Giáo án Tiếng Anh ôn vào lớp 10 kèm bài tập hay

99 4.6K 48
Giáo án Tiếng Anh ôn vào lớp 10 kèm bài tập hay

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Yen khanh DEPARTMENT OF TRAINING AND EDUCATION Khanh Hai secondary school  TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 Composed by: Doan Thi Hong CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN T.ANH I. Phonetics: (1m) - Chọn 1 từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. II. Grammar, vocabulary and language functions: (4=>5m) - Chọn phương án trả lời thích hợp A, B, C or D để hoàn thành câu. (Trắc nghiệm) - Chia động từ - Dùng dạng đúng của từ cho trong ngoặc để hoàn thành câu. (BT biến đổi từ) - Dùng từ cho trong ngoặc để nối 2 câu thành 1 câu. III. Reading: (2->3,5m) - Chọn từ thích hợp cho sẵn (ở trong ngoặc) diền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn. - Đọc đoạn văn rồi trả lời các câu hỏi theo nội dung đoạn văn. - Chọn đáp án đúng A, B, C or D điền vào mỗi chỗ trống đề hoàn thành đoạn văn. IV. Writing: (2=>3m) - Dùng từ, cụm từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh - Sắp xếp từ, cụm từ cho sẵn thành câu có nghĩa. - Viết lại câu bắt đầu bằng từ/cụm từ gợi ý cho trước sao cho ý nghĩa của câu không thay đổi so với ban đầu. TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 I. TENSES: CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH: 6 THÌ II. FORMS OF VERBS: CÁC DẠNG CỦA ĐỘNG TỪ. III. CONDITIONAL SENTENCES: CÂU ĐIỀU KIỆN IV. WISH: ĐIỀU ƯỚC V. DIRECT + REPORTED SPEECH: TRỰC TIẾP – GIÁN TIẾP VI. PASSIVE VOICE: CÂU BỊ ĐỘNG VII. TAG QUESTIONS: CÂU HỎI ĐUÔI VIII. SUGGESTIONS: LỜI ĐỀ NGHỊ IX. CONNECTIVES: TỪ NỐI X. ADJ AND ADV: TÍNH TỪ – TRẠNG TỪ + CÁC LOẠI CÂU SO SÁNH XI. RELATIVE CLAUSES MĐ QUAN HỆ: XII. PHRASAL VERBS: CỤM ĐỘNG TỪ XIII. PREPOSITIONS: GIỚI TỪ. XIV: PHONETICS: NGỮ ÂM. B¶ng ®éng tõ bÊt quy t¾c Infinitive Past(V2) Past participle(V3) Nghĩa abide abode abode Trú ngụ,chịu đựng A 2 arise arose arisen Nổi dậy, nổi lên awake awoke awoke, awaked Tỉnh dậy ,đánh thức be was, were been Thì, là, ở, bị được B bear bore born Mang, chịu đựng, sinh đẻ beat beat beaten Đánh become became become Thành,trở nên begin began begun Bắt đầu bend bent bent Uốn cong bite bit bit, bitten Cắn bleed bled bled Chảy máu blow blew blown Thổi break broke broken Làm vỡ, bẻ gãy bring brought brought Mang lại, đem lại build built built Xây dựng burn burnt burnt Đốt cháy burst burst burst Nổ buy bought bought Mua cast cast cast Liệng, ném, quăng c catch caught caught Bắt, chụp được choose chose chosen Lựa chọn come came come Đến cost cost cost Trị giá creep crept crept Bò cut cut cut Cắt deal dealt dealt Giao thiệp, chia bài d dig dug dug Đào do did done Làm draw drew drawn vẽ dream dreamt dreamt Mơ, mộng drink drank drunk Uống drive drove driven Đưa, lái xe eat ate eaten Ăn e fall fell fallen Ngã, rơi f feed fed fed Nuôi cho ăn feel felt felt Cảm thấy fight fought fought Đánh , chiến đấu find found found Tìm thấy, được fly flew flown Bay forbid forbade forbidden Cấm forget forgot forgotten Quên forgive forgave forgiven Tha thứ get got got, gotten Được, trở nên g 3 give gave given Cho go went gone Đi grind ground ground Xay, nghiền nhỏ grow grew grown Lớn lên, mọc hang hung hung Treo h have had had Có hear heard heard Nghe hide hid hid, hidden Ẩn, trốn hit hit hit Đụng chạm hold held hold Cầm giữ hurt hurt hurt Làm đau, làm hại keep kept kept Giữ k kneel knelt knelt Quì gối knit knit knit Đan know knew known Biết lead led led Dẫn dắt, lãnh đạo l lay laid laid Để, đặt, để trứng learn learnt learnt Học, được tin leave left left Bỏ lại, rời khỏi lend lent lent Cho vay let let let Hãy để, cho phép lie lay lain Nằm dài ra lose lost lost Mất, đánh mất make made made Làm, chế tạo m mean meant meant Có nghĩ, muốn nói meet met met Gặp mistake mistook mistaken Lầm lẫn pay paid paid Trả tiền p put put put Đặt, để read read read Đọc r rend rent rent Xé, làm rách ride rode roden Cỡi (ngụa, xe),đi xe ring rang rung Rung chuông rise rose risen Mọc lên run ran run Chạy say said said Nói s see saw seen Thấy seek sought sought Tìm kiếm sell sold sold Bán send sent sent Gửi, phải đi set set set Để, đặt, lập nên shake shook shaken Lắc, lay, rũ 4 shine shone shone Chiếu sáng shoot shot shot Bắn, phóng mạnh show showed shown Chỉ, trỏ shut shut shut Đóng lại sing sang sung Hát sink sank sunk Đắm, chìm, nhận, chìm sit sat sat Ngồi sleep slept slept Ngủ smell smelt smelt Ngửi thấy speak spoke spoken Nói, xướng ngôn speed sped sped Làm nhanh spell spelt spelt Đánh vần spend spent spent Tiêu xài spread spread spread Trải ra, làm tràn stand stood stood Đứng steal stole stolen Ăn trộm, cắp stick stuck stuck Dán, dính sting stung stung Châm, đốt strike struck struck Đánh, co vào swear swore sworn Thề sweep swept swept Quét swell swelled swellen Phồng lên, sưng swim swam swum Bơi lội take took taken Lấy t teach taught taught Dạy tear tore torn Làm rách, xé tell told told Nói, kể lại, bảo think thought thought Nghĩ, tưởng throw threw thrown Ném. liệng, quăng unbend unbent unent Dàn ra u undergo underwent undergone Chịu đựng understand understood understood Hiểu upset upset upset Lật đổ, lộn ngược wake woke woken Thức tỉnh w wear wore worn Mặc, bận, mang, đeo win won won Thắng, được wind wound wound Cuộn lại, vặn,quay write wrote written Viết PHÇN I - LÍ THUYẾT + LUYỆN TẬP Chuyªn ®Ò 1: c¸c th× c¬ b¶n trong tiÕng anh 5 TT Thì Công thức chia Dấu hiệu chia 1. Hiện tại đơn  S 1 + V/V s/es ……………  S 1 + do not/does not + Inf ……  Do/Does + S + Inf ……?  Every … ; always, usually, sometimes, never, rarely, seldom, … (đây là trạng từ tần xuất)  Once/ twice  Các câu diễn đạt sự thật luôn đúng, chân lý khoa học, thời gian biểu. 2. Hiện tại tiếp diễn  S + am/is/are + V ing ….  S + am/is/are + not + V ing ….  (be) + S + V ing ………?  At the moment, at this time, at the present, right now, now,…  Các câu mệnh lệnh đi trước hoặc đi sau. VD: look! (nhìn), listen! (nghe), … 3. Hiện tại hoàn thành  S + have/has + P 2 ……  S + have/has + not + P 2 ………  Have/has + S + P 2 ………? (Have: I, we, you, they, Ns. Has: she, he, it, N)  Since + (mốc thời gian), Since then  For + (khoảng thời gian)  Already  Lately, recently, just, never, already, yet, up to now, up to present, till now, so far 4. Quá khứ đơn  S + V 2 /V-ed ………  S + did not + Inf ………  Did + S + Inf ……….?  Yesterday, last month, last week,  Time + ago = time + before  In + (mốc tgqk). 5. Quá khứ tiếp diễn  S + was/were + V ing …  S + was/were + not + V ing …  Was/were + S + V ing ……?  When + Quá khứ đơn QK tiếp diễn QK tiếp diễn  While QK tiếp diễn  At that time  At …. o’clock (tgqk)  Hai hành động xảy ra trong quá khứ hành động nào xảy ra trước và kéo dài thì chia quá khứ tiếp diễn, hành động cắt ngang chia quá khứ đơn.  Hai hành động xảy ra song song ở quá khứ đều chia quá khứ tiếp diễn. I, She, he, it, N(số ít): was we, you, they, N(số nhiều): were 6. Tương lai đơn  S + will + Inf ………….  S + will + not + Inf …….  Will + S + Inf ………?  Tomorrow, next month,….  In the future  Time + later  In + mốc tg tlai Tương lai gần  S + am/is/are + going to + Inf * this weekend, this summer *Chú ý:  Thì hiện tại thường: To be Am I Is She, he, it, N(số ít) Are We, you, they, N(số nhiều) Động từ thường Do, don’t, V-nd I, we, you, they, N(số nhiều) Does, doesn’t, Vs,es She, he, it, N(số ít) Ves: khi các động từ kết thúc bằng sh, ch, s, o, x. THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE TENSE) và tương lai đơn 1. Thì tương lai gần: A. USAGE Thì tương lai gần được dùng để: 1. Nói một sự việc sẽ được làm trong tương lai nhưng tại thời điểm nói, người nói đã quyết định làm. - I’m going to spend my holiday in the country. (Tôi sẽ đi nghỉ ở vùng quê) - When I grow up, I’m going to work as a teacher. (Khi lớn lên tôi sẽ làm giáo viên) 6 2. Dự đoán một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai thông qua tình huống ở hiện tại. - Look at the black clouds. It is going to rain. (Nhìn những đám mây đen kìa, trời sắp mưa đấy) - I feel dizzy now, I think I’m going to be ill. (Bây giờ, tôi cảm thấy chóng mặt, tôi nghĩ tôi sẽ ốm mất) • Thì tương lai gần thường có các trạng từ thời gian trong tương lai đi kèm như: Tomorrow, tonight, the day after tomorrow, next week, next month, next jun, in 5 year’ time (Năm năm nữa) • To go thường dùng ở thì hiện tại tiếp diễn - They are going to shopping tomorrow. (Ngày mai họ sẽ đi mua sắm) - They are going to Ha Noi next week. (Tuần tới họ sẽ đi Hà Nội) 2. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN * Khi nào dùng thì tương lai đơn ? - Khi muốn diễn tả một hành động mà người nói quyết định thực hiện ngay khi nói. + I AM SO HUNGRY. I WILL MAKE MYSELF A SANDWICH. = Tôi đói bụng quá. Tôi sẽ tự đi làm cho mình cái bánh mì sandwich. - Khi muốn diễn tả một lời hứa: + (I PROMISE) I WILL NOT TELL ANYONE ELSE ABOUT YOUR SECRET. = (Tôi hứa) tôi sẽ không nói cho ai biết về bí mật của bạn. - Khi muốn diễn tả một dự đoán về tương lai. + IT WILL RAIN TOMORROW. = Ngày mai trời sẽ mưa. * Lưu ý: - Trong một câu, nếu có mệnh đề phụ chỉ thời gian tương lai, mệnh đề phụ đó KHÔNG dùng thì tương lai đơn, chỉ dùng thì hiện tại đơn; trong mệnh đề chính ta mới có thể dùng thì tương lai đơn. + WHEN YOU COME HERE TOMORROW, WE WILL DISCUSS IT FURTHER. = Ngày mai khi bạn đến đây, chúng ta sẽ bàn thêm. So sánh sự khác nhau giữa thì tương lai gần và thì tương lai đơn A Nói về hành động ở thì tương lai Hãy nghiên cứu sự khác nhau giữa will và going to: Sue đang nói chuyện với Helen: Sue: Let’s have a party. Hãy tổ chức một buổi tiệc đi. Helen: That’s a great idea. We’ll invite lots of people. Thật là một ý kiến hay. Chúng ta sẽ mời nhiều người tới dự. Bài tập vận dụng I. Put the verbs in brackets into the present simple : 1. I (be)________a teacher of English at a junior school in Bac Giang. 2. She often (get)___________good marks at Maths. 3. They usually (work)________five days a week. 4. It (not rain)___________ much in our country in winter. 5. How many people (be)__________there in your family? 6. What _______your father (do)________? – He is an engineer. 7. Lan usually (play)_________the piano after school. 8. ________your school (have )_________an English club? 9. My teacher always ( help)__________us to do difficult exercises. 10. The Earth (circle)_________the sun once every 365 days. II. Put the verbs in brackets into the present progressive : 1. I (read)____________ an interesting book at the moment. 2. He (write)__________a long novel at present. 3. The students (plant)___________trees in the garden at the moment. 7 4. Children (become) more and more active. 5. Look! Our new teacher(come)____________. 6. Where is your mother? – She (water)___________the flowers in the garden. 7. They (do)__________some experiments at the moment. 8. Come in, we (have) ____________ a party. 9. Look, The Sun (shine)__________, and the birds (sing)___________. 10. Do not turn off the TV! She (watch)____________the weather forecast. III. Put the verbs in brackets into the present simple or present progressive : 1. My father (plant)________some fruit trees in the garden now. 2. What your _____father (do)______ in the evening?- he usually (watch)______TV but sometimes he (read)_________books. 3. We (not go)_________ to the zoo very often. 4. Lan and Phong (be)_________in the kitchen. They (prepare)_________dinner. 5.How ______you (feel)________now?- I (feel)________a bit tired. 6. Look! The plane (fly)___________toward the airport. It (land)___________. 7. We’ll go out when the rain (stop)__________. 8. What ______you (do)________ now? – We (play)________ soccer. 9. Bears (like)__________ honey. 10. Where (be)_________your mother? – She (be)______in the bathroom. Maybe, she (have)__________a bath. IV. Put the verbs in brackets into the past simple: 1. I (have)_________a busy day yesterday. 2. My parents (buy)_________this house 20 years ago. 3. I (phone)___________her last night but she (not answer)___________. 4. Her mother (take)_________her to the zoo last Sunday. 5. _____you (be) at home yesterday morning? 6. He (come)___________into the room, (turn)________on the TV, (sit)_________on the sofa and (begin)______________watching TV. 7. I (not do) ____________my homework last night, I (go)_________out with my friend. 8. When ______you (start)________learning English? 9. He wishes he (be)___________a millionaire. 10. What would you do if you (win)________lottery? V. Put the verbs in brackets into the past progressive: 1. I (do)_________my homework when he phoned me last night. 2. They (wait)________for me at 7 o’clock last night. 3. My children (play)__________with the toys while I (prepare)_________dinner. 4. We (talk)________on the phone at this time yesterday. 5. He (walk)_________home when he saw the accident. 6. At 4 o’clock yesterday afternoon we (play)__________football in the schoolyard. 7. It stared to rain when we (watch)________TV. 8. When they (have)__________a drink, a waiter dropped a pile of plates. VI. Put the verbs in brackets into the past simple or past progressive: 1. At this time last Sunday,they (play)____________soccer. 2. What _______you (do)________at 8 o’clock last night?- I (listen)_______to music. 3. Mr Lam (work)_________in the library when the phone rang. 4. Of couse I know them. They (live)________next door to me some years ago. 5The children (play)__________tennis when it (start)_________raining 6. My cousin and I (watch)____________a film on TV last night when my brother (come)________.He (watch)____________the end of the film with us. 7. I (practice)___________speaking English while my sister (play)________with toys. 8. Brad (leave)_________Bac Giang last Sunday. 9. When I (come)________, they (talk)_________about the show on TV. 8 10. The dog (attrack)_________Mr Pitt when he (walk)_________along quietly. VII. Put the verbs in brackets into the present perfect: 1. He (live)____________in Bac Giang for 20 years. 2. They (know)________each other since 2000. 3. ______you (do)_________the homework yet. 4. Mrs Lan (teach)_________in this school since 1998. 5. Nam isn’t here. He just (go)_________out. 6. I (read)__________this book several times. 7. AIDS (kill)__________a lot of people recently. 8. She never (eat)___________ this kind of this food before. 9. I (not meet)__________him since we left school. 10. How long ________you (work)_________ for this company? VIII. Put the verbs in brackets into the present perfect or past simple: 1. ________you (watch)_______the news on TV last night? 2. I (not see )___________him for months. 3. _______you ever (win)_________a competition? –Yes, I (win)________a photographic competition in 2001. 4. He smiled at me in a friendly way when he (see)________ me. 5. The band Super Junior (be)__________famous in our country recently. 6. ______you (meet) ______him when you were at university. 7. They have lived in this flat since they (come)_________. 8. My teacher wasn’t at home when we (arrive)__________. He (just go)________out. 9. _______you ever (connect)___________a printer? I (know)_______how to connect it since I (be) ________twelve. 10.______you (see)_______the film Harry Porter yet? – Yes, I (see)______last year. IX. Put the verbs in brackets into the simple future or “ be going to ”: 1. My daughter (be)________13 on her next birthday. 2. We (go)________on vacation in Ha Long Bay next weekend. 3. He (phone)_________me as soon as he arrives to Ho Chi Minh City. 4. We (not have)__________to go to school tomorrow. 5. I promise I (learn)__________harder. 6. He (get)_________a lot of money if he works harder. 7. He has bought a new scraf. He (give)___________it to his mom on her next birthday. 8. It’s hot here. I (turn)_________on the air conditioner. Chuyªn ®Ò 2 : DẠNG CỦA ĐỘNG TỪ I. To – infinitive.( To V) Sử dụng trong các trường hợp sau: - sau các động từ: want,would like, intend, decide, expect, hope, mean, offer, promise, refuse, wish, …… - sau các tính từ: trừ It’s no use/ It’s no worth/ S + be busy + V- ing - sau các phó từ: enough, too, - trong cấu trúc: - It + takes/ took + O +(time) + to-inf 9 - S + V + O +(not) + to-inf ( V: ask, get, tell, want, advise, request, ) * Eg: I want to buy a new house. I’m glad to pass the exam. II. Bare infinitive.( INF) Sử dụng trong các trường hợp sau: - sau Model Verbs như: can, may, must, will, shall, would, should, would rather , had better, - trong cấu trúc với V là : make, let, have S+ make + O + Inf S + let + O + Inf S + have + O + Inf - trong cấu trúc với V là động từ tri giác: see, hear, notice, feel,. *Eg: I can speak English very well. I hear him come in. III. GERUND V+ing ( Danh động từ : động từ thêm “ing” ) Theo sau các trường hợp sau đây ta thường sử dụng động từ thêm “ing”: 1. Sau các động từ: like, dislike, love, fancy, enjoy, hate, stop, suggest ( đề nghị ), practice/ practise ( thực hành), miss ( bỏ lỡ ), avoid ( tránh ), begin, start, finish, spend , … + V.ing Ex: a. The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse in the 1990s. b. She practices speaking English everyday. 2. Sau các giới từ: in, at, for, from, to, by, after, before, … Theo sau các giới từ nếu là động từ thì thông thường là hình thức động từ dạng nguyên mẫu thêm “ing” Ex: a. I’m good at drawing. b. He doesn’t concentrate on the lesson. He thinks of listening to pop music. 3. Khi làm chư ngữ trong câu: Ex: Keeping the environment unpolluted is very important Một số cấu trúc cần phân biệt : remember + V ing : nhớ đã làm gì remember + to V : nhớ phải làm gì (chưa làm) forget + V ing : quên 1 việc đã làm forget + to V : quên làm gì (chưa làm) stop + V ing : dừng làm gì/ thôi hẳn/ từ bỏ hẳn stop + to V : dừng để làm gì try + V ing : thử làm gì try + to V : cố gắng làm gì regret + V ing : hối tiếc vì đã làm gì regret + to V : tiếc phải làm gì Need + V ing : mang nghĩ bị động Need + to V : Mang nghĩ chủ động I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngóai ) Don't forget to buy me a book :đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé (chưa mua ,) I regret lending him the book : tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách I regret to tell you that ( tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng )- chưa nói - bây giờ mới nói I try eating the cake he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm ) I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta ) Bài tập về dạng của động từ 1. Put the verbs in the brackets in the correct form. 1. I ask him ( turn)……………… on the light. 2. We are looking forward to ( hear) …………… from you. 3. They want ( make ) …………….the beach clean and beautiful again. 10 [...]... Chuyên đề 9 : connectives (từ nối) Môt số công thức tiếng anh THCS And, or, but: đợc gọi là liên từ tập hợp Dùng để nối 2 từ, 2 cụm từ hay hai mệnh đề cùng loại, cùng chức năng hay cùng cấu trúc and : và, còn (dùng để thêm thông tin bổ sung) (Có thể dùng not onlybut also: không những .mà còn : để viết lại) +He is handsome and generous (adj + adj) or : hay, hoặc (Diễn tả sự lựa chọn, thờng ở dạng... ngữ hoặc không trùng chủ ngữ +Trờng hợp rút gọn: *Trùng chủ ngữ: Ex: He is ill but he goes to school =>Despite/ In spite of being ill, he goes to school =>In spite of/ Despite his illness, he goes to school *Không trùng chủ ngữ: Ex: The weather is bad but we go to the beach =>In spite of/ Despite the bad weather, we go to the beach Môt số công thức tiếng anh THCS Chỉ mục đích: để/ để không: to S +... beautifully) 4- Em hóy vit li cỏc cõu sau sao cho ngha cõu khụng thay i: Ex: He is a careful driver => He drives carefully 1-Long is a bad swimmer =>Long swims 2-My brother cycles slowly =>My brother is 3-Miss Lan is a fast runner =>Miss Lan runs 4-Mrs Oanh cooks well => Mrs Oanh is 5-Khanh is a fluent English speaker 35 =>Khanh speaks 5 Fill in the blanks with the adjectives in brackets:... spends one hour reading newspapers 8/ They finished their work in three days 9/ Jane will need a lot of time to complete this report 10/ We spent a day cleaning the house Chuyên đề 10 : tính từ trạng từ so sánh 1/ TNH T: - Tớnh t ng trc danh t: Adj + N - Tớnh t ng sau cỏc ng t liờn kt: be, feel, sound, smell, taste, look, get, become 2/ TRNG T: Adj + ly => ADV (eg: slow => slowly)... you ri chộp li ht, b or thay bng du phy vd: Dont go out or you will get wet => If you d Khi cõu l: V+ or + M thỡ vit li vi If you dont (chộp li ht b or thay bng du phy) vd: Raise your hand or I will kill you => If you e Khi cõu cú because thỡ dựng k loi 2 + phn ngha (b because thay bng if) vd: He cant go out because he has to do his homework. > If f Khi cú t so thỡ b so thay bng du phy;dựng k loi... be+ PII + + by + O (B ng) * Note: Cm 'by + O" ch bt buc khi tõn ng l danh t riờng hoc l cm danh t cú tớnh t s hu i kốm 3/ Phn dnh cho lp chn: 7- B ca ng t cú 2 tõn ng: give, teach, tell, send, bring, make, pay (Thụng thng chuyn tõn ng ch ngi lờn lm ch ng) 8- B vi cõu hi o: Yes-No questions: 9- B vi cõu hi cú t hi: Wh- questions 10- S 1 + say/said believe/believed + that S 2 + V 2 think/thought C1... on holiday -> If I . 39 He often gets bad marks because he is lazy -> If 40 Do it now , or you will not finish it on time -> If Chuyên đề 5 : REPORTED SPEECH (Câu gián tiếp) *Những thay đổi khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp : -Đổi ngôi, đổi thì, từ chỉ thời gian và nơi chốn theo quy tắc 1/ Chuyn i i t: a Ngụi th nht (I, we: theo ngi núi/ da theo ch ng ca mnh tng thut) i t nhõn xng... sang trng t v ngc li: TNH - DANH: S1 + is/am/are + a/an +Adj +N NG TRNG: S1 + Inf/Vs/es + Adv Cỏch thnh lp danh t ch ngi: * Theo quy tc: + V + er => N play (v)-> player (n) teach (v) -> teacher (n) write (v)-> writer (n) drive (v)-> driver (n) work (v) -> worker (n) run (v) => runner (n) swim (v) => swimmer (n) Nu cú t ch mụn hc/ th thao thỡ chuyn mụn hc /th thao lờn trc danh t (play tennis => tennis... But : Diễn tả sự tơng phản, nhng luôn dùng để nối 2 mệnh đề +He is 70 However, hes still active Even though, Though, Although: mặc dù: diễn tả sự trái ngợc Even though Though + S + V , S + V Although =>Có thể rút gọn: Despite + V-ing/ noun phrase In spite of + the fact that + S + V., S + V -Chú ý: -Công thức rút gọn +V-ing: dùng khi hai mệnh đề trùng chủ ngữ -Công thức rút gọn + Noun phrase: dùng... nguyên nhân với cụm giới từ: *Chủ ngữ ở 2 mệnh đề phải trùngnhau: Because + S + be + adj => Because of + TTSH + Noun +Danh động từ Ex:Nam failed the exam because he was lazy => Nam failed the exam because of his laziness => Nam failed the exam because of being lazy *Chủ ngữ ở 2 mệnh đề không trùng nhau: +Vật, sự việc: Because + Noun + be + adj They cant go fishing because the weather is bad => Because . Yen khanh DEPARTMENT OF TRAINING AND EDUCATION Khanh Hai secondary school  TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 Composed by: Doan Thi Hong CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN T .ANH I. Phonetics: (1m) -. từ/cụm từ gợi ý cho trước sao cho ý nghĩa của câu không thay đổi so với ban đầu. TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 I. TENSES: CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH: 6 THÌ II. FORMS OF VERBS: CÁC DẠNG CỦA ĐỘNG TỪ he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm ) I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta ) Bài tập về dạng của động từ 1. Put the verbs in the brackets in the correct form. 1. I ask

Ngày đăng: 01/06/2015, 16:30

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • *Rewrite the sentences using “It takes / took/ will take” :

 • VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P)

 • 1. He / leave / room / without / say / anything

 •  ...................................................................................................................................

 • VIII/ Put the words or phrases in the correct order to make meaning ful sentences :(1P)

 • VII/ Put the words or phrases in the correct order to make meaning ful sentences :(1P)

 • VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P)

 • VIII/ Put the words or phrases in the correct order to make meaning ful sentences :(1P)

 • VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P)

 • VII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1,5P)

 • VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P)

 • VII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P)

 • VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P)

 • VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P)

 • VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P)

 • VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P)

 • VIII/ Put the words or phrases in the correct order to make meaning ful sentences :(1,5P)

 • III-Supply the correct form of the verbs in the brackets(1p)

 • III-Give the correct form of the verbs in the brackets(1p)

 • III-Give the correct form of the verbs in the brackets(1p)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan