0

Giáo án thể dục lớp 1 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

129 1,849 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 15:17

[...]... tương đối chủ động II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên : thêm một số con vật có lợi và một số con vật có hại - Học sinh : III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” 2 Kiểm tra bài cũ : ( 3’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng nghiêm Trang 11 3 Bài mới : ( 20’ – 22’... trật tự hơn giờ trước Trang 18  Học dàn hàng, dồn hàng Yêu cầu nhận biết và thực hiện cơ bản đúng  Ôn trò chơi : “Qua đường lội “ Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên :tranh trò chơi qua đường lội - Học sinh : III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Cả lớp đứng và vổ tay hát bài... trò chơi : “Qua đường lội “ Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên :chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi - Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt … III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ Quê hương em ” Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc... trước,đi thường theo nhòp -Nhận xét tiết học -Rút kinh nghiệm: Trang 34 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trang 35 TUẦN :11 Bài 11 : THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CHƠI Ngày soạn: ……………………… Ngày dạy: ………………… I MỤC TIÊU :  Ôn thể dục RLTTCB đã học Yêu cầu thực hiện tương đối chính... khẩu lệnh  Làm quen với trò chơi : “Qua đường lội “ Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên :tranh trò chơi qua đường lội - Học sinh : III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” 2 Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác... kiểng gót hai tay chống hông Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng  Thực hiện nghiêm túc, trật tự hơn giờ trước II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên :chuẩn bò còi - Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt … III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc 2 Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi... ôn động tác đứng cơ bản, đứng hai tay ra trước,đi thường theo nhòp -Nhận xét tiết học -Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trang 31 TUẦN :10 Trang 32 Bài 10 : THỂ DỤC RLTTCB Ngày soạn:…………………………… Ngày dạy:………………………… I MỤC TIÊU :  Ôn tư thế đứng cơ bản... trò chơi tương đối chủ động II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên :chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi, tranh trò chơi - Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt … III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ Quê hương em ” Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc 2 Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi... cơ bản đúng  Ôn trò chơi : “Qua đường lội “ Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên :chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi - Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt … III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc 2 Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi... Trang 21 TUẦN:7 Bài 7:ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI Ngày soạn:……………………………… Ngày dạy:………………………… I MỤC TIÊU :  Ôn một số kó năng ĐHĐN yêu cầu hs thực hiện chính xác, nhanh và trật tự hơn giờ trước  Học đi thường theo nhòp 2-4 hàng dọc Yêu cầu nhận biết và thực hiện cơ bản đúng  Ôn trò chơi : “Qua đường lội “ Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên :chuẩn bò . giới thiệu cho hs biết được chương trình thể dục lớp 1. b. Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 8’- 10 ’ - Hoạt động 1 : Biên chế tổ tập luyện , chọn cán sự bộ môn . -GV phổ. TUẦN :1 Bài :1 TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI Ngày soạn: ……………………… Ngày dạy: ……………………… I. MỤC TIÊU :  Phổ biến. cách tập hợp hàng dọc. b. Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 8’- 10 ’ - Hoạt động 1 : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc. -Mục tiêu: hs nắm được cách tập hợp hàng dọc để vận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 1 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, Giáo án thể dục lớp 1 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn,