0

giáo án đại số lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

206 1,170 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 16:36

1 Phần I. ĐẠI SỐ Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC. §1.NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC. I/ Mục tiêu: 1/ KT:Học sinh nắm chắc qui tắc nhân đơn thức với đa thức. 2/ KN:Biết vận dụng linh hoạt quy tắc để giải toán. 3/ TĐ:Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán. II/ Chuẩn bò: - GV: Bảng phụ ghhi bài tập ?1 - HS:n lại quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số,quy tắc nhân một số với một tổng. III/ Tiến trình bài dạy: 1. n đònh lớp(1ph) 2. kiểm tra bài cũ:sinh hoạt hs chuẩn bò dụng cụ học toán. 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động1:Hình thành quy tắc. (15ph) ?. Hãy cho một ví dụ về đơn thức? ?. Hãy cho một ví dụ về đa thức? ?. Hãy nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức và cộng các tích tìm được. “Ta nói đa thức 6x 3 -6x 2 +15x là tích của đơn thức 3x và đa thức 2x 2 - 2x+5" ?. “Qua bài toán trên, theo các em muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm như thế nào?” GV: Ghi bảng quy tắc Hoạt động 2:Vận dụng quy tắc, rèn luyện kỹ năng:(15ph) -Cho học sinh làm ví dụ SGK trang 4. Hoạt động 1: -Đơn thức: 3x -Đa thức: 2x 2 - 2x + 5 3x(2x 2 - 2x+5) = 3x. 2x 2 +3x.(-2x)+3x. 5 = 6x 3 -6x 2 +15x -Học sinh trả lời. -Ghi quy tắc. -Học sinh làm: … § 1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC. 1/ Quy tắc:muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau. 2/ Áp dụng: Làm tính nhân 3 2 1 ( 2 ).( 5 ) 2 x x x − + − 1 Tuần: 01 Tiết : 01 Ns: Nd: 1 2 -Cho học sinh thực hiện ?2 Nhân đa thức với đơn thức ta thực hiện như thế nào? ?. Nhắc lại tính chất giao hoán của phép nhân? Gọi học sinh lên bảng thực hiện 4:Củng cố:(7ph) -Cho học sinh làm ?3 Gọi học sinh nhận xét Sửa sai (nếu có) Lưu ý: (A+B)C = C(A+B) Làm bài tập 1c, 3a SGK. 5.Dặn dò(2ph) -Các bài tập còn lại ở SGK:1a, 1b, 2, 3, 5, 6 SGK. -Nắm vững quy tắc của bài học. -Xem trước bài học2:Nhân đa thức với đa thức. Học sinh trả lời và thực hiện ?2 3 2 3 1 1 (3 ).6 2 5 x y x xy xy− + = 3 3 2 1 1 6 .(3 ) 2 5 xy x y x xy − + -Thực hiện -Cả lớp thực hiện ?3 1 (5 3 3 ).2 2 x x y y + + + = (8x+y+3). y Thay x = 3, y = 2 vào biểu thức trên: (8.3 + 2 +3).2 = 58 (m 2 ) -Học sinh cả lớp làm bài tập ở nháp. Hai học sinh làm BT ở bảng. Học sinh ghi BT về nhà: 1a, 1b, 2, 3, 5, 6 SGK. Ta có: 3 2 1 ( 2 ).( 5 ) 2 x x x− + − ) 2 1 ()2( 5)2()2( 3 323 −⋅−+ ⋅−+⋅−= x xxxx = -2x 5 - 10x 4 + x 3 . ?3 - Diện tích mảnh vườn: 1 (5 3 3 ).2 2 x x y y+ + + = (8x+y+3). y - Thay x = 3, y = 2 vào biểu thức thu gọn: Ta có: (8.3 + 2 +3).2 =58 (m 2 ) -2 học sinh làm bài tập 1c, 3a, … 2 2 3 3 3 4 § 2 . NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC. I/ Mục tiêu: 1/KT:Học sinh nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức. 2/KN:Học sinh biết vận dụng và trình bày nhân đa thức theo hai cách khác nhau. 2/TĐ:GD hs luôn cẩn thận chính xác trong trình bày. II/ Chuẩn bò: GV: Bảng phụ ghii chú ý trang 7 sgk. HS:Học thật tốt quy tắc nhân đơn thức với đa thức. III/ Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáoviên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 1:n đònh lớp(1ph) 2: Kiểm tra bài cũ:(5ph) "Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Áp dụng giải bài tập 1a, 1b SGK”. Nhận xét và cho điểm. 3.Bài mới: -Hoạt động 1:Hình thành quy tắc nhân đa thức với đa thức (15ph) -Cho hai đa thức: x-2 và 6x 2 - 5x+1. -Hãy nhân từng hạng tử của đa thức x-2 với từng hạng tử của đa thức 6x 2 -5x+1. -Hãy cộng các kết quả tìm được. Ta nói đa thức: 6x 3 -17x 2 + 11x + 2 là tích của đa thức x-2 và đa thức 6x 2 - 5x + 1 ?. Hãy phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức?. -Một học sinh lên bảng trả lời và làm bài tập Học sinh thực hiện nhóm, đại diện nhóm trả lời. -Phát biểu quy tắc -Phát biểu quy tắc -Ghi quy tắc. §2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC 1/ Quy tắc: muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. 4 Tuần: 01 Tiết : 02 Ns: Nd: 4 5 (Gọi một vài học sinh phát biểu quy tắc) Nhắc lại hoàn chỉnh và ghi bảng quy tắc. -GV:Hướng dẫn cho học sinh thực hiện nhân hai đa thức đã xắp xếp -Em nào có thể phát biểu cách nhân đa thức với đa thức đã xắp xếp? -Hoạt đông 2p dụng:(15ph) -Cho học sinh làm bài tập ?2 a, b. Cho học sinh lên bảng trình bày. Một học sinh trình bày nhân hai đa thức đã sắp xếp Trình bày hoàn chỉnh - Học sinh thực hiện: 6x 2 - 5x+ 1 × x- 2 + -12x 2 + 10x – 2 6x 3 - 5x 2 + x 6x 3 -17x 2 +11x - 2 -Học sinh trả lời:… -Các nhóm thực hiện. Học sinh thực hiện trên nháp HS1: a/ ……. HS2: b/ …… Học sinh thực hiện. -Học sinh làm bài tập. Nhắc lại qui tắc. Học sinh làm các bài tập trên giấy nháp, 2 học sinh làm ở bảng. Ghi bài tập về nhà Chú ý: Để nhân các đa thức một biến ta còn có thể thực hiện như sau: -Sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm dần (hoặc tăng dần của biến) -Đa thức này viết dưới đa thức kia. -Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ hai với đa thức thứ nhất được viết riêng trong một dòng. -Các đơn thức đồng dạng được xếp vào cùng một cột. -Cộng theo cột. 2/ Áp dụng: ?2 a/ (x+3)(x 2 +3x-5) = x. x 2 +x. 3x+ x.(-5)+ 3. x 2 + 3. 3x + 3.(-5). = x 3 + 3x 2 - 5x+ 3x 2 + 9x- 15 = x 3 + 6x 2 + 4x- 15. Có thể trình bày: (nhân hai đa thức sắp xếp) x 2 +3x-5 5 5 6 -Các nhóm thực hiện ?3 Cho học sinh trình bày lên bảng. 4.Củng cố:(7ph) -Cho học sinh nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức. Cho các nhóm làm các bài tập 7, 8 trang 8 SGK trên nháp. GV thu chấm một số bài cho học sinh. Sửa sai, trình bày lời giải hoàn chỉnh. 5.Dặn dò(2ph) Bài tập 9 SGK. Xem trước các bái tập chuẩn bò cho tiết luyện tập. × x+3 + 3x 2 + 9x- 15 x 3 + 3x 2 - 5x x 3 + 6x 2 + 4x- 15. b) 54 55 5)1()1(5 )5)(1( 22 22 −+= −−+= ⋅−+⋅−+⋅+⋅= +− xyyx xyxyyx xyxyxyxy xyxy ?3 –Biểu thức tính diện tích HCN: )2)(2( yxyx −+ 22 4 )(2)(222 yx yyxyyxxx −= −⋅+⋅+−⋅+⋅= -Diện tích HCN khi x=2,5mét và y=1mét là: )(24 1251) 2 5 (4 2 22 m S = −=−⋅= Bài tập 7 : ) 133 )1(11)1()2( )2()1( )1)(12( 23 22 2 −+−= −⋅+⋅+−⋅− +⋅−+−⋅+⋅= −+− xxx xx xxxxx xxxa 6 6 7 7 7 8 Tiết 3: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: 1/Kt:Củng cố khắc sâu kiến thức về quy tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức . 2/Kn:Học sinh thực hiện thành thạo quy tắc, biết vận dụng linh hoạt vào từng tình huống cụ thể. 3/Tđ: Giáo dục hs luôn cẩn thận chính xác trong trình bày. II/ Chuẩn bò: -Học sinh ôn lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức. -GV chuẩn bò hệ thống câu hỏi, giáo án. III/ Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 1.n đònh lớp(1ph) 2.Kiểm tra bài cũ(6ph) -HS1: Hãy phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức và thực hiện bài tập 10a. -HS1: Hãy phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức và thực hiện bài tập 10b. -Cho học sinh nhận xét Đánh giá, cho điểm. -Nhấn mạnh các sai lầm thường gặp của học sinh như: dấu, thực hiện xong không rút gọn… 3.Bài mới(30ph) GV: Cho học sinh làm bài tập mới. -Hãy thực hiện Bài 11 (SGK) Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các tích trong biểu thức, rồi rút gọn. -Hai học sinh lên bảng làm. -Học sinh theo dõi bài làm của bạn và nhận xét. - Học sinh trả lời. Luyện tập để rèn luyện kỹ năng và tìm kiếm những ứng dụng khác của quy tắc. - Các nhóm thực hiện - Một học sinh thực hiện trình bày ở bảng LUYỆN TẬP HS1: Phát biểu và thực hiện bài 10a SGK HS2: Phát biểu và thực hiện bài 10b SGK Bài tập 11 (SGK) A=(x–5)(2x+3)-2x(x- 3)+x+7. 8 Tuần: 02 Tiết : 03 Ns: Nd: 8 9 -Nhận xét kết quả rồi trả lời. -Cho học sinh làm bài tập 12 trên phiếu học tập, GV thu và chấm một số bài cho học sinh. 4:củng cố(6ph), Hướng dẫn: -Hãy biểu diễn 3 số chẳn liên tiếp. -Viết biểu thức đại số chỉ mối quan hệ tích hai số sau hơn tích hai số đầu là 192. ?. Tìm x. ?. Ba số đó là 3 số nào? -Cho hai học sinh thực hiện bài tập 15 (SGK) - Cho học sinh nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức. yêu cầu nhận xét gì về hai bài tập? 5:Dặn dò(2ph) Học sinh về nhà làm các bài tập 13 SGK Xem trước bài học số 3: Những hđt đáng nhớ. - Kết quả là một hằng số. - Cả lớp thực hiện trên phiếu học tập, một học sinh trình bày ở bảng. Học sinh trả lời: * 2x, 2x + 2, 2x+4 (x ∈ N) * (2x + 2)( 2x + 4) - 2x(2x + 2) =192. Học sinh thực hiện và trả lời x=23; vậy ba số đó là: 46, 48, 50. - Các nhóm nhỏ cùng thực hiện - Hai học sinh làm ở bảng. -Qua hai bài tập trên, học sinh đã thực hiện quy tắc nhân hai đa thức để tính được bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu. - Học sinh ghi bài tập về nhà. 7 62151032 22 ++ +−−−+= x xxxxx = -8. Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào giá trò của biến x. Bài tập 14 SGK Gọi ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là:2a;2a+2;2a+4 với Na ∈ , ta có: (2a+2)(2a+4)2a(2a+2)=192 5042 4822 46 4 184 2 1848 19288 192 448484 22 =+⇒ =+⇒ ==⇒ =⇒ =+⇒ = −−+++⇒ a a a a a aaaaa Vậy ba số đó là:46;48;50 9 9 10 §3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ. I . Mục tiệu: 1/KT: Học sinh nắm vững ba hằng đẳng thức đáng nhớ (A + B) 2 , (A – B) 2 , A 2 – B 2 . 2/KN:Biết vận dụng để giải một số bài tập đơn giản, vận dụng linh hoạt để tính nhanh, tính nhẩm. 3/TĐ:Rèn luyện khả năng quan sát, nhận xét chính xác để áp dụng hằng đẳng thức đúng đắn và hợp lí. II. Chuẩn bò: GV: Bảng phụ hình 1 SGK, giáo án. HS: n lại quy tắc nhân đa thức với đa thức. III. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáoviên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 1:n đònh lớp(1ph) 2:Kiểm tra, nêu vấn đề (6ph) - Hãy phát biểu quy tắc nhân hai đa thức ? Áp dụng : Tính (2x + 1)(2x + 1) = ?. Nhận xét bài toán và kết quả? (Cả lớp) GV: Đặt vấn đề : Một học sinh làm ở bảng. -Nhận xét : Đã vận dụng quy tắc nhân hai đa thức để tính bình phương của một tổng hai đơn thức. 10 Tuần: 02 Tiết : 04 Ns: Nd: 10 [...]... 04 Tiết : 08 Ns: Nd: Tiết 8: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: 1 KT:Củng cố kiến thức về bảy hằng đẳng thức đáng nhớ 2 KN:Học sinh vận dụng thành thạo các hằng đẳng thức để giải toán 3 TĐ:Rèn luyện kó năng phân tích, nhận xét để áp dụng linh hoạt các hằng đẳng thức II Chuẩn bò: GV: Bảng phụ ghi hệ thống bài tập, giáo án HS: SGK, vở nháp III Tiến trình bài dạy: 21 21 22 Hoạt động của giáo viên 1 n đònh lớp( 1ph) 2... hằng đẳng thức để giải bài tập : 26, 27, 28 SGK -Nắm vững 2 hđt thức của bài học -Xem trước bài học số 5 NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG 17 17 18 Tuần: 04 Tiết : 07 Ns: Nd: §5 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) I Mục tiêu: 1/KT: Học sinh nắm chắc các hằng đẳng thức đáng nhớ a3 + b3 , a3 – b3 2/KN: Biết vận dụng hằng đẳng thức một cách linh hoạt để giải một số bài tập 3/TĐ: Rèn luyện kỹ năng tính toán, cẩn thận,khoa... hiểu kiến thức mới(15ph) - Cho học sinh phát biểu theo chỉ đònh của giáo viên §7 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Cơ sở để thực hiện được việc đó nhờ vào các hằng đẳng thức đáng nhớ 1 Ví dụ: Ba học sinh làm ở bảng Phân tích đa thức thành nhân tử Cả lớp làm vào vở nháp a) x2 - 4x + 4 = x2 - 2.2x + 22 =(x - 2)2 b) x2 - 2 = x2 - (2) 2 =(x - 2) (x + 2) c) 1 - 8x3=13-(2x)3... +B Học sinh trả lới và ghi: A3 - B3 = (A –B)(A2 + AB + B2 Học sinh phát biểu 19 Áp dụng: x3 - 8 19 20 a/ (x -1)(x2 + x + 1) b/ Viết 8x3 – y3 dưới dạng tích c/ Đánh dấu “X” vào ô có đáp số đúng của tích (x + 2)(x2 – 2x + 4) Hoạt động 4: Học sinh có thể tiến hành theo nhóm Đại diện các nhóm thực hiện x3 + 8 x3 - 8 (x – 2)3 Cho học sinh nhận xét các biểu thức a, b, c, 4 Củng cố(13ph) Cho học sinh nhắc... tử trong đa thức để nhóm hợp lý và phân tích được đa thức thành nhân tử 3/TĐ: Rèn kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử II Chuẩn bò: GV: giáo án, bảng phụ HS: -Phiếu học tập, SGK -n lại hai pp phân tích một đa thức thành nhân tử(ĐNTC, dùng HĐT) III Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáo viên 1 n đònh lớp( 1ph) 2 Kiểm tra bài cũ: (5ph) ? Một học sinh trình bày bài tập 43 - Củng cố kiến thức và tiếp... Học sinh ghi bài tập về nhà thức để làm bài ở nhà 25c 24 và 25c và 24 NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG 15 15 16 Tuần: 03 Tiết : 06 §4 NHỮNG HẰNG Ns: Nd: ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) I Mục tiêu: 1/KT: Học sinh nắm vững ba hằng đẳng thức đáng nhớ (a + b) 3 , (a – b)3 2/KN: Biết vận dụng hằng đẳng thức để giải một số bài tập 3/TĐ: Rèn luyện kỹ năng tính toán, cẩn thận II Chuẩn bò: GV: Bảng phụ ghi bài tập c) ở mục số 5... năng tính toán, kó năng phân tích đa thức thành nhân tử 3 TĐ:GD HS tính cẩn thận trong trình bày bài toán II Chuẩn bò: GV: bảng phụ, giáo án HS:n lại tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng III Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáo viên 1.n đònh lớp( 1ph) 2.Bài mới: Hoạt động 1: (Hình thành khái niệm)(14ph) - Cho biểu thức ab + ac ? Có nhận xét gì về các số hạng trong biểu thức - Hãy biến... PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I Mục tiêu: 1 KT:Học sinh biết dùng các hằng đẳng thức để phân tích một đa thức thành nhân tử 2 KN:Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp, phát triển năng lực tư duy 3 TĐ:GD tính tư duy lôgic của học sinh II Chuẩn bò: GV: Bảng phụ, phiếu học tập , bảng phụ HS: Phiếu học tập, SGK III Tiến hành bài dạy: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.n đònh lớp( 1ph) 2.Kiểm... GV: Hãy tìm công thức (A B)2 Cho học sinh nhận xét GV: Cho học sinh phát biểu bằng lời công thức và ghi Học sinh làm trên nháp - Thực hiện phép nhân: (a + b)(a – b) =……… - Từ đó rút ra: (a + b)2= … - Học sinh ghi hằng đẳng thức bình phương của tổng hai số - §4: HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ 1 Bình phương của một tổng: (A + B)2= A2 + 2AB + B2 Phát biểu bằng lời Áp dụng: * (2a + y)2 = … Học sinh làm trong phiếu... 1.( Ba học sinh làm ở bảng) Phân tích các đa thức sau ra nhân tử: a) x2 - 4x + 4 b) x2 - 2 c) 1 - 8x3 Giáo viên chốt lại những đặc điểm của biểu thức để rèn luyện: kỷ năng phân tích, dùng hằng đẳng thức thích hợp Cơ sở dự đoán Thực hiện Kiểm tra Hoạt động 2:Vận dụng, rèn kỹ (Làm trên phiếu học tập ) năng).(15ph) Bài tập 1a, 1b Học sinh làm cá nhân bài ?1 - Học sinh nhận xét, Cho học sinh nhận xét, . có: (2a+2)(2a+4)2a(2a+2)=192 5042 482 2 46 4 184 2 184 8 19 288 192 4 484 84 22 =+⇒ =+⇒ ==⇒ =⇒ =+⇒ = −−+++⇒ a a a a a aaaaa Vậy ba số đó là:46; 48; 50 9 9 10 §3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ. I . Mục tiệu: 1/KT: Học sinh nắm. ).2 2 x x y y + + + = (8x+y+3). y Thay x = 3, y = 2 vào biểu thức trên: (8. 3 + 2 +3).2 = 58 (m 2 ) -Học sinh cả lớp làm bài tập ở nháp. Hai học sinh làm BT ở bảng. Học sinh ghi BT về nhà: 1a,. : ) 133 )1(11)1()2( )2()1( )1)(12( 23 22 2 −+−= −⋅+⋅+−⋅− +⋅−+−⋅+⋅= −+− xxx xx xxxxx xxxa 6 6 7 7 7 8 Tiết 3: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: 1/Kt:Củng cố khắc sâu kiến thức về quy tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức . 2/Kn:Học sinh thực hiện thành thạo quy tắc, biết vận dụng linh
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án đại số lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, giáo án đại số lớp 8 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, , Kiểm tra bài cũ.(5ph), Kiểm tra bài cũ.(6ph), §1. LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG, III.TIẾN TRÌNH BÀI GẢNG :

Mục lục

Xem thêm