skkn biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường tiểu học xã hòa lạc

25 3.7K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 20:46

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề t ià Trong xu thế phát triển của thời kỳ CNH-HĐH đất nước v nhà ất l trongà giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế (WTO), to n cà ầu hoá trên mọi phương diện hiện nay đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi cấp, ng nh cà ần phải tích cực v chà ủ động đổi mới để đáp ứng yêu cầu xã hội. Việt Nam nói chung v giáo dà ục Việt Nam nói riêng cũng đang từng bước đổi mới v ho n thià à ện mình để theo kịp sự phát triển của cộng đồng thế giới. Sự đổi mới đó được cụ thể hoá bằng các NQTW Đảng khoá VI, VII, VIII, IX. Đặc biệt đến Đại hội Đảng to n quà ốc lần thứ X, Đảng ta đã xác định “Đổi mới Giáo dục phải đổi mới to n dià ện từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông v à đại học ”. Nh n… à ước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã thể chế hoá các NQTW Đảng th nhà h nh à động cụ thể, giao cho Bộ GD&ĐT chủ động xây dựng chương trình đổi mới to n dià ện Giáo dục Việt Nam. Nội dung đầu tiên được Bộ GD&ĐT thực hiện, đó l : à Đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa v phà ương pháp dạy học theo hướng tích cực từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông Trong đó có dự án phát triển GVTH v chuà ẩn nghề nghiệp đối với GVTH. Các chương trình n y à đã tạo ra bước đột phá lớn cho hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung v GDTH nói riêng. Kà ết hợp với sự quyết tâm đưa giáo dục Việt Nam thoát khỏi tình trạng trì trệ, chạy theo th nh tích. Chính phà ủ v Bà ộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các tỉnh, ng nh thà ực hiện nghiêm túc phong tr o “Haià không” (Nói không với tiêu cực v bà ệnh th nh tích trong giáo dà ục). Chúng ta có thể dễ d ng nhà ận thấy chất lượng giáo dục của các bậc học đã có những chuyển biến tích cực, được xã hội công nhận v to n dân à à ủng hộ. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ nh giáo chà ưa đáp ứng được yêu cầu của sự đổi mới GD hiện nay. Nhiều giáo viên không đủ năng lực sư phạm, trình độ 1 chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp để tham gia giảng dạy v giáo dà ục HS. Đáng tiếc, cá biệt có số ít nh giáo không à đủ tư cách đạo đức đứng trên bục giảng. Nguyên nhân của hiện tượng n y phà ụ thuộc v o rà ất nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề về công tác bồi dưỡng giáo viên. Thực tế tại trường Tiểu học xã Hòa Lạc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, nơi tôi đang công tác, cũng còn nhiều thầy cô giáo chưa đáp ứng được đòi hỏi của đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình v sách giáo khoa mà ới. Hiệu quả chuyên môn còn nhiều hạn chế v bà ất cập, chưa thoả mãn được sự mong đợi của HS v cha mà ẹ HS. Qua tìm hiểu thực tế trong quá trình công tác tại trường, tôi thấy nguyên nhân của sự yếu kém đó l à ở khâu bồi dưỡng giáo viên. Cụ thể l chà ất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới, sinh hoạt chuyên môn còn mang nặng tính hình thức, thiếu sự đa dạng về hình thức tổ chức v phong phú và ề nội dung. Chính vì vậy chưa khuyến khích v lôi cuà ốn giáo viên v o hoà ạt động sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở nh trà ường. Đứng trước những đòi hỏi cấp bách của vấn đề n y, tôi à đã chọn đề t i à Bi“ ện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc” l m tià ểu luận cuối khoá cho khoá học n y và ới mong muốn góp một phần nhỏ bé v o công tác bà ồi dưỡng giáo viên của nh trà ường nơi tôi đang công tác. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề t i “à Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc” nhằm mục đích đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối. Tạo ra động lực mới, giúp GV hứng thú với hoạt động sinh hoạt chuyên môn ở tổ, khối. Từ đó, GV phát huy hết khả năng sáng tạo của bản thân, tạo ra những sản phẩm lao động 2 sư phạm có giá trị. Góp phần tích cực v o công tác nâng cao chà ất lượng dạy và học của nh trà ường. Đồng thời giúp cho tổ khối trưởng có kĩ năng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn linh hoạt v khoa hà ọc, sao cho các buổi sinh hoạt chuyên môn l nhà ững buổi trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nghiêm túc v bà ổ ích nhất đối với tất cả GV 3. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học. Dựa trên những cơ sở khoa học đã được khẳng định của các nh nghiên cà ứu để tìm ra giải pháp tối ưu cho công tác chỉ đạo của nh trà ường. 4.2. Phân tích thực trạng công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc. Tìm ra những th nh công cà ần phát huy v các tà ồn tại, hạn chế cần khắc phục. Từ đó giúp định hướng cho kế hoạch xây dựng v phát trià ển đội ngũ GV, tổ khối trưởng chuyên môn có tay nghề cao. 4.3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc. Đồng thời rút ra kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo BDGV nói chung v công tác tà ổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các tổ khối chuyên môn tiểu học nói riêng. 5. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 3 5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu các văn kiện, nghị quyết BCHTW v cà ấp uỷ Đảng các cấp. Nghiên cứu các chỉ thị, quyết định của chính phủ v Bà ộ GD&ĐT; UBND tỉnh v Sà ở GD&ĐT Lạng Sơn; các văn bản hướng dẫn, các công văn chỉ đạo của Phòng GD huyện Hữu Lũng, về đổi mới giáo dục v nâng cao chà ất lượng đội ngũ nh giáo à đáp ứng sự phát triển của xã hội ng y c ng cao.à à - Nghiên cứu các t i lià ệu BDGV Tiểu học theo chu kỳ BDTX, T i lià ệu BDGV theo chương trình sách giáo khoa mới; T i lià ệu BDCBQL trường Tiểu học; Tạp chí Giáo dục & nh trà ường, Tạp chí Thế giới trong ta, báo Giáo dục v Thà ời đại.v.v 5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Khi triển khai nghiên cứu đề t i tà ại cơ sở trường Tiểu học xã Hòa Lạc, tôi đã sử dụng các phương pháp sau: - Phương pháp quan sát - Phương pháp đ m thoà ại - Phương pháp điều tra thông tin - Phương pháp nghiên cứu kết quả hoạt động - Phương pháp luận đa chiều - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 5.3. Nhóm Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ - Phương pháp thống kê toán học 6. Phạm vi nghiên cứu: Đề t i à “Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn” được 4 nghiên cứu trong thời gian từ năm học 2009-2010 đến năm học 2010 – 2011, tại 4 tổ, khối chuyên môn của trường Tiểu học xã Hòa Lạc. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BIỆN PH P CHÁ Ỉ ĐẠO N NG CAO CHÂ ẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA TỔ, KHỐI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC. Truyền thống hiếu học v nà ền giáo dục Việt Nam đã tồn tại v phát trià ển cùng với sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, nền giáo dục Việt Nam đã có những đóng góp to lớn v o sà ự nghiệp trồng người, xây dựng v bà ảo vệ đất nước. Ng y nay, trong sà ự phát triển của thế giới đương đại cũng như của các quốc gia, giáo dục v à đ o tà ạo ng y c ng trà à ở lên vô cùng quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng v nh nà à ước ta xác định giáo dục đ o tà ạo l quà ốc sách h ng à đầu v à đầu tư cho giáo dục đ o tà ạo l à đầu tư cho sự phát triển. Thực hiện đường lối do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng v lãnh à đạo, trong những năm qua, nền giáo dục Việt Nam đã có những bước phát triển mới, góp phần chuẩn bị tiền đề mạnh mẽ v và ững chắc hơn của sự nghiệp giáo dục trong thế kỷ XXI (Giáo… dục Việt Nam 1945 – 2005. Nh xuà ất bản chính trị Quốc gia – 2005, tr 11). Quan điểm chỉ đạo của nghị quyết Đại hội đại biểu to n quà ốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam, đó l : nâng cao chà ất lượng đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp học, bậc học. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, khắc phục lối truyền thụ một chiều, kh… ắc phục những mặt yếu kém v tiêu cà ực trong giáo dục (Văn kiện Đại hội đại biểu to n quà ốc lần thứ X, tr 97). Đổi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cơ cấu v hà ệ thống tổ chức, cơ chế quản lý để tạo 5 được chuyển biến cơ bản v to n dià à ện của nền giáo dục nước nh , tià ếp cận với trình độ giáo dục của khu vực v thà ế giới; khắc phục cách đổi mới chắp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể thiếu kế hoạch đồng bộ. Phấn đấu xây dựng nền giáo dục hiện đại của dân do dân v vì dân, à đảm bảo công bằng về cơ hội học tập cho mọi người, tạo điều kiện để to n xã hà ội học tập v hà ọc tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước. Ưu tiên h ng à đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy v hà ọc. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy v hà ọc, nâng cao chất lượng đội ngũ GV v tà ăng cường cơ sở vật chất của nh trà ường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của HS Coi trọng bồi dưỡng cho HS khát vọng xây dựng đất nước gi u mà ạnh, gắn liền lập nghiệp của bản thân với tương lai của cộng đồng, của dân tộc, trau dồi cho HS phẩm chất v là ối sống l nh mà ạnh. Triển khai thực hiện hệ thống kiểm định khách quan, trung thực chất lượng giáo dục đ o tà ạo. Ho n chà ỉnh v à ổn định lâu d i hà ệ thống giáo dục quốc dân; chú trọng phân luồng đ o tà ạo … Đẩy mạnh XHHGD&ĐT…Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục v à đ o tà ạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng b o dân tà ộc thiểu số. Tiếp tục ho nà chỉnh hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, mở thêm các trường nội trú, bán trú v có chính sách bà ảo đảm đủ GV cho các vùng n y…à Đổi mới v nâng caoà năng lực quản lý nh nà ước về giáo dục v à đ o tà ạo; nh nà ước thực hiện đúng chức năng định hướng phát triển, tạo lập khung pháp lý v kià ểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh l nh mà ạnh trong giáo dục và đ o tà ạo, chống bệnh th nh tích (Và ăn kiện Đại hội Đại biểu to n quà ốc lần thứ X, Tr 206-209). Tư tưởng chỉ đạo của Đảng đã được cụ thể hoá th nh các và ăn bản pháp quy của nh nà ước. Bộ GD-ĐT đã thay mặt chính phủ xây dựng chiến lược phát triển giáo dục v à đ o tà ạo trong giai đoạn 2001– 2010. Nội dung cơ bản của chiến 6 lược l : khà ắc phục tình trạng bất cập trên nhiều lĩnh vực; tiếp tục đổi mới một cách có hệ thống v à đồng bộ; tạo cơ sở để nâng cao rõ rệt chất lượng v hià ệu quả giáo dục; phục vụ CNH-HĐH, đưa đất nước phát triển nhanh v bà ền vững, nhanh chóng sánh vai cùng các nước phát triển trong khu vực v trên thà ế giới. Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước; của từng vùng, từng địa phương; hướng tới một xã hội học tập. Phấn đấu đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng tụt hậu trên một số lĩnh vực so với các nước phát triển trong khu vực. Ưu tiên nâng cao chất lượng đ o tà ạo nhân lực, đặc biệt chú trọng nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý kinh doanh giỏi v công nhân kà ỹ thuật l nh nghà ề trực tiếp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Đồng thời thích ứng với nhu cầu nguồn nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, của từng vùng v tà ừng địa phương; thực hiện nguyên lý học đi đôi với h nh, giáo dà ục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nh trà ường gắn liền với giáo dục gia đình v giáo dà ục xã hội. Chú trọng giáo dục thể chất v bà ồi dưỡng nhân cách người học. Hiện đại hoá trang thiết bị giảng dạy v hà ọc tập, phòng thí nghiệm, cơ sở thực h nh. Nhanhà chóng áp dụng công nghệ thông tin v o giáo dà ục để đổi mới phương pháp giáo dục v quà ản lý giáo dục. Phát triển đội ngũ nh giáo à đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu v chuà ẩn về chất lượng đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng v hià ệu quả giáo dục. Đổi mới v hià ện đại hoá phương pháp giáo dục. Chuyển từ việc truyền đạt tri thức thụ động, thầy giảng trò nghe sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức; dạy cho người học phương pháp tự học, tự 7 thu nhận thông tin một cách hệ thống v có tà ư duy phân tích, tổng hợp; phát triển được năng lực của mỗi cá nhân; tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của học sinh trong quá trình học tập, hoạt động tự quản trong nh trà ường v tham gia cácà hoạt động xã hội. Trong báo cáo của Chính phủ trước quốc hội khoá XI đã nhấn mạnh việc đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, coi đó l già ải pháp trọng tâm nhằm củng cố v phát trià ển giáo dục một cách vững chắc. Cụ thể l : khà ắc phục kiểu quản lý dạy học buộc giáo viên phải lệ thuộc v o nhà ững quy trình, khuôn mẫu sẵn có, động viên v tà ạo điều kiện để giáo viên được chủ động phát huy sáng kiến trong việc lựa chọn v sà ử dụng các phương pháp giáo dục, thực hiện đều đặn các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học. Đẩy mạnh sản xuất v cungà cấp các phần mềm dạy học, những băng hình dạy học để các nh trà ường tham khảo (T i lià ệu BDQL, Công chức nh nà ước ngh nh giáo dà ục v à đ o tà ạo -Phần 1. Đường lối, chính sách). Xây dựng v phát trià ển đội ngũ trong trường Tiểu học l mà ột biện pháp của người quản lý nhằm xây dựng đội ngũ đủ về số lượng v à đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế xã hội của đất nước, yêu cầu phát triển của giáo dục nói chung v yêu cà ầu phát triển của nh trà ường Tiểu học nói riêng. Mục tiêu cụ thể l : Sà ố lượng v cà ơ cấu của đội ngũ CBQL, giáo viên nhân viên trong nh trà ường đủ v à đồng bộ; năng lực của đội ngũ nói chung v nà ăng lực của từng th nh viên nói riêng à đảm bảo được chất lượng v hià ệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Mọi th nh viên trong nh trà à ường đo n kà ết, thống nhất để thực hiện mục tiêu chung của nh trà ường … Đội ngũ giáo viên Tiểu học ở nước ta tăng nhanh về số lượng v có sà ố lượng lớn nhất. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về số lượng đội ngũ GVTH có một số đặc điểm đặc thù về chất lượng. Trình độ đ o tà ạo ban đầu l nà ăng lực chuyên môn 8 của đội ngũ GVTH có sự không đồng đều. Mấy chục năm qua GVTH chủ yếu được đ o tà ạo ở trình độ thấp, gồm nhiều hệ đ o tà ạo đa dạng. Đa số được đ oà tạo ở trình độ trung học sư phạm. Do yêu cầu cấp thiết của sự phát triển quy mô GDTH, do thiếu nguồn tuyển ở địa phương nhất l mià ền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhiều địa phương đã phải mở lớp đ o tà ạo ngắn hạn, cấp tốc, như các hệ: 7+1, 9+1, th… ậm chí có những địa phương tuyển thẳng người đã học xong THCS (các năm học cuối thập niên 80 đầu thập niên 90) v o dà ạy tiểu học. Đến năm học 1998-1999 đã chấm dứt việc đ o tà ạo ngắn hạn, cấp tốc GVTH. Nghiên cứu lịch sử đ o tà ạo GVTH chúng ta thấy rõ hơn đặc điểm đội ngũ GVTH đa số là trình độ đ o tà ạo thấp. Về năng lực chuyên môn đội ngũ GVTH ở các vùng miền rất khác nhau, thậm chí ngay trong một tỉnh, huyện hay một trường cũng không đồng đều. Đặc điểm trên cũng bộc lộ rõ khi GDTH ho n th nh phà à ổ cập chuyển sang nâng cao chất lượng. Đại hội Đảng to n quà ốc lần thứ IX đã đề ra yêu cầu hiện đại hoá, chuẩn hoá với ng nh giáo dà ục nói chung, với việc xây dựng đội ngũ nói riêng. Để nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH, cần phải hiện đại hoá v chuà ẩn hoá đội ngũ n y. Vià ệc chuẩn hoá đội ngũ GV không chỉ l vià ệc đ o tà ạo v à đ o tà ạo lại đội ngũ cho đạt chuẩn do Luật Giáo dục quy định m còn l quá trình phà à ấn đấu để khắc phục sự không đồng đều của đội ngũ n y và ề mọi mặt, từ phẩm chất đạo đức tới trình độ kiến thức văn hoá, kỹ năng sư phạm. Như vậy trình độ đ o tà ạo mới l yà ếu tố đầu tiên bước v o nghà ề dạy học. Đối với mỗi giáo viên đứng trên bục giảng cần phải phấn đấu tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức v trình à độ văn hoá, cần rèn luyện không ngừng để nâng cao năng lực sư phạm. Bộ GD&ĐT đã đưa ra chuẩn GVTH, coi đó l tiêu chí m mà à ỗi giáo viên cần vận dụng để xem xét bản thân v xác dà ịnh con đường phấn đấu, rèn luyện. Chuẩn GV còn l cà ăn cứ để xây dựng chương trình đ o tà ạo, đ o tà ạo lại GVTH 9 của trường sư phạm, l cà ơ sở để các cấp QLGD xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ. “Chuẩn GVTH” l nhà ững yêu cầu về phẩm chất v nà ăng lực nghề nghiệp đối với người GVTH trong giai đoạn đất nước đang CNH - HĐH, trước công cuộc đổi mới chương trình GDPT nói chung v GDTH nói riêng. “Chuà ẩn GVTH” thể hiện ở ba lĩnh vực: Phẩm chất đạo đức tư tưởng chính trị; kiến thức; kỹ năng sư phạm. Mỗi lĩnh vực có các nội dung cốt lõi, nội dung cốt lõi của mỗi lĩnh vực được cụ thể hoá th nh các yêu cà ầu cần đạt đối với từng cấp độ GVTH. Vì vậy, việc xây dựng v phát trià ển đội ngũ, trọng tâm l vià ệc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ l mà ột vấn đề vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của GDTH, vừa có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục của quốc gia. Nguyên nhân của vấn đề n y l do hà à ạn chế trong lĩnh vực nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tổ khối trưởng chuyên môn. 10 [...]... chất lượng và hiệu quả của SHCM ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc * Thực trạng về chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn: Tất cả các buổi SHCM của tổ khối được thực hiện một cách đồng bộ, bám sát kế hoạch chỉ đạo của Phòng giáo dục và chương trình hoạt động của nhà trường * Thực trạng về công tác chỉ đào của BGH: Ban giám hiệu trường tiểu học xã Hòa Lạc đoàn kết, nhất trí cao trong các quan điểm chỉ đạo. .. đến chất lượng học tập của các em còn nhiều hạn chế Chính vì thế, sự ủng hộ cho giờ dạy của giáo viên cũng gặp không ít khó khăn 13 2.2 Thực trạng chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc, huyện Hữu lũng, tỉnh Lạng sơn 2.2.1 Thực trạng quản lý chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc huyện Hữu lũng tỉnh Lạng sơn * Thực trạng nhận thức về vấn đề này Công tác sinh hoạt. .. Lạc Nguyên nhân chính của vấn đề là ở khâu bồi dưỡng chuyên môn giáo viên của tổ, khối CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA TỔ, KHỐI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HÒA LẠC HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN 3.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên về sự cần thiết của hoạt động SHCM ở tổ khối - Tổ chức cho tập thể giáo viên và đội ngũ tổ khối trưởng nghiên cứu các văn kiện Đại hội...CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA TỔ, KHỐI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HÒA LẠC, HUYỆN HỮU LŨNG TỈNH LẠNG SƠN 2.1 Đặc điểm chung của trường Tiểu học Hòa Lạc huyện Hữu Lũng 2.1.1 Đặc điểm tình hình chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương; sự quan tâm của các cấp , ngành đến công tác giáo dục của nhà trường Nền kinh tế của xã vẫn còn nhiều hạn chế Nguồn thu nhập chủ yếu của người dân địa... cần nhắc nhở nhẹ nhàng, tạo cho họ có cơ hội sửa chữa.Tuy nhiên phải nghiêm khắc với những trường hợp cố ý chây lười trong chuyên môn 21 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận 1.1 Những việc đã làm của tiểu luận Đề tài Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc đã hoàn thành nhiệm vụ và mục đích đề ra, đó là: Đề tài đã nhận định rõ thực chất của vấn đề,... điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước và của các cơ quan chuyên môn Phân tích sâu rộng các thực trạng của công tác bồi dưỡng chuyên môn ở tổ khối của trường Tiểu học xã Hòa Lạc Trên cơ sở đó đã đề xuất một số giải pháp cần thiết cho việc áp dụng có hiệu quả trong thực tế khi vận dụng đề tài này Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài này, tôi thấy rằng công tác chuyên môn và bồi dưỡng chuyên môn là... quả ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng Giúp cho giáo viên có cái nhìn sâu sắc về vấn đề, tạo ra chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận thức cho giáo viên Tập thể giáo viên trường Tiểu học xã Hòa Lạc đã đổi mới tư duy và coi trọng công tác bồi dưỡng giáo viên Đội ngũ tổ khối trưởng đã nhận thức được trách nhiệm và nhiệm vụ cần phải làm để nâng cao chất lượng các giờ sinh hoạt chuyên môn Họ... hiệu, tổ khối trưởng, giáo viên điều chỉnh lại công việc đang làm của mình; từng bước hoàn thiện những nội dung còn thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ và quản lý chuyên môn của mình Đề tài cũng đã góp một phần nhỏ bé vào công việc khắc phục tình trạng chất lượng và hiệu quả thấp trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc; tạo ra sự thay đổi mới trong phương pháp làm việc, nâng cao tính... lý chuyên môn, quản lý trường Tiểu học - CBQL trường Tiểu học, luôn tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ quản lý thông qua các hình thức như: Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, hợp tác tốt với cơ quan quản lý cấp trên, luôn luôn làm mới và hoàn thiện bản thân 3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ tổ khối trưởng chuyên môn - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý chuyên môn, kỹ năng tổ chức hoạt. .. giúp đỡ cả về chuyên môn và năng lực quản lý cho đội ngũ này Hướng dẫn kịp thời và giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong nhiệm vụ và thẩm quyền của họ - Tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ, khối trưởng được cập nhật với các thông tin chuyên môn hữu ích, các tài liệu có liên quan đến chuyên môn và công tác quản lý chuyên môn 3.4 Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ khối - Hình thức . đề t i “à Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc nhằm mục đích đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối. Tạo. cứu Biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ khối ở trường Tiểu học. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt. trạng chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc, huyện Hữu lũng, tỉnh Lạng sơn 2.2.1. Thực trạng quản lý chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học xã Hòa Lạc huyện Hữu

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan