0

Đề tài: Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện hòa bình

35 803 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 16:29

Đối với huyện Hòa Bình, lực lượng lao động qua đào tạo, có chuyên môn kỹ thuật còn thấp (khoảng 30% ). Để tìm ra những giải pháp nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn – kỹ thuật cho lực lượng lao động không có con đường nào khác ngoài con đường phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường, mở rộng công tác dạy nghề cho lực lượng lao động. Chính vì những lý do này, mà chúng tôi chọn Đề tài “ Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Hòa Bình” để nghiên cứu tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện nhà và cũng là cơ sở để tham mưu với các cấp lãnh đạo đẩy mạnh công tác đầu tư, tiến tới kiên cố hóa trường, lớp học gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. MỞ ĐẦU Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng lao động có trình độ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề đóng vai trò đăc biệt quan trọng. Vai trò của con người với tư cách là chủ thể của lực lượng sản xuất xã hội, đặc biệt là con người có trình độ khoa học – kỹ thuật cao, càng có tầm quan trọng vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế của địa phương chỉ có thể đạt được tốc độ cao khi địa phương giải quyết tốt và thực hiện đồng bộ cả hai nhân tố của quá trình sản xuất, đó là tư liệu sản xuất hiện đại và con người hiện đại – chủ thể của quá trình sản xuất, là lực lượng lao động có chuyên môn, kỹ thuật cao. Đối với huyện Hòa Bình, lực lượng lao động qua đào tạo, có chuyên môn - kỹ thuật còn thấp . Để tìm ra những giải pháp nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn – kỹ thuật cho lực lượng lao động không có con đường nào khác ngoài con đường phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường, mở rộng công tác dạy nghề cho lực lượng lao động. Chính vì những lý do này, mà chúng tôi chọn Đề tài “   !"#$%&$'()#&*+, / để nghiên cứu tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện nhàvà cũng là cơ sở để tham mưu với các cấp lãnh đạo đẩy mạnh công tác đầu tư, tiến tới kiên cố hóa trường, lớp học gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Yếu tố con người là vấn đề quan trọng nhất trong các vấn đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội nâng cao mức sống của nhân dân ở địa phương, chính vì thế chúng ta phải đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, xây dựng lực lượng lao động được đào tạo cơ bản, có tay nghề cao, nhằm giải quyết vấn đề cấp thiết, sự quan tâm của lãnh đạo về chất lượng nguồn nhân lực của huyện nhà. Muốn làm được điều, vấn đề quan trọng và trước hết phải phát triển giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh đào tạo lực lượng lao động có trình độ, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nguồn nhân lực theo nghĩa hẹp và để có thể lượng hoá được trong công tác kế hoạch hoá, ở nước ta được quy định là một bộ phận của dân số, bao gồm những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động theo quy định của Bộ luật lao động Việt Nam "012334&5670123322&58 Như vậy, nguồn nhân lực bao gồm nhiều đối tượng như: đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công nhân, nông dân, tiểu thương, tầng lớp trí thức …Ở đây, chúng tôi chỉ đề cập đến lực lượng lao động ở 3 khu vực: khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ - thương mại. Mục tiêu tổng quát của đề tài là từng bước đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện đóng góp nhân tài cho đất nước. Phát triển đồng bộ giữa các bậc học, ngành học, hoàn thành phổ cập Trung học cơ sở, tiến tới phổ cập Trung học phổ thông. Tăng - 1 - cường cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên theo hướng đạt chuẩn và thực hiện đổi mới quản lý giáo dục. Giáo dục phổ thông và đào tạo nghề là công tác có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là nền tảng phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện để mọi người phấn đấu trở thành con người toàn diện, có đạo đức, có tình yêu quê hương đất nước, có kiến thức, sức khoẻ và thẩm mỹ, có kỹ năng nghề nghiệp, sáng tạo và có ý chí vươn lên. Giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phải hướng vào yêu cầu phát triển nền kinh tế của đất nước và của địa phương, đảm bảo sự hợp lý về cơ cấu đào tạo, đảm bảo gắn kết giữa phát triển về quy mô, chất lượng và hiệu quả, thực hiện học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn. Đẩy mạnh xã hội hoá Giáo dục phổ thông và Đào tạo nghề, tạo điều kiện cho mọi người mọi lứa tuổi đều được tham gia học tập, kết hợp tốt giữa giáo dục nhà trường với giáo dục xã hội, khuyến khích huy động toàn xã hội tham gia phát triển Giáo dục và đào tạo nghề Nội dung đề tài gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất: Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực của huyện Hòa Bình. Phần thứ hai: Đánh giá thực trạng giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực của huyện Hòa Bình. Phần thứ ba: Định hướng phát triển giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực huyện Hòa Bình. Nội dung đề tài có ý nghĩa hết sức thiết thực: đánh giá chính xác thực trạng tình hình giáo dục, đào tạo nghề, lao động qua đào tạo để xây dựng quy hoạch phát triển với những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện và có tính khả thi cao; góp phần cùng địa phương xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nhằm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương - 2 - Chương I THỰC TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ I. ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN HÒA BÌNH 1. Các điều kiện tự nhiên. 9:':):8 Huyện Hòa Bình được thành lập theo Nghị định 96/NĐ-CP ngày 17/6/2005 của Chính phủ, huyện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2005 cũng là thời điểm huyện nhà triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ huyện trong điều kiện có nhiều thuận lợi vị trí địa lí. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 412 km 2 , có bờ biển dài gần 20 km; phía Bắc giáp với huyện Phước Long, phía Nam giáp biển Đông, phía Đông giáp thành phố Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, phía Tây giáp huyện Đông Hải và huyện Giá Rai. Địa hình của huyện tương đối bằng phẳng, có độ cao trung bình từ 0,5 đến 1,2m so với mặt nước biển, chia thành hai khu vực riêng biệt: Vùng phía Bắc quốc lộ 1A có nguồn nước ngọt quanh năm, do đó rất thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Vùng Nam quốc lộ 1A chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thủy triều biển Đông nên các kênh rạch đều mặn quanh năm rất phù hợp cho việc nuôi tôm và các loài thủy sản nước mặn. #;3&<:=&6>38 Huyện Hòa Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trung bình hàng năm 2.000 – 2.300 mm. Nhiệt độ trung bình 26 0C, cao nhất 31,5 độ C, thấp nhất 22,5 độ C. Số giờ nắng trong năm 2.500 – 2.600 giờ. Độ ẩm trung bình mùa khô 80%, mùa mưa 85%. Vùng này ít chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới; không chịu ảnh hưởng trực tiếp lũ lụt của hệ thống sông Cửu Long, nhưng lại chịu tác động mạnh của thuỷ triều biển Đông và một phần chế độ nhật triều biển Tây. Nhìn chung các yếu tố khí hậu, thời tiết ảnh hưởng không đáng kể đến quá trình học tập của học sinh và không tác động lớn đến sự phân bố mạng lưới trường, lớp học. 2. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tác động đến phát triển giáo dục. ?..'@3ABCD&@)E& 38 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kì 2005- 2010 (nhiệm kì đầu tiên kể từ khi thành lập huyện) Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo cơ cấu: FG* *6G*HBE" A)8 Kết quả 05 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,6%, trong đó giá trị sản xuất - 3 - nông, ngư nghiệp năm 2010 là 1.403 tỷ đồng tăng 4%; công nghiệp, xây dựng là 781 tỷ đồng , tăng 28%; thương mại – dịch vụ là 345 tỷ đồng, tăng 25%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2010 tỷ trọng nông nghiệp (bao gồm cả thủy sản) chiếm 50%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm 27%. Thương mại - dịch vụ chiếm 23% trong cơ cấu chung. Thu nhập bình quân đầu người tăng 2,4 lần so với năm 2005; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2010 là 1,22%; hộ nghèo mỗi năm giảm 1.157 hộ; trong 5 năm giải quyết việc làm cho 8.432 lao động; tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo 20% Trên cơ sở kết quả đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kì 2010- 2015 đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 13%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 35 triệu đồng; tỷ trọng cơ cấu kinh tế trên địa bàn đến năm 2015: nông nghiệp 44%, công nghiệp – xây dựng 29%, thương mại dịch vụ 27%; tổng giá trị sản xuất (giá 1994) đến năm 2015 là 4.625 tỷ đồng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2015 là 1,05%; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm 3%; tạo việc làm hàng năm 4.000 lao động; tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo 40%; xây dựng 2 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 50% tiêu chí trở lên… Toàn huyện có 07 xã và 01 thị trấn với 70 ấp. Trong đó 02 xã thuộc chương trình 135, 04 xã và 1 thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình kinh tế - xã hội trong những năm qua có những chuyển biến tích cực: đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn được phát triển khá nhanh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo chuyển biến tích cực, mặt bằng dân trí được nâng lên, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 98%, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa 99%. Cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, thiết bị dạy và học được đầu tư theo hướng chuẩn quốc gia. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở được củng cố duy trì thường xuyên; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi hoàn thành đúng lộ trình đề ra; chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non ngày càng được nâng lên; công tác dạy nghề được mở rộng các nghề; chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Hiện nay toàn huyện có 40 cơ sở giáo dục, trong đó có 08 trường mầm non – mẫu giáo, 20 trường tiểu học, 07 trường trung học cơ sở, 02 trường trung học phổ thông, 01 trường phổ thông trung học dân tộc nội trú, 01 trung tâm giáo dục thường xuyên và 01 trung tâm dạy nghề. Ngoài ra còn có 08 trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn. #I..'@J<6D#<8 KLJ<#<8 Trên địa bàn huyện Hòa Bình có 3 dân tộc chính sinh sống, người Kinh chiếm phần lớn, tiếp đến là người Khmer, người Hoa và dân tộc khác. Theo tài liêu thông kê dân số năm 2012, thì tổng số dân trong toàn huyện là 109.259 người, trong đó nữ có 54.539 người; dân tộc Kinh có 95164 người, chiếm - 4 - 87,10%; dân tộc Khmer có 13.438 người, chiếm 12,3%; dân tộc Hoa có 572 người, chiếm 0,51%; dân tộc khác có 44 người, chiếm 0,04%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,17%. Dân cư trong huyện phân bố không đều giữa thành thị và nông thôn, trên 80% dân số phân bố ở địa bàn nông thôn; mật độ dân số khoảng 320 người/km². Đặc điểm phân bố dân cư theo cụm trung tâm xã, thị trấn và tuyến kênh rạch, lộ giới như quốc lộ 1A, tuyến lộ Vĩnh Mỹ B – Phước Long, tuyến Hòa Bình – Minh Diệu và các tuyến kênh rạch nhỏ trong huyện; cho nên cũng ảnh hưởng đến việc quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn. K;E&JM&$DNO8 Nguồn lao động của huyện dồi dào và thường xuyên gia tăng do dân số trẻ. Số người trong độ tuổi lao động của huyện là 68.592 người, chiếm 68,8% so với tổng dân số; số lao động có việc làm là 56.269 người, chiếm 82% so với số người trong độ tuổi lao động; lao động qua đào tạo 20.577 người, chiếm 30% so với số người trong độ tuổi lao động. Phần lớn lao động hoạt động trong lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp trình độ kỹ thuật và tay nghề lao động còn thấp. Trong khi đó, tỷ lệ lao động trong ngành Công nghiệp - Xây dựng và ngành Thương mại - Dịch vụ thấp. Những năm gần đây, cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế đã chuyển dịch. Trong nội bộ ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp cũng có sự chuyển đổi mạnh theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngư nghiệp. Số lao động trong các ngành kinh tế khác thay đổi không đáng kể. Tình trạng việc làm của người lao động ngày càng ổn định, tỷ lệ thất nghiệp hàng năm giảm. 3. Đặc điểm cơ bản, vai trò chủ yếu và những nhân tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực F7P@"E#0&$ *+, Q&$$R Theo tổng điều tra dân số 01/4/2009 huyện có 107.075 người, đến 01/4/2012 toàn huyện có 109.259 người, trong 3 năm tăng 2.184 người, trung bình mỗi năm tăng thêm 728 người. Huyện Hòa Bình là một trong những huyện ở Bạc Liêu có dân số đông; dân số của huyện thuộc loại dân số trẻ, số người trong độ tuổi người lao động là 68.592 người, chiếm 79,25% tổng dân số của huyện, số người có khả năng lao động là 67.570 chiếm 98,5% số người trong độ tuổi lao động; nguồn bổ sung lao động hàng năm là 784 người, chiểm 1,17% so với số người có khả năng lao động. Nguồn nhân lực dồi dào, trẻ, tăng nhanh là một ưu thế lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới nên đòi hỏi phải có sự năng động sáng tạo của con người. Có như vậy mới đủ sức cạnh tranh và cạnh tranh có hiệu quả trong quan hệ kinh tế quốc tế. - 5 - Tuy nhiên, nguồn nhân lực tăng nhanh cũng đặt ra thách thức không nhỏ đối với vấn đề giải quyết việc làm khi đất nước còn đứng trước những khó khăn về vốn, về khoa học công nghệ …, không đủ sức giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Nhưng với sự quyết tâm của lãnh đạo Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện nên những năm qua về chính sách dân số, về giải quyết việc làm đạt kết quả khá cao, cụ thể như bảng thống kê sau: Bảng 1: Tương quan tốc độ gia tăng lực lượng lao động với tốc độ tăng việc làm. Năm Tốc độ gia tăng lực lượng lao động Tốc độ tăng việc làm. 2009 65.219 (217 người, chiếm 0.25% so với 2008) 54.093 (142 người, chiếm 0,26% so với 2008) 2010 66.104 (885 người, chiếm 1,34%) 54.842(749 người, chiếm 1,38%) 2011 66.914 (810 người, chiếm 1,23%) 55.550 (708 người, chiếm 1,29%) 2012 67.570 (656 người, chiếm 0,98%) 56.269 (719 người, chiếm 1,29%)  INJ<*&F(""<(R"S1S&*+, A'T Qua bảng thống kê thực tế cho thấy tốc độ gia tăng lực lượng lao động luôn luôn nhỏ hơn tốc độ tăng việc làm, điều này cho thấy những năm gần đây Huyện ủy, UBND huyện rất quan tâm đến việc giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, để họ ổn định đời sống. Bên cạnh đó việc tăng dân số nhanh cũng ảnh hưởng đến mức sống của người lao động. Tỷ lệ tăng dân số càng cao thì những nổ lực cần thiết nhằm nâng cao mức sống theo đầu người cũng phải lớn hơn. Theo tính toán của các nhà khoa học, nếu dân số tăng 1% thì lương thực phải tăng 2,5% và thu nhập quốc dân phải tăng 4% mới có thể đảm bảo được sự cân bằng. Song ở nước ta nói chung cũng như ở huyện Hòa Bình nói riêng điều này không đạt được. Theo số lượng thống kê từ năm 1940 – 1980 dân số nước ta tăng 3 lần và đến năm 2000 tăng 4 lần FR"1UVJ<S'*&>6R"1UTR(4'*&>6 R"SR(T'*&> trong khi đó lương thực chỉ tăng 2,5 lần. những năm gần đây, thiên tai thường xuyên xảy ra nên đời sống của người dân vẫn còn những khó khăn nhất định. Bình quân lương thực đầu người ở Việt Nam vẫn vào loại thấp so với các nước trên thế giới. *IW*DX& Y&=, Do xuất phát điểm của nền kinh tế rất thấp, ngân sách chi cho giáo dục còn hạn hẹp, dân số và nguồn nhân lực tăng nhanh… nên dù có những cố gắng nhất định trong việc phát triển nguồn nhân lực, huyện vẫn còn một bộ phận lớn lao động(khoảng 70%) không qua đào tạo kỹ thuật, chuyên môn. Từ nền kinh tế nông nghiệp, phong cách và tư duy con người lao động còn mang nặng tính chất sản xuất nhỏ, thủ công lạc hậu, sản xuất và quản lý bằng kinh nghiệm theo kiểu trực giác. - 6 - Để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta phải chú ý chất lượng nguồn nhân lực. Từ đó thông qua giáo dục và đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, tạo ra một đội ngũ công nhân lành nghề, ngang tầm quốc tế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động trong và ngoài nước. *;E&&$0&*, =&8 Hiện nay, ở Việt Nam nói chung, ở huyện Hòa Bình nói riêng, lao động trong nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng cao nhất, điều này phản ánh tính chất lạc hậu của nền kinh tế. Trong khi đó ở các nước phát triển, lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao nhất là dịch vụ. Bảng 2 : lực lượng lao động (56.269 người) huyện Hòa Bình phân bố theo các khu vực trong nền kinh tế thời điểm năm 2012. KHU VỰC KINH TẾ Số lượng Tỷ lệ (%) Nông nghiệp 40.403 71,8% Công nghiệp - Xây dựng 3.366 5,98% Thương mại - Dịch vụ 9.873 17,54% Ngành nghề khác 2.627 4,66% INJ<*&F(""<(R"S1S&*+, A'U Nhìn vào bảng thống kê, ta thấy lực lượng lao động trong khu vực công nghiệp và dịch vụ ở huyện Hòa Bình còn rất thấp so với các huyện bạn; đây là khó khăn, thách thức lớn đối với địa phương. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nguồn nhân lực còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, song song với quá trình đô thị hóa. Với tầm nhìn 2020, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn là mục tiêu chúng ta cần đạt được trong quá trình phát triển kinh tế ở địa phương. Nói đến đặc điểm nguồn nhân lực thì không thể không nói đến truyền thống cần cù, thông minh, ham học hỏi, cầu tiến, có ý chí và tinh thần tự lực tự cường dân tộc, phát triển khá về thể lực, trí lực, có tính cơ động cao, có thể tiếp thu nhanh kiến thức khoa học công nghệ hiện đại. Có thể nói đây là một trong các lợi thế so sánh của nguồn nhân lực nước ta trong xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế - xã hội hiện nay. Việc quán triệt những đặc điểm cơ bản của nguồn nhân lực là yêu cầu quan trọng trong việc hoạch định chính sách phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, tránh được sự xa rời thực tiễn, tránh những định hướng không xác thực và không có tính khả thi. Nguồn nhân lực càng quan trọng bao nhiêu thì chính sách phát triển và sử dụng nó càng có tính quyết định bấy nhiêu đối với sự phát triển của đất nước. #9',03&0&$'X&'.G*Q6 * Q8 Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng cơ sở, vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, đồng bộ và - 7 - bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không chỉ phản ánh khát vọng chính đáng của nhân dân ta, mà hơn thế, nó chính là quy luật khách quan cho tiến trình phát triển của nước ta, của dân tộc ta. Vì ngày nay công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang được thừa nhận là xu hướng phát triển chung của các nước trên thế giới. Và đối với nước ta, một nước chưa thoát khỏi tình trạng của một nước nông nghiệp, thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa chính là “Một cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội” là “Nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” 9R*+D)I'&E VQ9ZZ Chính nguồn nhân lực của đất nước phải thực hiện nhiệm vụ trung tâm đó. Vai trò của nguồn nhân lực được Nghị quyết Đại hội VIII của khẳng định “F ':&&$[0>9*F" <X&3)\0G*Q6* Q[/ Tiềm năng kinh tế của một đất nước phụ thuộc vào trình độ khoa học và công nghệ của đất nước đó. Trình độ khoa học công nghệ phụ thuộc vào nguồn nhân lực. Đã có rất nhiều bài học thất bại khi một nước sử dụng công nghệ ngoại nhập tiên tiến khi tiềm lực của nguồn nhân lực trong nước còn non yếu. Sự yếu kém thể hiện ở chỗ thiếu các chuyên gia giỏi về khoa học công nghệ và quản lý, thiếu đội ngũ kỹ thuật viên và công nhân lành nghề và do đó không thể ứng dụng được công nghệ mới. Không có sự lựa chọn nào khác, hoặc là đào tạo các nguồn nhân lực quý giá cho đất nước để phát triển, hoặc phải chịu tụt hậu so với nước khác. Sự phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ đúng hướng và có hiệu quả sẽ tạo ra một đội ngũ nhân lực có trí tuệ và đạo đức, tạo cho từng người và cả thế hệ năng lực hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp và luôn biến động của thời hóa độ, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong tình hình thế giới hiện nay, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta có thể sử dụng những tiến bộ khoa học – công nghệ của các nước khác để phát triển nhanh bằng con đường đi tắt, đón đầu, phải biết tận dụng các nguồn ngoại lực kết hợp với nội lực, đặc biệt là nguồn nhân lực sử dụng có hiệu quả về vốn, kỹ thuật, công nghệ, quản lý…Tuy nhiên hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là không sao chép theo các khuôn mẫu đã có sẵn mà là nhập khẩu và sử dụng kỹ thuật – công nghệ tiên tiến bên ngoài, nghĩa là phát triển khoa học ứng dụng để tiếp thu sáng tạo, cải tiến và chế tạo ra công nghệ. Do đó nguồn nhân lực phải có trình độ tương đương với công nghệ đó. Đây là một thách thức đối với nguồn nhân lực nước ta. Giữa quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quá trình phát triển nguồn nhân lực có mối quan hệ biện chứng với nhau. Trên đây là xem xét ở tầm quốc gia; dù còn khó khăn bất cập giữa nguồn nhân lực hiện có với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa những năm đầu thế kỹ XXI, nhưng chúng ta vẫn tin vào tài năng, trí tuệ và nhân tố con người Việt Nam, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất định nguồn nhân lực Việt - 8 - Nam sẽ được xây dựng để đến năm 2020 nước ta cơ bản là nước công nghiệp như mục tiêu Đại hội XI của Đảng đã nêu. Từ cái chung của đất nước, đối chiếu với thực tiễn nguồn nhân lực ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, để từ đó chúng ta xây dựng phương hướng thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện phù hợp với tình hình chung của đất nước và đạt hiệu quả. F7<]3J'@0&$ ^D6'.D'@0_3` nền kinh tế của một quốc gia quy định tính chất và trình độ của nguồn nhân lực quốc gia đó. Đây là sự tác động của môi trường kinh tế - xã hội đến phong cách tư duy của người lao động. Nguồn nhân lực của các nước phát triển mang phong cách tư duy công nghiệp: nhanh nhẹn, nhạy bén, quyết đoán…nguồn nhân lực của các nước nông nghiệp mang phong cách, tư duy nông nghiệp, có tính chất sản xuất nhỏ, thủ công, lạc hậu… +6'.D'@ ` Giáo dục – Đào tạo là giải pháp quyết định nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giáo dục – Đào tạo càng phát triển thì chất lượng nguồn nhân lực càng cao. Theo tính toán của các nhà khoa học thì đầu tư vào giáo dục tiểu học thì thu hồi 24% tổng số vốn đầu tư; đầu tư vào giáo dục trung học phổ thông thì 17%; vào Cao đẳng, Đại học là 14%. Trong khi đó đầu tư vào các ngành sản xuất vật chất chỉ thu hồi 13% tổng số vốn đầu tư. Do đó, Đảng ta đặt vị trí Giáo dục – Đào tạo là quốc sách hàng đầu và năm 2013 chi cho giáo dục 20% tổng ngân sách Nhà nước; mỗi năm, ở huyện Hòa Bình tổng chi cho giáo dục – đào tạo trên 60 tỷ đồng, sắp sĩ 1/2 chi ngân sách cho các ngành khác trong toàn huyện. -6<DRJ<` Đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng nguồn nhân lực. Tốc độ gia tăng dân số sẽ tạo ra một nguồn nhân lực dồi dào. Song nếu trình độ kinh tế và sự phát triển của giáo dục không đáp ứng được với yêu cầu của số nhân lực đó thì chất lượng nguồn nhân lực sẽ giảm đi; biểu hiện là sức khỏe suy giảm, trình độ văn hóa, kỹ thuật, chuyên môn thấp… -<6'&_<DJ'@0_RQ` Đây nhân tố thuộc về gốc rễ, nguồn cội khó có thể thay đổi được; dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, cần cù, thông minh…và biết gắn nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay với việc: “Kế thừa phát huy những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc” (Văn kiện Hội nghị TW4 - khóa VII) thì tất yếu sẽ thành công rực rỡ với nhiệm vụ của mình. II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC HUYỆN HÒA BÌNH 1. Thực trạng về giáo dục Mầm non, phổ thông và đào tạo nghề a"b" Toàn huyện có 08 trường đều thực hiện dạy chương trình giáo dục Mầm non mới. Các trường thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, chuyên môn và hội thảo về chăm sóc giáo dục, đánh giá trẻ. 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất lẫn tinh thần, không xảy ra tai nạn - 9 - thương tích hay bệnh truyền nhiễm; các trường đều có kế hoạch phòng, chống suy dinh dưỡng, béo phì; số trẻ được tổ chức cân đo, chấm biểu đồ theo giai đoạn và được khám sức khỏe định kỳ năm theo đúng quy định8 Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ Mẫu giáo 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, Phòng Giáo dục- Đào tạo đã tham mưu với UBND huyện Hoà Bình ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đội ngũ cho các lớp Mẫu giáo 5 tuổi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ để trẻ ham thích đến trường, đồng thời tạo sự thu hút mạnh mẽ từ các bậc phụ huynh; tham mưu với huyện ủy, UBND c# huyện chỉ đạo các xã (thị trấn) thực hiện nghiêm túc việc huy động trẻ 5 tuổi đến trường. Số cháu đến trường là 1580/1584 (tỷ lệ 99,74%); số cháu học 2 buổi/ ngày là 1222/36 lớp. Tổng số giáo viên và cán bộ quản lý Mẫu giáo có 128 giáo viên, đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 71%. Cơ sở vật chất từng bước được quan tâm đầu tư, quy mô trường, điểm trường từng bước được sắp xếp hợp lý, tổng số phòng hiện có là 94 phòng; trong đó: số phòng học là 83 phòng, phòng chức năng 11 phòng; phòng học, phòng chức năng đang tiếp tục được đầu tư. Quỹ đất xây dựng hiện có 33.926 m 2 chưa đảm bảo theo quy định, cần mở rộng thêm diện tích là 5.800 m 2 . Số trường đạt chuẩn quốc gia có 02 trường (trường Mầm non Hoa Hồng và trường Mẫu giáo Hoa sen) #a5G` * I@&d : Toàn huyện có 20 trường tiểu học, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường trong những năm gần đây đạt trên 99%; số học sinh năm 2010 có 10.503 học sinh, năm 2013 có 10.346 học sinh. Tổng số trẻ học lớp 5 năm học 2011-2012 là 1904, số hoàn thành chương trình Tiểu học là 1892, tỷ lệ 99,7%. Riêng trẻ 14 tuổi JR"1UUT đã hoàn thành chương trình Tiểu học là 1140/1159 em, đạt 98,36%. Tổng số giáo viên và cán bộ quản lý bậc Tiểu học hiện có 509 giáo viên, đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 77,74%. Cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm đầu tư, đến nay tổng số phòng hiện có 416 phòng; trong đó: số phòng học 330 phòng; phòng chức năng 86 phòng Bên cạnh đó huyện còn quan tâm đầu tư các phòng chức năng nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Quỹ đất xây dựng hiện có 190.806 m 2 chưa đảm bảo theo quy định, cần mở rộng thêm diện tích là 19.500 m 2 . Đến nay toàn huyện có 02 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia (trường Tiểu học Hoà Bình A, Vĩnh Bình A). KI'&dEJ]: Toàn huyện có 07 trường Trung học cơ sở; số học sinh năm 2006 có 6041 học sinh, năm 2010 có 4.702 học sinh, giảm 1.339 học sinh, bình quân hàng năm giảm 5,7 %. Tổng số học sinh lớp 9 năm học 2011 – 2012 là 1.279 em đã tốt - 10 - [...]... KHẢO SÁT Ý KIẾN về những giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục và chất lượng lực lượng lao động Để có đầy đủ thông tin về ý kiến các chuyên gia về Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Hòa Bình , chủ nhiệm đề tài tổ chức khảo sát ý kiến của 50 nhà giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục và Trung tâm dạy nghề huyện, kết quả khảo sát... đã xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đó là giải pháp về phát triển đội ngũ, kiên cố hóa trường lớp, xã hội hóa giáo dục, đổi mới công tác quản lý, quản lý dạy thêm học thêm, tổ chức quy hoạch, chính sách thu hút đãi ngộ nhà giáo Đề tài cũng xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng lực lượng lao động về tăng cường nâng cao sức khỏe, nâng cao trình độ văn hóa, nâng cao. .. nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo: “Tập trung chỉ đạo đúng mức việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao cao chất lượng giáo dục toàn diện các trường học, trong đó chú trọng về tư tưởng đạo đức và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên và học sinh Duy trì và củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và thực hiện phổ cập trung... THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC Kết quả lấy ý kiến về những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở huyện Hòa Bình như sau: 1 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo đề án 826 của UBND tỉnh Bạc Liêu Đồng ý: 50, không đồng ý: 0 2 Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp, các phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị dạy học (Vốn Nhà nước và xã hội... hoạch phát triển giáo dục và dạy nghề cho những năm tới là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương 2 Thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực a) Thực trạng về số lượng nguồn nhân lực Số lượng nguồn nhân lực là một điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay; huyện Hòa Bình chúng ta có một thị... tạo ra công nghệ mới; muốn vậy phát phát triển nguồn nhân lực ở nhóm có trình độ cao, mà cụ thể là đi vào nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khoa học công nghệ cho nguồn nhân lực Từ nhận thức trên, chúng ta đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề như sau: Một là, đổi mới tổ chức quản lý dạy nghề ở địa phương: Đổi mới trên cơ sở phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền... nhanh hơn đào tạo đại học, cao đẳng” Văn kiện Đại hội XI của Đảng có nêu: “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại lao động qua đào tạo đạt trên 70%, đào tạo nghề... những giải pháp nâng cao chất lượng lực lượng lao động ở huyện Hòa Bình như sau: 1 Để nâng cao sức khỏe lực lượng lao động thì phải: A Nâng cao số lượng và chất lượng bữa ăn của người dân Đồng ý: 47, không đồng ý: 3 B Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đồng ý: 50, không đồng ý: 0 C Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em Đồng ý: 50, không đồng ý: 0 2 Nâng cao trình độ văn hóa lực lượng. .. nhập quốc tế và khu vực trên cơ sở kế thừa và giữ vững những tin hoa văn hóa dân tộc Những quan điểm phát triển lực lượng lao động như trên là căn cứ để xây dựng các mục tiêu và các giải pháp nâng cao chất lượng lực lượng lao động huyện Hòa Bình nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới b) Nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực Văn kiện Đại hội X của Đảng có nêu: “Mở rộng quy mô dạy nghề và trung... nghề cấp huyện thành một Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề để có điều kiện mở rộng và nâng cao chất lượng Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy: Phát triển đội ngũ giảng dạy trên cơ sở đạt các chuẩn mực đã được quy định nhằm sớm tạo ra đội ngũ cán bộ giảng dạy chất lượng cho sự phát triển giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng - 27 - . lượng giáo dục và đào tạo nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện và có tính khả thi cao; góp phần cùng địa phương x y dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nhằm thực. huyện Hòa Bình. Phần thứ hai: Đánh giá thực trạng giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực của huyện Hòa Bình. Phần thứ ba: Định hướng phát triển giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực huyện Hòa Bình. Nội. lạc hậu… +6'.D'@ ` Giáo dục – Đào tạo là giải pháp quyết định nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giáo dục – Đào tạo càng phát triển thì chất lượng nguồn nhân lực càng cao. Theo tính toán của
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện hòa bình, Đề tài: Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện hòa bình,

Từ khóa liên quan