GIÁO ÁN VẬT LÝ TỰ CHỌN LỚP 12 CƠ BẢN CỰC HAY

142 7.5K 24

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 16:11

MỤC LỤC CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ 6 BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 6 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO 15 BÀI TẬP CON LẮC ĐƠN 22 BÀI TẬP TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ 29 CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM 36 BÀI TẬP SÓNG CƠ 36 BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG 40 BÀI TẬP SÓNG DỪNG 44 ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT 48 CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 52 BÀI TẬP CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 52 BÀI TẬP MẠCH RLC MẮC NỐI TIẾP 56 BÀI TẬP CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 63 BÀI TẬP TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG 67 BÀI TẬP MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 70 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I 73 CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 80 BÀI TẬP VỀ MẠCH DAO ĐỘNG 80 BÀI TẬP VỀ SÓNG ĐIỆN TỪ 85 BÀI TẬP TÁN SẮC ÁNH SÁNG 89 BÀI TẬP GIAO THOA ÁNH SÁNG 92 BÀI TẬP TIA HỒNG NGOẠI, TIA TỬ NGOẠI, TIA X 99 ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT 103 CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 111 BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN 111 CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 119 BÀI TẬP NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 119 BÀI TẬP PHÓNG XẠ 123 BÀI TẬP PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH 127 BÀI TẬP PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH 128 CHƯƠNG VIII. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ 131 ÔN THI HỌC KÌ II 131 TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG GV: BÙI ĐÌNH NAM Tổ: Lớp: 12A2, 12A4. Nông Cống , 2012 Nông Cống , 2012 Trường: THPT NÔNG CỐNG GV: BÙI ĐÌNH NAM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN HỌC KỲ I Tuần Tiết Tên bài CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ 1-2 1-2 BT Dao động điều hoà 3-4 3-4 BT Con lắc lò xo 5 5 BT Con lắc đơn 6 BT tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số CHƯƠNG II: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM 7 7 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ 8 8 BT giao thoa 9 9 BT sóng dừng 10 10 Ôn tập kiểm tra 1 tiết CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 11 11 BT Các mạch điện XC 12-13 12-13 BT Mạch có R, L, C nối tiếp 14 14 BT Công suất điện tiêu thụ 15 15 BT Truyền tải điện năng – Máy biến áp 16 16 BT Máy phát điện XC 17-18 17-18 Ôn tập KT HKI HỌC KÌ II CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 19 19 Mạch dao động 20 20 Sóng điện từ CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG 21 21 BT Tán sắc ánh sáng 22-23 22-23 Bài tập Giao thoa ánh sáng 24-25 24-25 BT Tia hồng ngoại – Tia tử ngoại – Tia X 26-27 26-27 KT 1 tiết CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 28-29 28-29 BT Hiện tượng quang điện GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN - ii - Trường: THPT NÔNG CỐNG GV: BÙI ĐÌNH NAM CHƯƠNG VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 30-31 30-31 BT Năng lượng liên kết của HN – P/ứ HN 32-33 32-33 BT Phóng xạ 34 34 BT Phản ứng phân hạch 35 35 BT Phản ứng nhiệt hạch CHƯƠNG VIII: TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ 36-37 36-37 Ôn tập KT HKII GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN - iii - Trường: THPT NÔNG CỐNG GV: BÙI ĐÌNH NAM MỤC LỤC CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ 5 BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 5 5. Lập phương trình dao động: 5 6. Tốc độ trung bình, thời gian và quãng đường chuyển động: 6 BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO 12 BÀI TẬP CON LẮC ĐƠN 20 13.11. Chu kì con lắc ở độ cao h so với mặt đất: 23 BÀI TẬP TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ 26 CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM 32 BÀI TẬP SÓNG CƠ 32 BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG 35 BÀI TẬP SÓNG DỪNG 40 ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT 44 CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 47 BÀI TẬP CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 47 BÀI TẬP MẠCH RLC MẮC NỐI TIẾP 52 CỘNG HƯỞNG ĐIỆN 52 BÀI TOÁN HỘP ĐEN 52 BÀI TẬP CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 60 BÀI TẬP TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG 62 BÀI TẬP MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 66 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I 70 CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 81 BÀI TẬP VỀ MẠCH DAO ĐỘNG 81 BÀI TẬP VỀ SÓNG ĐIỆN TỪ 87 BÀI TẬP TÁN SẮC ÁNH SÁNG 90 BÀI TẬP GIAO THOA ÁNH SÁNG 94 BÀI TẬP TIA HỒNG NGOẠI, TIA TỬ NGOẠI, TIA X 102 2. So sánh tia hồng ngoại, tử ngoại và tia X: 102 ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT 106 CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 115 BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN 115 CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 123 BÀI TẬP NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 123 BÀI TẬP PHÓNG XẠ 128 BÀI TẬP PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH 132 BÀI TẬP PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH 133 CHƯƠNG VIII. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ 136 ÔN THI HỌC KÌ II 136 GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN - iv - Trường: THPT NÔNG CỐNG Chương I. Dao động cơ TUẦN 1-2 TIẾT 1-2 CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA I. TÓM TẮT KIẾN THỨC: 1. Các phương trình dao động điều hòa theo thời gian: Phương trình li độ: cos( )x A t ω ϕ = + Phương trình vận tốc: v=x’ sin( )A t ω ω ϕ = − + os( ) 2 Ac t π ω ω ϕ = + + Phương trình gia tốc: a=v’=x’’= 2 2 cos( )A t x ω ω ϕ ω − + = − 2 2 cos( )a A t x ω ω ϕ π ω = + ± = − 2. Các giá trị cực đại: Li độ cực đại: x max =A= 2 L ; với L là chiều dài quỹ đạo. Độ lớn vận tốc của vật cực đại axm v A ω = khi vật ở VTCB x=0 Độ lớn gia tốc cực đại 2 axm a A ω = khi vật ở hai biên x A = ± x(m) -A 0 A v(m/s) 0 A ω 0 a(m/s 2 ) 2 A ω 0 2 A ω − 3. Các đại lượng đặc trưng: Chu kì: t T n ∆ = ; trong đó t ∆ là thời gian thực hiện n dao động. Tần số: n f t = ∆ 4. Liên hệ giữa các đại lượng: Liên hệ chu kì, tần số và tần số góc: 1 f T = ; 2 2 f T π ω π = = Liên hệ giữa vận tốc và li độ: 2 2 2 2 v x A ω + = Hay 2 2 2 2 ( )v A x ω = − hoặc 2 2 2 ax 2 1 ( ) m x v v ω = − Liên hệ giữa gia tốc và vận tốc: 2 2 2 2 4 v a A ω ω + = Hay 2 2 2 2 ax ( ) m a v v ω = − hoặc 2 2 2 ax 2 1 ( ) m v a a ω = − Liên hệ giữa gia tốc và li độ: 2 a x ω = − 5. Lập phương trình dao động: Phương pháp chung: Tìm A, ω , ϕ rồi thế vào phương trình cos( )x A t ω ϕ = + 5.1. Tìm A: Cho chiều dài quỹ đạo L thì 2 L A = GV: BÙI ĐÌNH NAM Trang 5 Trường: THPT NÔNG CỐNG Chương I. Dao động cơ Kéo vật lệch khỏi VTCB một đoạn x 0 rồi thả không vận tốc đầu thì A=x 0 Kéo vật lệch khỏi VTCB một đoạn x 0 rồi truyền cho nó vận tốc v 0 thì 2 2 0 0 ( ) v A x ω = + Cho v max thì axm v A ω = Cho a max thì ax 2 m a A ω = Cho F đhmax thì axm F A k = Cho cơ năng W thì 2W A k = 5.2. Tìm ω : Liên hệ chu kì, tần số và tần số góc: 1 f T = ; 2 2 f T π ω π = = Con lắc lò xo: k m ω = Con lắc đơn: g l ω = ; không phụ thuộc m(kg) 5.3. Tìm ϕ : Dựa vào điều kiện ban đầu: lúc t=t 0 (thường t 0 =0) 0 0 cos( ) Asin( ) x A t v t ω ϕ ϕ ω ω ϕ = +  ⇒  = − +  5.4. Các trường hợp đặc biệt: Chọn gốc thời gian lúc: Vật ở biên dương x=A thì 0 ϕ = Vật ở biên âm x=-A thì ϕ π = ± Vật ở VTCB theo chiều dương thì 2 π ϕ = − Vật ở VTCB theo chiều âm thì 2 π ϕ = + 6. Tốc độ trung bình, thời gian và quãng đường chuyển động: 6.1. Thời gian ngắn nhất vật chuyển động từ x 1 đến x 2 : + từ -A đến +A là 2 T t∆ = + từ 0 đến A ± là 4 T t∆ = + từ 0 đến 2 A ± là 12 T t∆ = + từ 0 đến 2 2 A ± là 8 T t∆ = + từ 0 đến 3 2 A ± là 6 T t∆ = 6.2. Quãng đường đi được trong thời gian t ∆ + với t T ∆ = thì s=4A + với 2 T t∆ = thì s=2A 6.3. Quãng đường đi được kể từ VTCB: + với 4 T t∆ = thì s=A + với 6 T t∆ = thì s= 3 2 A + với 8 T t∆ = thì s= 2 2 A + với 12 T t∆ = thì s= 2 A 6.4. Tốc độ trung bình: tb s v t = ∆ GV: BÙI ĐÌNH NAM Trang 6 Trường: THPT NÔNG CỐNG Chương I. Dao động cơ 6.5. Quãng đường nhỏ nhất: + với 2 T t∆ = thì s=2A + với 3 T t∆ = thì s=2 ( ) 2 A A − + với 4 T t∆ = thì s=2 2 ( ) 2 A A − + với 6 T t∆ = thì s=2 3 ( ) 2 A A − Tổng quát: min 2( cos ) 2 t s A A ω ∆ = − 6.6. Quãng đường lớn nhất: + với 2 T t∆ = thì s=2A + với 3 T t∆ = thì s=2 3 2 A + với 4 T t∆ = thì s=2 2 2 A + với 6 T t∆ = thì s=2 2 A Tổng quát: max 2 sin( ) 2 t s A ω ∆ = 7. Biến đổi lượng giác cần nhớ: sin os( ) 2 c π α α = − os sin( ) 2 c π α α = + sin os( ) 2 c π α α − = + os sin( ) 2 os os( ) c c c π α α α α π − = + − = + II. BÀI TẬP: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP 1. Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi a/. li độ có độ lớn cực đại b/. li độ bằng không c/. pha cực đại d/. gia tốc có độ lớn cực đại Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi li độ bằng không nên chọn B. 2. Gia tốc của chất điểm dao động điều hoà bằng không khi vật có a/. li độ cực đại b/. vận tốc cực đại c/. li độ cực tiểu d/. vận tốc bằng không Gia tốc của chất điểm dao động điều hoà bằng không khi vật có li độ cực đại nên chọn A. 3. Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi a/. cùng pha với li độ b/. ngược pha với li độ c/. sớm pha 2 π so với li độ d/. trễ pha 2 π so với li độ Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi sớm pha 2 π so với li độ nên chọn C 1.4. Động năng trong dao động điều hoà biến đổi theo thời gian a/. tuần hoàn với chu kì T b/. như hàm cosin c/. không đổi d/. tuần hoàn với chu kì T/2 Động năng trong dao động điều hoà biến đổi theo thời gian tuần hoàn với chu kì T/2 nên chọn D 5. Phương trình tổng quát của dao động điều hoà là a/. x=Acot( ϕω + t ) b/. x=Atan( ϕω + t ) c/. x=Acos( ϕω + t ) d/. x=Acos( ϕω + ) Phương trình tổng quát của dao động điều hoà là x=Acos( ϕω + t ) nên chọn C 6. Trong phương trình dao động điều hoà, x=Acos( ϕω + t ), đại lượng ( ϕω + t ) gọi là: a/. biên độ của dao động b/. tần số góc của dao động c/. pha của dao động d/. chu kì của dao động đại lượng ( ϕω + t ) gọi là: pha của dao động nên chọn C 7. Trong dao động điều hoà x=Acos( ϕω + t ), gia tốc biến đổi điều hoà theo phương trình Phương trình gia tốc có dạng là: GV: BÙI ĐÌNH NAM Trang 7 Trường: THPT NÔNG CỐNG Chương I. Dao động cơ a/. a=Acos( ϕω + t ) b/. a=A 2 ω cos( ϕω + t ) c/. a= )cos( 2 ϕωω +− tA d/. a= )cos( ϕωω +− tA a= )cos( 2 ϕωω +− tA nên chọn C 8. Trong dao động điều hoà, giá trị cực đại của vận tốc là: a/. A ω b/. A 2 ω c/. A ω − d/. A 2 ω − Vận tốc cực đại ở VTCB và có giá trị độ lớn là: A ω nên chọn A 9. Trong dao động điều hoà, giá trị cực đại của gia tốc là: a/. A ω b/. A 2 ω c/. A ω − d/. A 2 ω − Gia tốc cực đại có giá trị là: A 2 ω nên chọn B 10. Trong dao động điều hoà, giá trị cực tiểu của vận tốc là: a/. A ω b/. 0 c/. A ω − d/. A 2 ω − Giá trị cực tiểu của vận tốc là 0 nên chọn B 11. Trong dao động điều hoà, giá trị cực tiểu của gia tốc là:a/. A ω b/. 0 c/. A ω − d/. A 2 ω − Giá trị cực tiểu của gia tốc là 0 nên chọn B 12. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi: a/. lực tác dụng đổi chiều b/. lực tác dụng bằng không c/. lực tác dụng có độ lớn cực đại d/. lực tác dụng có độ lớn cực tiếu Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực tác dụng có độ lớn cực đại nên chọn C 13. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi điều hoà a/. cùng pha so với li độ b/. ngược pha so với li độ c/. sớm pha 2 π so với li độ d/. chậm pha 2 π so với li độ Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha với li độ nên chọn B 14. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi điều hoà a/. cùng pha so với vận tốc b/. ngược pha so với vận tốc c/. sớm pha 2 π so với vận tốc d/. chậm pha 2 π so với vận tốc Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha 2 π so với vận tốc nên chọn C 15. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x=4cos( ) 3 2 π π + t cm, biên độ dao động của chất điểm là: a/. 4(m) b/.4(cm) c/. 3 2 π (m) d/. 3 2 π (cm) Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x=4cos( ) 3 2 π π + t cm, biên độ dao động của chất điểm là: 4 cm nên chọn B 16. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cos( )4 t π cm, chu kì dao động của vật là: a/. 6s b/. 4s c/.2s d/.0,5s Từ phương trình ta có =4, vậy chu kì T=2π/  Hay T= 2 1 0,5s 4 2 π π = = . Chọn D 17. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cos( )4 t π cm, tần số dao động của vật là: a/. 6Hz b/. 4Hz c/. 2Hz d/. 0.5Hz Ta có: f=1/T=1/0,5=2 Hz nên chọn C 18. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=3cos( ) 2 π π + t cm, pha dao động của chất điểm tại thời điểm t=1s là: a/. cm3 − b/. 2s c/. π 5,1 rad d/. 0.5Hz pha dao động của chất điểm tại thời điểm t=1s là: π 5,1 rad nên chọn C 19. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cos( )4 t π cm, tọa độ của vật tại thời điểm t=10s là: a/. 3cm b/. 6cm c/. cm3 − d/. cm6 − tọa độ của vật tại thời điểm t=10 s là: 6cm nên chọn B 20. Một vật dao động điều hoà theo phương trình Tọa độ của vật tại thời điểm GV: BÙI ĐÌNH NAM Trang 8 Trường: THPT NÔNG CỐNG Chương I. Dao động cơ x=6cos( )4 t π cm, vận tốc của vật tại thời điểm t=7,5s là: a/. 0cm/s b/. 5,4cm/s c/. scm /4,75 − d/. scm /6 t=7,5s là 6 cm(biên dương) nên vận tốc= 0cm/s, chọn A 21. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cos( )4 t π cm, gia tốc của vật tại thời điểm t=5s là: a/. 0 b/. 947,5cm/s 2 c/. 2 /5,947 scm − d/. 947,5cm/s Khi t=5s thì x=6cm. Vật tại biên nên gia tốc cực đại 2 2 ax (4 ) 6 947,5 m a A ω π = = = cm/s 2 nên chọn B 22. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình x=2cos t π 10 (cm). Khi động năng bằng ba lần thế năng thì chất điểm ở vị trí có li độ là a/. 2 cm b/. 1,4 cm c/. 1 cm d/. 0,67 cm W= W 4W t t + = đ W 2 2 1 1 A 4 x 2 2 2 1 2 2 k k A x cm = = = = nên chọn C 23. Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ A=4cm và chu kì T=2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng (VTCB) theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: a/. cmtx ) 2 2cos(4 π π −= b/. cmtx ) 2 cos(4 π π −= c/. cmtx ) 2 2cos(4 π π += d/. cmtx ) 2 cos(4 π π −= chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng (VTCB) theo chiều dương nên cmtx ) 2 cos(4 π π −= Chọn B 24. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng? a/. Động năng và thế năng biến đổi điều hoà cùng chu kì b/. Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kì với vận tốc c/. Thế năng biến đổi điều hoà với tần số gấp 2 lần tần số của li độ d/. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian Động năng biến đổi điều hoà với chu kì bằng nửa chu kì của vận tốc với vận tốc nên câu B sai. Chọn B 25. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng? a/. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển qua VTCB b/. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên c/. Thế năng đạt giá trị cực đại khi vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu d/. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi vận tốc của vật đạt cực đại, tức là động năng cực đại và ngược lại nên câu D sai. Chọn D 26. Một vật khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4cm, chu kì 2s (lấy 10 2 = π ). Năng lượng dao động của vật là: a/. 60kJ b/. 60J c/. 6mJ d/. 6J 2 2 1 W 2 m A ω = nên W=0,006J chọn C 27. Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có: a/. cùng biên độ b/. cùng pha c/. cùng tần số d/. cùng pha ban đầu Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có cùng tần số GV: BÙI ĐÌNH NAM Trang 9 Trường: THPT NÔNG CỐNG Chương I. Dao động cơ nên chọn C. 28. Chọn phát biểu đúng khi nói về vật dao động điều hoà? a/. Vận tốc và li độ luôn ngược pha nhau b/. Vận tốc và gia tốc luôn cùng pha nhau c/. Li độ và gia tốc vuông pha nhau d/. Vận tốc và gia tốc vuông pha nhau vật dao động điều hoà thì Vận tốc và gia tốc vuông pha nhau nên chọn D. 29. Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hoà có độ lớn: a/. tỉ lệ thuận với khoảng cách từ vật đến VTCB và hướng ra xa vị trí ấy b/. tỉ lệ thuận với toạ độ của vật tính từ gốc 0 bất kì và hướng về VTCB c/. tỉ lệ thuận với li độ và hướng về VTCB d/. tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến VTCB và hướng ra xa vị trí ấy. Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hoà có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ và hướng về VTCB nên chọn C 30. Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà của một vật: a/. Lực kéo về luôn hướng về VTCB b/. Khi vật đi qua VTCB, lực kéo về có giá trị cực đại vì lúc đó vận tốc của vật là lớn nhất c/. Hai vectơ vận tốc và gia tốc của vật DĐĐH cùng chiều khi vật chuyển động từ vị trí biên về VTCB d/. Lực kéo về luôn biến thiên điều hoà và có cùng tần số với li độ. Khi vật đi qua VTCB, lực kéo về có giá trị cực tiểu nên B sai, chọn B. 31. Với một biên độ đã cho, pha của vật dao động điều hoà )( ϕω + t xác định: a/. tần số dao động b/. biên độ dao động c/. li độ dao động tại thời điểm t d/. chu kì dao động Với một biên độ đã cho, pha của vật dao động điều hoà )( ϕω + t xác định li độ dao động tại thời điểm t nên C đúng. 32. Phát biểu nào nêu sau đây không đúng về vật dao động điều hoà: a/. Lực kéo về luôn hướng về VTCB và tỉ lệ thuận với li độ b/. Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB và tỉ lệ thuận với li độ c/. Khi vật chuyển động từ 2 biên về VTCB thì các vectơ vận tốc và gia tốc của vật luôn ngược chiều nhau d/. Khi vật chuyển động từ VTCB ra hai biên thì các vectơ vận tốc và gia tốc của vật luôn ngược chiều nhau Đối với vật dao động điều hoà thì khi vật chuyển động từ 2 biên về VTCB thì các vectơ vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng chiều nhau (vật chuyển động nhanh dần đều a,v cùng chiều) nên C sai. Chọn C 33. Một vật thực hiện dao động điều hoà xung quanh VTCB theo phương trình x=2cos ) 2 4( π π +t cm. Chu kì của dao động là: a/. T=2s b/. T= s π 2 1 c/. T=2 π s d/. T=0,5s Chu kì của dao động là: T=0,5s nên chọn D 34. Phương trình dao động điều hoà của một vật là: x=3cos ) 2 20( π +t cm. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là: a/. v max =3(m/s) b/. v max =60(m/s) c/. v max =0,6(m/s) d/. v max = π (m/s) Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là: axm v A ω = =60cm/s=0,6m/s nên chọn C 35. Vật dao động điều hoà theo phuơng trình x=5cos Khi t=0 thì x=A, vật qua GV: BÙI ĐÌNH NAM Trang 10 [...]... cơ Chọn B 11 Sử dụng câu 2.10, cho biết khối lượng Khối lượng của quả cầu con lắc: của quả cầu con lắc: k 200 = 2 2⇒ m = 2 k=mω a/ 1 kg b/ 1,2 kg ω 12 Chọn C ⇒ m = 1,39(kg ) ⇒ c/ 1,39 kg d/ 1,5 kg ω 12 12 Tần số dao động là: a/ 1Hz f = = = 1,91( Hz) ⇒ Chọn B b/ 1,91Hz c/ 10Hz d/.100Hz 2π 2π 13 Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, Vận tốc của vật bằng không khi vật vận tốc của vật bằng không khi vật. .. phụ thuộc vào xo khối lượng của vật nặng, vậy B sai Chọn b/ Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của B vật nặng c/ Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật d/.Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật 16 Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng Tần số dao động của vật: khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao 1 k 1 k f '= = động của vật: 2π m ' 2π 4m Chọn D f a/ tăng lên 4 lần b/... d/ Chọn C 6400N/m 19 Một con lắc lò xo ngang dao động với Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng biên độ A=8cm, chu kì T=0,5s, khối lượng vào vật là: của vật là m=0,4kg (lấy π 2 =10) Giá trị cực 4π 2 F=kA= mω2A =m 2 A đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là T 2 a/ 525N b/ 5,12N c/ 256N 4π F=0,4 2 0,08=5,12N Chọn B d/.2,56N 0,5 GV: BÙI ĐÌNH NAM Trang 15 Trường: THPT NÔNG CỐNG Chương I Dao động cơ. .. chuyển động qua vị trí vật có li độ cực động qua: a/ VTCB đại, chọn B b/ vị trí vật có li độ cực đại c/ vị trí mà lò xo không bị biến dạng d/ vị trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không 14 Một vật nặng treo vào đầu một lò xo làm Chu kì dao động của vật là: lò xo dãn ra 0,8cm, lấy g=10m/s 2 Chu kì dao m ∆l T = 2π = 2π ⇒ T=0,178(s) động của vật là: a/ 0,178s b/ 0,057s k g c/ 222s d/ 1,777s Chọn A 15 Trong dao... (rad / s ) là 0,5s Tại thời điểm ban đầu, vật đi qua T 0,5 VTCB theo chiều dương với vận tốc 12 π v 12 vmax = ω A ⇔ A = max = (cm/s) ω 4π ⇒ A = 3(cm) Chọn t=0 khi x=0 theo chiều dương ⇒ϕ = − π 2 π 2 Vậy x = 3cos(4π t − )(cm) 33 Một vật dao động điều hòa dọc theo đoạn thẳng có chiều dài 20 cm và thực hiện được 120 dao động trong một phút Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí có li độ 5 cm theo chiều... xo có độ cứng k=100N/m và vật m=100g, dao động trên mặt phẳng ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là µ = 0,02 Kéo vật lệch khỏi VTCB một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động Quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn là: a/ 50 m b/ 25 m c/ 50 m d/ 25 cm Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành nhiệt năng nên chọn A Độ giảm cơ năng bằng công của lực... không, vậy chọn D Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng υ , bước sóng λ , chu kì T và tần số f của sóng là λ = vT = v f nên λ b/ λT = vf d/ v = λT = chọn C f v 60 5 Một sóng có tần số 120 Hz truyền trong một môi λ = vT = = trường với tốc độ 60m/s, thì bước sóng của nó là bao f 120 nhiêu? a/ 1,0m b/ 2,0m λ = 0,5(m) c/ 0,5m d/ 0,25m Chọn C 6 Sóng cơ là: a/ sự truyền chuyển động cơ trong không Sóng cơ là: những... NÔNG CỐNG Chương II Sóng cơ và sóng âm 11 Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi vật chất bước sóng được tính theo v đàn hồi với tốc độ v, khi đó bước sóng được tính theo công thức: λ = công thức: f v 2v Vậy chọn C a/ λ = vf b/ λ = c/ λ = 2vf d/ λ = f f 12 Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ? a/ Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn b/ Sóng cơ có thể lan truyền được... 2 + Điểm có biên độ dao động cực tiểu AM=0 thỏa điều kiện d 2 − d1 = (k + )λ 2 Khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu giao thoa cạnh nhau bằng 3 Khoảng cách giữa 1 cực đại hoặc 1 cực tiểu giao thoa cạnh nhau bằng 4 Độ lệch pha của hai sóng thành phần: ∆ϕ = λ 2 λ 4 2π (d 2 − d1 ) 2π x = λ λ 5 Tìm số cực đại và cực tiểu giao thoa: Đường trung trực S1S2 là giao thoa cực đại GV: BÙI ĐÌNH NAM Trang... được chọn ngược lại 13.9 Chiều dài ban đầu của con lắc theo chu kì: Gọi l , l + ∆l là chiều dài con lắc dao động với chu kì lần lượt là T 1 và T2 thì l=− T12 T2 ∆l Nếu l − ∆l thì l = 2 1 2 ∆l T12 − T22 T1 − T2 13.10 Chiều dài ban đầu của con lắc theo số dao động: Gọi l , l + ∆l là chiều dài con lắc dao động với chu kì lần lượt là T 1 và T2 thì l= N12 ∆l 2 N12 − N 2 Nếu l − ∆l thì l = − N12 ∆l N12 − . ĐẾN VĨ MÔ 136 ÔN THI HỌC KÌ II 136 GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN - iv - Trường: THPT NÔNG CỐNG Chương I. Dao động cơ TUẦN 1-2 TIẾT 1-2 CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA I. TÓM. VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ 36-37 36-37 Ôn tập KT HKII GIÁO ÁN TỰ CHỌN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN - iii - Trường: THPT NÔNG CỐNG GV: BÙI ĐÌNH NAM MỤC LỤC CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ 5 BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 5 5. Lập phương. V: SÓNG ÁNH SÁNG 21 21 BT Tán sắc ánh sáng 22-23 22-23 Bài tập Giao thoa ánh sáng 24-25 24-25 BT Tia hồng ngoại – Tia tử ngoại – Tia X 26-27 26-27 KT 1 tiết CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 28-29

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • GV: BÙI ĐÌNH NAM

 • Tổ:

 • Lớp: 12A2, 12A4.

 • CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ

  • BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

  • 5. Lập phương trình dao động:

  • 6. Tốc độ trung bình, thời gian và quãng đường chuyển động:

  • BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO

  • BÀI TẬP CON LẮC ĐƠN

  • 13.11. Chu kì con lắc ở độ cao h so với mặt đất:

  • BÀI TẬP TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ

 • CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

  • BÀI TẬP SÓNG CƠ

  • BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG

  • BÀI TẬP SÓNG DỪNG

  • ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT

 • CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

  • BÀI TẬP CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

  • BÀI TẬP MẠCH RLC MẮC NỐI TIẾP

  • CỘNG HƯỞNG ĐIỆN

  • BÀI TOÁN HỘP ĐEN

  • BÀI TẬP CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

  • BÀI TẬP TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG

  • BÀI TẬP MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

  • ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I

 • CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

  • BÀI TẬP VỀ MẠCH DAO ĐỘNG

  • BÀI TẬP VỀ SÓNG ĐIỆN TỪ

  • BÀI TẬP TÁN SẮC ÁNH SÁNG

  • BÀI TẬP GIAO THOA ÁNH SÁNG

  • BÀI TẬP TIA HỒNG NGOẠI, TIA TỬ NGOẠI, TIA X

  • 2. So sánh tia hồng ngoại, tử ngoại và tia X:

  • ÔN TẬP KIỂM TRA MỘT TIẾT

 • CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

  • BÀI TẬP HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

 • CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

  • BÀI TẬP NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

  • BÀI TẬP PHÓNG XẠ

  • BÀI TẬP PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH

  • BÀI TẬP PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

 • CHƯƠNG VIII. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

  • ÔN THI HỌC KÌ II

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan