Giáo án vật lý lớp 12 chương trình cơ bản

171 773 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:01

Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) Ngày soạn: 20/08/2011 Tiết dạy: 1 Chương I DAO ĐỘNG CƠ Bài 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HỒ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nêu được: + Định nghĩa dao động điều hồ. - Viết được: + Phương trình của dao động điều hồ và giải thích được cá đại lượng trong phương trình. - Làm được các bài tập tương tự như SGK. 2. Kĩ năng: - Vẽ được đồ thị của li độ theo thời gian với pha ban đầu bằng 0. - Làm được các bài tập tương tự như Sgk. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Hình vẽ mơ tả dao động của hình chiếu P của điểm M trên đường kính P 1 P 2 và thí nghiệm minh hoạ. 2. Học sinh: Ơn lại chuyển động tròn đều (chu kì, tần số và mối liên hệ giữa tốc độ góc với chu kì hoặc tần số). III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức: 2. Bài mới: Ơn lại kiến thức cũ Hoạt động 1: Tìm hiểu về dao động cơ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Lấy các ví dụ về các vật dao động trong đời sống: chiếc thuyền nhấp nhơ tại chỗ neo, dây đàn ghita rung động, màng trống rung động → ta nói những vật này đang dao động cơ → Như thế nào là dao động cơ? - Khảo sát các dao động trên, ta nhận thấy chúng chuyển động qua lại khơng mang tính tuần hồn → xét quả lắc đồng hồ thì sao? - Dao động cơ có thể tuần hồn hoặc khơng. Nhưng nếu sau những khoảng thời gian bằng nhau (T) vật trở lại vị trí như cũ với vật tốc như cũ → dao động tuần hồn. - Là chuyển động qua lại của một vật trên một đoạn đường xác định quanh một vị trí cân bằng. - Sau một khoảng thời gian nhất định nó trở lại vị trí cũ với vận tốc cũ → dao động của quả lắc đồng hồ tuần hồn. I. Dao động cơ 1. Thế nào là dao động cơ - Là chuyển động có giới hạn trong khơng gian lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng. - VTCB: thường là vị trí của vật khi đứng n. 2. Dao động tuần hồn - Là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, gọi là chu kì, vật trở lại vị trí như cũ với vật tốc như cũ. Hoạt động 2: Tìm hiểu phương trình của dao động điều hồ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Minh hoạ chuyển động tròn đều của một điểm M II. Phương trình của dao động điều hồ 1. Ví dụ - Giả sử một điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn theo chiều dương với tốc độ góc ω. - P là hình chiếu của M lên Ox. Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang 1 Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) - Nhận xét gì về dao động của P khi M chuyển động? - Khi đó toạ độ x của điểm P có phương trình như thế nào? - Có nhận xét gì về dao động của điểm P? (Biến thiên theo thời gian theo định luật dạng cos) - Y/c HS hồn thành C1 - Hình dung P khơng phải là một điểm hình học mà là chất điểm P → ta nói vật dao động quanh VTCB O, còn toạ độ x chính là li độ của vật. - Gọi tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong phương trình. - Lưu ý: + A, ω và ϕ trong phương trình là những hằng số, trong đó A > 0 và ω > 0. + Để xác định ϕ cần đưa phương trình về dạng tổng qt x = Acos(ωt + ϕ) để xác định. - Với A đã cho và nếu biết pha ta sẽ xác định được gì? ((ωt + ϕ) là đại lượng cho phép ta xác định được gì?) - Tương tự nếu biết ϕ? - Qua ví dụ minh hoạ ta thấy giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hồ có mối liên hệ gì? - Trong phương trình: x = Acos(ωt + ϕ) ta quy ước chọn trục x làm gốc để tính pha của dao động và chiều tăng của pha tương ứng với chiều tăng của góc OM trong chuyển động tròn đều. - Trong q trình M chuyển động tròn đều, P dao động trên trục x quanh gốc toạ độ O. x = OMcos(ωt + ϕ) - Vì hàm sin hay cosin là một hàm điều hồ → dao động của điểm P là dao động điều hồ. - Tương tự: x = Asin(ωt + ϕ) - HS ghi nhận định nghĩa dao động điều hồ. - Ghi nhận các đại lượng trong phương trình. - Chúng ta sẽ xác định được x ở thời điểm t. - Xác định được x tại thời điểm ban đầu t 0 . - Một điểm dao động điều hồ trên một đoạn thẳng ln ln có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó. - Giả sử lúc t = 0, M ở vị trí M 0 với ϕ= 0 OM (rad) - Sau t giây, vật chuyển động đến vị trí M, với )t(OM ϕ+ω= rad - Toạ độ x = OP của điểm P có phương trình: x = OMcos(ωt + ϕ) Đặt OM = A x = Acos(ωt + ϕ) Vậy: Dao động của điểm P là dao động điều hồ. 2. Định nghĩa - Dao động điều hồ là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian. 3. Phương trình - Phương trình dao động điều hồ: x = Acos(ωt + ϕ) + x: li độ của dao động. + A: biên độ dao động, là x max . (A > 0) + ω: tần số góc của dao động, đơn vị là rad/s. + (ωt + ϕ): pha của dao động tại thời điểm t, đơn vị là rad. + ϕ: pha ban đầu của dao động, có thể dương hoặc âm. 4. Chú ý (Sgk) Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang 2 M M 0 P 1 x P O ωt ϕ + Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) IV.CỦNG CỐ: Qua bài này chúng ta cần nắm được + Định nghĩa dao động điều hồ. + Li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu + Phương trình của dao động điều hồ và giải thích được cá đại lượng trong phương trình. V.DẶN DỊ: Về nhà đọc phần còn lại ch̉n bị cho tiết 2, làm được các bài tập trong SGK và sách bài tập. VI. RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang 3 Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) Ngày soạn: 21/08/2011 Tiết dạy: 2 Bài 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HỒ (TIẾP) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nêu được: + Li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì? - Viết được: + Cơng thức liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số. + Cơng thức vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hồ. - Vẽ được đồ thị của li độ theo thời gian với pha ban đầu bằng 0. - Làm được các bài tập tương tự như SGK. 2. Kĩ năng: + Cơng thức vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hồ. - Vẽ được đồ thị của li độ theo thời gian với pha ban đầu bằng 0. - Làm được các bài tập tương tự như Sgk. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Hình vẽ mơ tả dao động của hình chiếu P của điểm M trên đường kính P 1 P 2 và thí nghiệm minh hoạ. 2. Học sinh: Ơn lại chuyển động tròn đều (chu kì, tần số và mối liên hệ giữa tốc độ góc với chu kì hoặc tần số). III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Phát biểu định nghĩa dao đợng điều hoà. 3. Bài mới: Ơn lại kiến thức cũ Hoạt động 1: Tìm hiểu về chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hồ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Dao động điều hồ có tính tuần hồn → từ đó ta có các định nghĩa - Trong chuyển động tròn đều giữa tốc độ góc ω, chu kì T và tần số có mối liên hệ như thế nào? - HS ghi nhận các định nghĩa về chu kì và tần số. 2 2 f T π ω π = = III. Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hồ 1. Chu kì và tần số - Chu kì (kí hiệu và T) của dao động điều hồ là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động tồn phần. + Đơn vị của T là giây (s). - Tần số (kí hiệu là f) của dao động điều hồ là số dao động tồn phần thực hiện được trong một giây. + Đơn vị của f là 1/s gọi là Héc (Hz). 2. Tần số góc - Trong dao động điều hồ ω gọi là tần số góc. Đơn vị là rad/s. 2 2 f T π ω π = = Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang 4 Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) Hoạt động 2: Tìm hiểu về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hồ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Vận tốc là đạo hàm bậc nhất của li độ theo thời gian → biểu thức? → Có nhận xét gì về v? - Gia tốc là đạo hàm bậc nhất của vận tốc theo thời gian → biểu thức? - Dấu (-) trong biểu thức cho biết điều gì? x = Acos(ωt + ϕ) → v = x’ = - ωAsin(ωt + ϕ) - Vận tốc là đại lượng biến thiên điều hồ cùng tần số với li độ. → a = v’ = - ω 2 Acos(ωt + ϕ) - Gia tốc ln ngược dấu với li độ (vectơ gia tốc ln ln hướng về VTCB) IV. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hồ 1. Vận tốc v = x’ = - ωAsin(ωt + ϕ) - Ở vị trí biên (x = ±A): → v = 0. - Ở VTCB (x = 0): → |v max | = ωA 2. Gia tốc a = v’ = - ω 2 Acos(ωt + ϕ) = - ω 2 x - Ở vị trí biên (x = ±A): → |a max | = - ω 2 A - Ở VTCB (x = 0): → a = 0 Hoạt động 3: Vẽ đồ thị của dao động điều hồ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Hướng dẫn HS vẽ đồ thị của dao động điều hồ x = Acosωt (ϕ = 0) - Dựa vào đồ thị ta nhận thấy nó là một đường hình sin, vì thế người ta gọi dao động điều hồ là dao động hình sin. - HS vẽ đồ thị theo hướng dẫn của GV. V. Đồ thị trong dao động điều hồ IV.CỦNG CỐ: Qua bài này chúng ta cần nắm được + Định nghĩa dao động điều hồ. + Li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu + Phương trình của dao động điều hồ và giải thích được cá đại lượng trong phương trình. + Cơng thức liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số. + Cơng thức vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hồ. V.DẶN DỊ: Về nhà làm được các bài tập trong Sgk.và sách bài tập VI. RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang 5 A t 0 x A − 2 T T 3 2 T Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) Ngày soạn: 17/8/2010 Tiết dạy: 3 Bài 2: CON LẮC LỊ XO I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Viết được: + Cơng thức của lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hồ. + Cơng thức tính chu kì của con lắc lò xo. + Cơng thức tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo. - Giải thích được tại sao dao động của con lắc lò xo là dao động điều hồ. - Nêu được nhận xét định tính về sự biến thiên động năng và thế năng khi con lắc dao động. - Áp dụng được các cơng thức và định luật có trong bài để giải bài tập tương tự trong phần bài tập. - Viết được phương trình động lực học của con lắc lò xo. 2. Kĩ năng: - Giải thích được tại sao dao động của con lắc lò xo là dao động điều hồ. - Nêu được nhận xét định tính về sự biến thiên động năng và thế năng khi con lắc dao động. - Áp dụng được các cơng thức và định luật có trong bài để giải bài tập tương tự trong phần bài tập. - Viết được phương trình động lực học của con lắc lò xo. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Con lắc lò xo theo phương ngang. Vật m có thể là một vật hình chữ “V” ngược chuyển động trên đêm khơng khí. 2. Học sinh: Ơn lại khái niệm lực đàn hồi và thế năng đàn hồi ở lớp 10. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: + Định nghĩa dao động điều hồ. + Viết phương trình của dao động điều hồ và giải thích được cá đại lượng trong phương trình. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu về con lắc lò xo Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Minh hoạ con lắc lò xo trượt trên một mặt phẳng nằm ngang khơng ma sát và Y/c HS cho biết gồm những gì? - HS dựa vào hình vẽ minh hoạ của GV để trình bày cấu tạo của con lắc lò xo. - HS trình bày minh hoạ chuyển động của vật khi kéo vật ra khỏi VTCB cho lò xo dãn ra một đoạn nhỏ rồi bng tay. I. Con lắc lò xo 1. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k, khối lượng khơng đáng kể, đầu kia của lò xo được giữ cố định. 2. VTCB: là vị trí khi lò xo khơng bị biến dạng. Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang 6 k m N r P r F r v = 0 k F = 0 m N r P r k m N r P r F r O A A x Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) Hoạt động 2: Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Vật chịu tác dụng của những lực nào? - Ta có nhận xét gì về 3 lực này? - Khi con lắc nằm ngang, li độ x và độ biến dạng ∆l liên hệ như thế nào? - Giá trị đại số của lực đàn hồi? - Dấu trừ ( - ) có ý nghĩa gì? - Từ đó biểu thức của a? - Từ biểu thức đó, ta có nhận xét gì về dao động của con lắc lò xo? - Từ đó ω và T được xác định như thế nào? - Nhận xét gì về lực đàn hồi tác dụng vào vật trong q trình chuyển động. - Trường hợp trên lực kéo về cụ thể là lực nào? - Trường hợp lò xo treo thẳng đứng? - Trọng lực P r , phản lực r N của mặt phẳng, và lực đàn hồi F r của lò xo. - Vì 0P N + = r r nên hợp lực tác dụng vào vật là lực đàn hồi của lò xo. x = ∆l F = -kx - Dấu trừ chỉ rằng F r ln ln hướng về VTCB. k a x m = − - So sánh với phương trình vi phân của dao động điều hồ a = -ω 2 x → dao động của con lắc lò xo là dao động điều hồ. - Đối chiếu để tìm ra cơng thức ω và T. - Lực đàn hồi ln hướng về VTCB. - Lực kéo về là lực đàn hồi. - Là một phần của lực đàn hồi vì F = -k(∆l 0 + x) II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học 1. Chọn trục toạ độ x song song với trục của lò xo, chiều dương là chiều tăng độ dài l của lò xo. Gốc toạ độ O tại VTCB, giả sử vật có li độ x. - Lực đàn hồi của lò xo F k l = − ∆ r r → F = -kx 2. Hợp lực tác dụng vào vật: P N F ma + + = r r r r - Vì 0P N + = r r → F ma= r r Do vậy: k a x m = − 3. - Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hồ. - Tần số góc và chu kì của con lắc lò xo k m ω = và 2 m T k π = 4. Lực kéo về - Lực ln hướng về VTCB gọi là lực kéo về. Vật dao động điều hồ chịu lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ. Hoạt động 3: Khảo sát dao động của lò xo về mặt năng lượng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Khi dao động, động năng của con lắc lò xo (động năng của vật) được xác định bởi biểu thức? - Khi con lắc dao động thế năng của con lắc được xác định bởi biểu thức nào? 2 đ 1 W 2 mv= 2 2 1 1 ( ) 2 2 t W k l W kx = ∆ → = III. Khảo sát dao động của lò xo về mặt năng lượng 1. Động năng của con lắc lò xo 2 đ 1 W 2 mv= 2. Thế năng của con lắc lò xo 2 1 2 t W kx = 3. Cơ năng của con lắc lò xo. Sự bảo tồn cơ năng a. Cơ năng của con lắc lò xo là Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang 7 Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) - Xét trường hợp khi khơng có ma sát → cơ năng của con lắc thay đổi như thế nào? - Cơ năng của con lắc tỉ lệ như thế nào với A? - Khơng đổi. Vì cos 2 2 2 2 2 1 ( ) 2 1 ( ) 2 W m A sin t kA t ω ω ϕ ω ϕ = + + + Vì k = mω 2 nên 2 2 2 1 1 2 2 W kA m A const ω = = = - W tỉ lệ với A 2 . tổng của động năng và thế năng của con lắc. 2 2 1 1 2 2 W mv kx = + b. Khi khơng có ma sát 2 2 1 1 2 2 W kA m A const ω = = = - Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. - Khi khơng có ma sát, cơ năng của con lắc đơn được bảo tồn. IV.CỦNG CỐ: Qua bài này chúng ta cần nắm được + Cơng thức của lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hồ. + Cơng thức tính chu kì của con lắc lò xo. + Cơng thức tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo. + Viết được phương trình động lực học của con lắc lò xo. V.DẶN DỊ: - Về nhà học bài và xem trứơc bài mới - Về nhà làm được các bài tập trong SGK và sách bài tập VI. RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang 8 Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) Ngày soạn: 22/8/2010 Tiết dạy: 4 BÀI TẬP I. Mục tiêu: - Từ phương trình dao động điều hồ xác định được: biên độ, chu kì, tần số góc - Lập được phương trình dao động điều hồ, phương trình vận tốc, gia tốc, từ các giả thuyết của bài tốn. Chú ý tìm pha ban đầu dựa vào điều kiện ban đầu. - Kỹ năng: Giải được các bài tốn đơn giản về dao động điều hồ. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: một số bài tập trắc nghiệm và tự luận 2. Học sinh: ơn lại kiến thức về dao động điều hồ III.Tiến trình bài dạy : 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu cấu tạo con lắc lò xo, cơng thức tính chu kì? Khi con lắc dao động điều hòa thì động năng và thế năng của con lắc biến đổ qua lại như thế nào 3. Bài mới : Hoạt động 1: giải bài tập trắc nghiệm Hoạt động GV Hoạt động H.S Nội dung * Cho Hs đọc lần lượt các câu trắc nghiệm 7,8,9 trang 8,9 sgk * Tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận tìm ra đáp án *Gọi HS trình bày từng câu * Cho Hs đọc l các câu trắc nghiệm 4,5,6 trang 13 sgk * Tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận tìm ra đáp án. *Cho Hs trình bày từng câu * HS đọc đề từng câu, cùng suy nghĩ thảo luận đưa ra đáp án đúng * Thảo luận nhóm tìm ra kết quả * Hs giải thích * Thảo luận nhóm tìm ra kết quả * Hs giải thích Câu 7 trang 9: C Câu 8 trang 9: A Câu 9 trang 9: D Câu 4 trang 13: D Câu 5 trang 13: D Câu 6 trang 13: B Hoạt động 1: giải bài tập tự luận về dao động điều hồ của vật nặng, con lắc lò xo Bài 1: Mợt vật được kéo lệch khỏi VTCB mợt đoạn 6cm thả vât dao đợng tự do với tần sớ góc ω = π(rad) Xác định phương trình dao đợng của con lắc với điều kiện ban đầu: a. lúc vật qua VTCB theo chiều dương b. lúc vật qua VTCB theo chiều âm * HS tiếp thu * Đọc đề tóm tắt bài toán Giải Phương trình tởng quát: x = Acos(ωt + φ)  x = 6cos(πt + φ) a. t = 0, x = 0, v>0 x = 6cosφ =0 v =- 6πsinφ > 0 cosφ = 0 Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang 9 Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) *Hướng dẫn giải: - Viết phương trình tởng quát của dao đợng. - Thay A = 6cm -Vận dụng điều kiện banđầu giải tìm ra φ Bài 2: Một lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ chuyển động đầu dưới theo vật nặng có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 25 N/m. Kéo vật rời khỏi VTCB theo phương thẳng đứng hướng xuống một đoạn 2cm, truyền cho nó vận tốc 310 . π (cm/s) theo phương thẳng đứng hướng lên. Chọn góc tg là lúc thả vật, gốc toạ độ là VTCB, c dương hướng xuống. a. Viết PTDĐ. b. Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo giãn 2 cm lần thứ nhất. * Hương dẫn Học sinh về nhà làm câu b * HS thảo ḷn giải bài toán * HS tiếp thu * Đọc đề tóm tắt bài toán * HS thảo ḷn giải bài toán sinφ < 0 => φ = -π/2 Vậy p.trình dđ:x = 6cos(πt – π/2) cm b. t = 0, x = 0, v<0 x = 6cosφ = 6 v = - 6 sinφ < 0 cos φ= 0 sinφ > 0 => φ =π/2 Vậy p.trình dđ: x = 6cos(πt + π/2) cm Giải a) Tại vị trí cân bằng O thì k∆l = mg ⇒ ∆l = 0,04 25 0,1.10 k mg == (m) + ω = π=== 5105 1,0 25 m k (Rad/s) + m dao động điều hố với phương trình x = Asin (ωt + ϕ) t = 0 x = 2 cm > 0 v = 10π (cm/s) <0 Ta có 2 = Acosϕ →Cos ϕ >0 -10π = -5π.Asinϕ →Sinϕ >0 =>cotanϕ = 1/ 3 ⇒ ϕ = π/3(Rad) →A= 4(cm) Vậy PTDĐ: x = 4cos (5πt + ) (cm) IV.CỦNG CỐ: Qua tiết bài tập này chúng ta cần nắm được - Phương trình dao động điều hồ xác định được: biên độ, chu kì, tần số góc - Lập được phương trình dao động điều hồ, phương trình vận tốc, gia tốc, từ các giả thuyết của bài tốn. - Chú ý tìm pha ban đầu dựa vào điều kiện ban đầu. V.DẶN DỊ: - Về nhà xem lại bài tập và xem trứơc bài mới - Về nhà làm bài tập trong sách bài tập VI. RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang 10 ∆l l 0 0(VTCB)) x - ∆l • • • ∆l l 0 0(VTCB) x - ∆ l • • • ⇔ ⇔ 3 3 6 5 π [...]... lắc đơn (chọn mốc thế năng là VTCB) Wt = mgl(1 - cosα) 3 Nếu bỏ qua mọi ma sát, cơ năng của con lắc đơn được bảo tồn Giáo viên: Lê Mạïnh Cường 12 Trang Trường THPT Trần Ân Chiêm - Cơng thức bên đúng với mọi li độ góc (khơng chỉ trong trường hợp α nhỏ) Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) - Biến đổi qua lại và nếu bỏ qua mọi ma sát thì cơ năng được bảo tồn 1 2 mv + mgl(1 − cosα ) 2 = hằng số W= Hoạt động 4: Tìm... trang 17: D thảo luận đưa ra đáp án đúng * Thảo luận nhóm tìm ra kết quả Câu 5 trang 17: D * Hs giải thích Câu 6 trang 17: C Giáo viên: Lê Mạïnh Cường 22 Trang Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) * Cho Hs đọc l các câu trắc nghiệm 6, 7 trang 21 sgk và 4,5 * đọc đề trang 25 * Tổ chức hoạt động nhóm, thảo * Thảo luận tìm ra kết quả luận tìm ra đáp án *Cho Hs trình bày từng câu * Hs giải... S O M Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - HS quan sát kết quả thí nghiệm I Sóng cơ 1 Thí nghiệm a Mũi S cao hơn mặt nước, cho cần rung dao động → M vẫn bất động b S vừa chạm vào mặt nước tại O, cho cần rung dao động → M dao động Vậy, dao động từ O đã truyền - Những gợn sóng tròn đồng tâm qua nước tới M phát đi từ O 2 Định nghĩa → Sóng truyền theo các phương - Sóng cơ là sự... sóng, pha - Viết được phương trình sóng V.DẶN DỊ: - Về nhà học bài và xem trứơc bài mới - Về nhà làm được các bài tập trong Sgk.và sách bài tập IV RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 21/09/2010 Tiết dạy: 13 Bài 7: SĨNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG CƠ (TIẾP) Giáo viên: Lê Mạïnh Cường 29 Trang Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) I MỤC TIÊU 1 Kiến thức:... gần fo thì A càng lớn Hoạt động 4: Tìm hiểu về hiện tượng cộng hưởng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Trong dao động cưỡng bức khi - HS ghi nhận hiện tượng cộng IV Hiện tượng cộng hưởng Giáo viên: Lê Mạïnh Cường 17 Trang Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) fcb càng gần fo thì A càng lớn Đặc hưởng 1 Định nghĩa - Hiện tượng biên độ dao động biệt, khi fcb = f0 → A lớn... …………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Giáo viên: Lê Mạïnh Cường 18 Trang Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) Ngày soạn: 10/09/2010 Tiết dạy: 8 Bài 5 :TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HỒ CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Biểu diễn được phương trình của dao động điều hồ bằng một vectơ quay - Vận dụng được phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm phương trình của dao động... chuyển - Phương trình của hình chiếu I Vectơ quay động tròn đều thì hình chiếu của của vectơ quay lên trục x: - Dao động điều hồ uuuur u x = Acos(ωt + ϕ)uuuur biểu diễn được vectơ vị trí OM lên trục Ox như x = Acos(ωt + ϕ) u bằng vectơ quay OM có: thế nào? M - Cách biểu diễn phương trình + Gốc: tại O Giáo viên: Lê Mạïnh Cường 19 π O 3 Trang x Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) dao động... quanh O - Mặc khác: OM = OM1 + OM2 uuur u → OM biểu diễn phương trình dao động điều hồ tổng hợp: x = Acos(ωt + ϕ) Nhận xét: (Sgk) b Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp: A2 = A12 + A22 + 2 A1 A2 cos(ϕ 2 − ϕ1 ) tan ϕ = A1sinϕ1 + A2 sinϕ2 A1cosϕ1 + A2 cosϕ2 Giáo viên: Lê Mạïnh Cường 20 Trang Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) Hoạt động 3: Tìm hiểu ảnh hưởng của độ lệch pha đến dao... …………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Giáo viên: Lê Mạïnh Cường 21 Trang Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) …………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Ngày soạn: 12/ 09/2010 Tiết dạy: 9 BÀI TẬP I Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức dao động điều hồ, tổng hợp hai dao động - Kỹ năng: Giải được các bài tốn đơn giản về dao động điều hồ, tổng hợp các dao động cùng phương cùng tần số II Chuẩn bị: 1 Giáo viên:... Giáo viên: Lê Mạïnh Cường 11 Trang Trường THPT Trần Ân Chiêm Hoạt động của GV Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản II Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học 1 Chọn chiều (+) từ phải sang - HS ghi nhận từ hình vẽ, nghiên trái, gốc toạ độ tại O cứu Sgk về cách chọn chiều + Vị trí của vật được xác định bởi · dương, gốc toạ độ … li độ góc α = OCM hay bởi li độ - Con . xo 2 1 2 t W kx = 3. Cơ năng của con lắc lò xo. Sự bảo tồn cơ năng a. Cơ năng của con lắc lò xo là Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang 7 Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) - Xét trường. O A A x Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) Hoạt động 2: Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Vật chịu tác dụng của. đơn về mặt động lực học. Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang 11 m l α Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật lí 12 (Cơ Bản) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - Con lắc chịu tác dụng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan