nên cũng đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. - Còn nhiều phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến con cái, mải làm ăn kinh tế phó mặc cho ông bà và nhà trường nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục ý thức đạo đức và học tập của học sinh. - Do ảnh hưởng của nền kinh tế các hàng quán, hàng bi a mọc lên ngày càng nhiều ở bên ngoài cổng trường đã tác động không nhỏ đến công tác giáo dục đạo đức học sinh. b. Sự cần thiết của đề tài: Từ những lý do đã nêu và thực trạng phân tích của trường trong những năm gần đây, trường đã thực hiện cải tiến công tác quản lý và đem lại một số hiệu quả thiết thực góp phần vào công cuộc đổi mới giáo dục. Vì thế tôi chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt Yên Dũng Bắc Giang.”để nghiên cứu và chia sẻ một số kinh nghiệm cùng với các trường bạn. 3. Nội dung vấn đề: a. Một số biện pháp để nâng cao chất lượng a1.Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch chương trình dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn chi tiết của Sở Giáo dục và Đào tạo. - Chỉ đạo có hiệu quả việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn học sinh tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề, tự chiếm lĩnh kiến thức mới. Có kỹ năng Giải pháp khoa học Trang6 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt thực hành và kỹ năng vận dụng sáng tạo kiến thức nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao giáo dục toàn diện thực chất. - Tích cực đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học được giáo viên duy trì thường xuyên trong các giờ lên lớp. Chú trọng quan tâm động viên khuyến khích học sinh học tập. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh yếu kém. Hạn chế mức thấp nhất tình trạng dạy học theo kiểu “ Đọc- chép ” đối với các bộ môn được phân công giảng dạy chính ban và được gắn vào việc đánh giá xếp loại chuyên môn hàng tháng. a2. Tổ chức bồi dưỡng HSG Học sinh yếu kém Ngay từ đầu năm học nhà trường đã họp với phụ huynh học sinh bàn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh và đã được sự đồng tình nhất trí của 100% phụ huynh học sinh thống nhất cho nhà trường tổ chức bồi dưỡng cho học sinh có lực học từ TB trở xuống một tuần học 3 buổi .2 buổi dành cho hai bộ môn là Văn, Toán còn một buổi dành cho các môn khác đặc biệt là môn Ngoại ngữ. Với cơ sở vật chất nhà trường chỉ có 9 phòng học nên mỗi buổi chỉ còn 3 phòng học dành để bồi dưỡng học sinh việc bố trí cho học sinh học chính, học bồi dưỡng đòi hỏi phải hết sức khoa học để đảm bảo không ảnh hưởng đến nề nếp của toàn trường , nhà trường đã từng bước giải quyết trong 3 năm học vừa qua đạt hiệu quả cao a3. Làm tốt công tác xã hội hoá Giáo dục động viên kịp thời GV-HS đạt thành tích trong giảng dạy và học tập a3.1. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục: Nhà trường đã phối kết hợp tốt với Hội khuyến học của xã, hội cha mẹ học sinh cùng các ban nghành đoàn thể đặc biệt được sự quan tâm của hội đồng hương Giải pháp khoa học Trang7 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt xã Đồng Việt tại Hà Nội xây dựng quỹ khuyến học nhằm động viên GV-HS có thành tích trong công tác giảng dạy Trong 3 năm học qua đã có hàng chục triệu đồng tặng cho GV học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các năm học nên phần nào cũng khuấy động được phong trào thi đua dạy tôtd học tốt trong nhà trường a3.2. Tăng cường kỷ cương nề nếp thực hiện nghiêm túc “Hai Không “ : * Đối với CBGV nhà trường yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc có kỷ cương nề nếp gương mẫu trong mọi công việc * Đối với học sinh nhà trường phối hớp tốt giữa nhà trường ,Đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh bởi chỉ có ý thức đạo đức tốt thì mới nâng cao chất lượng giáo dục nên ba năm qua Xếp loại Hạnh kiểm của học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực cụ thể xếp loại hạnh kiểm Năm học 2010-2011 vừa qua đã có nhiều cố gắng * Kết quả xếp loại hạnh kiểm như sau: Hạnh kiểm Kế hoạch Kết quả đạt được Cùng kỳ năm trước Tổng số % Tổng số % Tổng số % Tốt 180 50,8 205 58,6 212 56,3 Khá 148 41,8 112 32 116 30,9 TB 26 7,4 13 9,4 39 10,4 a4. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên: a4.1. Bồi dưỡng tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên: Nhà trường muốn nâng cao chất lượng dạy và học nhất thiết phải có giáo viên giỏi, có đội ngũ cán bộ giỏi, có đội ngũ quản lý có nghiệp vụ chuyên môn cao. Đó là bài học thực tiễn của các nước phát triển trong các năn qua không thể lấy “cơm chấm cơm”. Muốn có cán bộ quản lý trong trường thanh tra đánh giá chính xác giờ dạy của giáo viên chuẩn xác phải có đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ. chính vì thế qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn đi học tập trường bạn ở tỉnh khác cũng như trường bạn ở địa phương, nhà trường cử đúng đối tượng tham Giải pháp khoa học Trang8 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt gia học tập , tổ chuyên môn cũng như một số giáo viên cốt cán có năng lực chuyên môn tốt. Đồng thời nhà trường cũng tạo điều kiện thuận lợi, sắp xếp thời khóa biểu ưu tiên, phụ việc lẫn nhau để giáo viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn như giáo viên anh văn tham gia học…3/4 giáo viên Mĩ thuật, Âm nhạc, Sử, Địa tham gia bồi dưỡng các lớp giảng dạy giáo án điện tử, sử dụng công nghệ thông tin do Sở giáo dục, Phòng giáo dục tổ chức 100%. Nhà trường cũng quan tâm đến việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy. Dù trong điều kiện rất khó khăn của trường về cơ sở vật chất nhưng trường cũng dấy lên phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học bằng việc làm cụ thể như sau: - Giáo viên thống nhất soạn giáo án bằng vi tính 80%. - Năm học 2010-2011: Nhà trường đã mua sắm 01 đèn chiếu phục vụ cho công tác giảng dạy - Năm học 2010-2011: Giáo viên trong độ tuổi đã soạn và dạy giáo án điện tử 5 tiết/ 1 Hk/ 1 giáo viên. Xây dựng đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục. Đối với nhà trường để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục phải nâng cao năng lực trình độ của CB,GV. Trong năm học vừa qua công tác bồi dưỡng năng lực ,trình độ chuyên môn cho GV được nhà trường hết sức chú ý nên đã có nhiề GV đạt được danh hiệu GVDG các cấp tăng đáng kể. • Kết quả: - GVDG cấp tỉnh: 01 đồng chí đạt 100% kế hoạch. - GVDG cấp huyện: 07 đồng chí đạt 140% kế hoạch. a.4.2 Xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện: Giải pháp khoa học Trang9 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt Chất lượng và hiệu quả giáo dục của CB-GV là kết quả của quá trình rèn luyện. Việc xây dựng kế hoạch phải có nhiệm vụ chung và thực tế địa phương và nhà trường. * Kế hoạch chuyên môn: phải tuân thủ quy trình xây dựng để đảm bảo kế hoạch chung của nhà trường, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch cá nhân giáo viên được thống nhất đạt chỉ tiêu chung của năm học. Trong các năm qua, đơn vị luôn tuân thủ quy trình xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, giáo viên xây dựng kế hoạch tổ, bộ phận và cá nhân tuân thủ yêu cầu trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện tạo được sự phối hợp tôt hơn các kế hoạch đề ra, khắc phục tình trạng làm việc thiếu kế hoạch hoặc làm việc không khoa học, không trọng tâm, trọng điểm, sa vào thời vụ vụ việc quên nhiệm vụ chính. Qua đó từng bước phát huy tính tích cực, tinh thần trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác của từng bộ phận, cá nhân. Nhà trường cùng các tổ xây dựng kế hoạch chuyên môn hàng tháng, tuần công khai thực hiện. a.4.3. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ truờng học: Kiểm tra là một biện pháp không thể thiếu trong công tác quản lý trường học như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói : “Không coi trọng kiểm tra nội bộ trường học tức là tước mất vũ khí cần thiết của người lãnh đạo”. Mục đích kiểm tra là giúp đội ngũ CB-GV ngày càng hoàn thiện hơn trình độ nghiệp vụ, nâng cao nămg lực giảng dạy và giáo dục, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo, sử dụng hợp lý lực lượng lao động trong đơn vị và động viên tinh thần làm việc của mọi người. Thực tế hàng năm vào đấu năm học, đơn vị đều xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, trọng tâm là kiểm tra toàn diện giáo viên và các bộ phận thực hiện nhiệm vụ trong năm học. Muốn đạt được mục đích thanh tra phải: - Tăng cường nâng cao nhận thức cho các tổ trưởng chuyên môn và các quản lý bộ phận về công tác kiểm tra nội bộ trường học bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền về nôi dung cả phương pháp. Giải pháp khoa học Trang10 [...]... KHẢO Giải pháp khoa học Trang19 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt 1 Các NQ Đại hội Đảng lần IV, V, VI, VII, VII, IX X1 2 Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 – 2010 3.Các văn bản chỉ đạo của BGD&ĐT về công tác quản lý giáo dục 4 Luật giáo dục năm 2005 5 Các tạp chí nghiên cứu giáo dục. .. hơn, đồng thời động viên các giáo viên trau dồi năng lực giảng dạy để tránh những sai phạm trong quá trình giảng dạy, giáo dục và công tác của mình b Kết quả thực hiện các biện pháp: Từ năm học 2008-2009 đến HKII năm học 2010-2011 thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý trong nhà trường Trường Giải pháp khoa học Trang11 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS. .. BGD&ĐT 9 Các báo giáo dục Thời đại năm 2010-2011 10 Văn kiện Hội nghị CBCC năm học 2010- 2011 trường THCS Đồng Việt Giải pháp khoa học Trang20 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt MỤC LỤC A MỠ ĐẦU: 1 Lý do chọn đề tài trang 2 Đối tượng nghiên cứu: trang 3 Phạm vi nghiên cứu: trang 4 Phương pháp nghiên cứu: trang B NỘI DUNG 1 Cơ sở lý luận: ... Giải pháp khoa học Trang15 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt người ở đơn vị cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình Đồng thời việc gần gũi, sâu sát sẽ tạo ra cảm thông, chia sẽ của người quản lý và người thực hiện là một yếu tố quan trong đem lại hiệu quả trong quản lý 2 Hướng phổ biến, áp dụng đề tài: Các biện pháp nêu trên đã thực hiện ở trường THCS Đồng Việt. . .Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt - Xây dựng lực lượng cộng tác viên cơ sở: Theo lời Bác Hồ dạy: “Thanh tra là tai mắt của trên là bạn của dưới” vì thế việc xây dựng lực lượng kiểm tra vô cùng quan trọng đảm bảo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, trung thực, thẳng thắn trong công tác, có đạo đức nghề nghiệp cao, luôn cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp mọi nơi Trường. .. với giáo dục, trường học nói riêng sẽ còn là câu hỏi cần được tiếp tục giải đáp và cần có sự chung lo của các cấp các ngành Đồng Việt , ngày 25 tháng 05 năm 2011 Người viết Giải pháp khoa học Trang16 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt Trần Thành Duy D NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI 1 Hội đồng khoa học nhà trường: - Nhận xét, đánh giá: ... công tác xã hội hoá Giáo dục động viên kịp thời GV-HS đạt thành tích trong giảng dạy và học tập a3.1 Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục: : trang a3.2 Tăng cường kỷ cương nề nếp thực hiện nghiêm túc “Hai Không “ : trang a4 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên: : trang Giải pháp khoa học Trang21 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt a4.1 Bồi dưỡng... DUNG 1 Cơ sở lý luận: .trang 2.Cơ sở thực tiển: .trang a Thực trạng công tác quản lý các cấp trong nhà trường trang b Sự cần thiết của đề tài: trang 3 Nội dung vấn đề: trang a Một số biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý ở trường THCS Đồng Việt: trang a1 .Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; trang a2 Tổ chức bồi dưỡng HSG... tâm phục vụ cho đổi mới phương pháp giảng dạy song song với các chuyên đề đã triển khai trong các năm học trước nhưng vẫn Giải pháp khoa học Trang14 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt có giá trị sử dụng tốt trong giai đoạn hiện nay Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo những chuyên đề của tổ chuyên môn về kỹ năng sử dụng thiết bị, phương pháp hoạt động nhóm - Chọn lọc CB-GV... 2 Hội đồng khoa học PGD & ĐT - Nhận xét, đánh giá: Giải pháp khoa học Trang17 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt - Xếp loại: . tài nghiên cứu Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt Yên Dũng Bắc Giang.” Giải pháp khoa học Trang1 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt 2. Đối. Trang18 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt . TÀI LIỆU THAM KHẢO Giải pháp khoa học Trang19 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt. biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý trong nhà trường. Trường Giải pháp khoa học Trang11 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS Đồng Việt THCS Đồng Việt đã
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường thcs đồng việt, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường thcs đồng việt, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường thcs đồng việt

Từ khóa liên quan