Giáo án đại số lớp 9 đầy đủ

88 953 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 20:03

Trường THCS Ngày soạn: Ngày dạy : CHƯƠNG I - CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA. Tiết 1: CĂN BẬC HAI. A- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức :HS nắm được định nghĩa và kí hiệu căn bậc hai số học của một số không âm. - Biết được quan hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh hai số. 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng tính toán, tìm x. 3.Thái độ: Bồi dưỡng lòng ham thích học môn toán. B- CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ghi bài tập 5 - SGK (7) HS: Ôn tập kiến thức về căn bậc hai học ở lớp 7. C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I. ổn định tổ chức lớp. : Sĩ số II. Kiểm tra : Tìm 9 = ; 0 = ; 25 = ; 4 = ? III.Đặt vấn đề: SGK IV. Dạy Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 : Căn bâc hai sô học GV: Căn bậc hai của một số dương là gì? GV: Với a > có mấy căn bậc hai ? Gv: tại sao số âm không có căn bậc hai? Gv : y/c làm ?1 Gv : đưa ra định nghĩa ( sgk) Gv: đưa ra VD1 1- Căn bậc hai số học. + Căn bậc hai của 1 số không âm là số sao cho x 2 = a + Với a > 0 thì có a và - a . * Ví dụ : 24 = ; - 24 −= + Với sô a = 0 thì 0 0= . + Vì bình phương mọi số đều không âm ? 1 : Tìm các căn bậc hai của mỗi số a. căn bậc hai của 9 là 3 và -3 b. căn bậc hai của 9 4 là 3 2 và - 3 2 c. căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5 d. căn bâc hai của 2 là 2 và - 2 a .Định nghĩa: (SGK) +, Ví dụ 1 : Giáo viên: 1 Trường THCS GV : Đưa ra chú ý ( Sgk) Gv : Hãy làm ?2 - SGK ? - GV gọi HS nhận xét.KQ Gv : Hãycho biết phép khai phương là phép toán ngược của phép toán nào Gv : Phép toán tìm CBHSH của số không âm gọi là là phếp khai phương GV : để khai phương người ta dùng dụng cụ gì? Gv : Y/ C làm ? 3 Hoạt động 2: So sánh căn bậc hai số học: Giới thiệu cho a ; b 0≥ - Gv : Giới thiệu cho a ; b 0≥ Nếu a < b thì a nth với b? GV: Đó là nội dung định lí SGK. Gv: đưa ra ví dụ 2 - SGK? Gv: Hãy làm ?4 - SGK ? - Gv : gọi HS lên bảng - N/ xét KQ ? GV : đưa ra VD 4 - SGK? GV; Chú ý : x 0≥ thì bình phương 2 vế để tìm x GV: Y/C Làm ?5 - SGK ? - Gv : Gọi 2 HS Làm - CBHSH của 16 là 16 = 4 - CBHSH của 5 là 5 * Chú ý: (SGK) ?2. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau: a) 49 7,= vì 7 0 ≥ và 7 2 = 49. b) 64 = 8, vì 8 0 ≥ và 8 2 = 64. c) 81 = 9, vì 9 0 ≥ và 9 2 = 81. d) 1,21 =1,1 vì 1,1 0 ≥ và 1,1 2 = 1,21. +, của phép bình phương - Máy tính ,bảng số ?3: Tìm các căn bậc của mỗi số sau: a) Căn bậc hai của 64 là 8 và -8 b) Căn bậc hai của 81 là 9 và - 9. c) Căn bậc hai của 1,21 là 1,1 và -1,1 2 . So sánh các căn bậc hai số học - Cho a ; b 0 ≥ Nếu : a < b Thì a < b * Định lí: (SGK). Với a ; b 0 ≥ có: a < b ⇔ a < b . *Ví dụ 2. So sánh a) 1 và 2 . Vì 1 < 2 nên 1 2< . Vậy 1 < 2 . b) 2 và 5 . Vì 4 < 5 nên 4 5< . Vậy 2 < 5 . ?4 So sánh a) 4 và 15 ta có 16 > 15 16 15> 4 15⇔ > b.) 11 và 3 ta có 11 > 9 11 9> 11 3⇔ > . Vị dụ 3 : Tìm x không âm biết a) x > 2. Vì 2 = . 4 nên x > . 4 Do x 0≥ nên x > 4. b) x < 1. Vì 1 = 1 do Do x 0 ≥ nên x < 1 ⇔ x < 1. Vậy 0 1.x≤ < ? 5 : Tìm x không âm biết a.) x > 1 ⇔ x > 1 do x ≥ 0 nên x > 1 Giáo viên: 2 Trường THCS - N/x kết quả . . b). x < 3 ⇔ x < 9 do x 0 ≥ nên 0 ≤ x<9 Hoạt động 3: Củng cố-HDVN + Nhắc lại kt cơ bản +Khẳng định sau đây đúng hay sai a. CBH của 0,36 là 0,6 ( S) b. CBH của 0,36 là 0,06 (S) C. CBH của 0,36 là 0,6 và - 0,6 (Đ) d. 36,0 . = 0,6 (Đ) - Bài tập về nhà : 1 , 2 , 3 , 4 – ( tr 5- 6) . Giáo viên: 3 Trường THCS Soạn ngày: Giảng ngày: Tiết 2: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC 2 A = A A- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : HS biết tìm ĐKXĐ ( hay điều kiện có nghĩa) của A và có kĩ năng thực hiện điều đó khi biểu thức A không phức tạp. - Biết cách chứng minh định lí 2 a a= và biết vận hằng đẳng 2 A A= để rút gọn biểu 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán, rút gọn, tìm x. 3.Thái độ : Giáo dục ý thức học môn toán. B- CHUẨN BỊ: : Bảng phụ: vẽ hình 2 C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I. ổn định tổ chức lớp: Sĩ số II. Kiểm tra bài cũ HS1: Tìm 16 , 25 , 64 HS2: So sánh 7 và 53 . III. Đặt vấn đề: ( sgk) IV.Dạy Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Căn thức bậc hai GV: Y/C làm ?1 ? Vì sao AB = 2 25 x− ? GV: Gợi ý : áp dụng pi ta go GV: giới thiệu: 2 25 x− Là căn thức bậc hai của 25 - x 2 GV: 25-x 2 là BT lấy căn GV: Đưa ra tổng Quát (SGK) GV : Đưa ra VD1 (SGK GV : Hãy làm ?2 GV: : ĐKXĐ của 5 2x− là 5 - 2x ≥ 0 hay x ≤ 5 2 . 1 - Căn thức bậc hai. ?1: - áp dụng pi ta go AB = 2 25 x− + A là căn thức bậc hai của A. + A gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn. + A xác định 0A⇔ ≥ . * VÍ DỤ 1: 3x 3x xđ khi 3x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0 ?2 với giá trị nào của x thì x25 − xđ? x25 − xđ khi 5 - 2x ≥ 0 Giáo viên: 4 Trường THCS HOẠT ĐỘNG 2 : Hằng đẳng thức 2 A A= . GV: Y/c làm ?3 GV: đưa ra định lí SGK. GV yêu cầu HS đọc chứng minh. GV :Hãy làm ví dụ 2 - SGK ? GV gọi HS lên làm . ? Hãy làm ví dụ 3 - SGK ? GV gọi hai HS lên làm, GV Đưa ra chú ý GV:Hãy làm ví dụ 4 - SGK ? GV: Với x ≥ 2 thì (x-2 ) ? GV: Với a < 0. thì a 3 ? ⇔ x ≤ 5 2 2 - Hằng đẳng thức: 2 A A= . ?3 Hướng dẫn Điền số thích hợp vào chỗ trống a -2 -1 0 2 3 a 2 4 1 0 4 9 2 a 2 1 0 2 3 ĐỊNH LÍ Với mọi a, ta có 2 a a= . CM : sgk VÍ DỤ 2. Tính: a/ 2 12 12 12.= = b/ 2 ( 7) 7 7.− = − = VÍ DỤ 3. Rút gọn: a/ 2 ( 2 1) 2 1 2 1.− = − = − (vì 2 >1) b/ 2 (2 5) 2 5 5 2(− = − = − vì 5 >2) CHÚ Ý: Với A là biểu thức 2 A A= = A nếu A ≥ 0 . 2 A A= = -A nếu A < 0. VÍ DỤ 4. : Rút gọn: a/ 2 ( 2)x − với x ≥ 2 Ta có 2 ( 2)x − = 2x − = x- 2 (vì x ≥ 2) b/ 6 a với a < 0. Ta có 6 3 2 3 ( )a a a= = .=- a 3 Vì a < 0 Hoạt động 3: Củng cố-HDVN + A có nghĩa khi nào ? Áp dụng: Tìm ĐKXĐ của: a) 4 7x− - 2 A = ? Áp dụng: Rút gọn 2 1 2x x− + = ? - Học bài theo SGK và vở ghi. - Làm bài tập : 6, 7, 8, 9, 10 + 12, 13, 14 SBT ( 5 ). - HD bài 10 SGK: Giáo viên: 5 Trường THCS Soạn ngày: Giảng ngày: Tiết 3: LUỴỆN TẬP A- MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : HS biết tìm ĐKXĐ ( hay điều kiện có nghĩa) của A và có kĩ năng thực hiện điều đó khi biểu thức A không phức tạp. - Biết cách chứng minh định lí 2 a a= và biết vận hằng đẳng 2 A A= để rút gọn biểu 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính toán, rút gọn, tìm x. 3.Thái độ : Giáo dục ý thức học môn toán. B- CHUẨN BỊ: bản trong, bút dạ. C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : I. ổn định tổ chức lớp. II. Kiểm tra bài cũ HS1: Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa: 1x + ; ; HS2: Rút gọn. 2 2 1x x− + với x < 1 III. Đặt vấn đề: ( sgk ) IV.Dạy Bài mới Hoạt động1: Luyện tập GV: Y/C làm bài tập 11- (SGK) GV: Gọi 2 HS lên bảng Làm ý a, d, GV : Y/c làm bài12- SGK( tr11). Gv : Gọi 2 HS lam a, c. - Gợi ý : A xác định khi nào ? - . GV: Nhận xét.KQ Bài tập 11: Tính a) 16. 25 196 : 49+ = 2 2 2 2 4 . 5 14 : 7+ = 4 . 5 + 14 : 7 = 20 + 2 =22 d) 2 2 3 4+ = 2 9 16 25 5 5+ = = = . Bài tập 12: a) 2 7x + . Ta có 2 7x + có nghĩa ⇔ 2x + 7 ≥ 0 ⇔ 2x ≥ -7 ⇔ x ≥ - 7 2 . Vậy ĐKXĐ của 2 7x + là x ≥ - 7 2 . c) 1 1 x− + có nghĩa 1 0 1 1. 1 1 0 0 1 x x x x x − + ≠  ≠   ⇔ ⇔ ⇔ >   − + ≥ ≥   − +  Giáo viên: 6 Trường THCS . GV : y /c bài 13 SGK -Gọi HS làm ý a, c. -Nhận xết KQ GV Y/C làm bài 14 SGK Gọi 2 HS lên bảng làm ý a, c, …+/GV: Gợi ý a 2 - b 2 = (a + b) . ( a - b ). : 3 = ( 3 ) 2 . GV gọi hai HS lên làm, HS khác làm vào vở. + Y/C Nhận xét . GV: Gợi ý bài 15? - Đưa về phương trình tích. - Chú ý HĐT Bài tập 13 : Rút gọn BT sau a) 2 2 a - 5a với a < 0. Ta có 2 2 a - 5a = 2. a - 5a = -2a - 5a (vì a < 0) = - 7a. b. 2 25a +3a với a ≥ 0 = ( ) 2 5a + 3a = |5a| + 3a = 5a + 3a với a ≥ 0 c) 4 9a + 3a 2 = 2 (3 )a + 3a 2 = 3a 2 + 3a 2 (vì 3a 2 ≥ 0) = 6a 2 . Bài tập 14 : a) x 2 - 3 = x 2 - ( 3 ) 2 = (x + 3 ).( x - 3 ) b. x 2 – 6 = x 2 – ( ) 2 6 = = (x + 6 )(x – 6 ) c) x 2 + 2 3 x + 3 = x 2 + 2 . x. 3 +( 3 ) 2 = ( x + 3 ) 2 . d. x 2 – 2 5 x + 5 = = x 2 – 2 5 x + ( 5 ) 2 = ( x – 5 ) 2 Bài tập 15 : Giải phương trình a/ x 2 - 5 = 0 ⇔ ( x+ 5 ) ( x- 5 ) = 0 ⇔ x= - 5 hoặc x = 5 b/ x 2 – 2 11 x + 11 = 0 ⇔ (x – 11 ) 2 = 0 ⇔ x – 11 = 0 ⇔ x = 11 Hoạt động 3: Củng cố-HDVN +/ Nhắc lại ĐKXĐ của A ? Ôn lại những kiến thức đã học. - Xem kĩ các bài tập đã chữa. - Làm các bài tập còn lại trong SGK và bài 15, 18, 19, 20, 21. - SBT (5-6). - Xem trước bài : Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Giáo viên: 7 Trường THCS Soạn ngày: Giảng ngày: Tiết 4 : LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG. A- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Hiểu được nội dung , cách chứng minh định lí về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. 2. kĩ năng : Vận dụng quy tắc khai phương một tích và nhân các căn thức bậc Hai tính toán và biến đổi biẻu thức. 3. Thái độ: Có ý thức yêu thích bộ môn. B- CHUẨN BỊ: Chuẩn bị Bảng phụ . C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I. ổn định tổ chức lớp: Sĩ số II. Kiểm tra bài cũ. : Giải phương trình. x 2 - 6 = 0. III. Đặt vấn đề: (sgk) IV.Dạy. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS HOẠT ĐÔNG 1: Định lý GV: y/c làm ?1 - SGK ? GV: gọi HS làm -Nhận xét. GV đưa ra lý định lí SGK. GV gọi HS đọc định lí. GV: Vì a ≥ 0, b ≥ 0 nên .a b xác định và không âm. Ta có: ( .a b ) 2 = ( a ) 2 . ( b ) 2 = a.b. Vậy .a b là căn bậc hai số học a.b tức là . . .a b a b= GV: Đưa ra chú ý HOẠT ĐỘNG 2: áp dụng: Gv : đưa ra ví dụ 1 - SGK ? GV hướng dẫn HS làm GV : Y/c làm ?2 - SGK ? 1- Định lí. ?1: Tính và so sánh. 16.25 = 2 400 20 20.= = 2 2 16. 25 4 . 5 4.5 20.= = = Vậy 16.25 = 16 . 25 * ĐỊNH LÍ: Với a, b ≥ 0, ta có: . . .a b a b= Chứng minh (SGK) * CHÚ Ý: Với a, b, c, d ≥ 0 có: . . . .abcd a b c d= 2- Áp dụng: a)Quy tắc khai phương một tích: SGK * . . .a b a b= * VÍ DỤ 1.Tính. a) 49.1,44.25 49. 1,44. 25 7.1,2.5 42.= = = b) 810.40 81.400 81. 400 9.20 180.= = = = ?2 Tính a/ 225.64,0.16,0 . = 16,0 . 64,0 . 225 = 0,4. 0,8. 15 =4,8 Giáo viên: 8 Trường THCS - Gọi 1 HS làm Gv Đưa ra qui tắc (SGK) Gv : Đưa ra ví dụ 2 - SGK ? GV :y/c làm ?3 -Gọi HS làm a,b, GV: Đưa ra chú ý .Gv: Đưa ra ví dụ 3 SGK ? GV: y/c làm ?4 - SGK ? -Gọi HS làm b/ 360.250 = 36.100.25 = 5.10.6 =300 b) QUY TẮC : * . . .a b a b= .* VÍ DỤ 2. Tính a) 5. 20 5.20 100 10.= = = b) 1,3. 52. 10 1,3.52.10 13.13.4= = = 13 . 2 = 26. ?3 Tính a/ 3 . 75 = 75.3 = 225 = 15. b/ 20 . 72 9,4 36.2.49.2 = 2.7.6= 84 * CHÚ Ý: + Với biểu thức A,B ≥ 0, ta có: . . .A B A B= + Đặc biệt: Với A ≥ 0 , ta có: ( A ) 2 = A * VÍ DỤ 3. Rút gọn biểu thức sau: a) 3 . 27a a với a ≥ 0. = 2 3 .27 81 9a a a a= = = 9a vì a ≥ 0) b) 2 4 2 4 2 2 2 9 9. . 3. . ( ) 3a b a b a b a b= = = ?4 Rút gọn biểu thức a/ 3 3 2 2 2 3 . 12 3 .12 (6 ) 6 .a a a a a a= = = b/ 2 2 2 2 2 2 .32 64 64. .a ab a b a b= = = 8. . 8 .a b ab= Hoạt động 3: Củng cố-HDVN - áp dụng: Tính. a) 0,09.64 ?= b) 2,5. 30. 48 ?= - Làm các bài tập: 17,18,19,20,21 - SGK(15) Soạn ngày : Giáo viên: 9 Trường THCS Giảng ngày: Tiết 5- LUYỆN TẬP A- MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Củng cố quy tắc khai phương một tích, quy tắc nhân các căn thức bậc hai. -vận dụng thành thạo quy tắc trên với A, B là các biểu thức không âm. 2. Kĩ năng : Tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải các dạng toán: so sánh, rút gọn, tìm x… 3. Thái độ: Giáo dục ý thức học môn toán. B- CHUẨN BỊ: Bảng phụ. C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I. ổn định tổ chức lớp: Sĩ số II. Kiểm tra bài cũ. : tính 12.30.40 = ? III. Đặt vấn đề: IV.Dạy Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS HOẠT ĐỘNG 1: Luyện tập Gv: Y/c: làm bài 23- tr 15 - Gọi HS lên bảng làm ý a, b, - GV: Tích 2 số nghịch đảo = ? - Nhận xét. KQ GV: Y/c làm bài 24- SGK tr 15 - Gọi HS làm a, Gv: Có thể làm 2 2 4(1 6 9 )x x+ + = 2. 2 1 6 9x x+ + = 2. 2 2 (1 3 ) 2.(1 3 ) .x x+ = + GV: y/c làm bài 25 – SGK-tr16 GVgọi HS lên làm -Nhận xét.KQ Bài 23 ( SGK - 15 ): Chứng minh a) ( 2 - 3 ) . ( 2 + 3 ) = 1. Ta có: ( 2 - 3 ).(2 + 3 ) = 2 2 - ( 3 ) 2 = 4 - 3 = 1 (đpcm). b) ( 2006 2005).( 2006 2005)− − = 1 Ta có( 2006 2005).( 2006 2005)− − = ( 2006 ) 2 - ( 2005 ) 2 = 2006 - 2005 = 1 (đpcm ). Bài 24 (SGK - 15): a) 2 2 4(1 6 9 )x x+ + tại x = - 2 . Ta có: 2 2 4(1 6 9 )x x+ + = 2 2 2 2 2 (1 3 ) 2(1 3 ) .x x   + = +   Tại x = - 2 , ta có: 2. 2 1 3.( 2)   + −   = 2. (1 - 6 2 + 18) = 2. (19 - 6 2 ) = 38 - 12 2 .≃ 21,029 b. ( ) 2 2 9 4 4a b b+ − tại a = –2; b = – 3 = ( ) ( ) 2 2 3 2a b − = 3|a|. | b – 2| = – 3a( 2 – b) Thay a = –2; b = – 3 vào ta có: Giáo viên: 10 [...]... phương từng biểu thức ? Vậy x = -2 hoặc x = 4 Bài 26 (SGK-16) a) So sánh 25 + 9 và 25 + 9 Ta có: ( 25 + 9 )2 = 25 + 9 = 34 ( 25 + 9 )2 = ( 25 )2 + 2 25 .9 +( 9 )2 = 25 + 9 + 2 5.3 = 34 + 30 = 64 Vậy 25 + 9 < 25 + 9 Hoạt động 2: Củng cố-HDVN - Xem kĩ các bài tập đã chữa - Làm các bài tạp còn lại ở SGK + 25,26,27,28,32,34 -SBT(7) Soạn: ngày: Giáo viên: 11 Trường THCS Giảng ngày: Tiết 6: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP... 15 = = 256 256 16 49 1 49 25 49 8 : 3 = : = 8 8 8 8 8 25 49 49 7 = = = 25 25 5 ?3 Tính 99 9 99 9 = = 9 = 3 111 111 : a) 52 52 4 4 2 = = = = 117 9 117 9 3 * Chú ý: Với biẻu thức A ≥ 0, B > 0 GV: đưa ra chú ý SGK b) GV: đưa ra ví dụ 3 - SGK ? ta có: GV: y/c làm ?4 - SGK ? GV cho HS hoạt động nhóm GV gọi HS lên trình bày b) 2 2ab với a ≥ 0 162 Giáo viên: A A = B B * VÍ DỤ 3 Rút gọn: 4a 2 4a 2 2 a 2 =... – trang 39 ) II- BÀI TẬP Bài tập 70- SGK: Tính giá trị biểu thức sau bằng cách biến đổi , rút gọn thích hợp 25 16 196 = 81 49 9 40 = 27 a) c, Giáo viên: ) 5 4 14 25 16 196 = 9 7 3 81 49 9 640 34,3 64.343 = 567 = 567 35 Trường THCS + ) HD : 64.343 = 567 64.7. 49 7.81 GV: chốt kiến thức đã sử dụng 64.7. 49 = 7.81 = = = = Bài tập 71- SGK: Rút gọn biểu thức HD: Khai triển tích và đưa thừa số ra a)... 3.6 9 9 25 9 36 9. 36 : = = = = 4.5 10 16 36 16 25 16.25 ?2 Tính a/ GV: đưa ra qui tắc - Gọi HS đọc GV: đưa ra ví dụ 2- SGK ? GV gọi HS lên làm b/, 0, 0 196 = -Nhận xét kq? 196 196 14 = = = 0,14 10000 10000 100 b) Quy tắc chia hai căn bậc hai.: (SGK) a a = với a ≥ 0, b > 0 b b * VÍ DỤ 2 Tính: 80 80 = = 16 = 4 a) 5 5 b) GV: y/c làm ?3 - SGK ? -Gọi HS làm a, b, 225 225 15 = = 256 256 16 49 1 49 25 49. .. bảng -Nx KQ Hoạt động của HS Bài 32-SGK( 19) : Tính 9 4 25 49 0, 01 16 9 16 9 5 7 1 7 = = 4 3 10 24 b 1, 44.(1, 21 − 0, 4) a) 1 5 0, 01 = = 1, 44.0,81 = c) GV: y/c làm bài 33-SGK phần a, d -Gv; Hãy nêu cách giải mỗi phương trình -GV gọi hai HS lên bảng làm Giáo viên: = 144 81 12 9 = = 1, 08 100 100 10 10 (165 − 124)(165 + 124) 1652 − 1242 = 164 164 41.2 89 298 17 1 = = =8 4.41 2 2 4 Bài 33-SGK: Giải... - SBT (26) Giáo viên: 32 Trường THCS Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 14: CĂN BẬC BA A- MỤC TIÊU: 1.Kến thức: Nắm được định nghĩa căn bậc ba và kiểm tra được một số có phải là căn bậc ba của một số khác hay không - Biết được một số tính chất của căn bậc ba 2.kĩ năng :Rèn tính toán 3 Thái độ: GD ý thức tự học, tự tính toán nghiêm túc B- CHUẨN BỊ: Bảng phụ C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I ổn định tổ chức lớp II Kiểm... 3)2 = 9 ⇔ x − 3 = 9 x − 3 = 9  x = 12 ⇔ ⇔  x − 3 = 9  x = −6 Vậy x = 12 hoặc x = -6 GV: y/c làm bài 35a) - SGK Giáo viên: Bài 36-SGK(20) a/ Đ 16 3 + 2a b Trường THCS b/ S c/ Đ d/ Đ chia cho số dương chiều không đổi ? GV gọi HS lên làm, Giải PT dạng x = a ntn GV: Chốt lại GV: y/c làm bài 36-SGK Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) 0.01 = 0.0001 ; b) - 0,5 = −0.25 ; c) 39 < 7 và 39 > 6... 58; 59; 60-SBT Ngày soạn: Giáo viên: 20 Trường THCS Ngày dạy : Tiết 9 : LUYỆN TẬP A- MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học về đưa một số ra ngoài hay vào trong dấu căn 2.kĩ năng: thực hành tính chất trên - Có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào giải một số dạng bài tập rút gọn , so sánh, tìm x… 3.Thái độ : Có ý thức yêu thích môn học B- CHUẨN BỊ: Bảng phụ C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:... cố, khắc sâu quy tắc khai phương một thương, quy tắc chia hai căn thức bậc hai 2 Kĩ năng: giải một số dạng toán như tính toán, rút gọn, giải phương trình,tìm x, toán trắc nghiệm 3.thái độ : học tập đúng đắn, yêu thích môn học B- CHUẨN BỊ: GV:bảng phụ , bút dạ C- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: I ổn định tổ chức lớp Sĩ số II Kiểm tra bài cũ Tính : 8,1 1,6 III.Đặt vấn đề: (sgk) IV Dạy Bài mới Hoạt động của GV HOẠT... trong SGK + 41, 42 -SBT (9) Giáo viên: 17 Trường THCS Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 8 : BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI A- MỤC TIÊU: 1.kiến thức : Biết được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn 2.kĩ năng: Rèn luyện kn, đưa thừa số vào trong dấu căn hay ra ngoài dấu căn - Biết vận dụng các phép biến đổi trên để só sánh hai số hay rút gọn biểu thức . 80 80 16 4 5 5 = = = . b) 49 1 49 25 49 8 : 3 : . 8 8 8 8 8 25 = = = 49 49 7 25 5 25 = = . ?3 Tính : a) 99 9 99 9 9 3. 111 111 = = = b) 52 52 4 4 2 117 9 3 117 9 = = = = . * Chú ý: Với biẻu. (SGK-16). a) So sánh 25 9+ và 25 9+ . Ta có: ( 25 9+ ) 2 = 25 + 9 = 34. ( 25 9+ ) 2 = ( 25 ) 2 + 2. 9. 25 +( 9 ) 2 = 25 + 9 + 2 .5.3 = 34 + 30 = 64 Vậy 25 9+ < 25 9+ . Hoạt động 2: Củng cố-HDVN -. Chú ý: (SGK) ?2. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau: a) 49 7,= vì 7 0 ≥ và 7 2 = 49. b) 64 = 8, vì 8 0 ≥ và 8 2 = 64. c) 81 = 9, vì 9 0 ≥ và 9 2 = 81. d) 1,21 =1,1 vì 1,1 0 ≥ và
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 9 đầy đủ, Giáo án đại số lớp 9 đầy đủ, Giáo án đại số lớp 9 đầy đủ