Giáo án hóa học tự chọn lớp 11

34 2.3K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2014, 11:22

CHỦ ĐỀ SỰ ĐIỆN LI PHÂN LOẠI CHẤT ĐIỆN LI I. MỤC TIÊU HS hiểu và phân loại chất điện li thông qua độ điện li và hằng số phân li K Sử dụng độ điện li tính nồng độ mol các ion trong dd II. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Bài cũ Hoạt động 1. HS: nhắc lại các khái niệm chất điện li mạnh, chất điện li yếu GV: ddắt có đại lượng nào dùng để đánh giá khả năng phân li của các chất điện li hay không. Bài hôm nay sẽ tìm hiểu THPT Nụng Cng GV: Lờ Thanh Quyt Tiết 1 CH S IN LI PHN LOI CHT IN LI I. MC TIấU HS hiu v phõn loi cht in li thụng qua in li v hng s phõn li K S dng in li tớnh nng mol cỏc ion trong dd II. TIN TRèNH BI DY: 1. Bi c Hot ng 1. HS: nhc li cỏc khỏi nim cht in li mnh, cht in li yu GV: ddt- cú i lng no dựng ỏnh giỏ kh nng phõn li ca cỏc cht in li hay khụng. Bi hụm nay s tỡm hiu 2. Bài mới Hoạt động 2: Độ điện li Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 1.Định nghĩa Nắm đợc = no n trong đó n: số phân tử (số mol) phân tử điện li n o : tổng số phân tử(số mol) phân tử hoà tan làm dợc VD: =4/100 = 0,04 hay 4% Suy ra đợc 0 < 1 hay 0 < 100 % 2. ảnh hởng của sự pha loãng đến độ điện li Nắm đợc : khi pha loãng dung dịch thì độ điện li của các chất điện li đều tăng -Nêu định nghĩa độ điện li -Dẫn dắt để chỉ ra cũng là tỉ số giữa số mol phân tử điện li và tổng số mol phân tử hoà tan -Nêu VD Trong dd CH 3 COOH, cứ 100 phân tử hoà tan thì có 4 phân tử phân li ra ion. Tính độ điện li của CH 3 COOH trong trờng hợp này ? nếu tất cả phân tử tan trong dd đều phân li thì bằng bao nhiêu Suy ra khoảng xác định của -Giải thích dựa vào thuyết va chạm ? có phụ thuộc nồng độ chất điên li hay không Hoạt động 3: Chất điện li mạnh , chất đien li yếu Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 1. Chất điện li mạnh Nắm đợc chất điện li mạnh đều có =1 2. Chất điện li yếu Nắm đợc chất điện li yếu 0< < 1 CH 3 COOH ơ CH 3 COO - + H + (1) Nắm đợc Hằng số cân bằng của (1) gọi là hằng số phân li [ ] 3 3 C CH COO H K CH COOH + = K c chỉ phụ thuộc bản chất của chất điện li và nhiệt độ Nắm đợc cân bằng điện li tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ satơlie -Từ định nghĩa chất chất điện li mạnh hãy suy ra giá trị của chất điện li mạnh -Từ định nghĩa chất chất điện li yếu hãy suy ra khoảng xác định giá trị của chất điện li mạnh -(1) là cân bằng điện li -Hãy xác định hằng số cân bằng của (1) ? Cũng nh cân bằng hoá học khác, cân bằng điện li tuân theo nguyên lí nào Hoạt động 4. Bài tập củng cố Bài 1. Chất điện li mạnh là chất A. có 0< < 1 B. có =1 C. có phơng trình điện li thuận nghịch 1 THPT Nụng Cng GV: Lờ Thanh Quyt D. trong dd chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion Bài 2 Viết PTđiện li của các chất điện li sau HNO 3 , Na 2 SO 4 , H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 , NaClO HClO, hiđroxit lỡng tính Pb(OH) 2 Bài 3 Tính nồng độ mol của các ion trong các dd sau KCl 0,002 M BaCl 2 0,002 M HNO 2 0,01 M ( =18%) Bài 4 Độ điện li của HNO 2 trong dd HNO 2 0,01 M là 18%. a. Tính hằng số phân li của HNO 2 . b. Thêm H 2 O vào dd HNO 2 ở trên thì hằng số CB có thay đổi không (coi nhiệt độ không đổi) Tiết 2 Chủ đề Sự điện li Thuyết axit-bazơ của Bronstet. Sự thuỷ phân của muối (T1) I. Mục tiêu HS biết các khái niệm axit-bazơ theo bronstet, các khái niệm hằng số phân li axit và bazơ HS vận dụng các hằng số phân li axit và bazơ để tính [H + ] trong các dung dịch axit và bazơ 1 nấc II. Tiến trình bài dạy 1.Bài cũ Nêu định nghĩa axit-bazơ theo areniut. Viết PTĐL của HClO, H 2 CO 3 1.Bài mới Hoạt động 1:Thuyết axit-bazơ của Bronstet Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 1.Định nghĩa Rút ra đợc Axit là chất có khả năng cho proton (H + ) Bazơ là chất có khả năng nhận proton (H + ) Vậy Axit ơ Bazơ + H + HClO + H 2 O ơ H 3 O + + ClO - Hs viết đợc PT trao đổi proton của những chất sau với H 2 O : NH 3 , HCO 3 - .Rút ra nhận xét về khả năng cho nhận proton của các phần tử trong mỗi PT Suy ra nhận xét +H 2 O cóthể cho hoặc nhận proton.Nó là chất l- ỡng tính +Theo thuyết Bronstet thì axit, bazơ có thể là phân tử hoặc ion 2. Ưu điểm của thuyết Bronstet so với thuyết areniut Hiểu đợc thuyết Bronstet tổng quát hơn so với thuyết areniut -YC HS viết PTĐL của HCl, HNO 3 . ?chúng thuộc loại hợp chất nào Dẫn dắt để HS suy ra định nghĩa GV lấy VD với CH 3 COOH.?lấy VD với HClO (H + là cách viết đơn giản của H 3 O + ) -Có những chất vừa có khả năng cho proton vừa có khả năng nhận proton .Chúng là chất lỡng tính. Có những chất không có khả năng cho proton không có khả năng nhận proton .Chúng là chất trung tính. -Phân tích cụ thể và lấyVD Hoạt động 2: Hằng số phân li axit và hằng số phân li bazơ Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 2 THPT Nụng Cng GV: Lờ Thanh Quyt 1.Hằng số phân li axit CH 3 COOH ơ CH 3 COO - + H + (1) CH 3 COOH + H 2 O ơ CH 3 COO - + H 3 O + (2) Tính đợc K c của 1 và 2 Hiểu đợc [] là kí hiệu nồng độ cân bằng, biết đợc K c gọi là hằng số phân li axit và đợc kí hiệu là K a Hiểu đợc K a tính theo 1 và 2 đều nh nhau vì [ H + ] hay [H 3 O + ] trong dd chỉ là 1 Biết K a chỉ phụ thuộc bản chất axit và nhiệt độ 2. Hằng số phân li bazơ NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH - K b = 4 3 [NH ][OH ] [NH ] + CH 3 COO - + H 2 O ơ CH 3 COOH + OH - K b = 3 3 [CH COOH][OH ] [CH COO ] Biết hs phân li bazơ đợc kí hiệu là K b chỉ phụ thuộc nhiệt độ, bản chất bazơ.K b càng nhỏ thì lực bazơ càng nhỏ ? Tính hằng số phân li của 1 và 2 ?K a càng nhỏ khi nào.Nên K a càng nhỏ thì lực axítẽ thế nào -Nêu VD, yêu cầu HS lập CT tính K b t- ơng tự CT tính K a Hoạt động 3. bài tập củng cố Bài 1. Theo thuyết Bronstet, chất nào sau đây là axit, bazơ, lỡng tính CH 3 COOH, HCl, NH 3 , CO 3 2- , SO 3 2- , HSO 3 - , ClO - , HSO - 4 Bài 2. Độ điện li của HNO 2 trong dd HNO 2 0,01 M là 18%. Tính hằng số phân li axit của HNO 2 . Bài 3 Tính [H + ] trong các dd sau a.HClO 0,1 M (K a của HClO là 5.10 -8 ) b.NH 3 0,1 M ( K b của NH 3 là 1,8.10 -5 ) Tiết 3 Chủ đề Sự điện li Thuyết axit-bazơ của Bronstet. Sự thuỷ phân của muối (T2) A. Mục tiêu HS biết khái niệm sự thuỷ phân của muối và hiểu phản ứng thuỷ phân của muối B. Tiến trình bài dạy 1.ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ Viết PTĐL của H 2 CO 3 , Na 2 SO 3 , NH 4 Cl 3.Bài mới Hoạt động 1. Khái niệm về sự thuỷ phân của muối Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên -Nêu.Làm TN cho vài giọt PP lần lợt vào nớc nguyên chất và dd Na 2 CO 3 -Nhận xét hiện tợng xảy ra, suy ra pH của dd Na 2 CO 3 Nắm đợc khái niệm phản ứng thuỷ phân của muối là phản ứng trao đổi ion giữa muối và nớc ?Cho biết pH của nớc nguyên chất Nêu và vào vấn đề: tại sao pH của dd muối Na 2 CO 3 cao hơn pH của nớc nguyên chất? Vì muối đã dự PƯ trao đổi ion với nớc làm cho [H + ] biến đổi Hoạt động 2. phản ứng thuỷ phân của muối Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên -Thí dụ 1: HS viết PTĐL của HClO -Hớng dẫn HS 3 THPT Nụng Cng GV: Lờ Thanh Quyt Suy ra khả năng bị thuỷ phân của ClO - Xác định đợc khoảng pH của dd NaClO Nắm đợc PƯ thuỷ phân nói chung là thuận nghịch Biết đợc những anion gốc axit nào thì bị thuỷ phân -Thí dụ 2: một cách tơng tự, HS suy ra pH của dd Al(NO 3 ) 3 <7 dựa vào sự thuỷ phân của Al 3+ Al 3+ + H 2 O Al(OH) 2+ + H + Biết đợc những cation kim loại nào thì bị thuỷ phân -Thí dụ 3 Xét dd (CH 3 COO) 2 Zn. Nhận thấy đợc CH 3 COO - và Zn 2+ đều bị thuỷ phân nên môi tr- ờng của dd phụ thuộc độ thuỷ phân của 2 ion -Thí dụ 4 Xét những muối axit nh NaHCO 3 , KH 2 PO 4 có anion gốc axit l- ỡng tính nên môi trờng dd phụ thuộc bản chất anion -Thí dụ 5 Muôi trung hoà chứa cation của bazơ mạnh và anion của axit mạnh:môi trờng trung tính HD cho HS thấy rõ PƯ thuận nghịch nói chung là PƯ thuận nghịch -Hớng dẫn HS Sự thuỷ phân có thể tiếp diễn và nếu dd loãng thì sự thuỷ phân có thể xảy ra hoàn toàn tạo thành kết tủa Al(OH) 3 -Hớng dẫn HS rút ra kết luận về môi trờng của các dd muối trung hoà Hoạt động 3. Bài tập củng cố 1.Các chất sau đây là axit, bazơ, lỡng tính hay trung tính theo thuyết Bronstet NaClO, NH 4 Cl, NH 4 NO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 . NaCl, KHSO 3 , Cu 2+ , K + . 2.So sánh pH của mỗi dung dịch muối sau so với 7 KCl, NaNO 3 , K 2 CO 3 , NH 4 Cl, CH 3 COONa Tiết 4 Chủ đề Sự điện li Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li I. Mục tiêu -Củng cố kiến thức. +Đk xảy ra p trao đổi ion trong dd -Rèn luyện kĩ năng: +Viết ptp dạng phân tử và ion thugọn của các p trong dung dịch chất điện li II. Chuẩn bị HS: ôn tập kiến thức phần p trao đổi ion III. Tiến trình bài dạy Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên TL: p rao đổi ion trong dung dịch chất điện li xảy ra khi có sự kết hợp giữa các ion trong dung dịch để tạo thành ít nhất 1 trong 3 trờng hợp sau -Chất kết tủa -Chất điẹn li yếu -Chất khí A.Hệ thống kiến thức Điều kiện xảy ra p rao đổi ion trong dung dịch chất điện li ?P trao dổi ion xảy ra khi nào B.Bài tập và câu hỏi rèn luyện kĩ năng. Bài tập Bài 1. Tính pH của các dung dịch sau a. CH 3 COONa 0,1 M (K b của CH 3 COO - bằng 5,71.10 -10 ) b. NH 4 Cl 0,1 M (K a của NH 4 + bằng 5,56.10 -10 ) Bỏ qua sự điện li của nớc Giải a. CH 3 COONa CH 3 COO - + Na + CH 3 COO - + H 2 O ơ CH 3 COOH + OH - K b Đầu 0,1 M 0 0 P x CB 0,1-x x x (M) 4 THPT Nụng Cng GV: Lờ Thanh Quyt K b = 2 0,1 x x C1. Do x rất nhỏ so với 1 nên 0,1-x ~0,1 x 2 = 0,1.5,71. 10 -10 = 5,71.10 -11 x = 115,71.10 = 7,56.10 -6 = [OH - ] [H + ] = 1,323.10 -9 pH = 8,88 C2. Giải PT bậc 2 tìm x và sau đó làm tơng tự b. NH 4 Cl NH 4 + + Cl - NH 4 + ơ NH 3 + H + K a Đầu 0,1 0 0 (M) Pli x CB 0,1 x x x K a = 2 0,1 x x = 5,56.10 -10 Gải gần đúng hay giải chính xác ta có x = 7,46. 10 -6 suy ra pH = 5,13 Bài 2. Viết ptp dạng phân tử và ion thugọn của các p (nếu có) xảy ra giữa a.dd AgNO 3 và dd HCl e. dd Na 2 CO 3 và dd Ca(NO 3 ) 2 b.dd BaCl 2 và dd K 2 SO 4 f. dd NaHCO 3 và dd NaOH c. FeS và dd HCl g. dd NaHCO 3 và dd HCl d.dd BaCl 2 và dd NaNO 3 h. dd FeSO 4 và dd HCl Bài 3 Cho dd AgNO 3 d vào 500 ml dd HCl a M thu đợc 143,5 gam kết tủa. Viết pt hh của p xảy ra dạng phân tử và ion thu gọn. Tính a ĐS. a = 1/0,5 = 2 M C. Dặn dò Về nhà tiếp tục ôn tập lí thuyết và bài tập phần luyện tập Tiết 5 Chủ đề Nhóm Nitơ và nhóm Cacbon Khái quát nhóm Nitơ-Photpho I. Mục tiêu Hiểu cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm Nitơ ở trạng thái cơ bản, biết cấu hình e lớp ngoài cùng ở trạng thái kích thích Nắm vững sự biến đổi tính chất của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố trong nhóm Củng cố tính chất hoá học cơ bản của các đơn chất nitơ, photpho và các hợp chất của chúng II .Tiến trình bài dạy 1.ổn định lớp 2.Bài cũ +Nhắc lại cấu hình e ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố N +Tơng tự suy ra cấu hình e ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố P 3.Bài mới Hoạt động 1. Tìm hiểu kĩ hơn về cấu hình e nguyên tử lớp ngoài cùng Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 1 -Viết và nhận xét đơc sự giống và khác nhau giữa 2 cấu hình. -Mô tả đợc sự phân bố e vào AO ngoài cùng ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. Nhận xét đợc sự 1.Cấu hình e lớp ngoài cùng -? Viết cấu hình e lớp ngoài cùng của ng tử N, P ở trạng thái cơ bản.Nhận xét 2 cấu hình đó? -Mô tả sự phân bố e vào các AO lớp ngoài cùng của nguyên tử N, P ở trạng thái kích thích. 5 THPT Nụng Cng GV: Lờ Thanh Quyt khác nhau 2. Nêu đợc : của nhóm Nitơ -3, 0, +3, +5 của N: Nx đợc: N và các nguyên tố trong nhóm thể hiện tính khử và tính oxh Từ N đến Bi : tính khử tăng dần đồng thời tính oxh giảm dần 3. Viết đợc CTPT của oxit và hiđroxit cao nhất của các nguyên tố trong nhóm và nêu đợc: của N, P: oxitaxit và axit As 2 O 3 : oxit lỡng tính, tính axit > tính bazơ Sb 2 O 3 : oxit lỡng tính, tính axit< tính bazơ Bi 2 O 3 : oxit bazơ 2.Số oxihoá ? Cho biết số oxihoas có thể có của N và P 3. Oxit và hiđroxit Hoạt động 2 Bài tập Bài 1. Làm các bài tập 1,2,3 trang 27 sách Chuyên đề tự chọn Bài 2. Bằng thí ghiệm nào có thể phân biệt đợc khí nitơ có lẫn 1 trong các tạp chất sau: clo, khí HCl, khí H 2 S. Viết PTHH của các P đã xảy ra HD - N 2 lẫn Cl 2 : dùng quỳ tím ẩm - N 2 lẫn HCl: dùng quỳ tím ẩm - N 2 lẫn H 2 S: dùng giấy tẩm dd Pb(NO 3 ) 2 Bài 3 Viết cấu hình e của các ion N 3- , F - , O 2- , Na + , Mg 2+ và rút ra nhận xét về cấu hình e củâ các ion đó Bài 4 Để nhận ra khí nitơ có lẫn khí clo ta có thể sử dụng dung dịch nào sau đây Na 3 PO 4 , KCl, Na 2 SO 4 , KI + hồ tinh bột Bài 5 Trộn 3 lit dd NaNO 2 0,2 M với 2 lit dd NH 4 Cl 0,2 M rồi đun nóng cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính thể tích khí sinh ra (đktc) Bài 6 Làm bài tập 5 sgk trang 30 Tiết 6 Amoniac-Muối amoni I. Mục tiêu - Củng cố 1 số kiến thức cơ bản về amoniac, muối amoni - Rèn luyện kĩ năng viết ptp thể hiện tc của amoniac, muối amoni - Rèn luyện kĩ năngvận dụng kiến thức để giải toán II . tiến trình bài dạy 1.Những kiến thức cơ bản 1.a. Tính bazơ yếu -Td với nớc -Td với axit -Td với dd muối b.Tính khử c.Khả năng tạo phức 2. 3.Nhắc lại các tính chất của muối amoni +tính tan +các phản ứng của muối amoni xảy ra do td của ion NH 4 + và của anion gốc axit 1.Tính chất hoá học của amoniac NH 3 có những tchh cơ bản nào?Cho VD. mỗi tc yêu cầu HS lấy các VD chứng minh GV bổ sung: NH 3 có khẩ năng tạo phức 2.Điều chế NH 3 Yêu cầu HS nhắc lại pp tổng hợp NH 3 và các điều kiện kĩ thuật nhằm tăng hiệu suất của quá trình 3.Tính chất của muối amoni 2. Bài tập BT1. Cho cân bằng sau 6 THPT Nụng Cng GV: Lờ Thanh Quyt N 2 + 3H 2 2NH 3 H = -92 KJ (k) (k) (k) Cho biết CB của p trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào nếu a.Tăng nhiệt độ b.Hoá lỏng NH 3 để tách nó ra khỏi hỗn hợp c.Tăng áp suất của hh p HD. áp dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ satơlie a. CBCD theo chiều nghịch b.CBCD theo chiều thuận c.CBCD theo chiều thuận BT2. Sục khí NH 3 vào dung dịch CuSO 4 tới d. Viết PTHH của các p xảy ra, nêu hiện tợng quan sát đợc BG CuSO 4 + 2NH 3 + 2H 2 O Cu(OH) 2 + (NH 4 ) 2 SO 4 Cu(OH) 2 + 4NH 3 [Cu(NH 3 ) 4 ](OH) 2 Hiện tợng: lúc đầu xuất hiện kết tủa màu xanh, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch trong suốt màu xanh lam BT3 Dẫn 2,24 lit NH 3 (đktc) qua ống đựng 32 g CuO nung nóng thu đợc chất rắn A và khí B. a.Viết PTHH xảy ra và tính thể tích khí B (đktc) b.Tính V dd HCl 2M vừa đủ để p hết v ới A HD n CuO n = 0,4 mol, 3 NH n = 0,1 mol 2NH 3 + 3CuO N 2 + 3Cu + 3H 2 O 0,1 0,15 0,05 0,15 NH 3 hết, CuO d a. ở đktc B chỉ có N 2 V B = 0,05.22,4 = 1,12 lit b. A gồm Cu (0,151 mol), CuO d (0,4 - 0,15 = 0,25 mol) CuO + 2 HCl CuCl 2 + H 2 O 0,25 0,5 mol Suy ra V dd HCl = 0,5/2 = 0,25 lit BTVN BT1. Chỉ dùng thêm 1 hoá chất hãy trình bày cách phân biệt các lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa 1 dd sau (NH 4 ) 2 SO 4 , NH 4 Cl, Na 2 SO 4 , NaCl. BT2. Cho dung dịch Ba(OH) 2 tới d vào 50 ml dd A có chứa các ion NH 4 + , SO 4 2- , NO 3 - , thì có 11,65 g chất kết tủa tạo ra và đun nóng thì thu đợc 4,48 lit (đktc) một chất khí bay ra a. Viết PTphân tử và ion thu gọn của các phản ứng đã xảy ra b.Tính nồng độ M của mỗi muối trong dd A Tiết 7 axit nitric-muối nitrat (t1) I. Mục tiêu 1. Củng có kiến thức -Tchh của HNO 3 , muối nitrat -PP điều chế HNO 3 2.Rèn luyện kĩ năng viết ptp, đặc biệt là p oxi hoá-khử, làm BT II. Tiến trình bài dạy 1. Lý thuyết Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên I.TCHH của HNO 3 1.Tính axit (mạnh) Trình bày tchh của HNO 3 , lấy các VD để minh hoạ cho các tính chất đó Tính axit do tác nhân nào quy định 7 THPT Nụng Cng GV: Lờ Thanh Quyt HNO 3 H + + NO 3 - làm quỳ tím hoá đỏ; td bazơ, oxitbazơ, muối 2. Tính oxi hoá mạnh a.Với KL (trừ Au, Pt) M + HNO 3 M(NO 3 ) n + sp khử + H 2 O sp khử: NO 2 , NO, N 2 O,N 2 , NH 4 NO 3 HNO 3 đặc nguội không p Al, Fe c.Với hợp chất II. Muối nitrat Nêu đợc CT chung M(NO 3 ) n +Tính tan, khả năng phân li +các phản ứng nhiệt phân của muối nitrat +tính oxi hoá của NO 3 - trong môi trờng axit; cách nhận biết ion NO 3 - Tính oxi hoá mạnh do tác nhân nào quyết định Yêu càu HS lấy các VD cụ thể để minh hoạ cho mỗi tính chất Muối nitrat là muối của axit nào, tính chất vật lí và tchh của muối nitrat Cách nhận biết ion nitrat trong dung dịch 2. Bài tập BT1. Lập ptp theo sơ đồ cho dới đây a. Fe + HNO 3đặc, nóng NO 2 b.FeO + HNO 3 loãng NO + c. Fe 3 O 4 + HNO 3 loãng NO + d. FeS + HNO 3 loãng Fe(NO 3 ) 3 + H 2 SO 4 + N 2 O + BT2 Hiện tợng khi cho Cu và H 2 SO 4 loãng cùng vào dd NaNO 3 là A.Khí màu nâu đỏ bay ra B.dd thu đợc có màu xanh, có khí không màu thoát ra và hoá nâu trong không khí C. thu đợc dd có màu xanh có khí màu nâu đỏ bay ra D.không có hiện tợng gì BT3.Từ 2 mol NH 3 Điều chế HNO 3 theo sơ đồ sau NH 3 NO NO 2 HNO 3 Nếu hiệu suất của quá trình là 80% thì từ 2 mol NH 3 thu đợc bao nhiêu mol HNO 3 A.0,8 B.1,6 C.2,5 D.1,024 BT4 Cho sơ đồ NH 3 NO NO 2 HNO 3 Số electron mà một nguyên tử N nhờng để chuyển từ NH 3 lên đến HNO 3 theo sơ đồ trên là A.2 B.3 C.8 D.10 BT5 Cho phản ứng P + HNO 3 H 3 PO 4 + NO 2 + H 2 O Tổng hệ số của các chất trong pthh trên khi cân bằng (hệ số nguyên tối giản) là A.10 B.11 C.12 D.13 BT6 Phản ứng giữa Fe(OH) 2 và HNO 3 loãng tạo ra NO. Tổng hệ số nguyên tối giản của của các chất trong pthh đã xảy ra bằng A.20 B.22 C.24 D.25 Tiết 8 axit nitric-muối nitrat (t2) A.Mục tiêu Củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào giải toán Phát triển khả năng phân tích tổng hợp 8 THPT Nụng Cng GV: Lờ Thanh Quyt B. Tiến trình bài dạy BT1. Nhận định nào sau đây không đúng A. Khí NH 3 có mùi khai, làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh B. HNO 3 là axit mạnh, có tính oxi hoá mạnh C.Trong môi trờng axit, ion NO 3 - có tính oxihoas tơng tự HNO 3 D.Tất cả các muối nitrat khi bị nhiệt phân đều sinh ra oxi ĐS. D BT2 Cho 13,5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,2 lit dd HNO 3 sản phẩm khử là hỗn hợp khí gồm NO và N 2 O, tỉ khối của hh khí so với H 2 bằng 19,2. Tính C M của dd HNO 3 đã dùng HD: n Al = 0,5, M hh = 38,4 a,NO, 30 5,6 a/b = 2/3 b,N 2 O, 44 8,4 Al + 4 HNO 3 Al(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O (1) 2x 8Al + 30HNO 3 8Al(NO 3 ) 3 + 3N 2 O+ 15H 2 O (2) 3x (1), (2) n Al = 10x = 0,5, x=0,05 (1),(2) n HNO 3 = 38x = 38.0,05=1,9 mol C M HNO 3 = 1,9/2,2 = 0,864 M BT3 Chất nào trong số các chất sau đây đợc diều chế trực tiếp từ O 2 và N 2 A.N 2 O B. NO C. NO 2 D. N 2 O 5 ĐS. B BT4 Đun nóng dd hh gồm NaNO 2 và NH 4 Cl thu đợc khí X. X là A.O 2 B.N 2 C.NO D. NO 2 ĐS. B BT5 Cho cân bằng sau N 2 + 3H 2 2NH 3 H = -92 KJ (k) (k) (k) Để CB của p trên sẽ chuyển dịch theo chiều thuận thì ngời ta a.Tăng nhiệt độ của hệ cân bằng b.Hoá lỏng NH 3 để tách nó ra khỏi hỗn hợp c.Giảm áp suất của hệ cân bằng d. Thêm xúc tác vào hệ cân bằng BT6 Trong phản ứng nào sau đây, nitơ đóng vai trò là chất khử A. N 2 + 3H 2 2NH 3 B. N 2 + 6Li 2Li 3 N C. N 2 + O 2 2NO D. N 2 + 3Ca Ca 3 N 2 BT7 Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong cùng 1 dung dịch A. Cu(NO 3 ) 2 và NH 3 B. Zn(NO 3 ) 2 và NH 3 C. Ba(OH) 2 và H 3 PO 4 D. HNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 BT8 Khi hoà tan 30 gam hh CuO và Cu trong dd HNO 3 1M d thấy thoát ra 0,3 mol NO duy nhất. % khối lợng CuO trong hh đầu là A. 4,0 B. 96,0 C. 3,2 D. 4,8 BT 9 Khi đun nóng, p giữa cặp chất nào sau đây tạo ra 3 oxit A. HNO 3 đặc và C B. HNO 3 đặc và S C. HNO 3 đặc và Cu D. HNO 3 đặc và Ag BT10 có 3 lọ mất nhãn chứa riêng biệt các dd: HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 . Dùng các chất nào sau đây để nhận biết 3 lọ trên A. dd muối bari, Cu B. quỳ tím, dd bazơ C. dd muối bạc D. dd PP, quỳ tím BT11 Viết pthh thực hiện các chuyển hoá sau(ghi rõ đk nếu có) N 2 NH 3 NO HNO 3 NH 4 NO 3 N 2 O 9 38,4 NaOH H 2 O THPT Nụng Cng GV: Lờ Thanh Quyt A r B r dd B Cho biết dd B có môi trờng gì?Gt. BT 12 Trình bày pp loại HCl ra khỏi dd với HNO 3 để đựơc dd HNO 3 sạch HCl. BT 13 Cho 1,86 g hh Mg và Al vào dd HNO 3 loãng d thì có 560 ml khí N 2 O (sp khử duy nhất) thoát ra (đktc). Tính % khối lợng của mỗi kim loại trong hh ĐS % Mg = 12,9 %Al=87,1 BT 14 Một lợng 60 gam hh Cu, CuO tan hết trong 3 lit dd HNO 3 1 M, thu đợc 13,44 lit (đktc) khí NO duy nhất bay ra a. Tính % khối lợng Cu trong hh b. Tính C M của các chất trong dd thu đợc sau p BT 15 Có 34,8 gam hh Al, Fe, Cu đợc chia làm 2 phần bằng nhau. -Phần 1 cho vào dd HNO 3 đặc nguội thì có 4,48 lit (đktc) NO 2 bay ra. -Phần 2 cho vào dd HCl thì thoát ra 0,4 mol khí. Tính khối lợng mỗi kim loại trong hỗn hợp. ĐS Cu=12,8 g Al=10,8 g Fe= 11,2 g BT 16 Bỏ 6,4 gam S vào 154 ml dd HNO 3 60% (D=1,367 g/ml). Đun nóng nhẹ, S tan hết và có khí NO 2 bay ra. Tính nồng độ % của các axit trong dd sau p. ĐS H 2 SO 4 = 12,1% HNO 3 =31,4% Tiết 9 Ôn tập một số kiến thức cơ bản về N, hợp chất của n, photpho I. Mục tiêu Củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào giải toán Phát triển khả năng phân tích tổng hợp II. Nội dung BT1 Viết pthh xảy ra khi cho NH 3 d vào bình chứa khi Cl 2 . Nêu vai trò của các chất tham gi p Giải + 2NH 3 + 3Cl 2 N 2 + 6HCl Chất khử Chất oxi hoá + NH 3 + HCl NH 4 Cl Bazơ Axit BT 2 Viết pthh xảy ra dạng phân tử và ion thu gọn khi cho a. Cu vào dd HNO 3 loãng (tạo NO) b. Ag vào dd HNO 3 đặc c. Fe vào dd HNO 3 đặc nóng, d Nhận xét khả năng phản ứng của HNO 3 với kim loại BT 3 Viết các pthh xảy ra khi nhiệt phân các muối sau NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 CO 3 , NH 4 NO 3 , NH 4 NO 2 Rút ra nhận xét về sự nhiệt phân của muối amoni NX Muối amoni chứa gốc axit không có tính oxi hoá (Cl - , HCO 3 - , CO 3 2- , PO 4 3- )khi nhiệt phân cho NH 3 và axit tơng ứng.(Không xảy ra p oxi hoá khử) Muối amoni chứa gốc axit có tính oxi hoá (NO 3 - , NO 2 - ) khi nhiệt phân xảy ra p oxi hoá khử BT 4 Lập pthh của phản ứng xảy ra khi cho các chất sau lần lợt tác dụng với HNO 3 đặc, nóng, d (sản phẩm khử là NO 2 ) BT 5 Cho Fe d vào 2 lit dung dịch HNO 3 0,1 M thu đợc dung dịch A và sản phẩm khử NO duy nhất. Tính khối lợng muối khan thu đợc HD Fe + 4HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O Fe + 2Fe(NO 3 ) 2 3Fe(NO 3 ) 2 ĐS 13,5 gam BT 6 Cho 0,4 mol NaOH vào 100 ml dd H 3 PO 4 1 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu đợc bao nhiêu gam chất rắn khan HD xét tỉ lệ mol giữa các chất tham gia phản ứng BT 7 Cho 3,82 gam Cutác dụng vừa đủ với 240 ml dd HNO 3 thu đợc 4,928 lit (đktc) hỗn hợp NO và NO 2 . a. tính số mol mỗi khí đã tạo ra 10 [...]... dùng a.Dung dịch Brom b.CuCl2 trong NH3 c.Dung dịch AgNO3/NH3 d.CuCl2 trong HCl e.Cả b và c Điều nào sau đây là sai khi nói về hóa tính của etilen? Dễ tham gia phản ứng cộng Bị phân hủy ở nhiệt độ rất cao Tham gia phản ứng thế (ánh sáng) Tham gia phản ứng trùng hợp Dễ bị oxi hóa Vinyl axetylen : CH2=CH-C≡CH được tạo thành từ : CH≡CH ở 600oC CH2=CH2 và CH≡CH ở 100oC, xúc tác Cu2Cl2, HCl CH2=CH2 ở nhiệt... x y 1 31 2 19 3 7 nhận 4 âm Vậy X là C3H7COOH Bt 3 : Trung hòa hồn tồn 11, 25 gam một axit hữu cơ cần 500 ml NaOH 0,5M X là : HD giải: CTTQ của X là R(COOH)x Số mol NaOH là = CM.V = 0, 5 × R(COOH)x (R + 45x) gam 11, 25 gam Ta có tỉ lệ: + 500 = 0, 25 mol 1000 xNaOH → R(COONa)x x mol 0,25 mol + xH2O R + 45x x = ⇒ R = 0, x ph¶i lµ 2 11, 25 0, 25 Vậy X có CT là (COOH)2: axit oxalic Bt 4 : Trung hòa a mol... c¸c chÊt láng riªng biƯt kh«ng mµu sau Benzen, toluen, stiren HD Dïng dd KMnO4 Stiren: lµm mÊt mµu dd KMnO4 ë ®kt Benzen: lµm mÊt mµu dd KMnO4 khi ®un nãng toluen:kh«ng lµm mÊt mµu dd KMnO4 2 Cho c¸c chÊt sau Etylbenzen, toluen, C6H5CH2CH2OH, benzen Cã thĨ thu ®ỵc stiren b»ng ph¶n øng trùc tiÕp cđa chÊt nµo, viÕt PTHH minh ho¹ HD tõ Etylbenzen, C6H5CH2CH2OH 3 §èt ch¸y hoµn toµn H,C X lµ chÊt láng ë ®kt... mi trong dung dÞch thu ®ỵc §S b 50 gam c.42,24 % 11 THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết BT 5 Thªm 6 gam P2O5 vµo 25 ml dung dÞch H3PO4 6 % (D=1,03 g/ml) TÝnh C % cđa H3PO4 trong dung dÞch thu ®ỵc §S 30,94 % BT 6 ViÕt c¸c pthh thùc hiƯn c¸c chun ho¸ sau a N0 N-3 N+2 N+4 N+5 N+4 +2 N N+5 +5 0 +5 +5 +5 b P  P →  P →  P →  P →  P+5 → Bµi tËp TiÕt 11 I Mơc tiªu RÌn lun kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp, kÜ n¨ng... m¹ch C, ®Ỉc ®iĨm liªn kÕt -LÊy VD ®èi víi oximen vµ limonen (C10H16) ? Dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸häc cđa tecpen, tr¹ng th¸i tån t¹i vµ kh¶ n¨ng hoµ tan trong níc cđa tecpen II Bµi tËp BT 1 ph©n biƯt c¸c chÊt láng sau Hexan vµ hex-1-en Hexan vµ oximen HD Dïng níc brom hc dung dÞch KMnO4 ë ®k thêng BT 2 ViÕt PTHH x¶y ra khi a hi®ro ho¸ hoµn toµn oximen (gäi tªn sp t¹o thµnh) b oximen td brom (d) BT 3 Hi®ro ho¸...THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết b.tÝnh CM cđa dd axit ®Çu §S a NO2 = 0,2 mol NO= 0,02 mol b.2 M BT8 Dung dÞch HNO3 lo·ng td víi hh Zn vµ ZnO t¹o ra dung dÞch cã chøa 8 gam NH 4NO3 vµ 113 ,4 gam mi kÏm TÝnh % khèi lỵng cđa hçn hỵp ®µu biÕt kh«ng cã khÝ tho¸t ra §S Zn=61,61% BT 9 Nung nãng 66,2 gam Pb(NO3)2 sau 1 thêi gian thu ®ỵc 55,4 gam chÊt r¾n a TÝnh hiƯu st cđa p ph©n hủ b TÝnh... quan s¸t thÊy hiƯn tỵng g× x¶y ra? e, Thỉi khÝ SO2 vµo d2 B.Hái x¸y ra ph¶n øng nµo Bµi 10: Trén 200 ml d2 HCl 0,1 M víi H2SO4 0,05 M víi 300 ml d2 Ba(OH)2 ®ỵc m gam kÕt tđa vµ 2 cã pH = 13 500 ml d Bµi 11: TÝnh thĨ tÝch d 2 Ba(OH)2 0,025 M cÇn cho vµo 100 ml d2 hçn hỵp gåm HCl vµ HNO3 cã pH = 1 ®Ĩ thu ®ỵc d2 cã pH=2 16 THPT Nơng Cống TiÕt 17 GV: Lê Thanh Quyết CÊu tróc ph©n tư hỵp chÊt h÷u c¬ I Mơc tiªu... ra (nÕu cã) khi cho tõng chÊt sau lÇn lỵt td víi Na d, NaOH d, níc hoµ tan CO2 C3H5(OH)3 , p-C6H4(OH)2 , p-HOC6H4CH2OH BT 7 Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ph©n biƯt c¸c chÊt riªng biƯt sau ®©y Phenol (láng), etanol, glixerol, benzen HD Dïng níc brom phenol Dïng Cu(OH)2 glixerol Dïng Na etanol Cßn l¹i lµ benzen TiÕt 30 bµi tËp ancol-phenol I Mơc tiªu RÌn lun kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp vỊ ancol, phenol Qua ®ã... c¬ b¶n cđa polime ®ã lµ A 500 B 1000 C 1500 D Ph¬ng ¸n kh¸c 12 Cr¨ckinh 560 lit butan, gi¶ sư thu ®ỵc 1010 lit hh khÝ gåm C3H6 , C2H6, C2H4, CH4, C4H8, H2 , C4H10 d ThĨ tÝch butan cha tham gia p/ lµ A 110 lit B kh«ng x®Þnh ®ỵc C 55 lit D.100 lit 6 S¶n phÈm chÝnh cđa p/ gi÷a Buten-1 víi HBr gåm A Ph¬ng ¸n kh¸c B CH3 CH3 CHBr CH3 C CH3 CH2 CHBr CH3 D CH2Br CH2 CH2 CH3 7 §èt ch¸y etilen thu ®ỵc 2 mol CO2 . chứa 8 gam NH 4 NO 3 và 113 ,4 gam muối kẽm. Tính % khối lợng của hỗn hợp đàu biết không có khí thoát ra ĐS Zn=61,61% BT 9 Nung nóng 66,2 gam Pb(NO 3 ) 2 sau 1 thời gian thu đợc 55,4 gam chất. NaOH đã dùng c. tính C % của muối trong dung dịch thu đợc ĐS b. 50 gam c.42,24 % 11 THPT Nụng Cng GV: Lờ Thanh Quyt BT 5 Thêm 6 gam P 2 O 5 vào 25 ml dung dịch H 3 PO 4 6 % (D=1,03 g/ml). Tính. BT 5 Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H 3 PO 4 . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn đem dd thu đợc cô cạn đến khan. Hỏimuối nào đợc tạo nên và khối lợng bằng bao nhiêu gam BT 6 Từ không

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan