Giáo án Tiếng Anh tự chọn lớp 12

53 2.2K 26
Giáo án Tiếng Anh tự chọn lớp 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012 TIẾT 1 + 2 PHẦN I - PRONUNCIATION CHART – BẢNG PHIÊN ÂM QUỐC TẾ Ngày soạn: / / Ngày giảng: / / Sounds Letter s Words Notes Sound s Letter s Words Notes Vowel sounds (nguyên âm) / t∫/ ch choice Gần ch /I/ i sit Đọc i ngắn, gần với ơ / k/ k kitchen Gần c trong âm Việt e pretty c concert a village ch chemist y happy q conquest /i:/ ea lead Đọc i dài / h/ h hike Gần h ee meet wh whoop /e/ e send Đọc e tròn môi Voiced consonants (phụ âm hữu thanh) ea head / b/ b boy Gần b a many / v/ v visit Gần v / æ/ a land f of /o/ o pot Đọc o tròn ngắn / δ / th them Gần d a wash / d/ d done Gần đ /o:/ or fork Đọc o tròn vang họng ed lived aw saw / z/ z zebra Gần gi / Λ / a cash Đọc a, ă, â ngắn bật s visit u shut / Ʒ/ s vision Không o some /dƷ/ g germ Không ou tough / g/ g gift Gần g /a:/ ar card Đọc a rộng miệng /l/ l little Gần l ear heart /m/ m monk Gần m /u/ u pull Đọc u tròn môi, ngắn âm, gần ư. /n/ n name Gần n ou could / ŋ/ n think Gần ng oo good ng sing /u:/ u pollution Đọc u ngân dài, vang âm /r/ r rural Gần r oe shoe /w/ w with Không oo moon wh when ui fruit /j/ j jam Gần gi / ә/ er reader Đọc ơ ngắn vòm y young or actor u music / з:/ er prefer Đọc ơ dài, âm họng và vòm miệng /ф/ h honest Âm câm, không có âm ir shirt k knight ur hurt b comb or word p pneumo ear heard Clusters of consonants (chùm phụ âm) Diphthongs (chùm nguyên âm) /s+/ /sp/ spray Chùm phụ âm với s / ei/ a case Đọc ê hay ây, âm kép dài /st/ start ei eight /sk/ school ai maid /sf/ sphere ay say /sm/ small / ai/ i kite Đọc ai như âm Việt /sn/ snow y sky /sw/ sweet / oi/ oi soil Đọc oi như âm Việt /sj/ super oy employ /p+/ /pl/ plump Chùm phụ âm p+ / au/ ou mouse Âm au như âm Việt /pr/ proud ow now /pj/ pure CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012 / әu/ o cold Đọc âu như âm Việt /t+/ /tr/ train Chùm phụ âm t+ ow slow /tw/ twice ew sew /tj/ tube / iә/ ear hear Đọc ia như âm Việt /k+/ /kl/ class Chùm phụ âm k+ ere here /kr/ cream / eә/ ere there Âm e-ơ ngân, âm lưỡi họng. /kw/ quite are fare /kj/ cure air hair /b+/ /bl/ blow Chùm phụ âm b+ / uә/ our tour Đọc ua /br/ bring /aiә/ ire tire Nguyên âm ba ai-ơ /bj/ burial yre tyre /g+/ /gl/ glass Âm g+ yer buyer /gr/ grow / әuә/ ower slower Đọc âu-ơ /d+/ /dr/ dream Chùm phụ âm d+ / auә/ ower shower Đọc ao-ơ hay au-ơ /dw/ dwell our flour /dj/ duty / eiә/ ayer prayer Đọc ây-ơ hay ê-ơ /f+/ /fl/ flow Chùm phụ âm f+ eyer greyer /fr/ fry / oiә/ oyer employe r Đọc oi-ơ âm Việt /fj/ furious oyal loyal / θ +/ /θr/ throw Âm θ + Voiceless consonants (phụ âm vô thanh) /θw/ thwart / p/ p pen Gần p Việt Các kết hợp khác /vj/ view Các ví dụ chỉ mang tính minh họa, học sinh cần nhớ con chư đại diện âm. / f/ f five Gần ph như âm Việt /mj/ mute ph physics /∫r/ shrimp gh laugh /nj/ nude / θ / th throw Gần /spr/ spread / t/ t teach Gần t bật hơi /spl/ splash ed looked /skr/ scream / s/ s site Gần x, âm sát nhẹ /str/ stream c centre /skj/ scuba /∫/ sh sheep Gần s, âm tắc sát bật hơi /stj/ student ch machine /spj/ spume s sugar /skw/ square Chú ý: - Các biểu tượng cấu âm ở các từ điển khác nhau có sự khác biệt nhỏ. - Âm biến đổi phụ thuộc vào ngữ cảnh và chức năng từ vựng, chức năng biểu cảm của âm. - Hiện tượng các từ khác nhau phát âm giống nhau gọi là đồng âm khác nghĩa “homonym”. TIẾT 3 + 4 PRACTICE EXERCISE 1 – BÀI TẬP THỰC HÀNH 1 Ngày soạn: / / Ngày giảng: / / Find the word whose underlined part is pronounced differently from the others of the same group. 1. A. candy B. sandy C. many D. handy 2. A. earning B. learning C. searching D. clearing 3. A. pays B. stays C. says D. plays 4. A. given B. risen C. ridden D. whiten 5. A. cough B. tough C. rough D. enough 6. A. accident B. jazz C. stamp D. watch 7. A. this B. thick C. maths D. thin 8. A. gas B. gain C. germ D. good 9. A. bought B. naught C. plough D. thought 10. A. spear B. gear C. fear D. pear 11. A. forks B. tables C. beds D. windows 12. A. handed B. booked C. translated D. visited 13. A. car B. coach C. century D. cooperate CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012 14. A. within B. without C. clothing D. strengthen 15. A. has B. bag C. dad D. made 16. A. drunkar d B. postcard C. remark D. discard 17. A. kites B. catches C. oranges D. buzzes 18. A. student B. stupid C. study D. studio 19. A. wealth B. cloth C. with D. marathon 20. A. brilliant B. trip C. tripe D. tip 21. A. flouride B. hidden C. arid D. lid 22. A. surgeon B. agent C. engine D. regard 23. A. feather B. leather C. feature D. measure 24. A. geology B. psychology C. classify D. photography 25. A. idiom B. ideal C. item D. identical 26. A. children B. child C. mild D. wild 27. A. both B. myth C. with D. sixth 28. A. helped B. booked C. hoped D. waited 29. A. name B. natural C. native D. nation 30. A. blood B. food C. moon D. pool 31. A. deaf B. of C. leaf D. wife 32. A. comb B. plumb C. climb D. disturb 33. A. thick B. though C. th ank D. think 34. A. flour B. hour C. pour D. sour 35. A. dictation B. repetition C. station D. question 36. A. dew B. knew C. sew D. few 37. A. asked B. helped C. kissed D. played 38. A. smells B. cuts C. opens D. plays 39. A. chooses B. pauses C. rises D. horses 40. A. decided B. hatred C. sacred D. warned 41. A. head B. break C. bread D. breath 42. A. blood B. tool C. moon D. spool 43. A. height B. fine C. tidy D. cliff 44. A. through B. them C. threaten D. thunder 45. A. fought B. country C. bought D. ought 46. A. moon B. pool C. door D. cool 47. A. any B. apple C. hat D. cat 48. A. height B. like C. buy D. hair 49. A. book B. blood C. look D. foot 50. A. pan B. woman C. sad D. man 51. A. table B. lady C. labor D. captain 52. A. host B. most C. cost D. post 53. A. there B. chair C. clea r D. hair 54. A. dear B. beard C. beer D. heard 55. A. work B. coat C. go D. know 56 A. name B. flame C. man D. fame 57 A. page B. game C. go D. gift 58 A. count B. sound C. found D. shouted 59 A. noon B. tool C. blood D. spoon 60 A. how B. town C. power D. slow 61 A. harm B. wash C. call D. talk 62 A. brought B. ought C. thought D. though 63 A. call B. curtain C. cell D. contain 64 A. measure B. decision C. pleasure D. permission 65 A. alone B. home C. go D. foul 66. A. timid B. tidy C. timer D. kite 67. A. trousers B. route C. shout D. amount 68. A. whisper B. waste C. husband D. inspiration 69. A. cleaned B. played C. snowed D. brushed 70. A. churched B. ch imney C. check D. cholera 71. A. church B. choir C. choice D. chess. 72. A. pu sh B. pull C. rush D. butcher CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012 73. A. lamb B. comb C. lumber D. debt 74. A. winding B. windy C. finish D. spin 75. A. machine B. wash ing C. brush D. chin 76. A. stay B. pay C. cake D. quay 77. A. find B. style C. tonight D. mid-term 78. A. wanted B. provided C. painted D. opened 79. A. booked B. canned C. begged D. bottomed 80. A. wants B. says C. looks D. laughs 81. A. rakes B. boats C. pens D. traps 82. A. briefcases B. oranges C. judges D. rules 83. A. theme B. there C. thin D. thank 84. A. hot B. got C. mode D. shot 85. A. that B. make C. take D. cake 86. A. fat B. hate C. had D. mad 87. A. name B. fame C. man D. frame 88. A. bear B. clear C. fear D. hear 89. A. last B. fast C. taste D. task 90. A. page B. game C. go D. gift 91. A. find B. bite C. since D. drive 92. A. bush B. push C. pull D. brush 93. A. clothes B. gone C. drove D. ghost 94. A. wrong B. watch C. shop D. love 95. A. food B. look C. took D. good 96. A. why B. my th C. type D. psychology 97. A. cure B. tube C. amuse D. pu ll 98. A. corn B. cup C. can D. cede 99. A. brother B. breathing C. either D. death 100. A. here B. mere C. there D. atmosphere TIẾT 5 PHẦN II – STRESS – TRỌNG ÂM RULES TO MARK STRESS – QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM Ngày soạn: / / Ngày giảng: / / I. Definitions: 1. Phoneme: The smallest part of sound (vowel and consonant sounds) Âm tố - là thành phần nhỏ nhất của âm thanh (gồm nguyên âm và phụ âm) 2. Syllable: The sound made when one or clusters of phoneme are articulated. Âm tiết – là tiếng phát ra khi một hoặc nhiều âm tố được phát âm. 3. Stress: The degree of the loudness or prominence with which a sound ort a word is pronounced. Độ lớn hay thống trị về âm của một âm tiết khi một chùm âm của một từ (có từ hai âm tiết trở lên) được đọc, nói hay phát âm. II. Rules to mark stress: 1. Di-syllable words: a. Usually on the second syllable if it is a verb whose second syllable doesn’t contain the vowel sounds of /ә/, /I/, and /әu/, on the first syllable of the other words. (trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2 đối với động từ - trừ các âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm /ә/, /I/, hoặc /әu/, rơi vào âm tiết thứ nhất đối với các từ loại còn lại). As: mother, ready, color, palace, student, teacher, tonight, afraid, people, money, enjoy, paper, begin, provide, summer, abroad, noisy, success, enter,… b. Usually on the root syllables with words having suffixes or prefixes(đối với những từ có mang tiền tố, hậu tố, trọng âm thường rơi vào âm tiết gốc). As: become, react, foretell, unpleasant, begin, failure, threaten, daily, treatment, ruler, unknown, builder, lately, quickly,… c. Be careful with words with different word-class. (đối với những từ mà bản thân có nhiều chức năng từ vựng ta áp dụng qui tắc a). As Verb Other words Verb Other words Verb Other words rebel rebel record record conflict conflict progress progress export export permit permit suspect suspect conduct conduct CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012 PRACTICE EXERCISE 2 - BÀI TẬP THỰC HÀNH 2 Find the one whose stress pattern is different from the others of the same group. 1. A. paper B. tonight C. lecture D. story 2. A. money B. army C. afraid D. people 3. A. enjoy B. daughter C. provide D. decide 4. A. begin B. pastime C. finish D. summer 5. A. abroad B. noisy C. hundred D. quiet 6. A. passion B. aspect C. medium D. success 7. A. exist B. evolve C. enjoy D. enter 8. A. doctor B. modern C. corner D. Chinese 9. A. complain B. machine C. music D. instead 10. A. writer B. baker C. builder D. career 11. A. provide B. adopt C. happen D. inspire 12. A. result B. region C. river D. robot 13. A. constant B. basic C. irate D. obvious 14. A. become B. carry C. appoint D. invent 15. A. engine B. battle C. career D. rabies 16. A. attract B. destroy C. level D. occur 17. A. spaceship B. planet C. solar D. surround 18. A. brilliant B. daily C. extreme D. protein 19. A. appoint B. gather C. threaten D. vanish 20. A. button B. canal C. failure D. monster TIẾT 6 RULES TO MARK STRESS – QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM Ngày soạn: / / Ngày giảng: / / 2. Words with more than two syllable: a. Usually on the 3 rd syllables from the end (trọng âm thường rơi vào âm tiết thư ba kể từ âm tiết cuối): As. family, cinema, regular, singular, international, satisfactory, recognize, demonstrate, qualify, psychology, biologist, biology, democracy, responsibility… b. Usually on the 2 nd syllables from the end with words ending in “ian”, “ic”, “ience”, “ient”, “al”, “ial”, “ual”, “eous”, “ious”, “iar”, “ion”(đối với các từ có tận cùng như đã liệt kê, trọng âm thường rơi vào âm tiết liền trước của các tận cùng này – thứ 2 kể từ âm tiết cuối). As: physician, experience, expedient, parental, essential, habitual, courageous, delicious, familiar,… (Except for: Television) c. Usually on the suffixes “ese”, “ee’, “eer”, “ier”, “ette”, “oo”, “esque” (đối với các từ có tận cùng như liệt kê, trọng âm thường rơi vào chính các âm tiết chứa các tận cùng này). As: Portuguese, refugee, employee, engineer, volunteer, adequate, picturesque, cigarette,… PRACTICE EXERCISE 3 - BÀI TẬP THỰC HÀNH 3 Find the one whose stress pattern is different from the others of the same group. 1. A. interesting B. surprising C. amusing D. successful 2. A. understand B. engineer C. benefit D. Vietnamese 3. A. aP.Plicant B. uniform C. yesterday D. employment 4. A. dangerous B. parachute C. popular D. magazine 5. A. beautifully B. intelligent C. redundancy D. discovery 6. A. comfortable B. employment C. important D. surprising 7. A. variety B. irrational C. industrial D. characterize 8. A. colorful B. equality C. dictionary D. vegetable 9. A. elegant B. regional C. musical D. important 10. A. difference B. suburban C. internet D. character 11. A. beautiful B. effective C. favorite D. popular 12. A. attraction B. government C. borrowing D. visit 13. A. difficulty B. individual C. population D. unemployment 14. A. biology B. redundancy C. interviewer D. comparative 15. A. conversation B. isolation C. traditional D. situation CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012 16. A. capital B. tradition C. different D. opera 17. A. inventor B. physicist C. president D. gardener 18. A. biology B. interviewer C. redundancy D. America 19. A. encourage B. consider C. constitute D. inhabit 20. A. industry B. holiday C. adventure D. certainty Notes: - Trên thực tế không có một qui tắc bất biến cho việc xác định vị trí trọng âm của từ. - Việc xác định trọng âm cần thực hiện cùng cách phát âm, dựa nhiều vào kinh nghiệm. - Những bài tập được cung cấp là những bài tập có tần suất sử dụng lớn để soạn đề thi. TIẾT 7 + 8 PRACTICE EXERCISE 4 - BÀI TẬP THỰC HÀNH 4 Ngày soạn: / / Ngày giảng: / / Find the word whose stress pattern is different from the others of the same group: 1. A. continue B. disaP.Pear C. imagine D. inhabit 2. A. altogether B. capacity C. eventually D. particular 3. A. professor B. digestion C. mechanic D. engine 4. A. mathematics B. biology C. experiment D. philosophy 5. A. evolution B. development C. discovery D. philosopher 6. A. another B. energy C. centigrade D. gravity 7. A. evaporate B. temperature C. impossible D. experiment 8. A. gravity B. professor C. pyramid D. remedy 9. A. abandon B. discover C. imagine D. satisfy 10. A. activity B. epidemic C. philosopher D. significance 11. A. disease B. humor C. cancer D. treatment 12. A. remedy B. exercise C. pollution D. surgery 13. A. pneumonia B. activity C. psychiatrist D. ordinary 14. A. persuade B. reduce C. offer D. apply 15. A. expression B. successful C. physical D. prevention 16. A. farmer B. farewell C. factory D. fairy 17. A. cattle B. country C. canal D. cover 18. A. money B. machine C. many D. mother 19. A. borrow B. agree C. await D. prepare 20. A. government B. condition C. parliament D. fortunate 21. A. paper B. police C. people D. purpose 22. A. interesting B. important C. increasing D. implying 23. A. element B. enormous C. animal D. elephant 24. A. damage B. destroy C. demand D. deny 25. A. biology B. intelligent C. environment D. infrastructure 26. A. ancient B. attack C. alive D. across 27. A. person B. purpose C. possess D. pirate 28. A. eternal B. enormous C. enemy D. Egyptian 29. A. ruler B. river C. retire D. rapid 30. A. revolution B. responsible C. renovation D. regulation 31. A. sentence B. suggest C. species D. system 32. A. bacteria B. dangerous C. government D. interesting 33. A. attack B. defeat C. believe D. happen 34. A. pyramid B. pharaoh C. animal D. possession 35. A. accompany B. responsibility C. environment D. parliament 36. A. provide B. improve C. contain D. borrow 37. A. cinema B. telephone C. department D. restaurant 38. A. design B. garage C. market D. village 39. A. exercise B. example C. holiday D. stadium 40. A. excellent B. exactly C. dangerous D. wonderful 41. A. beautiful B. elephant C. already D. usually 42. A. theatre B. unknown C. absence D. dinner 43. A. amuse B. imagine C. interest D. surprise 44. A. especially B. beautifully C. quickly D. lately 45. A. policeman B. performer C. engineer D. assistant 46. A. advice B. beauty C. picture D. postcard CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012 47. A. prepare B. practice C. prevent D. provide 48. A. famous B. curious C. anxious D. delicious 49. A. vacation B. colleague C. pupil D. teacher 50. A. theatre B. career C. cinema D. gallery 51. A. picture B. business C. stranger D. return 52. A. museum B. cinema C. hospital D. concert 53. A. performance B. unknown C. visit D. confirm 54. A. yesterday B. tonight C. today D. tomorrow 55. A. memory B. article C. newspaper D. edition 56. A. sorry B. tractor C. police D. fireman 57. A. interest B. remember C. assemble D. resemble 58. A. policeman B. semester C. exercise D. attendance 59. A. vegetable B. interesting C. volleyball D. detective 60. A. homework B. lesson C. detect D. tennis 61. A. uncle B. machine C. rubber D. butter 62. A. every B. evening C. potato D. factory 63. A. produce B. money C. improve D. because 64. A. vegetable B. university C. Wednesday D. television 65. A. coffee B. farmer C. paper D. deliver 66. A. eleven B. elephant C. energy D. envelope 67. A. preparation B. decoration C. television D. exhibition 68. A. leather B. paper C. iron D. ceramics 69. A. mirror B. invent C. wallet D. engine 70. A. discovery B. calculator C. aero-plane D. difficulty 71. A. descendant B. environment C. ornamental D. delivery 72. A. resounding B. recompense C. reconcile D. recognize 73. A. difference B. deficit C. reference D. deficiency 74. A. devilish B. transparent C. glorify D. luxury 75. A. arithmetic B. aristocrat C. artificial D. argument 76. A. honorable B. intimacy C. participate D. interviewer 77. A. militarism B. infected C. eventual D. community 78. A. suP.Port B. colleague C. bilingual D. evaluate 79. A. apology B. apparent C. adverbial D. advocate 80. A. oblivious B. ferocious C. scandalous D. victorious 81. A. librarian B. respectable C. terrific D. terrorist 82. A. architect B. pioneer C. military D. principal 83. A. utterance B. attendance C. performance D. reluctance 84. A. ferocious B. adventure C. Orient D. achievement 85. A. occurrence B. particular C. spectator D. preference TIẾT 9 + 10 PHẦN III - PARTS OF SPEECH - BỘ PHẬN NGÔN NGỮ (TỪ VỰNG) Ngày soạn: / / Ngày giảng: / / I. NOUNS (N): DANH TỪ 1. Definition: To call out the names of things, objects, actions, or movements… (dùng để gọi tên sự vật, hiện tượng) 2. Functions: (chức năng) Subject (S)(chủ ngữ): Gender of a verb (A teacher usually works at school) Object (O)(tân ngữ): Follow verbs or prepositions (He buys some cakes for his birthday party) Complement (C)(bổ ngữ): Make the complementation (She was a famous singer) Compounds (Co)(danh từ ghép): summer holiday, birthday cakes,… Possessive cases (Pc)(dạng sở hữu cách): the boss’s car, his teacher’s remarks,… Noun phrases (Np)(cụm danh từ kết hợp tự do): Free words combination or compounds 3. Plural forms: dạng thức biến đổi số nhiều 3.1. Adding “s” to almost count-nouns: thêm ‘s’ vào sau hầu hết các danh từ, đọc /s/ và /z/ a table tables a dog dogs an apple apples a student student s an orange orange s an umbrella umbrella s CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012 a house houses a cat cats an egg eggs 3.2. Adding “es” to the count-nouns that end in “ s, ss, sh, ch, o, x ” with /iz/ or /z/ sound: thêm ‘es’ a bus buses a potato potatoes a class classes a dish dishes a box boxes a wish wishes a watch watches a tomato tomatoe s a torch torches 3.3. Adding “ies” to the count-nouns that end in “y” with its preceding consonants: them ‘ies’ singular plural singular plural a lorry lorries a lady ladies a story stories a baby babies 3.4. Adding “ves” to the count-nouns that end in “f, fe”: đổi ‘f’, ‘fe’ thành ‘ves’ singular plural singular plural a wife wives a leaf leaves a knife knives a loaf loaves 3.5. Irregular changes: dạng biến đổi bất qui tắc singular plural singular plural Singular plural a man men a louse lice a woman women a child children a medium medi a an ox oxen a tooth teeth a mouse mice a goose geese 3.6. Collective noun: crew, family, group, team,…(singular or plural form, either singular or plural verb) danh từ tổ hợp, có thể coi là số ít hoặc số nhiều, dùng động từ dạng số ít hoặc nhiều. 3.7. Always plural form-nouns: luôn tồn tại dưới hình thức số nhiều. clothes police breeches Pants pyjamas trousers scissors pliers (kìm) binoculars glasses scales shears (kéo cắt cỏ) arms damages earnings goods greens (vegetable) outskirts savings pains (trouble, effort) spirits surroundings stairs valuables athletics ethics mathematics physics politics 3.8. Unchanged the names of creatures: deer, sheep, calf, cod, pike, plaice, salmon, squid, trout, turbot (these nouns can take either singular or plural verbs) hình thức số ít, nhiều không đổi. 3.9. Plural form but singular verb-noun: news, mumps (bệnh sưng quai hàm), billiards, bowls – hình thức số nhiều nhưng sử dụng như số ít. 4. Uncountable nouns: Danh từ không đếm được 4.1. Substances: vật chất bread beer cloth coffee cream Ice sand wood wine paper dust gin glass gold soap Stone water jam oil tea 4.2. Abstract nouns: danh từ không đếm được advice beauty courage death experience information suspicion fear help hope horror knowledge mercy pity relief 4.3. Others: một số danh từ khác baggage camping damage Furniture luggage parking shopping work Weather 4.4. Notes: Particular sense of uncountable nouns: một số danh từ không đếm được lại có mạo từ 4.4.1. a help: A great help to + O (He gave a great help to our family) 4.4.2. a relief: A relief to + V (That gave me a relief to continue my study) 4.4.3. a knowledge: A good/ bad knowledge of + N (Pete has got a good knowledge of history) 4.4.4. a dislike / dread / hatred / horror / love of + …(He had a great love for funny stories) 4.4.5. a mercy / pity / shame / wonder + that…(It’s a pity that I couldn’t come) 4.4.6. a fear/ fears; a hope/ hopes; a suspicion/ suspicions: We have a suspicion / suspicions that no one will agree to help. 5. Compound nouns: danh từ ghép 5.1. Noun-noun: Hanoi-capital; hall-door; hitch-hiker; kitchen-table; traffic light; winter clothes; 5.2. Noun-gerund: fruit-picking; weight-lifting; lorry-driving; bird-watching; coal-mining; surf- 5.3. Gerund-noun: waiting-list; landing card; driving board; dining room; driving license;… 5.4. Free combination: sự kết hợp tự do - shop window; church bell; picture frame; garden gate; college library; gear level;… - city street; corner shop; country lane; … - summer holiday; spring flowers; Sunday paper; dawn chorus; November fog; … CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012 - steel door; stone wall; silk shirt;…/ - coffee cup; golf club; chess board; football ground;… - fish-farm; gold-mine; oil-rig; …/ - football match; beauty contest; pop music;… 6. Suffixes: các hậu tố dùng để tạo danh từ. 6.1. er/ or/ ist/ ant/ ee/…: teacher, visitor, terrorist, vegetarian, aP.Plicant, employee,… 6.2. ent/ ce/ ion/ ism/ ance/ age/…: government, difference, action, capitalism, assistance, marriage,… 6.3. hood/ dom/ ship/ ness/ iety/…: neighborhood, freedom, friendship, sadness, variety, 6.4. ility/ ing/ al/ our/ y/…: possibility, fishing, refusal, arrival, behavior, difficulty,… II. VERBS (V) 1. Definition: To denote action, state, and be the most important part of sentences. 2. Classification: phân loại động từ 2.1. Auxiliary verbs: động từ trợ 2.1.1. Primary auxiliary verbs: be/ have/ do (These verbs can either be auxiliaries or lexical verbs) 2.1.2 Modal verbs: can/ could/ may/ might/ must/ have to + base form/ will/ would/ shall/ should/ be going to + base form/ used to + base form/ ought to + base form/(These are sometimes functional verbs) 2.2. Lexical verbs: động từ mang nghĩa 2.2.1. Intensive verbs: verbs that show the state (She feels tired/ He is selfish) 2.2.2. Extensive verbs: verbs that show the affection (He gets angry/ They are helpful) 2.2.3. Intransitive verbs: verbs that can function as verb phrases and make sentences meaningful without any complementation. e.g. She cried (noisily). It rains/ is raining (hard/ heavily/ cats and dogs) 2.2.4. Transitive verbs: verbs that need complementation. a. Mono-transitive verbs: verbs that followed by one object (S+V+O). e.g. She bought flowers. Ann met her fiance’ yesterday. b. Di-transitive verbs: verbs that followed by both direct and indirect objects. (S+V+O+O) e.g. She bought me some sweets. (= She bought some sweets for me) They gave me a big cake. (=They gave a big cake to me) c. Complex transitive verbs: follow the form “S + V + O + Co” e.g. He made me angry. d. Affixations: phụ tố để tạo động từ 3.1. en: added to nouns or adjectives (mean make, or lead to ) e.g. danger…….to endanger wide…… to widen rich……… to enrich courage……to encourage length……to lengthen broad …… to broaden 3.2. ize/ ise: added to nouns or adjectives (mean make, or develop, or specify) e.g. modern……to modernize industrial….to industrialize minimum….to minimize maximum….to maximize capital…… to capitalize natural…… to naturalize 3. Sentence models: 4.1 S + V-intrans They laugh/ The wind is blowing. 4.2 S + V-monotrans + O He did his homework/ Harley carried an umbrella. 4.3 S + V-in/ extensive + Cs He became famous/ They are nearly exhausted. 4.4 S + V-intrans + A He went abroad/ She arrives late. 4.5 S + V-ditrans + O + O She buys me presents/ That brings my father success. 4.6 S + V-complex trans + O + C The story made me bored/ You drive me mad. 4.7 S + V-intrans + A + A She went to school early/ He came to the park in the early morning. TIẾT 11 + 12 PHẦN III - PARTS OF SPEECH - BỘ PHẬN NGÔN NGỮ (TỪ VỰNG) Ngày soạn: / / Ngày giảng: / / III. ADJECTIVES (ADJ) 1. Kinds (Classification): phân loại 1.1 Main kinds: phân loại chính a. Demonstrative: this, that, those, these. b. Distributive: each, every, either, neither. c. Quantitative: some, any, no, little, few, many, much, numbers. d. Interrogative: which, what, whose. e. Possessive: my, your, his, her, our, its, their f. Quality: clever, dry, fat, golden, heavy,… 1.2 Participles: phân từ a. present: ING-form boring, interesting, exciting,…(for objects) b. past: ED-form broken, tired, bored,…(for human-beings) CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2012 c. Notes: Present participles are different from gerund e.g He was fishing./ His hobby is fishing. 2. Functions (Position): chức năng hay vị trí 2.1. Noun-subordinator: (bổ nghĩa cho danh từ) a new book, a kind lady, a large room,… 2.2. Verb-complementation: (bổ nghĩa cho động từ) Follow the certain verbs as be, become, seem aP.Pear, feel, get, grow (become), keep, look (aP.Pear), make, smell, sound, taste, turn,… But some verbs can take either an adjective or an adverb: Eg: - He looks calm (=He himself is calm) - He looks calmly at the angry crowd (= He shows no attitude to the angry crowd) 3. Comparison forms: cấp so sánh 3.1. Positive degree: so sánh bằng as + adjs + as Eg: - She is as tall as my wife. - Peter was as hard-working as I was (me). 3.2. Comparative degree: so sánh hơn 3.2.1. Monosyllable-adjectives: với tính từ đơn âm tiết adjs-ER + than Eg: - Lan is shorter than Na - She was better at English than we were (us) 3.2.2. Multisyllable-adjectives: với tính từ đa âm tiết more + adjs + than Eg: - She was more hard-working than us. - We are more intelligent than him. 3.3. Superlative degree: so sánh hơn nhất 3.3.1. Monosyllable-adjectives: với tính từ đơn âm tiết the adjs-EST Eg: - Nam is the best in our class. - She was the kindest lady I’ve ever met. 3.3.2. Multisyllable- adjectives: với tính từ đa âm tiết the most + adjs Eg: - Sharol was the most intelligent in my group. - She is the most hard-working girl I’ve ever known. Notes: For adjectives ending in “er”, “y”, “ly”, or the irregular cases: Adjective Comparative Superlative Adjective Comparative Superlative clever cleverer the cleverest bad Worse the worst pretty prettier the prettiest far Farther/ further the farthest/ furthest happy haP.Pier the haP.Piest little Less the least silly sillier the silliest man / much More the most good better the best old older/ elder the oldest/ eldest 3.4. Parallel: so sánh song song và so sánh thăng tiến - “The… the”: The older she gets, the wiser she become. - And: It’s getting darker and darker. She has now more and more free time. - Gerunds/ infinitives: Riding a horse is not as easy as riding a bike. It’s nicer/ better/ more fun to go with someone than to go alone 3.5. Like/ alike: Tom is very like Bill. Tom and Bill are alike. 3.6. Like/ as: He swims like a fish. You look like a ghost. Do as I told you. 3.7. Like + N/ as + N: He worked like a slave (He worked very hard/ He wasn’t a slave). He worked as a slave (He was a slave in fact). 3.8. The adjectives: The rich, the poor,… 4. Clauses: các mệnh đề danh tính ngữ 4.1. That – clause: It is disappointed that he failed the exam./ It’s better that someone should tell him. 4.2. find/ think/ believe + that it + adjs + to + V: I found that it is impossible to start now./ She thought that it was silly to ask him to stay. 4.3. It be + adjs + (of O) + infinitives: a. Character: brave, careless, cowardly (nhút nhát), cruel, generous, good, nice (=kind), mean, rude, selfish b. Sense: clever, foolish, idiotic (ngu), intelligent, sensible (nhạy bén), silly, stupid,… 4.4. Pronoun + be + adjs + noun + infinitives: Using the above adjectives and: astonishing, curious, ridiculous (lố bịch), unreasonable, funny(=strange), odd (lập dị), pointless, useful, useless,… - That’s the amazing idea to show. - It was an unreasonable result to accept. 4.5. It’s + adjs + infinitives: advisable, inadvisable, better, best, desirable, essential, good, important, necessary, unnecessary, vital (tất yếu),… 4.6. It be + adjs + (for O) + infinitives: convenient, dangerous, difficult, easy, hard, possible, important, safe,… 4.7. S + be + adjs + infinitives : - Angry, delighted, dismayed, glad, happy, pleased, relieved, sorry, sad,… ( S + be + glad/ happy/ sorry/ sad/… + to say/ tell/ inform; Others adjs + to find/ learn/ hear/ see/…) - Able, unable, apt, inclined, liable, prone, prepared, quick, reluctant, slow, ready, willing, 4.8. Special cases: các cấu trúc đặc biệt - Due: (time) >The race is due to start in 5 minutes. (sắp xảy ra) - Due to: a result of >The accident was due to his carelessness.(vì, do bởi) - Owing to: because of >owing to his carelessness, we had an accident. (bởi vì, do bởi) - Certain/ sure + to V= opinion >He is sure to take legal action. (chắc là – suy đoán) CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn [...]... ENGLISH anh từ - danh từ binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRNG THPT LIN SN www.thptlienson.edu.vn T NGOI NG - GIO N T CHN TING ANH 2011-2 012 He writes both correctly and neatly./ Marta excels both in mathematics and in science phó từ phó từ Ngữ giới từ ngữ giới từ Paul Anka both plays the piano and composes music động từ động từ 2 The norminal clause: Mnh danh t (tng ng nh danh t, cú... interesting to talk to My sister found snakes frightening - con rắn đáng sợ We found the boy frightened - bản thân thằng bé sợ CREATED BY DO QUOC BINH TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRNG THPT LIN SN www.thptlienson.edu.vn T NGOI NG - GIO N T CHN TING ANH 2011-2 012 c Let Let thờng đợc bổ sung và danh sách các động từ gây nguyên nhân trong các sách ngữ pháp Nhng thực... thành tân ngữ, động từ trở về dạng nguyên thể có to, câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định và trở thành câu bình thờng Eg We urge him to leave now Lu ý : Trong tiếng Anh của ngời Anh (British English), trớc động từ nguyên thể bỏ to có should Nhng trong tiếng Anh của ngời Mỹ (American English) ngời ta bỏ nó đi Một số ví dụ: The judge insisted that the jury return a verdict immediately The university requires... ý tự nguyện Eg If he will (would) listen to me, I can help him Nếu nó chịu nghe theo lời tôi thì tôi có thể giúp nó If + S + will Diễn tả sự ngoan cố Eg If you will learn English this way, a failure for TOFEL test is sure awaiting you Nếu cậu mà cứ học tiếng Anh theo cách này thì trợt kỳ thi TOFEL chắc chắn đang chờ đón cậu CREATED BY DO QUOC BINH TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn... NGOI NG - GIO N T CHN TING ANH 2011-2 012 If + S +should Diễn đạt một hành động dù rất có thể đợc song khả năng rất ít và khi nói ngời nói không tin là sự việc lại có thể xảy ra Eg If you shouldnt know how to use this TV set, please call me up this number Nếu anh không biết cách sử dụng chiếc tivi này, hãy gọi điện cho tôi số máy này (Nói vậy nhng ngời nói không cho rằng là anh ta lại không biết sử dụng... đòi hỏi đằng sau nó là một câu hoàn chỉnh (phải có chủ ngữ và động từ) Because S + V, S+ V = S + V because S + V - Because of đòi hỏi đằng sau nó là một danh từ hoặc 1 ngữ danh từ ( không đợc phép có động từ liên hợp) because of + danh từ ( hoặc cụm danh từ) Lu ý: Because of có thể thay thế cho thành ngữ due to Jan was worried because it had started to rain = Jan was worried because of the rain Subject... nhau về mặt ngữ pháp, tức là danh - danh, tính từ - tính từ not only _, but also = not only , but _ as well Hoc: Subject + not only + verb + but also + verb Lu ý: Thông thờng thành phần sau but also sẽ quyết định thành phần sau not only Eg He is not only handsome but also talented./ Beth plays not only the guitar but also the violin tính từ tính từ Danh từ danh từ He writes not only correctly... binhbac12@yahoo.com.vn TRNG THPT LIN SN www.thptlienson.edu.vn T NGOI NG - GIO N T CHN TING ANH 2011-2 012 9 A person who spends his/her whole life writing books is a A writer B teacher C singer D worker 10 G Washington, was the first president of the USA, was born in 1732 and died in 1799 A that B who C where D which 11 He dropped the vase and it broke pieces A into B down C off D in 12 When... until/ just as/ since/ Present tenses No sooner than/ hardlywhen/ as long as/ CREATED BY DO QUOC BINH TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRNG THPT LIN SN www.thptlienson.edu.vn T NGOI NG - GIO N T CHN TING ANH 2011-2 012 TIT 23 + 24 PRACTICE EXERCISE 7 - BI TP THC HNH 7 Ngy son: / / Ngy ging: / / Choose one word or phrase marked A,B,C, or D that best complete the preceding... wealthiest 25 My bike _ last week A were stolen B was stolen C are stolen D is stolen CREATED BY DO QUOC BINH TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRNG THPT LIN SN www.thptlienson.edu.vn T NGOI NG - GIO N T CHN TING ANH 2011-2 012 26 He says hes been to restaurant in Viet Tri town A all B most C every D many 27 The ability to work well for long hours is his A length B width . rules 83 . A. theme B. there C. thin D. thank 84 . A. hot B. got C. mode D. shot 85 . A. that B. make C. take D. cake 86 . A. fat B. hate C. had D. mad 87 . A. name B. fame C. man D. frame 88 . A binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2 012 47. A. prepare B. practice C. prevent D. provide 48. A. famous B đoán) CREATED BY DO QUOC BINH – TEACHER OF ENGLISH - binhbac72@gmail.com/ binhbac12@yahoo.com.vn TRƯỜNG THPT LIẾN SƠN www.thptlienson.edu.vn – TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO ÁN TỰ CHỌN TIẾNG ANH 2011-2 012 -

Ngày đăng: 06/01/2015, 13:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan