0

Giáo án đại số lớp 9 full

143 859 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 20:20

GV:TrÇn Thị Thu Trà Trường THCS Quảng Thạch Quảng Trạch Quảng Bình CHƯƠNG I Ngày dạy: CĂN BẬC HAI I/. Mục tiêu cần đạt: • Giúp HS nắm được đònh nghóa, kí hiệu về căn bậc hai, căn bậc hai số học của số không âm. Căn thức bậc hai • Biết liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số. II/. Phương tiện dạy học : • Kiến thức về lũy thừa, tính chất bất đẳng thức III/ Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề- giải quyết vấn đề VI/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn đònh: 2)Kiểm tra bài cũ: 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1:Căn bậc hai : -GV nhắc lại về căn bậc hai đã học ở lớp 7: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 =a. Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là a và số âm kí hiệu là - a .Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết 0 =0. HĐ2: So sánh các căn bậc hai số học: -GV cho HS nhắc lại tính chất của bất đẳng thức đã học ở lớp 7. HS: Tìm căn bậc hai của 9 và 9 4 Căn bậc hai số học của 64 và 3 HS: So sánh a)4 và 15 . Vì 16>15 nên 16 > 15 . Vậy 4> 15 . b)11>9 nên 11 > 9 . Vậy 11 >3. ?5: a)1= 1 , nên x >1 có nghóa là x >1. b)3= 9 , nên x <3 có nghóa là x < 9 . Với x ≥ 0, ta có x < 9 ⇔ x<9. Vậy 0 ≤ x<9. 1/Tìm căn bậc hai, căn bậc hai số học - Căn bậc hai của 16 là 16 =4 và - 16 =4 Căn bậc hai của 3 là 3 và - 3 Căn bậc hai số học của 16 là 16 =4 - Căn bậc hai số học của 5 là 5 2/So sánh căn bậc hai Với hai số a và b, không âm, ta có a<b ⇔ a < b . VD2: a) 1<2 nên 1 < 2 . Vậy 1< 2 . b)Vì 4 < 5 nên 2< 5 . 3/Tìm x : a/ 2 4x = TUẦN: 01 TIẾT: 01 GV: Gọi HS so sánh a)4 và 15 . b) 11 >3. GV: Hướng dẫn HS tìm x theo căn thức bậc hai Gọi HS tìm x : a/ 2 4x = b/x 2 =3 c/ 2 4x ≤ HS: a/ 2 4x = <=>2x=16 < =>x=8 b/x 2 =3 < => x= 3± c/ 2 4x ≤ ( đk: x ≥ 0) <=>2x ≤ 16 <=>x ≤ 8 (loại) b/x 2 =3 c/ 2 4x ≤ 4) Củng cố: • Từng phần. • Các BT 1,2,3,4 trang 6,7. 5) Hướng dẫn học tập ở nhà: • Học thuộc đònh nghóa, đònh lí. IV/.Rút kinh nghiệm: CĂN THỨC BẬC HAI và Ngày dạy: HẰNG ĐẲNG THỨC AA = 2 I/. Mục tiêu cần đạt: Qua bài này, học sinh cần: • Biết cách tìm điều kiện xác đònh (hay điều kiện có nghóa) của A và có kó năng thực hiện điều đó khi biểu thức A không phức tạp (bậc nhất, phân thức mà tử hoặc mẫu là bậc nhất cón mẫu hay tử còn lại là hằng số hoặc bậc nhất, bậc hai dạng a 2 +m hay –(a 2 +m) khi m dương. • Biết cách chứng minh đònh lí aa = 2 và biết vận dụng hằng đẳng thức AA = 2 để rút gọn biểu thức. II/.Phương tiện dạy học : • Xem lại đònh lí Py-ta-go. • Bảng phụ, phấn màu. III/Phương pháp dạy học:Đặt vấn đề giải quyết vấn đề III/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn đònh: 2)Kiểm tra bài cũ: • Phát biểu đònh nghóa căn bậc hai số học của một số không âm a. • Sửa BT 5 trang 7. 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1:Căn thức bậc hai: -YCHS làm ?1. giới thiệu thuật ngữ căn ?1: D C 5 2 25 x− 1/. Căn thức bậc hai: Tổng quát: Với A là một biểu thức đại số, người TUẦN: 01 TIẾT: 02 thức bậc hai, biểu thức lấy căn. -GV giới thiệu A xác đònh khi nào? VD1 -YCHS làm ?2 HĐ2:Hằng đẳng thức: -YCHS làm ?3 -Cho HS quan sát kết quả trong bảng và nhận xét quan hệ 2 a và a. -GV giới thiệu đònh lí và hướng dẫn chứng minh. -GV hỏi thêm: Khi nào xảy ra trường hợp “Bình phương một số, rồi khai phươnp kết quả đó thì lại được số ban đầu”?  đònh lí -GVHDHS làm các VD. A x B ∆ABC vuông tại B, theo đònh lí Py- ta-go ta có: AB 2 +BC 2 =AC 2 . Suy ra AB 2 =25-x 2 . Do đó: AB= 2 25 x− . ?2: x25 − xác đònh khi 5-2x ≥ 0, tức là: x ≤ 2,5. Vậy khi x ≤ 2,5 thì x25 − xác đònh. ?3: a -2 -1 0 2 3 a 2 4 1 0 4 9 2 a 2 1 0 2 3 -Học sinh phát biểu đònh lí: Với mọi số a, ta có aa = 2 . - Học sinh chứng minh đònh lí: ta gọi A là căn thức bậc hai của A, còn A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn. A xác đònh (hay có nghóa) khi A lấy giá trò không âm. VD1: x3 là căn thức bậc hai của 3x; x3 xác đònh khi 3x ≥ 0, tức là: x ≥ 0. 2/. Hằng đẳng thức: Đònh lí: Với mọi số a, ta có aa = 2 . Chứng minh đònh lí: Theo đònh nghóa giá trò tuyệt đối thì a ≥ 0. Ta thấy: Nếu a ≥ 0 thì a =a, nên a 2 =a 2 . Nếu a<0 thì a =-a, nên a 2 =(-a) 2 =a 2 . VD2: Tính: a) 2 12 = 12 =12. b) 2 )7(− = 7− =7. VD3: Rút gọn: a) 2 )12( − = 12 − = 2 -1 (vì 2 >1). Vậy 2 )12( − = 2 -1. b) 2 )52( − = 52 − = 5 -2 (vì 5 >2). Vậy 2 )52( − = 5 -2. *Chú ý: Một cách tổng quát, với A là một biểu thức ta có AA = 2 , có nghóa là: 2 A = A nếu A ≥ 0 (tức là A lấy giá trò không âm). 2 A = -A nếu A<0 (tức là A lấy giá trò âm). VD4: Rút gọn a) 2 )2( −x = 2−x =x-2 (vì x ≥ 2) b) 236 )(aa = = 3 a . Vì a<0 nên a 3 < 0, do đó 3 a =-a 3 . Vậy 6 a =-a 3 (với a<0). 4) Củng cố: • Từng phần. • Sửa các BT 6,7,8,9, trang 10,11. 5) Hướng dẫn học tập ở nhà: • Học thuộc đònh lí, hiểu được căn thức bậc hai của A là gì? Biết điều kiện xác đònh của A . • Làm các BT 10 15 trang 11, . IV/.Rút kinh nghiệm: LUYỆN TẬP Ngày dạy: I/. Mục tiêu cần đạt: • Học sinh biết vận dụng hằng đẳng thức để giải một số bài tập ở SGK và SBT. • Rèn luyện kó năng tính toán cẩn thận, chính xác. II/.Phương tiện dạy học : • Các hằng đẳng thức đã học, các BT SGK. TUẦN: 01 TIẾT: 03 • Bảng phụ, phấn màu. III/ III/Phương pháp dạy học:Đặt vấn đề giải quyết vấn đề VI/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn đònh: 2)Kiểm tra bài cũ: • Hãy cho biết về hằng đẳng thức 2 A =? • Sửa BT 10 trang11. a) ( 3 -1) 2 =( 3 ) 2 -2 3 +1=4-2 3 . Vậy: ( 3 -1) 2 =4-2 3 . b) =−−=−− 3)13(3324 2 3 -1- 3 =-1 (vì 3 >1). Vậy: =−− 3324 -1. 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Sửa BT 11 trang 11: -YCHS đọc đề bài. GVHDHS thực hiện thứ tự các phép toán: khai phương, nhân hay chia, tiếp đến cộng hay trừ, từ trái sang phải. HĐ2: Sửa BT 12 trang 11: -YCHS đọc đề bài. -Hãy cho biết A có nghóa khi nào? -Hãy nêu hai quy tắc biến đổi bất phương trình? -YCHS lên bảng sửa bài. -Học sinh nhắc lại thứ tự thực hiện các phép toán: khai phương, nhân hay chia, tiếp đến cộng hay trừ, từ trái sang phải. -Học sinh đọc đề bài. -Học sinh phát biểu: A xác đònh (hay có nghóa) khi A lấy giá trò không âm. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình: a)Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đó. Quy tắc nhân với một số: Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:  Giữ nguyên chiều bất 1/.Sửa BT 11 trang 11: a) 49:19625.16 + = 4.5+14:7 =22. b)36: 16918.3.2 2 − =36:18-13=-11. c) 81 = 9 =3. d) 22 43 + = 25169 =+ =5. 2/. Sửa BT 12 trang 11: a) 72 +x có nghóa khi và chỉ khi: 2x+7 ≥ 0 ⇔ x ≥ - 2 7 . b) 43 +− x có nghóa khi và chỉ khi: -3x+4 ≥ 0 ⇔ x ≤ 3 4 . c) x+−1 1 có nghóa khi và chỉ khi: x+−1 1 ≥ 0 Do 1>0 nên x+−1 1 ≥ 0 khi và chỉ khi: -1+x>0 ⇔ x>1. d) 2 1 x+ có nghóa khi và chỉ khi: 1+x 2 ≥ 0. HĐ3: Sửa BT 13 trang 11: -YCHS đọc đề bài. - Hãy cho biết về hằng đẳng thức 2 A =? -YCHS rút gọn các biểu thức. HĐ4: Sửa BT 14 trang 11: -YCHS đọc đề bài. -Hãy nhắc lại các hằng đẳng thức đã học. - YCHS lên bảng sửa bài. HĐ5: Sửa BT 15 trang 11: -YCHS đọc đề bài. -Một số dưong a có mấy căn bậc hai? - YCHS lên bảng sửa bài. phương trình nếu số đó dương;  Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm. -Học sinh đọc đề bài. -Học sinh phát biểu: Với A là một biểu thức ta có AA = 2 , có nghóa là: 2 A = A nếu A ≥ 0 (tức là A lấy giá trò không âm). 2 A = -A nếu A<0 (tức là A lấy giá trò âm). - Học sinh nhắc lại các hằng đẳng thức đã học. - Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là a và số âm kí hiệu là - a . Do x 2 ≥ 0 nên 1+x 2 >0. Vậy 2 1 x+ có nghóa với mọi giá trò của x. 3/. Sửa BT 13 trang 11: Rút gọn các biểu thức: a)2 2 a -5a với a<0. =2 a -5a = -2a-5a = -7a vì a<0. b) 2 25a +3a với a ≥ 0. = a5 +3a = 5a+3a = 8a vì a ≥ 0. 4/. Sửa BT 14 trang 11: Phân tích thành nhân tử: a)x 2 -3=x 2 -( 3 ) 2 =(x+ 3 )(x- 3 ). c)x 2 +2 3 x+3 =x 2 +2 3 .x+( 3 ) 2 =(x+ 3 ) 2 . 5/. Sửa BT 15 trang 11: Giải các phương trình: a)x 2 -5=0. ⇔ x 2 =5. ⇔ x= 5 hoặc x=- 5 . b)x 2 -2 11 x+11=0. ⇔ (x- 11 ) 2 =0. ⇔ x= 11 . 4) Củng cố: • Từng phần. 5) Hướng dẫn học tập ở nhà: • BT 16 trang 12. • Xem lại tính chất lũy thừa của một tích. IV/.Rút kinh nghiệm: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN Ngày dạy: TUẦN: 02 TIẾT: 04 và PHÉP KHAI PHƯƠNG I/. Mục tiêu cần đạt: HS Nắm được nội dung và cách chứng minh đònh lí về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. • HS Có kó năng dùng các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức. II/.Phương tiện dạy học:. • Bảng phụ, phấn màu. III/Phương pháp dạy học:Đặt vấn đề giải quyết vấn đề IV/Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn đònh: 2)Kiểm tra bài cũ: • Hãy cho biết về hằng đẳng thức 2 A =? p dụng tính: 2 15 ; 2 )3(− ; 2 )21( − ? 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Đònh lí: -YCHS làm ?1. GVYCHS khái quát kết quả về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.  Đònh lí. -GVHDHS chứng minh đònh lí: Theo ĐN căn bậc hai số, để chứng minh a . b là căn bậc hai số học của ab thì phải chứng minh những gì? -GV nêu chú ý, HS phát biểu lại và ghi vào vở. HĐ2: p dụng: a)Quy tắc khai phương ?1: Tính và so sánh: 25.16 = 400 =20. 16 . 25 =4.5=20. So sánh : 25.16 = 16 . 25 . -Học sinh phát biểu đònh lí: ba. = a . b với a ≥ 0, b ≥ 0. -Dưới sự HD của GV, HS lên bảng chứng minh: Vì a ≥ 0 và b ≥ 0 nên: a . b xác đònh và không âm. Ta có: ( a . b ) 2 =( a ) 2 .( b ) 2 =a.b. Vậy: a . b là căn bậc hai số học của a.b, tức là: ba. = a . b . -Mở rộng đònh lí: cba = a . b . c với a ≥ 0, b ≥ 0, c ≥ 0. 1/. Đònh lí: Với hai số a và b không âm, ta có: ba. = a . b .  Chú ý: Đònh lí trên có thể mở rộng cho tích của nhiều số không âm. 2/. p dụng: a)Quy tắc khai phương một tích: một tích: -GV giới thiệu quy tắc khai phương một tích. -GVHDHS làm VD1. -GV cho HS tiến hành hoạt động nhóm nội dung ?2. b) Quy tắc nhân các căn bậc hai: -GV giới thiệu quy tắc nhân các căn thức bậc hai. -GVHDHS làm VD2. -GV cho HS tiến hành hoạt động nhóm nội dung ?3. -YCHS làm ?4. -Học sinh đọc lại quy tắc khai phương một tích. -Học sinh thảo luận nhóm ? 2, sau đó cử đại diện trả lời: a) 225.64,0.16,0 = 225.64,0.16,0 . =0,4.0,8.15=4,8 b) 360.250 = 100.36.25 . = 100.36.25 =5.6.10=300. -Học sinh đọc lại quy tắc nhân các căn thức bậc hai. - Học sinh thảo luận nhóm ? 3, sau đó cử đại diện trả lời: a) 22575.375.3 == =15. b) 9,4.72.209,4.72.20 = = 49.36.449.36.2.2 = . =2.6.7=84. ?4: (Với a, b không âm) a) aa 12.3 3 = 2243 )6(3612.3 aaaa == = 2 6a =6a 2 . b) 2 32.2 aba = 22 64 ba = 22 64 ba =8ab (vì a ≥ 0, b ≥ 0). Muốn khai phương một tích của các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau. VD1:áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính: a) 25.44,1.49 = 49 . 44,1 . 25 =7.1,2.5=42. b) 40.810 = 100.4.81 = 81 . 4 . 100 =9.2.10=180. b) Quy tắc nhân các căn bậc hai: Muốn nhân các căn thức bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rối khai phương kết quả đó. VD2:Tính: a) 5 . 20 = 20.5 = 100 =10. b) 3,1 . 52 . 10 = 10.52.3,1 = 52.13 = 4.13.13 = 2 )2.13( =26.  Chú ý: Một cách tổng quát, với hai biểu thức A và B không âm ta có: BA. = A . B . Đặc biệt, với biểu thức A không âm ta có: ( A ) 2 = 2 A =A. VD3:Rút gọn các biểu thức sau: a) a3 . a27 với a ≥ 0. = 22 )9(8127.3 aaaa == = a9 =9a (vì a ≥ 0). b) 42 9 ba = 42 9 ba =3. a .b 2 . 4) Củng cố: • Sửa các BT 17, 18, 19, 20 trang 14, 15. 5) Hướng dẫn học tập ở nhà: • Các BT 21 26 trang 15, 16. IV/.Rút kinh nghiệm: LUYỆN TẬP Ngày dạy: I/. Mục tiêu cần đạt: • Học sinh biết vận dụng đònh lí, các quy tắc liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương để giải BT. • Rèn luyện kó năng tính toán cẩn thận, chính xác. II/.Phương tiện dạy học : • Các hằng đẳng thức, các BT SGK. • Bảng phụ, phấn màu. III/Phương pháp dạy học:Đặt vấn đề giải quyết vấn đề VI/.Tiến trình hoạt động trên lớp: 1) Ổn đònh: 2)Kiểm tra bài cũ: • Phát biểu đònh lí về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. • Sửa BT 21 trang 15: Khai phương tích 12.30.40 được: chọn (B) 120. 3) Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG HS CẦN GHI HĐ1: Sửa BT 22 trang 15: -YCHS đọc đề bài. -HDHS dựa vào hằng đẳng thức hiệu hai bình phương và kết quả khai phương của các số chính phương quen thuộc. YCHS lên bảng sửa bài. HĐ2: Sửa BT 22 trang 15: -YCHS đọc đề bài. -HDHS dựa vào hằng -Học sinh đọc đề bài. -Phát biểu hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: A 2 -B 2 =(A+B)(A-B). -Học sinh lên bảng sửa bài. -Học sinh đọc đề bài. -Phát biểu hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: 1/.Sửa BT 22 trang 15: Biến đổi biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rối tính: a) 22 1213 − = 51.25)1213)(1213( ==−+ . b) 22 817 − = 9.25)817)(817( =−+ =5.3=15. c) )108117)(108117(108117 22 −+=− = 9.225 =15.3=45. d) 22 312313 − = )312313)(312313( −+ = 1.625 =25. 2/. Sửa BT 23 trang 15: Chứng minh: a)(2- 3 )(2+ 3 )=1. TUẦN: 02 TIẾT: 05 đẳng thức hiệu hai bình phương. -Thế nào là hai số nghòch đảo của nhau. HĐ3: Sửa BT 24 trang 15: -YCHS đọc đề bài. -YCHS nhắc lại hằng đẳng thức 2 A =? GV lưu ý học sinh nhớ giải thích khi bỏ dấu giá trò tuyệt đối. HĐ4: Sửa BT 25 trang 16: -YCHS đọc đề bài. -Hãy nêu cách giải phương trình có chứa dấu giá trò tuyệt đối? A 2 -B 2 =(A+B)(A-B). -Hai số gọi là nghòch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. -Học sinh lên bảng sửa bài. -Học sinh đọc đề bài. -Phát biểu hằng đẳng thức AA = 2 . -Học sinh lên bảng sửa bài. -Cách giải phương trình có chứa dấu giá trò tuyệt đối: Chuyển phương trình có chứa dấu giá trò tuyệt đối thành phương trình phương trình bậc nhất có điều kiện. Xét vế trái: (2- 3 )(2+ 3 )=2 2 -( 3 ) 2 =4-3=1. Vậy đẳng thức đã được chứng minh. b) ( 2006 - 2005 ) và ( 2006 + 2005 ) là hai số nghòch đảo của nhau. Xét: ( 2006 - 2005 )( 2006 + 2005 ) =( 2006 ) 2 -( 2005 ) 2 =2006-2005=1. Vì tích của hai số này bằng 1 Nên ( 2006 - 2005 ) và ( 2006 + 2005 ) là hai số nghòch đảo của nhau. 3/. Sửa BT 24 trang 15: Rút gọn và tìm giá trò (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) của các căn thức sau: a) 22 )961(4 xx ++ tại x=- 2 . = [ ] 2 2 2 )31(2)31(2 xx +=+ . =2(1+3x) 2 vì 2>0 và (1+3x) 2 >0. =2. [ ] )2.(31 −+ 2 =38-12 2 ≈ 21,029. 4/. Sửa BT 25 trang 16: Tìm x biết: a) x16 =8. ⇔ 16x=8 2 . ⇔ x=4. Hoặc x16 =8. ⇔ 4 x =8. ⇔ x =2. ⇔ x=2 2 =4. d) 2 )1(4 x− -6=0. ⇔ )1(2 x− =6. ⇔ )1( x− =3. T.h.1: 1-x=3 nếu x ≤ 1. ⇔ x=-2 (TM) T.h.2: [...]... 1,00 đến 99 ,9 được ghi sẵn trong trong bảng ở các cột từ cột 0 đến cột 9 Tiếp đó là chín cột hiệu chính được dùng để hiệu chính chữ số cuối của căn bậc hai của các số được viết bởi bốn chữ số từ 1,000 đến 99 ,99 2/ Cách dùng bảng: a) Tìm căn bậc hai của các số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100: VD1: Tìm 1,68 Tại giao của hàng 1,6 và cột 8, ta thấy số 1, 296 Vậy: 1,68 ≈ 1, 296 b) Tìm căn bậc hai của các số lớn hơn... bảng ta được 16,8 ≈ 4, 099 Vậy: 1680 ≈ 10.4, 099 =40 ,99 c) Tìm căn bậc hai của các số không âm và nhỏ hơn 1: VD4: Tìm 0,00168 Ta biết 0,00168=16,8:10000 Do đó: 0,00168 = 16,8 : 10000 ≈ 4, 099 :100=0,04 099 Chú ý: -Học sinh làm ?2: Tìm: a) 91 1 ≈ 30,18 b) 98 8 ≈ 31,43 -Học sinh làm ?3: Tìm giá trò gần đúng của nghiệm phương trình: x2=0, 398 2 Để thực hành nhanh, khi tìm căn bậc hai của số không âm lớn hơn 100... thấy số 6,253 Ta có 39, 1 ≈ 6,253 Tại giao của hàng 39, và cột 8, hiệu chính, ta thấy số 6 ta dùng số 6 này để hiệu chính chữ số cuối ở số 6,253 như sau: 6,253+0,006=6,2 59 Vậy 39, 18 ≈ 6,2 59 Bảng căn bậc hai được chia thành các hàng và các cột Ta quy ước gọi tên của các hàng (cột) theo số được ghi ở cột đầu tiên (hàng đầu tiên) của mỗi trang Căn bậc hai của các số được viết bởi không quá ba chữ số từ... b) 2 b b a) 4 2 = 9 3 ?4: Rút gọn: a) = 2 a 2b 4 = 50 a b2 5 b) a 2b 4 = 25 a 2b 4 = 25 (9ab 2 ) 2 5 2ab 2 với a ≥ 0 162 2ab 2 ab 2 2ab 2 = = = 81 162 162 b a ab 2 = = 9 9 ab 2 81 25 25 5 = = 121 121 11 b) 9 25 9 25 3 5 9 : = : = : = 16 36 16 36 4 6 10 b)Quy tắc chia hai căn bậc hai: Muốn chia căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương... tập 70 trang của a.b, tức là: a.b = a b 40: a) 3 75 = 3.75 = 225 =15 5 4 14 40 25 16 196 b) 810.40 = 81.4.100 = 81 4 a) = = 3/ A = B A (A ≥ 0, B>0) B 9 7 3 27 81 49 9 1 14 34 b) 3 2 2 6 25 81 49 64 196 7 8 14 196 = = = 45 16 25 81 4 5 9 640 34,3 64.343 c) = 567 567 8.7 56 = = 9 9 HĐ4:Câu hỏi 5 trang 39: -Yêu cầu học sinh đọc câu hỏi -Yêu cầu học sinh lên bảng trả lời câu hỏi 5 -Yêu cầu... -5 là căn bậc ba của -125, vì (-5)3=-125  Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba  Kí hiệu căn bậc ba của một số a là 3 a  Chú ý: (3 a )3 = 3 a 3 =a  Nhận xét: Căn bậc ba của số dương là số dương; Căn bậc ba của số âm là số âm; Căn bậc ba của số 0 là số 0 2/.Tính chất: a)a . 8,16 ≈ 4, 099 . Vậy: 1680 ≈ 10.4, 099 =40 ,99 . c) Tìm căn bậc hai của các số không âm và nhỏ hơn 1: VD4: Tìm 00168,0 . Ta biết 0,00168=16,8:10000. Do đó: 00168,0 = 10000:8,16 ≈ 4, 099 :100=0,04 099 . Chú. nhóm ?3, sau đó cử đại diện trả lời: ?3: Tính: a) 9 111 99 9 111 99 9 == =3. b) 3 2 9 4 9. 13 4.13 117 52 117 52 ==== . ?4: Rút gọn: a) 5 )9( 25 2550 2 22 424242 ab bababa === = 5 2 ba . b) 162 2 2 ab . thấy số 6,253. Ta có 1, 39 ≈ 6,253. Tại giao của hàng 39, và cột 8, hiệu chính, ta thấy số 6. ta dùng số 6 này để hiệu chính chữ số cuối ở số 6,253 như sau: 6,253+0,006=6,2 59. Vậy 18, 39 ≈ 6,2 59. -Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 9 full, Giáo án đại số lớp 9 full,