giáo án ôn tập toán 7 cả năm

72 2,927 31
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:47

Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 Ngày soạn : 05/09/2013 Ngày giảng: 12/09/2013 Tit 1 ễN CC GểC TO BI MT NG THNG CT HAI NG THNG I. Mc tiờu * Kin thc: HS c ụn li kin thc v gúc so le trong, gúc ng v v khi no hai gúc so le trong bng nhau, hai gúc ng v bng nhau. * K nng: HS nhn bit c cp gúc so le trong, cp gúc ng v, cp gúc trong cựng phớa. * Thỏi : T duy, tp suy lun, phỏt trin t duy suy lun cho HS. II. Chun b - Phng phỏp: Nờu v gii quyt vn , trc quan nờu vn , thc hnh. - Chun b: 1. Giỏo viờn: Thc thng, thc o gúc. 2. Hc sinh: c trc bi, Thc thng, ờ ke, thc o gúc, thc thng. III. Hot ng dy hc 1. n nh 2. Kim tra bi c (5) Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 1 Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 2 Trờng THCS Hoàng Đồng Cõu hi ỏp ỏn ? Nờu t/c cỏc gúc to bi mt /thng ct hai /thng ? V hỡnh ? (SGK-89) 3. Bi mi (35) Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Ni dung ghi bng H1: Luyn tp (10) Bi 1. Bit a//b. Mt /thng c ct hai /thng a v b, khi ú mi kt qu sau õy l ỳng hay sai ? a) Mi cp gúc so le trong bng nhau. b) Mi cp gúc ng v bng nhau. c) Mi cp gúc trong cựng phớa bự nhau. Bi 2. Cho hỡnh v, hóy cho bit trong mi trng hp ú 2 /thng a v b cú song song vi nhau hay khụng ? Vỡ sao ? ? Nờu cỏch nhn bit hai ng thng // ? Bi 1. Mi kt qu trờn u ỳng vỡ nú thuc mt trong cỏc du hiu nhn bit v 2 ng thng song song. Bi 2. - Hỡnh a), b), c) hai ng thng a v b song song vi nhau vỡ: * Hỡnh a) ta s suy ra 2 gúc trong cựng phớa bự nhau. * Hỡnh b) ta s suy ra c 2 gúc ng v bng nhau. * Hỡnh c) ta s suy ra c 2 gúc ng v bng nhau hoc 2 gúc trong cựng phớa bự nhau. - Hỡnh d) hai ng thng a v b khụng song song vi nhau vỡ hai gúc trong cựng phớa khụng bự nhau. - Bng thc thng, ờ ke H2: Bi tp chng minh (20) Bi 3. Cho hỡnh v. a) Hai ng thng Mz v Ny cú song song vi nhau hay khụng ? Vỡ sao ? b) Hai ng thng Ny v Ox cú song song vi nhau hay khụng ? Vỡ sao ? GV: y/c hs c , quan sỏt hỡnh v suy ngh lm bi. - Gi ý hs: K cỏc tia i Ny / , Mz / , Ox / , tớnh, ch ra cỏc cp gúc ng v bng nhau, rỳt ra zz / //yy / , xx / //yy / . T ú suy ra - Hs v hỡnh v túm tt bi toỏn - Hs k tia i Ny / , Mz / , Ox / . - Nờu cỏc cp gúc ng v Bi 3. a) V Ny / l tia i ca Ny, Mz / l tia i ca Mz. Khi ú gúc Mny / k bự vi gúc MNy, do ú ã / MNy =30 0 . T ú suy ra /thng zz / //yy / vỡ cú mt cp gúc ng v bng nhau (cựng bng 30 0 ) Vy Mz//Ny. b) Vỡ ã ã ã 0 / 0 / 0 90 , 30 60MNO MNy ONy= = = . V tia Ox / l tia i ca tia Ox. Khi ú gúc Nox / k bự vi gúc A B D C E F G H a b a b a b a b 35 0 35 0 36 0 144 0 50 0 130 0 115 0 55 0 a) b) c) d) M N O y t z x 30 0 150 0 120 0 M N y t z x 30 0 150 0 120 0 30 0 x / z / y / O Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 Rút kinh nghiệm : Ngày soạn : 11/09/2013 Ngày giảng: 19/09/2013 Tit 2 LUYN TP LY THA CA MT S HU T LUYN TP LY THA CA MT S HU T I. Mc tiờu * Kin thc: Cng c cho HS nm vng kin thc c bn v ly tha ca mt s hu t, ly tha ca mt ly tha. * K nng: Vn dng cỏc kin thc v ly tha gii cỏc BT c th. * Thỏi : Giỏo dc tớnh cn thn, chớnh xỏc v kh nng suy lun ca hc sinh. II. Chun b - Phng phỏp: Nờu v gii quyt vn , trc quan nờu vn , thc hnh. - Chun b: 1. Giỏo viờn : Thc thng, phn mu, ờ ke. 2. Hc sinh : c trc bi, thc thng, bỳt chỡ, ờ ke ty. III. Hot ng dy hc 1. n nh 2. Kim tra bi c (8) Cõu hi ỏp ỏn GV: Nờu ln lt tng cõu hi, HS tr li, sau ú GV nhn xột, b sung, thng nht cỏch tr li, nhc li cõu t li, khc sõu cho HS. ? Nờu /n ly tha bc n ca mt s hu t x, vit cụng thc biu th /n ú ? Cho VD ? ? Trong cụng thc ú x c gi l gỡ ? n c gi l gỡ ? Cú quy c nh th no v cỏch vit ? ? Nờu cụng thc tớnh ly tha ca mt tớch v ly tha ca mt thng cựng c s ? Cho VD ? ? Nờu cụng thc tớnh ly tha ca mt ly tha ? Cho VD ? ? Nờu cụng thc tớnh ly tha ca mt tớch ? Cho VD ? ? Nờu cụng thc tớnh ly tha ca mt thng ? Cho VD ? HS: Suy ngh, tr li theo HD ca GV. 1. Ly tha bc n ca mt s hu t x, kớ hiu x n l tớch ca n tha s x. x n = . . x x x x 142 43 (x , , 1Q n N n > ) VD: 2 4 = 2.2.2.2; 3 6 = 3.3.3.3.3.3 * Trong cụng thc ú x c gi l c s, n c gi l s m. * Quy c: x 1 = x; x 0 = 1 (x 0) 2. a) Ly tha ca mt tớch: x m . x n = x m + n VD: 2 3 .2 5 = 2 3+5 = 2 8 ; 3 2 .3 4 = 3 6 . b) Ly tha ca mt thng: x m : x n = x m - n (x 0,m n ) VD: 2 5 : 2 3 = 2 5 -2 = 2 3 = 8 ; 3 6 : 3 4 = 3 2 . 3. Ly tha ca mt ly tha: ( ) . n m m n x x= VD: (3 2 ) 4 = 3 8 , (5 2 ) 3 = 5 6 4. Ly tha ca mt tớch: (x.y) n = x n . y n VD: (2.3) 2 = 2 2 .3 2 ; (2.5) 3 = 2 3 . 5 3 5. Ly tha ca mt thng: n n n x x y y = ữ (y 0) VD: 2 2 2 2 2 4 ; 3 3 9 = = ữ 3 3 3 3 3 27 4 4 64 = = ữ 3. Bi mi (25) Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 3 Trờng THCS Hoàng Đồng n tha s Gi¸o ¸n ¤n to¸n 7 N¨m häc 2013- 2014 Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung ghi bảng HĐ1: Luyện tập (25’) 1. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của 1 lũy thừa của 1 số hữu tỉ: a) (-5) 2 .(-5) 3 ; b) (0,75) 3 :0,75; c) (0,2) 10 :(0,2) 5 ; d) 3 50 125 ; e) 10 10 8 4 ; h) 4 2 1 7     −    ÷       - Gv y/c 3 hs lên bảng - Hs 1: a; b - Hs 2: c; d - Hs 3: e; h 1. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của 1 lũy thừa của 1 số hữu tỉ: a) (-5) 2 .(-5) 3 = (-5) 5 b) (0,75) 3 :0,75 = (0,75) 2 c) (0,2) 10 :(0,2) 5 = (0,2) 5 d) 3 50 125 = 3 3 3 3 50 50 10 5 5   = =  ÷   e) 10 10 8 4 = 10 10 10 10 2 .4 2 4 = ; h) 4 2 1 7     −    ÷       = 8 1 7   −  ÷   2. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của 1 lũy thừa của 1 số hữu tỉ: a) 10 8 .2 8 ; b) 10 8 :2 8 ; c) 25 4 .2 8 d) 15 8 .9 4 ; e) 27 2 : 25 3 . GV: y/c 4 HS làm trên bảng, ở dưới HS làm vào vở nháp 6, sau đó cho HS nhận xét, bổ sung. GV: Nx, bổ sung, thống nhất cách làm. - 4 HS làm trên bảng - HS nhận xét, bổ sung. 2. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của 1 lũy thừa của 1 số hữu tỉ: a) 10 8 .2 8 = (10.2) 8 = 20 8 b) 10 8 :2 8 = (10:2) 8 = 5 8 ; c) 25 4 .2 8 = 5 8 .2 8 = (5.2) 8 = 10 8 d) 15 8 .9 4 = 15 8 .3 8 = (15.3) 8 = 45 8 e) 27 2 : 25 3 = 3 6 : 5 6 = 6 3 5    ÷   3. a) Viết các số 2 27 và 3 18 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9. b) So sánh 2 27 và 3 18 . ? Áp dụng kiến thức nào ? - áp dụng lũy thừa của lũy thừa 3. a) 2 27 = (2 3 ) 9 = 8 9 3 18 = (3 2 ) 9 = 9 9 b) Vì 2 27 = 8 9 , 3 18 = 9 9 mà 8 9 < 9 9 . nên 2 27 < 3 18 . 4. Cho x ∈ Q và x ≠ 0. Viết x 10 dưới dạng: a) Tích của 2 lũy thừa trong đó có 1 lũy thừa là x 7 . b) Lũy thừa của x 2 . c) Thương của 2 lũy thừa trong đó có số bị chia là x 12 . - Hs hđ nhóm suy nghĩ và thực hiện - Đại diện nhóm trình bày 4. Cho x ∈ Q và x ≠ 0. Viết x 10 dưới dạng: a) x 10 = x 7 .x 3 b) x 10 = (x 2 ) 5 c) x 10 = x 12 : x 2 . Còn thời gian 5. Tính giá trị của biểu thức: a) 2 3 10 4 .4 2 ; b) ( ) ( ) 5 6 0,6 0,2 c) 7 3 5 2 2 .9 6 .8 ; d) 3 2 3 6 3.6 3 13 + + − 5. Tính giá trị của biểu thức: a) 2 3 10 4 .4 2 ( ) 5 5 5 5 2 4 4 1 4 2 = = = ; b) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 5 5 5 6 6 6 0,6 0,2.3 0,2 .3 0,2 0,2 0,2 = = Gv: Chu Minh Hoµ-Tæ to¸n lý 4 Trêng THCS Hoµng §ång Gi¸o ¸n ¤n to¸n 7 N¨m häc 2013- 2014 Gv hướng dẫn từng ý rồi gọi hs lên bảng trình bày. - Y/c hs nhận xét bài làm trên - Hs quan sát và lên trình bày - Hs nhận xét ( ) ( ) ( ) ( ) 5 5 5 6 6 0,2.3 0,2 .3 0,2 0,2 = = 243 1215 0,2 = = c) 7 3 5 2 2 .9 6 .8 7 6 5 5 6 4 2 .3 3 3 2 .3 .2 2 16 = = = ; d) 3 2 3 6 3.6 3 13 + + − ( ) 3 3 2 3 2 2 1 13 + + = − 27.13 27 13 − = = − 6. Tìm số tự nhiên n, biết: a) 16 2 2 n = ; b) ( ) 3 27 81 n − = − ; c) 8 n : 2 n = 4. ? Để tìm n ta làm thế nào? GV: Nx, bổ sung: Để tìm n ta đưa về dạng hai lũy thừa bằng nhau có cơ số bằng nhau thì số mũ bằng nhau. - Y/c HS vận dụng làm bài. HS: Suy nghĩ, trả lời - Hs vận dụng làm bài 6. Tìm số tự nhiên n, biết: a) 16 2 2 n = 3 2 8 2 3 n n⇒ = = ⇒ = b) ( ) 3 27 81 n − = − ( ) ( ) 7 3 27.81 3 7 n n⇒ − = − = − ⇒ = c) 8 n : 2 n = 4 4 4 1 n n⇒ = ⇒ = 4. Củng cố - Luyện tập (2’) ? Bài hôm nay đã chữa những dạng nào ? 5. Hướng dẫn về nhà (1’) - Xem lại các bài tập đã làm, tập chứng minh các định lí khác. - Học bài theo SGK và vở Rót kinh nghiÖm : Gv: Chu Minh Hoµ-Tæ to¸n lý 5 Trêng THCS Hoµng §ång Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 Ngày soạn : 19/09/2013 Ngày giảng: 26/09/2013 Tit 3 ễN TP T L THC I. Mc tiờu * Kin thc: Cng c nh ngha v hai tớnh cht ca t l thc. * K nng: Rốn k nng nhn dng t l thc, tỡm s hng cha bit ca t l thc, lp ra cỏc t l thc, t cỏc s, t ng thc tớch. * Thỏi : Nhanh, cn thn, chớnh xỏc. II. Chun b - Phng phỏp: Nờu v gii quyt vn , trc quan nờu vn , thc hnh. - Chun b: 1. Giỏo viờn : Chun b giỏo ỏn, phn mu 2. Hc sinh : Chun b bi theo yờu cu III. Hot ng dy hc 1. n nh 2. Kim tra bi c (5) Cõu hi ỏp ỏn ? Th no l t l thc ? nờu cỏc tớnh cht ca t l thc ? 3. Bi mi (35) Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Ni dung ghi bng H1: Luyn tp (35) Bi 1. Lp tt c cỏc t l thc cú th c t cỏc ng thc. a) 7.(-28) = (-49).4 b) 3.7 = 10.2,1 ? Th no l t l thc ? GV: y/c 2 hs lờn bng gii, di lp hs lm vo v nhỏp . GV: Nx, b sung, thng nht cỏch lm. - T l thc l ng thc ca hai t s. - Hs lờn bng - Hs nhn xột Bi 1. Lp tt c cỏc t l thc cú th c t cỏc ng thc. a) Cỏc t l thc lp c t ng thc 7.(-28) = (-49).4 l: 28 4 49 7 = hay 7 1 7 1 = b) Cỏc t l thc lp c t ng thc 3.7 = 10.2,1 l: 3 2,1 3 10 7 2,1 7 10 ; ; ; 10 7 2,1 7 10 3 2,1 3 = = = = Bi 2. Cỏc t s sau ay cú lp thnh t l thc khụng ? a) (-0,3):2,7 v (-1,71):15,39 b) 4,86 : (-11,34) v (-9,3):21,6. GV: y/c 2 hs lờn bng gii, di lp hs lm vo v nhỏp . - Hs lờn bng - Hs nhn xột Bi 2. Cỏc t s sau ay cú lp thnh t l thc khụng ? a) Cú vỡ (-0,3).15,39 = 2,7.(-1,71) ( = 4,617 ) b) Khụng Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 6 Trờng THCS Hoàng Đồng Gi¸o ¸n ¤n to¸n 7 N¨m häc 2013- 2014 GV: Nx, bổ sung, thống nhất cách làm. vì 4,86.21,6 = 104,976 (-11,34).(-9,3) = 105,462 Hai tích này khác nhau Bài 3. So sánh: a) 3 4000 và 9 2000 b) 2 225 và 3 150 c) 99 20 và 9999 10 GV: Muốn so sánh các lũy thừa này ta làm thế nào? GV: Nx, bổ sung chốt lại cách làm cho HS: Biến đổi chúng về dạng cùng cơ số hoặc cùng số mũ hoặc theo t/c bắc cầu. - Hai lũy thừa cùng số mũ, lũy thừa nào có cơ cố lớn hơn thì lớn hơn. - Hai lũy thừa cùng cơ số lớn hơn 1, lũy thừa nào có số mũ lớn hơn thì lớn hơn. GV: Nx, bổ sung, thống nhất cách làm. HS: Suy nghỉ, trả lời - HS vận dụng làm bài. - Hs nhận xét Bài 3. So sánh: a) C1: 9 2000 = (3 2 ) 2000 = 3 4000 C2: 3 4000 = (3 4 ) 1000 = 81 1000 9 2000 = (9 2 ) 1000 = 81 1000 Nên 3 4000 = 9 2000 b) Ta có: 2 225 = (2 3 ) 75 = 8 75 3 150 = (3 2 ) 75 = 9 75 Vì 8 75 < 9 75 nên 2 225 < 3 150 c) 9999 10 =(99.101) 10 =99 10 .101 10 > 99 10 .99 10 Vậy 9999 10 > 99 20 C2: 9999 10 > 9900 10 = (99.100) 10 > (99 2 ) 10 = 99 20 Vậy 99 20 < 9999 10 Bài 4. Tìm x, biết: a) 60 15 x x − = − b) 2 8 25 x x − − = ? Làm thế nào để tìm được x ? GV: Lưu ý HS, trong các trường hợp này x sẽ có 2 giá trị. - t/c 1 tỉ lệ thức . . a c a d b c b d = ⇒ = Bài 4. Tìm x, biết: a) 60 15 x x − = − 2 900 30x x⇔ = ⇔ = ± b) 2 8 25 x x − − = 2 16 4 25 5 x x⇔ = ⇔ = ± Còn thời gian Bài 5. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: a) 3,8 : (2x) = 1 2 : 2 4 3 ; b) 1 2 1 : 0,8 :(0,1 ) 3 3 x= GV: y/c 2 hs lên bảng giải, dưới lớp hs làm vào vở nháp . . . a c a d b c b d = ⇒ = Bài 5. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: a) 19 1 3 19 32 2 : . 2 . 5 4 8 5 3 304 4 20 15 15 x x x   ⇒ = ⇔ =  ÷   ⇔ = = b) 4 4 2 5 20 : : 4 3 5 3 10 3 3 x x x ⇒ = ⇔ = ⇔ = 4. Củng cố - Luyện tập (3’) ? Nêu các dạng bài tập đã làm ở trên ? ? Bài tập đó đã vận dụng kiến thức nào ? 5. Hướng dẫn về nhà (2’) Gv: Chu Minh Hoµ-Tæ to¸n lý 7 Trêng THCS Hoµng §ång Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 - Xem li cỏc bi tp cha - Chun b bi 2: Hai tam giỏc bng nhau. Rút kinh nghiệm : Ngày soạn : 26/09/2013 Ngày giảng: 03/10/2013 Tit 4 LUYN TP T VUễNG GểC N SONG SONG I. Mc tiờu * Kin thc: HS khc sõu cỏc kin thc v quan h gia tớnh vuụng gúc v tớnh song song. * K nng: Rốn luyn k nng v hai ng thng vuụng gúc, hai ng thng song song, bit vn dng lớ thuyt vo bi tp c th. * Thỏi : Thỏi v cn thn, chớnh xỏc. II. Chun b - Phng phỏp: Nờu v gii quyt vn , trc quan nờu vn , thc hnh. - Chun b: 1. Giỏo viờn : Thc thng, phn mu, ờ ke. 2. Hc sinh : c trc bi, thc thng, bỳt chỡ, ờ ke ty. III. Hot ng dy hc 1. n nh 2. Kim tra bi c (8) Cõu hi ỏp ỏn ? Nờu cỏc t/c ca quan h gia tớnh vuụng gúc v tớnh song song ? V hỡnh minh ha. 3. Bi mi (30) Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Ni dung ghi bng H1: nh ngha (10) Bi 1. a) Cho /thng d v im O nm ngoi /thng d. V /thng d i qua O v vuụng gúc vi d. b) Qua im O v /thng dd. c) Nờu v trớ tng i ca d v d ? Gv: Núi rừ cỏch v v cỏch s dng cụng c ờke, thc thng v. GV: y/c HS dựng thc k, ờke v, sau ú nờu cỏch v. - Hs nghiờn cu bi - Hs 1 lm ý a Bi 1. O d' d'' d a) Dựng thc thng v /thng d. Ly im O ngoi /thng d. - t 1 cnh gúc vuụng ca ờke trựng vi im O sao cho 1 cnh gúc vuụng kia trựng vi /thng d - t thc trựng vi cnh ca gúc vuụng i qua im O, v /thng d . Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 8 Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 GV: Nx, b sung, thng nht, cỏch tr li - Hs 2 lm ý b, c b) t gúc vuụng ca ờ ke trựng vi im O, sao cho 1 cnh gúc vuụng trựng vi /th d, k /th ia qua cnh gúc vuụng th 2, ta c /th d. c) d//d vỡ dd v dd (t/c 1) Bi 32 (SBT-110) a) Dựng ờke v hai /thng a, b cựng vi /thng c. b) Ti sao a//b. c) V d ct a, b ti C, D. ỏnh s cỏc gúc nh C, nh D ri vit tờn cỏc cp gúc bng nhau. GV gi 1 HS lờn v cõu b. GV gi HS nhc li cỏc du hiu cm hai /thng song song. ? Ta ỏp dng du hiu no? ? Nhc li t/c ca hai /thng // 1 4 3 2 D 4 3 2 1 C d c a b - Hs nhc li. - Cựng vi mt /thng th ba. - HS nhc li. Bi 32 (SBT-110) Gii: b) Vỡ ac v bc => a//b c) Cỏc cp gúc bng nhau: à 4 C = à 4 D ; à 3 C = à 3 D (2 gúc ng v) à 1 C = à 1 D ; à 2 C = à 2 D à 4 C = à 2 D ; à 3 C = à 1 D (sole trong) Bi 31(SBT-110) Tớnh s o x ca gúc O hỡnh bờn, cho bit a//b. B A b O a x 140 0 35 0 Gv Gi ý: Qua O k c//a ? b v c cú quan h gỡ ? ? Tớnh gúc x ntn ? y/c hs trỡnh by - Hs tỡm hiu bi toỏn. - c // b ã ã AOc bOcx = + Bi 31(SBT-110) c B A b O a x 140 0 35 0 Gii Qua O k c//a, m a//b c//b ã ã 0 aAO AOc 35= = (2 gúc so le trong) ã ã 0 BOc bBO 180+ = (2 gúc trong cựng phớa) ã ã 0 0 0 0 BOc 180 bBO 180 140 40= = = ã ã 0 0 0 AOc bOc 35 40 75x = + = + = 4. Cng c - Luyn tp (5) ? Nờu cỏc dng ó cha trờn ? ? Ta ó vn dng nhng kin thc no ? 5. Hng dn v nh (2) - ễn li lớ thuyt, xem li bi tp - Chun b bi 7. nh lớ. Rút kinh nghiệm : Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 9 Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 Ngày soạn : 10/10/2013 Ngày giảng: 17/10/2013 Tit 5 ễN TP CHNG I (Hỡnh hc) I. Mc tiờu * Kin thc : Tip tc h thng li kin thc chng I, cng c khc sõu cỏc kin thc ú thụng qua cỏc bi tp. Bc u bit chng minh nh lớ v trỡnh by bi toỏn hỡnh. * K nng: Rốn luyn k nng v hỡnh. * Thỏi : Nghiờm tỳc, tớnh cn thn chớnh xỏc s o cỏc gúc. II. Chun b - Phng phỏp: Nờu v gii quyt vn , trc quan nờu vn , thc hnh. - Chun b: 1. Giỏo viờn : Thc thng, phn mu, ờ ke. 2. Hc sinh : c trc bi, thc thng, bỳt chỡ, ờ ke ty. III. Hot ng dy hc 1. n nh 2. Kim tra bi c (5) Cõu hi ỏp ỏn ? Nờu t/c quan h gia tớnh vuụng gúc v song song ? ? Nờu t/c ca 3 ng thng song song ? 1. a) Hai ng thng phõn bit cựng vuụng gúc vi ng thng th ba thỡ chỳng song song vi nhau. b) Mt ng thng vuụng gúc vi mt trong hai ng thng song song thỡ nú cng vuụng gúc vi ng thng kia. 2. Hai ng thng phõn bit cựng song song vi ng thng th 3 thỡ chỳng song song vi nhau. 3. Bi mi (35) Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Ni dung ghi bng H1: Luyn tp (35) Bi 1 a) Dựng ờke v hai ng thng a v b cựng vuụng gúc vi ng thng c. b) Ti sao a//b. c) V ng thng d ct a, b ln lt ti C v D. ỏnh s cỏc gúc c 2 3 4 1 C 4 3 2 1 b a D Bi 1. a) Hỡnh v bờn b) a//b vỡ a, b ct c, trong cỏc gúc to thnh cú 1 cp gúc ng v bng nhau. c) Cỏc cp gúc bng nhau: - Cỏc cp gúc ng v: Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 10 Trờng THCS Hoàng Đồng [...]... = 35 x = 35 .7 = 245 7 t = 35 x = 35.6 = 210 6 Bi 7 Na chu vi ming t hỡnh ch nht l: 70 : 2 = 35 (m) Gi a, b l kớch thc hỡnh ch nht, theo bi ra ta cú: a+b= 35(m) a 3 a b a + b 35 = = = = =5 b 4 3 4 3+ 4 7 a = 3.5 = 15( m); b = 4.5 = 20( m) v Do ú din tớch ca ming t l: S = a.b = 15.20 = 300 (m2) 5 Hng dn v nh (2) Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 18 Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013-... O2 = 1800 1050 = 75 0 (2 gúc trong cựng phớa bự nhau) Nờn x = 400 + 75 0 = 1150 4 Cng c - Luyn tp (3) ? Nờu cỏc dng ó cha ? Bi tp ú ó vn dng kin thc no ? Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 11 Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 5 Hng dn v nh (2) - Lm li nhng bi ó cha trờn - Chun b kim tra 1 tit Rút kinh nghiệm : Ngày soạn : 17/ 10/2013 Ngày giảng: 24/10/2013 Tit 6 ;7 ễN TP TNH CHT DY... Bi 1 Tớnh ?7 Th no l s vụ t ? Cho VD Nờu kớ hiu t/h s vụ t ? a) 1 2 + 2 3 b) 2 1 3 2 Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý a) 16 1 2 3+ 4 7 + = = 2 3 6 6 Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 2 1 43 1 - Hs nghiờn cu = b) = 3 2 6 6 bi 3 2 1 5 3 5 8 20 - Hs lờn bng c) = d) : = = 4 9 6 6 8 6 3 9 thc hin, hs 3 3 Gv: y/c HS lm bi cỏ nhõn, 3 khỏc lm vo e) 2 = 8 h) 3 = 27 ữ ữ nhỏp... Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 17 Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 x = 3.(3, 4) = 10, 2 y = 2.(3, 4) = 6,8 z = 5.(3, 4) = 17 v x+ y - z = - 20,4 c) Bit x y z = = 2 3 5 v y + z - x = - 20,4 - Hs nghiờn cu b) Ta cú: ? Ta s dng kin thc no bi x y z x + y z 20, 4 gii bi tp ny ? - Tớnh cht dóy t 5 = 3 = 2 = 5 + 3 2 = 6 = 3, 4 x y z s bng nhau x = 5.(3, 4) = 17 ? T = = ta cú iu... Nhn xột v hai t l thc trờn? - Hs nhõn hai v Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý b) Ta cú: 13 Do ú: Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 ? Lm th no hai t l thc bng nhau ? Năm học 2013- 2014 ca hai t l thc vi 1 s sao cho mu ca s b bng nhau Bi 7 Tỡm 2 s a v b bit rng: a b = v a.b = 10; 2 5 a b b) = v a.b = 112 4 7 a b GV: Gi ý hs t = = k, t 2 5 Bi 7 a) t a) - Hs suy ngh ớt phỳt ú suy ra a = 2k, b = 5k v da vo... cha, lp theo dừi nhn xột, b sung Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 19 Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 GV: Nx, b sung, thng nht cỏch lm Bi 3 Mt trng cú 1050 hs, s hs ca 4 khi 6; 7; 8; 9 ln lt t l vi 9; 8; 7; 6 Hóy tớnh s hs ca mi khi ? Hóy túm tt bi toỏn ? ? Bi toỏn yờu cu tỡm gỡ ? - Hóy t n cho bi toỏn Bi 3 Gi s hs ca cỏc khi 6; 7; 8; 9 ln lt l x; y; z; t Ta cú x+ y + z + t = 1050... DEF à à à à BC = FE thỡ ABC = DEF (c.c.c) A = D = 500 ; B = E = 75 0 ; 2 MNI v MNI cú M = M ' , I = I' , à $ C = F = 180 (50 + 75 ) = 550 MI = MI, thỡ MNI = MNI (g.c.g) A B Cõu 2: Cho ABC = DEF Bit A = 500; Cõu 2 Xột ADB = BCD Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 29 Trờng THCS Hoàng Đồng D C Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 0 E = 75 Tớnh cỏc gúc cũn li ca mi tam giỏc ã ã Cõu 3: Cho hỡnh v, hóy... y/c HS lm bi cỏ nhõn 5, - Hs hot ng cỏ sau ú cho 1 HS lờn bng gii, nhõn lp theo dừi nhn xột, b sung Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 34 2 Thc hin phộp tớnh (bng cỏch hp lớ nu cú th): a) 1 3 1 2 + 3 + 7 12 6 ữ+ = = = 7 14 2 14 14 7 b) -3 ,75 .( -7, 2) + 2,8.3 ,75 =3 ,75 (7, 2+2,8)= 3 ,75 .10 = 37, 5 2 2 3 c)1: ữ 3 4 2 1 8 9 = 144 =1: ữ = 1: 144 12 3 Gi x, y, z th t l s mỏy ca i 1, 2 v 3 Vỡ 3 cỏnh ng cú... a) 28.4 = 14.8; b) 3 .7 = 10.2,1 GV: y/c 2 HS lờn bng gii, di lp HS lm vo v nhỏp 5/ Sau ú, cho HS dng bỳt XD bi cha Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 5 25 5 Bi 2 a) Cỏc t l thc lp c t ng thc 28.4 = 14.8 l: 28 8 28 14 4 14 4 8 = ; = ; = ; = 14 4 8 4 8 28 14 28 b) Cỏc t l thc lp c t ng thc 12 Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 GV: Nx, b sung, thng nht cỏch lm 3 .7 = 10.2,1 l: Bi 3: Tỡm... 2 hs lờn lm - Hs lm bi b ; c y = 3.(3, 4) = 10, 2 tip cõu b v c z = 5.(3, 4) = 17 = 3, 4 4 Cng c - Luyn tp (3) ? Nờu li cỏc dng bi ó cha v kin thc ó s dng gii bi tp ú ? 5 Hng dn v nh (2) - Chun b ni dung hai tam giỏc bng nhau Rút kinh nghiệm : Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 20 Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 Ngày soạn : 13/11/2013 Ngày giảng: 21/11/2013 Tit 11 ễN TP CC TRNG . hc 1. n nh 2. Kim tra bi c (5) Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 1 Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 Gv: Chu Minh Hoà-Tổ toán lý 2 Trờng THCS Hoàng Đồng Cõu hi ỏp ỏn ? Nờu. Luyện tập (3’) ? Nêu các dạng bài tập đã làm ở trên ? ? Bài tập đó đã vận dụng kiến thức nào ? 5. Hướng dẫn về nhà (2’) Gv: Chu Minh Hoµ-Tæ to¸n lý 7 Trêng THCS Hoµng §ång Giáo án Ôn toán 7 Năm. Hoà-Tổ toán lý 19 Trờng THCS Hoàng Đồng Giáo án Ôn toán 7 Năm học 2013- 2014 GV: Nx, b sung, thng nht cỏch lm. Bi 3. Mt trng cú 1050 hs, s hs ca 4 khi 6; 7; 8; 9 ln lt t l vi 9; 8; 7; 6. Hóy
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ôn tập toán 7 cả năm, giáo án ôn tập toán 7 cả năm, giáo án ôn tập toán 7 cả năm