0

Giáo án bồi dưỡng HSG hóa học 11

65 17,089 222

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 15:05

A Hóa vô cơI Điện ly1. Sự điện ly là quá trình phân ly thành các ion trái dấu của phân tử chất điện ly khi tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.2. Chất điện ly là chất dẫn được điện khi tan trong nước (hay ở trạng thái nóng chảy).3. Độ điện ly: = trong đó: n là số phân tử điện ly còn no là tổng phân tử đầu.Chất điện ly mạnh : = 1 (phân ly gần như hoàn toàn)Chất điện ly yếu:0 <  < 1 (phân ly một phần)Chất không điện ly : =0 (rượu, đường) Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết A - Hãa v« c¬ I/- §iƯn ly 1. Sù ®iƯn ly lµ qu¸ tr×nh ph©n ly thµnh c¸c ion tr¸i dÊu cđa ph©n tư chÊt ®iƯn ly khi tan trong níc hay ë tr¹ng th¸i nãng ch¶y. 2. ChÊt ®iƯn ly lµ chÊt dÉn ®ỵc ®iƯn khi tan trong níc (hay ë tr¹ng th¸i nãng ch¶y). 3. §é ®iƯn ly: α = o n n trong ®ã: n lµ sè ph©n tư ®iƯn ly cßn n o lµ tỉng ph©n tư ®Çu. ChÊt ®iƯn ly m¹nh : α = 1 (ph©n ly gÇn nh hoµn toµn) ChÊt ®iƯn ly u: 0 < α < 1 (ph©n ly mét phÇn) ChÊt kh«ng ®iƯn ly : α =0 (rỵu, ®êng) 4. H»ng sè ®iƯn ly lµ h»ng sè c©n b»ng cđa sù ®iƯn ly. XÐt ph¶n øng ®iƯn ly: XY  X + + Y − K a = [ ] X . Y XY + −         vµ pK a = -lgK a II/- Mi 1. Mi lµ hỵp chÊt mµ ph©n tư gåm cation kim lo¹i (hc amoni) liªn kÕt víi anion gèc axit. Ngo¹i lƯ: Ag − C ≡ C − Ag vµ CH 3 − CH 2 − O − Na còng lµ mi. 2. Dung dÞch mi: Khi tan trong níc, mi ph©n ly thµnh c¸c ion. Dung dÞch mi cã chøa cation kim lo¹i (amoni) vµ anion gèc axit. 3. Mµu cđa dung dÞch mi: CuSO 4 khan : mµu tr¾ng. dd CuSO 4 : xanh lam (CuSO 4 .5H 2 O) dd FeSO 4 : xanh lơc nh¹t (FeSO 4 .7H 2 O) dd KMnO 4 : tÝm lµ mµu cđa MnO 4 − dd K 2 MnO 4 : xanh lơc lµ mµu MnO 4 2 − . 4. Ph©n lo¹i mi: a) Mi trung hßa: Trong gèc axit kh«ng cßn nguyªn tư hi®ro cã kh¶ n¨ng thay thÕ bëi kim lo¹i . - Mi thêng: gåm 1 lo¹i cation vµ 1 anion. - Mi kÐp: gåm nhiỊu lo¹i cation kh¸c nhau kÕt hỵp víi mét lo¹i anion. VÝ dơ: KAl(SO 4 ) 2 - phÌn. - Mi hçn t¹p: 1 lo¹i cation kÕt hỵp víi nhiỊu lo¹i anion kh¸c. VÝ dơ: O Cl Ca Cl − − − hay CaOCl 2 : clorua v«i. b) Mi axit: Trong gèc axit vÉn cßn hi®ro cã kh¶ n¨ng thay thÕ bëi kim lo¹i . Th«ng thêng gèc axit cã hidro lµ mi axit . Ngo¹i lƯ H O P O H O | H − = − hay Na 2 HPO 3 lµ mi trung hßa. 5. TÝnh axit - baz¬ trong dung dÞch mi • Sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c ion trong mi víi níc gäi lµ sù thđy ph©n mi vµ thêng lµ qu¸ tr×nh thn nghÞch. Chỉ có gốc axít trung bình- yếu, bazơ trung bình- yếu mới bò thủy phân. B1. Viết phương trình điện ly. B2. Nhận xét xem các ion thuộc loại nào? (axit, bazơ, trung tính hay lưỡng tính) 1 Mi Dung dÞch pH a m + b m trung tÝnh 7 a m + b y Axit < 7 a y + b m baz¬ > 7 a y + b y tïy qu¸ tr×nh cho hay nhËn H + m¹nh h¬n tïy Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết B3. Viết phản ứng với H 2 O (phản ứng hai chiều) tạo ion H + (H 3 O + ) hay OH - . B4. Kết luận đó là môi trường gì? Trả lời vì sao? So sánh pH với 7. • Mi cđa axit m¹nh vµ baz¬ m¹nh kh«ng bÞ thđy ph©n. VÝ dơ: NaCl hßa tan trong níc, NaCl kh«ng thđy ph©n, pH = 7. • Mi cđa axit u vµ baz¬ m¹nh bÞ thđy ph©n t¹o ra dung dÞch cã tÝnh baz¬. VÝ dơ: Thđy ph©n Na 2 CO 3 : Na 2 CO 3 = 2Na + + CO 3 2 − CO 3 2 − + H 2 O  HCO 3 − + OH − dung dÞch cã OH − → pH > 7. • Mi cđa axit m¹nh vµ baz¬ u bÞ thđy ph©n t¹o ra dung dÞch cã tÝnh axit. VÝ dơ: Thđy ph©n NH 4 Cl: NH 4 Cl = NH 4 + + Cl - Ph.tr×nh ion: NH 4 + + H 2 O  NH 3 ↑ + H 3 O + dung dÞch cã H 3 O + → pH < 7. • Mi cđa axit u vµ baz¬ u bÞ thđy ph©n t¹o ra dung dÞch trung tÝnh nªn nh÷ng mi nµy thùc ra kh«ng tån t¹i trong dung dÞch. VÝ dơ: AlN + 3H 2 O = Al(OH) 3 ↓ + NH 3 ↑ Fe 2 (CO 3 ) 3 + 3H 2 O = 2Fe(OH) 3 ↓ + 3CO 2 ↑ Al 2 (CO 3 ) 3 + 3H 2 O = 2Al(OH) 3 ↓ + 3CO 2 ↑ • Mét sè trêng hỵp ®Ỉc biƯt: Mét sè mi l¹i cã kh¶ n¨ng thđy ph©n hoµn toµn trong dung dÞch (hÇu hÕt lµ do c¸c chÊt t¹o thµnh kh«ng ph¶n øng ®ỵc víi nhau ®Ĩ cho ph¶n øng thn nghÞch). VÝ dơ: a) Cho dung dÞch Na 2 CO 3 t¸c dơng víi dung dÞch FeCl 3 hc AlCl 3 cã CO 2 ↑ vµ kÕt tđa t¹o thµnh. V×: CO 3 2 − + H 2 O  HCO 3 − + OH − HCO 3 −  CO 2 ↑ + OH − Fe 3+ + 3 OH − = Fe(OH) 3 ↓ 3 Na 2 CO 3 + 2 FeCl 3 + 3 H 2 O = 2 Fe(OH) 3 ↓ + 3 CO 2 ↑ + 6 NaCl b) Cho dung dÞch NH 4 Cl t¸c dơng víi dung dÞch NaAlO 2 t¹o kÕt tđa vµ cã khÝ bay ra. NH 4 Cl = NH 4 + + Cl − NH 4 + + H 2 O  NH 3 ↑ + H 3 O + NaAlO 2 = Na + + AlO 2 − AlO 2 − + H 3 O + = Al(OH) 3 ↓ NH 4 Cl + NaAlO 2 + H 2 O = Al(OH) 3 ↓ + NH 3 ↑ + NaCl III/- Axit - baz¬ 1. Axit cã c¸c d¹ng sau - Ph©n tư trung hßa: HCl , HNO 3 , H 2 SO 4 , - Ion d¬ng: NH 4 + , Fe 3+ , Al 3+ , - Ion ©m: HSO 4 − . HCl + H 2 O = H 3 O + + Cl − HSO 4 − + H 2 O = H 3 O + + SO 4 2 − NH 4 + + H 2 O  NH 3 + H 3 O + Fe 3+ + 3 H 2 O  Fe(OH) 3 + 3 H + ⇒ T¹o m«i trêng axit, lµm q tÝm ng¶ hång, cã kh¶ n¨ng cho proton. 2. Baz¬ cã c¸c d¹ng - Ph©n tư trung hßa: NaOH , NH 3 , - Ion gèc axit u: S 2 − , SO 3 2 − , CO 3 2- , T¹o ra m«i trêng OH − → q tÝm ng¶ xanh, cã kh¶ n¨ng nhËn proton. NH 3 + H 2 O  NH 4 + OH − S 2 − + H 2 O  HS − + OH − CO 3 2 − + H 2 O  HCO 3 − + OH − . 3. Nh÷ng ion trung tÝnh 2 Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết - Ion kim lo¹i m¹nh: K + , Na + , Ca 2+ , Ba 2+ , - Ion gèc axit m¹nh: Cl − , SO 4 2 − , NO 3 − , Br − . 4. Nh÷ng chÊt lìng tÝnh (võa cho H + võa nhËn H + ) - Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 , Be(OH) 2 , Cr(OH) 3 . - Mi axit cđa axit u: NaHCO 3 . HCO 3 −  CO 3 2 − + H + HCO 3 − + H +  H 2 CO 3 . - H 2 O lµ chÊt lìng tÝnh: H 2 O + H 2 O  H 3 O + + OH − 5. Ph¶n øng trao ®ỉi ion - §Þnh nghÜa : Ph¶n øng trao ®ỉi lµ ph¶n øng x¶y ra víi sù ®ỉi chç c¸c ion. - §iỊu kiƯn ®Ĩ ph¶n øng trao ®ỉi thùc hiƯn ®ỵc hoµn toµn: - Sau ph¶n øng cã chÊt kÕt tđa hc khÝ bay lªn, hc chÊt ®iƯn ly u. - ChÊt tham gia ph¶n øng ph¶i lµ chÊt tan. - Trêng hỵp ®Ỉc biƯt Mét chÊt tan ®ỵc vÉn cã thĨ kÕt tinh trong dung dÞch ®· b·o hßa chÝnh nã hc chÊt kh¸c dƠ tan h¬n. VÝ dơ: * Thªm NaCl vµo dung dÞch NaCl b·o hßa th× phÇn NaCl thªm sÏ kh«ng thĨ tan ®ỵc n÷a. * §Ĩ t¸ch NaCl ra khái dung dÞch chøa hçn hỵp NaCl vµ NaOH ngêi ta dïng ph¬ng ph¸p kÕt tinh ph©n ®o¹n. ChÊt nµo cã ®é tan nhá h¬n sÏ kÕt tinh nhanh h¬n khi c« c¹n dung dÞch. Do ®é tan cđa NaCl nhá h¬n cđa NaOH nªn khi c« c¹n dung dÞch NaCl sÏ kÕt tinh tríc. LËp l¹i nhiỊu lÇn sÏ t¸ch ®ỵc hÕt NaCl vµ thu ®ỵc dung dÞch NaOH riªng. * Ph¶n øng gi÷a mét sè mi tan trong dung dÞch cã thĨ lµ ph¶n øng oxi hãa - khư. 2 FeCl 3 + 2 KI = 2 FeCl 2 + I 2 + 2 KCl 2 FeCl 3 + H 2 S = 2 FeCl 2 + S ↓ + 2 HCl. * Mét sè kÕt tđa cã kh¶ n¨ng t¹o phøc tan nh: Cu(OH) 2 , Zn(OH) 2 , AgCl. Cu(OH) 2 + 4 NH 3 = [Cu(NH 4 ) 3 ](OH) 2 AgCl + 2 NH 3 = [Ag(NH 3 ) 2 ]Cl 6. TÝnh tan cđa 1 sè chÊt trong níc AXIT hầu như tan trừ H 2 SiO 3 ↓ BAZƠ chỉ có hidroxit của kim loại kiềm (Na,K…) kiềm thổ (Ca ,Ba,Sr ) và amôniac tan. MUỐI Muối Nitrat, Muối Axetat, muối axit (gốc hóa trò 1), kim loại kiềm, amôni tan; trừ Li 3 PO 4 không tan, có màu vàng. Muối sunfat đa số tan, trừ muối của Sr, Ba, Pb; Ag, Ca( ít tan ). Muối clorua, bromua, iua đa số tan trừ muối của Ag, Pb (nhưng PbCl 2 tan khi có t 0 , Cu(I), Hg(I), HgBr 2 , HgI 2 . Muối cacbonat, phôtphat trung tính, hidrophotphat, sunfit: phần lớn ít tan trừ muối của kim loại kiềm và amoni tan nhiều Muối sunfua phần lớn không tan, trừ muối của kim loại kiềm, amôni, Ba, Ca, Sr tan Muối chứa anion AlO 2 - , ZnO 2 2- , CrO 2 - , BeO 2 2- tan tốt. - MỘT SỐ MUỐI KHÔNG TỒN TẠI TRONG DUNG DỊCH Tự phân hủy tạo hiđrôxit và axít tương ứng CuCO 3 , MgS, Al 2 S 3 , Al 2 (SO 3 ) 3 , Fe 2 (CO 3 ) 3 , (CH 3 COO) 3 Fe, Fe 2 (SiO 3 ) 3 CuCO 3 + H 2 O → Cu(OH) 2 + CO 2 Tự phân hủy theo cơ chế oxihóa-khử CuI 2 , FeI 3 , Fe 2 S 3 Fe 2 S 3 → 2FeS + S 7. Mµu cđa m«t sè chÊt(- ion) MnO 4 - màu tím; Cu 2+ màu xanh; Fe 3+ nâu đỏ; Cr 2 O 7 2- vàng cam; Ag 3 PO 4 vàng; Li 3 PO 4 vàng; AgCl trắng, hóa đen ngoài ánh sáng; BaSO 4 trắng; CaSO 4 trắng; PbS đen; CuS đen; PbSO 4 trắng; Fe 2+ trắng xanh (trắng ánh lục); Fe(OH) 2 trắng xanh, chuyển thành nâu đỏ ngoài không khí; Fe(OH) 3 nâu đỏ; Cu(OH) 2 xanh; Al(OH) 3 keo trắng. 8. NhËn xÐt vai trß cđa 1 sè ion trong níc 3 Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết Ion gốc axit mạnh, bazơ mạnh là trung tính. Ion gốc axit hay bazơ trung bình yếu sẽ gây ra tính chất ngược lại. CO 3 2- là bazơ, NH 4 + là axit. Lưu ý: ion lưỡng tính là những ion vừa có khả năng cho vừa có khả năng nhận H + . HCO 3 - là ion lưỡng tính. Dạng 1. ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN ĐIỆN TÍCH I. Nội dung định luật Tổng số mol điện tích của tất cả các ion trong dung dịch ln ln bằng 0 II. Áp dụng; BT1. Dung dịch tồn tại các ion sau : Al 3+ : 0,5 mol ; Fe 3+ : 0,5 mol ; NO 3 - : 0,5 mol ; SO 4 2- : x mol . Tính x? (GVHD) BT2. Dung dịch A chứa: 0,03 mol Ba 2+ , 0,015 mol Al 3+ , 0,05 mol NO 3 - và x mol Cl - . Xác định x? BT3. Dung dịch A có chứa các ion : Ca 2+ : 0.2 mol , Na + : 0.2 mol và các anion Cl - : a mol và NO 3 - b mol . Khi cơ cạn thu được 36.55 gam . Tính a , b ? (GVHD) ĐS : a = 0.5 ; b = 0.1 BT4. Một dung dịch chứa các ion Fe 2+ , Cu 2+ , Cl - , cho 1 lượng 600 ml dung dịch AgNO 3 1M phản ứng vừa đủ với dung dịch trên . Thu được 82,55 gam chất rắn . Tính khối lượng muối ban đầu . Đáp số : m = 26,05 gam BT5. Dung dịch A chứa các ion Mg 2+ , Ca 2+ , HCO 3 - tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch Ca(OH) 2 1M . Sau phản ứng chỉ thu được kết tủa và H 2 O .Tính khối lượng muối ban đầu. Đáp số m = 30,8 gam . BT6. Dung dịch Xcó chứa các ion Ca 2+ , Al 3+ , Cl - .Để làm kết tủa hết ion Cl- trong 10 ml dung dịch phải dùng hết 70 ml AgNO 3 1M .Khi cơ cạn dung dịch X thu được 35,55 gam muối khan . Tính nồng độ mol/l của Ca 2+ trong X? Dạng 2: pH VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH pH CỦA MỘT DUNG DỊCH I. Một số điểm cần lưu ý - Tích số nồng độ của H 2 O: Trong mọi dung dịch ta ln có [H + ].[OH - ] = 10 -14 - pH của một dung dịch được xác định theo cơng thức: pH = - log[H + ] Nếu [H + ] = 10 -a ⇒ pH = a. II. BT vận dụng BT1. Cho 150 ml dung dịch HCl 2M tác dụng với 50 ml dung dịch NaOH 5,6M . Dung dịch sau phản ứng có độ PH bằng bao nhiêu . (GVHD) A.1,9 B.4,1 C.4,9 D.1 BT2. Trộn 500 ml dung dịch HCl 0,02M tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 0,018M dung dịch sau phản ứng có độ PH là bao nhiêu . BT3. Cần thêm bao nhiêu lần thể tích nước V 2 so với thể tích ban đầu V 1 để pha lỗng dung dịch có PH = 3 thành dung dịch có PH = 4 . A.V 2 = V 1 B.V 1 = 1/3 V 2 C.V 1 = V 2 D.V 1 = 3V 2 BT4. Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,5M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M được dung dịch A . Nồng độ mol/l của ion trong dung dịch . A.0,65M B.0,55M C.0,75M D.0,85M BT5. X là dung dịch H 2 SO 4 0,02 M . Y là dung dịch NaOH 0,035 M . Khi trộn lẫn dung dịch X với dung dịch Y ta thu được dung dịch Z có thể tích bằng tổng thể tích hai dung dịch mang trộn và có PH = 2 . Coi H 2 SO 4 điện li hồn tồn hai nấc . Hãy tính tỉ lệ thể tích giữa dung dịch X và Y . Dạng 3: GIẢI TỐN BĂNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN ION I. Một số điểm cần lưu ý Phương trình ion : Điều kiện để có Phản ứng giữa các ion : Một trong 3 điều kiện sau . + Là phản ứng của Axít và Bazơ 4 Trường THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết + Sản phẩm sau phản ứng có kết tủa . + Sản phẩm sau phản ứng có khí Ví dụ : • H + + OH - → H 2 O ( Phản ứng AXÍT – BAZƠ –TRUNG HOÀ ) • CO 3 2- + H + → CO 2 + H 2 O ( Phản ứng A – B – TRUNG HOÀ ) • HCO 3 - + H + → CO 2 + H 2 O ( Phản ứng AXÍT – BAZƠ – TRUNG HOÀ ) • HCO 3 - + OH- → CO 3 2- + H 2 O ( Phản ứng AXÍT – BAZƠ – TRUNG HOÀ ) • CO 3 2- + Ba 2+ → BaCO 3 ↓ ( Tạo kết tủa ) • NH 4 + + OH - → NH 3 ↑ + H 2 O ( Tạo khí ) II. BTVD. BT1. Viết các phương trình phản ứng dưới dạng ion trong các trường hợp sau : 1.Trộn dung dịch gồm NaOH , Ba(OH) 2 , KOH với dung dịch gồm HCl , HNO 3 . 2.Trộn dung dịch gồm NaOH , Ba(OH) 2 , KOH với dung dịch gồm HCl , H2SO 4 3.Hoà tan hỗn hợp kim loại gồm Na , Ba vào dung dịch gồm NaCl , Na 2 SO 4 4.Hoà tan hỗn hợp kim loại gồm Na, Ba vào dung dịch gồm HCl , H 2 SO 4 5.Hoà tan hỗn hợp kim loại gồm Na , Ba vào dung dịch chứa (NH 4 )NO 3 6.Hoà tan hỗn hợp kim loại gồm K , Ca vào dung dịch chứa (NH 4 ) 2 CO 3 7.Hoà tan hỗn hợp K , Ca vào dung dịch hỗn hợp chứa NH 4 HCO 3 8.Hoà tan K , Na, Al vào nước 9.Hoà tan hỗn hợp gồm Al , Fe vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl , H 2 SO 4 . 10.Trộn NaOH , KOH với NaHCO 3 và Ca(HCO 3 ) 2 11.Trộn dung dịch gồm Na 2 CO 3 , K 2 CO 3 với dung dịch chứa CaCl 2 , MgCl 2 , Ba(NO 3 ) 2 Bài tập thực hành Câu 1 :Trộn 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M , Ba(OH) 2 0,5M vào 300 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M , H 2 SO 4 1M Tính nồng độ của các ion còn lại sau phản ứng và Khối lượng kết tủa tạo thành . Câu 2 :Trộn 200 ml dung dịch NaHSO 4 0,2M và Ba(HSO 4 ) 2 0,15M với V lit dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 1M thu được dung dịch có PH = 7 . Tính V và khối lượng kết tủa tạo thành . Câu 3 :Thêm m gam K vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X . Cho từ từ 200 ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 0,1M thu được kết tủa Y . Để thu đuợc lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là A.1,17 B.1,71 C.1,95 D.1,59 Câu 4 :Trộn dung dịch Ba 2+ ; OH - : 0,06 và Na + 0,02 mol với dung dịch chứa HCO 3 - 0,04 mol ; (CO 3 ) 2- 0,04 mol và Na + .Khối lượng (g)kết tủa thu được sau phản ứng là ? Câu 5 :Cho m gam hỗn hợp Mg , Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H 2 SO 4 0,5M thu được 5,32 lít khí H 2 đktc và dung dịch Y . Tính PH của dung dịch Y ( Coi dung dịch có thể tích như ban đầu ) . Đs : PH = 1 Câu 6 :Cho hỗn hợp X chứa Na 2 O , NH 4 Cl , NaHCO 3 và BaCl 2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau . Cho hỗn hợp X vào H 2 O dư đun nóng dung dịch thu được chứa . A.NaCl B.NaCl , NaOH C.NaCl , NaOH , BaCl 2 D.NaCl , NaHCO 3 , NH 4 Cl , BaCl 2 Câu 7 :Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H 2 SO 4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X . Tính PH của dung dịch X . Câu 8 :Cho dung dịch chứa a mol Ca(HCO 3 ) 2 vào dung dịch chứa a mol Ca(HSO 4 ) 2 . Hiện tượng quan sát được là ? A. Sủi bọt khí B. vẩn đục C. Sủi bọt khí và vẩn đục D. Vẩn đục, sau đó trong suốt trở lại. Câu 10 :Trộn V1 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M , và Ba(OH) 2 0,2 M với V 2 ml gồm H 2 SO 4 0,1 M và HCl 0,2 . M thu đựoc dung dịch X có giá trị PH = 13 . Tính tỉ số V 1 : V 2 A.4/5 B.5/4 C.3/4 D.4/3 5 Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết Câu 11 :Hồ tan hồn tồn hỗn hợp X gồm Fe , Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% , thu được dung dịch Y . Nồng độ của FeCl 2 trong dung dịch Y là 15,76 % . Nồng độ % của MgCl 2 trong dung dịch Y là ? A.11,79% B.24,24% C.28,21% D.15,76% 1/ TÝnh pH cđa c¸c dung dÞch sau a. CH 3 COONa 0,1 M (K b cđa CH 3 COO - b»ng 5,71.10 -10 ) b. NH 4 Cl 0,1 M (K a cđa NH 4 + b»ng 5,56.10 -10 ) Bá qua sù ®iƯn li cđa níc 2 C¸c chÊt sau ®©y lµ axit, baz¬, lìng tÝnh hay trung tÝnh theo thut Bronstet NaClO, NH 4 Cl, NH 4 NO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 . NaCl, KHSO 3 , Cu 2+ , K + . 3. §é ®iƯn li cđa HNO 2 trong dd HNO 2 0,01 M lµ 18%. TÝnh h»ng sè ph©n li axit cđa HNO 2 . 4. ViÕt ptp d¹ng ph©n tư vµ ion thu gän cđa c¸c p (nÕu cã) x¶y ra gi÷a a.dd AgNO 3 vµ dd HCl e. dd Na 2 CO 3 vµ dd Ca(NO 3 ) 2 b.dd BaCl 2 vµ dd K 2 SO 4 f. dd NaHCO 3 vµ dd NaOH c. FeS vµ dd HCl g. dd NaHCO 3 vµ dd HCl d.dd BaCl 2 vµ dd NaNO 3 h. dd FeSO 4 vµ dd HCl 5. Cho dd AgNO 3 d vµo 500 ml dd HCl a M thu ®ỵc 143,5 gam kÕt tđa. ViÕt pt hh cđa p x¶y ra d¹ng ph©n tư vµ ion thu gän. TÝnh a §S. a = 1/0,5 = 2 M 6. TÝnh [H + ] trong c¸c dd sau a.HClO 0,1 M (K a cđa HClO lµ 5.10 -8 ) b.NH 3 0,1 M ( K b cđa NH 3 lµ 1,8.10 -5 ) Gi¶i 1. a. CH 3 COONa → CH 3 COO - + Na + CH 3 COO - + H 2 O → ¬  CH 3 COOH + OH - K b §Çu 0,1 M 0 0 P x CB 0,1-x x x (M) K b = 2 0,1 x x− C1. Do x rÊt nhá so víi 1 nªn 0,1-x ~0,1 → x 2 = 0,1.5,71. 10 -10 = 5,71.10 -11 x = 115,71.10 − = 7,56.10 -6 = [OH - ] [H + ] = 1,323.10 -9 → pH = 8,88 C2. Gi¶i PT bËc 2 t×m x vµ sau ®ã lµm t¬ng tù b. NH 4 Cl → NH 4 + + Cl - NH 4 + → ¬  NH 3 + H + K a §Çu 0,1 0 0 (M) Pli x CB 0,1 – x x x K a = 2 0,1 x x− = 5,56.10 -10s Gi¶i gÇn ®óng hay gi¶i chÝnh x¸c ta cã x = 7,46. 10 -6 suy ra pH = 5,13 IV. Nit¬ -photpho- cacbon 1. VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ NHÓM VA TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN Nhóm VA gồm các nguyên tố 7 N, 15 P, 33 As, 51 Sb, 83 Bi có 5 electron lớp ngoài cùng nên dễ nhận thêm 3e để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm, do đó tính oxihóa là tính chất đặc trưng. 2. NITƠ (N 2 ) vì phân tử N 2 có liên kết ba nên ở điều kiện thường N 2 kém hoạt động nhưng khi có t 0 và xúc tác thì N 2 khá hoạt động. N 2 thể hiện tính ôxihóa khi tác dụng các chất khử tạo nitua (tạo sản phẩm chứa N -3 ). TÁC DỤNG VỚI H 2 6 Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết N 2 + 3H 2 2NH 3 Chất oxi hóa Amoniac TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI ( với nhiều kim loại có tính khử mạnh) N 2 + 6Li → o t 2Li 3 N Ngoài ra, Nitơ còn thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxihóa mạnh (O 2 ) TÁC DỤNG VỚI O 2 ở nhiệt độ thường không có pản ứng; điều kiện ở 3000 0 C, tia lửa điện) N 2 + O 2 2NO Chất khử Nitơ(II) oxit (khí không màu) NO + O 2 NO 2 (phản ứng xảy ra ngay ở nhiệt độ thường) Nitơ (IV) Oxit (khí màu nâu đỏ). VD 1: B»ng thÝ ghiƯm nµo cã thĨ ph©n biƯt ®ỵc khÝ nit¬ cã lÉn 1 trong c¸c t¹p chÊt sau: clo, khÝ HCl, khÝ H 2 S. ViÕt PTHH cđa c¸c P ®· x¶y ra HD - N 2 lÉn Cl 2 : dïng q tÝm Èm - N 2 lÉn HCl: dïng q tÝm Èm - N 2 lÉn H 2 S: dïng giÊy tÈm dd Pb(NO 3 ) 2 4. AMONIAC ( NH 3 ) vì 3 3 HN − , đây là soh thấp nhất của Nitơ nên NH 3 là một chất khử. SỰ PHÂN HỦY NH 3 không bền nhiệt 2NH 3 N 2 + 3H 2 Khi tác dụng với chất ôxihóa thường N -3 bò ôxihóa thành N 0 (N 2 ), một ít tạo N +2 (NO) TÁC DỤNG VỚI O 2 tạo hai sản phẩm khác nhau phụ thuộc vào xúc tác 4NH 3 + 3O 2 → o t 2N 2 + 6H 2 O 4NH 3 + 5O 2  → xt o t , 4NO + 6H 2 O TÁC DỤNG VỚI Cl 2 NH 3 tự bốc cháy trong khí clo 2NH 3 + 3Cl 2 → 6HCl + N 2 Nhớ NH 3 + HCl → NH 4 Cl (khói trắng, chứng tỏ khí NH 3 là bazơ) VỚI OXIT 1 SỐ ÔXÍT KIM LOẠI (thường là oxít kim loại trung bình, yếu) 2NH 3 + 3CuO → o t N 2 + 3Cu +3H 2 O 5. DUNG DỊCH AMONIAC là dung dòch bazơ yếu và có mùi khai do NH 3 dễ bay hơi. TÁC DỤNG VỚI CHẤT CHỈ THỊ MÀU làm q tím hóa xanh NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH - TÁC DỤNG VỚI DD AXIT tạo muối amoni (axit mạnh hay axit tan) NH 3 + HCl → NH 4 Cl (amoni clorua) NH 3 + H + → NH + 4 NH 3 (dd) + HNO 3(l) → NH 4 NO 3 (amoni nitrat) NH 3 + H + → NH + 4 NH 3 + H 2 SO 4 → NH 4 HSO 4 (amoni hidrosunfat) NH 3 + H + + HSO − 4 → NH + 4 + HSO − 4 2NH 3 + H 2 SO 4 → (NH 4 ) 2 SO 4 (amoni sunfat) 2NH 3 + 2H + + SO −2 4 → 2NH + 4 + SO −2 4 TÁC DỤNG VỚI DD MUỐI tạo hidrôxit không tan 7 t 0 , P xt 3000 0 C-TLĐ t 0 , P xt t 0 Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết 2NH 3 + 2H 2 O+FeSO 4 → Fe(OH) 2 ↓+ (NH 4 ) 2 SO 4 2NH 3 + 2H 2 O + Fe 2+ → Fe(OH) 2 ↓ + 2NH + 4 3NH 3 + 3H 2 O + AlCl 3 → Al(OH) 3 ↓ + 3NH 4 Cl 3NH 3 + 3H 2 O+ Al 3+ → Al(OH) 3 ↓ + 3NH + 4 . - K/n t¹o phøc: Cu(OH) 2 + 4NH 3 → [Cu(NH 3 ) 4 ](OH) 2 VD 2 :DÉn 2,24 lit NH 3 (®ktc) qua èng ®ùng 32 g CuO nung nãng thu ®ỵc chÊt r¾n A vµ khÝ B. a.ViÕt PTHH x¶y ra vµ tÝnh thĨ tÝch khÝ B (®ktc) b.TÝnh V dd HCl 2M võa ®đ ®Ĩ p hÕt v íi A HS.N n CuO n = 0,4 mol, 3 NH n = 0,1 mol 2NH 3 + 3CuO → N 2 + 3Cu + 3H 2 O 0,1 0,15 0,05 0,15 NH 3 hÕt, CuO d a. ë ®ktc B chØ cã N 2 V B = 0,05.22,4 = 1,12 lit b. A gåm Cu (0,151 mol), CuO d (0,4 - 0,15 = 0,25 mol) CuO + 2 HCl → CuCl 2 + H 2 O 0,25 0,5 mol Suy ra V dd HCl = 0,5/2 = 0,25 lit VD3 : Sơc khÝ NH 3 vµo dung dÞch CuSO 4 tíi d. ViÕt PTHH cđa c¸c p x¶y ra, nªu hiƯn tỵng quan s¸t ®- ỵc HS. CuSO 4 + 2NH 3 + 2H 2 O → Cu(OH) 2 + (NH 4 ) 2 SO 4 Cu(OH) 2 + 4NH 3 → [Cu(NH 3 ) 4 ](OH) 2 HiƯn tỵng: lóc ®Çu xt hiƯn kÕt tđa mµu xanh, sau ®ã kÕt tđa tan dÇn t¹o thµnh dung dÞch trong st mµu xanh lam 6. MUỐI AMONI (NH 4 - ) Muối amoni là hợp chất ion, phân tử gồm cation NH + 4 (amoni) và anion gốc axit. Tất cả muối amoni điều tan, là chất điện li mạnh (NH 4 ) n A → nNH + 4 + A n- Ion NH 4 + là một axit yếu TÁC DỤNG VỚI CHẤT CHỈ THỊ MÀU làm quỳ tím hóa đỏ NH 4 + + H 2 O → NH 3 + H 3 O + TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH BAZƠ tạo NH 3 , nay là phản ứng dùng để nhận biết muối amoni (tạo khí có mùi khai), dung điều chế NH 3 trong phòng thí nghiệm. NH + 4 + OH - → NH 3 ↑ + H 2 O PHẢN ỨNG PHÂN HỦY đa số muối amoni điều không bền nhiệt. Muối amoni của axit dễ bò phân hủy hay không có tính oxihóa mạnh khi nhiệt phân tạo NH 3 và axit tương ứng. NH 4 Cl → NH 3 ↑ + HCl↑ NH 4 HCO 3 → NH 3 ↑ + CO 2 ↑ + H 2 O Muối amoni của axit có tính oxi hóa mạnh khi bò nhiệt phân tạo không tạo NH 3 mà tạo sản phẩm ứng soh cao hơn NH 4 NO 3 → o t N 2 O↑ + 2H 2 O NH 4 NO 3 → o t N 2 ↑ + ½ O 2 ↑ + 2H 2 O NH 4 NO 2 → o t N 2 ↑ + 2 H 2 O VD 4 :ViÕt c¸c pthh x¶y ra khi nhiƯt ph©n c¸c mi sau NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 CO 3 , NH 4 NO 3 , NH 4 NO 2 Rót ra nhËn xÐt vỊ sù nhiƯt ph©n cđa mi amoni HS 8 Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết NH 4 Cl → NH 3 ↑ + HCl↑ (NH 4 ) 2 CO 3 → NH 3 ↑ + CO 2 ↑ + H 2 O NH 4 NO 3 → o t N 2 O↑ + 2H 2 O NH 4 NO 2 → o t N 2 ↑ + 2 H 2 O NX: Mi amoni chøa gèc axit kh«ng cã tÝnh oxi ho¸ (Cl - , HCO 3 - , CO 3 2- , PO 4 3- )khi nhiƯt ph©n cho NH 3 vµ axit t¬ng øng.(Kh«ng x¶y ra p oxi ho¸ khư) Mi amoni chøa gèc axit cã tÝnh oxi ho¸ (NO 3 - , NO 2 - ) khi nhiƯt ph©n x¶y ra p oxi ho¸ khư 7. AXIT NITRIC (HNO 3 ) là một axit mạnh đồng thời là một chất ôxihóa rất mạnh Rất dễ bò phân hủy bởi nhiệt 4HNO 3 → o t 4NO 2 ↑+ O 2 ↑ + 2H 2 O HNO 3 là axit mạnh TÁC DỤNG VỚI CHẤT CHỈ THỊ MÀU làm quỳ tím hóa đỏ HNO 3 → H + + NO 3 - TÁC DỤNG VỚI BAZƠ tạo muối và nước HNO 3 + KOH → KNO 3 + H 2 O H + + OH - → H 2 O 3HNO 3 + Fe(OH) 3 → Fe(NO 3 ) 3 + 3H 2 O 3H + + Fe(OH) 3 → Fe 3+ + 3H 2 O TÁC DỤNG VỚI OXITBAZƠ tạo muối và nước 2HNO 3 + CuO → Cu(NO 3 ) 2 + H 2 O 2H + + CuO → Cu 2+ + H 2 O TÁC DỤNG VỚI MUỐI CỦA AXIT YẾU tạo muối và axit tương ứng 2HNO 3 + CaCO 3 → Ca(NO 3 ) 2 + CO 2 ↑ + H 2 O 2H + + CaCO 3 → Ca 2+ + CO 2 ↑ + H 2 O 3 5 ONH + là chất ôxihóa mạnh TÁC DỤNG VỚI KIMLOẠI tác dụng hầu hết với kim loại trừ Au và Pt, phản ứng không tạo H 2 M + HNO 3 → o t M(NO 3 ) n + H 2 O +          34 3 2 0 2 1 2 2 4 NOHN N ON ON ON − + + + n: là hóa trò cao nhất của kim loại (còn gọi điện tích cao nhất của kim loại có thể tồn tại ở dạng ion tự do) Ứng với mỗi sản phẩm viết một phương trình. Fe, Al, Cr… không tác dụng với HNO 3 đặc nguội do kim loại bò thụ động hóa. Khi tạo NO 2 ( khí màu nâu đỏ, khí bò hấp thụ bởi kiềm), NO (khí không màu hóa nâu trong không khí), N 2 O (khí không màu nặng hơn không khí), N 2 (khí không màu nhẹ hơn không khí), NH 4 NO 3 (không tạo khí) Không nói tạo gì thì nhớ HNO 3 đặc (tạo NO 2 ), HNO 3 loãng (tạo NO). Kim loại có tính khử càng mạnh và HNO 3 càng loãng thì 5+ N bò khử xuống soh càng thấp. 6HNO 3 (đ) + Fe → o t Fe(NO 3 ) 3 + 3NO 2 ↑ + 3H 2 O 6H + + 3NO 3 - + Fe → Fe 3+ + 3NO 2 ↑ + 3H 2 O 9 Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết 8HNO 3 (l ) +3Cu → o t 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO↑+ 4H 2 O 8H + + 2NO 3 - + 3Cu → 3Cu 2+ + 2NO↑+ 4H 2 O TÁC DỤNG VỚI PHI KIM (thường thì phi kim dạng rắn, HNO 3 đặc) sản phẩm ứng soh cao của phi kim. C + 4HNO 3đ → o t CO 2 + 4NO 2 ↑+ 2H 2 O S + 6HNO 3đ → o t H 2 SO 4 + 6NO 2 ↑+ 2H 2 O 5HNO 3l + 3P + 2H 2 O → o t 3H 3 PO 4 + 5NO↑ 5HNO 3 + P → o t H 3 PO 4 + 5NO 2 + H 2 O TÁC DỤNG VỚI CÁC HP CHẤT (các hợp chất chứa nguyên tử có soh thấp) FeO + 4HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 ↑ + 2H 2 O Nhớ là một chất đối với HNO 3 thì cả hai tính axit mạnh và tính oxihóa mạnh xảy ra đồng thời. 8. MUỐI NITRAT (M(NO 3 ) n )tất cả muối nitrat điều tan M(NO 3 ) n → M n+ + nNO − 3 NO 3 - là ion trung tính, chỉ có tính oxihóa. TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT MẠNH (H + ) giống HNO 3 loãng. TRONG MÔI TRƯỜNG BAZƠ MẠNH (OH ) tác dụng với kim loại có oxit và hiđroxit là các chất lưỡng tính → NH 3 ( nếu hết NO 3 - tạo H 2 ) NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT muối amoni, muối kim loại, dựa vào dãy điện hóa ta có Muối kim loại hoạt động (từ Li đến Mg) → o t Muối nitrit+O 2 Muối kim loại hoạt động trung bình (từ sau Mg đến Cu) → o t Oxit kim loại + NO 2 + O 2 Muối kim loại yếu (sau Cu) → o t Kim loại + NO 2 + O 2 VD9: N 2 → NH 3 → NO → → HNO 3 → NH 4 NO 3 → N 2 O A r (NaNO 3 ) → B r (NH 4 NO 3 ) dd B 9. ĐIỀU CHẾ NITƠ (N 2 ) TRONG CÔNG NGHIỆP hóa lỏng không khí ở t o rất thấp sau đó tăng dần t o lên –196 o C, Nitơ sôi và bay hơi trước còn lại là O 2 và các khí khác (vì t o sôi của O 2 là -183 o C) TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM NH 4 NO 2 → N 2 ↑ + 2 H 2 O 10. ĐIỀU CHẾ AMONIAC (NH 3 ) TRONG CÔNG NGHIỆP nguyên liệu từ không khí (có N 2 ) và khí lò cốc (có H 2 ), hay từ không khí (có N 2 và O 2 ) ; C và hơi nước. C + O 2 → o t CO 2 CO 2 + C → o t 2CO C + H 2 O → o t CO + H 2 ( hỗn hợp thu được có CO, H 2 và N 2 loại CO thu được N 2 và H 2 ) N 2 + 3H 2 2NH 3 ∆ H= -92 KJ ®Ĩ hiƯu st cđa qu¸ tr×nh t¨ng hay CBCD theo chiỊu thn, ¸p dơng nguyªn lÝ chun dÞch c©n b»ng L¬ sat¬lie ph¶i: 10 > 400 0 ,Pca o Fe H 2 ,t 0 ,P NaOH H 2 O O 2 ,t 0 ,xt H 2 O,t 0 Zn t 0 NH 3 ,H 2 O [...]... chính (ưu tiên mạch có chứa nhóm chức, nối đôi, nối ba, nhóm thế, nhánh)(**) B2: Đánh số thứ tự từ đầu gần (**) nhất B3: Đọc tên như sau Vò trí nhóm thế-tên nhóm thế-vò trí nhánh tên nhánh tên mạch cacbon tương ứng-vò trí nối đôi, nối ba tên nhóm chức-vò trí nhóm chức(rượu) (**) Nhóm chức là nhóm nguyên tử (nguyên tử) gây ra tính chất hóa học đặc ttrưng của chất hữu cơ MỘT SỐ TÊN IUPAC CHO DÙNG (CH3)2CHCH3... khác mà còn liên kết với nhau thành mạch cacbon ( mạch không nhánh, mạch nhánh, mạch vòng ) TÍNH CHẤT CỦA HP CHẤT HỮU CƠ phụ thuộc vào thành phần phân tử ( bản chất, số lượng nguyên tử, và cấu tạo hoá học ) 6 ĐỒNG PHÂN VÀ ĐỒNG ĐẲNG ĐỒNG ĐẲNG là hiện tượng các hợp chất hữu cơ có cùng công thức tổng quát, có đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học tương tự nhau nhưng thành phần phân tử của chúng hơn kém... 3e → Fe3+ (2) 0,03 0,09 Tổng số mol e chất khử nhường: 0,02 + 0,09 = 0 ,11( mol) NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O (3) 3x x NO3- + 1e + 2H+ → NO2 + H2O (4) y y Tổng số mol e chất oxi hóa nhận: 3x + y Theo định luật bảo tồn e ta có: 3x + y = 0 ,11 (*) Giải hệ phương trình:  x + y = 0,0755 → x = 0,01725 y = 0,05825  Đáp án: A 3x + y = 0 ,11 d hh = H2 M hh 30*0,01725 + 46*0,05825 = = 21,17 M H2 2*0,0755 Ví dụ... gam (Đáp án C) Phương pháp 5: QUI ĐỔI HỖN HỢP NHIỀU CHẤT VỀ SỐ LƯỢNG CHẤT ÍT HƠN 17 Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết Một số bài tốn hóa học có thể giải nhanh bằng các phương pháp bảo tồn electron, bảo tồn ngun tử, bảo tồn khối lượng song phương pháp quy đổi cũng tìm ra đáp số rất nhanh và đó là phương pháp tương đối ưu việt, có thể vận dụng vào các bài tập trắc nghiệm để phân loại học sinh... (Đáp án C) 58,2 + 38,8 Phương pháp 6: CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QT Ví dụ 1: (Câu 11 - Mã đề 182 - Khối A - TSĐH 2007) Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na 2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X Khi cho dư nước vơi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là A V = 22,4(a − b) B V = 11, 2(a − b) C V = 11, 2(a... 1 (và ngược lại) Nếu số mol H2O < số mol CO2 và nCO2 − n H 2O = nchc ⇔ ∆= 2 (và ngược lại) 5 THUYẾT CẤU TẠO HOÁ HỌC có ba luận điểm chính TRONG PHÂN TỬ HP CHẤT HỮU CƠ các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trò và một thứ tự nhất đònh gọi là cấu tạo hoá học Sự thay đổi cấu tạo hóa học sẽ tạo ra chất mới C2H6O có hai công thức cấu tạo sau CH3 - CH2 - OH (rượu etylic), CH3-O-CH3 (Đimetyl ete) TRONG... ⇒ 89 0,1 ×188 ×100 %m Cu ( NO3 )2 = = 21,12% (Đáp án B) 89 Phương pháp 2: BẢO TỒN MOL ELECTRON Trước hết cần nhấn mạnh đây khơng phải là phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa - khử, mặc dù phương pháp thăng bằng electron dùng để cân bằng phản ứng oxi hóa - khử cũng dựa trên sự bảo tồn electron Ngun tắc của phương pháp như sau: khi có nhiều chất oxi hóa, chất khử trong một hỗn hợp phản ứng (nhiều phản... các phương trình ion, đơi khi có một số bài tập khơng thể giải theo các phương trình phân tử được mà phải giải dựa theo phương trình ion Việc giải bài tốn hóa học bằng phương pháp ion giúp chúng ta hiểu kỹ hơn về bản chất của các phương trình hóa học Từ một phương trình ion có thể đúng với rất nhiều phương trình phân tử Ví dụ phản ứng giữa hỗn hợp dung dịch axit với dung dịch bazơ đều có chung một phương... (NH4)2CO3 (khi bò ướt) PH¦¥NG PH¸P GI¶I BµI TËP Phương pháp 1: SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO Bài tốn trộn lẫn các chất với nhau là một dạng bài tập hay gặp trong chương trình hóa học phổ thơng cũng như trong các đề thi kiểm tra và đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng Ta có thể giải bài tập dạng này theo nhiều cách kahác nhau, song việc giải loại dạng bài tập này theo phương pháp sơ đồ đường chéo theo tác giả là tốt... 0,1×22,4 = 2,24 lít ⇒ Tổng khối lượng kết tủa: 27 Trường THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết m = 0,3×197 + 0,1×233 = 82,4 gam (Đáp án A) Phương pháp 3: SỬ DỤNG CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH Đây là một trong một số phương pháp hiện đại nhất cho phép giải nhanh chóng và đơn giản nhiều bài tốn hóa học và hỗn hợp các chất rắn, lỏng cũng như khí Ngun tắc của phương pháp như sau: Khối lượng phân tử trung bình (KLPTTB) (kí . duy nhất). Giá trị của m là A. 2,52 gam. B. 2,22 gam. C. 2,62 gam. D. 2,32 gam. 13 Trường THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết Hướng dẫn giải m gam Fe + O 2 → 3 gam hỗn hợp chất rắn X 3 HNO d → . 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu kim loại? (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất) A. 2,88 gam. B. 3,92 gam. C. 3,2 gam. D. 5,12 gam. Hướng dẫn giải Phương trình ion: Cu + 2Fe 3+ . thúc thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 58,5 gam muối khan. Khối lượng NaCl có trong hỗn hợp X là A. 29,25 gam. B. 58,5 gam. C. 17,55 gam. D. 23,4 gam. Hướng dẫn giải Khí Cl 2 dư chỉ khử được
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng HSG hóa học 11, Giáo án bồi dưỡng HSG hóa học 11,