0

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG HÓA HỌC THCS

31 406 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2018, 19:01

H 2 SO 4 và NaOH Thí nghiệm 1: H 2 SO 4 + NaOH NaHSO 4 + H 2 O (1) 0,04y 0,04y Từ đề và (1) ta có: 0,12x0,04y =0,1x0,16=0,016() Thí nghiệm 2: H 2 SO 4 + 2NaOH Na 2 SO 4 + H 2 O (2) 0,04x. chất rắn và 44 8ml khí H 2 ( đktc). Tính a, b và khối lượng các muối. 17) Đốt cháy hoàn toàn 1, 14 gam hỗn TỔNG HỢP 34 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HOÁ HỌC THCS TẬP Chuyên đề 21 TÌM KHOẢNG BIẾN THIÊN CỦA MỘT LƯỢNG CHẤT ( Cực trị giải toán hoá học ) I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Thường gặp: hỗn hợp A B (có tính chất tương tự ) tác dụng với chất X ( thường lấy thiếu ) - Nếu lượng chất X lấy vào phản ứng thay đổi lượng sản phẩm hỗn hợp khoảng ( gọi chung khoảng biến thiên ) A B tạo thay đổi Phương pháp : 1) Nếu hỗn hợp biết lượng chất xét trường hợp :  A tác dụng trước đến B  lượng chất cần tìm m1  B tác dụng trước đến A  lượng chất cần tìm m2  khoảng biến thiên : m1 < m < m2 ( ngược lại ) 2) Nếu hỗn hợp chưa biết khối lượng chất xét trường hợp :  Hỗn hợp có chất A  lượng chất cần tìm m1  Hỗn hợp có chất B  lượng chất cần tìm m2 3) Có thể dùng phương pháp đại số (dựa vào giới hạn đại lượng biết  khoảng biến thiên đại lượng chưa biết.) : m hh m hh  n hh  M nặng ï M nhẹ ; Hiệu suất: < H% < 100% < số mol A < số mol hỗn hợp A,B x A  y.B m Nếu x  y ï A < m < B ( ngược lại ) II- BÀI TẬP ÁP DỤNG 1) Cho hỗn hợp gồm gam CuO 3,6 gam FeO vào 300ml dung dịch HCl 0,8M Sau phản ứng có m gam chất rắn khơng tan Hỏi m nằm khoảng ? Hướng dẫn : Số mol CuO = 0,1 số mol FeO = 0,05 Vậy HCl không đủ tác dụng với hỗn hợp oxit + Nếu CuO phản ứng trước : Trang ~ số mol HCl = 0,24 CuO 0,1  � CuCl2 + H2O + 2HCl �� 0,2 FeO � FeCl2 + H2O + 2HCl �� 0,02  0,04 Sau phản ứng : mFeO ( dư ) = 3,6 – (0,02  72 ) = 2,16 gam + Nếu FeO phản ứng trước FeO 0,05 � FeCl2 + H2O + 2HCl �� 0,1 CuO � CuCl2 + H2O + 2HCl �� 0,07  0,14 Sau phản ứng : mCuO ( dư ) = – (0,07  80 ) = 2,4 gam Vì thực tế FeO CuO phản ứng với HCl nên 2,16 gam < m < 2,4 gam Cách : Có thể đặt RO CTHH đại diện cho hỗn hợp RO 0,12 � RCl2 + H2O + 2HCl ��  0,24 nRO = 0,15 – 0,12 = 0,03 khối lượng RO dư : m = 0,03  M Vì 72< M < 80 nên  72 0.03 < m < 80  0,03 2,16gam < m < 2,4 gam 2) Nung 20 gam hỗn hợp MgCO 3, CaCO3, BaCO3 nhiệt độ cao thu khí A Dẫn khí A vào dung dịch nước vơi thu 10 gam kết tủa ddB Đun nóng B hồn tồn tạo thành thêm gam kết tủa Hỏi % khối lượng MgCO3 nằm khoảng ? Hướng dẫn : số mol kết tủa CaCO3 = 0,1 mol , Số mol CaCO3 ( tạo thêm ) = 0,06 mol t � MgO + MgCO3 �� x CO2  x t � CaO + CO2  CaCO3 �� y y t � BaO + CO2  BaCO3 �� z z � CaCO3  + H2O CO2 + Ca(OH)2 �� Trang ~ 0,1 0,1 � Ca(HCO3)2 2CO2 + Ca(OH)2 �� t � CaCO3  + H2O + CO2  Ca(HCO3)2 �� 0,06 Trong x,y,z số mol MgCO3, CaCO3, BaCO3 100gam hỗn hợp Theo ptpư : n CO2  n CaCO3 ( 4)  � n CaCO3 (6)  0,1  � 0, 06  0, 22mol 84x  100y  197z  100 � � x  y  z  0, 22 �  1,1 Suy ta có hệ pt : � 100y  197z  100  84x (1) � �  1,1  x (2) �y  z  0, 22 �  100y  197z 100  84x  yz 1,1  x Từ (1) (2) ta có : 100  Suy ta có : 100  84x  197 1,1  x giải 0,625 < x < 1,032 Vậy khối lượng MgCO3 nằm khoảng : 52,5 %  86,69 % 3) Đốt cháy 10,5 gam hỗn hợp A gồm CH4; C2H4; C2H2 oxi thu khí B Dẫn khí B vào dung dịch nước vơi dư thấy có 75gam kết tủa Hỏi % khối lượng CH tối đa bao nhiêu? ( ĐS: 38,1% ) 4) Một hỗn hợp khí A gồm etilen , propilen , hiđro có tỉ trọng ( đktc) P A ( g/l) Cho A qua xúc tác Ni, nung nóng thu hỗn hợp khí B a/ Với giá trị PA hỗn hợp khí B khơng làm màu dung dịch brom b/ Xác định % thể tích hỗn hợp A, P A = 0,741g/l ; PB = 1,176 g/l Hướng dẫn : Đặt số mol gồm etilen , propilen , hiđro : x,y,z Để khí B khơng làm màu dung dịch Brom Anken không dư ( số mol H = số mol anken )  zx+y MA  28x  42y  2z  22, �p A x yz Biện luận : z = x+y  Nếu z > x+y  Trang ~ (1)  (1) 30x  44y  44, �p A xy M A giảm  p giảm  p  0,67 A A  0,67 < pA < 0,98 5) Một bình kín dung tích 8,96 lít chứa đầy hỗn hợp X gồm N 2, O2, SO2 tỉ lệ mol :1 :1 Đốt cháy lưu huỳnh hỗn hợp X thu hỗn hợp khí Y ( sau đưa bình nhiệt độ ban đầu ) Biết d Y  1, 089 X a/ Áp suất bình có thay đổi hay khơng ? Vì ? b/ Xác định % thể tích hỗn hợp khí Y c/ Khi số mol oxi biến đổi dY X biến đổi khoảng (ĐS : b/ 60%N2 ; 10%O2 ; 30%SO2 , c/ �d Y �1,18 X ) 6) Hoà tan hỗn hợp 6,4 gam CuO 16 gam Fe 2O3 320ml dung dịch HCl 2M Sau phản ứng có m rắn khơng tan m’ gam muối Xác định m m’ biến thiên khoảng ? 7) Hoà tan vừa đủ gam hỗn hợp gồm kim loại X ( hoá trị I) kim loại Y ( hoá trị II) hỗn hợp hai axit HNO H2SO4 thấy có 2,688 lít hỗn hợp khí NO2 SO2 sinh ( đktc) nặng 5,88 gam Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m ( gam) muối khan a/ Tìm m b/ Khi tỉ lệ số mol khí thay đổi m biến thiên khoảng ? 8) Cho 46,7 gam hỗn hợp X gồm CuO, ZnO, FeO vào 800ml ddHCl 1,75M Lượng axit dư phải trung hoà 200ml ddNaOH 1M Xác định khoảng biến thiên % khối lượng FeO hỗn hợp X 9/ Hỗn hợp A gồm 0,56 gam Fe 16 gam Fe 2O3 Trộn A với a mol bột nhôm nung nhiệt độ cao( khơng có khơng khí ) thu hỗn hợp B Nếu cho B tan H 2SO4 lỗng dư thu V lít khí , cho B tan NaOH dư thu 0,25V lít khí ( khí điều kiện) a/ Viết PTHH xảy b/ Tìm khoảng biến thiên khối lượng nhơm ( phản ứng nhiệt nhôm tạo Fe) Trang ~ Hướng dẫn : Fe2O3 t � Al2O3 + 2Al �� + 2Fe Ban đầu: 0,1 a 0,01(mol) Pư : x 2x x 2x (mol) (a-2x) x (0,01+2x) Sau pư : (0,1-x) Viết PTHH rắn B với H2SO4 loãng NaOH ( dư ) 1,5(a  2x)  (0, 01  2x) V  1,5(a  2x) 0, 25V  tỉ lệ :  x 4,5a  0, 01 11 < x  0,1 nên  2,22 103 < a  0,2467 hay : 0,06 gam < mAl  6,661 gam 10/ Cho 6,2 gam hỗn hợp X gồm Na K tác dụng với dung dịch HCl dư Tính khối lượng muối tạo thành Hướng dẫn : Các phương trình phản ứng xảy ra: 2Na + 2HCl  2NaCl + H2  2K + 2HCl  2KCl + H2  Ta có : 6, 6, 39 < n kl < 23 Theo PTPƯ ta có : số mol KL = số mol ClKhối lượng muối tạo thành : m = m Kl + mCl = 6,2 + 35,5 nkl Thay ( ) vào ( 2) ta : 11,84 gam < m < 15,77 gam * Có thể giả sử có Na  m1 , giả sử có K  m2  m1 < m < m Trang ~ Chuyên đề 22 (Dựng Font VnArial) Bài tập tăng giảm khối lợng kim loại Cho sắt có khối lợng 5,6 gam vào dd đồng sunfat Sau thời gian, nhấc sắt ra, rửa nhẹ, làm khô cân thấy sắt có khối lợng 6,4 gam Khối lợng sắt tạo thành bao nhiêu? Cho sắt có khối lợng gam vào 50 ml dd CuSO4 15% có khối lợng riêng 1,12 g/ml Sau thời gian phản ứng, ngời ta lấy sắt khỏi dd, rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 5,16 gam a) Viết PTHH b) Tính nồng độ phần trăm chất lại dd sau phản ứng? Nhúng nhôm vào dd CuSO4 Sau thời gian, lấy nhôm khổi dd thấy khối lợng dd giảm 1,38 gam Tính khối lợng Al tham gia phản ứng? Cho đồng có khối lợng gam vào dd AgNO3 Phản ứng xong, đem kim loại rửa nhẹ, làm khô cân đợc 13,6 gam a) Viết PTHH b) Tính khối lợng đồng tham gia phản ứng? Nhúng nhôm có khối lợng 594 gam vào dd AgNO3 2M Sau thời gian khối lợng nhôm tăng 5% a) Tính số gam nhôm tham gia phản ứng? b) Tính số gam Ag thoát ra? c) Tính V dd AgNO3 dùng? d) Tính khối lợng muói nhôm nitrat dùng? Ngâm miếng sắt vào 320 gam dd CuSO4 10% Sau tất đồng bị đẩy khỏi dd CuSO4 bám hết vào miếng sắt, khối lợng miếng sắt tăng lên 8% Xác định khối lợng miếng sắt ban đầu? Ngâm miếng chì có khối lợng 286 gam vào 400 ml dd CuCl Sau mét thêi gian thÊy khèi lợng miếng chì giảm 10% a) Giải thích khối lợng miếng chì bị giảm so với ban đầu? b) Tính lợng chì phản ứng lợng ®ång sinh c) TÝnh nång ®é mol cña dd CuCl ®· dïng d) TÝnh nång ®é mol cđa dd muối chì sinh ( Giả thiết toàn lợng đồng sinh bám vào miếng chì thể tích dd không đổi ) Cho kẽm có khối lợng 25 gam vào dd đồng sunfat Sau phản ứng kết thúc, đem tám kim loại ra, rửa nhẹ, làm khô cân đợc 24,96 gam a) Viết PTHH b) Tính khối lợng kẽm phản ứng c) Tính khối lợng đồn sunfat có dd Có hai kẽm có khối lợng nh Một cho vào dd đồng (II) nitrat, cho vào dd chì (II) nitrat Sau thời gian phản ứng, khối lợng kẽm thứ giảm 0,05 gam Trang ~ a) Viết PTHH b) Khối lợng kẽm thứ tăng hay giảm gam? Biết ràng hai phản ứng trên, khối lợng kẽm bị hoà tan 10 Ngâm sắt có khối lợng 50 gam 200 gam dd muối kim loại M có hoá trị II, nồng độ 16% Sau toàn lợng muối sunfat tham gia phản ứng, lấy sắt khỏi dd, rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 51,6 gam Xác định CTHH muối sunfat kim loại M 11 Ngâm vật đồng có khối lợng 10 gam 250 gam dd AgNO3 4% Khi lÊy vËt th× khèi lợng AgNO3 dd giảm 17% Xác định khối lợng vật sau phản ứng? 12 Ngâm đinh sắt có khối lợng gam đợc ngâm dd CuSO4 Sau thời gian phản ứng lấy đinh sắt rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 4,2 gam a) Viết PTHH b) Tính khối lợng chất tham gia tạo thành sau phản ứng 13 Nhúng kẽm vµo dd chøa 8,32 gam CdSO Sau kÏm đẩy hoàn toàn camiđi khỏi muối, khối lợng kẽm tăng 2,35% so với ban đầu Hỏi khối lợng kẽm ban đầu bao nhiêu? 14 Ngâm nhôm ( làm sach lớp oxit ) 250 ml dd AgNO 0,24M Sau mét thêi gian, lấy ra, rửa nhẹ, làm khô, khối lợng nhôm tăng thêm 2,97 gam a) Tính lợng Al phản ứng lợng Ag sinh b) Tính nồng độ mol chất dd sau phản ứng Cho V dd thay đổi không đáng kể 15 Ngâm đồng 20 ml dd bạc nitrat đồng tan thêm đợc Lấy đồng ra, rửa nhẹ, làm khô cân thấy khối lợng đồng tăng thêm 1,52 gam Hãy xác định nồng độ mol dd bạc nitrat dùng ( giả thiết toàn lợng bạc giải phóng bám hết vào đồng ) 16 Cho sắt vào 100 ml dd chứa muối Cu(NO 3)2 0,5M AgNO3 2M Sau phản ứng lấy sắt khỏi đ, rửa làm khô khối lợng sắt tăng hay giảm Giải thích? 17 Hai kim loại giống ( nguyên tố R có hoá trị II) có khối lợng Cho thứ vào dd Cu(NO 3)2 thø hai vµo dd Pb(NO3)2 Sau cïng mét thêi gian ph¶n øng, sè mol muèi b»ng nhau, lấy kim loại khỏi dd thấy khối lợng thứ giảm 0,2% khối lợng thứ hai tăng 28,4 % Xác định nguyªn tè R Trang ~ Chuyên đề 23 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA HỖN HỢP DỰA VÀO PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG I- KIẾN THỨC CƠ BẢN Dựa vào tính chất hỗn hợp, chia tập hỗn hợp thành dạng sau: 1) Dạng 1: Hỗn hợp gồm chất có tính chất khác  Tổng quát : A X AX ��� B B ( khô ng pư )  Cách giải : Thường tính theo PTHH để tìm lượng chất A  lượng chất B ( ngược lại kiện đề cho không liên quan đến PTHH ) 2) Dạng 2: Hỗn hợp gồm chất có tính chất tương tự  Tổng quát : A X AX ��� B BX  Cách giải :      3) Dạng 3: Đặt ẩn ( a,b …) cho số mol chất hỗn hợp Viết PTHH tính theo PTHH với ẩn Lập phương trình tốn liên lạc ẩn kiện Giải phương trình tìm ẩn Hồn thành u cầu đề Hỗn hợp chứa chất có CTHH trùng sản phẩm chất  Tổng quát : AX  B (mớ i sinh) A X ��� B B (ban đầ u)  Cách giải : Như dạng Cần ý : lượng B thu sau phản ứng gồm lượng B lại lượng B sinh phản ứng với chất A 4) Một số điểm cần lưu ý giải toán hỗn hợp:  Nếu hỗn hợp chia phần có tỉ lệ ( gấp đơi, … ) đặt ẩn x,y …cho số mol chất phần  Nếu hỗn hợp chia phần khơng có quan hệ đặt ẩn (x,y,z …)cho số mol chất phần giả sử số mol phần gấp k lần số mol phần II-BÀI TẬP ÁP DỤNG Trang ~ 1) Hoà tan 40 gam hỗn hợp Ag Al ddHCl dư thấy sinh 10,08 lít khí ( đktc) Tính % khối lượng chất hỗn hợp ban đầu Giải : Chỉ có Al tác dụng với dung dịch HCl 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2  0,3 0,45 ( mol ) Thành phần hỗn hợp : %Al  0,3 � 27 � 100%  20 ,25% 40  %Ag = 79,75% 2) Hoà tan hỗn hợp Ag Al H 2SO4 lỗng thấy 6,72 lít khí sinh ( đktc) phần rắn khơng tan Hồ tan rắn khơng tan dd H2SO4 đặc nóng ( dư ) thấy có 1,12 lít khí SO ( đktc) a/ Tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu b/ Tính tỉ khối hỗn hợp khí ( gồm khí sinh ) khí oxi 3) Hồ tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp kim loại Cu Ag dung dịch HNO dư sinh khí NO2 Để hấp thụ hồn tồn khí sinh phải dùng 40ml dung dịch NaOH 1M Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp Giải : Đặt số mol Ag Cu a, b mol Ag + 2HNO3  AgNO3 + H2O + NO2  a a Cu + 4HNO3  Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2  b 2b 2NO2 + 2NaOH  NaNO2 + NaNO3 + H2O (a.+ 2b) (a.+ 2b) 108a  64b  ,8 � � a  2b  � 0,04  ,04 theo đầu ta có : � (1) (2) giải a = 0,02 ; b = 0,01 0,01� 64 %mCu = �100%  22,86% 2,8  %mAg = 77,14% 4) Hoà tan 34,2 gam hỗn hợp gồm Al 2O3 Fe2O3 vào lít dung dịch HCl 2M, sau phản ứng dư 25% axit Cho dung dịch tạo thành tác dụng với ddNaOH 1M cho vừa đủ đạt kết tủa bé a/ Tính khối lượng oxit hỗn hợp b/ Tính thể tích dung dịch NaOH 1M dùng Hướng dẫn : Trang ~ a/ Đặt ẩn cho số mol Fe2O3 Al2O3 a, b ( mol) Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O a 2a Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O b 2b FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3  + 3NaCl 2a 6a 2a AlCl3 + 3NaOH  Al(OH)3  + 3NaCl 2b 6b 2b Vì lượng kết tủa bé nên Al(OH) bị tan NaOH dư Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O 2b HCl 0,5  2b + NaOH  NaCl + H2O 0,5 75 Số mol HCl ( pư với oxit ) : 1  100 = 1,5 mol 25 Số mol HCl ( pư với NaOH ) : 2 100 = 0,5 mol Theo đề ta có : 6a  6b  1,5 � � 160a  102b  34 ,2 giải a = 0,15 ; b = 0,1 � Khối lượng oxit hỗn hợp mFe2O3  ,15 � 160  24(gam) b/ Tổng số mol NaOH = ; mAl2O3  34 ,2  24  10 ,2(gam) 6a + 8b + 0,5 = 2,2 mol  VddNaOH = 2,2 : = 2,2 lít 5) Khử 13,6 gam hỗn hợp A gồm Fe Fe 2O3 khí CO dư thu rắn B Để hồ tan hoàn toàn rắn B phải dùng 400ml dung dịch HCl 1M Lượng muối sinh cho tác dụng với dd NaOH dư thu m ( gam) kết tủa Tính % khối lượng chất A định m Hướng dẫn: Gọi a,b số mol Fe Fe2O3 hỗn hợp t � 2Fe Fe2O3 + 3CO �� b + 2b Rắn B gồm : (a + b ) mol Fe Trang ~ 10 3CO2  Có V1 lít dd HCl chứa 9,125 gam chất tan(ddA) Có V 2lit dd HCl chứa 5,475 gam chất tan (ddB) Trộn V lít dd A với V2 lit dd B dd C có V=2 lít a Tính CM C b Tính CM A,B biết CM(A) _ CM(B) = 0,4 Hòa tan NaCl vào nước V ml dd A có khối lượng riêng d Thêm V ml nước vào dd A (V 1+ V) ml dd B có khối lượng riêng d1 Hãy chứng minh d>d1 Biết khối lượng riêng nước 1g/ml cần lấy gam NaOH cho thêm vào 120 gam dd NaOH 20% để thu dd có nồng độ 25% ĐS: gam Phải pha thêm nước vào dd H2SO4 50% để thu dd 20% Tính tỉ lệ khối lượng nước dd axit phải dùng ĐS: tỉ lệ 3:2 Trang ~ 17 CHUYÊN ĐỀ 26 CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Chỉ xét trường hợp đặc biệt đề cho số mol dd kiềm( Ca(OH)2 Ba(OH)2 số mol kết tủa CaCO3 BaCO3 ) n kết tủa < n kiềm Phương pháp: xét hai trường hợp Trường hợp 1: Ca(OH)2 dư xảy phản ứng CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O nCO2 = nCaCO3 Trường hợp 2: CO2 dư xảy hai phản ứng CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O CO2 + H2O + CaCO3 Ca(HCO3)2 nCO2 =nCaCO3 + n Ca(HCO3)2 ví dụ: Dẫn V lít CO2 (đktc) vào 500ml dd Ca(OH)2 1M ta thấy có 25 gam kết tủa Tính V Giải nCa(OH)2 = 0,5x1= 0,5mol nCaCO3 = 25/100 = 0,25mol ta thấy nCaCO3< nCa(OH)2 Xét hai trường hợp -Trường hợp 1: nCO2< nCa(OH)2 xảy phản ứng CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 0,25 0,25 mol V = 0,25 x22,4 = 5,6 lít - Trường hợp 2: nCO2> nCa(OH)2 xảy hai phản ứng CO2 + Ca(OH)2 0,5 CaCO3 + H2O 0,5 mol 0,5 mol CO2 + H2O + CaCO3 0,25mol 0,25mol Ca(HCO3)2 0,25mol nCO2 = 0,5 + 0,25 = 0,75 mol V = 0,75x22,4 =16,8 lít Bài tập Đốt cháy hồn tồn 2,24 lít khí C 2H4 (đktc) rối cho toàn sản phẩm vào dd chứa 11,1 gam Ca(OH) Hỏi sau hấp thụ khối lượng phần dd ban đầu tăng hay giảm gam Đốt cháy hồn tồn 2,24 lít hiđcacbon,lấy tồn sản phẩm cho vào 150 ml dd Ca(OH) 1M thu 10 gam kết tủa xác định công thức hiđcacbon ĐS: C 2H2, C2H4, C2H6 Đốt cháy hết 0,224 lít Ankan dạng mạch hở,sản phẩn sau cháy cho qua 1lit nước vôi 0,134% ( d= 1g/ml) thu 0,1 gam kết tủa.Tìm công thức ankan Trang ~ 18 Nung 25,28 gam hỗn hợp FeCO FexOy dư tới phản ứng hồn tồn, thu khí A 22,4 gam Fe 2O3 nhất.Cho khí A hấp thụ hồn tồn vào 400ml ddBa(OH) 0,15M thu 7,88 gam kết tủa.Tìm cơng thức phân tử FexOy ĐS: Fe2O3 Thổi CO qua ống xứ đựng m gam Fe 2O3 nung nóng, sau thời gian thu 10,88 gam chất rắn A( chứa chất) 2,668 lít khí CO2 (đktc) a.Tính m b lấy 1/10 lượng CO2 trên,cho vào 0,4 lít Ca(OH)2 thu 0,2 gam kết tủa nung nóng dd tạo thành kết tủa lại tăng thêm p gam Tính nồng độ mol dd Ca(OH) p ĐS:m= 12,8 gam; CM = 0,0175M; p = gam Cho luồng khí CO qua ống xứ nung nóng chúa m gam Fe xOy phản ứng xảy hoàn toàn.Dẫn tồn lượng khí sinh chậm vào lit dd Ba(OH) 0,1M thu 9,85 gam kết tủa.Mặt khác hòa tan tồn lượng kim loại sắt vào V lit dd HCl 2M dư thu dd, sau cô cạn thu 12,7 muối khan a Xác định công thức oxit sắt b Tìm m c Tính V,biết axit dùng dư 20% so với lượng cần thiết ĐS:Fe2O3; m =8 gam; V = 0,12 lít 7.Dùng 30 gam NaOH để hấp thụ 22 gam CO a Có muối tạo thành b Tính khối lượng muối tạo thành 8.Cho 9,4 gam K2O vào nước Tính lượng SO2 cần thiết để phản ứng với dung dịch để tạo thành : a Muối trung hòa b Muối axit c Hỗn hợp muối axit muối trung hòa theo tỉ lệ mol : 9.Dung dịch A chứa gam NaOH 10 11 12 13 14 d Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,5M cần dùng để hòa tan hồn tồn dung dịch A e Tính thể tích SO2 cần thiết để tác dụng với dung dịch A tạo hỗn hợp muối axit muối trung hòa theo tỉ lệ mol tương ứng 2:1 Tính thể tích CO2 cần thiết để tác dụng với 16 gam dung dịch NaOH 10% tạo thành: a Muối trung hòa ? b Muối axit ? c Hỗn hợp muối axit muối trung hòa theo tỉ lệ mol : ? Dùng lít dung dịch KOH 1,1M để hấp thụ 80 gam SO a Có muối tạo thành ? b Tính khối lượng muối tạo thành ? chất X chứa nguyên tốC,H,O a trộn 2,688 lít CH4 (đktc)với 5,376 lít khí X thgu hỗn hợp khí Y có khối lượng 9,12 gam Tính khối lượng phân tử X b Đốt cháy hồn tồn khí Y cho sản phẩn hấp thụ vào dd chúa 0,45 mol Ba(OH) thấy tạo thành 70,82 gam kết tủa.Hãy sử dụng số liệu trên, xác định công thức cấu tạo X đốt cháy hồn tồn 0,672 lít khí (đktc)hỗn hợp khí gồm CH CxH2x (trong x �4,CH4 chiếm 50% thể tích) cho sàn phẩm cháy hấp thụ vào 350ml dd Ba(OH) 0,2M thấy tạo thành 9.85 gam kết tủa Xácđđịnh công thức phân tử CxH2x cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ vào 20ml dd chứa KOH 1M Ca(OH) 0,75M thu đươc 12 gam kết tủa.Tính V Trang ~ 19 Chuyên đề 27: AXIT + BAZƠ VÀ CÁC PHÉP BIỆN LUẬN Ví dụ: Trộn 120ml dd H2SO4 với 40 ml dd NaOH.Dung dịch sau trộn chứa muối axit dư axit có nồng độ 0,1M.Mặt khác trộn 60ml dd H 2SO4 với 60 ml dd NaOH dd sau trộn dư NaOH với nồng độ 0,16M.Tìm nồng độ hai dd ban đầu Giải Gọi x,y nồng độ ban đầu H 2SO4 NaOH Thí nghiệm 1: H2SO4 + NaOH 0,04y 0,04y NaHSO4 + H2O (1) Từ đề (1) ta có: 0,12x-0,04y =0,1x0,16=0,016(*) Thí nghiệm 2: H2SO4 0,04x + 2NaOH Na2SO4 + H2O (2) 0,08x Từ đề ta có: 0,06y-0,08x =0,016(**) Từ * ** giải x =0,4M; y = 0,8M Bài tập Câu 1.Trộn 50 ml dung dịch HNO nồng độ x M với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M thu dung dịch A Cho quỳ tím vào dung dịch A thấy có màu xanh Thêm từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,1 M vào d/dịch A thấy quỳ trở lại thành màu tím Tính x ? Câu 2.Dung dịch X chứa hỗn hợp KOH Ba(OH) có nồng độ 0,2M 0,1M.Dung dịch Y chứa hỗn hợp H 2SO4 HCl có nồng độ 0,25M 0,75 M a tính thể tích dung dịch vừa đủ để trung hòa 40 ml dd Y khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng b.Dùng V ml dd Y để hòa tan vừa đủ m gam CuO,làm tạo thành dd Z.Cho 12gam bột Mg Vào Z sau phản ứng kết thúc lọc 12,8 gam chất rắn.Tính m Câu A dd HCl, B dd Ba(OH) trộn 50 ml dd a với 50ml dd B ddC.Thêm quỳ tím vào dd C thấy màu đỏ.Thêm từ từ dd NaOH 0,1M vào C quỳ trở lại màu tím,thấy tốn hết 50 ml NaOH.trộn 50 ml dd A với 150 ml ddB dd D.Thêm quỳ tím vào ddD thấy màu xanh,Thêm từ từ dd HNO 0,1M vào dd D quỳ trở lại màu tím thấy tốn hết 350 ml dd HNO3 tính nồng độ ddA, ddB Câu trộn lẫn dd A chứa NaOH dd B chứa Ba(OH) chứa biết nồng độ theo tỉ lệ thể tich 1:1 thu dd C lấy 100ml dd c trung hòa H2SO4 2M vừa hết 14ml thu 2,33g kết tủa a xác định nồng độ mol A,B b cần thêm ml dd B vào 10 ml; dd A cho để trung hòa vừa đủ 7,6 ml dd HCl 2M Câu tính nồng độ mol dd H2SO4 dd NaOH biết: - 30 ml dd H2SO4 d9uo75c trung hoà hết 20 ml dd NaOH 10ml dd KOH 2M - 30 ml dd NaOH trung hòa 20ml dd H 2SO4 ml dd HCl 1M Trang ~ 20 Câu cho a gam dd H2SO4 24,5% vào b gam dd NaOH 8% tạo 3,6 gam muối axit 2,84 gam muối trung hòa a Tính a,b b Tính nồng độ% dd sau phản ứng Trang ~ 21 CHUYÊN ĐỀ 28: TOÁN VỀ HIỆU SUẤT VÀ TÍNH TỐN THEO HIỆU SUẤT Nếu hiệu suất tính theo chất sản phẩm: Lượng sản phảm thưc tế H = x100 Lượng sản phẩm theo lý thuyết Nếu hiệu suất tính theo chất tham gia: Lượng sản phẩm theo lý thuyết H= x 100 Lượng sản phẩm theo thưc tế Ví dụ: Trong cơng nghiệp sản xuất H2SO4 từ quặng FeS2 theo sơ đồ sau: FeS2 SO2 SO3 H2SO4 a Viết phản ứng ghi rõ điều kiện b Tính lượng axit 98% điều chế từ quặng chứa 60% FeS Biết hiệu suất trình 80% Giải FeS2 2H2SO4 129tấn 196tấn 0,6 0, x196 129 = 0,91tấn 0,91x80  hiệu suất 80% nên lượng axit thưc tế thu là: 100 0,728 mctx100 0, 728 x100 c% = 98 Lượng axit 98% là: mdd = = 74,2 Bài tập Câu Trong công nghiệp , người ta sản xuất nhơm pp điện phân Al 2O3 nóng chảy với điện cực than chì a Viết phương trình phản ứng trình điện phân cực dương than chì bị cháy thành CO b Tính lượng Al2O3 phản ứng biết hiệu xuất trình 68% c Tính lượng C cần thêm bù vào phần cực dương bị cháy Câu Người ta điều chế C2H2 từ than đà theo sơ đồ sau: CaCO3 95% CaO 80% CaC2 90% C2H2 Tính lượng đá vôi chứa 75% CaCO3 cần điều chế 2,24m3 C2H2 đ kc theo sơ đồ Câu Cho 39 gam glucozơ tác dụng với dd AgNO NH3 Hỏi có gam Ag kết tủa hiệu xuật phản ứng 75% Nếu lên men lượng glucozơ thu rượu etilic lít CO ,nếu hiệu suất phản ứng 80% Trang ~ 22 Câu Đun nóng hỗn hợp chứa 12 gam axit axetic 4,6 gam axit fomic HCOOH với 18,4 gam etilic có H 2SO4 làm xúc tác Sau thí nghiệm người ta xác định hỗn hợp sản phẩm có chứa 8,8 gam CH 3COOC2H5 5,55 gam HCOOC 2H5 Tính hiệu suất tạo thành este Câu Viết phản ứng điều chế rượu etylic từ tinh bột Biết hiệu suất q trình 75% tính số lít rượu etylic 46 o thu 100 kg gạo chúa 81% tinh bột Cho rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8g/ml Câu Người ta nấu xà phòng từ loại chất béo có cơng thức (C 15H31COO)3C3H5 Tính lượng xà phòng tạo thành từ 200 kg chất béo có chứa 19,4% tạp chất khơng phản ứng , biết hao hụt phản ứng 15% Tính khối lượng H2SO4 95% thu từ 60 kg quặng pirit hiệu suất p/ ứng 85% ? Dùng 150 gam quặng pirit chưá 20% chất trơ điều chế H 2SO4 Đem toàn lượng axit điều chế hòa tan vừa đủ m gam Fe2O3 Tất phản ứng xảy hồn tồn , a Tính khối lượng H2SO4 điều chế ? b Tính m ? Từ quặng pirit chưá 90% FeS điều chế lít H2SO4 đậm đặc 98% (d = 1,84 g/ml) , biết hiệu suất trình điều chế 80% ? Có thể điều chế CH3COOH từ 100 CaC2 có 4% tạp chất , giả sử phản ứng đạt hiệu suất 100% ? a.tính lượng axit axetic thu lên men 1lit rượu etylic 10 tính nồng độ % dd đó.giả sử hiệu suất 100% c Tách tồn lượng rượu có 1lit rượu 11,5 khỏi dd đem oxi hóa thành axit axetic.cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với Na dư thu 33,6 lít khí H (đktc) Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa rượu thành axit Câu 6.cho m gam glucozơ lên men, khí dẫn vào dd nước vôi dư thu 55,2 gam kết tủa a Tính khối lượng glucozơ lên men, biết H = 92% b Cho toàn lượng rượu thu tác dụng với 300ml dd CH 3COOH 2M thu 22 gam este Tìm hiệu suất este hóa c Trộn V ml rượu etylic nguyên chất với V1 ml nước thu lit dd rượu ( D =0.92g/ml) tìm độ rượu Trang ~ 23 CHUYÊN ĐỀ 29: TOÁN VỀ LƯỢNG CHẤT DƯ BIỆN LUẬN CHẤT DƯ TRONG PƯHH Ví dụ: Đun nóng 16,8 gam bột sắt 6,8 gam S (khơng có kk) thu chất rắn A Hoà tan A HCl dư khí B Cho khí B từ từ qua dd Pb(NO 3)2 tách kết tủa D màu đen Biết phản ứng xảy 100% a.Tính thể tích khí B , khối lượng kết tủa D b.Cần lít O2 để đốt cháy hồn tồn khí B Giải: Số mol Fe = 0,3 mol; số mol S = 0,2mol Fe + S FeS 0,2 0,2 0,2 FeS + 2HCl chất rắn A gồm FeS Fe dư FeCl + H2S 0,2 0,2 Fe + HCl FeCl + H2 (B gồm H2S H2) 0,1 0,2 H2S + Pb(NO3)2 0,2 0,1 PbS 0,2 + 2HNO3 (D PbS) 0,2 2H2S + O2 2SO2 2H2 2H2O + O2 + 2H2O VB = 6,72 lit MD = 47,8 gam VO2 = 7,84 lit Bài tập Câu Trộn 100 ml dd sắt III sunfat 1,5M với 150 ml dd Ba(OH) 2M thu kết tủa A dd B Nung kết tủa A khơng khí đến khối lượng không đổi thu chất D Thêm BaCl vào dd B tách kết tủa E Tính lượng E,D Tính nồng độ mol chất tan dd B (coi thể tích thay đổi khơng đáng kể ) Câu 1,36 gam hỗn hợp Mg Fe hoà tan 100 ml dd CuSO Sau phản ứng thu dd A 1,84 gam chất rắn B gồm kim loại Thêm NaOH dư vào A rối lọc kết tủa tách nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu hất rắn D gồm MgO Fe2O3 nặng 1,2 gam Tính lượng Fe,Mg ban đầu Câu Dẫn 4,48 dm3 CO qua m gam CuO nung nóng nhận chất rắn X khí Y , Sục khí Y vào dd Ca(OH) dư tách 20 gam kết tủa trắng Hoà tan chất rắn X 200 ml dd HCl 2M sau phản ứng phải trung hồ dd thu 50 gam Ca(OH)2 7,4% Tính m Câu Thả 2,3 gam Na vào 100ml dd AlCl thấy khí A, xuất kết tủa B Lọc kết tủa B nung thu chất cân nặng a gam Tính a Trang ~ 24 Câu Nung x1 gam Cu với x2 gam O2 thu chất rằn A1.Đun nóng A1 x3 gam H2SO4 98% sau tan hết thu dd A2 khí A3 Hấp thu toàn A 200ml NaOH 0,15M tạo thành dd chứa 2,3 gam muối Bằng pp thích hợp tách CuSO4 khỏi dd A thu 30 gam tinh thể CuSO 4.5H2O Nếu cho A2 tác dụng với dd NaOH 1M để tạo lượng kết tủa nhiều phải dùng 300ml NaOH Tính x 1,x2,,x3 Câu Cho 6,8 gam hỗn hợp Fe CuO tan 100 ml dd HCl thu d A 224 ml khí B 2,4 gam chất rắn Thêm tiếp HCl vào hh A+D D tan phần, sau thêm tiếp NaOH dư vào , lọc kết tủa nung không khí đến khối lượng khơng đổi cân nặng 6,4 gam Tính thành phần % Fe CuO CHUYÊN ĐỀ 30: BÀI TỐN QUY VỀ 100 Ví dụ: Hỗn hợp gồm CaCO3 lẫn Al2O3và Fe2O3 nhơm oxit chiếm 10,2 % ,sắt III oxit chiếm 9,8 % nung hỗn hợp nhiệt độ cao thu chất rắn có lượng 67% lượng hỗn hợp ban đầu Tính % chất rắn tạo Giải: Giả sử hỗn hợp lc l 100 gam, lượng Al2O3 =10,2 gam v Fe2O3= 9,8 gam v lượng CaCO3=80 gam Khi nung hỗn hợp : CaCO3 CaO + CO2 Độ giảm 100- 67 =33g l khối lượng CO2 Số mol CO2 = số mol CaCO3 = 33/44 = 0,75 mol Sau phản ứng cĩ : 10,2g Al2O3= 15,22% 9,8g Fe2O3 = 14,62% CaCO3 dư 80-75 = gam ( 7,4%) CaO = 62,6% Bài tập Câu Hỗn hợp gồm NaCl, KCl(A) tan nước thành dd.Thêm AgNO dư vào dd tách lượng kết tủa 299,6%so với lượng A, Tìm % chất A Câu 2.Hỗn hợp chứa FeO, Fe 2O3, Fe hoà tan a gam hỗn hợp bằng HCl dư lượng H 1% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm ,nếu khử a gam hh H nóng, dư thu lượng nước 21,15% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm.xác định % chất tronh HH Câu 3.Hỗn hợp muối A tạo Kim loại M(II) phi kim X (I) Hoà tan lượng A vào nước dd B Nếu thêm AgNO3 dư vào B lượng kết tủa tách 188% lượng A Nếu thêm Na 2CO3 dư vào dd B lượng kết tủa tách 50% lượng A tìm kim loại M phi kim X Câu Hỗn hợp A gồm kim loại Mg, Al Cu, Oxi hố hồn tồn m gam A thu 1,72m gam hỗn hợp oxit với hoá tri cao kim loại Hoà tan m gam A HCl dư thu 0,952m dm lít khí Tính % kim loại A Câu nung nóng 1,32a gam hh Mg(OH)2 Fe(OH)2 khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn có khối lượng a gam tính % oxit tạo Trang ~ 25 Câu Cho m gam hh Na, Fe tác dụng hết với HCl , dd thu cho tác dụng với Ba(OH) dư lọc kết tủa nung kk đến khối lượng không đổi thu chất rắn m gam Tính % kim loại ban đầu TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG( KIM LOẠI + MUỐI) Phương php: -Nếu đề bi cho khối lượng kim loại tăng lập phương trình đại số Kl kim loại ban đầu(a) – mkim loại phản ứng + mkim loại bm vo = a + mkim loại tăng -Nếu đề bi cho khối lượng kim loại giảm lập phương trình đại số Kl kim loại ban đầu(a) – mkim loại phản ứng + mkim loại bm vo = a - mkim loại tăng   cần lưu ý:Khi bi cho phản ứng xảy hồn tồn hai chất tham gia phải hết hết hai Bi cho sau thời gian cĩ thể hai chất tham gia dư Ví dụ: Cho a gam bột kim loại M có hóa trị không đổi vào 500ml dd hỗn hợp gồm Cu(NO 3)2 AgNO3 có nồng độ 0,4M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, ta lọc (a + 27,2 gam) chất rắn A gồm ba kim loại dd chứa muối tan xác định kim loại M và số mol muối tạo thành dd Giải: Bi cho sau phản ứng xảy hồn tồn v cĩ kim loại tạo thnh chứng tỏ hỗn hợp muối tham gia hết M + nAgNO3 M(NO3)n + nAg (*) 0,2/n 0,2mol 0,2mol 2M + nCu(NO3)2 0,4/n 0,2mol M(NO3)n + nCu (**) 0,2mol 0, 0, Theo đề v pt ta cĩ: a - M n + 108.0,2 - M n + 64.0,2 = a +27,2 0,6M = 7,2n � n = v M =24 kim loại l Mg -Bài tập Câu cho 27,4 gam Ba vào 400 gam dd CuSO 3,2 %, thu khí A, kết tủa B dd C a tính thể tích khí A b Nung kết tủa B nhiệt độ cao đến khối lượng khơng đổi thu gam chất rắn c Tính nồng độ phần trăm chất C Câu Ngâm vật Cu nặng 10 gam vào 250 gam dd AgNO 4%.khi lấy khối lượng AgNO dd giảm 17%.Tìm khối lượng vật sau lấy Câu cho 0,51 gam hỗn hợp A gồm kim loại Fe Mg vào 100ml dd CuSO 4.Sau phản ứng hoàn toàn,lọc thu 0,69 gam chất rắn B ddC.Thêm ddNaOH dư vào C lấy kết tủa đem nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 0,45 gam chất rắn D.Tìm nồng độ mol ddCuSO 4.Tính thành phần % mlo64i kim loại A thể tích SO2 bay hòa tan chất rắn B H2SO4 đặc nóng dư Câu Nhúng sắt kẽm vào cốc chứa 500ml dd CuSO sau thời gian lấy hai kim loại khỏi cốc có thêm đồng bám vào, khối lượng dd cốc bị giảm 0,22 gam.Trong dd sau phản ứng, nồng độ ZnSO gấp 2,5 lần nồng độ FeSO thêm dd NaOH dư vào cốc, lọc lấy kết tủa rối nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 14,5 gam chất rắn.tính khối lượng Cu bám kim loại nồng độ CuSO4 ban đầu Trang ~ 26 Câu Cho 80 gam bột Cu vào dd AgNO 3,sau thời gian phản ứng lọc dd A 95,2 gam chất rắn.Cho tiếp 80 gam bột Pb vào dd A, phản ứng xong lọc tách dd B chứa muối 67,05 gam chất rắn a Tính nồng độ mol dd AgNO3 dùng b Cho 40 gam kim loại R hóa tri II vào 1/10 dd B, sau phản ứng hoàn tồn lọc tách 44,575 gam chất rắn khơng tan, xác định kim ,loại R Câu 6.thí nghiệm 1.cho lượng kim loại Mg vo 200ml dd X chứa AgNO 0,15M v Cu(NO3)20,01M Phản ứng kết thc thu gam chất rắn v dd Y Thí nghiệm 2: Cho 0,78 gam kim loại T đứng trước Cu dy hoạt động hĩa học kim loại,cĩ hĩa trị II vo dd X Phản ứng kết thc thu 2,592 gam chất rắn v dd Z a Tính khối lượng kim loại Mg đ dng b Xc định T c Tính nồng độ mol cc chất Y v Z,coi thể dd khơng thay đổi v thể tích chất rắn khơng đng kể Câu Nhúng Al vào dd CuSO 4,sau thời gian lấy nhơm khỏi dd khối lượng dd giảm 1.38 gam.khối lượng nhôm phản ứng Câu 8.Cho chì Pb tác dụng vừa đủ với dd muối nitrat kim loại hóa tri II, sau thời gian khối lượng chì khơng đổi lấy khỏi dd thấy khối lượng giảm 14,3 gam.Cho sắt có khối lượng 50 gam vào dd sau phản ứng trên,khối lương sắt khơng đổi lấy khỏi dd rửa sấy khơ cân lại nặng 65,1 gam.Tìm kim loại hóa trị II Câu Hai kim loại giồng nguyên tố R hóa tri II có khối lượng.Cho thứ vào dd Cu(NO3)2 thứ hai vào dd Pb(NO3)2.Sau thời gian, số mol hai muối nhau,lấy hai kim loại khỏi dd thấy khối khối lượng thứ giảm 0,2% thứ hai tăng 28,4%,Xác đinh kim loại R Câu 10 Nhúng thỏi sắt 100 gam vào dung dịch CuSO Sau thời gian lấy rửa , sấy khô cân nặng 101,6 gam Hỏi khối kim loại có gam sắt , gam đồng ? Câu 11.Cho nhơm có khối lượng 60 gam vào dung dịch CuSO Sau thời gian lấy rửa , sấy khô cân nặng 80,7 gam Tính khối lượng đồng bám vào nhơm ? Câu 12.Ngâm đồng vào dung dịch AgNO3 Sau phản ứng khối lượng đồng tăng 0,76 gam Tính số gam đồng tham gia phản ứng ? Câu 13.Ngâm đinh sắt vào dung dịch CuSO Sau thời gian lấy rửa , sấy khô cân nặng lúc đầu 0,4 gam a Tính khối lượng sắt CuSO4 tham gia phản ứng ? b Nếu khối lượng dung dịch CuSO 4đã dùng 210 gam có khối lượng riêng 1,05 g/ml Xác định nồng độ mol ban đầu dung dịch CuSO4 ? Câu 14.Cho 333 gam hỗn hợp muối MgSO4 , CuSO4 BaSO4 vào nước dung dịch D phần không tan có khối lượng 233 gam Nhúng nhơm vào dung dịch D Sau phản ứng khối lượng kim loại tăng 11,5 gam Tính % khối lượng muối có hỗn hợp ? Câu 15.Cho sắt có khối lượng 100 gam vào lít dung dịch CuSO 1M Sau thời gian dung dịch CuSO có nồng độ 0,8 M Tính khối lượng kim loại , biết thể tích dung dịch xem khơng đổi khối lượng đồng bám hoàn toàn vào sắt ? Câu 16.Nhúng kẽm vào 500 ml dung dịch Pb(NO 3)2 2M Sau thời gian khối lượng kẽm tăng 2,84 gam so với ban đầu c Tính lượng Pb bám vào Zn , biết lượng Pb sinh bám hoàn toàn vào Zn d Tính mồng độ M muối có dung dịch sau lấy kẽm , biết thể tích dung dịch xem khơng đổi ? e Trang ~ 27 CHUYÊN ĐỀ 31: BIỆN LUẬN –TÌM CƠNG THỨC Phương pháp: tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng Hòa tan muối cacbonat kim loại M lượng vừa đủ dd H 2SO4 9,8% thu dd muối sunfat có nồng độ 14,18 %.Tìm kim loại M Giải: Công thức muối M2(CO3)n ( n hóa trị kim loại) M2(CO3)n + nH2SO4 (2M +60n)g 98ng M2(SO4)n + nH2O + nCO2 (2M+96n)g 44ng 98n.100 9,8 = 1000n khối lượng dd axit (2 M  96n).100 theo đề ta có: 1000n  2M  60n  44n = 14,18 � M =28n n=2 ,M=56 (Fe) Bài tập Câu1 Hòa tan hồn tồn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO muối cacbonat kim loại R vào dd HCl 7,3% vừa đủ, thu dd D 3,36 lít CO2(đktc) Nồng độ MgCl2 dd D 6,028% a xác định R thành phần phần trăm chất C b Cho dd NaOH dư vào dd D, lọc lấy kết tủa nung ngồi khơng khí đến phản ứng hồn tồn.Tính số gam chất rắn lại sau nung ĐS:Fe,MgCO3= 59,15%,FeCO3=40,85%, MgO=4g,Fe2O3=4g Câu 2.hòa tan hồn tồn a gam kim loại M có hóa trị khơng đổi vào b gam dd HCl thu dd D.Thêm 240g dd NaHCO3 7% vào dd D vừa đủ tác dụng hết với dd HCl dư, thu dd E có nồng độ phần trăm NaCl muối kim loại M tương ứng 2,5% 8,12%.Thêm tiếp lượng dư dd NaOH vào dd E, sau lọc kết tủa, nung đến khối lượng khơng đổi thu 16 gam chất rắn.Viết phản ứng xác định M, nồng độ phần trăm HCl dùng ĐS: Mg, 16% Câu 3.hào tan hoàn toàn m gam kim loại M dd HCl dư thu V lít khí H (đktc).Mặt khác hòa tan hồn tan m gam kim loại vào dd HNO3 loãng thu V lit khí NO (đktc) a so sánh hóa trị M muối clorua muối nitrat b hỏi M kim loại nào?biết khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 1,905 lần khối lượng muối clorua ĐS:x/y =2/3, Fe Câu Cho 27,2 gam hỗn hợp X gờm kim loại M có hóa tri II III,oxit M xOy tác dụng với 0,8 lit dd HCl 2M hỗn hợp X tan hết cho ddA 4,48 lit khí đktc.Để trung hòa lượng axit dư cần 0,6 lít dd NaOH 1M.Xác định công thức oxit % khối lượng chất X,biết số mol hai chất gấp đôi số mol chất lại.ĐS:Fe Câu Hòa tan muối cacbonat kim loại M lượng dung dịch H 2SO4 9,8% ,người ta trhu dd muối sunfat có nồng độ 11,54% Tìm cơng thức muối Trang ~ 28 Câu thêm từ từ dd H2SO4 10% vào ly đựng muối cacbonat kim loại hóa trị I, vừa hết khí CO thu dd muối có nổng độ 13,63%.Xác định cơng thức muối Câu Hòa tan muối cacbonat kim ,oại hóa trị III vào dd H 2SO4 16%.sau khí khơng dd muối sunfat 20%,Xác định tên kim loại Câu hòa tan x gam kim loại M 200g dd HCl 7,3% vừa đủ thu ddA nồng độ muối M 11,96%.tìm kim loại M Trang ~ 29 CHUYÊN ĐỀ 32: CHỨNG MINH HỖN HỢP KIM LOẠI (MUỐI,AXIT DƯ) Khi gặp toán ta giải sau: - Giả sử hỗn hợp gồm kim loại (hoặc muối) có M nhỏ,để chia khối lượng hỗn hợp kim loại ( hỗn hợp muối) cho M có số mol lớn,rối so sánh với số mol axit dư hay hỗn hợp dư ví dụ: Hòa tan 13,2 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại có hóa trị vào 400ml dd HCl 1,5M.Cô cạn dd sau phản ứng thu 32,7 gam hỗn hợp muối khan chứng minh hỗn hợp A tan khơng hết tính thể tích khí H2 sinh Giải: Gọi hai kim loại A,B có số mol a, b 2A + 2nHCl a na 2B + 2nHCl b a 2ACl n + nH2 0,5na 2BCl n + nH2 nb b 0,5nb số mol axit 0,4x 1,5 = 0,6 mol =n( a+ b) theo đề phương trình ta có: (A +35,5n)a +(B + 35,5n)b = 32,7 � Aa + Bb +35,5n(a + b) = 32,7 Aa + Bb =11,4 < 13,2 Vậy hỗn hợp tan khơng hết - thể tích H2 = 22,4 x 0,5n(a +b) = 6,72 lít tập Câu 1.Cho 3,87 gam hỗn hợp gồm Mg Al tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 1M a.Chứng minh sau phản ứng với Mg Al , axit dư ? b.Nếu phản ứng làm 4,368 lít khí H (đktc) Hãy tính số gam Mg Al dùng ban đầu ? Tính thể tích dung dịch đồng thời NaOH 2M Ba(OH) 0,1M cần dùng để trung hòa hết lượng axit dư ? Câu 2.Hòa tan 31,9 gam hỗn hợp BaCl CaCl2 vào nước dung dịch A Cho toàn dung dịch A tác dụng với 500 ml dung dịch Na2CO3 2M thấy xuất lượng kết tủa aChứng tỏ lượng kết tủa thu tối đa ? b.Nếu cho toàn lượng dung dịch A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO thu 53,4 gam kết tủa Xác định % khối lượng muối dùng ban đầu ? Câu 3.Cho 8,4 gam hỗn hợp Zn Mg tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M a.Chứng minh sau phản ứng axit dư ? b.Nếu 4,48 lít khí đktc Hãy tính số gam Mg Al dùng ban đầu cTính thể tích đồng thời dung dịch KOH 0,5 M Ba(OH) 1M cần dùng để trung hòa hết lượng axit dư ? Câu 4.Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg Al tác dụng với 500 ml dung dịch H 2SO4 1M Trang ~ 30 a.Chứng minh sau phản ứng với Mg Al , axit dư ? bNếu phản ứng làm 4,368 lít khí H (đktc) Hãy tính % khối lượng Mg Al dùng ban đầu ? Câu 5.Cho 31,8 gam hỗn hợp X gồm muối MgCO3 CaCO3 vào 0,8 lít dung dịch HCl 1M thu dung dịch Z aHỏi dung dịch Z có dư axit không ? b,Cho vào dung dịch Z lượng NaHCO dư thể tích CO2 thu 2,24 lít tính khối lượng muối có hỗn hợp X ? Câu 6.X hỗn hợp hai kim loại Mg Zn, Y dd H 2SO4 chưa rõ nồng độ -Thí nghiệm 1: Cho 24,3 gam X vào lít Y, sinh 8,96 lít khí H -Thí nghiệm 2: Cho 24,3 gam X vào lít Y, sinh 11,2 lít khí H a chứng tỏ thí nghiệm X tan chưa hết, thí nghiệm X tan hết b.tính nồng độ mol axit khối lượng kim loại X ( khí đo đktc) Câu 7.Cho 39,6 gam hỗn hợp gồm KHSO3 K2CO3 vào 400g dd HCl 7,3%, xong phản ứng thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 25,33 dd A a.Chứng minh axit dư b.Tính nồng độ phần trăm chất A Trang ~ 31 ... R Trang ~ Chuyên đề 23 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA HỖN HỢP DỰA VÀO PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG I- KIẾN THỨC CƠ BẢN Dựa vào tính chất hỗn hợp, chia tập hỗn hợp thành dạng sau: 1) Dạng 1: Hỗn hợp gồm chất... Trang ~ 29 CHUYÊN ĐỀ 32: CHỨNG MINH HỖN HỢP KIM LOẠI (MUỐI,AXIT DƯ) Khi gặp toán ta giải sau: - Giả sử hỗn hợp gồm kim loại (hoặc muối) có M nhỏ,để chia khối lượng hỗn hợp kim loại ( hỗn hợp muối)... CuO CHUYÊN ĐỀ 30: BÀI TOÁN QUY VỀ 100 Ví dụ: Hỗn hợp gồm CaCO3 lẫn Al2O3và Fe2O3 nhơm oxit chiếm 10,2 % ,sắt III oxit chiếm 9,8 % nung hỗn hợp nhiệt độ cao thu chất rắn có lượng 67% lượng hỗn hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG HÓA HỌC THCS,