0

Giáo án sinh học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức 3 cột in dùng luôn

170 2,497 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 15:58

[...]... quy nạp 3 Thái độ - Giáo dục cho học sinh hiểu đợc vai trò của ruồi giấm B Chuẩn bị +GV :Tranh (GV tự vẽ): Cơ sở tế bào học của hiện tợng di truyền liên kết + HS : C Tiến trình bài dạy - học 1.ổn định lớp: 1 phút 2 Kiểm tra bài cũ: 5 phút 31 32 Giáo án Sinh học 9 - Nêu những điểm khác nhau giữa NST thờng và NST giới tính? - Trình bày cơ chế sinh con trai hay con gái ở ngời? Quan niệm cho rằng sinh con... bào - Nguyên phân là cơ sở của sự sinh sản vô tính 4 Củng cố: 3phút - Yêu cầu HS làm câu 2, 4 trang 30 SGK 5.Dặn dò: 1phút - Vẽ các hình ở bảng 9. 2 vào vở - Làm bài tập 4 SGK, trả lời câu hỏi 1, 3 6.Rút kinh nghiệm: -Hết -Tuần 5 Tiết 10 Ngày soạn : 12/ 09/ 2010 A Mục tiêu 1 Kiến thức 22 Bài 10: Giảm phân Giáo án Sinh học 9 23 - Học sinh trình bày đợc những diễn biến... năng phân tích kênh hình cho HS 3 Thái độ - Giáo dục học sinh biết cách xác định giới tính B Chuẩn bị - Tranh phóng to: Bộ NST ở ngời; cơ chế NST xác định giớ tính ở ngời - Bảng phụ C Tiến trình dạy - học 1.ổn định lớp: 1 phút 2 Kiểm tra bài cũ.: 5phút - Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật? 28 29 Giáo án Sinh học 9 - Giải thích vì sao bộ NSt đặc trng của loài sinh sản hữu tính lại duy trì... thể 4 Củng cố: 2phút - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, 2 ,3 SGK 5 Dặn dò: 1 phút - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Kẻ sẵn bảng 9. 1 và 9. 2 vào vở bài tập 6.Rút kinh nghiệm: -Hết -Kiểm tra của TCM 19 Kiểm tra của BGH Giáo án Sinh học 9 20 Tuần 5 Tiết 9 Ngày soạn : Bài 9: Nguyên phân A Mục tiêu 1 .Kiến thức - Học sinh nắm đợc sự biến đổi hình thái NST (chủ yếu là sự... Nhận xét - đánh giá: 4phút - Các nhóm tự nhận xét về thao tác sử dụng kính, kết quả quan sát của mình - GV đánh giá chung về ý thức và kết quả của các nhóm - Đánh giá kết quả của nhóm qua bản thu hoạch 35 Nội dung Giáo án Sinh học 9 36 5, Dặn dò:1phút - Học bài và chuẩn bị bài 6.Rút kinh nghiệm: -Hết -Kiểm tra - Đánh giá Nhận xét Hơng Toàn, Ngày tháng .năm 2010... tháng .năm 2010 PHT Chuyên môn Hoàng Ngọc Kiểu Tuần 6 Tiết 11 Ngày soạn : 18/ 09/ 2010 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh A Mục tiêu 1 Kiến thức - Học sinh trình bày đợc các quá trình phát sinh giao tử ở động vật - Nêu đợc những điểm giống và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực và cái - Phân tích đợc ý nghĩa của các quá trình giảm phân và thụ tinh về mặt di truyền và biến dị 2 Kỹ năng 25 Giáo. .. hình ở đời con xác định kiểu gen P hoặc xét sự phân li 17 Giáo án Sinh học 9 = (3 đỏ: 1 vàng) (3 tròn: 1 bầu dục) P thuần chủng về 2 cặp gen Kiểu gen P: AAbb (đỏ,bầu dục) x aaBB (vàng, tròn) Đáp án d của từng cặp tính trạng, tổ hợp lại ta đợc kiểu gen của P F2: 9: 3: 3:1 = (3: 1) (3: 1) F1 dị hợp về 2 cặp gen P thuần chủng 2 cặp gen F1 :3: 3:1:1= (3: 1)(1:1) P: AaBbxAabb F1:1:1:1:1=(1:1)(1:1) P: AaBbxaabb... Từ 1 tinh phân cho 3 thể định bào bậc 1 qua giảm hớng và 1 tế bào phân cho 4 tinh trùng 26 Phát sinh giao tử cái 27 Giáo án Sinh học 9 trứng (n NST) (n NST) Hoạt động 2: Thụ tinh TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10 - GV yêu cầu HS nghiên cứu - Sử dụng t liệu SGK để trả lời phút thông tin mục II SGK và trả lời câu hỏi: - Nêu khái niệm thụ tinh? - Nêu bản chất của quá trình - HS vận dụng kiến thức. .. quan sát kĩ H 9. 2, gian nhất trong chu kì tế bào 21 Giáo án Sinh học 9 tự nhân đôi NST ở kì trung gian, cho HS quan sát H 9. 2 - Yêu cầu HS quan sát H 9. 2, thảo luận nhóm và trả lời: - Nêu sự biến đổi hình thái NST? - Hoàn thành bảng 9. 1 - GV chốt kiến thức vào bảng 9. 1 thảo luận thống nhất câu trả lời: + NST có sự biến đổi hình thái : dạng đóng xoắn và dạng duỗi xoắn (90 %) là giai đoạn sinh trởng của... tiếp thu kiến thức và ghi nhớ - HS dựa vào thông tin SGK để trả lời Hoạt động 2: ý nghĩa của quy luật phân li độc lập TG Hoạt động của giáo viên 12 - Giáo viên yêu cầu học sinh phút nghiên cứu thông tin -> Thảo luận trả lời: - Tại sao ở những loài sinh sản hữu tính, biến dị lại phong phú? - Quy luật phân li độc lập có ý nghĩa gì? - Giáo viên đa ra một số công thức tổ hợp: 11 Hoạt động của học sinh - HS . phút - Học bài và trả lời câu hỏi SGK - Kẻ sẵn bảng 9. 1 và 9. 2 vào vở bài tập. 6.Rút kinh nghiệm: Hết Kiểm tra của TCM Kiểm tra của BGH 19 191 9 Giáo án Sinh học 9 Tuần 5. Tiết 9 Ngày soạn. không thuần chủng, Học sinh chú ý lắng nghe + học sinh giải bài tập theo hớng dẫn của giáo viên 1-> 2 học sinh lên làm bài tập các học sinh khác nhận xét bổ xung Học sinh lên bảng làm bài. tiến hoá? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối biến dị phong phú hơn nhiều so với loài sinh sản vô tính? - Giải bài tập 4 SGK trang 19. 12 1212 Giáo án Sinh học 9 3. Bài mới: Tại sao kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức 3 cột in dùng luôn, Giáo án sinh học lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức 3 cột in dùng luôn,