0

Giáo án đại số lớp 9 đầy đủ

88 1,050 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 20:03

Trường THCS Ngày soạn: Ngày dạy : CHƯƠNG I - CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA. Tiết 1: CĂN BẬC HAI. A- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức :HS nắm được định nghĩa và kí hiệu căn bậc hai số học của một số không âm. - Biết được quan hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh hai số. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng tính toán, tìm x. 3.Thái độ: Bồi dưỡng lòng ham thích học môn toán. B- CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ghi bài tập 5 - SGK (7) HS: Ôn tập kiến thức về căn bậc hai học ở lớp 7. C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I. ổn định tổ chức lớp. : Sĩ số II. Kiểm tra : Tìm 9 = ; 0 = ; 25 = ; 4 = ? III.Đặt vấn đề: SGK IV. Dạy Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 : Căn bâc hai sô học GV: Căn bậc hai của một số dương là gì? GV: Với a > có mấy căn bậc hai ? Gv: tại sao số âm không có căn bậc hai? Gv : y/c làm ?1 Gv : đưa ra định nghĩa ( sgk) Gv: đưa ra VD1 1- Căn bậc hai số học. + Căn bậc hai của 1 số không âm là số sao cho x 2 = a + Với a > 0 thì có a và - a . * Ví dụ : 24 = ; - 24 −= + Với sô a = 0 thì 0 0= . + Vì bình phương mọi số đều không âm ? 1 : Tìm các căn bậc hai của mỗi số a. căn bậc hai của 9 là 3 và -3 b. căn bậc hai của 9 4 là 3 2 và - 3 2 c. căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5 d. căn bâc hai của 2 là 2 và - 2 a .Định nghĩa: (SGK) +, Ví dụ 1 : Giáo viên: 1 Trường THCS GV : Đưa ra chú ý ( Sgk) Gv : Hãy làm ?2 - SGK ? - GV gọi HS nhận xét.KQ Gv : Hãycho biết phép khai phương là phép toán ngược của phép toán nào Gv : Phép toán tìm CBHSH của số không âm gọi là là phếp khai phương GV : để khai phương người ta dùng dụng cụ gì? Gv : Y/ C làm ? 3 Hoạt động 2: So sánh căn bậc hai số học: Giới thiệu cho a ; b 0≥ - Gv : Giới thiệu cho a ; b 0≥ Nếu a < b thì a nth với b? GV: Đó là nội dung định lí SGK. Gv: đưa ra ví dụ 2 - SGK? Gv: Hãy làm ?4 - SGK ? - Gv : gọi HS lên bảng - N/ xét KQ ? GV : đưa ra VD 4 - SGK? GV; Chú ý : x 0≥ thì bình phương 2 vế để tìm x GV: Y/C Làm ?5 - SGK ? - Gv : Gọi 2 HS Làm - CBHSH của 16 là 16 = 4 - CBHSH của 5 là 5 * Chú ý: (SGK) ?2. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau: a) 49 7,= vì 7 0 ≥ và 7 2 = 49. b) 64 = 8, vì 8 0 ≥ và 8 2 = 64. c) 81 = 9, vì 9 0 ≥ và 9 2 = 81. d) 1,21 =1,1 vì 1,1 0 ≥ và 1,1 2 = 1,21. +, của phép bình phương - Máy tính ,bảng số ?3: Tìm các căn bậc của mỗi số sau: a) Căn bậc hai của 64 là 8 và -8 b) Căn bậc hai của 81 là 9 và - 9. c) Căn bậc hai của 1,21 là 1,1 và -1,1 2 . So sánh các căn bậc hai số học - Cho a ; b 0 ≥ Nếu : a < b Thì a < b * Định lí: (SGK). Với a ; b 0 ≥ có: a < b ⇔ a < b . *Ví dụ 2. So sánh a) 1 và 2 . Vì 1 < 2 nên 1 2< . Vậy 1 < 2 . b) 2 và 5 . Vì 4 < 5 nên 4 5< . Vậy 2 < 5 . ?4 So sánh a) 4 và 15 ta có 16 > 15 16 15> 4 15⇔ > b.) 11 và 3 ta có 11 > 9 11 9> 11 3⇔ > . Vị dụ 3 : Tìm x không âm biết a) x > 2. Vì 2 = . 4 nên x > . 4 Do x 0≥ nên x > 4. b) x < 1. Vì 1 = 1 do Do x 0 ≥ nên x < 1 ⇔ x < 1. Vậy 0 1.x≤ < ? 5 : Tìm x không âm biết a.) x > 1 ⇔ x > 1 do x ≥ 0 nên x > 1 Giáo viên: 2 Trường THCS - N/x kết quả . . b). x < 3 ⇔ x < 9 do x 0 ≥ nên 0 ≤ x<9 Hoạt động 3: Củng cố-HDVN + Nhắc lại kt cơ bản +Khẳng định sau đây đúng hay sai a. CBH của 0,36 là 0,6 ( S) b. CBH của 0,36 là 0,06 (S) C. CBH của 0,36 là 0,6 và - 0,6 (Đ) d. 36,0 . = 0,6 (Đ) - Bài tập về nhà : 1 , 2 , 3 , 4 – ( tr 5- 6) . Giáo viên: 3 Trường THCS Soạn ngày: Giảng ngày: Tiết 2: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC 2 A = A A- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : HS biết tìm ĐKXĐ ( hay điều kiện có nghĩa) của A và có kĩ năng thực hiện điều đó khi biểu thức A không phức tạp. - Biết cách chứng minh định lí 2 a a= và biết vận hằng đẳng 2 A A= để rút gọn biểu 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán, rút gọn, tìm x. 3.Thái độ : Giáo dục ý thức học môn toán. B- CHUẨN BỊ: : Bảng phụ: vẽ hình 2 C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I. ổn định tổ chức lớp: Sĩ số II. Kiểm tra bài cũ HS1: Tìm 16 , 25 , 64 HS2: So sánh 7 và 53 . III. Đặt vấn đề: ( sgk) IV.Dạy Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Căn thức bậc hai GV: Y/C làm ?1 ? Vì sao AB = 2 25 x− ? GV: Gợi ý : áp dụng pi ta go GV: giới thiệu: 2 25 x− Là căn thức bậc hai của 25 - x 2 GV: 25-x 2 là BT lấy căn GV: Đưa ra tổng Quát (SGK) GV : Đưa ra VD1 (SGK GV : Hãy làm ?2 GV: : ĐKXĐ của 5 2x− là 5 - 2x ≥ 0 hay x ≤ 5 2 . 1 - Căn thức bậc hai. ?1: - áp dụng pi ta go AB = 2 25 x− + A là căn thức bậc hai của A. + A gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn. + A xác định 0A⇔ ≥ . * VÍ DỤ 1: 3x 3x xđ khi 3x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0 ?2 với giá trị nào của x thì x25 − xđ? x25 − xđ khi 5 - 2x ≥ 0 Giáo viên: 4 Trường THCS HOẠT ĐỘNG 2 : Hằng đẳng thức 2 A A= . GV: Y/c làm ?3 GV: đưa ra định lí SGK. GV yêu cầu HS đọc chứng minh. GV :Hãy làm ví dụ 2 - SGK ? GV gọi HS lên làm . ? Hãy làm ví dụ 3 - SGK ? GV gọi hai HS lên làm, GV Đưa ra chú ý GV:Hãy làm ví dụ 4 - SGK ? GV: Với x ≥ 2 thì (x-2 ) ? GV: Với a < 0. thì a 3 ? ⇔ x ≤ 5 2 2 - Hằng đẳng thức: 2 A A= . ?3 Hướng dẫn Điền số thích hợp vào chỗ trống a -2 -1 0 2 3 a 2 4 1 0 4 9 2 a 2 1 0 2 3 ĐỊNH LÍ Với mọi a, ta có 2 a a= . CM : sgk VÍ DỤ 2. Tính: a/ 2 12 12 12.= = b/ 2 ( 7) 7 7.− = − = VÍ DỤ 3. Rút gọn: a/ 2 ( 2 1) 2 1 2 1.− = − = − (vì 2 >1) b/ 2 (2 5) 2 5 5 2(− = − = − vì 5 >2) CHÚ Ý: Với A là biểu thức 2 A A= = A nếu A ≥ 0 . 2 A A= = -A nếu A < 0. VÍ DỤ 4. : Rút gọn: a/ 2 ( 2)x − với x ≥ 2 Ta có 2 ( 2)x − = 2x − = x- 2 (vì x ≥ 2) b/ 6 a với a < 0. Ta có 6 3 2 3 ( )a a a= = .=- a 3 Vì a < 0 Hoạt động 3: Củng cố-HDVN + A có nghĩa khi nào ? Áp dụng: Tìm ĐKXĐ của: a) 4 7x− - 2 A = ? Áp dụng: Rút gọn 2 1 2x x− + = ? - Học bài theo SGK và vở ghi. - Làm bài tập : 6, 7, 8, 9, 10 + 12, 13, 14 SBT ( 5 ). - HD bài 10 SGK: Giáo viên: 5 Trường THCS Soạn ngày: Giảng ngày: Tiết 3: LUỴỆN TẬP A- MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : HS biết tìm ĐKXĐ ( hay điều kiện có nghĩa) của A và có kĩ năng thực hiện điều đó khi biểu thức A không phức tạp. - Biết cách chứng minh định lí 2 a a= và biết vận hằng đẳng 2 A A= để rút gọn biểu 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán, rút gọn, tìm x. 3.Thái độ : Giáo dục ý thức học môn toán. B- CHUẨN BỊ: bản trong, bút dạ. C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : I. ổn định tổ chức lớp. II. Kiểm tra bài cũ HS1: Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa: 1x + ; ; HS2: Rút gọn. 2 2 1x x− + với x < 1 III. Đặt vấn đề: ( sgk ) IV.Dạy Bài mới Hoạt động1: Luyện tập GV: Y/C làm bài tập 11- (SGK) GV: Gọi 2 HS lên bảng Làm ý a, d, GV : Y/c làm bài12- SGK( tr11). Gv : Gọi 2 HS lam a, c. - Gợi ý : A xác định khi nào ? - . GV: Nhận xét.KQ Bài tập 11: Tính a) 16. 25 196 : 49+ = 2 2 2 2 4 . 5 14 : 7+ = 4 . 5 + 14 : 7 = 20 + 2 =22 d) 2 2 3 4+ = 2 9 16 25 5 5+ = = = . Bài tập 12: a) 2 7x + . Ta có 2 7x + có nghĩa ⇔ 2x + 7 ≥ 0 ⇔ 2x ≥ -7 ⇔ x ≥ - 7 2 . Vậy ĐKXĐ của 2 7x + là x ≥ - 7 2 . c) 1 1 x− + có nghĩa 1 0 1 1. 1 1 0 0 1 x x x x x − + ≠  ≠   ⇔ ⇔ ⇔ >   − + ≥ ≥   − +  Giáo viên: 6 Trường THCS . GV : y /c bài 13 SGK -Gọi HS làm ý a, c. -Nhận xết KQ GV Y/C làm bài 14 SGK Gọi 2 HS lên bảng làm ý a, c, …+/GV: Gợi ý a 2 - b 2 = (a + b) . ( a - b ). : 3 = ( 3 ) 2 . GV gọi hai HS lên làm, HS khác làm vào vở. + Y/C Nhận xét . GV: Gợi ý bài 15? - Đưa về phương trình tích. - Chú ý HĐT Bài tập 13 : Rút gọn BT sau a) 2 2 a - 5a với a < 0. Ta có 2 2 a - 5a = 2. a - 5a = -2a - 5a (vì a < 0) = - 7a. b. 2 25a +3a với a ≥ 0 = ( ) 2 5a + 3a = |5a| + 3a = 5a + 3a với a ≥ 0 c) 4 9a + 3a 2 = 2 (3 )a + 3a 2 = 3a 2 + 3a 2 (vì 3a 2 ≥ 0) = 6a 2 . Bài tập 14 : a) x 2 - 3 = x 2 - ( 3 ) 2 = (x + 3 ).( x - 3 ) b. x 2 – 6 = x 2 – ( ) 2 6 = = (x + 6 )(x – 6 ) c) x 2 + 2 3 x + 3 = x 2 + 2 . x. 3 +( 3 ) 2 = ( x + 3 ) 2 . d. x 2 – 2 5 x + 5 = = x 2 – 2 5 x + ( 5 ) 2 = ( x – 5 ) 2 Bài tập 15 : Giải phương trình a/ x 2 - 5 = 0 ⇔ ( x+ 5 ) ( x- 5 ) = 0 ⇔ x= - 5 hoặc x = 5 b/ x 2 – 2 11 x + 11 = 0 ⇔ (x – 11 ) 2 = 0 ⇔ x – 11 = 0 ⇔ x = 11 Hoạt động 3: Củng cố-HDVN +/ Nhắc lại ĐKXĐ của A ? Ôn lại những kiến thức đã học. - Xem kĩ các bài tập đã chữa. - Làm các bài tập còn lại trong SGK và bài 15, 18, 19, 20, 21. - SBT (5-6). - Xem trước bài : Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Giáo viên: 7 Trường THCS Soạn ngày: Giảng ngày: Tiết 4 : LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG. A- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Hiểu được nội dung , cách chứng minh định lí về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. 2. kĩ năng : Vận dụng quy tắc khai phương một tích và nhân các căn thức bậc Hai tính toán và biến đổi biẻu thức. 3. Thái độ: Có ý thức yêu thích bộ môn. B- CHUẨN BỊ: Chuẩn bị Bảng phụ . C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I. ổn định tổ chức lớp: Sĩ số II. Kiểm tra bài cũ. : Giải phương trình. x 2 - 6 = 0. III. Đặt vấn đề: (sgk) IV.Dạy. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS HOẠT ĐÔNG 1: Định lý GV: y/c làm ?1 - SGK ? GV: gọi HS làm -Nhận xét. GV đưa ra lý định lí SGK. GV gọi HS đọc định lí. GV: Vì a ≥ 0, b ≥ 0 nên .a b xác định và không âm. Ta có: ( .a b ) 2 = ( a ) 2 . ( b ) 2 = a.b. Vậy .a b là căn bậc hai số học a.b tức là . . .a b a b= GV: Đưa ra chú ý HOẠT ĐỘNG 2: áp dụng: Gv : đưa ra ví dụ 1 - SGK ? GV hướng dẫn HS làm GV : Y/c làm ?2 - SGK ? 1- Định lí. ?1: Tính và so sánh. 16.25 = 2 400 20 20.= = 2 2 16. 25 4 . 5 4.5 20.= = = Vậy 16.25 = 16 . 25 * ĐỊNH LÍ: Với a, b ≥ 0, ta có: . . .a b a b= Chứng minh (SGK) * CHÚ Ý: Với a, b, c, d ≥ 0 có: . . . .abcd a b c d= 2- Áp dụng: a)Quy tắc khai phương một tích: SGK * . . .a b a b= * VÍ DỤ 1.Tính. a) 49.1,44.25 49. 1,44. 25 7.1,2.5 42.= = = b) 810.40 81.400 81. 400 9.20 180.= = = = ?2 Tính a/ 225.64,0.16,0 . = 16,0 . 64,0 . 225 = 0,4. 0,8. 15 =4,8 Giáo viên: 8 Trường THCS - Gọi 1 HS làm Gv Đưa ra qui tắc (SGK) Gv : Đưa ra ví dụ 2 - SGK ? GV :y/c làm ?3 -Gọi HS làm a,b, GV: Đưa ra chú ý .Gv: Đưa ra ví dụ 3 SGK ? GV: y/c làm ?4 - SGK ? -Gọi HS làm b/ 360.250 = 36.100.25 = 5.10.6 =300 b) QUY TẮC : * . . .a b a b= .* VÍ DỤ 2. Tính a) 5. 20 5.20 100 10.= = = b) 1,3. 52. 10 1,3.52.10 13.13.4= = = 13 . 2 = 26. ?3 Tính a/ 3 . 75 = 75.3 = 225 = 15. b/ 20 . 72 9,4 36.2.49.2 = 2.7.6= 84 * CHÚ Ý: + Với biểu thức A,B ≥ 0, ta có: . . .A B A B= + Đặc biệt: Với A ≥ 0 , ta có: ( A ) 2 = A * VÍ DỤ 3. Rút gọn biểu thức sau: a) 3 . 27a a với a ≥ 0. = 2 3 .27 81 9a a a a= = = 9a vì a ≥ 0) b) 2 4 2 4 2 2 2 9 9. . 3. . ( ) 3a b a b a b a b= = = ?4 Rút gọn biểu thức a/ 3 3 2 2 2 3 . 12 3 .12 (6 ) 6 .a a a a a a= = = b/ 2 2 2 2 2 2 .32 64 64. .a ab a b a b= = = 8. . 8 .a b ab= Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - áp dụng: Tính. a) 0,09.64 ?= b) 2,5. 30. 48 ?= - Làm các bài tập: 17,18,19,20,21 - SGK(15) Soạn ngày : Giáo viên: 9 Trường THCS Giảng ngày: Tiết 5- LUYỆN TẬP A- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Củng cố quy tắc khai phương một tích, quy tắc nhân các căn thức bậc hai. -vận dụng thành thạo quy tắc trên với A, B là các biểu thức không âm. 2. Kĩ năng : Tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải các dạng toán: so sánh, rút gọn, tìm x… 3. Thái độ: Giáo dục ý thức học môn toán. B- CHUẨN BỊ: Bảng phụ. C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I. ổn định tổ chức lớp: Sĩ số II. Kiểm tra bài cũ. : tính 12.30.40 = ? III. Đặt vấn đề: IV.Dạy Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS HOẠT ĐỘNG 1: Luyện tập Gv: Y/c: làm bài 23- tr 15 - Gọi HS lên bảng làm ý a, b, - GV: Tích 2 số nghịch đảo = ? - Nhận xét. KQ GV: Y/c làm bài 24- SGK tr 15 - Gọi HS làm a, Gv: Có thể làm 2 2 4(1 6 9 )x x+ + = 2. 2 1 6 9x x+ + = 2. 2 2 (1 3 ) 2.(1 3 ) .x x+ = + GV: y/c làm bài 25 – SGK-tr16 GVgọi HS lên làm -Nhận xét.KQ Bài 23 ( SGK - 15 ): Chứng minh a) ( 2 - 3 ) . ( 2 + 3 ) = 1. Ta có: ( 2 - 3 ).(2 + 3 ) = 2 2 - ( 3 ) 2 = 4 - 3 = 1 (đpcm). b) ( 2006 2005).( 2006 2005)− − = 1 Ta có( 2006 2005).( 2006 2005)− − = ( 2006 ) 2 - ( 2005 ) 2 = 2006 - 2005 = 1 (đpcm ). Bài 24 (SGK - 15): a) 2 2 4(1 6 9 )x x+ + tại x = - 2 . Ta có: 2 2 4(1 6 9 )x x+ + = 2 2 2 2 2 (1 3 ) 2(1 3 ) .x x   + = +   Tại x = - 2 , ta có: 2. 2 1 3.( 2)   + −   = 2. (1 - 6 2 + 18) = 2. (19 - 6 2 ) = 38 - 12 2 .≃ 21,029 b. ( ) 2 2 9 4 4a b b+ − tại a = –2; b = – 3 = ( ) ( ) 2 2 3 2a b − = 3|a|. | b – 2| = – 3a( 2 – b) Thay a = –2; b = – 3 vào ta có: Giáo viên: 10 [...]... phương từng biểu thức ? Vậy x = -2 hoặc x = 4 Bài 26 (SGK-16) a) So sánh 25 + 9 và 25 + 9 Ta có: ( 25 + 9 )2 = 25 + 9 = 34 ( 25 + 9 )2 = ( 25 )2 + 2 25 .9 +( 9 )2 = 25 + 9 + 2 5.3 = 34 + 30 = 64 Vậy 25 + 9 < 25 + 9 Hoạt động 2: Củng cố-HDVN - Xem kĩ các bài tập đã chữa - Làm các bài tạp còn lại ở SGK + 25,26,27,28,32,34 -SBT(7) Soạn: ngày: Giáo viên: 11 Trường THCS Giảng ngày: Tiết 6: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP... 15 = = 256 256 16 49 1 49 25 49 8 : 3 = : = 8 8 8 8 8 25 49 49 7 = = = 25 25 5 ?3 Tính 99 9 99 9 = = 9 = 3 111 111 : a) 52 52 4 4 2 = = = = 117 9 117 9 3 * Chú ý: Với biẻu thức A ≥ 0, B > 0 GV: đưa ra chú ý SGK b) GV: đưa ra ví dụ 3 - SGK ? ta có: GV: y/c làm ?4 - SGK ? GV cho HS hoạt động nhóm GV gọi HS lên trình bày b) 2 2ab với a ≥ 0 162 Giáo viên: A A = B B * VÍ DỤ 3 Rút gọn: 4a 2 4a 2 2 a 2 =... – trang 39 ) II- BÀI TẬP Bài tập 70- SGK: Tính giá trị biểu thức sau bằng cách biến đổi , rút gọn thích hợp 25 16 196 = 81 49 9 40 = 27 a) c, Giáo viên: ) 5 4 14 25 16 196 = 9 7 3 81 49 9 640 34,3 64.343 = 567 = 567 35 Trường THCS + ) HD : 64.343 = 567 64.7. 49 7.81 GV: chốt kiến thức đã sử dụng 64.7. 49 = 7.81 = = = = Bài tập 71- SGK: Rút gọn biểu thức HD: Khai triển tích và đưa thừa số ra a)... 3.6 9 9 25 9 36 9. 36 : = = = = 4.5 10 16 36 16 25 16.25 ?2 Tính a/ GV: đưa ra qui tắc - Gọi HS đọc GV: đưa ra ví dụ 2- SGK ? GV gọi HS lên làm b/, 0, 0 196 = -Nhận xét kq? 196 196 14 = = = 0,14 10000 10000 100 b) Quy tắc chia hai căn bậc hai.: (SGK) a a = với a ≥ 0, b > 0 b b * VÍ DỤ 2 Tính: 80 80 = = 16 = 4 a) 5 5 b) GV: y/c làm ?3 - SGK ? -Gọi HS làm a, b, 225 225 15 = = 256 256 16 49 1 49 25 49. .. bảng -Nx KQ Hoạt động của HS Bài 32-SGK( 19) : Tính 9 4 25 49 0, 01 16 9 16 9 5 7 1 7 = = 4 3 10 24 b 1, 44.(1, 21 − 0, 4) a) 1 5 0, 01 = = 1, 44.0,81 = c) GV: y/c làm bài 33-SGK phần a, d -Gv; Hãy nêu cách giải mỗi phương trình -GV gọi hai HS lên bảng làm Giáo viên: = 144 81 12 9 = = 1, 08 100 100 10 10 (165 − 124)(165 + 124) 1652 − 1242 = 164 164 41.2 89 298 17 1 = = =8 4.41 2 2 4 Bài 33-SGK: Giải... - SBT (26) Giáo viên: 32 Trường THCS Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 14: CĂN BẬC BA A- MỤC TIÊU: 1.Kến thức: Nắm được định nghĩa căn bậc ba và kiểm tra được một số có phải là căn bậc ba của một số khác hay không - Biết được một số tính chất của căn bậc ba 2.kĩ năng :Rèn tính toán 3 Thái độ: GD ý thức tự học, tự tính toán nghiêm túc B- CHUẨN BỊ: Bảng phụ C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I ổn định tổ chức lớp II Kiểm... 3)2 = 9 ⇔ x − 3 = 9 x − 3 = 9  x = 12 ⇔ ⇔  x − 3 = 9  x = −6 Vậy x = 12 hoặc x = -6 GV: y/c làm bài 35a) - SGK Giáo viên: Bài 36-SGK(20) a/ Đ 16 3 + 2a b Trường THCS b/ S c/ Đ d/ Đ chia cho số dương chiều không đổi ? GV gọi HS lên làm, Giải PT dạng x = a ntn GV: Chốt lại GV: y/c làm bài 36-SGK Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) 0.01 = 0.0001 ; b) - 0,5 = −0.25 ; c) 39 < 7 và 39 > 6... 58; 59; 60-SBT Ngày soạn: Giáo viên: 20 Trường THCS Ngày dạy : Tiết 9 : LUYỆN TẬP A- MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học về đưa một số ra ngoài hay vào trong dấu căn 2.kĩ năng: thực hành tính chất trên - Có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào giải một số dạng bài tập rút gọn , so sánh, tìm x… 3.Thái độ : Có ý thức yêu thích môn học B- CHUẨN BỊ: Bảng phụ C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:... cố, khắc sâu quy tắc khai phương một thương, quy tắc chia hai căn thức bậc hai 2 Kĩ năng: giải một số dạng toán như tính toán, rút gọn, giải phương trình,tìm x, toán trắc nghiệm 3.thái độ : học tập đúng đắn, yêu thích môn học B- CHUẨN BỊ: GV:bảng phụ , bút dạ C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I ổn định tổ chức lớp Sĩ số II Kiểm tra bài cũ Tính : 8,1 1,6 III.Đặt vấn đề: (sgk) IV Dạy Bài mới Hoạt động của GV HOẠT... trong SGK + 41, 42 -SBT (9) Giáo viên: 17 Trường THCS Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 8 : BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI A- MỤC TIÊU: 1.kiến thức : Biết được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn 2.kĩ năng: Rèn luyện kn, đưa thừa số vào trong dấu căn hay ra ngoài dấu căn - Biết vận dụng các phép biến đổi trên để só sánh hai số hay rút gọn biểu thức . 80 80 16 4 5 5 = = = . b) 49 1 49 25 49 8 : 3 : . 8 8 8 8 8 25 = = = 49 49 7 25 5 25 = = . ?3 Tính : a) 99 9 99 9 9 3. 111 111 = = = b) 52 52 4 4 2 117 9 3 117 9 = = = = . * Chú ý: Với biẻu. (SGK-16). a) So sánh 25 9+ và 25 9+ . Ta có: ( 25 9+ ) 2 = 25 + 9 = 34. ( 25 9+ ) 2 = ( 25 ) 2 + 2. 9. 25 +( 9 ) 2 = 25 + 9 + 2 .5.3 = 34 + 30 = 64 Vậy 25 9+ < 25 9+ . Hoạt động 2: Củng cố-HDVN -. Chú ý: (SGK) ?2. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau: a) 49 7,= vì 7 0 ≥ và 7 2 = 49. b) 64 = 8, vì 8 0 ≥ và 8 2 = 64. c) 81 = 9, vì 9 0 ≥ và 9 2 = 81. d) 1,21 =1,1 vì 1,1 0 ≥ và
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 9 đầy đủ, Giáo án đại số lớp 9 đầy đủ,