0

Giáo án tin học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

147 1,272 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 16:04

[...]... thông tin trên Web về lịch sử dựng nớc - Mở máy tìm kiếm - Gõ từ khoá lịch sử dựng nớc - Quan sát kết quả Gv: Em hãy so sánh số lợng các trang web tronmg 2 lần tìm kiếm Hs: trả lời Hoạt động 2: Tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của Tin học Gv: yêu cầu hs đọc thông tin sgk Hs: đọc thông tin sgk Gv: Yêu cầu hs thực hiện tìm kiếm thông tin với từ khoá là ứng dụng của tin học Gv: ứng dụng của Tin học. .. ISP ri t ú kt ni vi Internet V nh hc bi, xem trc ni dung cũn li, c bi c thờm 1: Vi nột v s phỏt trin ca Internet Xem trc bi 3: T chc v truy cp thụng tin trờn Internet V RT KINH NGHIM: Ngy son: Tit 5: Bi 3: T CHC V TRUY CP THễNG TIN TRấN INTERNET I MC TIấU 1 Kin thc: HS nm c cỏch t chc thụng tin trờn mng Internet Bit phn mn trỡnh duyt trang web Cỏc mỏy tỡm kim thụng tin trờn mng Internet 2 K nng:... thụng tin SGK 2 Xem thụng tin trờn cỏc Hs: c thụng tin SGK trang web Gv: Mun khi ng Firefox cú nhng cỏch no? Hs: tr li Gv: nhn xột v cht li Ca s Firefox hin th trang ch c ngm nh ca trỡnh duyt Hs: quan sỏt Gv: Lit kờ cỏc trang web m em bit? Hs: www.tntp.org.vn: Bỏo in t thiu niờn tin phong; www.tienphong.vn: Phiờn bn in t ca bỏo Tin phong * Mt s trang web: www.tntp.org.vn: Bỏo in t thiu niờn tin phong;... mi in t Cỏc dch v khỏc 3 BI MI bi trc cỏc em ó c tỡm hiu v mng mỏy tớnh, cũn mng thụng tin ton cu Internet thỡ sao? Chỳng ta s nghiờn cu trong bi hụm nay Hot ng ca thy v trũ Ghi bng Hot ng 1: Tỡm hiu mt s dch v trờn Internet Gv: Hng ngy cỏc em trao i thụng tin trờn Internet vi nhau bng th in t (E-mail) Vy th in t l gỡ? Hs: Th in t (E-mail) l dch v trao i thụng tin trờn Internet thụng qua cỏc hp th in. .. web v khai thỏc ti nguyờn trờn Internet b Truy cp trang web Truy cp trang web ta cn thc hin: - Nhp a ch trang web vo ụ a ch - Nhn enter Bi 3: T CHC V TRUY CP THễNG TIN TRấN INTERNET Tit 6: I MC TIấU 1 Kin thc: a HS nm c cỏch t chc thụng tin trờn mng Internet b Bit phn mn trỡnh duyt trang web c Cỏc mỏy tỡm kim thụng tin trờn mng Internet 2 K nng: Bit cỏch tỡm kim thụng tin trờn mng 3 Thỏi : Cú thỏi ,... lĩnh vực Em hãy chọn một vài lĩnh vực và tìm kiếm thông tin rồi lu vào máy? Hs: Thực hiện Gv: Quan sát và chấm kết quả 4 Tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của Tin học Ví dụ: nhà trờng, dạy học, văn phòng Hoạt động 3: Tìm hiểu tìm kiếm hình ảnh Gv: yêu cầu hs đọc thông tin sgk Hs: đọc thông tin sgk Gv: Yêu cầu hs thực hiện tìm kiếm thông tin với từ khoá là hoa đẹp Hs: Thực hiện với kết quả IV...Cõu 1: Internet l gỡ? im khỏc bit ca mng internet so vi cỏc mng LAN, WAN TL: Internet l mng kt ni hng triu mỏy tớnh v mng mỏy tớnh trờn khp th gii, cung cp cho mi ngi kh nng khai thỏc nhiu dch v thụng tin khỏc nhau nh Email, Chat, Forum, Cõu 2: Em hóy lit kờ mt s dch v trờn Internet? TL: Mt s dch v trờn Internet: T chc v khai thỏc thụng tin trờn Internet Tỡm kim thụng tin trờn Internet Hi... hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin Gv: yêu cầu hs đọc thông tin sgk 2 Tìm hiểu cách sử dụng Hs: đọc thông tin sgk từ khoá để tìm kiếm Gv: Yêu cầu hs thực hiện tìm kiếm thông tin với từ khoá là thông tin cảnh đẹp sapa? Hs: Thực hiện và cho kết quả Gv: nhận xét Gv: Quan sát kết quả và cho nhận xét về kết quả tìm đợc đó? Hs: kết quả tìm đợc là tất cả các trang web chứa t thuộc từ khoá và không... Biết tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của tin học - Biết tìm kiếm hình ảnh II CễNG TC CHUN B 1 Giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK 2 Hc sinh Hc bi c, xem trc bi mi III CC HOT NG DY HC 1 T CHC N NH LP - Gi trt t lp hc - Kim tra s s 2 BI MI # d#nh #ĩ nhp t kho# Hot ng ca thy v trũ Ghi bng Hot ng 1: Tìm kiếm thông tin trên Web về lịch sử dựng nớc Gv: yêu cầu hs đọc thông tin SGK Hs: đọc thông tin SGK Gv: yêu cầu... Wikipedia ting vit Hot ng 2: Tỡm hiu lu tin Gv: yờu cu hs c thụng tin sgk Hs: c thụng tin sgk Gv: Mun lu hỡnh nh trờn trang web v my lm nh th bno? Hs: + Nhỏy nỳt chut phi vo hỡnh nh mun lu xut hin menu + Chn Save Image As , xut hin Hp thoi ch v trớ lu nh + t tờn tp nh + Nhn v Save Gv: nhn xột v cht li Gv: Mun lu c trang web thỡ phi thc hin nh th no? Hs: + File/save as hp thoi Save page as c hin th + . Giáo án, SGK.  Mạng LAN – Netopschool, Internet  Một số thông tin liên quan đến bài học. 2. Học sinh Học bài cũ, xem trước bài mới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. ỔN ĐỊNH LỚP  Giữ trật tự lớp học . Giáo án, SGK.  Mạng LAN – Netopschool, Internet  Một số thông tin liên quan đến bài học. 2. Học sinh Học bài cũ, xem trước bài mới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. ỔN ĐỊNH LỚP  Giữ trật tự lớp học . Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:  Giáo án, SGK.  Mạng LAN – Netopschool, Internet 2. Học sinh Xem trước bài mới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. ỔN ĐỊNH LỚP 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, Giáo án tin học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn,