0

giáo án tin học lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

168 2,336 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 16:37

LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến 1917) CHƯƠNG I: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN BÀI 1: (Từ giữa thế kỉ XVI đến nữa sau thế kỉ XIX) NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Những biến đổi trong kinh tế, xã hội vào thời trọng đại dẫn tới những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên: Cách mạng Hà Lan, cách mạng Anh, chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ Tiết 01: I/ Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây âu trong các thế kỷ XV-XVII.Cách mạng Hà Lan II/ Cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII. A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghóa lòch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỷ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII - Những biến đổi về kinh tế xã hội Tây u trong các thế kỷ XV – XVII. - Nắm được các khái niệm cơ bản trong bài học: Chủ yếu là Khái niệm “ Cách mạng tư bản” 2/ Tư tưởng: Thông qua các khái niệm cụ thể bồi dưỡng cho học sinh - Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng - Nhận thấy rằng CNTB có sự tiến bộ song vẫn là chế độ bóc lọt thay cho chế độ phong kiến 3/ Kỹ năng: Rèn luyện cho HS kỷ năng - Sử dung bản đồ, tranh, ảnh… - Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình học tập trước hết là các câu hỏi, bài tập sgk B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1/ Đối với HS: Sgk, bài soan, sưu tầm tranh ảnh 2/ Đối với GV: * Bản đồ thế giới để xác đònh các nước đang học * Vẽ phóng to các lược đồ trong sgk * Tìm hiểu các thuật ngữ, khái niệm lòch sử trong bài, sưu tầm một vài tài liệu cần thiết, liên quan đến nội dung cơ bản của bài 1 Tuần: 01 Tiết: 01 C/ THIẾT KẾ BÀI DẠY: 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra :sách vở, dụng cụ học tập 3/ Bài mới: Chương trình lòch sử lớp 8 bao gồm 2 phần: LS thế giới, lòch sử Việt Nam (có 1 vài tiết lòch sử đòa phương) chúng ta sẽ học 52 tiết HK1 chúng ta sẽ học 34 tiết (1 tuần 2 tiết) HK2 học 1 tuần 1 tiết = 17 tiết cả năm 35 tuần X 1,5 = 52 tiết Lòch sử thế giới có 34 tiết có nghóa là chúng ta sẽ học phần lòch sử này ở HK1 (Phần lòch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỷ XVI đến 1917) Hôm nay chúng ta bước vào bài học đầu tiên. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIỮA THẦY VÀ TRÒ (PHƯƠNG PHÁP) I/ Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Ââu trong cá thế kỷ XV – XVII Cách mang Hà Lan thế kỷ XVI 1/ Một nền sản xuất mới ra đời: - Vào thế kỷ XV ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện một nền sản xuất mới: - Biểu hiện: + Các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường có thuê mướn nhân công - Các trung tâm sản xuất và buôn bán, các ngân hàng được thành lập - Nảy sinh mâu thuẫn mới: Chế độ phong kiến >< giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân 2/ Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI - Diễn biến: Nổ ra 8- 1566 đến 1648 giành được độc lập GV: Giới thiệu cho HS biết trong phần này có 2 ý: “Một nền sản xuất ra đời” và “Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI” ta lần lượt đi vào từng phần * Hoạt động 1: Thảo luận 3 câu hỏi của GV: 8 phút - Bằng hiểu biết của mình cho biết: Nền sản xuất mới ra đời tronh điều kiện lòch sử ntn? Thời gian nào? HS: Trong lòng XH phong kiến đã suy yếu, bò chính quyền phong kiến kìm hãm, song không ngăn chặn được sự phát triển của nó: Vào thế kỷ XV - Đối với HS khá giỏi GV có thể đặt thêm câu hỏi và gợi ý. Vì sao nó không bò ngăn chặn? GV: Những sự kiện chứng tỏ nền sản xuất mới, tư bản chủ nghóa phát triển? HS: Dựa vào sgk trả lời: Các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường… có thuê mướn nhân công các trung tâm buôn bán, ngân hàng được thành lập và có vai trò to lớn GV: Cùng với sự phát triển của sản xuất, sự chuyển biíen của xã hội ra sao? HS: Ra đời 2 giai cấp mới: (bên cạch tầng lớp củ của xã hội phong kiến) cac giai cấp mới: Tư sản và vô sản GV: Cho HS đọc phần chữ in nhỏ sgk dẫn đến giải thích cho học sinh và hình thành cho HS khái niệm về 2 giai cấp: + Tư sản: có tài sản, thế lực về kinh tế nhưng không có quyền lực về chính trò bò phong kiến kìm hãm + Vô sản: Không có tái sản làm thuê, bò bót lọt nặng nề - Từ đó mâu thuẫn mới nào nãy sinh? (cho HS nhắc lại mâu thuẫn trong xã hội củ) HS: Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân 2 - Kết quả và ý nghóa: Thành lập nước cộng hoà ở Hà Lan tạo điều kiện cho chủ nghóa tư bản phát triển II/ Cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII: 1/ Sự phát triển của chủ nghóa tư bản ở Anh - Giữa thế kỷ XVII quan hệ tư bản chủ nghóa ở Anh phát triển mạnh mẻ - Xã hội hình thành 2 phe đối lập nhau: + Chế độ quân chu chuyên chế û + Tư sản quý tộc mới các tầng lớp nd 2/ Tiến hành cách mạng: a/ Giai đoạn 1: (1642- 1648) : Nội chiến giữa nhà vua và quốc hội B/ Giai đoạn 2: (1642 – 1648): Chế độ cộng hoà và chế độ quân chủ lập hiến lao động GV: Dẫn đến đấy chính là nguyên nhân dẫn tới các cuộc đấu tranh (*) Củng cố: Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu thế kỷ XV- XVII? *Hoạt động 2: 5 phút GV: Nguyên nhân dẫn tới cách mang Hà Lan HS: Sự thống trò lâu đời của vương quốc Tây Ban Nha ngăn chặn sự phất triển của XH GV: Diễn biến của cách mạng: HS: Dựa sgk trả lời diễn biến: bắt đầu 8- 1566 đến 1648 GV: Kết quả và ý nghóa? HS: Thành lập một nền độc lập Hà Lan; Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới tạo điều kiện cho chủ nghóa tư bản phát triển GV: Chuyển ý * Hoạt động 3: 7 phút GV: Trong sự phát triển của châu Âu quan hệ chủ nghóa tư bản ở Anh lớn mạnh hơn cả trước hết là ở miền Đông Nam - Biểu hiện của sự phát triển của CNTB ở Anh? HS: Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ ra đời… Nhiều trung tâm công nghiệp lớn, thương mai, tài chính được hình thành. Những phát minh mới về kỹ thuật, các hình thức lao động hợp lý Dẫn đến năng suất lao động tăng nhanh GV: Cho HS đọc phần chữ in nhỏ sgk để minh hoạ - Những biến đổi về kinh tế dẫn đến những hệ quả gì? HS: Trả lời những ý sgk GV: “ Vì sao nông dân lại bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống?” GV: Vì họ bò đuổi ra khỏi mảnh đất của mình Những người cướp đất trở thành q tộc mới GV: Giải thích thế nào là q tộc mới: là q tộc phong kiến đã tư sản hoá kinh doanh TBCN ngày càng có đòa vì về kinh tế và trở thành lực lượng quan trọng lãnh đạo cách mạng Anh thế kỉ XVII - Mâu thuẫn mới được xuất hiện trong thời kỳ này? HS: Giữa chế độ quân chủ chuyên chế với g/c TS, q tộc mới và các tầng lớp nhân dân 3 3/ Ý nghóa lòch sử của cách mạng tư sản Anh giữa thế kỷ XVII: - Lật đổ chế độ phong kiến đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới Mở đường cho chủ nghóa tư bản phát triển ở Anh GV: Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cách mạng lật đổ chế độ phong kiến xác lập ghệ SXTBCN. (*) Củng cố: Trình bày sự phát triển của CNTB ở Anh và hệ quả của nó? *Hoạt động 4: 5 phút GV: Dựa vào lược đồ hình 1: Lược đồ nội chiến ở Anh để trình bày - Chia làm mấy giai đoạn, đó là những giai đoạn nào? Trên cơ sở GVtrình bày trên lược đồ HS có thể dựa vào đó và nội dung kiến thức sgk để trả lời GV: Tường thuật quang cảch xử tử vua Lac Lơ I để nêu rõ cách mạng đạt tới đỉnh cao (Dựa vào kênh hình 2 tranh 6) “Ngày 30-1-649… tên vua chuyên chế” GV: Cuộc đảo chính 1688 dẫn đến kết quả gì? (Chế độ quân chủ lập hiến ra đời) Giải thích thế nào là quân chủ lập hiến? Song vì sao phải lập chế độ quân chủ lập hiến? (*) Củng cố: Những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh? Tại sao thiết lập chế độ quân chủ lập hiến? Hoạt động 5: 3 phút - Cách mạng Anh đưa lại quyền lợi cho ai? Ai lãnh đạo cách mạng? Cách mạng có triệt để không? HS: Cách mạng đem lại quyền lợi cho g/c tư sản và quý tộc mới. G/C tư sản lãnh đạo cách mạng. Cuộc cách mạng không triệt để vì cuối cùng thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. GV: Đọc phần chử in nhỏ sgk nhận đònh của C/Mác về cuộc cách mạng này - Em hiểu thế nào là câu nói của Mác? HS: Là chế độ phong kiến cũ kỹ bò lật đổ thiết lập TBCN phát triển hơn (*) Củng cố: Nêu kết quả của CMTS Anh thế kỷ XVII? D/ CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 1/ Củng cố: - Những biểu hiện về nền sản xuất mới ra đời ởø Tây Âu trong các thế kỷ XV- XVII? Đánh đấu X vào câu đúng nhất :  A.Các xưởng dệt, luyện kim, nấu đường .  B. Xuất hiện nhiều thành thò .  C .Thành lập các ngân hàng .  D. Tất cả các ý trên . - Trình bày kết quả và diễn biến của cách mạng HàLan? - Nguyên nhân, diễn biến và kết quả ý nghóa của Cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII? 2/ Hướng dẫn tự học: 4 a/ Hướng dẫn bài vừa học: Học theo những câu hỏi đã củng cố b/ Bài sắp học: (II) Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mỹ Tổ 1: Tìm hiểu: Tình hình các thuộc đòa và nguồn gốc của chiến tranh? Tổ 2: Diễn biến cuộc chiến tranh? Tổ 3: Kết quả và ý nghóa cuộc chiến tranh? Tổ 4: Lập niên biểu về cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 Anh ở Bắc Mỹ E/ KIỂM TRA CÁC CẤP: HẾT Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN Tiết 2: (II) CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Ở CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Nguyên nhân diễn biến, tính chất, của cách mạng: Chiến tranh giành độc lầp của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mỹ 2/ Kỹ năng: - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng bản đồ - Độc lập suy nghó để giải quyết các vấn đề được đặt ra trong quá trình học tập, các câu hỏi, bài tập sgk 3/ Tư tưởng: Thông qua các sự kiện, bồi dưỡng cho HS - Nhân thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc chiến tranh giành độc lập - Chế độ tư bản có mặt tiến bộ song vẫn là xã hội bót lọt thay cho chế độ phong kiến B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1/ Đối với giáo viên: - Vẽ hoặc phóng to lược đồ 13 thuộc Anh ở Bắc Mỹ - Tranh của G.oa sinh tơn (hình 4sgk) - Tranh ảnh tài liệu có liên quan 2/ Đối với HS: Sgkvà vở bài soạn C/ THIẾT KẾ BÀI DẠY: 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu những biểu hiện về kinh tế, xã hội của Tây Âu trong các thế kỷ XV- XVII? -Nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghóa, của cuộc cách mạng tư sản Anh 1640 5 Tuần: 01 Tiết: 02 -Kiểm tra việc chuẩn bò bài 3/ Bài mới: Sau cuộc cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI, cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII, thế kỷ XVIII lại có một cuộc cách mạng tư sản diễn ra ở Bắc Mỹ.Đó là cuộc chiến tranh giành Độc Lập của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mỹ. Cuộc cách mạng này diễn ra ntn?Kết quả và ý nghóa ra sao? Ta vào bài mới. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC II/ Cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII: 1/ Sự phát triển của chủ nghóa tư bản ở Anh - Giữa thế kỷ XVII quan hệ tư bản chủ nghóa ở Anh phát triển mạnh mẻ - Xã hội hình thành 2 phe đối lập nhau: + Chế độ quân chu chuyên chế û + Tư sản quý tộc mới các tầng lớp nd 2/ Tiến hành cách mạng: a/ Giai đoạn 1: (1642- 1648) : Nội chiến giữa nhà vua và quốc hội B/ Giai đoạn 2: (1642 – 1648): Chế độ cộng hoà và chế độ quân chủ lập hiến GV: Chuyển ý * Hoạt động 3: 7 phút GV: Trong sự phát triển của châu Âu quan hệ chủ nghóa tư bản ở Anh lớn mạnh hơn cả trước hết là ở miền Đông Nam - Biểu hiện của sự phát triển của CNTB ở Anh? HS: Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ ra đời… Nhiều trung tâm công nghiệp lớn, thương mai, tài chính được hình thành. Những phát minh mới về kỹ thuật, các hình thức lao động hợp lý Dẫn đến năng suất lao động tăng nhanh GV: Cho HS đọc phần chữ in nhỏ sgk để minh hoạ - Những biến đổi về kinh tế dẫn đến những hệ quả gì? HS: Trả lời những ý sgk GV: “ Vì sao nông dân lại bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống?” GV: Vì họ bò đuổi ra khỏi mảnh đất của mình Những người cướp đất trở thành q tộc mới GV: Giải thích thế nào là q tộc mới: là q tộc phong kiến đã tư sản hoá kinh doanh TBCN ngày càng có đòa vì về kinh tế và trở thành lực lượng quan trọng lãnh đạo cách mạng Anh thế kỉ XVII - Mâu thuẫn mới được xuất hiện trong thời kỳ này? HS: Giữa chế độ quân chủ chuyên chế với g/c TS, q tộc mới và các tầng lớp nhân dân GV: Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cách mạng lật đổ chế độ phong kiến xác lập ghệ SXTBCN. (*) Củng cố: Trình bày sự phát triển của CNTB ở Anh và hệ quả của nó? *Hoạt động 4: 5 phút GV: Dựa vào lược đồ hình 1: Lược đồ nội chiến ở Anh để trình bày 6 3/ Ý nghóa lòch sử của cách mạng tư sản Anh giữa thế kỷ XVII: - Lật đổ chế độ phong kiến đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới Mở đường cho chủ nghóa tư bản phát triển ở Anh - Chia làm mấy giai đoạn, đó là những giai đoạn nào? Trên cơ sở GVtrình bày trên lược đồ HS có thể dựa vào đó và nội dung kiến thức sgk để trả lời GV: Tường thuật quang cảch xử tử vua Lac Lơ I để nêu rõ cách mạng đạt tới đỉnh cao (Dựa vào kênh hình 2 tranh 6) “Ngày 30-1-649… tên vua chuyên chế” GV: Cuộc đảo chính 1688 dẫn đến kết quả gì? (Chế độ quân chủ lập hiến ra đời) Giải thích thế nào là quân chủ lập hiến? Song vì sao phải lập chế độ quân chủ lập hiến? (*) Củng cố: Những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh? Tại sao thiết lập chế độ quân chủ lập hiến? Hoạt động 5: 3 phút - Cách mạng Anh đưa lại quyền lợi cho ai? Ai lãnh đạo cách mạng? Cách mạng có triệt để không? HS: Cách mạng đem lại quyền lợi cho g/c tư sản và quý tộc mới. G/C tư sản lãnh đạo cách mạng. Cuộc cách mạng không triệt để vì cuối cùng thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. GV: Đọc phần chử in nhỏ sgk nhận đònh của C/Mác về cuộc cách mạng này - Em hiểu thế nào là câu nói của Mác? HS: Là chế độ phong kiến cũ kỹ bò lật đổ thiết lập TBCN phát triển hơn (*) Củng cố: Nêu kết quả của CMTS Anh thế kỷ XVII? D/ CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 1/ Củng cố: (Từng phần) - Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc Anh ở Bắc Mỹ - Nêu ý nghóa lòch sử của các cuộc CMTS đầu tiên - Cuộc cách mạng nào mở đầu cho thời kỳ lòch sử thế giới Cận đại :Chọn câu đúng nhất: A. Anh B. Mỹ 7 C. Hà Lan D.Cả ba cuộc cách mạng nói trên . 2/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Hướng dẫn các em làm niên biểu theo 2 cột: 1 (Niên đại) 2 (các sự kiện chính ) - Xác lập sự thắng lợi của TBCN với chế độ phong kiến ở các mức độ khác nhau tạo đk cho CNTB phát triển (Ở những điểm nào?) nhưng không triệt để (Biểu hiện những sự kiện nào?) b/ Bài sắp học: (I) Nước pháp trước cách mạng Mỗi tổ chuẩn bò 1 câu hỏi: - Tổ 1: Tình hình kinh tế? - Tổ 2: Tình hình kinh tế, xã hội - Tổ 3: Đấu tranh tư tưởng? - Tổ 4: Giới thiệu sơ lược về tiểu sử của các trào lưu triết học ánh sáng (Kênh hình 6,7,8 sgk) E/ KIỂM TRA CỦA CÁC CẤP: HẾT 8 Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789- 1794) TIẾT 03: I/ NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG: II/ CÁCH MẠNG BÙNG NỔ: A/ MỤC TIÊU: Qua bài này HS nắm được 1/ Kiến thức: - Tình hình của nước Pháp trước cách mạng - Cuộc đấu tranh đã diễn ra trên mặt trận tư tưởng ntn? - Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cách mạng bùng nổ 2/ Tư tưởng: - Nhận thức được sự hạn chế của cách mạng tư sản - Thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng. Giữa những chế độ XH: Bóc lột và không bóc lột 3/ Kỹ năng: - Vẽ sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê - Biết phân tích so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1/ Đối với GV: * Bản đồ nước Pháp thế kỷ XVIII * Tìm hiểu nội dung hình sgk * Tra cứu các thuật ngữ, khái niệm và thu thập một số tài liệu cần thiết cho bài giảng 2/ Đối với HS: Sgk + bài soạn ở nhà C/ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG: 1/ Ổn đònh lớp: Kiểm tra só số 2/ Kiểm tra bài cũ: - Lên bản lập niên biểu về cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mỹ? - Kết quả và ý nghóa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đòa? - Kiểm tra việc chuẩn bò bài 3/ Bài mới: Sau cuộc cách mạng tư sản bùng nổ ngoài Châu Âu (CMTS Mỹ) tiếp theo đó hàng loạt cuộc cách mạng tư sản khác nổ ra tạo điều kiện thuận lợi cho CMTB phát triển. Điển hình nhất là cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789- 1794) . Ta cùng tìm hiểu để thấy được cuộc cách mạng này. 9 Tuần: 02 Tiết: 03 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP I/ Nước Pháp trước cách mạng: 1/ Tình hình kinh tế: - Nông nghiệp rất lạc hậu - Công, thương nghiệp đã phát triển - Chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển làm cho kinh tế giảm sút. 2/ Tình hình chính trò – xã hội: -Chính trò : là nước quân chủ chuyên chế -Xã hội :Có ba đẳng cấp : +Tăng lữ +Quý tộc + Đẳng cấp thứ ba: nd, ts, các tầng lớp nd 3/ Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng: - Trào lưu triết học nh sáng ra đời để chống lại tư tưởng của chế độ quân chủ chuyên chế. - Tiêu biểu là: Mông-te-xkiơ, Vôn te, Rút xô * Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp 5 phút GV: Đặt câu hỏi: Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp phát triển thể hiện ở những điểm nào? HS: Xem sách, suy nghó và trả lời. GV: Nguyên nhân sự lạc hậu này do đâu? HS: Sự bóc lột của phong kiến đòa chủ. GV: Chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của công thương nghiệp ra sao? HS: Trả lời theo sự hướng dẫn của gv: Thuế má nặng, không có đơn vò tiền tệ và đo lường thống nhất, sức mua của dân nghèo rất hạn chế. * Hoạt động 2: cả lớp 7 phút GV: Trước cách mạng Pháp là ntn? HS: Là nước quân chủ chuyên chế vua nắm mọi quyền hành… GV: XH Pháp được phân chia ntn? HS: Xã Hôi phong kiến Pháp được phân chia thành 3 đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp 3 GV: Giải thích cho HS khái niệm: “ Giai cấp, đẳng cấp” : Đòa vò của từng giai cấp, đẳng cấp trong XH Pháp Sau khi HS trả lời những hiểu biết của mình qua kiến thức trong sgk gv tập trung ý và hình thành sơ đồ Qua sơ đồ HS có thể nhận thấy vai trò, vò trí, quyền lợi khác nhau giữa các đẳng cấp, giai cấp GV: Cho HS quan sát hình 5: Hãy miêu tả tình cảch người nông dân trước cách mạng Pháp? HS: Quan sát, suy nghó, trả lời GV: Gọi một HS khác nhận xét sau đó chốt ý, ghi bảng * Củng cố: Vò trí, mối quan hệ giữa các đẳng cấp? * Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp và thaỏ luận nhóm 7 phút GV: Chế độ quân chủ chuyên chế củng bò tố cáo, phê phán gay gắt trong lónh vực văn hoá tư tưởng qua tràolưu triết học ánh sáng - Tiêu biểu cho trào lưu đó là những ai? 10 [...]... NGHĨA MAC: A/ MỤC TIÊU: VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MAC Qua bài này học sinh nắm được: 1/ Kiến thức: -C.Mác và Ph.ng-ghen và sự ra đời của CNXH khoa học -Phong trào công nhân vào những năm 184 8- 187 0 2/ Tư tưởng: -Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của g/c công nhân - Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra CNXH khoa học 3/ Kỷ năng: -Biết phân tích nhận đònh về quá trình phát triển... học: a/ Bài vừa học: Học theo những câu hỏi đã củng cố b/ Bài sắp học: II/ Sự ra đời của chủ nghóa Mac Tổ 1: Nêu tư tưởng giống nhau của Mac và Ăng-ghen? Tổ 2: Nêu một vài nét về tiểu sử của Mac và Ăng ghen? Tổ 3: Nội dung chủ yếu của tuyên ngôn Đảng Cộng Sản.;Tổ 4:Nét nổi bật của phong trào công nhân 184 8- 184 9 – 187 0? E/KIỂM TRA CỦA CÁC CẤP: 30 Tuần: 04 Tiết: 08 Bài 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Tiết 08: ... vài chi tiết về sự cảm động của tình bạn vó đại ấy? * Hoạt động 2: Cả lớp 10 phút GV: Ở Anh Ăng ghen đã làm gì? HS: Trả lời, ý sgk GV:Chủ yếu là hướng dẫn HS tự học phần này, tuy tổ chức là kế thừa của “Đồng minh chính nghóa song được cải tổ thành Chính Đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế GV: Hai ông được Uỷ nhiệm làm gì?â HS: Soạn thảo cương lính của đồng minh GV: Tháng 2- 184 8 cương lính được... 2/Phong trào công nhân những năm 183 0 -> 184 0 khổ Trình độ nhận thức còn thấp GV:Ngoài ra họ còn bãi công (nghỉ làm) đòi tăng lương, giảm giờ làm - Kết quả của quá trình đấu tranh đó? HS: Thành lập các công đoàn GV: Cho HS hoặc gv đọc phần chữ in nhỏ sgk -> Khẳng đònh rằng ý thức đấu tranh của giai cấp công nhân ngày càng cao * Hoạt động 2: Cả lớp 12 phút GV: Từ những năm 30 của thế kỷ XIX g/c công... nghóa là: Quyền được + 183 1 phong trào công nhân dệt tơ thành phố lao động, không bò bóc lột và quyết tâm chiến đấu để bảo vệ quyền lao động của mình Liông (pháp) - Nguyên nhân, kết quả, tinh thần đ/t của vùng Sơlêdin? + 184 4 phong trào công nhân dệt vùng Sơ-lê-din HS: Dựa vào sgk trả lời (Đức) GV: Khẳng đònh: Đây là phong trào đấu tranh chính trò của công nhân 183 6 + Từ 183 6- 184 7 Phong trào Hiến chương... nghó trả lời (Chế độ quân) bò giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi, tiếp tục phát triển GV: Kết luận D/ CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 1/ Củng cố: - Những nguyên nhân nào dẫn đến cuộc cách mạng Pháp 1 789 ?Đánh dấu X vào câu đúng nhất: A.Chế độ phong kiến kìm hãm nền kinh tế B.Đẳng cấp thứ ba bò chèn ép, bóc lột nặng nề C.Triết học nh sáng ra đời D Tất cả các ý trên - Các nhà tư tưởng... bản thống kê - Phân tích so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1/ Đối với GV: + Bản đồ nước Pháp thế kỷ XVIII + Lược đồ các lực lượng cách mạng tấn công nước Pháp 1 789 + Tra cứu các thuật ngữ,Khái niệm phục vụ cho bài giảng 2/ Đối với học sinh: Sgk + bài soạn theo nội dung câu hỏi đã cho sẵn C/ THIẾT KẾ BÀI DẠY: 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: - Nguyên... ( Tài liệu + kiến thức sgk) :Cho HS đọc phần chữ in nhỏ sgk, g/t kênh hình 26,27 về chân dung của Mác và ng- ghen, sau đó cho HS nêu lên phẩm chất cách mạng, tình bạn vó đại, tình yêu chung thuỷ, tinh thần vượt khó khăn, thiếu thốn trong đời sống để phục vụ cách mạng HS: Dựa vào sự chuẩn bò để trả lời những câu hổi của GV GV: Giáo dục tư tưởng tình cảm sâu sắc cho HS đối với những nhà sáng lập ra CNXH... chủ ở các nước châu Âu và Mỹ ngày càng dâng cao + Ở Mỹ La Tinh nổi dậy đấu tranh mạnh mẽ, hàng loạt các quốc gia tư sản mới ra đời + Ở châu Âu: *Phong trào cách mạng những năm 184 8 -> 184 9 • Hoạt động 1: Cả lớp 7 phút • GV:Cho Hsnhắc lại những cuộc cách mạng ở các thế kỷ:XVI,XVII,XVIII GV: Sang thế kỷ XIX do sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tư bản chủ nghóa phong trào dân tộc dân chủ ở các nước... liên minh với nhau 8- 1792 80 vạn quân Phổ tràn vào Pháp GV: Trước tình hình “ Tổ quốc lâm nguy” thái độ của quần chúng ra sao? - 4-1792 Liên minh Áo phổ chống cách mạng HS: Tình nguyện đứng lên lật đổ thống trò của phái lập hiến, đồng thời xoá bỏ chế độ phong kiến * Củng cố: Nhân dân Pháp đã hành động ra sao khi tổ quốc lâm nguy? Kết quả? - 10 -8- 1792 nhân dân Pari cùng quân tình * Hoạt động 2: Cả lớp . cuộc cách mạng Pháp 1 789 ?Đánh dấu X vào câu đúng nhất: A.Chế độ phong kiến kìm hãm nền kinh tế B.Đẳng cấp thứ ba bò chèn ép, bóc lột nặng nề C.Triết học nh sáng ra đời D. Tất cả các ý trên - Các. năm 60 của thế kỷ XVIII máy móc được phát minh và sử dụng ở Anh: Máy kéo sợi Gien- ny1769 Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi - 1 785 Ết-mơn-cảcai chế tạo ra máy dệt - 1 784 Giêm-Oát phát minh. Tổ 1: Tình hình kinh tế? - Tổ 2: Tình hình kinh tế, xã hội - Tổ 3: Đấu tranh tư tưởng? - Tổ 4: Giới thiệu sơ lược về tiểu sử của các trào lưu triết học ánh sáng (Kênh hình 6,7 ,8 sgk) E/ KIỂM
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tin học lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, giáo án tin học lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, , CHƯƠNG IV: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914- 1918), KIỂM TRA HỌC KÌ I, 2/ Đối với HS: SGK + Vở bài soạn, 2/ Kỹ năng: Tư duy, độc lập suy nghó làm quen thành thạo với các dạng bài tập

Mục lục

Xem thêm