Giáo án bồi dưỡng HSG hóa học 9

40 8.5K 41

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2014, 13:56

GIÁO ÁN BD ĐỘI TUYỂN HSG HÓA HỌC 9 DỰ THI CẤP TỈNH (buổi 12)BUỔI 4: CHUYÊN ĐỀ: AXIT phản ứng với BAZƠI. Lý thuyết :1. Axít : là hợp chất trong đó có một hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit là chất có thể cung cấp H+ (tức ion hoá hoàn toàn trong nước tạo thành H3O+) Tuỳ theo độ mạnh yếu mà ta phân làm 3 nhóm axit: + Axit rất mạnh : H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, HClO3, HClO4 + Axit trung bình : H3PO4, H2SO3 + Axit yếu : HNO2, HF, CH3COOH + Axit rất yếu: H2CO3, HClO, H2SChú ý : HNO3, H2SO4(đ) ngoài tính axit nó còn có tính oxi hoá mạnh nên sẽ tác dụng với các chất khử mạnh tạo ra sản phẩm khử là : NH4NO3, N2, N2O ,NO, NO2 ; H2S, S, SO2 (trình bày rõ trong sách Cao Cự Giác ) Bài tập định tính Nguyễn Đình Hành GIÁO ÁN BD ĐỘI TUYỂN HSG HÓA HỌC 9 DỰ THI CẤP TỈNH (buổi 1-2) BUỔI 4: CHUYÊN ĐỀ: AXIT phản ứng với BAZƠ I. Lý thuyết : 1. Axít : là hợp chất trong đó có một hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit là chất có thể cung cấp H + (tức ion hoá hoàn toàn trong nước tạo thành H 3 O + ) Tuỳ theo độ mạnh yếu mà ta phân làm 3 nhóm axit: + Axit rất mạnh : H 2 SO 4 , HNO 3 , HCl, HBr, HI, HClO 3 , HClO 4 + Axit trung bình : H 3 PO 4 , H 2 SO 3 + Axit yếu : HNO 2 , HF, CH 3 COOH + Axit rất yếu: H 2 CO 3 , HClO, H 2 S Chú ý : HNO 3 , H 2 SO 4(đ) ngoài tính axit nó còn có tính oxi hoá mạnh nên sẽ tác dụng với các chất khử mạnh tạo ra sản phẩm khử là : NH 4 NO 3, N 2 , N 2 O ,NO, NO 2 ; H 2 S, S, SO 2 (trình bày rõ trong sách Cao Cự Giác ) 2. Bazơ: là hợp chất gồm một hay nhiều nhóm – OH liên kết với nguyên tử kim loại Có 2 loại bazơ : + Bazơ tan : Là những dung dịch bazơ kiềm như NaOH, KOH, LiOH, Ca(OH) 2 ,Ba(OH) 2 + Bazơ không tan : Mg(OH) 2 , Cu(OH) 2 3. Xét điều kiện và bản chất phản ứng : a. Điều kiện phản ứng : Axit tác dụng với bazơ thuộc loại phản ứng trung hoà, phản ứng luôn luôn xẩy ra với cặp axit và bazơ bất kì vì sản phẩm sinh ra nước là chất điện li yếu. b. Bản chất phản ứng : Xét thấy thực chất của phản ứng giữa axit và bazơ là : H + OH à H 2 O (1) Theo (1) thì cứ 1mol nguyên tử H kết hợp với 1 mol nguyên tử O thành phân tử H 2 O Vì vậy : n H = n OH II. Các dạng bài tập vận dụng và hướng dẫn giải: a. Dạng 1: 1 Axit tác dụng với 1 bazơ + Loại 1: axit một nấc ( HCl, HBr, HI, HNO 3 ) Câu 1: Trộn 50 ml dung dịch HNO 3 nồng độ xM với 150 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,2 M thu được dung dịch A. Cho một ít quỳ tím vào dung dịch A thấy có màu xanh . Thêm từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,1 M vào d/dịch A thấy quỳ trở lại thành màu tím Tính x ? + Loại 2: axit hai nấc ( H 2 SO 4 , H 2 S ) Câu 1: Trộn 120ml dd H 2 SO 4 với 40 ml dd NaOH. Dung dịch sau khi trộn chứa một muối axit và còn dư axit có nồng độ 0,1M. Mặt khác nếu trộn 60ml dd H 2 SO 4 với 80 ml dd NaOH này thì trong dd sau khi trộn còn dư NaOH với nồng độ 0,16M.Tìm nồng độ của hai dd ban đầu. Lời giải: Gọi x,y lần lượt là nồng độ ban đầu của H 2 SO 4 và NaOH Thí nghiệm 1: H 2 SO 4 + NaOH NaHSO 4 + H 2 O (1) 0,04y 0,04y Từ đề và (1) ta có: 0,12x-0,04y =0,1x0,16=0,016(*) Thí nghiệm 2: H 2 SO 4 + 2NaOH Na 2 SO 4 + H 2 O (2) 0,04x 0,08x Từ 2 và đề ta có: 0,06y - 0,08x =0,016 (**) Từ * và ** giải ra x = 0,4M; y = 0,8M. Câu 2: Tính nồng độ mol của dd H 2 SO 4 và dd NaOH biết: - 30 ml dd H 2 SO 4 được trung hoà hết bởi 20 ml dd NaOH và 10ml dd KOH 2M - 30 ml dd NaOH được trung hũa bởi 20ml dd H 2 SO 4 và 5 ml dd HCl 1M Câu 3: Có 2 dung dịch NaOH (B1; B2) và 1 dung dịch H 2 SO 4 (A). 1 Bài tập định tính Nguyễn Đình Hành Trộn B1 với B2 theo tỉ lệ thể tích 1: 1 thì được dung dịch X. Trung hoà 1 thể tích dung dịch X cần một thể tích dung dịch A. Trộn B1 với B2 theo tỉ lệ thể tích 2: 1 thì được dung dịch Y. Trung hoà 30ml dung dịch Y cần 32,5 ml dung dịch A. Tính tỉ lệ thể tích B1 và B2 phải trộn để sao cho khi trung hoà 70 ml dung dịch Z tạo ra cần 67,5 ml dung dịch A. + Loại 3: Axit ba nấc H 3 PO 4 ( Hoặc cho P 2 O 5 vào dd ) *Gv hướng dẫn giải bài tổng quát với kiềm I và II Dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với dd kiềm I (NaOH hoặc KOH) thực chất là axít H 3 PO 4 (do P 2 O 5 + H 2 O trong dd NaOH ) tác dụng với NaOH có thể xảy ra các phản ứng sau : H 3 PO 4 + NaOH à NaH 2 PO 4 + H 2 O (1) H 3 PO 4 + 2NaOH à Na 2 HPO 4 + 2H 2 O (2) H 3 PO 4 + 3NaOH à Na 3 PO 4 + 3H 2 O (3) VD1: Có dd chứa a mol H 3 PO 4 tác dụng với dd có chứa b mol NaOH thu được dd A ta có thể biện luận các chất theo tương quan giữa a và b như sau : 43 POnH nNaOH = k (Nhớ lấy tỷ lệ bazơ/axit) 1- Nếu 0 < k <1 chỉ xảy ra phản ứng (1) taọ ra NaH 2 PO 4 và H 3 PO 4 còn dư 2 - Nếu k = 1 phản ứng (1) vừa đủ tạo ra NaH 2 PO 4 3 - Nếu 1 < k <2 xảy ra cả phản ứng (1) và phản ứng (2) taọ ra NaH 2 PO 4 và Na 2 HPO 4 4 - Nếu k = 2 phản ứng (2) vừa đủ tạo ra Na 2 HPO 4 5 - Nếu Nếu 2 < k < 3 xảy ra cả phản ứng (2) và phản ứng (3) taọ ra Na 3 PO 4 và Na 2 HPO 4 6 - Nếu k = 3 phản ứng (3) vừa đủ tạo ra Na 3 PO 4 7 - Nếu k > 3 chỉ xảy ra phản ứng (3) tạo ra Na 3 PO 4 và NaOH còn dư. GV: Vẽ trục số : NaH 2 PO 4 Na 2 HPO 4 Na 2 HPO 4 Na 3 PO 4 Na 3 PO 4 H 3 PO 4 dư 1 NaH 2 PO 4 2 Na 2 HPO 4 3 NaOH dư Câu 1: Cho 14,2 g P 2 O 5 tác dụng với 150 g dd KOH 11,2% . Muối nào được tạo thành ? Khối lượng mỗi muối là bao nhiêu ? Giải : Muốn xác định được muối nào tạo thành thì học sinh phải xét tỉ lệ mol của các chất tham gia. Bài toán này có thể sẽ xảy ra các phản ứng sau : P 2 O 5 + 3H 2 O à 2H 3 PO 4 (1) H 3 PO 4 + KOH à KH 2 PO 4 + H 2 O (2) H 3 PO 4 + 2KOH à K 2 HPO 4 + 2H 2 O (3) H 3 PO 4 + 3KOH à K 3 PO 4 + 3H 2 O (4) Theo (1) nH 3 PO 4 = 2n P 2 O 5 = 0,1.2 =0,2 mol nKOH = 56.100 2,11.150 = 0,3 mol Tỉ lệ 43 POnH nKOH = a b = 2,0 3,0 =1,5 => 1 < a b < 2 Vậy xảy ra phản ứng (2) và (3) tạo ra hai muối là KH 2 PO 4 và K 2 HPO 4 Cách 1 : Nếu viết phương trình song song thì lập hệ phương trình toán học để tính Cụ thể : H 3 PO 4 + KOH à KH 2 PO 4 + H 2 O x mol x mol x mol H 3 PO 4 +2KOH à K 2 HPO 4 + 2H 2 O y mol 2y mol y mol 2 Bài tập định tính Nguyễn Đình Hành Ta có:    =+ =+ 3,02 2,0 yx yx giải ra ta được    = = 1,0 1, y ox Như vậy m KH 2 PO 4 = 0,1. 136 =13,6 g m K 2 HPO 4 = 0,1. 174 = 17,4 g Cách 2 : Hoặc nếu viết phương trình phản ứng nối tiếp như sau : H 3 PO 4 + KOH à KH 2 PO 4 + H 2 O n KH 2 PO 4 = nKOH = n H 3 PO 4 =0,2 (mol) ( tính theo H 3 PO 4 ) KOH dư : 0,3 - 0,2 = 0,1 mol Vì KOH dư nên : KOH + KH 2 PO 4 à K 2 HPO 4 + H 2 O nKH 2 PO 4 = n K 2 HPO 4 = nKOH dư = 0,1 mol Vậy nKH 2 PO 4 thu được sau cùng là : 0,2 - 0,1 = 0,1 mol nK 2 HPO 4 = 0,1 mol mKH 2 PO 4 = 0,1. 136 = 13,6g mK 2 HPO 4 = 0,1.174 = 17,4 g Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam Phôt pho thu được chất A , cho chất A tác dụng với 800 ml dd NaOH 0,6 M thì thu được muối gì ? Tính khối lượng của muối đó . Giải : n p = 31 2,6 = 0,2 mol Có thể xảy ra các phản ứng sau : 4P + 5O 2 à 2P 2 O 5 (1) P 2 O 5 + 3H 2 O à 2H 3 PO 4 (2) H 3 PO 4 + NaOH à NaH 2 PO 4 + H 2 O (3) H 3 PO 4 +2 NaOH à Na 2 HPO 4 +2 H 2 O (4) H 3 PO 4 + 3NaOH à Na 3 PO 4 +3 H 2 O (5) Theo phương trình (1) nP 2 O 5 = 2 1 n p = 0,1 mol Theo phương trình (2) n H 3 PO 4 = 2nP 2 O 5 = 0,1.2 = 0,2 mol n NaOH = 0,8.0,6 = 0,48 mol Tỉ lệ 43 POnH nNaOH = a b = 2,0 48,0 = 2,4 => 2< a b < 3 Xảy ra hai phản ứng (4) và (5) tạo ra hai muối Na 2 HPO 4 và Na 3 PO 4 .Khi xác định được muối tạo thành ở phản ứng (4) và (5) học sinh tiến hành giải theo hai cách như ví dụ 1 , các em có thể viết phương trình song song hoặc nối tiếp .Các phản ứng xảy ra : H 3 PO 4 + 2NaOH à Na 2 HPO 4 +2H 2 O xmol 2x mol xmol H 3 PO 4 + 3NaOH à Na 3 PO 4 + 3H 2 O ymol 3ymol ymol    =+ =+ 48,032 2,0 yx yx ⇔    = = 08,0 12,0 y x Vậy khối lượng muối Na 2 HPO 4 = 0,12.142 = 17,04 (g) mNa 3 PO 4 = 0,08.164 = 13,12 (g) Ở bài trên để giải nhanh ta chỉ cần nhận xét : Theo định luật BTNT thì : n H3PO4 = n P . Vậy chỉ cần xét tỷ lệ : nNaOH nP Đề vòng I (2013-2014) : Đốt cháy hoàn toàn 12,4 g P rồi cho sản phẩm cháy vào m g dung dịch NaOH 16%. Thu được muối Na 2 HPO 4 duy nhất. Tính m và khối C% dung dịch muối thu được. ( Học sinh không biết viết PTHH ntn ?) Giáo viên cho học sinh lên biện luận cho VD2 3 Bài tập định tính Nguyễn Đình Hành VD2: Có dd chứa a mol H 3 PO 4 tác dụng với dd có chứa b mol Ba(OH) 2 thu được dd A ta có thể biện luận các chất theo tương quan giữa a và b như sau : 2 3 4 ( )nBa OH nH PO = k (Nhớ lấy tỷ lệ bazơ/axit) Sẽ được : 0,5< k < 1 < k <1,5 GV: yêu cầu một học sinh lên vẽ trục số Câu 1: Thêm 10g dung dịch bão hoà Ba(OH) 2 độ tan 4,07g vào 0,5 ml dung dịch H 3 PO 4 6M. Tính khối lượng các hợp chất của muối bari được tạo thành n Ba(H 2 PO 4 ) 2 = 0,0008 mol n BaHPO 4 = 0,0014 mol Ghi nhớ : - Nếu đề bài cho phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Thì để giải nhanh các em có thể dựa vào nguyên tắc BTNT với P để lập tỷ lệ của P hoặc P 2 O 5 mà không cần phải viết PTHH - Khi gặp bài toán H 3 PO 4 tác dụng với dung dịch kiềm II thì tỷ lệ xét K sẽ khác. b. Dạng 2: Hỗn hợp axit tác dụng với hỗn hợp bazơ * Gv hướng dẫn phương pháp giải nhanh Câu 1: Có 2 dd HCl nồng độ khác nhau, được kí hiệu (A), (B) và dd NaOH nồng độ không đổi. - Trộn (A) và (B) theo tỉ lệ thể tích 3/1 được dd (C). Trung hòa 10 ml dd (C) cần 7,5ml dd NaOH. - Trộn (A) bà (B) theo tỉ lệ thể tích 1/3 được dd (D). Trung hòa 10ml dd (D) cần 10,5ml dd NaOH. Hãy tìm tỉ lệ thể tích (A) và (B) cần trộn, để sau khi trộn, thể tích dd NaOH cần trung hòa bằng thể tích dd sau khi trộn? Lời giải: PTHH: HCl + NaOH à NaCl + H 2 O (1) Gọi a,b lần lượt là nồng độ của dung dịch A và B C là nồng độ của dung dịch NaOH Lần 1: 7,5a + 2,5b = 7,5c Lần 2: 2,5a + 7,5b = 10,5c Giải ra ta được : a= 0,6c , b=1,2c Theo (1) nNaOH = nHCl Mà V NaOH = V HCl => CM HCl sau trộn = CM NaOH = c . 1 2 1 2 aV bV c V V + = + Thay a và b ở trên vào ta có V 1 /V 2 = 2 Câu 2: Tính nồng độ ban đầu của dung dịch H 2 SO 4 và dung dịch NaOH biết rằng: - Nếu đổ 3 lít dung dịch NaOH vào 2 lít dung dịch H 2 SO 4 thì sau khi phản ứng dung dịch có tính kiềm với nồng độ 0,1 M. - Nếu đổ 2 lít dung dịch NaOH vào 3 lít dung dịch H 2 SO 4 thì sau phản ứng dung dịch có tính axit với nồng độ 0,2M. Lời giải: Gọi C M1 ,C M2 lần lượt là nồng độ mol của NaOH và H 2 SO 4 Theo TN1: nNaOH = 3C M1 , nH 2 SO 4 = 2C M2 PTHH: 2NaOH + H 2 SO 4 à Na 2 SO 4 + 2H 2 O Theo bài ra : NaOH dư hay NaOH phản ứng tính theo axit Ta có : 3C M1 – 0,5 = 2C M2 .2 (*) Theo TN2: nNaOH = 2C M1 , nH 2 SO 4 = 3C M2 PTHH: 2NaOH + H 2 SO 4 à Na 2 SO 4 + 2H 2 O Theo bài ra : H 2 SO 4 dư hay H 2 SO 4 phản ứng tính theo bazơ Ta có : 3C M2 – 1 = C M1 (**) Từ (*) và (**) ta cĩ hệ PT: 3C M1 – 0,5 = 2C M2 .2 => C M1 = 1,1 , C M2 = 0,7 4 2 1 1 2 C C m m C C − ⇒ = − 2 1 1 2 C C V V C C − ⇒ = − 2 1 1 2 D D V V D D − ⇒ = − Bài tập định tính Nguyễn Đình Hành 3C M2 – 1 = C M1 Câu 3: Dung dịch X chứa hỗn hợp KOH và Ba(OH) 2 có nồng độ lần lượt là 0,2M và 0,1M. Dung dịch Y chứa hỗn hợp H 2 SO 4 và HCl có nồng độ lần lượt là 0,25M và 0,75 M. a. Tính thể tích dung dịch vừa đủ để trung hòa 40 ml dd Y và khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng. b. Dùng V ml dd Y để hòa tan vừa đủ m gam CuO, làm tạo thành dd Z.Cho 12 gam bột Mg vào Z sau phản ứng kết thúc lọc được 12,8 gam chất rắn.Tính m ? Câu 4: A là dd HCl, B là dd Ba(OH) 2 . Trộn 50 ml dd a với 50ml dd B được ddC.Thêm ít quỳ tím vào dd C thấy màu đỏ.Thêm từ từ dd NaOH 0,1M vào C cho tới khi quỳ trở lại màu tím, thấy tốn hết 50 ml NaOH. Trộn 50 ml dd A với 150 ml dd B được dd D.Thêm quỳ tím vào dd D thấy màu xanh, thêm từ từ dd HNO 3 0,1M vào dd D cho tới khi quỳ trở lại màu tím thấy tốn hết 350 ml dd HNO 3 . Tính nồng độ của ddA, ddB. Câu 5: A là dung dịch NaOH 1M , B là dung dịch H 2 SO 4 0,5M. Trộn V 1 lít A với V 2 lít B được V lít C. Tiến hành hai thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Lấy V lít d 2 C tác dụng với 450 ml Al 2 (SO 4 ) 3 0,2M thu được kết tủa E . Nung E đến khối lượng không đổi được 6,12(g) chất rắn Thí nghiệm 2: Cũng lấy V lít d 2 C tác dụng với d 2 BaCl 2 dư thu được 34,95(g) kết tủa. Hãy tìm V 1 và V 2 c. Dạng 3: Pha trộn dung dịch axit, bazơ và công thức đường chéo 1) Sử dụng quy tắc đường chéo: @Trộn m 1 gam dung dịch có nồng độ C 1 % với m 2 gam dung dịch có nồng độ C 2 %, dung dịch thu được có nồng độ C% là: 1 m gam dung dịch 1 C 2 C C − 2 m gam dung dịch 2 C 1 C C − @ Trộn V 1 ml dung dịch có nồng độ C 1 mol/l với V 2 ml dung dịch có nồng độ C 2 mol/l thì thu được dung dịch có nồng độ C (mol/l), với V dd = V 1 + V 2 . 1 V ml dung dịch 1 C 2 C C − C 2 V ml dung dịch 2 C 1 C C − @ Trộn V 1 ml dung dịch có khối lượng riêng D 1 với V 2 ml dung dịch có khối lượng riêng D 2 , thu được dung dịch có khối lượng riêng D. 1 V ml dung dịch 1 D 2 D D − D 2 V ml dung dịch 2 D 1 D D− C©u 1: A là dung dịch H 2 SO 4 0,2M; B là dung dịch H 2 SO 4 0,5M. a. Phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích như thế nào để được dung dịch H 2 SO 4 0,3M. b. Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích V A : V B = 2 : 3 được dung dịch C. Xác định nồng độ mol của dung dịch C. HDG: a. áp dụng sơ đồ đường chéo cho 2 dung dịch A và B ta có: A B 0,5 - 0,3 V 2 = = V 0,2 - 0,3 1 . Vậy cần trộn 2 thể tích dung dịch A với 1 thể tích dung dịch B để được dung dịch có nồng độ 0,3M. b. áp dụng phương trình pha trộn dung dịch ta có: 5 C Bài tập định tính Nguyễn Đình Hành A B V 2 C - 0,2 = = V 3 0,5 - C ⇒ C = 0,32M C©u 2: Có hai dung dịch : Dung dịch A chứa H 2 SO 4 85% và dung dịch B chứa HNO 3 chưa biết nồng độ. Hỏi phải trộn hai dd theo tỉ lệ là bao nhiêu để được dd mới, trong đó H 2 SO 4 có nồng độ 60% và HNO 3 có nồng độ là 20%. Tính nồng độ phần trăm của HNO 3 ban đầu. ĐS: tỉ lệ 12/5, C% HNO 3 = 68% Giải: Gọi m 1 , m 2 là khối lượng dd H 2 SO 4 và HNO 3 ban đầu. Khi cho HNO 3 vào H 2 SO 4 thì coi HNO 3 là dd H 2 SO 4 có nồng độ 0%. Ta có 1 2 60 0 60 12 (*) 2 1 85 60 25 5 m C C m C C − − = = = = − − Cho H 2 SO 4 vào HNO 3 thì coi H 2 SO 4 là dd HNO 3 có nồng độ 0%. Ta có 1 2 20 2 20 2 12 2 68 2 1 0 20 20 5 m C C C C C m C C − − − = = = = ⇒ = − − − % Câu 3 Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A) a/ (0,5đ). Cần phải trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu g dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 8% ? b/ (0,5đ). Cần hoà tan bao nhiêu g NaOH vào dung dịch A để có dung dịch NaOH 8% ? c/ (1,0đ). Làm bay hơi dung dịch A, người ta cũng được dung dịch NaOH 8%. Tính khối lượng nước đã bay hơi ? Câu 4: Trộn V 1 lit dung dịch A chứa 9,125g HCl với V 2 lit dung dịch B chứa 5,475 g HCl, ta thu được 2 lit dung dịch C. Tính nồng dộ mol của dung dịch A, B, C biết V 1 + V 2 = 2 lit , và hiệu số giữa nồng độ mol dung dich A và B là 0,4 mol/l. HD: Giải hệ PT với V1 và V2 sau đó áp dụng quy tắc đường chéo tìm ra C M của dung dịch C d. Dạng 4: Axit tác dụng với muối ( học ở phần muối - Thầy Tài Đức ) g. Dạng 5: Axit tác dụng với kim loại ( học ở phần kim loại - Thầy Tài Đức ) Giáo viên có thể chỉnh sửa cho phù hợp với học sinh mình. 6 Bài tập định tính Nguyễn Đình Hành BÀI TẬP VỀ NHÀ Câu 1: Có 200 ml dd HCl 0,2 M. a. Để trung hoà dd axit này cần bao nhiêu ml dd NaOH 0,1 M ? Tính nồng độ mol của muối sinh ra? b. Trung hoà dd axit trên bằng dd Ca(OH) 2 5%. Tính khối lượng dd Ca(OH) 2 cần dùng và nồng độ % của muối thu được sau phản ứng (giả sử khối lượng riêng của dd HCl là 1g/ml) Câu 2: Để trung hoà dd có chứa 189 gam HNO 3 , lần thứ nhất người ta dùng dd có chứa 112 gam KOH, lần thứ 2 người ta dùng thêm dd Ba(OH) 2 có nồng độ 25%. a) Viết PTHH các phản ứng xảy ra. b) Tính khối lượng dd Ba(OH) 2 phải dùng? Câu 3: Cho dd có chứa 10 gam NaOH tác dụng với dd có chứa 10 gam HNO 3 . c) Dung dịch sau phản ứng có tính kiềm, axit, hay trung tính? d) Tính khối lượng các chất có trong dd thu được sau phản ứng? Câu 4: Trộn lẫn dd A chứa NaOH và dd B chứa Ba(OH) 2 chứa biết nồng độ, theo tỉ lệ thể tich 1:1 thu được dd C. Lấy 100ml dd c trung hòa bằng H 2 SO 4 2M thì vừa hết 14ml và thu được 2,33g kết tủa. a. Xác định nồng độ mol của A,B b. Cần thêm bao nhiêu ml dd B vào 10 ml; dd A cho trên để trung hòa vừa đủ 7,6 ml dd HCl 2M. Câu 5: Dùng dd NaOH 40% để trung hoà 200 ml dd H 3 PO 4 0,5 M. Tính thể tích dd NaOH cần dùng, biết khối lương riêng của bazơ này là 1,2 g/ml. Câu 6: Cho 19,6 gam H 3 PO 4 tác dụng với 200 gam dd KOH 8,4%. Những loại muối nào được tạo thành sau phản ứng ? Tính khối lượng mỗi muối ? Xác định nồng độ % của mỗi muối có trong dd sau phản ứng. Câu 7: Cho một hỗn hợp chứa 2 axit H 2 SO 4 1M và HCl 1,5M có thể tích 300 ml. Hỏi cần dùng bao nhiêu V dd NaOH 2M để trung hoà hỗn hợp 2 axit trên? Biết rằng số mol của HCl trong hỗn hợp gấp 3 lần số mol của H 2 SO 4 . Câu 8: Cho 1 hỗn hợp gồm 2 dd bazơ NaOH 2M và Ca(OH) 2 1,5M có thể tích 420 ml, biết rằng tỉ lệ khối lượng chất tan của hai chất trong hỗn hợp là m(NaOH) : m(Ca(OH) 2 ) = 20 : 37. a) Tính V dd axit H 2 SO 4 2,5M cần để trung hoà hỗn hợp bazơ trên? b) Tính V mỗi bazơ có trong hỗn hợp ban đầu. Câu 9: Dung dịch A là dd H 2 SO 4 . Dung dịch B là dd NaOH. Trộn A và B theo tỉ số V A :V B = 3: 2 thì được dd X có chứa A dư. Trung hoà 1 lit dd X cần 40 g dd KOH 28%. Trộn A và B theo tỉ số V A :V B = 2:3 thì được dd Y có chứa B dư. Trung hoà 1 lit dd Y cần 29,2 g dd HCl 25%. Tính nồng độ mol của A và B. Câu 10: Có 2 dd KHSO 4 và K 2 CO 3 người ta thực hiện 3 TN sau (đổ từ từ và khuấy đều) TN1: Cho 100g dd KHSO 4 vào 100g dd K 2 CO 3 thu đc 197,8g dung dịch. TN2: Cho 100g dd K 2 CO3 vào 100g dd KHSO 4 thu đc 196,7 dd TN3: Cho 50g dung dịch KHSO 4 vào 100g dd K 2 CO 3 thu được 150 gam dung dịch Xác định C% của dd KHSO 4 và K 2 CO 3 ở trên Câu 11: Có V 1 lít dd HCl chứa 9,125 gam chất tan(ddA). Có V 2 lit dd HCl chứa 5,475 gam chất tan (ddB). Trộn V 1 lít dd A với V 2 lit dd B được dd C có V= 2 lít. a. Tính C M của C b. Tính C M của A,B biết C M(A) - C M(B) = 0,4. Câu 12: Có 2 dung dịch HCl nồng độ 0,5M và 3M. Tính thể tích dung dịch cần phải lấy để pha được 100ml dung dịch HCl nồng độ 2,5M. ================================================================= 7 Bài tập định tính Nguyễn Đình Hành Chủ đề 1: XÉT CẶP CHẤT TỒN TẠI HOẶC KHÔNG TỒN TẠI TRONG CÙNG MỘT HỖN HỢP I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Một cặp chất chỉ tồn tại trong cùng một hỗn hợp nếu chúng không tác dụng hoá học lẫn nhau ( mỗi chất vẫn giữ nguyên là chất ban đầu ). - Trong cùng một dung dịch : các chất cùng tồn tại khi chúng không mang các phần tử đối kháng ( tức là không tạo khí, kết tủa , chất không bền … ). Ví dụ 1: Cặp chất CaCl 2 và Na 2 CO 3 không cùng tồn tại vì xảy ra phản ứng CaCl 2 + Na 2 CO 3 → CaCO 3 ↓ + H 2 O Ví dụ 2: Cặp CaCl 2 và NaNO 3 đồng thời tồn tại vì không xảy ra phản ứng: CaCl 2 + NaNO 3 → ¬  Ca(NO 3 ) 2 + NaCl. Ví dụ 3: Cặp chất khí H 2 và O 2 tồn tại trong một hỗn hợp ở nhiệt độ thường nhưng không tồn tại ở nhiệt độ cao. Vì : 2H 2 + O 2 0 t → 2H 2 O ( mất) ( mất) * Chú ý một số phản ứng khó: 1) Phản ứng chuyển đổi hóa trị của muối Fe. Muối Fe(II) Cl ,Br 2 2 Fe,Cu + → ¬  muối Fe(III) Ví dụ : 2FeCl 2 + Cl 2 → 2FeCl 3 6FeSO 4 + 3Cl 2 → 2FeCl 3 + 2Fe 2 (SO 4 ) 3 2FeCl 3 + Fe → 3FeCl 2 Fe 2 (SO 4 ) 3 + Fe → 3FeSO 4 2) Nâng hóa trị của nguyên tố trong oxit, hoặc bazơ: Oxit ( HT thấp ) + O 2 → oxit ( HT cao ) Ví dụ: 2SO 2 + O 2 0 t ,xt → 2SO 3 2FeO + ½ O 2 0 t → Fe 2 O 3 2Fe(OH) 2 + ½ O 2 + H 2 O → 2Fe(OH) 3 ( nâu đỏ ) 3) Chuyển đổi muối trung hòa và muối axit: Muối trung hòa 2 oxitaxit + H O d.d Bazo → ¬  muối axit Ví dụ : Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O → 2NaHCO 3 NaHCO 3 + NaOH → Na 2 CO 3 + H 2 O ( NaHCO 3 thể hiện tính axit ) 4) Khả năng nâng hóa trị của F 2 , Cl 2 , Br 2 SO 2 + 2H 2 O + Br 2 → H 2 SO 4 + 2HBr ( làm mất màu dung dịch brom ) Na 2 SO 3 + Cl 2 + H 2 O → Na 2 SO 4 + 2HCl II- BÀI TẬP ÁP DỤNG VÀ NÂNG CAO 1) Cặp chất nào tồn tại hoặc không tồn tại trong cùng một dung dịch ? giải thích ? a) Na 2 CO 3 và HCl ; c) AgNO 3 và NaCl ; e) CuSO 4 và NaOH b) NaOH và BaCl 2 ; d) CuSO 4 và MgCl 2 ; g) NH 4 NO 3 và Ca(OH) 2 2) Hỗn hợp nào sau đây không tồn tại khi cho vào nước: a) Ba , Al ; b) Fe , Al ; c) ZnO và Na 2 O ; d) NaOH , NaHCO 3 e) NaHSO 4 , CaCO 3 ; g) NaOH, CuO ; h) MgCO 3 , BaCl 2 3) Có thể tồn tại đồng thời hỗn hợp gồm các chất sau đây được không ? vì sao ? a) Na 2 CO 3 (r) , Ca(OH) 2 (r), NaCl(r), Ca(HSO 4 ) 2 (r) ; b) SO 2 (k) , H 2 S(k) , Cl 2 (k) c) NaHSO 4 (dd), KOH(dd), Na 2 SO 4 (dd) ; d) (NH 4 ) 2 CO 3 (dd), NaHSO 4 (dd) 8 Bài tập định tính Nguyễn Đình Hành Hướng dẫn : a) Tồn tại đồng thời vì các chất rắn không phản ứng với nhau. b) Không tồn tại vì xảy ra các phản ứng hóa học sau đây: SO 2 + 2H 2 S → 3S + 2H 2 O SO 2 + Cl 2 → SO 2 Cl 2 ( Cl 2 nâng S lên mức hóa trị VI ) H 2 S + Cl 2 → 2HCl + S H 2 O + Cl 2 → HCl + HClO SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 c) Không tồn tại vì xảy ra phản ứng: 2NaHSO 4 + 2KOH → Na 2 SO 4 + K 2 SO 4 + 2H 2 O. (Hoặc : NaHSO 4 + KOH → KNaSO 4 + H 2 O ) d) không tồn tại vì xảy ra phản ứng: 2NaHSO 4 + (NH 4 ) 2 CO 3 → Na 2 SO 4 + (NH 4 ) 2 SO 4 + CO 2 ↑ + H 2 O 4) Một hỗn hợp có thể tồn tại hoặc không tồn tại ở những điều kiện khác nhau. Hãy cho biết các cặp chất khí sau đây có thể tồn tại điều kiện nào ? a) H 2 và O 2 , b) O 2 và Cl 2 ; c) H 2 và Cl 2 ; d) SO 2 và O 2 e) N 2 và O 2 ; g) HBr và Cl 2 ; h) CO 2 và HCl; i) NH 3 và Cl 2 Hướng dẫn: a) Tồn tại ở nhiệt độ thấp. b) Tồn tại ở bất kỳ điều kiện nào. c) Tồn tại ở nhiệt độ thấp và không có ánh sáng. d) Tồn tại ở nhiệt độ thấp và không có xúc tác. e) Tồn tại ở nhiệt độ thấp. g) Không tồn tại vì xảy ra phản ứng hóa học: Cl 2 + 2HBr → 2HCl + Br 2 h) Tồn tại trong mọi điều kiện. i) Không tồn tại vì xảy ra phản ứng hóa học: 3Cl 2 + 2NH 3 → 6HCl + N 2 5) Có thể tồn tại đồng thời trong dung dịch các cặp chất sau đây không ? Giải thích? a) CaCl 2 và Na 2 CO 3 ; b) HCl và NaHCO 3 ; c) NaHCO 3 và Ca(OH) 2 d) NaOH và NH 4 Cl ; e) Na 2 SO 4 và KCl ; g) (NH 4 ) 2 CO 3 và HNO 3 6) Khi trộn dung dịch Na 2 CO 3 và dung dịch FeCl 3 vào cốc thủy tinh thì thấy xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ và giải phóng khí không màu, làm đục nước vôi. Nếu lấy kết tủa đem nung nóng hoàn toàn thì thu được chất rắn màu nâu đỏ và không sinh ra khí nói trên. Hãy viết PTHH để giải thích. Hướng dẫn: 3Na 2 CO 3 + 2FeCl 3 → Fe 2 (CO 3 ) 3 + 6NaCl Fe 2 (CO 3 ) 3 bị nước phân tích ( phản ứng ngược của phản ứng trung hòa): Fe 2 (CO 3 ) 3 + 3H 2 O → 2Fe(OH) 3 ↓ + 3CO 2 ↑ ( đã giản ước H 2 O ở vế phải ) Tổng hợp 2 phản ứng trên ta có: 3Na 2 CO 3 + 2FeCl 3 + 3H 2 O → 2Fe(OH) 3 ↓ + 3CO 2 ↑ + 6NaCl 2Fe(OH) 3 0 t → Fe 2 O 3 + 3H 2 O 7) Các cặp chất nào không cùng tồn tại trong một dung dịch: a) Fe và ddFeCl 3 ; b) Cu và dd FeCl 2 ; c) Zn và AgCl d) CaO và dd FeCl 3 ; e) SiO 2 và dd NaOH ; e) CuS và dd HCl 8) Có hiện tượng gì xảy ra khi cho Cu vào mỗi dung dịch sau đây: a) dung dịch loãng: NaNO 3 + HCl ; b) dung dịch CuCl 2 ; c) dung dịch Fe 2 (SO 4 ) 3 d) dung dịch HCl có O 2 hòa tan ; e) dung dịch HNO 3 loãng ; g) dung dịch NaHSO 4 . Hướng dẫn: NaNO 3 + HCl → ¬  NaCl + HNO 3 (nếu không có Cu) (1) 9 Bài tập định tính Nguyễn Đình Hành Khi có mặt Cu thì lượng HNO 3 bị pư: 3Cu + 8HNO 3 → 3Cu(NO 3 ) 2 + 4H 2 O + 2NO ↑ (2) Tổng hợp (1) và (2) ta có: 8NaNO 3 + 8HCl + 3Cu → 8NaCl + 3Cu(NO 3 ) 2 + 4H 2 O + 2NO ↑ ( không màu) NO + ½ O 2 → NO 2 ( hóa nâu trong không khí ) 9) Chất bột A là Na 2 CO 3 , chất bột B là NaHCO 3 , có phản ứng hóa học gì xảy ra khi: a) Nung nóng mỗi chất A và B b) Hòa tan A và B bằng H 2 SO 4 loãng c) Cho CO 2 lội qua dung dịch A và dung dịch B d) Cho A và B tác dụng với dung dịch KOH. 10) Không đồng thời tồn tại hỗn hợp nào sau đây ở điều kiện thường ? giải thích ? a) Cu(NO 3 ) (r) và NaOH(r) ; d) SiO 2 (r) , Na 2 O(r), H 2 O (l) b) BaCl 2 (r) và Na 2 CO 3 (dd) ; e) AgNO 3 (dd) và H 3 PO 4 (dd) c) SiO 2 (r) và Na 2 O(r) ; g) MgCO 3 (r) và H 2 SO 4 (dd) 11) Có 3 dung dịch : FeCl 2 ( A) ; brom ( B) ; và NaOH ( C) Có hiện tượng gì xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm sau đây: a) Cho (B) vào (C). b) Cho (A) vào (C) rồi để ngoài không khí. c) Cho (B) vào (A) rồi đổ tiếp (C) vào. Hướng dẫn : a) Dung dịch Brom từ màu da cam chuyển thành không màu: Br 2 + NaOH → NaBrO + NaBr + H 2 O b) Xuất hiện kết tủa trắng xanh và từ từ hóa nâu đỏ trong dung dịch: FeCl 2 + 2NaOH → Fe(OH) 2 ↓ ( trắng xanh) + 2NaCl 2Fe(OH) 2 + ½ O 2 + H 2 O → 2Fe(OH) 3 ( nâu đỏ) c) Ban đầu mất màu da cam của dung dịch Brom, sau đó xuất hiện kết tủa nâu đỏ. 6FeCl 2 + 3Br 2 → 2FeCl 3 + FeBr 3 FeCl 3 + 3NaOH → Fe(OH) 3 ↓ + 3NaCl FeBr 3 + 3NaOH → Fe(OH) 3 ↓ + 3NaBr 12) Mỗi hỗn hợp sau đây có thể tồn tại được hay không ? Nếu có thì cho biết điều kiện, nếu không thì cho biết rõ nguyên nhân? a) CH 4 và O 2 ; b) SiO 2 và H 2 O ; c) Al và Fe 2 O 3 ; d) SiO 2 và NaOH ; e) CO và hơi H 2 O. Hướng dẫn : SiO 2 chỉ thể hiện tính oxit axit ở nhiệt độ cao. 13) Những cặp chất nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong một hỗn hợp ở nhiệt độ thường: a) HCl (k) và H 2 S (k) ; b) H 2 S (k) và Cl 2 (k) ; c) SO 2 (k) và O 2 (k) ; d) SO 2 (k) và CO 2(k) e) H 2 SO 4 (đặc) và NaCl (r) ; g) H 2 SO 3 (dd) và Na 2 CO 3 (r) ; h) SO 2 (k) và O 3 (k) Hướng dẫn : b) Không tồn tại vì xảy ra phản ứng : Cl 2 + H 2 S → S ↓ + 2HCl ( thể khí ) Nếu trong dung dịch thì : 4Cl 2 + H 2 S + 4H 2 O → H 2 SO 4 + 8HCl e) Không tồn tại vì xảy ra phản ứng : NaCl (r) + H 2 SO 4 (đặc) → NaHSO 4 + HCl ↑ g) Không tồn tại vì H 2 SO 3 mạnh hơn H 2 CO 3 nên có phản ứng xảy ra: H 2 SO 3 + Na 2 CO 3 → Na 2 SO 3 + H 2 O + CO 2 ↑ h) Không tồn tại vì có phản ứng: SO 2 + O 3 → SO 3 + O 2 ( ozon có tính oxi hóa cao ) 14) Cho các chất : Na 2 CO 3 , dd NaOH, dd H 2 SO 4 , MgCO 3 , MgCl 2 , dd NH 3 , CuS, (NH 4 ) 2 CO 3 , Fe 3 O 4 , Al(OH) 3 , dd NaAlO 2 , dd (NH 4 ) 2 SO 4 . Viết các PTHH xảy ra nếu cho các chất tác dụng lẫn nhau theo đôi một. 10 [...]... nguồn : “Câu hỏi giáo khoa Hóa vơ cơ” - Nguyễn Hiền Hồng , tr.116 -NXB trẻ: 199 9 ) Bài tập định tính Nguyễn Đình Hành 26 a) Hỗn hợp khí : CO2, SO2, H2, O2 b) Hỗn hợp khí : CO, CO2, SO2, SO3, H2 c) Dung dịch lỗng chứa hỗn hợp: HCl, H2SO4 , HNO3 d) Dung dịch hỗn hợp : Cu(NO3)2, AlCl3, BaCl2 e) Hỗn hợp bột gồm: Al, Zn, Fe, Cu 11) Nhận biết bằng phương pháp hóa học ( nguồn “Câu hỏi giáo khoa Hóa vơ cơ” - Nguyễn... Fe(OH)3 và Fe(OH)2 3) Từ CuCl2, dung dịch NaOH, CO2 Viết phương trình hóa học điều chế CaO, CaCO3 4) Từ các dung dịch : CuSO4, NaOH , HCl, AgNO3 có thể điều chế được những muối nào ? những oxit bazơ nào ? Viết các phương trình hóa học để minh họa 5) a) Từ các chất : Al, O 2, H2O, CuSO4(r), Fe, ddHCl Hãy viết các phương trình hóa học điều chế: Cu, Al2(SO4)3, AlCl3, FeCl2 ( Tất cả các chất ngun liệu... dung dịch B và khí NO 2 duy nhất Biết thể tích khí NO2 sinh ra gấp 9 lần thể tích khí NO sinh ra ( cùng nhiệt độ, áp suất) a) Viết các phương trình hóa học b) Xác định cơng thức hóa học của oxit sắt Hướng dẫn : Đối với pư (1) : xFe : tăng (3x – 2y ) ( là phần HT tăng của x ng.tử Fe ) N: giảm 3 0 III 2y 3x − 2y Chú ý: = Fe  Fe (NO3 )3 hóa trị Fe tăng thêm : 3 – → x x 3FexOy + (12x -2y )HNO3  3xFe(NO3)3... y 2 ⇒ t = (x+ y 4 ) 2) Phương pháp thăng bằng hóa trị: Phương pháp này có hiệu quả khi gặp các pư của kim loại, một số phi kim tác dụng với axit HNO3 và H2SO4 đặc ( khơng giải phóng H2) B1: Xác định ngun tố tăng và ngun tố giảm hóa trị ( quy ước: hóa trị trong đơn chất là 0 ) B2: Thăng bằng tăng giảm: Lấy số hóa trị giảm làm hệ số ngun tố tăng, lấy số hóa trị tăng làm hệ số ngun tố giảm B3: Cộng thêm... 1 pư tạo kết tủa, 1 pư tạo khí Nhận ra HCl tham gia 1 pư tạo khí Các phương trình hóa học ( ½ số dấu hiệu ghi trong bảng , viết một bên của đường chéo sẫm ) Na2CO3 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NaCl Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2 ↑ Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 ↑ H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl 5) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất sau đây đựng trong các lọ khơng nhãn: a) Các khí : CO2,... các PTHH ⇒ cách 1 ít tiêu tốn H2SO4 hơn và khơng thốt SO2 ( độc ) 17) Bằng các phản ứng hóa học hãy điều chế : Na từ Na 2SO4 ; Mg từ MgCO3, Cu từ CuS ( các chất trung gian tự chọn ) 18) Từ quặng bơxit (Al2O3 nH2O , có lẫn Fe2O3 và SiO2) và các chất : dd NaCl, CO2, hãy nêu phương pháp điều chế Al Viết phương trình hóa học xảy ra Hướng dẫn : -Từ dung dịch NaCl điện phân để có NaOH - Hòa tan quặng vào NaOH... khí bay ra Hãy chọn 3 chất tương ứng với A,B,C và viết các phương trình hóa học xảy ra Chủ đề 6: GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ: - Phải nêu đầy đủ các hiện tượng xảy ra ( chất rắn bị tan, xuất hiện kết tủa, sủi bọt khí, sự đổi màu, mùi , toả nhiệt, cháy , nổ … ) Viết đầy đủ các phương trình hóa học để minh họa - Các hiện tượng và các PTHH phải được sắp xếp theo trình... và để ngồi ánh sáng d) Cho HCl đặc tác dụng với KMnO4, sau đó cho AgNO3 vào dung dịch thu được e) Sục khí CO2 đi chậm vào dung dịch NaAlO2 7) Khi trộn dung dịch AgNO3 với dung dịch H3PO4 thì khơng thấy kết tủa xuất hiện Nếu thêm dung dịch NaOH thì có kết tủa màu vàng, nếu thêm tiếp dung dịch HCl thì kết tủa màu vàng chuyển thành kết tủa màu trắng Giải thích các hiện tượng bằng phản ứng hóa học 8) Tìm... dụng PbO2 hoặc KMnO4 tạo khí màu vàng lục ( Cl2) ⇒ B là HCl A + HCl → Cl2 ⇒ A có tính oxi hóa ( ví dụ : MnO2, K2Cr2O7 ) Chất C + D → Cl2 vậy C là muối clorua ( như NaCl) ; D là F2 ( có thể chọn cặp khác ) Các phương trình hóa học khó: F2 + 2NaCl(r) → 2NaF + Cl2 ↑ ( F2 chỉ đẩy các phi kim khác ra khỏi muối khơ ) 9) A,B,C là các hợp chất vơ cơ của cùng một kim loại, khi đốt nóng bằng lửa đèn khí thì cho... Có một lọ hóa chất đang sử dụng dở và để lâu ngày trong PTN mà qn đậy nút, nên trên nhãn lọ bị mờ chỉ còn lại đúng một ký hiệu căn bản là: “ Na ” Biết rằng hợp chất trong lọ là một trong các loại chất sau đây : hiđro cacbonat, hiđroxit , hiđrosunfat hoặc photphat (Na3PO4) Một học sinh đã lấy mẫu hóa chất đó cho tác dụng với axit HCl và quan sát thấy có khí CO 2 thốt ra Dựa vào cơ sở đó bạn học sinh . Bài tập định tính Nguyễn Đình Hành GIÁO ÁN BD ĐỘI TUYỂN HSG HÓA HỌC 9 DỰ THI CẤP TỈNH (buổi 1-2) BUỔI 4: CHUYÊN ĐỀ: AXIT phản ứng với BAZƠ I. Lý thuyết. tác dụng với muối ( học ở phần muối - Thầy Tài Đức ) g. Dạng 5: Axit tác dụng với kim loại ( học ở phần kim loại - Thầy Tài Đức ) Giáo viên có thể chỉnh sửa cho phù hợp với học sinh mình. 6 Bài. tại ở nhiệt độ thấp và không có ánh sáng. d) Tồn tại ở nhiệt độ thấp và không có xúc tác. e) Tồn tại ở nhiệt độ thấp. g) Không tồn tại vì xảy ra phản ứng hóa học: Cl 2 + 2HBr → 2HCl + Br 2 h)

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan