0

Giáo án bồi dưỡng HSG hóa học 12

54 14,785 56

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 15:08

Chương 1. ESTE LIPITA. ESTEI – KHÁI NIỆMKhi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este. CTCT của este đơn chức: RCOOR’ (R’≠ H) CTCT chung của este no đơn chức: CnH2nO2 (n ≥ 2)VD: CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetat; HCOOCH3: metyl fomat; CH2=CHCOOCH3 metyl acrylat II – TÍNH CHẤT VẬT LÍCó nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon. Do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau và liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém.III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC Trường THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết Chương 1. ESTE & LIPIT A. ESTE I – KHÁI NIỆM Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este. RCOOH + R'OH RCOOR' + H 2 O H 2 SO 4 ñaëc, t 0 - CTCT của este đơn chức: RCOOR’ (R’≠ H) - CTCT chung của este no đơn chức: C n H 2n O 2 (n ≥ 2) VD: CH 3 COOCH 2 CH 2 CH 3 : propyl axetat; HCOOCH 3 : metyl fomat; CH 2 =CH-COOCH 3 metyl acrylat II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon. Do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau và liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém. III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1. Thuỷ phân trong môi trường axit C 2 H 5 OH + CH 3 COOHCH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O H 2 SO 4 ñaëc, t 0 Đặc điểm của phản ứng: thuận nghịch và xảy ra chậm. 2. Thuỷ phân trong môi trường bazơ (phản ứng xà phòng hoá) CH 3 COOC 2 H 5 + NaOH CH 3 COONa + C 2 H 5 OH t 0 Đặc điểm của phản ứng: phản ứng chỉ xảy ra 1 chiều. IV. ĐIỀU CHẾ 1. Phương pháp chung: Bằng phản ứng este hoá giữa axit cacboxylic và ancol. RCOOH + R'OH RCOOR' + H 2 O H 2 SO 4 ñaëc, t 0 2. Phương pháp riêng: cacboxylic và ankin CH 3 COOH + CH CH CH 3 COOCH=CH 2 t 0 , xt vinyl axetat Chú ý: Nhận dạng este: * Este làm mất màu dd Br 2 , có khả năng trùng hợp: là este không no, chẳn hạn: CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 * Este có khả năng tham gia phản ứng tráng gương: HCOOR * Thủy phân: este X mạch hở, đơn chức: - Sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. X có dạng: H-COO-R / hoặc R-COO-CH=CH 2 , R-COO-CH=CH-R / - Hỗn hợp sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. X có dạng: H-COO-CH=CH 2 , H-COO-CH=CH-R / - Sản phẩm sinh ra có xeton. X có dạng: R-COO-C(R / )=CH 2 , R-COO-C(R / )=CH-R // - Sản phẩm có 2 muối. X có dạng: R-COO-C 6 H 1 Trường THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết B. CHẤT BÉO I – KHÁI NIỆM Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol R 1 COO CH 2 CH CH 2 R 2 COO R 3 COO [CH 3 (CH 2 ) 16 COO] 3 C 3 H 5 : tristearoylglixerol (tristearin) Axit béo là những axit đơn chức có mạch cacbon dài, không phân nhánh, có thể no hoặc không no (số C chẵn > 11) . CTCT chung của chất béo: C 17 H 35 COOH: axit stearic; C 17 H 33 COOH: axit oleic; C 15 H 31 COOH: axit panmitic II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Ở điều kiện thường: Là chất lỏng hoặc chất rắn. - R 1 , R 2 , R 3 : Chủ yếu là gốc hiđrocacbon no thì chất béo là chất rắn. - R 1 , R 2 , R 3 : Chủ yếu là gốc hiđrocacbon không no thì chất béo là chất lỏng. III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1. Phản ứng thuỷ phân (CH 3 [CH 2 ] 16 COO) 3 C 3 H 5 + 3H 2 O 3CH 3 [CH 2 ] 16 COOH + C 3 H 5 (OH) 3 H + , t 0 tristearin axit stearic glixerol 2. Phản ứng xà phòng hoá (CH 3 [CH 2 ] 16 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH 3CH 3 [CH 2 ] 16 COONa + C 3 H 5 (OH) 3 t 0 tristearin natri stearat glixerol 3. Phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 + 3H 2 (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 (loûng) (raén) Ni 175 - 190 0 C PHẦN I: BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH Câu 1. Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là A. C n H 2n+2 O 2 (n ≥ 2) B. C n H 2n-2 O 2 (n ≥ 2) C. C n H 2n O 2 (n ≥ 1) D. C n H 2n O 2 (n ≥ 2) Câu 2. Một hợp chất hữu cơ (X) có CT tổng quát R-COO-R', phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Thủy phân X trong môi trường axit có tạo ra RCOOH B. Thủy phân X trong môi trường KOH có tạo ra RCOOK C. Khi R, R / là gốc cacbon no, mạch hở thì X có CTPT là C n H 2n O 2 (n ≥ 2) D. X là este khi R, R / là gốc cacbon hoặc H Câu 3. Vinyl fomat được điều chế bằng phản ứng nào sau đây ? A. CH 3 COOH + C 2 H 2 B. HCOOH + C 2 H 5 OH C. HCOOH + C 2 H 2 D. HCOOH + C 2 H 3 OH Câu 4. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C 3 H 6 O 2 là A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 5. Ứng với CTPT là C 4 H 8 O 2 có bao nhiêu cấu tạo chỉ tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 6. Phản ứng nào sau đây không thể điều chế được etylaxetat ? A. CH 3 COOH + C 2 H 5 OH (H 2 SO 4 đ ) B. CH 3 COOH + C 2 H 5 ONa C. CH 3 COOH + C 2 H 4 D. CH 3 COOCH=CH 2 + H 2 Câu 7. Cho các chất sau: (1) CH 3 COOH, (2) C 2 H 5 COOH, (3) C 2 H 5 COOCH 3 , (4) C 3 H 7 OH. Dãy nào sau đây xếp đúng thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi? A. 1, 4, 2, 3 B. 1, 2, 3, 4 C. 3, 4, 1, 2 D. 3, 1, 2, 4 2 Trường THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết Câu 8. Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C 2 H 4 O 2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO 3 . Số phản ứng xảy ra là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 9. Chất X có công thức phân tử C 3 H 6 O 2 , là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. C 2 H 5 COOH. B. HO-C 2 H 4 -CHO. C. CH 3 COOCH 3 . D. HCOOC 2 H 5 . Câu 10. Thủy phân este E có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 (có mặt H 2 SO 4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là: A. metyl propionat. B. propyl fomat. C. ancol etylic. D. etyl axetat. Câu 11. Chất X có CTPT C 4 H 8 O 2 , khi X tác dụng với NaOH sinh ra chất Y có công thức C 2 H 3 O 2 Na. CTCT của X là A. HCOOC 3 H 7 B. C 2 H 5 COOCH 3 C. CH 3 COOC 2 H 5 D. HCOOC 3 H 5 Câu 12. Este metyl acrilat có công thức là A. CH 3 COOCH 3 . B. CH 3 COOCH=CH 2 . C. CH 2 =CHCOOCH 3 . D. HCOOCH 3 . Câu 13. Este vinyl axetat có công thức là A. CH 3 COOCH 3 . B. CH 3 COOCH=CH 2 . C. CH 2 =CHCOOCH 3 . D. HCOOCH 3 . Câu 14. Đun nóng este CH 3 COOCH=CH 2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH 2 =CHCOONa và CH 3 OH. B. CH 3 COONa và CH 3 CHO. C. CH 3 COONa và CH 2 =CHOH. D. C 2 H 5 COONa và CH 3 OH. Câu 15. Đun nóng este CH 2 =CHCOOCH 3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH 2 =CHCOONa và CH 3 OH. B. CH 3 COONa và CH 3 CHO. C. CH 3 COONa và CH 2 =CHOH. D. C 2 H 5 COONa và CH 3 OH. Câu 16. Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO 2 sinh ra bằng số mol O 2 đã phản ứng. Tên gọi của este là A. n-propyl axetat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. metyl fomiat. Câu 17. Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là: A. C 2 H 5 OH, CH 3 COOH. B. CH 3 COOH, CH 3 OH. C. CH 3 COOH, C 2 H 5 OH. D. C 2 H 4 , CH 3 COOH. Câu 18. Một este có công thức phân tử là C 4 H 6 O 2 , khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là A. HCOO-C(CH 3 )=CH 2 . B. HCOO-CH=CH-CH 3 . C. CH 3 COO-CH=CH 2 . D. CH 2 =CH-COO-CH 3 . Câu 19. Thủy phân este nào sau đây, trong sản phẩm sinh ra có chất cho phản ứng tráng gương ? A. CH 3 COOCH=CH 2 B. C 2 H 5 COOCH 3 C. CH 2 =CHCOOCH 3 D. CH 3 COOC 2 H 5 Câu 20. Thủy phân este nào sau đây, hỗn hợp sản phẩm sinh ra đều cho phản ứng tráng gương ? A. CH 3 -COO-CH=CH 2 B. H-COO-CH=CHCH 3 C. H-COO-CH 3 D. H-COO-C(CH 3 )=CH 2 Câu 21. Đun X với dd NaOH thu được hai muối và nước. X là chất nào sau đây ? A. CH 3 COO-CHCl-CH 3 B. H 3 C-OOC-COO-CH 3 C. CH 3 -COO-C 6 H 5 D. CH 3 -COO-CH 2 -C 6 H 5 Câu 22. Cho dãy các chất: HCHO, CH 3 COOH, CH 3 COOC 2 H 5 , HCOOH, C 2 H 5 OH, HCOOCH 3 . Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 23. Chất béo là A. tri este của glixerol với axit B. tri este của axit béo với ancol đa chức 3 Trường THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết C. đi este của glixerol với axit béo D. tri este của glixerol với axit béo Câu 24. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm sinh ra A. axit béo và glixerol B. xà phòng và ancol đơn chức C. xà phòng và glixerol D. xà phòng và axit béo Câu 25. Phản ứng giữa các cặp chất nào sau đây là phản ứng xà phòng hóa? A. C 3 H 5 (OOCC 17 H 33 ) 3 + H 2 (Ni) B. CH 3 COOH + NaOH C. HCOOCH 3 + NaOH D. (C 15 H 31 COO) 3 C 3 H 5 + H 2 O (H + ) Câu 26. Khi chuyển hóa dầu, bơ lỏng sang dạng rắn ta cho chất béo lỏng phản ứng với A. NaOH B. KOH C. H 2 O (axit) D. H 2 (Ni, t 0 ) Câu 27. Đun hỗn hợp glixerol, axit stearic, axit panmitic (H 2 SO 4 đ) có thể thu được mấy trieste ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 28. Điều nào đúng khi phát biểu về dầu thực vật và dầu bôi trơn máy là A. giống nhau về thành phần B. giống nhau về cấu tạo C. giống nhau về trạng thái D. giống nhau về nguồn gốc Câu 29. Ứng dụng nào sau đây không phải của chất béo? A. Sản xuất glixerol B. Làm thức ăn C. Nấu xà phòng D. Chống bệnh tim mạch PHẦN II: BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG 1. Tìm CT este theo phản ứng xà phòng hóa Câu 30. Thủy phân hoàn toàn 12 gam este cần 11,2 (g) KOH. CTPT của este là A. C 3 H 8 O 2 B. C 2 H 4 O 2 C. C 3 H 6 O 2 D. C 4 H 8 O 2 Câu 31. Este X có d X/ H2 = 37. X được tạo thành từ axit cacboxylic no đơn chức và ancol metylic. CT của X là A. HCOOCH 3 B. CH 3 COOCH 3 C. C 2 H 5 COOCH 3 D. C 2 H 3 COOCH 3 Câu 32. Thuỷ phân este X có CTPT C 4 H 8 O 2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H 2 là 16. X có công thức là A. HCOOC 3 H 7 B. CH 3 COOC 2 H 5 C. HCOOC 3 H 5 D. C 2 H 5 COOCH 3 Câu 33. Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Etyl propionat D. Propyl axetat *Chất rắn khan có thể có bazơ dư Câu 34. Cho 4,4 gam etyl axetat tác dụng hết với 100 ml dd NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 4,28 g B. 5,2 g C. 10,1 g D. 4,1 g Câu 35. Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 200 ml dd NaOH 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là A. 8,56 g B. 3,28 g C. 10,4 g D. 8,2 g Câu 36. Cho 12,9 gam este X có CTPT C 4 H 6 O 2 vào 150 ml dd NaOH 1,25M thu được 13,8 gam chất rắn khan. X là A. metyl acrylat B. vinyl axetat C. vinyl acrylat D. alyl axetat *Hỗn hợp các este đồng phân Câu 37. Xà phòng hóa 26,4 gam hỗn hợp hai este CH 3 COOC 2 H 5 và C 2 H 5 COOCH 3 cần dùng khối lượng NaOH nguyên chất là A. 8 g B. 12 g C. 16 g D. 20 g Câu 38. Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp hai este là HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 bằng dung dịch NaOH vừa đủ, các muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 21,8g. Tỷ lệ giữa n HCOONa : n CH3COONa là 4 Trường THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết A. 3 : 4 B. 1 : 1 C. 1 : 2 D. 2 : 1 Câu 39. Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là A. 400 ml. B. 300 ml. C. 150 ml. D. 200 ml. Câu 40. Hai este đơn chức X, Y là đồng phân của nhau. Khi xà phòng hóa hoàn toàn 1,85 gam X cần vừa đủ với 250 ml dd NaOH 0,1M. CTCT thu gọn của X, Y là A. HCOOC 2 H 5 , CH 3 COOCH 3 B. C 2 H 3 COOC 2 H 5 , C 2 H 5 COOC 2 H 3 C. HCOOC 3 H 7 , CH 3 COOC 2 H 5 D. C 2 H 5 COOCH 3 , HCOOCH(CH 3 ) 2 2. Toán đốt cháy este Câu 41. Đốt cháy hoàn toàn một este X no, đơn chức mạch hở thu được 2,7g H 2 O thì thể tích CO 2 sinh ra đo ở đktc là A. 4,48 lit B. 1,12 lit C. 3,36 lit D. 5,6 lit Câu 42. Đốt cháy hoàn toàn 5,1 gam một este X cần vừa đủ 7,28 lit O 2 (đktc). CTPT của X là A. C 3 H 6 O 2 B. C 2 H 4 O 2 C. C 4 H 8 O 2 D. C 5 H 10 O 2 Câu 43. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ đơn chức X chỉ thu được 4,48 lit CO 2 đktc và 3,6 gam H 2 O. Nếu cho 4,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,8 gam muối của axit Y và một chât hữu cơ Z. Vậy X là A. iso- propyl axetat B. etyl axetat C. etyl propionat D. metyl propionat Câu 44. Thủy phân hoàn toàn E trong môi trường axit tạo nên 2 hợp chất X, Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn cùng số mol X, Y sẽ thu được thể tích CO 2 như nhau ở cùng đk t 0 , p. CT của E là A. CH 3 COOCH 3 B. HCOOC 2 H 5 C. HCOOCH 3 D. C 2 H 5 COOCH 3 3. Tìm hiệu suất phản ứng este hóa Câu 45. Cho 45 gam CH 3 COOH tác dụng với 69 gam C 2 H 5 OH (có H 2 SO 4 đ) tạo 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất phản ứng este hóa là A. 62,5% B. 62,0% C. 30,0% D. 65,0% Câu 46. Cho dung dịch X chứa 1mol CH 3 COOH tác dụng với 0,8 mol C 2 H 5 OH, hiệu suất đạt 80%. Khối lượng este thu được là A. 65,32 g B. 88 g C. 70,4 g D. 56,32 g Câu 47. Hỗn hợp X gồm HCOOH, CH 3 COOH trộn theo tỉ lệ mol 1: 1. Lấy 10,6 gam hỗn hợp X tác dụng với 11,5 g C 2 H 5 OH (H 2 SO 4 đ) thu được m g este (H=80 %). Giá trị của m là A. 12,96 g B. 13,96 g C. 14,08 g D. 11,96 g 4. Bài tập về chất béo Câu 48. Xà phòng hóa một loại chất béo trung tính cần 12 gam NaOH. Khối lượng glixerol thu được là A. 18,4 g B. 9,4 g C. 9,2 g D. 4,6 g Câu 49. Xà phòng hóa 78,2 gam chất béo trung tính cần 12 gam NaOH. Khối lượng xà phòng 60% thu được là A. 81 g B. 9,2 g C. 135 g D. 48,6 g Câu 50. Thể tích khí H 2 ở đktc cần để hiđro hóa hoàn toàn 884 kg triolein (trioleoyl glixerol) là A. 44,8 m 3 B. 67,2 lit C. 22,4 m 3 D. 67,2 m 3 Câu 51. Khối lượng triolein cần để sản xuất 5 tấn tristearin là A. 4966,292 kg B. 49600 kg C. 49,66 kg D. 496,63 kg Câu 52. Thủy phân hoàn toàn một loại chất béo trung tính cần vừa đủ 12 gam NaOH, ta thu được 91,2 gam muối khan. CTCT của chất béo là A. (C 15 H 31 COO) 3 C 3 H 5 B. C 3 H 5 (OCOC 17 H 33 ) 3 C. (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 D. C 3 H 5 (C 17 H 33 COO) 3 5 Trường THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết Câu 53. Xà phòng hóa hoàn toàn một loại chất béo trung tính cần 0,3 mol NaOH thu được 0,1 mol glixerol và hỗn hợp hai muối C 17 H 33 COONa và C 15 H 31 COONa có khối lượng hơn kém nhau 33 gam. Chất béo chứa : A. 3 gốc C 17 H 33 COO B. 3 gốc C 15 H 31 COO C. 2 gốc C 17 H 33 COO D. 2 gốc C 15 H 31 COO 6 Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết Chương 2. CACBOHĐRAT PHẦN 1. TĨM TẮT LÍ THUYẾT Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có CTC : C n (H 2 O) m Cacbohidrat chia làm 3 nhóm chủ yếu : + Monosaccarit là nhóm khơng bị thủy phân. Vd: glucozơ, fuctozơ + Đisaccarit là nhóm mà khi thủy phân mỗi phân tử sinh ra 2 phân tử monosaccarit. Vd : saccarozơ, mantozơ + Polisaccarit là nhóm mà khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra nhiều phân tử monosaccarit. Vd : tinh bột, xenlulozơ. A. GLUCOZƠ I - LÍ TÍNH: Trong máu người có nồng độ glucozơ khơng đổi khoảng 0,1% . II - CẤU TẠO: Glucozơ có CTPT : C 6 H 12 O 6 Glucozơ có CTCT : CH 2 OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=O hoặc CH 2 OH[CHOH] 4 CHO. - Glucozơ là hợp chất tạp chức - Trong thực tế glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng: dạng α-glucozơ và β- glucozơ III - HĨA TÍNH: Glucozơ có tính chất andehit và ancol đa chức (poliancol). 1. Tính chất của ancol đa chức a/ Tác dụng với Cu(OH) 2 : ở nhiệt độ thường  tạo phức đồng glucozơ (dd màu xanh lam- nhận biết glucozơ) b/ Phản ứng tạo este: tạo este chứa 5 gốc axit axetic 2. Tính chất của andehit a/ Oxi hóa glucozơ: + bằng dd AgNO 3 trong NH 3 : amoni gluconat và Ag (nhận biết glucozơ) + bằng Cu(OH) 2 mơi trường kiềm:  natri gluconat và Cu 2 O↓ đỏ gạch (nhận biết glucozơ) b/ Khử glucozơ bằng H 2  sobitol 3. Phản ứng lên men: ancol etylic + CO 2 IV. 1. Điều chế: trong cơng nghiệp + Thủy phân tinh bột + Thủy phân xenlulozơ, xt HCl 2. Ứng dụng: làm thuốc tăng lực, tráng gương, ruột phích, … V - FRUCTOZƠ, đồng phân của glucozơ + CTCT mạch hở: CH 2 OH-CHOH-CHOH-CHOH-CO-CH 2 OH + Tính chất ancol đa chức (phản úng Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường tạo dd xanh lam) Fructozơ OH − → ¬  glucozơ + Trong mơi trường bazơ fructozơ chuyển thành glucozơ fructozơ bị oxi hóa bởi AgNO 3 /NH 3 và Cu(OH) 2 trong mơi trường kiềm. B. SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠ I. SACCAROZƠ (đường kính), CTPT: C 12 H 22 O 11 - Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi. - Không có nhóm chức CHO nên không có phản ứng tráng bạc và không làm mất màu nước brom. * Tính chất hóa học, có tính chất của ancol đa chức và có phản ứng thủy phân a) Phản ứng với Cu(OH) 2 2C 12 H 22 O 11 +Cu(OH) 2 →(C 12 H 21 O 11 ) 2 Cu+2H 2 O màu xanh lam 7 Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết b) Phản ứng thủy phân C 12 H 22 O 11 + H 2 O + 0 H , t → C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6 b) Ứng dụng: dùng để tráng gương, tráng phích. II. TINH BỘT 1. Tính chất vật lí: Là chất rắn, ở dạng bột vô đònh hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh 2. Cấu trúc phân tử Tinh bột thuộc loại polisaccarit, phân tử tinh bột gồm nhiều mắt xích α -glucozơ liên kết với nhau và có CTPT : (C 6 H 10 O 5 ) n . Các mắt xích α -glucozơ liên kết với nhau tạo hai dạng: - Dạnh lò xo không phân nhánh (amilozơ). - Dạng lò xo phân nhánh (amilopectin). Tinh bột (trong các hạt ngũ cốc, các loại củ), mạch tinh bột khơng kéo dài mà xoắn lại thành hạt có lỗ rỗng 3. Tính chất hóa học a) Phản ứng thủy phân: tinh bột bò thủy phân thành glucozơ (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O , o H t + → n C 6 H 12 O 6 ⇒ dùng để nhận biết iot hoặc tinh bột. b) Phản ứng màu với iot: tạo thành hợp chất có màu xanh tím III. XENLULOZƠ 1. Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên - Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước và dung môi hữu cơ, nhưng tan trong nước Svayde (dd thu được khi hòa tan Cu(OH) 2 trong amoniac). - Bơng nõn có gần 98% xenlulozơ 2. Cấu trúc phân tử - Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau - CT : (C 6 H 10 O 5 ) n hay [C 6 H 7 O 2 (OH) 3 ] n có cấu tạo mạch khơng phân nhánh. 3. Tính chất hóa học a) Phản ứng thủy phân: (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O , o H t + → nC 6 H 12 O 6 b) Phản ứng với axit nitric [C 6 H 7 O 2 (OH) 3 ] n + 3nHNO 3 (đặc) 0 2 4 H SO d,t → [C 6 H 7 O 2 (ONO 2 ) 3 ] n + 3nH 2 O Xenlulozơ trinitrat rất dễ cháy và nỗ mạnh không sinh ra khói nên được dùng làm thuốc súng không khói. 8 Trường THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết PHẦN II: BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH Câu 1. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Glixerol B. Glucozơ C. Saccarozơ D. Xenlulozơ Câu 2. Trong thực tế người ta thực hiện phản ứng tráng gương đối với chất nào sau đây để tráng ruột bình thủy? A. Anđehit fomic B. Anđehit axetic C. Glucozơ D. Axitfomic Câu 3. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. hoà tan Cu(OH) 2 . B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. thủy phân. Câu 4. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là A. fructozơ B. saccarozơ. C. tinh bột. D. xenlulozơ. Câu 5. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Câu 6. Cặp chất nào sau đây không phải là cặp đồng phân? A. Glucozơ, fructozơ B. Tinh bột, xenlulozơ C. Axit axetic, metyl fomat D. Saccarozơ, mantozơ Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH 3 COOH. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH 3 CHO và CH 3 CH 2 OH. B. CH 3 CH 2 OH và CH 3 CHO. C. CH 3 CH(OH)COOH và CH 3 CHO. D. CH 3 CH 2 OH và CH 2 =CH 2 . Câu 8. Chất tham gia phản ứng tráng gương là A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. fructozơ. D. saccarozơ. Câu 9. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH) 2 là A. glucozơ, glixerol, ancol etylic. B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat. C. glucozơ, glixerol, axit axetic. D. glucozơ, glixerol, natri axetat. Câu 10. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. Cu(OH) 2 trong NaOH, đun nóng. B. AgNO 3 trong dung dịch NH 3 , đun nóng. C. Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường. D. kim loại Na. Câu 11. Phản ứng nào sau đây không thể chứng minh được trong phân tử glucozơ có nhóm andehit? A. Glucozơ + AgNO 3 /NH 3 (t 0 ) B. Glucozơ + Cu(OH) 2 /NaOH (t 0 ) C. Lên men glucozơ D. Glucozơ + H 2 (Ni, t 0 ) Câu 12. Phân tử saccarozơ được cấu tạo từ những thành phần nào? A. 1 gốc α- glucozơ và 1 gốc β- fructozơ B. 2 gốc α- glucozơ C. 2 gốc β- fructozơ D. Nhiều gốc α- glucozơ Câu 13. Dãy chất nào sau đây đều cho phản ứng tráng gương? A. Glucozơ, fructozơ, tinh bột B. Xenlulozơ, axit fomic, fructozơ C. Glucozơ, fructozơ, mantozơ D. Mantozơ, saccarozơ, anđehitfomic Câu 14. Mỗi gốc glucozơ (C 6 H 10 O 5 ) trong phân tử xenlulozơ có số nhóm hiđroxyl là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 15. Trong phân tử gluxit luôn có nhóm chức: A. –OH B. -COOH C. -CHO D CO- Câu 16. So sánh tinh bột và xenlulozơ kết luận nào sau đây không đúng? A. Thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit đều cho nhiều phân tử glucozơ B. Phân tử khối tinh bột bé hơn xenlulozơ C. Đều có mạch không phân nhánh D. Đều có CTPT dạng (C 6 H 10 O 5 ) n nhưng hệ số n mỗi chất khác nhau Câu 17. Saccarozơ và mantozơ sẽ cho sản phẩm giống nhau khi phản ứng với chất nào sau? A. Cu(OH) 2 / NaOH B. O 2 (dư, t 0 ) C. Dd AgNO 3 / NH 3 D. H 2 O (H + ) 9 Trường THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết Câu 18. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 1750000. Số gốc glucozơ tương ứng trong phân tử gần bằng: A. 10802 B. 18002 C. 12008 D. 10800 Câu 19. Glucozơ không thuộc loại A. hợp chất tạp chức B. cacbohiđrat C. monosaccarit D. đisaccarit Câu 20. Chất không tan được trong nước lạnh là A. Glucozơ B. Tinh bột C. Fructozơ D. Saccarozơ Câu 21. Chất không tham gia phản ứng thủy phân là A. Saccarozơ B. Fructozơ C. Xenlulozơ D. Tinh bột Câu 22. Khi thủy phân saccarozơ thì thu được A. ancol etylic. B. glucozơ và fructozơ. C. glucozơ. D. fructozơ. Câu 23. Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? A. [C 6 H 7 O 2 (OH) 3 ] n . B. [C 6 H 8 O 2 (OH) 3 ] n . C. [C 6 H 7 O 3 (OH) 3 ] n . D. [C 6 H 5 O 2 (OH) 3 ] n . Câu 24. Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ. C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ Câu 25. Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 26. Cho sơ đồ chuyển hóa sau : CO 2 → X → Y → Z. X, Y, Z lần lượt là: A. xenlulozơ, glucozơ, ancol etylic B. tinh bột, fructozơ, ancol etylic C. tinh bột, glucozơ, ancol etylic D. tinh bột, glucozơ, axit axetic Câu 27. Một cacbohiđrat A khi tác dụng với Cu(OH) 2 /NaOH dư ở nhiệt độ thường tạo dd xanh lam, tiếp tục đun nóng sẽ cho kết tủa đỏ gạch. Vậy A có thể là A. Glixerol B. Fructozơ C. Xenlulozơ D. saccarozơ * PHÂN BIỆT HÓA CHẤT Câu 28. Cho các dd : glucozơ, glixerol, anđehit axetic, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt chúng ? A. Cu(OH) 2 / OH - B. Na kim loại C. Nước brom D. Dd AgNO 3 / NH 3 Câu 29. Cho các dd : glucozơ, saccarozơ, anđehitaxetic. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt chúng ? A. Cu(OH) 2 và AgNO 3 / NH 3 B. Nước brom và NaOH C. HNO 3 và AgNO 3 / NH 3 D. AgNO 3 / NH 3 và NaOH Câu 30. Cho các dd : glucozơ, glixerol, axitaxetic, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt chúng ? A. Cu(OH) 2 / NaOH B. Na kim loại C. Dd AgNO 3 / NH 3 D. Nước brom Câu 31. Cho các dd : saccarozơ, fomanđehit, etanol, glucozơ. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt chúng ? A. Cu(OH) 2 / OH - B. H 2 / Ni, t 0 C. AgNO 3 / NH 3 D. Vôi sữa Câu 32. Dùng chất nào sau đây để phân biệt glucozơ, fructozơ ? A. Cu(OH) 2 B. Na kim loại C. Dd AgNO 3 / NH 3 D. Nước brom PHẦN BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG 10 THUỐC THỬ CHẤT ĐƯỢC NHẬN BIẾT HIỆN TƯỢNG I 2 Hồ tinh bột Hóa xanh hồ tinh bột Nước brom Glucozơ, mantozơ Nước brom bị mất màu Cu(OH) 2 Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ Dung dịch màu xanh lam Cu(OH) 2 / NaOH, t 0 Glucozơ, fructozơ, mantozơ Tạo kết tủa đỏ gạch (Cu 2 O) AgNO 3 / NH 3 , t 0 Glucozơ, fructozơ, mantozơ Tạo kết tủa trắng (Ag) [...]... có chứa 59,63% Cu và 40,37% Zn Hợp kim này có cấu tạo tinh thể của hợp chất hóa học giữa Cu và Zn Cơng thức hóa học của hợp chất là: A Cu3Zn2 B Cu2Zn3 C CuZn2 D Cu2Zn IV ĂN MỊN KIM LOẠI Câu 42 Trong ăn mòn điện hóa học, xảy ra: A sự oxy hóa ở cực dương B Sự khử ở cực âm C sự oxy hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm D sự oxy hóa ở cực âm sự khử ở cực dương Câu 43 Chất nào sau đây trong khí quyển khơng... N2 D H2O Câu 44 Trong các trường hợp sau, trường hợp nào xảy ra ăn mòn hóa học: A Để gang thép ngồi khơng khí B Zn trong d2 H2SO4(L) có CuSO4 0 C Fe tiếp xúc Cl2 ở T cao D Tơn lợp bị xay xát ngồi khg khí Câu 45 Q trình xảy ra khi để vật là hợp kim của Zn – Cu ngồi khơng khí ẩm? A Ăn mòn hóa học B Oxi hóa kim loại C Ăn mòn điện hóa học D Hòa tan kim loại Câu 46 Cho các cặp điện cực Al – Fe; Cu – Fe; Zn... Na+; Al3+, Cl- , Ne B Na+, Mg2+, Al3+, Cl+ 2+ C Na ; Mg , F , Ne D K+, Cu2+, Br -, Ne Câu 2 So sánh với ngun tử phi kim cùng chu kì, ngun tử kim loại A thường có số e ở lớp ngồi cùng nhiều hơn B thường có bán kính của ngun tử nhỏ hơn C thường có năng lượng ion hóa nhỏ hơn D thường dễ nhận e trong phản ứng hóa học Câu 3 Cấu hình e nào sau đây là của ngun tử kim loại? A 1s22s22p6 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p63s23p5... GV: Lê Thanh Quyết 1 Phản ứng tráng gương - Tráng gương trực tiếp : Glucozơ, fructozơ → 2 Ag - Thủy phân xong, lấy sp tráng gương : + Tinh bột, xenlulozơ → sản phẩm → 2 Ag + Saccarozơ → sản phẩm → 4 Ag Câu 33 Cho 200 ml dung dịch fructozơ thực hiện phản ứng tráng gương hồn tồn thu được 10,8 gam kết tủa Nồng độ mol của dd glucozơ đã dùng là: A 0,2M B 0,25M C 0,5M D 0 ,125 M Câu 34 Đun nóng dung dịch chứa... C2H4)n Câu 25 Tơ visco khơng thuộc loại A tơ hóa học B tơ tổng hợp C tơ bán tổng hợp D tơ nhân tạo Câu 26 Trong các loại tơ dưới đây, tơ nhân tạo là A tơ visco B tơ capron C tơ nilon -6,6 D tơ tằm Câu 27 Teflon là tên của một polime được dùng làm A chất dẻo B tơ tổng hợp C cao su tổng hợp D keo dán PHẦN II: BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG 1 Tìm cơng thức polime, hệ số polime hóa Câu 28 Phân tử khối trung bình của PVC... kim loại trước H→ muối (kl có hóa trị thấp) + H2 b) Dung dịch HNO3, H2SO4 đặc: Phản ứng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt) - H2SO4 đ, nóng → muối sunfat (kl có hóa trị cao) + SO2 + H2O - HNO3 đ → muối nitrat + NO2 + H2O - Với HNO3 lỗng, tùy độ khử mạnh của kim loại và nồng độ axit càng lỗng thì gốc NO 3- bị khử càng sâu: NO, N2O, N2, NH4NO3 (Fe, Al, Cr bị thụ động hóa trong axit H2SO4 & HNO3 đặc... vị cơ sở gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo nên * Phân loại: - Polime tổng hợp: PVC, nilon- 6,… - Polime tự nhiên: xenlulozơ, tinh bột,… - Polime bán tổng hợp: tơ visco II – ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC - Mạch khơng phân nhánh: amilozơ, tinh bột,… - Mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen,… - Mạng khơng gian: cao su lưu hố, nhựa bakelit,… III – TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Các polime hầu hết là những chất rắn, khơng bay... có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại ? 26 Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết A Au B Ag C Cu Câu 12 Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại ? A Au B Ag C Cu D Al D Al II DÃY ĐIỆN HỐ KIM LOẠI VÀ TÍNH CHẤT HỐ HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI Câu 13 Tính chất hố học của kim loại là A Bị oxy hố B Tính oxy hố C Bị khử D Dễ nhường proton Câu 14 Phản ứng nào khơng xảy ra được? A Ni... số polime hóa Câu 28 Phân tử khối trung bình của PVC là 750000 Hệ số polime hố của PVC là A 12. 000 B 15.000 C 24.000 D 25.000 Câu 29 Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000 Hệ số polime hố của PE là A 12. 000 B 13.000 C 15.000 D 17.000 Câu 30 Một polime có phân tử khối bằng 27000 và có hệ số polime hóa bằng 500 Polime này là A PE B Nilon- 6 C Cao su Buna D PVC Câu 31 Thủy phân hồn tồn 5700... TÍNH CHẤT VẬT LÍ CHUNG Ở điều kiện thường, các kim loại đều ở trạng thái rắn (trừ Hg), có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim Tính chất vật lí chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại III – TÍNH CHẤT HỐ HỌC  Tính chất hố học chung của kim loại là tính khử: M → Mn+ + ne 1 Tác dụng với phi kim a) Tác dụng với clo 0 2Fe + 0 t0 3Cl2 +3 -1 2FeCl3 . là A. 4595 gam. B. 4468 gam. C. 4959 gam. D. 4995 gam. Câu 40. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam. Câu 41 gam. B. 9,8 gam. C. 7,9 gam. D. 9,7 gam. Câu 27. Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam. Giá trị m đã dùng là A. 9,9 gam. B. 9,8 gam 9,2 gam. B. 18,4 gam. C. 5,52 gam. D. 15,3 gam. Câu 36. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO 2 sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 20 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng HSG hóa học 12, Giáo án bồi dưỡng HSG hóa học 12, , V. HỢP CHẤT CỦA NHÔM

Từ khóa liên quan