Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường TH đông hải 1

16 359 0
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ, khối ở trường TH đông hải 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC STT 10 11 12 13 14 15 Nội dung A MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài II Mục đích nghiên cứu III Đối tượng nghiên cứu IV Phương pháp nghiên cứu B NỘI DUNG I Cơ sở lý luận II Thực trạng vấn đề III Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, khối nhà trường IV Kết C KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận II Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SKKN Trang 1 1 2 4-10 11 12 12 13 14 15 A MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài: Trong xu phát triển thời kỳ CNH-HĐH đất nước giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hoá phương diện đòi hỏi cá nhân, cấp, ngành cần phải tích cực chủ động đổi để đáp ứng yêu cầu xã hội Việt Nam nói chung giáo dục Việt Nam nói riêng bước đổi hoàn thiện để theo kịp phát triển giới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đảng ta xác định “Đổi giáo dục phải đổi toàn diện từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông đại học…” Nội dung Bộ GD&ĐT thực hiện, là: Đổi nội dung chương trình, sách giáo khoa phương pháp dạy học theo hướng tích cực từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông Trong có dự án phát triển giáo viên Tiểu học chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Các chương trình tạo bước đột phá lớn cho hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung giáo dục Tiểu học nói riêng Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu giáo dục, đòi hỏi lớn trình độ chuyên môn giáo viên Thực tế trường Tiểu học Đông Hải 1, trình độ chuyên môn tập thể sư phạm chưa đồng đều, số giáo viên chưa đáp ứng đòi hỏi đổi phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa mới, đặc biệt mô hình VNEN Nguyên nhân chủ quan số giáo viên chưa nhận thức tầm quan trọng công tác tự bồi dưỡng chuyên môn, mặt khác nguyên nhân khách quan công tác bồi dưỡng giáo viên nhà trường thực chưa tốt Cụ thể chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ khối chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới, sinh hoạt chuyên môn mang nặng tính hình thức, thiếu đa dạng hình thức tổ chức phong phú nội dung Chính chưa khuyến khích lôi giáo viên vào hoạt động sinh hoạt chuyên môn tổ, khối nhà trường Trước đòi hỏi cấp bách vấn đề này, chọn đề tài “Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, khối trường Tiểu học Đông Hải 1” để nghiên cứu thực năm học II Mục đích nghiên cứu: Mục đích sáng kiến nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ khối, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trường Tiểu học Đông Hải III Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ khối trường Tiểu học IV Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: quan sát, đàm thoại, điều tra thông tin, nghiên cứu kết hoạt động, thống kê, tổng kết kinh nghiệm B NỘI DUNG I Cơ sở lí luận: Truyền thống hiếu học giáo dục Việt Nam tồn phát triển với phát triển dân tộc Việt Nam Trong thời kỳ lịch sử, giáo dục Việt Nam có đóng góp to lớn vào nghiệp trồng người, xây dựng bảo vệ đất nước Nhận thức rõ điều đó, Đảng Nhà nước ta xác định giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu đầu tư cho giáo dục đào tạo đầu tư cho phát triển Xây dựng phát triển đội ngũ trường Tiểu học biện pháp người quản lý nhằm xây dựng đội ngũ đủ số lượng đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế xã hội đất nước, yêu cầu phát triển giáo dục nói chung yêu cầu phát triển nhà trường Tiểu học nói riêng Mục tiêu cụ thể là: Số lượng cấu đội ngũ CBQL, giáo viên nhân viên nhà trường đủ đồng bộ; lực đội ngũ nói chung lực thành viên nói riêng đảm bảo chất lượng hiệu hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ Mọi thành viên nhà trường đoàn kết, thống để thực mục tiêu chung nhà trường Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiểu học, cần phải đại hoá chuẩn hoá đội ngũ Việc chuẩn hoá đội ngũ giáo viên không việc đào tạo đào tạo lại đội ngũ cho đạt chuẩn Luật Giáo dục quy định mà trình phấn đấu để khắc phục không đồng đội ngũ mặt, từ phẩm chất đạo đức tới trình độ kiến thức văn hoá, kỹ sư phạm Đối với giáo viên đứng bục giảng cần phải phấn đấu tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức trình độ văn hoá, cần rèn luyện không ngừng để nâng cao lực sư phạm Bộ GD&ĐT đưa chuẩn giáo viên Tiểu học, coi tiêu chí mà giáo viên cần vận dụng để xem xét thân xác định đường phấn đấu, rèn luyện Chuẩn giáo viên để xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo lại giáo viên Tiểu học trường sư phạm, sở để cấp quản lí giáo dục xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ Vì vậy, việc xây dựng phát triển đội ngũ, trọng tâm việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ vấn đề vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt giáo dục Tiểu học, vừa có ý nghĩa to lớn việc thực chiến lược phát triển giáo dục quốc gia Trong vấn đề này, có phần không nhỏ đóng góp nhà trường Tiểu học, đặc biệt hoạt động nâng cao chất lượng dạy học, mà số hoạt động công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, khối II Thực trạng vấn đề: Đặc điểm chung nhà trường: Năm học 2016 - 2017, trường Tiểu học Đông Hải có 11 lớp với 368 học sinh, sở vật chất tương đối khang trang, đẹp Nhà trường có 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên (cả biên chế hợp đồng), đó: - Trình độ Đại học: 18 người - 81.8% (2 CBQL, nhân viên văn phòng, GV văn hóa, GV đặc thù) - Trình độ Cao đẳng: người - 9.1% (1 GV văn hóa, Tổng phụ trách Đội) - Trình độ Trung cấp: người - 9.1% (1 GV văn hóa, GV đặc thù) 1.1.Thuận lợi: - Đảng ủy quyền địa phương quan tâm đến nghiệp giáo dục nhà trường: đầu tư xây dựng sở vật chất, ủng hộ kế hoạch hoạt động giáo dục nhà trường - Phòng Giáo dục tạo điều kiện cho nhà trường giáo viên phát triển lực chuyên môn Nhà trường chủ động lựa chọn áp dụng mô hình Trường học VNEN; giúp nhà trường bồi dưỡng CBQL, GV theo chương trình chung Bộ; tổ chức tập huấn chuyên đề năm học - Trang thiết bị dạy học nhà trường đầu tư, mua sắm theo hướng đại hóa, đảm bảo cho hoạt động giáo dục - Giáo viên nhiệt tình, hăng hái, sáng tạo lao động Nhiều giáo viên có trình độ chuyên môn, có tâm huyết với nghề sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ giao Chất lượng tổ, khối trưởng chuyên môn phần đáp ứng yêu cầu thực tế nhà trường đòi hỏi đổi quản lý chuyên môn theo chương trình GD - Đại phận HS ngoan, tích cực hoàn thành nội dung chương trình học tập 1.2 Khó khăn: - Chưa có đồng trình độ đào tạo, kiến thức sư phạm, lực dạy học, phương pháp giáo dục tập thể sư phạm nhà trường - Một số giáo viên hạn chế trình độ lực chuyên môn Vẫn tình trạng giáo viên dự sinh hoạt chuyên môn mang tính hình thức, không trọng học hỏi, trao đổi - Giáo viên nể nang nhận xét dự, ngại phê bình chuyên môn, không thẳng thắn nhận thiếu sót góp ý cho đồng nghiệp, sợ góp ý làm lòng đồng nghiệp, gây phương hại đến tình cảm cá nhân - Hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn chưa đa dạng, nội dung bồi dưỡng chưa phong phú, phong cách làm việc tổ, khối trưởng chuyên môn chưa khoa học, không hấp dẫn giáo viên tham gia SHCM - Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thiếu số lượng, không đồng bộ, có khả áp dụng vào thực tế nhà trường Đây yếu tố làm ảnh hưởng tới chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ khối - Một phận HS chưa gia đình quan tâm dẫn đến chất lượng học tập em nhiều hạn chế Thực trạng công tác sinh hoạt chuyên môn: 2.1 Về chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn: Tất buổi SHCM tổ khối thực cách đồng bộ, bám sát kế hoạch đạo Phòng giáo dục chương trình kế hoạch hoạt động nhà trường Tuy nhiên, chất lượng chưa cao chưa có đầu tư nhiều nội dung sinh hoạt 2.2 Về chất lượng đội ngũ tổ khối trưởng chuyên môn: Những giáo viên đề bạt làm tổ, khối trưởng chuyên môn cá nhân xuất sắc lĩnh vực chuyên môn nhà trường Họ nhân tố tích cực hoạt động chuyên môn lĩnh vực khác Trình độ chuyên môn tốt kỹ quản lý đạo số hạn chế Nguyên nhân chủ yếu tình trạng họ chưa tập huấn hay đào tạo qua lớp quản lý chuyên môn 2.3 Về công tác đạo BGH: Ban Giám hiệu nhà trường đoàn kết, trí cao quan điểm đạo tổ chức SHCM tổ, khối chuyên môn nhà trường; kiểm soát tình hình hoạt động tổ khối, nắm bắt nhiệm vụ cần thực giai đoạn năm học công tác SHCM Tuy nhiên chưa sát cụ thể tới tất buổi SHCM, tất tổ khối năm học, chưa mạnh dạn đổi phương pháp tổ chức SHCM, chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý đạo hoạt động III Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, khối nhà trường: Để xây dựng tổ chuyên môn tốt, không ngừng suy nghĩ tìm phương án đạo tổ hoạt động có nội dung Thông qua giúp giáo viên bổ sung kiến thức, hoàn thiện kỹ sư phạm Kết công tác quản lý dạy học nhà trường phụ thuộc nhiều vào khả tổ chức, phối hợp cách đồng bộ, khéo léo hợp tác cộng đồng trách nhiệm tập thể sư phạm từ phía người làm công tác quản lý Sau nghiên cứu kĩ văn công tác chuyên môn, cụ thể: Điều 18- Điều lệ trường Tiểu học; C/v số 86/GPE-VNEN việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trường triển khai Mô hình VNEN ngày 18 tháng năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo; Một số văn hướng dẫn khác với kế hoạch năm học, với nhiệm vụ phân công, đạo hoạt động tổ khối bao gồm nội dung sau: + Xây dựng kế hoạch chung tổ theo tuần, tháng, năm học + Xây dựng việc thực quy chế chuyên môn - nội dung chương trình + Xây dựng nội dung tự học, tự bồi dưỡng + Nội dung giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành bồi dưỡng học sinh có khiếu + Nội dung chương trình hoạt động lên lớp + Xây dựng tập thể khối tổ đoàn kết vững mạnh Tìm hiểu, nắm tình hình đội ngũ giáo viên mặt : Để có kế hoạch đạo hợp lí, công việc trước tiên cần nắm tình hình đội ngũ giáo viên khối thông qua số việc làm sau: + Tìm hiểu kĩ hoàn cảnh gia đình, khả công tác, trình độ chuyên môn, sở trường + Trao đổi trực tiếp, gián tiếp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng + Lắng nghe phân tích dư luận phụ huynh, học sinh + Quan sát, theo dõi, đánh giá chất lượng công việc Sau thống BGH, nhà trường thành lập tổ chuyên môn theo quy định Điều lệ trường Tiểu học sau: + Tổ 1,2,3 gồm có 11 đ/c Tổ trưởng: đ/c Lương Thị Điệp; Tổ phó: đ/c Bùi Thị Mai + Tổ 4,5 gồm có đ/c Tổ trưởng: đ/c Nguyễn Thị Hoan; Tổ phó: đ/c Đỗ Thị Thùy + Tuổi đời từ 30 đến 54; Thâm niên giảng dạy thấp tháng, cao 31 năm + Trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên + Nhiều đ/c đạt GV giỏi cấp sở cấp Tỉnh nhiều năm, phân công khối, tổ Đây điều kiện thuận lợi để thành viên khối, tổ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Xây dựng kế hoạch quy chế hoạt động tổ khối Trước xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chuyên môn cần thực quy chế sau: - Đảm bảo thời gian sinh hoạt tổ khối theo định kì: lần/ tuần - Mạnh dạn phát biểu ý kiến, thống kế hoạch tổ - Đoàn kết, tương thân tương sẵn sàng giúp công tác sinh hoạt - Nắm vững nhiệm vụ tổ chuyên môn - Có ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành phân công tổ, nhà trường - Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, ham học hỏi, tự bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ nghiệp vụ rèn luyện đạo đức tác phong sư phạm để “Mỗi thầy giáo, cô giáo gương sáng cho HS noi theo” Căn vào tình hình thực tế trường, tổ, tất giáo viên tổ tự xây dựng kế hoạch cá nhân, tham gia xây dựng kế hoạch tổ cam kết thực số kế hoạch sau: - Kế hoạch hoạt động năm học, tháng, tuần - Kế hoạch dạy học học kì - Kế hoạch kiểm tra, đánh giá HS môn học theo giai đoạn - Kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng - Kế hoạch giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành nội dung học tập, bồi dưỡng học sinh khiếu - Kế hoạch tham gia phong trào: Giáo viên dạy giỏi, VSCĐ, … - Kế hoạch hoạt động lên lớp Yêu cầu kế hoạch phải sát, có giải pháp thiết thực mang tính khả thi cao Việc thực quy chế chuyên môn thực chương trình: Tổ chuyên môn tổ chức quan trọng nhất, đảm bảo chức thực thi hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ công tác nhà trường.Vì vậy, tổ cần thực tốt: * Quy chế chuyên môn: - Đối với giáo viên + Thực đủ loại hồ sơ sổ sách, cần đảm bảo nội dung cập nhật số liệu xác như: Sổ tổng hợp kết đánh giá giáo dục Tiểu học, sổ hội họp, sổ dự giờ, nhật kí công việc, Bên cạnh đó, giáo viên thực bảo quản tốt hồ sơ lớp sổ theo dõi chuyên cần học sinh, sổ liên lạc, sổ khám sức khỏe + Kế hoạch học: Soạn đúng, đủ nội dung dung chương trình (không cắt xén bỏ bớt tùy ý) thể rõ hoạt động thầy trò nội dung thông tin cần chuyển tải đến học sinh + Đảm bảo ngày công, không trễ sớm, bỏ bỏ lớp tùy tiện + Mỗi học kì đăng ký thao giảng tiết dự tiết/ tuần có chất lượng + Lập kế hoạch dạy học tuần, lên lớp phải có giáo án đồ dùng dạy học phù hợp với dạy + Thực việc nhận xét đánh giá theo quy định đồng thời phải rèn cho học sinh phương pháp tự chữa yêu cầu biết kiểm tra đánh giá bạn - Đối với tổ khối: + Thực đủ loại sổ: Sổ kế hoạch, Sổ sinh hoạt chuyên môn, Sổ thực chuyên đề, Sổ kiểm tra chuyên môn + PHT ký kiểm tra kế hoạch học giáo viên tổ lần/tuần, ghi rõ nhận xét + Một số loại sổ khác, hàng tháng tổ khối trưởng kiểm tra lần để theo dõi đôn đốc việc thực cho tốt * Thực nội dung chương trình Muốn đạo tốt việc thực chương trình, Phó Hiệu trưởng phải nắm vững nội dung chương trình khối lớp, triển khai trao đổi với giáo viên sinh hoạt chuyên môn vào đầu năm học để giáo viên nắm mục tiêu nhiệm vụ, đặc trưng môn học Qua đó, giáo viên nhận thức tầm quan trọng môn học để chọn phương pháp thích hợp giảng dạy đạt chất lượng cao Để đạt yêu cầu này, GV phải: + Nghiên cứu kĩ chương trình Hướng dẫn tài liệu học + Xác định mục tiêu, kiến thức, kĩ cần đạt môn học, chương, học (Dựa vào QĐ số 16) + Soạn kế hoạch lên lớp đảm bảo nội dung kiến thức, kĩ theo mục tiêu yêu cầu kết hợp tổ chức hoạt động dạy học đa dạng, phong phú + Có kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học có tự làm đồ dùng dạy học để bổ sung cho tiết dạy thêm sinh động Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên: 4.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên cần thiết hoạt động SHCM tổ khối: - Tổ chức cho tập thể giáo viên đội ngũ tổ khối trưởng nghiên cứu văn kiện Đại hội Đảng, nghị Đảng cấp Giúp GV tiếp cận nghiên cứu, học tập gương, đạo đức Hồ Chí Minh thông qua tài liệu sẵn có sưu tầm - Tạo hội để GV phát huy vai trò người thầy, giúp giáo viên tự hoàn thiện phẩm chất nhân cách Mỗi GV xứng đáng gương sáng cho học sinh nhân dân nhân cách, phẩm chất đạo đức, tinh thần học tập - Giúp giáo viên thận thức sâu sắc cần thiết công tác sinh hoạt chuyên môn nhà trường nói chung tổ khối nói riêng Coi quyền lợi, nghĩa vụ mà người giáo viên cần phải làm tốt để đáp ứng đòi hỏi công tác giáo dục ngày cao Họ phải hiểu rằng, muốn có chỗ đứng vững chắc, bền chặt ngành giáo dục thiết phải tự học, tự bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, đạo đức nhà giáo 4.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ tổ, khối trưởng chuyên môn: - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý chuyên môn, kỹ tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn cho tất giáo viên phân công làm công tác tổ, khối trưởng nhà trường - Có kế hoạch quy hoạch giáo viên làm công tác tổ, khối trưởng dài hạn, có bổ sung, kế thừa thường xuyên - Tạo động lực tốt cho tổ, khối trưởng phát huy lực thân, khuyến khích kịp thời điển hình tiên tiến xuất sắc công tác quản lý đạo chuyên môn - BGH thường xuyên quan tâm giúp đỡ chuyên môn lực quản lý cho đội ngũ Hướng dẫn kịp thời giải nhanh chóng vướng mắc nhiệm vụ thẩm quyền họ - Tạo điều kiện tốt cho tổ, khối trưởng cập nhật với thông tin chuyên môn hữu ích, tài liệu có liên quan đến chuyên môn công tác quản lý chuyên môn 4.3 Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường Những thay đổi không ngừng diễn đời sống kinh tế - xã hội đất nước, tiến to lớn khoa học công nghệ đòi hỏi người phải học, học nữa, học Do đó, người làm công tác quản lý cần tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng chuyên môn nhằm đáp ứng theo nhu cầu xã hội Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên công việc hàng đầu cần quan tâm Đây công việc thiếu suốt trình giảng dạy giáo viên Nếu giáo viên có chuyên môn vững vàng sâu rộng chất lượng giáo dục lên Vì vậy, giáo viên phải bồi dưỡng kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức kĩ có đủ lực dạy tốt môn khối lớp phân công Giáo viên học tập, bồi dưỡng số hình thức sau: * Tự bồi dưỡng: Công tác tự học, tự bồi dưỡng giáo viên công việc quan trọng, cần thiết Tuy vậy, GV nhận thấy tầm quan trọng Một số giáo viên có tính ỷ lại, ngại khó, ngại nghiên cứu, tìm hiểu, chép đồng nghiệp Chính vậy, để khắc phục để công tác tự học, tự bồi dưỡng mang tính thiết thực, không hình thức, BGH thống sau: + Xây dựng kế hoạch cụ thể tuần, tháng xuyên suốt năm học + Nội dung tự học, tự bồi dưỡng khối tổ khác Khối nào, giáo viên chưa vững vàng kiến thức kỹ tự học, tự bồi dưỡng phần + Nghiên cứu kỹ tài liệu tham khảo như: Tạp san Giáo dục tiểu học, Toán tuổi thơ, Văn học tuổi thơ, Đổi phương pháp dạy học Xây dựng nội dung cụ thể để khối tổ sinh hoạt + Tổ chức dự rút kinh nghiệm khối tổ Thao giảng cấp trường lần/ kỳ + PHT trực tiếp sinh hoạt với tổ vào buổi sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề * Bồi dưỡng tập trung: + Giáo viên bồi dưỡng thông qua khóa học, đợt tập huấn bồi dưỡng chuyên môn PGD tổ chức, tham gia sinh hoạt chuyên môn Cụm rút kinh nghiệm từ trường bạn + GV bồi dưỡng thông qua chuyên đề nhà trường tổ chức Cụ thể: Trong năm học 2016 - 2017, nhà trường tổ chức cho GV hội thảo chuyên đề Tập huấn Thông tư 22 Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá Học sinh Tiểu học; Nâng cao lực đề kiểm tra theo Thông tư 22 Bộ Giáo dục Đào tạo Từ giúp cho GV nâng cao kỹ bao quát nội dung chương trình, tổ chức hoạt động giảng dạy - giáo dục; kỹ nhận thức, giải tình xảy trình giảng dạy - giáo dục; kỹ nhận xét, đánh giá lực, phẩm chất, học sinh Các kỹ có sở trình rèn luyện, học tập rút kinh nghiệm không ngừng thân của đồng nghiệp qua chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn * Trao đổi, giao lưu chuyên môn qua mạng Thực chủ đề năm học, BGH nhà trường động viên tạo điều cho giáo viên sử dụng công nghệ thông tin dạy học để giáo viên tự thiết kế giảng điện tử thực giảng dạy tiết thao giảng, thi giảng, Toàn trường có 17/19 GV biết soạn giáo án vi tính dạy giáo án điện tử, 18/19 GV biết truy cập thông tin mạng Đây điều kiện giúp giáo viên nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm 4.4 Nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối: - Hình thức tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn phải thường xuyên thay đổi cho phù hợp với thực tế điều kiện vật chất, tính chất công việc; yêu cầu, đòi hỏi công tác bồi dưỡng giáo viên - Nội dung SHCM phải cập nhật thường xuyên vấn đề, nội dung mới; vận dụng phù hợp với thực tế nhà trường - Phương pháp bồi dưỡng phải linh hoạt, hiệu tới đối tượng giáo viên cụ thể Vận dụng số phương pháp bồi dưỡng sau: Phương pháp bồi dưỡng trực tiếp; phương pháp bồi dưỡng gián tiếp thông qua hội giảng, dự thăm lớp, trao đổi nghiệp vụ.vv ; thực tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên; tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm điển hình tốt tổ trường; tổ chức nghiên cứu tài liệu học tập văn đạo, hướng dẫn chuyên môn cấp - Tạo điều kiện cho cá nhân có lực phát triển; động viên giáo viên yếu phấn đấu, giúp họ dự giáo viên có chuyên môn vững nhiều; phân công cụ thể cho giáo viên có chuyên môn tốt kèm giáo viên có chuyên môn yếu – lấy hiệu việc giúp đỡ để xét thi đua cuối năm Khen thưởng động viên kịp thời cá nhân, tập thể tốt, lao động sáng tạo có hiệu cao; nhắc nhở, giúp đỡ giáo viên chưa tích cực, hạn chế công tác bồi dưỡng; công nhận kịp thời cố gắng cá nhân - Phương tiện bồi dưỡng: Là tài liệu bồi dưỡng theo chương trình chung, băng, đĩa hình; tạp chí, hoạ báo; có nội dung liên quan đến chuyên môn cần bồi dưỡng cho giáo viên.vv Việc phụ đạo học sinh chưa hoàn thành, bồi dưỡng học sinh có khiếu: 5.1 Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành: Lưu ban, bỏ học vấn đề khó cho việc hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học Muốn giảm HS lưu ban, bỏ học biện pháp tốt tổ chức phụ đạo Vì vậy, tổ cần: + Thông qua kiểm tra chất lượng đầu năm, nắm danh sách học sinh chưa hoàn thành lớp + Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến em học chưa hoàn thành + Phân loại mức độ kiến thức bị hỏng cần bổ sung + Lập kế hoạch phụ đạo kết hợp phân công giáo viên phụ trách hàng tuần + Thường xuyên thông báo đến phụ huynh mức độ tiến HS để hỗ trợ tốt gia đình + Tổ chức kiểm tra kết thực thi học kì để có giải pháp sát thực tế 5.2 Bồi dưỡng học sinh có khiếu Học sinh có khiếu lực lượng nòng cốt phong trào học tập nhà trường Do đó, công tác bồi dưỡng học sinh có khiếu quan tâm có kế hoạch thực từ đầu năm học, cụ thể: + Động viên tạo điều kiện cho HS thi Giải Toán mạng, thi Olympic Tiếng Anh Thành lập câu lạc từ đầu năm học + Chọn giáo viên có lực tham gia công tác bồi dưỡng Công tác phong trào: Việc thực phong trào nhà hỗ trợ tốt cho công tác dạy học Muốn tổ khối tham gia có hiệu quả, tiến hành sau: - Xây dựng kế hoạch từ đầu năm học số phong trào GVG - HSG, phong trào VSCĐ, phong trào tự làm ĐDDH, … - Triển khai đến tổ khối lần sinh hoạt chuyên môn - Khối đăng ký số lượng thành viên tham gia theo kế hoạch phong trào nhà trường phát động theo thời điểm - Riêng phong trào GVG, Ban giám hiệu phối hợp với ban chấp hành Công đoàn vận động, động viên giáo viên đăng ký thi đua hỗ trợ xây dựng tiết thi giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm, … để GV an tâm tham gia, giáo viên giảng dạy nhiều năm đủ tiêu chuẩn theo quy định công tác thi đua - khen thưởng Việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giáo viên với tập thể tổ chuyên môn, giáo viên với học sinh: 7.1 Xây dựng mối quan hệ giáo viên với tập thể tổ: - Tuy thành viên tổ có đặc điểm riêng khác lực sư phạm, trình độ chuyên môn,…nhưng họ có chung mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ năm học Đó sở mối quan hệ cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể ngược lại - Tăng cường việc xây dựng quan hệ thành viên tập thể từ tính cách người lòng yêu mến, tôn trọng đồng nghiệp, quan tâm hợp tác giáo dục, lo lắng công việc chung tổ, nhà trường, biết trách nhiệm với xã hội, có ý thức tổ chức tinh thần kỉ luật, tôn trọng lãnh đạo - Dân chủ hóa hoạt động tổ, tạo điều kiện cho thành viên tham gia vào công việc chung, tích cực đóng góp xây dựng tập thể vững mạnh - Biết lắng nghe, phân tích dư luận quần chúng, giải kịp thời mâu thuẫn, thắc mắc, tạo hòa hợp thống gắn bó thành viên tổ với 10 - Tổ trưởng giáo viên phải thực đoàn kết, mạnh dạn phê bình tự phê bình, thực công xử sự, tạo tin yêu tập thể - Bất kì giáo viên có ảnh hưởng giáo dục rộng rãi đến tập thể tổ chuyên môn ngược lại Đồng thời học sinh trực tiếp nhận giáo dục tập thể giáo viên, chất lượng học sinh tùy thuộc tinh thần trách nhiệm lực chuyên môn giáo viên mà tùy thuộc vào phối hợp giáo dục giáo viên Do đó, quan hệ cá nhân với tập thể quan trọng, nhiều thành viên tổ tốt tạo thành tập thể vững mạnh ngược lại tập thể vững mạnh tạo điều kiện tiến cá nhân Vì thế, sinh hoạt tập thể tổ chuyên môn điều kiện để giáo viên phối hợp giúp đỡ lẫn mặt đồng thời thống nhận thức hành động nhằm đạt hiệu công tác cao Chúng thấy giáo viên nhận thức rõ mối quan hệ thành viên tổ tích cực tham gia vào hoạt động tổ chuyên môn, mà hoạt động trước tiên công tác chủ nhiệm 7.2 Xây dựng tốt mối quan hệ giáo viên học sinh: Để tạo mối quan hệ giáo viên học sinh, giáo viên phải thực tốt công tác chủ nhiệm lớp Thông qua công tác chủ nhiệm, giáo viên xây dựng lớp học hoàn chỉnh như: - Có Hội đồng tự quản mạnh dạn, nổ biết quản lý lớp tốt - Lớp học có nếp, biết giữ trật tự học - Có thói quen học tập tốt, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực học tập học sinh góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học - Có tinh thần đoàn kết, giúp họat động lớp - Các em gần gũi, thân thiện với bạn bè, với thầy cô qua tiết sinh hoạt lớp, hoạt động Ngoài ra, giáo viên cần tìm hiểu thêm đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh gia đình học sinh lớp để có biện pháp giúp đỡ đồng thời tạo cho em có niềm vui tự tin đến trường, đến lớp Mối quan hệ tình bạn, tình đồng chí thành viên tổ có tốt hay không kĩ lãnh đạo, tổ chức hoạt động người tổ trưởng Do đó, việc chọn tổ trưởng cho tổ chuyên môn dễ người làm công tác quản lý 7.3 Xây dựng người tổ trưởng chuyên môn: Muốn đạo tốt hoạt động tổ, Ban giám hiệu cân nhắc chọn giáo viên có lực quản lý phải là: - Người tích cực đầu, xung phong gương mẫu hoạt động, có kiến thức vững vàng, hoạt động phải có kế hoạch - Người nhiệt tình, kiên quyết, giám định, chịu trách nhiệm với công việc, am hiểu công việc đồng thời có nhiều đóng góp tích cực việc xây dựng tập thể vững mạnh - Người bạn đồng hành, đồng chí chân thành, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp vật chất lẫn tinh thần Điều cốt lõi biết động viên tinh thần, khích lệ cố gắng phấn đấu thành viên tổ 11 Tổ trưởng người đứng đầu khối, chịu quản lý ban giám hiệu nhà trường Tổ trưởng có nhiệm vụ truyền lại đạo hoạt động nhà trường hoạt động dạy học Vì vậy, người tổ trưởng phải có uy tín tập thể tín nhiệm 7.4 Xây dựng trình tự việc sinh hoạt tổ chuyên môn sau: - Nhận xét, đánh giá hoạt động thời gian qua (nêu rõ ưu điểm, tồn nguyên nhân, cách khắc phục) - Phương hướng hoạt động thời gian tới - Trao đổi chuyên môn + Thống số hình thức phương pháp dạy học + Giải vướng mắc có nội dung khó trình giảng dạy + Hoặc nghiên cứu số nội dung cần quan tâm Tạp san Giáo dục tiểu học, Toán tuổi thơ hay Văn học tuổi thơ Để việc trao đổi chuyên môn tổ đạt hiệu quả, hướng dẫn tổ phân công thành viên đảm nhận nghiên cứu nội dung, phương pháp dạy học môn học triển khai tổ vào lần sinh hoạt tổ tuần tháng Tổ chức thực chuyên đề dạy học thông qua tiết dạy minh họa để so sánh kiểm định việc vận dụng lý thuyết vào thực hành Qua tiết, ngồi lại nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm cách thẳng thắn với tinh thần giúp tiến Tóm lại, nhằm đánh giá hoạt động chuyên môn tổ, vừa theo dõi vừa tham gia sinh hoạt với tổ 2lần/tháng Bên cạnh tham gia dự giờ, với tổ trao đổi thêm số sáng kiến kinh nghiệm đồng nghiệp sưu tầm mạng để phân tích, tổng hợp hay, hoạt động dạy học học tập lấy làm hành trang để giải vấn đề mà thực tế nhà trường vướng mắc, hạn chế IV Kết quả: Sau gần năm áp dụng biện pháp đạo hoạt động tổ chuyên môn, thấy tổ có chuyển biến đạt kết đáng kể sau: - Xây dựng tốt nếp sinh hoạt, nội dung phong phú, có chất lượng - Các thành viên khối đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm hoạt động, có ý thức tự học tự bồi dưỡng để nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần phấn đấu đăng ký GVG cấp - Nhiều giáo viên chuyên tâm việc tích lũy vốn kiến thức mà thực hồ sơ sổ sách đẹp hình thức, phong phú nội dung - Qua sinh hoạt tổ bổ sung cho giáo viên kiến thức kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành - Thực tốt quy chế chuyên môn Thực giảng dạy nhiệt tình, nội dung chương trình theo Chuẩn kiến thức kỹ nội dung giảm tải theo C/v 5842 BGD ĐT 12 - Thực tốt công tác chủ nhiệm lớp: xây dựng nếp lớp tự quản, trì sĩ số 100%, gắn bó chặt chẽ với gia đình học sinh thông qua việc tham gia có hiệu cao phong trào trường, thành phố tổ chức tổ chức - 100% học sinh thực đủ nhiệm vụ người HS, có đạo đức tác phong tốt, có tinh thần thái độ học tập đắn phương pháp tự học lớp nhà C KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận: Qua thực tiễn cho thấy: Nhân cách người giáo viên thực định chất lượng giảng dạy giáo dục Một tập thể tốt thành viên tốt nhiều thành viên tốt xây dựng tập thể vững mạnh Tập thể vững mạnh hoạt động tổ đạt hiệu cao Vì vậy, sau thời gian nghiên cứu áp dụng biện pháp đạo hoạt động sinh hoạt chuyên môn tổ khối nêu trên, rút số kết luận học kinh nghiệm sau: - Người làm công tác quản lý phải có trình độ chuyên môn tinh thông nghiệp vụ, kĩ quản lí Trên sở có khả áp dụng đầy đủ biện pháp theo chức năng: xây dựng kế hoạch, tổ chức, đạo, kiểm tra Luôn đổi phương pháp quản lý phù hợp với điều kiện thực tế công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên - Phải am hiểu, say mê với công tác chuyên môn; biết sử dụng vi tính, thiết kế kế hoạch học; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chuyên môn hoạt động có hiệu - Biết nắm bắt sử dụng thông tin từ tổ chuyên môn để định xác, hữu hiệu công việc - Có lực phân tích, tổng hợp, khái quát vấn đề đúc rút thành nghị chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế đơn vị - Phải tạo điều kiện giúp đỡ tổ chuyên môn hoạt động mục tiêu định - Muốn nâng cao chất lượng dạy học, người làm công tác quản lý cần ý đến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, tập trung vào việc thực đổi PPDH theo môn học, học; đổi cách kiểm tra - đánh giá HS theo chuẩn kiến thức kĩ Đồng thời phải coi trọng công tác tự học, tự bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra tự bồi dưỡng - Phải biết chọn người tổ trưởng người có lực quản lý, có tay nghề vững vàng, có uy tín với tập thể, đặc biệt phải có tính đoán song phải biết tôn trọng lắng nghe ý kiến tổ viên - Thường xuyên tham gia sinh hoạt với tổ để giải thắc mắc tổ đạo kịp thời - Tổ chức chuyên đề dạy học để tổ chuyên môn nghiên cứu, trao đổi, giao lưu với đồng nghiệp nhằm tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tinh thần 13 tập thể góp phần xây dựng nhà trường ngày vững mạnh tiến lên theo phát triển không ngừng xã hội Kiến nghị: - Đối với Sở GD&ĐT Phòng GD&ĐT: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên môn cho giáo viên làm tổ, khối trưởng chuyên môn Trên số kinh nghiệm mà đúc kết trình nghiên cứu thực trường Tiểu học Đông Hải Tôi mong đóng góp chân tình đồng chí để nội dung sáng kiến hoàn thiện hơn, áp dụng có hiệu cao trình thực thời gian tới Đông Hải, ngày 10 tháng năm 2017 Xác nhận Tôi xin cam đoan SKKN mình, Thủ trưởng đơn vị không chép, copy người khác Người thực Trần Thị Thủy TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày tháng năm 2006 Bộ GD&ĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông Điều lệ trường Tiểu học Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18 tháng năm 2014 Bộ GD&ĐT việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trường triển khai mô hình VNEN 14 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Trần Thị Thuỷ 15 Chức vụ đơn vị công tác: Phó Hiệu trưởng, trường Tiểu học Đông Hải - TP Thanh Hoá TT Tên đề tài SKKN Năm học đánh giá xếp loại Một số kinh nghiệm sử dụng đồ dùng dạy học toán lớp 2 Kết Cấp đánh đánh giá giá xếp loại xếp loại (Phòng, Sở, (A, B, Tỉnh ) C) Sở C 2004-2005 Sở C 2006 - 2007 Phòng A 2010-2011 Phòng B 2012-2013 Sở C 2014-2015 Một số kinh nghiệm dạy kể chuyện nghe, đọc cho học sinh lớp Một số biện pháp nâng cao chất lượng chữ đẹp cho học sinh lớp Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi môn Khoa học cho học sinh lớp 5 Một số biện pháp phối hợp điều tra, cập nhật, xử lí liệu PCGD-XMC bậc tiểu học phần mềm trực tuyến trang chủ 16 ... cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ khối, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trường Tiểu học Đông Hải III Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ khối. .. Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, khối trường Tiểu học Đông Hải 1 để nghiên cứu th c năm học II Mục đích nghiên cứu: Mục đích sáng kiến nhằm đổi mới, nâng cao. .. nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm 4.4 Nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối: - Hình th c tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn phải th ờng xuyên thay đổi cho phù hợp với th c

Ngày đăng: 10/08/2017, 10:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan