0

Giáo án đại số lớp 9 đầy đủ 35 tuần hay

218 2,493 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 20:28

Tuần 1 Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 1 Căn bậc hai I/Mục tiêu : Học sinh nắm đợc định nghĩa ký hiệu về CBH của một số không âm Biết đợc liên hệ giữa phép khai phơng với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số. Rèn cho học sinh kỹ năng viết, tìm CBHSH và CBH của số không âm. II/ Chuẩn bị: GV: Soạn bài HS : Chuẩn bị đồ dùng III/Tiến trình : 1.ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số (2) 2.Kiểm tra : (5) Nhắc lại định nghĩa căn bậc hai của số không âm? áp dụng tìm CBH của 16 ; 3. 3.Nội dung Hoạt động của thày và trò Nội dung - Từ KT bài cũ GV hớng dẫn cho học sinh nhắc lại định nghĩa căn bậc hai và một số tính chất của nó nh SGK. - Cho học sinh làm ?1 ở SGK HS: Lên bảng làm HS: Tìm CBH của 9, 6, 4/9 ? Nh vậy CBH của 9 bằng gì. HS: bằng 3 và -3 ? Căn bậc hai của số Không âm là gì ? áp dụng tìm CBHSH của 16; 5; 49; 64 HS: lên bảng làm ? khi nào có đợc căn bậc hai của một số ? áp dụng tìm CBHSH của các số sau: GV: Ghi bảng HS: Lên bảng làm 1) Căn bậc hai số học của số không âm: (15) a) Nhắc lại căn bậc hai số học của số không âm: (SGK) áp dụng tìm CBHSH của 9; 4; 4/9; 0,25; 2 b) Định nghĩa (SGK) VD: CBHSH của 16 là: 16 = 4 CBHSH của 5 là 5 * Chú ý : SGK 1 Hoạt động của thày và trò Nội dung GV: Ta đã biết tìm căn bậc hai số học của một số không âm a và phép tìm CBHSH đó gọi là phép khai phơng ( Gọi tắt là phép khai ph- ơng ) ? Vậy thế nào là phép khai phơng ? Để khai phơng của một số ta làm nh thế nào ? nếu biết căn bậc hai số học của một số thì ta có thể tìm CBH của số đó không ? Cho ví dụ. ? Căn bậc hai và CBHSH của một số có gì giống và khác nhau Muốn so sánh các căn bậc hai số học ta làm nh thế nào? GV: Gọi hs đọc định lý ? áp dụng định lý làm phép so sánh sau: GV: Ghi đầu bài lên bảng HS: lên Bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét GV : Sửa sai sót GV: Cho học sinh làm ?4và ?5 ở SGK *TQ: x = a = ax x 2 0 Tìm CBHSH của : a) 49 b) 64 c) 81 d) 1,21 Giải * Phép khai phơng của một số: - Dùng máy tính - Dùng bảng số *VD: Ta có CBHSH của 49 bằng 7 nên số 49 có hai căn bậc hai là 7 và -7 2) So sánh các căn bậc hai số học(12) Định lý : (SGK) Ví dụ:Hãy so sánh a) 1 và 2 b) 2 và 5 4) Củng cố(10): Nhắc lại kiến thức cần nhớ trong bài hôm nay *áp dụng làm bài tập số 1 Trong các số sau số nào có căn bậc hai: 3; 1,5 ; 6 ; -4; 0 ; 4 1 * Bài số 3 Trang 6 SGK: Bài số 5 trang 4 SBT 5) Hớng dẫn về nhà : (1) Làm bài tập 41; 48; 43 ở SGK Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 2 IV)Rút kinh nghiệm Duyệt, ngày tháng năm 2014 Tổ trởng Trần Thị Phơng 2 Căn thức bậc hai - Hằng đẳng thức 2 A = |A| I/Mục tiêu : Học sinh hiểu đợc thế nào là căn thức bậc hai Biết cách tìm điều kiện để A có nghĩa ; và có ký năng thực hành tìm điều kiện để A có nghĩa Biết cách chứng minh định lý 2 a = |a| và biết vận dụng hằng đẳng thức 2 A = | a| để rút gọn biểu thức. II/ Chuẩn bị: GV: Soạn bài HS: Làm các bài tập đã dặn III/Tiến trình : 1.ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số (1) 2.Kiểm tra : (5) Định nghĩa và viết công thức tổng quát về CBHSH của số a 0 ? áp dụng CBHSH của 25; 2; 49 ; 100 Phát biểu định lý về phép so sánh các căn bậc hai số học ? áp dụng so sánh: a) 3 với 5 b) 11 với 21 3.Nội dung Hoạt động của thày và trò Nội dung Cho học sinh đọc ?1 ở SGK ? Bài toán cho ta biết gì ? yêu cầu ta phải làm gì Muốn biết đợc AB = 2 25 x thì ta phải làm gì GV: 2 25 x ta gọi là căn thức bậc hai của 25 - x 2 trong đó 25 - x 2 là biểu thức dới dấu căn hay còn gọi là biểu thức lấy căn ? Qua VD trên em hãy rút ra một cách tổng quát thế nào là căn thức bậc hai HS: Trả lời GV : Cho đọc tổng quát ? hãy cho VD về căn thức bậc hai và tìm ĐKXĐ của các biểu thức dới dấu căn ? áp dụng làm ?2 ở SGK 1) Căn thức bậc hai(14) ?1(SGK): 2 25 x đợc gọi là căn thức bậc hai của biểu thức 25 - x 2 25 - x 2 đợc gọi là biểu thức dới dấu căn ; hay biểu thức lấy căn VD1: x3 là căn thức bậc hai của 3x ?2Với giá trị nào của x thì x25 xác định Giải: 3 Hoạt động của thày và trò Nội dung GV: Ghi đầu bài lên bảng HS: lên Bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét GV : Sửa sai sót Chú ý cách tìm ĐKXĐ của biểu thức: * Nếu biểu thức đó chỉ chứa căn bậc hai thì ta cho biểu thức dới dấu căn lớn hơn hoặc bằng 0. * Nếu biểu thức đó có chứa ẩn dới mẫu thì ta xét mẫu thức khác không. GV: Cho hs đọc ?3 ở SGK ? Bài toán cho ta biết gì ? yêu cầu ta phải làm gì GV: Hớng dẫn hs tìm giá trị của a 2 và 2 a , Khi biết giá trị của a để điền kết quả thích hợp vào ô trống cho thích hợp HS: lên bảng điền kết quả Từ bảng trên có nhận xét gì về giá trị của a 2 và 2 a ? Từ kết quả hãy rút ra kết luận GV: Cho HS rút ra định lý HS: Đọc định lý ở SGK ? Để chứng minh định lý trên ta phải chứng minh đợc những điều kiện gì HS: CM cho a 0 ; (|a|) 2 = a HS: Lên bảng cm ? áp dụng định lý trên để làm VD2 ở SGK ? Hãy tính a) 2 12 b) 2 )5( GV: Gọi HS lên bảng làm ? Tơng tự hãy làm VD3 SGK GV: Gọi HS lên bảng làm ? Tơng tự hãy làm VD4 SGK GV: Gọi hs lên bảng làm x25 đợc xác định khi 5 - 2x 0 2 5 25 x x 2) Hằng đẳng thức 2 A = |a| (15) * Định lý: (SGK) * Chứng minh: Để cm 2 a = |a| ta phải cm đợc |a| 0 và (|a|) 2 = a * VD2: Tính a) 2 12 = | 12 | = 12 b) 2 )5( = | -5 | = 5 *VD3 : Rút gọn 4 Hoạt động của thày và trò Nội dung GV: Ghi đầu bài lên bảng HS: lên Bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét GV : Sửa sai sót a) )12( 2 b) 2 )52( *VD4: Rút gọn a) 2 )2( x với x 2 b) 6 a 4) Củng cố (9): GV: Hệ thống lại bài học ? Bài học hôm nay cần nhớ những gì áp dụng kiến thức đã học để làm bài tập 1; 2 ở SGK 5) Hớng dẫn về nhà (1) làm bài tập 41; 48; 43 ở SGK IV)Rút kinh nghiệm Duyệt, ngày tháng năm 2014 Tổ trởng Trần Thị Phơng Tuần 2 Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 3 Luyện tập I/Mục tiêu : Học sinh tính đúng và tính nhanh các căn thức dạng 2 a = |a| với a là số thực và tính đúng dạng 2 A = |a| với A là biểu thức đại số Biết điều kiện tồn tại của biểu thức A Rèn kỹ năng giải toán cho học sinh; kỹ năng tổng hợp ; t duy lôgic II/ Chuẩn bị: GV: Soạn bài HS: Làm các bài tập theo yêu cầu III/Tiến trình : 1.ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 5 2.Kiểm tra: ? Nêu các hằng đẳng thức đã học ? áp dụng tính: 2 )21( y với y < 21 3.Nội dung Hoạt động của thày và trò Nội dung Nêu điều kiện để A có nghĩa ? áp dụng tìm điều kiện của a để biểu thức sau có nghĩa GV: Ghi đầu bài lên bảng HS: lên bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét GV : Sửa sai sót Viết HĐT 2 A = ? GV: Ghi đầu bài lên bảng HS: lên bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét GV : Sửa sai sót áp dụng làm bài 7 SGK GV: Ghi đầu bài số 8 lên bảng HS: lên bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét GV : Sửa sai sót GV: Ghi đầu bài số 9 lên bảng HS: lên bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét Bài số 6: Với giá trị nào của a thì mỗi CT sau có nghĩa c) a4 xác định khi 4-a 0 a 4 Vậy với a 4 thì a4 có nghĩa d) 73 +a xác định khi 3a + 7 0 a 4 7 Vậy khi a 4 7 thì 73 +a xác định Bài số 7: Tính b) 2 )3( c) 2 )3,0( d) 0,4 2 )4,0( Bài số 8 (10): Rút gọn các biểu thức sau: b) 2 )113( = | 3 - 11 | = 11 - 3 vì 3 < 11 c) 2 2 a với a 0 = 2. |a| = 2a Vì a 0 d) 3. 2 )2( a với a< 2 = | a-2 | = 2 - a ( Vì a - 2 < 0 Bài số 9 ( SGK ): Tìm x biết: b) 2 4x = 6 6 GV : Sửa sai sót | 2x| = 6 = = 62 62 x x x = 3 ; x= -3 c) 2 9x = | - 12 | | 3x | = | -12 | = 12 = = 123 123 x x x = 4 ; x = - 4 4) Củng cố : GV hệ thống lại các bài tập đã chữa và cho học sinh làm các bài tập sau: Bài 10: a) CMR: ( 3 - 1) 2 = 4- 2 3 b) 324 - 3 = -1 Bài 11: Tính a) 16 25 + 196 : 49 = ? b) 81 = ? Bài 13: Rút gọn biểu thức: 2 2 a - 5a Với a < 0 5) Hớng dẫn về nhà : làm bài tập 41; 48; 43 ở SGK Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 4 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phơng I/Mục tiêu : Học sinh nắm đợc nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phơng Biết đợc liên hệ giữa phép khai phơng của một tích hai hay nhiều thừa số Rèn cho học sinh kỹ năng khai phơng của một tích và nhân các căn thức bậc hai II/ Chuẩn bị: IV)Rút kinh nghiệm Duyệt, ngày tháng năm 201 Tổ trởng Trần Thị Phơng 7 GV: Soạn bài HS : Chuẩn bị đồ dùng + Chuẩn bị bài trớc ở nhà III/Tiến trình : 1.ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra : ? Tính: 16 25 3.Nội dung : Hoạt động của thày và trò Nội dung GV: Dựa vào KT bài cũ để hỏi ? Từ kết quả trên em có thể rút ra kết luận gì ? nếu thay 16; 25 bằng các sốa,b không âm thì ta có thể rút ra khẳng định gì ? Từ tính chất trên hãy rút ra định lý HS: Phát biểu GV: cho học sinh đọc lại ? Định lý cho ta biét gì ? Định lý trên chỉ đúng trong trờng hợp nào ?Chứng minh định lý trên ta phải chứng minh đợc điều gì Gv: Gọi học sinh lên bảng chứng minh ? Từ định trên em hãy chi biết để khai ph- ơng của một tích ta làm nh thế nào ? áp dụng hãy tính: GV: Ghi đầu bài lên bảng HS: Lên bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét GV : Sửa sai sót ? Tơng tự hãy làm ?2 ở SGK GV: Ghi đầu bài lên bảng HS: Lên bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét GV : Sửa sai sót ? muốn nhân các căn thức bậc hai ta làm 1) Định lí: ?1(sgk) tính và so sánh: 16 25 và 16.25 Ta có: 16.25 = 400 = 20 16 25 = 4.5 = 20 Suy ra: 16.25 = 16 25 * Định lý: (SGK ) + TQ: ba. = a . b với a 0; b 0 + CM: (SGK) + Chú ý: SGK 2) áp dụng: a) Quy tắc khai phng của một tích: (SGK) * VD1: Hãy tính: a) 25.144.49 = 49 . 144 . 25 = 7.12.5 = 420 b) 40.810 = 100.4.81 8 Hoạt động của thày và trò Nội dung nh thế nào HS: Trả lời GV: Cho học sinh đọc quy tắc ? áp dụng quy tắc trên tính GV: Ghi đầu bài lên bảng HS: Lên bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét GV : Sửa sai sót ? Tơng tự hãy làm ?3 ở SGK GV: Ghi đầu bài VD3 lên bảng HS: Lên bảng làm lần lợt HS: ở dới làm và nhận xét GV : Sửa sai sót ? Tơng tự hãy làm ?4 ở SGK GV: Ghi đầu bài lên bảng HS: Lên bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét GV : Sửa sai sót = 81 . 4 . 100 = 9.2.10 = 180 B) Quy tắc nhân các căn thức bậc hai ( SGK) * VD2:Tính a) 20 . 5 = 5.20 = 100 = 10 b) 3,1 . 52 . 10 = 10.52.3,1 = 4.13 2 = 26 * VD3: Rút gọn biểu thức: a) a3 . a27 với a 0 a3 . a27 = aa 27.3 = 2 81a = | 9a | = 9a vì a 0 b) 42 9 ba = | 3ab 2 | = 3b 2 | a | 4) Củng cố: Nhắc lại kiến thức cần nhớ trong bài hôm nay *áp dụng làm bài tập trong SGK + SBT 5) Hớng dẫn về nhà : + Học thuộc bài theo SGK + Làm các bài tập số: iV)Rút kinh nghiệm Duyệt, ngày tháng năm 2014 9 Tổ trởng Trần Thị Phơng Tuần 3 Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 5 Luyện tập I/Mục tiêu : - Học sinh nắm đợc phép khai phơng của một tích,trong các thừa số đợc viết dới dạng bình phơng của một số thực - Biết đợc liên hệ giữa phép khai phơng và phép nhân các căn thức - Rèn cho học sinh kỹ năng t duy tính nhẩm tính nhanh; tính theo chách hợp lý. II/ Chuẩn bị: GV: Soạn bài HS : Chuẩn bị đồ dùng + Làm cấc bài tập đã dặn III/Tiến trình : 1.ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra : ? Phát biểu quy tắc khai phơng của một tích; quy tắc nhân các căn thức bậc hai ? áp dụng làm bài tập 1a và bài 2b 3.Nội dung Hoạt động của thày và trò Nội dung ?Muốn rut gọn một đợc biểu trên ta làm nh thế nào áp dụng cho học sinh lên bảng làm GV: Ghi đầu bài lên bảng HS: Lên bảng làm lần lợt từng câu HS: ở dới làm và nhận xét GV : Sửa sai sót Bài số 19(SGK): Rút gọn các biểu thức sau: b) 22 )3( aa với a 3 = a 2 | 3 - a | = a 2 ( 3 - a ) Vì 3 - a < 0 c) 2 )1.(4.27 a với a > 1 = 2 )1.(16.3.3.9 a = 4.9.| 1 - a | = 36(a - 1) vì 1- a < 0 d) 1 1 a . 24 )( baa với a>b 10 [...]... lợt từng câu HS: ở dới làm và nhận xét GV: Sửa sai sót b > 0( BĐT đúng) Suy ra điều phải chứng minh Bài số 32 (SGK): Tính a) 1 9 5 4 0,01 16 = = d) = 9 25 49 1 16 9 100 5 7 1 7 = 4 3 10 24 1 49 2 76 2 457 2 384 2 (1 49 + 76)(1 49 76) ( 457 + 384)(457 384) 15 225.73 225 = = 29 841.73 841 Bài số 34(SGK): Rút gọn các biểu thức sau: = ? Muốn rut gọn một đợc biểu trên ta làm nh thế nào áp dụng cho... đợc GV: Cho học sinh làm bài tập 49 tr 29 5) Hớng dẫn về nhà : + Học thuộc bài theo SGK + Làm các bài tập số: IV)Rút kinh nghiệm Duyệt, ngày tháng năm 2014 Tổ trởng Trần Thị Phơng Tuần 6 Ngày soạn : Tiết 11 26 Ngày dạy: Luyện tập I/Mục tiêu : Học sinh đợc củng cố các kiến thức về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai; đa thừa số ra ngoài dấu căn và đa thừa số vào trong dấu căn ; khử mẫu của... bài hôm nay *áp dụng làm bài tập số 8 trang 32 HS: Đọc đầu bài ? bài toán yêu cầu ta phải làm gì GV: Chia nhóm để học sinh thảo luận Nhóm1;2 thì làm ý (a;c) 33 Nhóm 3;4 thì làm ý ( b; d) 5) Hớng dẫn về nhà : + Học bài và xem lại các VD trong SGK + Làm các bài tập số: 59 đến bài 66 ở trang 32+33 SGK IV)Rút kinh nghiệm Duyệt, ngày tháng năm 2014 Tổ trởng n Thị Phơng Tuần 7 Ngày soạn : Ngày dạy: Trầ Tiết... bài tập số: 35; 37 ở SGK IV)Rút kinh nghiệm Duyệt, ngày tháng Tổ trởng năm 2014 Trần Thị Phơng Ngày soạn : Ngày dạy: Tiết 8 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai I/Mục tiêu : Học sinh nắm cơ sở của việc Biết đợc liên hệ giữa phép khai phơng thơng với quy tắc chia hai căn thức thông qua hệ thống bài tập Rèn cho học sinh kỹ năng giải các bài toán khai phơng một thơng; các kỹ năng tính toán; t duy... kinh nghiệm Duyệt, ngày tháng năm 2014 Tổ trởng Trần Thị Phơng + Làm các bài tập số: 45; 46; 47 trang 27 Ngày soạn : Ngày dạy: Tuần 5 Tiết 9 Luyện tập I/Mục tiêu : - Học sinh nắm chắc cách tìm điều kiện xác định của căn thức bậc hai - Biết cộng trừ các đơn thức bậc hai 21 -Biết cộng trừ, biến đổi đơn giản các biểu thức chứa căn bậc hai - Rèn cho học sinh kỹ năng giải các bài toán về biểu thức có chứa... chức: Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra : ? Phát biểu quy tắc khai phơng của một thơng ? Phát biểu quy tắc chia hai căn thức 3.Nội dung Hoạt động của thày và trò Nội dung Bài số 31(SGK): ? Để so sánh các biểu thức trên thì ta phải a) So sánh; làm gi GV: Ghi đầu bài lên bảng HS: Lên bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét GV: Sửa sai sót ? Để chứng minh các BĐT thì ta phải làm 25 16 và 25 16 = 25 - 16 9= 3 25 - 16 =... bài tập sau GV: Ghi đầu bài ?3 lên bảng HS: Lên bảng làm ?3 lần lợt từng câu HS: ở dới làm và nhận xét GV: Sửa sai sót GV: ở định lý trên nếu thay các số a; b bằng các biểu thức A ; B thì tính chất trên vẫn đúng ? vậy thì 16 = = 49 25 : 8 8 = 49 1 : 3 8 8 = 49 25 = 4 7 5 A có thể viết bằng gì B ? áp dụng tính chất trên để rút gọn biểu thức sau GV: Ghi đầu bài VD3(SGK) lên bảng HS: Lên bảng làm lần lợt... năng rút gọn các biểu thức có chứa căn thức bậc hai, chú ý tìm ĐKXĐ của căn thức, của biểu thức - Sử dụng kết quả rút gọn để chứng minh đẳng thức, so sánh giá trị của biểu thức với một hằng số, tìm x và các bài toán liên quan II.Chuẩn bị - GV: Giáo án, SGK, SBT, phấn, thớc, sổ điểm, đồ dùng dạy học - HS: Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập III.Tiến trình 1.ổn định tổ chức 2.Kiểm tra Chữa Bài 58 (c,d) tr... 2 a) 4x y Với x 0 ; y 18xy 2 Với x 0 ; y < 0 b) ?3 Đa thừa số ra ngaòi dấu căn: 4 2 a) 28a b 4 2 b) 72b a Với b 0 Với a < 0 2) Đa thừa số vào trong dấu căn: A) TQ: SGK tr 26 B) Ví dụ 4 : Đa thừa số vào trong dấu căn a) 3 7 b) - 2 3 c) 5a2 2a Với a 0 d) 3a2 2ab Với ab ? Tơng tự hãy làm bài tập sau GV: Ghi đầu bài ?4 lên bảng GV: Chia lớp thành 2 nhóm để hoạt động Nhóm1: Làm ý a; c Nhóm2: Làm ý... sót ? Để so sánh đợc hai biểu thức trên thì ta phải làm gi 0 0 ?4Đa thừa số ra ngoài dấu căn a)3 5 b) 1,2 5 c) ab4 a Với a 0 = (ab 4 ) 2 a = a 3b8 d) 2ab2 5a Với a 0 20 Hoạt động của thày và trò ? Có những cách nào để so sánh hai biểu thức trên GV: Ghi đầu bài lên bảng HS: Lên bảng làm HS: ở dới làm và nhận xét GV: Sửa sai sót Nội dung = - (2ab 2 ) 2 5a = - 20a 3 b 4 C) Ví du 5: So sánh 3 7 và 28 . của một số: - Dùng máy tính - Dùng bảng số *VD: Ta có CBHSH của 49 bằng 7 nên số 49 có hai căn bậc hai là 7 và -7 2) So sánh các căn bậc hai số học(12) Định lý : (SGK) Ví dụ:Hãy so sánh a). phải chứng minh Bài số 32 (SGK): Tính a) 01,0. 9 4 5. 16 9 1 = 16 25 . 9 49 . 100 1 = 4 5 . 3 7 . 10 1 = 24 7 d) 22 22 384457 761 49 = )384457)(384457( )761 49) (761 49( + + = 841 225 73.841 73.225 = . CBHSH của các số sau: GV: Ghi bảng HS: Lên bảng làm 1) Căn bậc hai số học của số không âm: (15) a) Nhắc lại căn bậc hai số học của số không âm: (SGK) áp dụng tìm CBHSH của 9; 4; 4 /9; 0,25; 2 b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 9 đầy đủ 35 tuần hay, Giáo án đại số lớp 9 đầy đủ 35 tuần hay, , Bài 68 tr 36 SGK. Tính, Luyện tập củng cố, I. Khái niệm hàm số, Khái niệm về hàm số bậc nhất, ? 2. Tìm các cặp đường thẳng //, các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau, Hoạt động 2 (33), Củng cố - luyện tập, A.Phần trắc nghiệm(3 điểm), III/ Tiến trình lên lớp, Hoạt động của thày và trò, III. Tiến trình bài dạy

Mục lục

Xem thêm