Giáo án tổng hợp bồi dưỡng HSG hóa học 9

117 2.2K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2014, 19:55

CHUYÊN ĐỀ 1TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢPI.MỤC TIÊU1)Kiến thức: : HS biết được Tách riêng một chất,từng chất ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất của các chất.2)Kĩ năng:Dựa vào sự khác biệt về tính chất vật lý , tính chất hóa học để tách chúng ra khỏi hỗn hợp. Sau đó dùng phản ứng thích hợp để tái tạo lại chất ban đầu. GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HĨA HỌC LỚP 9 Ngày soạn: 26/02/2012 Ngày giảng: 28/02/2012 Tiết: 1 + 2 + 3 CHUN ĐỀ 1 TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP I. MỤC TIÊU 1) Kiến thức: : HS biết được - Tách riêng một chất,từng chất ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất của các chất. 2) Kĩ năng: -Dựa vào sự khác biệt về tính chất vật lý , tính chất hóa học để tách chúng ra khỏi hỗn hợp. Sau đó dùng phản ứng thích hợp để tái tạo lại chất ban đầu. II.CHUẨN BỊ: - Giáo án + SGK + Tài liệu tham khảo. III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1) Ổn định. 2) Vào bài mới I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1/ Sơ đồ tách các chất ra khỏi hỗn hợp : ↑ ↓ + → → , Y + X tan AX : A ( tái tạo ) A Hỗn hợp B B :( thu trực tiếp B) Một số chú ý : - Đối với hỗn hợp rắn : X thường là dung dịch để hồ tan chất A. - Đối với hỗn hợp lỏng ( hoặc dung dịch ): X thường là dung dịch để tạo kết tủa hoặc khí. - Đối với hỗn hợp khí : X thường là chất để hấp thụ A ( giữ lại trong dung dịch). - Ta chỉ thu được chất tinh khiết nếu chất đó khơng lẫn chất khác cùng trạng thái. 2) Làm khơ khí : Dùng các chất hút ẩm để làm khơ các khí có lẫn hơi nước. - Ngun tắc : Chất dùng làm khơ có khả năng hút nước nhưng khơng phản ứng hoặc sinh ra chất phản ứng với chất cần làm khơ, khơng làm thay đổi thành phần của chất cần làm khơ. Ví dụ : khơng dùng H 2 SO 4 đ để làm khơ khí NH 3 vì NH 3 bị phản ứng : 2NH 3 + H 2 SO 4 → (NH 4 ) 2 SO 4 Khơng dùng CaO để làm khơ khí CO 2 vì CO 2 bị CaO hấp thụ : CO 2 + CaO → CaO - Chất hút ẩm thường dùng: Axit đặc (như H 2 SO 4 đặc ) ; P 2 O 5 (rắn ) ; CaO (r) ; kiềm khan , muối khan ( như NaOH, KOH , Na 2 SO 4 , CuSO 4 , CaSO 4 … ) II- BÀI TẬP ÁP DỤNG VÀ NÂNG CAO Câu1) Tinh chế : a) SiO 2 có lẫn FeO b) Ag có lẫn Fe,Zn,Al c) CO 2 có lẫn N 2 , H 2 TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 1 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 Hướng dẫn : a) Hòa tan trong dd HCl dư thì FeO tan hết, SiO 2 không tan ⇒ thu được SiO 2 b) Hòa tan vào dd HCl dư hoặc AgNO 3 dư thì Fe,Zn,Al tan hết, Ag không tan ⇒ thu Ag. c) Dẫn hỗn hợp khí vào dd Ca(OH) 2 , lọc kết tủa nung ở nhiệt độ cao thu được CO 2 . Câu2) Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm Cu, Al, Fe ( bằng phương pháp hóa học) Hướng dẫn: Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH đặc dư, thì Al tan còn Fe, Cu không tan. Từ NaAlO 2 tái tạo Al theo sơ đồ: NaAlO 2 → Al(OH) 3 → Al 2 O 3 đpnc criolit → Al. Hòa tan Fe,Cu vào dung dịch HCl dư, thu được Cu vỡ không tan. Phần nước lọc tái tạo lấy Fe: FeCl 2 → Fe(OH) 2 → FeO → Fe. ( nếu đề không yêu cầu giữ nguyên lượng ban đầu thì có thể dùng Al đẩy Fe khỏi FeCl 2 ) Câu3) Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng từng chất khỏi hỗn hợp gồm CuO, Al 2 O 3 , SiO 2 . Hướng dẫn : Dễ thấy hỗn hợp gồm : 1 oxit baz, một oxit lưỡng tính, một oxit axit. Vì vậy nên dùng dung dịch HCl để hòa tan, thu được SiO 2 . Tách Al 2 O 3 và CuO theo sơ đồ sau: 0 0 t 2 3 2 3 2 3 t 2 CO 2 NaOH NaAlO Al(OH) Al O CuCl ,AlCl Cu(OH) CuO + + → → → → Câu4) Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm CO 2 , SO 2 , N 2 ( biết H 2 SO 3 mạnh hơn H 2 CO 3 ). Hướng dẫn: Dẫn hỗn hợp khí vào dung dịch NaOH dư thì N 2 bay ra ⇒ thu được N 2 . Tách SO 2 và CO 2 theo sơ đồ sau : 2 2 3 2 3 2 3 2 H SO 2 3 H SO 2 4 CO Na CO , Na SO Na SO SO + + → → Câu5) Một hỗn hợp gồm cỏc chất : CaCO 3 , NaCl, Na 2 CO 3 . Hãy nêu phương pháp tách riêng mỗi chất. Hướng dẫn: Dùng nước tách được CaCO 3 Tách NaCl và Na 2 CO 3 theo sơ đồ sau: 0 2 2 3 2 3 t NaOH HCl CO Na CO NaCl , Na CO NaCl,HCl NaCl + +  →  →  →   Câu 6) Trình bày phương pháp tách riêng mỗi chất khỏi hỗn hợp: BaCl 2 , MgCl 2 , NH 4 Cl. Hướng dẫn : - Đun nóng hỗn hợp rồi làm lạnh hơi bay ra thu được NH 4 Cl TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 2 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 → → 0 t 4 3 4 NH Cl NH + HCl NH Cl - Hỗn hợp rắn còn lại có chứa BaCl 2 , MgCl 2 cho tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 (dư) → ↓ 2 2 2 2 MgCl + Ba(OH) BaCl + Mg(OH) - Lọc lấy Mg(OH) 2 cho tác dụng với dung dịch HCl (dư), rồi cô cạn thu được MgCl 2 . → 2 2 2 Mg(OH) + 2HCl MgCl + 2H O - Cho phần dung dịch có chứa BaCl 2 và Ba(OH) 2 dư tác dụng dd HCl. Rồi cô cạn thu được BaCl 2 . → 2 2 2 Ba(OH) + 2HCl BaCl + 2H O Câu7) Một loại muối ăn có lẫn các tạp chất CaCl 2 , MgCl 2 , Na 2 SO 4 , MgSO 4 , CaSO 4 . Hãy trình bày cách loại bỏ các tạp chất để thu được muối ăn tinh khiết. Hướng dẫn : Chúng ta phải loại bỏ Ca, SO 4 , Mg ra khỏi muối ăn. - Cho BaCl 2 dư để kết tủa hoàn toàn gốc SO 4 : Na 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + 2NaCl CaSO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + CaCl 2 MgSO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + MgCl 2 - Bỏ kết tủa và cho Na 2 CO 3 vào dung dịch để loại MgCl 2 , CaCl 2 , BaCl 2 dư. Na 2 CO 3 + MgCl 2 → MgCO 3 ↓ + 2NaCl Na 2 CO 3 + CaCl 2 → CaCO 3 ↓ + 2NaCl Na 2 CO 3 + BaCl 2 → BaCO 3 ↓ + 2NaCl - Thêm HCl để loại bỏ Na 2 CO 3 dư, cô cạn dung dịch thu được NaCl tinh khiết. Na 2 CO 3 + 2HCl → 2NaCl + H 2 O + CO 2 ↑ Câu 8) Tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp sau: a) Bột Cu và bột Ag. ; e) Hỗn hợp rắn: AlCl 3 , FeCl 3 , BaCl 2 b) Khí H 2 , Cl 2 , CO 2. ; g) Cu, Ag, S, Fe . c) H 2 S, CO 2 , hơi H 2 O và N 2 . ; h) Na 2 CO 3 và CaSO 3 ( rắn). d) Al 2 O 3 , CuO, FeS, K 2 SO 4 . ; i) Cu(NO 3 ) 2 , AgNO 3 ( rắn). Hướng dẫn: a) 2 đpdd 2 O HCl CuCl Cu CuO Cu, Ag Ag Ag + + → → → ↓ b) 2 đac 2 2 2 3(r) 2 2 2 Ca(OH) H SO 2 2 4 H SO 2 4 H H , Cl , CO CaCO CO CaOCl Cl + + ↑ → → → ↑ c) 0 0 t 3(r) 2 2 2 2 2 2 (d.d) 2 2 2 t 2 4 2 2 Ca(OH) 2 Na SO (khan) HCl 2 4 CaCO CO H S, CO ,N H S, CO CaS H S H O, N Na SO .10H O H O + + + → ↑ → → → ↑ → ↑ TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 3 MÀO THỊ CHIẾN Làm lạnh GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 d) 0 0 t 2 4 2 4(r) 2 3 t 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 H O CO 2 2 NaOH O 2 d.d K SO K SO Al O ,CuO,FeS NaAlO Al(OH) Al O K SO Al O ,CuO,FeS CuO,FeS Fe O + CuO + → → → → → → 2 2 3 Na S 2 H HCl 2 O 2 FeCl FeS CuO , Fe O Cu,Fe Cu CuO + + + + → → → → e) Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NH 3 dư → dung dịch và 2 KT. Từ dung dịch ( BaCl 2 và NH 4 Cl) điều chế được BaCl 2 bằng cách cô cạn và đun nóng ( NH 4 Cl thăng hoa).Hoặc dùng Na 2 CO 3 và HCl để thu được BaCl 2 . Hòa tan 2 kết tủa vào NaOH dư → 1 dd và 1 KT. Từ dung dịch: tái tạo AlCl 3 Từ kết tủa : tái tạo FeCl 3 g) Sơ đồ tách : 2 2 đpdd 2 H S 2 HCl O2 HCl FeCl SO S Cu,Ag,S,Fe Cu,Ag,S CuCl Cu Ag,CuO Ag + + + + → → → → → h) Cho hỗn hợp rắn Na 2 CO 3 và CaSO 3 vào nước thì CaSO 3 không tan. cô cạn dung dịch Na 2 CO 3 thu đươc Na 2 CO 3 rắn. i) Nung nóng hỗn hợp được CuO và Ag. Hòa tan chất rắn vào dung dịch HCl dư → CuCl 2 + Ag. Từ CuCl 2 tái tạo Cu(NO 3 ) 2 và từ Ag điều chế AgNO 3 . Câu 9: Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp gồm CO 2 ; SO 2 ; N 2 . Đáp án. - Cho hỗn hợp đi qua bình đựng dd NaOH dư thì khí CO 2 và SO 2 bị giữ lại , khí thoát ra là N 2 - CO 2 + 2NaOH → Na 2 CO 3 + H 2 O - SO 2 + 2NaOH → Na 2 SO 3 + H 2 O - Cho dd H 2 SO 3 vào dung dịch vừa thu được ở trên cho đến dư ta sẽ thu được CO 2 . Phản ứng : H 2 SO 3 + Na 2 CO 3 → Na 2 SO 3 + CO 2 + H 2 O Cho tiếp dd vừa tạo thành ở trên 1 lượng dd HCl ta sẽ thu được SO 2 do phản ứng P/ Ứng : Na 2 SO 3 + 2HCl → 2NaCl + SO 2 ↑ + H 2 O Câu 10 Trình bày phương pháp tách riêng từng chất nguyên chất từ hỗn hợp: Đá vôi, vôi sống, thạch cao và muối ăn. Đáp án. TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 4 MÀO THỊ CHIẾN t 0 +H 2 O + CO 2 t 0 +Na 2 CO 3 dư +HCl Cụ cạn +HCl Cụ cạn GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 Hoà tan trong nước CaO + H 2 O = Ca(OH) 2 Rửa nhiều lần thu được chất rắn A có CaCO 3 + CaSO 4 và nước lọc B có NaCl và Ca(OH) 2 Thêm Na 2 CO 3 vào nước lọc Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2 = CaCO 3 ↓ + 2 NaOH Lọc kết tủa được nước lọc C. Đem đun nóng kết tủa CaCO 3 = CaO + CO 2 ↑ Trung hoà nước lọc C rồi cô cạn được NaCl Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl CaCO 3 + 2HCl = CaCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O Lọc sản phẩm không tan là CaSO 4 Thêm Na 2 CO 3 vào nước lọc để thu lại CaCO 3 CaCl 2 + Na 2 CO 3 = CaCO 3 ↓ + 2 NaCl Câu 11: Tách các chất ra khỏi hỗn hợp gồm CaO, NaCl, CaCl 2 . Đáp án. Sơ đồ tách chất: dd X(NaCl, CaCl 2 ) A dd B(NaCl, CaCl 2 , Ca(OH) 2 ) CaCO 3 ↓ → CaO dd Y(NaCl, Na 2 CO 3 ) dd X CaCO 3 ↓ dd CaCl 2 CaCl 2 khan Dd Y dd NaCl NaCl khan Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 ↓ CaCO 3 → CaO + CO 2 CaCl 2 + Na 2 CO 3 → CaCO 3 ↓ + 2NaCl CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O + CO 2 ↑ Na 2 CO 3 + 2HCl → 2NaCl + H 2 O + CO 2 ↑ Câu 12: Trình bày phương pháp hoá học để tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp gồm: C 2 H 5 OH, CH 3 COOH. Đáp án. - Cho CaCO 3 dư vào hỗn hợp ban đầu, rồi chưng cất để thu lấy rượu: 2CH 3 COOH (dd) + CaCO 3 (r) (CH 3 COO) 2 Ca(dd) + CO 2 (k) + H 2 O (l) - Thu rượu rồi làm khan được rượu etylic tinh khiết. Cho dung dịch H 2 SO 4 vào dung dịch còn lại sau phản ứng trên rồi chưng cất để thu CH 3 COOH (CH 3 COO) 2 Ca(dd) + H 2 SO 4 2CH 3 COOH (dd) + CaSO 4 (r) TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 5 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 IV. BÀI TẬP VỀ NHÀ. Câu 1: Tách riêng dung dịch từng chất sau ra khỏi hỗn hợp dung dịch AlCl 3 , FeCl 3 , BaCl 2 . Câu 2: Nêu phương pháp tách hỗn hợp gồm 3 khí: Cl 2 , H 2 và CO 2 thành các chất nguyên chất. Câu 3: Nêu phương pháp tách hỗn hợp đá vôi, vôi sống, silic đioxit và sắt (II) clorua thành từng chất nguyên chất. Câu 4: Trình bày phương pháp hoá học để lấy từng oxit từ hỗn hợp : SiO 2 , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 và CuO. Câu 5: Trình bày phương pháp hoá học để lấy từng kim loại Cu và Fe từ hỗn hợp các oxit sau. Al 2 O 3 , CuO và FeO. Câu 6: Bằng phương pháp hoá học hãy tách từng kim loại Al, Fe, Cu ra khỏi hỗn hợp 3 kim loại. Ngày soạn: 27/02/2012 Ngày giảng: 29/02/2012 Tiết: 4+5+6 CHUYÊN ĐỀ 1 TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 6 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP IMỤC TIÊU 1)Kiến thức: : Tiếp tục ôn thi cho HS biết được - Tách riêng một chất,từng chất ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất của các chất. 2)Kĩ năng: -Dựa vào sự khác biệt về tính chất vật lý , tính chất hóa học để tách chúng ra khỏi hỗn hợp. Sau đó dùng phản ứng thích hợp để tái tạo lại chất ban đầu. II.CHUẨN BỊ: - Giáo án + SGK + Tài liệu tham khảo. III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1)Ổn định. 2)Vào bài mới Câu 1: Bằng phương pháp hóa học hãy tách từng khí ra khỏi hỗn hợp gồm CO 2 , SO 2 , H 2 . Đáp án. Cho hỗn hợp khí sục qua bình đựng nước vôi trong có dư.Khí bị CO 2 , SO 2 giữ lại , khí thoát ra là H 2 CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O SO 2 + Ca(OH) 2 → CaSO 3 ↓ + H 2 O Cho H 2 SO 3 vào hỗn hợp ở trên cho đến dư ta sẽ thu được khí CO 2 do phản ứng H 2 SO 3 + CaCO 3 → CaSO 3 ↓ + H 2 O + CO 2 ↑ Cho tiếp vào hỗn hợp ở trên một lượng dung dịch HCl ta sẽ thu được SO 2 2HCl + CaSO 3 → CaCl 2 + H 2 O + SO 2 ↑ Câu 2: Bằng phương pháp hoá học hãy tách từng kim loại Al, Fe, Cu ra khỏi hỗn hợp 3 kim loại. Đáp án. Cho hỗn hợp phản ứng với dung dịch kiềm chỉ có Al tan do phản ứng. 2Al + 2NaOH + H 2 O → 2NaAlO 2 + 3H 2 Lọc tách Fe và Cu.Phần nước lọc thu được cho phản ứng với dung dịch HCl Vừa đủ sẽ sinh ra kết tủa keo trắng. 2NaAlO 2 + HCl + H 2 O → Al(OH) 3 ↓ + NaCl Lọc kết tủa rồi nung với H 2 trong điều kiện nung nóng ta sẽ thu được Al. Al(OH) 3 + H 2 0 t → Al + H 2 O Hỗn hợp Fe và Cu cho phản ứng với dung dịch HCl chỉ có Fe phản ứng. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ↑ Lọc thu được Cu.Phần nước lọc thu được cho phản ứng với dung dịch kiềm sẽ cho kết tủa trắng xanh. FeCl 2 + 2NaOH → Fe(OH) 2 + 2NaCl Lọc lấy kết tủa nung nóng ở nhiệt độ cao được FeO Fe(OH) 2 0 t c → FeO + H 2 O Nung nóng FeO rồi cho luồng khí H 2 đi qua được Fe FeO + H 2 0 t c → Fe+ H 2 O TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 7 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 Câu 3.Tách vàng ra khỏi hỗn hợp bột Mg,bột Fe và bột Au. Đáp án. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl dư. Fe và Mg sẽ phản ứng.Au không phản ứng. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ↑ Mg + 2HCl → MgCl 2 + H 2 ↑ Lọc tách thu được Au. Câu 4.Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp : Bột Cu , Al , Ag. Đáp án. Cho hỗn hợp phản ứng với dung dịch kiềm chỉ có Al tan do phản ứng. 2Al + 2NaOH + H 2 O → 2NaAlO 2 + 3H 2 Lọc tách Ag và Cu.Phần nước lọc thu được cho phản ứng với dung dịch HCl Vừa đủ sẽ sinh ra kết tủa keo trắng. 2NaAlO 2 + HCl + H 2 O → Al(OH) 3 ↓ + NaCl Lọc kết tủa rồi nung với H 2 trong điều kiện nung nóng ta sẽ thu được Al. Al(OH) 3 + H 2 0 t → Al + H 2 O Hỗn hợp Ag và Cu cho phản ứng với H 2 SO 4 rồi đun nóng chỉ có Cu phản ứng. Cu + 2H 2 SO 4 → CuSO 4 + SO 2 ↑ + 2H 2 O Lọc tách Ag .Phần nước lọc thu được cho phản ứng với dung dịch NaOHVừa đủ sẽ sinh ra kết tủa trắng xanh CuSO 4 + 2NaOH → Cu(OH) 2 ↓ + Na 2 SO 4 Lọc lấy kết tủa nung nóng ở nhiệt độ cao được CuO Cu(OH) 2 0 t c → CuO + H 2 O Nung nóng FeO rồi cho luồng khí H 2 đi qua được Fe CuO + H 2 0 t c → Cu + H 2 O Câu 5. Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp : Khí CO 2 và SO 2 . Đáp án. Cho hỗn hợp khí sục qua bình đựng nước vôi trong có dư.Khí bị CO 2 , SO 2 giữ lại. CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O SO 2 + Ca(OH) 2 → CaSO 3 ↓ + H 2 O Cho H 2 SO 3 vào hỗn hợp ở trên cho đến dư ta sẽ thu được khí CO 2 do phản ứng H 2 SO 3 + CaCO 3 → CaSO 3 ↓ + H 2 O + CO 2 ↑ Cho tiếp vào hỗn hợp ở trên một lượng dung dịch HCl ta sẽ thu được SO 2 2HCl + CaSO 3 → CaCl 2 + H 2 O + SO 2 ↑ Câu 6 . Có hỗn hợp gồm : Cu , Al 2 O 3 , Mg làm thế nào để tách đồng ra khỏi hỗn hợp. Đáp án. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl : Al 2 O 3 , Mg sẽ tham gia phản ứng. Al 2 O 3 + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 O Mg + 2HCl → MgCl 2 + H 2 ↑ Lọc tách thu được Cu. Câu 7) Hãy thực hiện phương pháp hóa học để : a) Tinh chế muối ăn có lẫn : Na 2 SO 4 , NaBr, MgCl 2 , CaCl 2 , CaSO 4 TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 8 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 b) Tinh chế NaOH có lẫn NaCl ( Biết S NaCl < S NaOH ). ( làm lạnh hoặc đun bay hơi bớt nước ) c) Tinh chế muối ăn có lẫn: CaCl 2 , MgCl 2 ,CaSO 4 , MgSO 4 , Na 2 SO 4 , Mg(HCO 3 ) 2 , Ca(HCO 3 ) 2 . d) Chuyển hóa hỗn hợp CO và CO 2 thành CO 2 ( và ngược lại ). Câu 8) Trong công nghiệp, khí NH 3 mới điều chế bị lẫn hơi nước. Để làm khô khí NH 3 người ta có thể dùng chất nào trong số các chất sau đây : H 2 SO 4 đặc , P 2 O 5 , Na , CaO, KOH rắn ? Giải thích? Hướng dẫn : chỉ có thể dùng CaO hoặc KOH rắn ( Na tác dụng với H 2 O sinh khí H 2 làm thay đổi thành phần chất khí → không chọn Na) Câu 9) Khí hiđroclorua HCl bị lẫn hơi nước, chọn chất nào để loại nước ra khỏi hiđroclorua : NaOH rắn, P 2 O 5 , CaCl 2 khan , H 2 SO 4 đặc. Câu 10) a, Các khí CO, CO 2 , HCl đều lẫn nước. Hãy chọn chất để làm khô mỗi khí trên : CaO, H 2 SO 4 đặc, KOH rắn , P 2 O 5 . Giải thích sự lựa chọn. b) Trong PTN điều chế Cl 2 từ MnO 2 và HCl đặc, nên khí Cl 2 thường lẫn khí HCl và hơi nước. Để thu được Cl 2 tinh khiết người ta dẫn hỗn hợp đi qua 2 bình mắc nối tiếp nhau, mỗi bình đựng một chất lỏng. Hãy xác định chất đựng trong mỗi bình. Giải thích bằng PTHH. Câu 11: Tách riêng vụn bạc ra khỏi hỗn hợp vụn bạc , vụn Magie , vụn nhôm. Đáp án. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl.Sắt và Magie sẽ tác dụng.Chất rắn không phản ứng là Bạc. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 Mg + 2HCl → MgCl 2 + H 2 Lọc dung dịch ta sẽ thu được Bạc. Câu 12 : Cho hỗn hợp khí gồm : CO 2 , C 2 H 2 , O 2 . Làm thế nào thu được oxi tinh khiết. Đáp án. Dẫn hỗn hợp khí lội qua dung dịch nước vôi trong , khí CO 2 Được giữ lại thể hiện qua phản ứng. CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O Tiếp tục dẫn hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch nước Brom thì khí C 2 H 2 bị giữ lại. C 2 H 2 + Br 2 → C 2 H 2 Br 2 Khí còn lại là oxi tinh khiết. IV. BÀI TẬP VỀ NHÀ. Câu 1: Tinh chế: a) O 2 có lẫn Cl 2 , CO 2 b) Cl 2 có lẫn O 2 , CO 2 , SO 2 c) AlCl 3 lẫn FeCl 3 và CuCl 2 d) CO 2 có lẫn khí HCl và hơi nước Câu 2: Một loại muối ăn có lẫn các tạp chất: Na 2 SO 4 , MgCl 2 , CaCl 2 , CaSO 4 . Hãy trình bày phương pháp hoá học để lấy NaCl tinh khiết. Viết PTPƯ. TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 9 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 Ngày soạn: 28/02/2012 Ngày giảng: 1,2,5/03/2012 Tiết: 7 - 15 CHUYÊN ĐỀ 2 NHẬN BIẾT CÁC CHẤT I.MỤC TIÊU 1)Kiến thức: : Học sinh nhận biết được các chất dựa vào tính chất vật lý và tính chất hóa học của chất. 2)Kỹ năng : Làm được các dạng bài tập nhận biết. TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 10 MÀO THỊ CHIẾN [...]... II.CHUẨN BỊ: - Giáo án + SGK + Tài liệu tham khảo III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1.Ổn định 2.Vào bài mới I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ: TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 25 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 - Phải nêu đầy đủ các hiện tượng xảy ra ( chất rắn bị tan, xuất hiện kết tủa, sủi bọt khí, sự đổi màu, mùi , toả nhiệt, cháy , nổ … ) Viết đầy đủ các phương trình hóa học để minh họa...GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 II.CHUẨN BỊ: - Giáo án + SGK + Tài liệu tham khảo III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TIẾT 7+8 A- KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1) Nguyên tắc: - Phải trích mỗi chất một ít để làm mẫu thử ( trừ trường hợp là chất khí ) - Phản ứng chọn để nhận biết các chất phải xảy ra nhanh và có dấu... ôxi hoá _ khử + Mg là chất khử (chất bị oxi hóa) + SO2 là chất ôxi hóa (còn gọi là chất bị khử) - Phản ứng của A với H2SO4 loãng: MgO + H2SO4 -> MgSO4 + H2O - Phản ứng của B cháy trong không khí: t0 S + O2 -> SO2 TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 30 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 Câu 9 : Nêu hiện tượng, viết phương trình phán ứng cho các thí nghiệm sau : a/ Nhúng đinh... chất còn lại, nhận ra ddHCl nhờ có kết tủa trắng Chất còn lại là NaNO3 TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 19 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3 ( HS có thể dùng Cu(OH)2 để thử, nhận ra HCl hoà tan được Cu(OH)2 ) Câu 9: Trong phòng thí nghiệm có 5 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng 5 dung dịch: Na2SO4; H2SO4; NaOH; BaCl2; MgCl2 Chỉ được dùng Phenolphtelein... hóa học của các chất , dấu hiệu phản ứng đặc trưng của các chất làm các bài tập liên quan II.CHUẨN BỊ: - Giáo án + SGK + Tài liệu tham khảo III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 33 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 1)Ổn định 2)Vào bài mới Câu 1: Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra khi cho Na lần lượt vào các dung dịch sau đây: a) dung... THCS PẮC MA 21 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 Bảng mô tả: Na2CO3 Na2CO3 BaCl2 H2SO4 HCl ↓ ↑ ↑ BaCl2 ↓ ↓ - H2SO4 ↑ ↓ HCl ↑ - - Nhận xét : Nhận ra Na2CO3 tham gia 1 pư tạo kết tủa, 2 pư tạo khí Nhận ra BaCl2 tham gia 2 pư tạo kết tủa Nhận ra H2SO4 tham gia 1 pư tạo kết tủa, 1 pư tạo khí Nhận ra HCl tham gia 1 pư tạo khí Các phương trình hóa học ( ½ số dấu hiệu ghi trong... hỗn hợp khí A1 0 2C + O2 t → 2CO (1) 0 2CO + O2t→ 2CO2 PTHH : (2) Hỗn hợp khí A1 gồm CO và CO2 - Cho A1 tác dụng với CuO PTHH : 0 CO + CuO t → Cu + CO2 (3) Khí A2 là CO2 Hỗn hợp A3 là Cu và có thể có CuO dư - Cho A2 tác dụng với dd Ca(OH)2 CO2 + Ca(OH)2 → Ca CO3 + H2O (4) CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 (5) TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 31 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC... THCS PẮC MA 20 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 - Kẻ bảng phản ứng , dựa vào dấu hiệu phản ứng để so sánh và kết luận Câu 1: Không dùng thuốc thử nào khác hãy phân biệt các dd đựng trong các lọ riêng biệt: NaHCO3, Na2CO3, BaCl2, Na3PO4, H2SO4 Đáp án : Đánh số thứ tự các lọ hoá chất Lấy mẫu thử vào các ống nghiệm đã được đánh số tương ứng Lần lượt nhỏ... Na2CO3, Na2SO3, Na2S, BaCl2 ( chỉ được dùng thêm quỳ tím ) TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 13 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 g) Các dung dịch : HCl, HNO 3, NaOH, AgNO3, NaNO3, HgCl2 ( được dùng thêm 1 kim loại ) Hướng dẫn: dùng kim loại Cu, nhận ra HNO3 có khí không màu hóa nâu trong không khí Nhận ra AgNO3 và HgCl2 vì pư tạo dung dịch màu xanh Dùng dung dịch muối Cu tạo... được dung dich B và khí C - Cho khí C qua hỗn hợp chứa CuO, MgO nung nóng thu được chất rắn D và khí E - Cho khí E lội qua dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa F và dung dịch G thêm dung dịch KOH vào G lại thấy có kết tủa F xuất hiện Đun nóng G cũng thấy kết tủa F TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 27 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 Cho 1/2 khí A còn lại qua xúc tác nóng thu . PTDTBT – THCS PẮC MA 10 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 II.CHUẨN BỊ: - Giáo án + SGK + Tài liệu tham khảo. III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TIẾT 7+8 A- KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1). Hãy trình bày phương pháp hoá học để lấy NaCl tinh khiết. Viết PTPƯ. TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 9 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 Ngày soạn: 28/02/2012 Ngày. pháp hóa học để : a) Tinh chế muối ăn có lẫn : Na 2 SO 4 , NaBr, MgCl 2 , CaCl 2 , CaSO 4 TRƯỜNG PTDTBT – THCS PẮC MA 8 MÀO THỊ CHIẾN GIÁO ÁN TỔNG HỢP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 9 b)

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • H H

Tài liệu liên quan