0

Giáo án thể dục lớp 2 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

132 5,818 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 15:31

[...]... xét Đội hình tập luyện ĐHĐN: 26 phút II/ CƠ BẢN: a.Điểm số 1 -2, 1 -2, …theo đội hình hàng dọc: 5phút 1 -2 lần Theo 1 -2, 1 -2, …đến hết……….điểm số Nhận xét 8 phút b.Điểm số 1 -2, 1 -2, …theo đội hình hàng ngang: Theo 1 -2, 1 -2, …đến hết… điểm số Nhận xét 3-4 lần 13 phút 3-4 lần Đội Hình xuống lớp: c.Ôn bài thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp *Các tổ tổ chức luyện tập Giáo viên theo dõi góp ý Nhận... bài học và nhận xét giờ học 4 Về nhà ôn 8 động tác TD đã học phút Tuần 9 Ngày Tháng Năm 20 Bài 17: *Ôn bài thể dục phát triển chung *Điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình hàng dọc I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện được các động tác của bài thể dục phát triển chung -Học điểm số 1 -2, 1 -2, …theo đội hình hàng dọc.Yêu cầu bước đầu biết cách điểm số theo hàng dọc II/ ĐỊA... 4 hs Đội hình học động tác TD: Nhận xét II/ CƠ BẢN: 26 phút a.Ôn bài thể dục phát triển chung 16phút Lần 1 :Giáo viên hướng dẫn 1 -2 lần Nhận xét Lần 2: Cán sự hướng dẫn Nhận xét *Các tổ tổ chức luyện tập Giáo viên theo dõi góp ý Nhận xét *Các tổ thi đua trình diễn bài thể dục Nhận xét Tuyên dương c.Trò chơi:Bịt mắt bắt dê 10 phút Đội hình xuống lớp: Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/... ba, Ngày 19 Tháng 10 Năm 20 10 Bài 19: *Ôn bài thể dục phát triển chung *Trò chơi Bỏ khăn I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện đúng các động tác của bài thể dục - Trò chơi Bỏ khăn Yêu cầu bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường 1 còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội... 26 phút II/ CƠ BẢN: a.Ôn bài thể dục phát triển chung Đội hình học mới động tác TD: 16phút Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp lần 1 :Giáo viên hướng dẫn HS luyện tập Nhận xét *Các tổ tổ chức luyện tập Giáo viên theo dõi góp ý Nhận xét *Các tổ trình diễn bài thể dục Giáo viên và học sinh tham gia góp ý Nhận xét Tuyên dương b.Trò chơi: Bỏ khăn 10phút Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Đội hình xuống lớp: ... bài thể dục phát triển chung *Điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình hàng ngang I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện được các động tác -Học điểm số 1 -2, 1 -2, …theo đội hình hàng ngang.Yêu cầu bước đầu biết cách điểm số theo hàng ngang II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường 1 còi Tranh động tác TD III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ... b.Ôn bài thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp *Các tổ tổ chức luyện tập Giáo viên theo dõi góp ý 16 phút Đội Hình xuống lớp Nhận xét *Các tổ thi đua trình diễn bài thể dục Nhận xét Tuyên dương III/ KẾT THÚC: Đi đều……… bước lại……….đứng Đứng HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát 4phút Hệ thống bài học và nhận xét giờ học Về nhà ôn 8 động tác TD đã học Thứ tư, Ngày 13 Tháng 10 Năm 20 10 Bài... trò chơi: Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét b.Trò chơi:Kéo cưa lừa xẻ 10phút Đội hình xuống lớp: Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vổ tay hát Hệ thống lại bài học 5phút Yêu cầu nội dung về nhà Tuần 7 Ngày Tháng Năm 20 Bài 13: * Động tác toàn thân * Trò chơi Bịt mắt bắt dê I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn 5 động tác thể dục đã học.Học động tác toàn thân.Yêu... viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vổ tay hát Hệ thống lại bài học Đội hình xuống lớp: Yêu cầu nội dung về nhà 5phút Ngày Tháng Năm 20 Bài 12: *Tiếp tục ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung * Trò chơi Kéo cưa lừa xẻ I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Tiếp tục ôn 5 động tác vươn thở,tay,chân,lườn,bụng Yêu cầu biết cách thực hiện được động tác - Ôn trò chơi:Kéo...( Học sinh đếm theo nhịp1 ,2 ; 1 ,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) Kiểm tra bài cũ : 4HS Nhận xét II/ CƠ BẢN: a Bên phải(trái)…… quay Đội hình tập luyện thể dục: 26 p 5p Nhận xét b.Động tác vươn thở : 45lần 5p G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét c Động tác tay: 5p G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét *Luyện tập 2 động tác vươn thở và tay Nhận xét . Học sinh đếm theo nhịp1 ,2 ; 1 ,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) Nhận xét II/ CƠ BẢN: a. Giới thiệu chương trình TD lớp 2. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự 5p 26 p 18p Đội hình: Đội. xét c. Chào,báo cáo khi GV nhận lớp: GV hướng dẫn, học sinh thực hiện Nhận 5p 26 p 12p 1-2lần 7p 1-2lần Đội hình : Đội hình tập luyện ĐHĐN: Dàn hàng- dồn hàng: xét d. Trò chơi: Qua. chỗ vổ tay và hát Giậm chân ……giậm Đứng lại ……….đứng 5p 1 -2 lấn Đội hình: ( Học sinh đếm theo nhịp1 ,2 ; 1 ,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) Kiểm tra bài cũ : 4HS Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 2 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, Giáo án thể dục lớp 2 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn,