0

Giáo án đại số lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

182 715 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 15:55

[...]... 100 4 ,9 ≈ 1, 68 ≈ Ví du 1ï: Tìm 1 ,96 -Là : 1, 296 8, 49 ≈ … 8 … N 8 là số nào.? -HS tự làm : -GV cho HS làm tiếp ví dụ 2 ? Tìm giao của hàng 39 và cột 1 1,6 1, 296 39, 1 ≈ 6, 253 -HS: là số 6,235 -GV ta có: : ? Tại giao của hàng 39 và cột 8 : hiệu chính là số mấy? -GV dùng số 6 này để hiệu -HS: là số 6 Mẫu 1 chính chữ số cuối ở số 6,253 39, 18 ≈ 6, 2 59 như sau: Ví dụ : Tìm 25 25 6,253+0,006=6,2 59 39, 18... Tính Bài 32 Tr 19 SGK 1 9 4 5 0, 01 16 9 a)Tính ? Hãy nêu cách làm d) 1 492 − 762 457 2 − 384 2 21 33 phút -Một HS nêu cách làm 25 49 1 25 49 1 = 16 9 100 16 9 100 5 7 1 7 = = 4 3 10 24 = = 1 492 − 76 2 15 = = 2 2 457 − 384 29 Bài 32 Tr 19 SGK a) 25 49 1 25 49 1 = 16 9 100 16 9 100 5 7 1 7 = = 4 3 10 24 = d) 1 49 2 − 762 15 = = 2 2 457 − 384 29 21 ? Hãy vận dụng hàng đẳng thức đó để tính... Tr 19 SGK b) ( x − 3) 2 -HS lên bảng giải =9 b) ? ? Số nào có trò tuyệt đối bàng 9 ? Có mấy trường hợp Dạng 3: Rút gọn biểu thức Bài 34 Tr 19 SGK -GV tổ chức cho HS họat động nhóm (làm trên bảng nhóm) Một nửa làm câu a Một nửa làm câu b b) 3 ab 2 4 ≠ với a 0 a = b ta có a b * Ví dụ 2: (SGK) c) Chú ý: Với A ≥ 0, B > 0 ta có A A = B B 2 2a 2b 4 a 2b 4 a b a) = = 50 25 5 b) 19 9 25 3 5 9 :... 25 3 5 9 : = : = 16 36 4 6 10 b) Quy tắc chia các căn thức bậc hai : (SGK) 2 2 a 2b 4 a 2b 4 a b = = 50 25 5 b) Hoạt động 4: Củng cố 25 25 5 = = 121 121 11 99 9 99 9 = = 9 =3 111 111 − HS 2 : b) a b a) -HS nghiên cứu ví dụ 2 − HS1: a) ta có * Ví dụ 1: Hãy tính -Kết quả họat động nhóm a) a ≥ 0, b > 0 2ab 2 2ab 2 ab 2 b a = = = 162 81 9 162 10 phút 19 Điền dấu hân vào ô thích hợp Nếu sai hãy sửa lại cho... BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI I Mục tiêu: - HS biết được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn - HS nắm được kỹ năng đưa thừa số vào trong hay rangoài dấu căn - Biết vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức II Phương tiện dạy học: - GV: Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi - HS: Chuẩn bò bảng nhóm và bút... GV b) 4(1 + 6 x + 9 x 2 ) 2 = [2(1 + 3 x) 2 ]2 b) 4(1 + 6 x + 9 x 2 ) 2 = [2(1 + 3 x) 2 ]2 = 2 (1 + 3x) 2 = 2(1 + 3x ) 2 = 2 (1 + 3x) 2 = 2(1 + 3 x) 2 − 2 − 2 ? Hãy tính giá trò của biểu vào biểu thức ta được Thay x= vào biểu thức Thay x= thức 2 2[1 + 3(− 2)] ta được Dạng 2: Chứng minh Bài 23(b) Tr 15 SGK Chứng minh và = 2[1 − 3 2)]2 ≈ 21, 0 29 2[1 + 3( − 2)]2 = 2[1 − 3 2)]2 ≈ 21, 0 29 2006 − 2005 Chứng . 11 121 9 25 3 5 9 ) : : 16 36 4 6 10 a b = = = = A!' !# 225 225 15 ) 256 16 256 196 14 ) 0,0 196 0,14 10000 100 a b = = = = = ?5"-);# 99 9 99 9 1:. = ) 20. 72. 4 ,9 20.72.4 ,9 2.2.36. 49 4. 36. 49 2.6.7 84. b = = = = = L)!!/0( ?5"5.A# ?5( 5.A# 2 4 2 4 2 ) 9 9. . 3. .b a. G 27((!& 9 !/H5.A 2 ?5!/ %( R(!- 45# " 6 $(9S!/H5.A ; 1; ; 1; ; 1; ; 1; #C ; C 1>1> #C 9 C 1I9; #C 9 < C 1JI1 )#C >1; C ; 696 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, Giáo án đại số lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn,