Giáo án sinh lớp 12 cơ bản cả năm

123 2.4K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:58

I. MỤC TIÊU : Qua tiết này học sinh phải 1.Kiến thức. Phát biểu được khái niệm gen, mã di truyền. Nêu được đặc điểm của mã di truyền. Trình bày được cấu trúc của gen. Phân biệt được gen phân mảnh và không phân mảnh. Trình bày được nguyên tắc và cơ chế tổng hợp ADN, ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN. Phân biệt được quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thật 2. Kĩ năng. Rèn luyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, so sánh,… 3. Thái độ. Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ sự đa dạng nguồn gen,.. Giáo án Sinh học 12 Ngày soạn: /./2012 Ngày dạy: Lớp : A 4 :.// A 8 :.// Phần 5: di truyền học Chng I : C CH DI TRUYN V BIN D Tit 1 : GEN, M DI TRUYN V QU TRèNH NHN ễI CA ADN I. MC TIấU : Qua tit ny hc sinh phi 1.Kin thc. - Phỏt biu c khỏi nim gen, mó di truyn. - Nờu c c im ca mó di truyn. - Trỡnh by c cu trỳc ca gen. Phõn bit c gen phõn mnh v khụng phõn mnh. - Trỡnh by c nguyờn tc v c ch tng hp ADN, ý ngha ca quỏ trỡnh nhõn ụi ADN. - Phõn bit c quỏ trỡnh nhõn ụi ca ADN sinh vt nhõn s v sinh vt nhõn tht 2. K nng. Rốn luyn hc sinh cỏc k nng : thu thp thụng tin, phõn tớch, so sỏnh, 3. Thỏi . Giỏo dc hc sinh ý thc hc tp b mụn, bo v s a dng ngun gen, II. TIN TRèNH BI DY. 1. n nh lp: Giỏo viờn kim tra s s. 2. Kim tra bi c : Giỏo viờn gii thiu khỏi quỏt chng trỡnh sinh hc 12 c bn. 3. Bi mi. Hot ng ca GV & HS DIN GII Hot ng 1: Tỡm hiu khỏi nim v cu trỳc ca gen GV. Yờu cu hc sinh c SGK v tr li cõu hi : - gen l gỡ ? HS. c SGK thu thp thụng tin v tr li cõu hi. GV. B sung v kt lun. GV. Yờu cu hc sinh quan sỏt H1.1 v c SGK tr li cõu hi : - Cu trỳc ca gen cu trỳc ? - Phõn bit gen phõn mnh v gen khụng phõn mnh ? HS. Quan sỏt H1.1, c SGK thu thp thụng tin v tr li cõu hi ca giỏo viờn. GV. Chnh lớ v kt lun. I/. KHI NIM V CU TRC CA GEN. 1. Khỏi nim gen. Gen l mt on ca axit nuclờic mang thụng tin mó hoỏ cho mt sn phm xỏc nh. 2. Cu trỳc ca chung ca gen cu trỳc: Gm 3 vựng : - Vựng iu ho: Nm u 3 ca mch mó gc, mang tớn hiu khi ng. - Vựng mó hoỏ: mang thụng tin ó hú cỏc aa * SV nhõn s: Gen k 0 phõn mnh * SV nhõn thc: Gen phõn mnh: cú nhng vựng mó húa aa (exon) xen k nhng vựng k 0 mó húa aa (intron) - Vựng kt thỳc: nm u 5 mch mó gc , mang thụng tin kt thỳc phiờn mó Hot ng 2: Tỡm hiu v mó di truyn GV. Yờu cu hc sinh c SGK v tr li cõu hi : -Ti sao mó di truyn l mó b ba ? II/. M DI TRUYN - Mó di truyn l mó b ba, c c t mt Trờng thpt thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh 1 Giáo án Sinh học 12 HS. () GV. B sung. Gii thiu bng mó di truyn - c im ca mó di truyn ? HS. () GV. Kt lun. Gii thớch cỏc c im im xỏc nh v liờn tc tng b ba. - Mó di truyn cú tớnh c hiu, thoỏi hoỏ, ph bin. - Trong 64 b ba, cú 3 b ba khụng mó hoỏ axit amin(UAA, UGA, UGA). B ba AUG l mó m u v mó hoỏ axit amin mờtiụnin. Hot ng 3: Tỡm hiu v quỏ trỡnh nhõn ụi ADN GV. Gii thiu nguyờn tc nhõn ụi ca ADN. GV. Yờu cu hc sinh c SGK v tr li cõu hi : -Thi im nhõn ụi ca ADN ? HS. c SGK thu thp thụng tin v tr li cõu hi. GV. Kt lun. GV. Yờu cu hc sinh quan sỏt H1.2 v tr li cõu hi : - Cỏc enzim v cỏc thnh phn tham gia quỏ trỡnh nhõn ụi ADN? HS. Quan sỏt H1.2 v tr li cõu hi ca giỏo viờn. GV. B sung v kt lun. GV. Tip tc yờu cu hc sinh quan sỏt H1.2, c thụng tin v tr li cõu hi : - Trỡnh by cỏc bc tng hp ADN ? - Vai trũ ca nguyờn tc b sung trong quỏ trỡnh tng hp ADN ? HS. Quan sỏt H1.2, c SGK thu thp thụng tin v tr li cõu hi ca giỏo viờn. HS. Nhn xột GV. B sung v kt lun. III/. QU TRèNH NHN ễI CA ADN. 1. Nguyờn tc. Quỏ trỡnh nhõn ụi ADN tuõn theo nguyờn tc b sung v bỏn bo ton. 2. Thi im Din ra ngay trc khi t bo bt u bc vo giai on phõn chia t bo 3. Thnh phn - ADN lm khuụn, - Cỏc nuclờụtit t do ca mụi trng ni bo - Cỏc enzim : ADN pụlimeraza, ARN pụlimeraza, ligaza, - ATP 4. Din bin quỏ trỡnh Bc 1: Thỏo xon, tỏch mch Bc 2: Tng hp cỏc mch AND mi Bc 3: kt thỳc 4. cng c - Gen l gỡ ? c im ca mó di truyn ? - Vai trũ ca nguyờn tc b sung trong quỏ trỡnh nhõn ụi ca ADN ? 5. Dn dũ - c bi 2 v tr li cõu hi : + Phiờn mó l gỡ ? Dch mó l gỡ ? + Vai trũ ca nguyờn tc b sung trong quỏ trỡnh phiờn mó v dch mó ? Nhng iu chnh v rỳt kinh ngim: Lớp A8 chỉ cần đạt mục tiêu: . - Nờu c khỏi nim gen, mó di truyn, c im ca mó di truyn. - Trỡnh by c cu trỳc ca gen. Phõn bit c gen phõn mnh v khụng phõn mnh. - Nờu c nguyờn tc v kt qu nhõn ụi ADN. Duyt ca t trng CM Duyt ca BGH Trờng thpt thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh 2 Gi¸o ¸n Sinh häc 12 Ngµy so¹n: … /…./2012 Ngµy d¹y: Líp : A 4 :…./…/… A 8 :…./…/… Tiết 2 : PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ I.MỤC TIÊU.Qua bài này học sinh phải : 1. Kiến thức. - Trình bày được cơ chế phiên mã( tổng hợp mARN). - Nêu được sự khác nhau giữa quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. - Nêu được mối liên hệ ADN – mARN – Prôtein – Tính trạng qua quá trình dịch mã. 2. Kỹ năng. Rèn luyện kĩ năng quan sát, tổng hợp và phân tích,… 3. Thái độ. Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn. II. TIỀN TRÌNH BÀI DẠY. 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ Nêu quá trình nhân đôi ADN ? Vai trò của nguyên tắc bổ sung trong quá trình nhân đôi ADN ? 3. Bài mới: Hoạt động của GV & HS DIỄN GIẢI Hoạt động 1: Tìm hiểu quá trình phiên mã GV. Yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi : - Quá trình phiên mã là gì ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí và kết luận. GV. - ARN có mấy loại ? Chức năng của từng loại ? HS. (……) GV. Kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H2.1 và trả lời câu hỏi : - Enzim nào tham gia quá trình phiên mã ? - Phiên mã bắt đầu ở vị trí nào trên gen ? HS. (……) GV. Chỉnh lí và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H2.1 và trả lời các câu hỏi sau : - Chiều của mạch khuôn tổng hợp mARN ? - Chiều tổng hợp và nguyên tắc tổng hợp I. PHIÊN MÃ. 1. Khái niệm. Là quá trình tổng hợp ARN dựa trên mạch khuôn ADN. 2. Cấu trúc và chức năng các loại ARN. - mARN (ARN thông tin) : * Dùng làm khuôn cho qua trình dịch mã. * Gồm một mạch đơn. Đầu 5’ có bộ ba mở đầu, đầu 3’ có bộ ba kết thúc. - tARN( ARN vận chuyển) : * Mang axit amin đến ribôxôm để tổng hợp protein. - rARN ( ARN ribôxôm) : Kết hợp với protein tạo nên ribôxôm. 3. Diễn biến của cơ chế phiên mã. a. Ở sinh vật nhân sơ. * Khởi đầu - Enzim ARN – Polimeraza tiếp xúc với gen ở đầu 3’, tại bộ ba mở đầu. - Hai mạch của gen tách nhau. * Kéo dài - Enzim ARN – Polimeraza trượt dọc gen theo chiều 5’ – 3’. - Các ribônuclêotit liên kết với các nuclêotit Trêng thpt th¹ch thµnh iii nguyÔn ngäc tÞnh 3 enzim ATP enzim ATP Giáo án Sinh học 12 mARN ? - Hin tng xy ra khi kt thỳc phiờn mó ? HS. Quan sỏt H2.1 thu thp thụng tin, tr li cõu hi ca giỏo viờn. GV. Chnh lớ v nhn mnh vai trũ ca nguyờn tc b sung trong phiờn mó. Kt lun. GV. Gii thiu quỏ trỡnh tng hp rARN v tARN. GV. - So sỏnh quỏ trỡnh tng hp mARN sinh vt nhõn thc vi sinh vt nhõn s ? HS. () GV. Chnh lớ v kt lun. ca gen theo nguyờn tc b sung hỡnh thnh chui pụliribụnulờụtit. * Kt thỳc - Khi enzim ARN Polimeraza trt n b ba kt thỳc thỡ quỏ trỡnh phiờn mó chm dt. - enzim v mARN tỏch ra khi gen. * Quỏ trỡnh tng hp tARN v rARN theo c ch tng t. Chui pụliribụnuclờụtit hỡnh thnh xong s bin i cu hỡnh to thnh tARN hoc rARN vi cu trỳc c trng. b. sinh vt nhõn thc. C ch phiờn mó tng t nh sinh vt nhõn s. Ch khỏc : sau khi tng hp xong mARN, cỏc on intron b ct b to thnh mARN trng thnh. Hot ng 2: Tỡm hiu quỏ trỡnh dch mó GV. Yờu cu hc sinh c SGK v tr li cõu hi : -Vai trũ ca quỏ trỡnh hot hoỏ axit amin ? HS. () GV. Chnh lớ v kt lun. GV. Yc HS qs H2.2, tr li cõu hi : - Cú nhng thnh phn no tham gia vo quỏ trỡnh dch mó ? - Vai trũ ca nguyờn tc b sung trong dch mó ? HS. () GV. Chnh lớ v kt lun. - Din bin quỏ trỡnh tng hp ntn ? HS. () GV. Chnh lớ v kt lun GV. - Mi liờn h ADN mARN Prụtein tớnh trng ? II. C CH DCH M. 1. Din bin ca c ch dch mó. * Hot hoỏ axit amin. aa aa* aa* + tARN aa-tARN * Dch mó v hỡnh thnh chui pụlipeptit. - M u: + b 3 i mó ca phc hp m u b sung chớnh xỏc vi cụon m u AUG trờn mARN. - Kộo di: + tARN mang aa th 2 tin vo ribụxom , i mó ca nú khp vi cụon trờn mARN theo NTBS. + Ribụxom dch chuyn 1 mó b 3 y tARN m u ra ngoi. Quỏ trỡnh c th tip din. - Kt thỳc: Khi ribụxom tip xỳc vi 1 trong 3 b 3 kt thỳc thỡ quỏ trỡnh dch mó hon tt. Enzim c hiu ct aa m u Prụtờin hon chnh 4. Cng c . - Vai trũ ca nguyờn tc b sung trong c ch di truyn cp phõn t ? 5. Dn dũ . c trc bi 3 v tr li cỏc cõu hi sau : - Th no l iu ho hot ng ca gen ?. C ch iu ho sinh vt nhõn s ? Nhng iu chnh v rỳt kinh ngim: Lớp A8 : Khụng yờu cu hc sinh phi trỡnh by c ch , ch cn nm c NTBS trong phiờn mó v cỏch dch mó t b 3 thnh cỏc aa. Duyt ca t trng CM Duyt ca BGH Trờng thpt thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh 4 Giáo án Sinh học 12 Ngày soạn: /./2012 Ngày dạy: Lớp : A 4 :.// A 8 :.// Tit 3 : IU HO HOT NG CA GEN I. MC TIấU :Qua tit ny hc sinh phi : 1.Kin thc. - Phỏt biu c khỏi nim iu ho hot ng ca gen. - Nờu c cu to ca Opờron. - Trỡnh by c c ch iu ho hot ng ca gen sinh vt nhõn s. - Trỡnh by c ý ngha ca iu ho hot ng ca gen. 2. K nng. Rốn luuyn hc sinh cỏc k nng : thu thp thụng tin, phõn tớch, tng hp, 3. Thỏi . Giỏo dc hc sinh ý thc hc tp b mụn, bo v s a dng ngun gen, II. TIN TRèNH BI DY. 1. n nh t chc 2. Kim tra bi c Trỡnh by din bin ca c ch phiờn mó ? Vai trũ ca nguyờn tc b sung trong phiờn mó ? 3. Bi mi Hot ng ca GV & HS DIN GII Hot ng 1: Tỡm hiu khỏi quỏt v iu hũa hot ng ca gen GV. Cú phi trong tb lỳc no cng din ra quỏ trỡnh tng hp cỏc loi prụtờin hay khụng ? HS. () GV. kt lun. GV. Yờu cu HS c SGK v tr li : - iu ho hot ng ca gen l gỡ ? Cỏc mc iu ho ? HS. () HS. Nhn xột GV. Chnh lớ v kt lun. I/. KHI QUT V IU HO HOT NG GEN. - iu ho hot ng ca gen l iu ho sn phm ca gen c to ra. - Quỏ trỡnh iu ho hot ng ca gen phc tp v nhiu mc khỏc nhau : + iu ho phiờn mó. + iu ho dch mó. + iu ho sau dch mó. Hot ng 2: Tỡm hiu c ch iu hũa gen sinh vt nhõn s GV. Opờron l gỡ ? HS. () GV. kt lun GV. Yờu cu hc sinh quan sỏt H3.1 - Mụ t cu trỳc ca opờron Lac ? HS. () HS. Nhn xột GV. Chnh lớ v kt lun. II/. C CH IU HO HOT NG CA GEN SINH VT NHN S. 1. Mụ hỡnh cu trỳc ca opờron Lac. - K/n: (sgk) - Cu trỳc Opờron Lac : Vùng khởi động P(Promoter): nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. Vùng vận hành O(operator): có trình tự Nu đặc biệt để prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. Trờng thpt thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh 5 Giáo án Sinh học 12 GV. Yờu cu HS quan sỏt H3.2a tr li : - ti sao khi khụng cú lactụz thỡ cỏc gen cu trỳc khụng hot ng c ? HS. () HS. Nhn xột GV. Chnh lớ v kt lun. GV. Yờu cu hc sinh quan sỏt H3.2b c SGK v tr li cõu hi : - Ti sao khi cú lactụz thỡ protein c ch bt hot ? Hot ng ca cỏc gen cu trỳc ? HS. () HS. Nhn xột GV. Chnh lớ v kt lun. Các gen cấu trúc : quy định tổng hợp các enzim phân giải đờng lactôzơ. *Chú ý: Trớc mỗi opêron( nằm ngoài opêron) có gen điều hoà (R) to ra prụtờin c ch cú ỏi lc vi O. 2. S iu ho hot ng ca opờron Lac. a) Khi môi trờng không có lactôzơ: Gen điều hoà hoạt động tổng hợp prôtêin ức chế. Prôtêin ức chế liên kết vào vùng vận hành của opêron ngăn cản quá trình phiên mã làm các gen cấu trúc không hoạt động khụng to ra enzim phõn hy lactụz. b) Khi môi trờng có lactôzơ: - Gen iu hũa vn tng hp prụtờin c ch - Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm nó không liên kết vào vùng vận hành O của opêron . ARN-pôlimeraza liên kết với vùng khởi động P cỏc gen cu trỳc hot ng phiờn mó enzim phõn gii lactụz . - Khi lactôzơ bị phân giải hết thì prôtêin ức chế lại liên kết đợc vào vùng vận hành và quá trình phiên mã của các gen trong opêron bị dừng lại. 4. Cng c Trỡnh by s c ch iu ho hot ng ca gen vi khun E.coli ? 5.Dn dũ - Kin thc trng tõm : C ch iu ho hot ng ca gen sinh vt nhõn s. - c trc bi 4 Nhng iu chnh v rỳt kinh ngim: Duyt ca t trng CM Duyt ca BGH Ngày soạn: /./2012 Ngày dạy: Lớp : A 4 :.// A 8 :.// Trờng thpt thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh 6 Giáo án Sinh học 12 Tit 4: T BIN GEN I. MC TIấU : Sau khi hc xong bi ny hc sinh cn phi : 1.Kin thc. - Phỏt biu c khỏi nim t bin gen, t bin im, th t bin. - Phõn bit c cỏc dng t bin gen. - Trỡnh by c nguyờn nhõn v c ch phỏt sinh t bin gen. - Nờu c hu qu v vai trũ ca t bin gen. 2. K nng. Rốn luyn hc sinh cỏc k nng : thu thp thụng tin, phõn tớch, tng hp, 3. Thỏi . Giỏo dc hc sinh ý thc hc tp b mụn, bo v mụi trng. II. TIN TRèNH DY HC: 1. n nh lp: 2. Kim tra bi c: Trỡnh by c ch iu ho hot ng ca gen vi khun E.coli ? 3. Bi mi: Hot ng ca GV & HS DIN GII Hot ng 1: Tỡm hiu khỏi nim v cỏc dng t bin gen GV. - t bin gen l gỡ ? Cỏc tỏc nhõn t bin ? Th t bin l gỡ ? HS. c SGK thu thp thụng tin v tr li cõu hi. GV. B sung v kt lun. GV: - Nờu cỏc tỏc nhõn gõy t bin ? HS: () GV. Kt lun GV. - Phõn bit cỏc dng t bin im ? Tỏc hi ca mi loi ? HS. () GV. B sung v kt lun. -Y/c HS tr li cõu hi mc sgk tr19 Hot ng 2: Tỡm hiu nguyờn nhõn v c ch phỏt sinh t bin gen (20) GV. - Nguyờn nhõn t bin gen ? HS: () GV. B sung v kt lun. GV. Yờu cu hc sinh quan sỏt H4.1,c SGK tr li : - S kt cp khụng ỳng ca cỏc baz I. KHI NIM V CC DNG T BIN GEN 1. Khỏi nim - t bin gen l nhng bin i trong cu trỳc ca gen. Thng ch liờn quan n 1 cp nuclờụtit ( t bin im) hoc mt s cp nuclờụtit. - Th t bin l nhng cỏ th mang t bin ó biu hin thnh kiu hỡnh. 2. Cỏc dng t bin - Thay th 1 cp nuclờụtit: Cp nu ny c thay bng 1 cp nu khỏc thay i trỡnh t cỏc aa thay i chc nng ca prụtờin nh hng n tớnh trng. - Thờm hoc mt 1 cp nuclờụtit: Mó di truyn b c sai t im b t bin thay di trỡnh t aa t im t bin thay i chc nng prụtờin. II. NGUYấN NHN V C CH PHT SINH T BIN. 1. Nguyờn nhõn Do tỏc ng ca ngoi cnh hoc do ri lon sinh lớ, hoỏ sinh ca t bo. 2. C ch phỏt sinh t bin gen. a. S kt cp khụng ỳng trong nhõn ụi Trờng thpt thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh 7 Gi¸o ¸n Sinh häc 12 hiếm dẫn đến hậu quả gì ? Ví dụ ? HS: (……) GV. Bổ sung và kết luận. GV. - Hãy nêu tác động của các tác nhân đột biến ? Ví dụ ? HS: (……) GV. kết luận. ADN. Các bazơ hiếm kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN  đột biến gen. VD : X- G  G * -X  G * -T  T-A. b. Tác động của các tác nhân đột biến. - Tia tử ngoại làm cho hai bazơ Timin trên một mạch ADN liên kết với nhau. - Tác nhân hoá học gây đột biến thay thế 1 cặp nuclêotit. VD : A-T  A-5BU  G- 5BU  G-X. - Tác nhân sinh học : một số virut gây nên đột biến gen. VD : virut viêm gan B, virut hecpet, Hoạt động 3: Tìm hiểu hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen GV. - Các mức độ hậu quả của đột biến gen ? - Vì sao đột biến thay thế 1 cặp nuclêotit lại hầu như vô hại ? - Vì sao đột biến mất hay thay thế 1 cặp nuclêotit thường gây hại ? - Hậu quả của đột biến gen phụ thuộc vào các yếu tố nào ? HS: (……) GV. Bổ sung và kết luận. GV. - Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen đối với tiến hoá và chọn giống ? HS: (……) GV. Bổ sung và kết luận. III. HẬU QUẢ VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỘT BIẾN GEN. 1. Hậu quả của đột biến gen. - Đột biến gen có thể có hại, có lợi hoặc trung tính. - Đột biến gen làm biến đổi cấu trúc mARN  thay đổi cấu trúc prô  thay đổi đột ngột 1 hay 1 số tính trạng của cơ thể - Mức độ gây hại của đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và môi trường. 2. Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen. a. Đối với tiến hoá. Cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hoá. b. Đối với thực tiễn. Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo giống. Trong chọn giống, thường sử dụng đột biến nhân tạo để tạo ra các giống mới. 4. Củng cố (5’) Đột biến gen là gì ? Cơ chế phát sinh đột biến gen ? 5. Dặn dò (2’) - Đọc bài 5 và trả lời câu hỏi : k/n và vai trò của các dạng đột biến cấu trúc NST ?  Những điều chỉnh và rút kinh ngiệm: Líp A8 : Không yêu cầu học sinh phải trình bày cơ chế ,chỉ cần nêu được khái niệm đột biến gen, các dạng đột biến, tác nhân gây đột biến , hậu quả và vai trò của đột biến. Duyệt của tổ trưởng CM Duyệt của BGH Ngµy so¹n: … /…./2012 Ngµy d¹y: Líp : A 4 :…./…/… A 8 :…./…/… Trêng thpt th¹ch thµnh iii nguyÔn ngäc tÞnh 8 Gi¸o ¸n Sinh häc 12 Tiết 5 : NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ I. MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này học sinh cần phải : 1.Kiến thức. - Nêu được cấu trúc của một NST điẻn hình tại kì giữa- nguyên phân. - Trình bày được cấu trúc siêu hiển vi của NST, các mức độ xoắn của NST. - Phát biểu được khái niệm đột biến cấu trúc NST. - Phân biệt được các dạng đột biến cấu trúc NST về : khái niệm, vai trò, ứng dụng. 2. Kĩ năng. Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3. Thái độ. Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ môi trường. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Đột biến điểm là gì ? Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen ? 3. Bài mới: Hoạt động của GV & HS DIỄN GIẢI Hoạt động1: Tìm hiểu hình thái và cấu trúc NST GV. – Quá trình NP diễn ra qua mấy kì ? Kì nào quan sát NST rõ nhất ? HS: (……) GV. Bổ sung và kết luận. - Cấu trúc đặc trưng của NST ở kì giữa của nguyên phân ? HS: (……) GV. Bổ sung và kết luận. - Các đặc trưng của NST ? HS: (……) GV. Bổ sung và kết luận - Cặp NST tương đồng ? - Bộ NST lưỡng bội,đơn bội ? HS: (……) GV. Bổ sung và kết luận. GV. Y/c quan sát H5.2, trả lời câu hỏi sau : - Nêu cấu trúc hiển vi của NST ? - Các mức độ xoắn của NST qua các kì phân bào ? HS: (……) GV. Bổ sung và kết luận. I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ. 1.Hình thái của nhiễm sắc thể. - NST có cấu trúc điển hình và quan sát rõ nhất ở kì giữa của nguyên phân. : Gồm 2 crômatit dính nhau ở tâm động. tâm động chia NST thành 2 cánh. - Trong tb sinh dưỡng (sôma): Các NSt tồn tại thành từng cặp tương đồng . - Trong tb sinh dục (giao tử): Só NSt chỉ bằng ½ trong tb sinh dưỡng gọi là bộ NST đơn bội. 2.Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể. - Ptử ADN quấn quanh khối cầu prôtêin → nuclêôxôm. Nuclêôxôm : 8 phân tử histon + 1 đoạn ADN ( khoảng 146 cặp nuclêôtit) - Các Nuclêôxôm nối nhau bằng 1 đoạn ADN và 1 prô Histon →Sợi cơ bản (11nm) → Sợi NS (30nm) → Crômatit (700nm) → NST (14.000nm) Trêng thpt th¹ch thµnh iii nguyÔn ngäc tÞnh 9 Gi¸o ¸n Sinh häc 12 Hoạt động 2:Tìm hiểu đột biến cấu trúc NST (20’) GV. Yêu cầu các nhóm đọc thông tin SGK, thảo luận và hoàn thành bảng sau : dạng đột biến Khái niệm Hậu quả Ví dụ mất đoạn lặp đoạn Đảo đoạn chuyển đoạn HS. Đọc SGK thảo luận và thống nhất đáp án. GV. Gọi đại diện 1-3 nhóm trả lời và yêu cầu các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung. HS. Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. dạng đột biến Khái niệm Hậu quả Ví dụ 1. mất đoạn Một đoạn NST nào đó bị mất →giảm số lưọng gen trên đó. Thường gây chết, mất đoạn nhỏ không ảnh hưởng. Mất đoạn NST 22 ở người gây ung thư máu. 2. lặp đoạn 1 đoạn NST bị lặp lại 1 lần hay nhiều lần làm tăng số lưọng gen trên đó. Làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng. Lặp đoạn ở ruồi giấm gây hiện tượng mắt lồi , mắt dẹt 3. Đảo đoạn 1 đoạn NST bị đứt ra rồi quay ngược 180 0 làm thay đổi trình tự gen trên đó. Có thể ảnh hưởng (giảm sức sống ) hoặc không ảnh hưởng đến sức sống. ở ruồi giấm :12 dạng đảo đoạn liên quan đến khả năng thích ứng t o khác 4. chuyển đoạn Là sự trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng hoặc trên cùng 1 NST - Chuyển đoạn lớn thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản. - Chuyển đoạn nhỏ ko ảnh hưởng gì. 4. Củng cố (5’) Phân biệt các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ? 5. Dặn dò (2’). - Đọc bài 6 và trả lời câu hỏi : + Đột biến số lượng NST là gì ? Đột biến lệch bội là gì ? + Cơ chế phát sinh của đột biến lệch bội ? + Cơ chế của đột biến đa bội ?  Những điều chỉnh và rút kinh ngiệm: Líp A8 : Không yêu cầu phải trình bày cấu trúc siêu hiển vi của NST, chỉ cần nắm được 2 thành phần cơ bản cấu tạo nên NST là ADN và protein Histon là được. Duyệt của tổ trưởng CM Duyệt của BGH Ngµy so¹n: … /…./2012 Ngµy d¹y: Líp : A 4 :…./…/… A 8 :…./…/… Trêng thpt th¹ch thµnh iii nguyÔn ngäc tÞnh 10 [...]... tịnh Giáo án Sinh học 12 13 ra mnh m - Th a bi cú t bo to, c quan sinh dng ln, phỏt trin kho, chng chu tt - Cỏc th a bi l hu nh khụng cú kh nng sinh sn bỡnh thng - To ra cỏc ging cõy trng cho nng sut cao, khụng ht - Gúp phn hỡnh thnh loi mi 4 Cng c (4) Phõn bit th t bi v th d a bi ? 5 Dn dũ: (1) - Hc bi v c bi 7 Nhng iu chnh v rỳt kinh ngim: Lớp A8 : Khụng yờu cu phi trỡnh by c ch phỏt sinh, hc sinh. .. Ngày soạn: /./2 012 Ngày dạy: Lớp : A4:.// A8:.// Trờng thpt thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh Giáo án Sinh học 12 Tit 12: 24 LIấN KT GEN V HON V GEN I MC TIấU : Qua tit ny hc sinh phi : 1.Kin thc - Nhn bit c hin tng liờn kt gen v hoỏn v gen - Trỡnh by c cỏc c im ca liờn kt gen v hoỏn v gen - Phõn bit c liờn kt gen v phõn li c lp - Bit c phng phỏp tớnh tn s hoỏn v gen 2 K nng Rốn luyn hc sinh cỏc k nng... Trờng thpt thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh Giáo án Sinh học 12 22 I MC TIấU : Qua tit ny hc sinh phi : 1.Kin thc - Phỏt biu c khỏi nim tng tỏc gen - Trỡnh by c c s t bo hc ca tng tỏc b sung, tng tỏc cng gp - Gai thớch c tỏc ng a hiu ca gen 2 K nng Rốn luyn hc sinh cỏc k nng vn dung kin thc toỏn hc trong vic gii quyt cỏc vn ca sinh hc 3 Thỏi Giỏo dc hc sinh ý thc hc tp b mụn, vn dng kin thc vo cuc... kiu hỡnh - Nờu c mi qua h gia kiu gen , mụi trng trong s hỡnh thnh tớnh trng ca c th sinh vt v ý ngha ca mi quan h ú trong sn xut v i sng 2 K nng Rốn luyn hc sinh cỏc k nng vn dung kin thc toỏn hc trong vic gii quyt cỏc vn ca sinh hc Trờng thpt thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh Giáo án Sinh học 12 31 3 Thỏi Giỏo dc hc sinh ý thc hc tp b mụn, vn dng kin thc vo cuc sng B TRNG TM BI DY: Mi quan h gia kiu... bo hc v ý ngha ca nh lut phõn li ? Nhng iu chnh v rỳt kinh ngim: Duyt ca t trng CM Duyt ca BGH Ngày soạn: /./2 012 Ngày dạy: Lớp : A4:.// A8:.// Tit 10: QUY LUT MENEN: QUY LUT PHN LI C LP Trờng thpt thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh Giáo án Sinh học 12 20 I MC TIấU : Qua tit ny hc sinh phi : 1.Kin thc - Gii thớch c ti sao Menen suy ra c quy lut cỏc cp alen phõn li c lp vi nhau trong quỏ trỡnh hỡnh.. .Giáo án Sinh học 12 Tit 6 : 11 T BIN S LNG NHIM SC TH I MC TIấU : Sau khi hc xong bi ny Hs cn phi: 1.Kin thc Qua tit ny hc sinh phi : - Phỏt biu c cỏc khỏi nim : t bin s lng NST, t bin lch bi, t bin t a bi, th d a bi - Trỡnh by c c ch phỏt sinh v hu qu ca cỏc dng t bin - Phõn bit c cỏc dng t bin sụ lng NST 2 K nng Rốn luuyn hc sinh cỏc k nng : thu thp thụng tin,... 1.5 2.5 nguyễn ngọc tịnh Giáo án Sinh học 12 17 + Quỏn sỏt ton b tiờu bn di vt kớnh 10x s b xỏc nh v trớ ca cỏc t bo ó nhỡn thy NST + Chnh vựng cú nhiu t bo vo gia trng kớnh, quan sỏt vt kớnh 40x VI/ Nhn xột ỏnh giỏ: - Nhn xột thỏi ca Hs trong gi kim tra V/ Dn dũ: Hc sinh c trc bi mi Nhng iu chnh v rỳt kinh ngim: Duyt ca t trng CM Duyt ca BGH Ngày soạn: /./2 012 Ngày dạy: Lớp : A4:.// A8:.// Phn... phn ng ? Nhng iu chnh v rỳt kinh ngim: Trờng thpt thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh Giáo án Sinh học 12 30 Duyt ca t (nhúm) trng CM Duyt ca BGH Ngy son: 26 /11/2009 Ngy dy: / (Lp 12A5) ./ (Lp 12A6) Ngun giỏo ỏn: Ti liu tham kho Sgk, Sgv Tit 14 : NH HNG CA MễI TRNG LấN S BIU HIN CA GEN I MC TIấU : Qua tit ny hc sinh phi : 1.Kin thc - Hỡnh thnh khỏi nim v mc phn ng, s mm do v kiu hỡnh v ý ngha ca... PHN LI Trờng thpt thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh Giáo án Sinh học 12 18 I MC TIấU : Qua tit ny hc sinh phi : 1.Kin thc - Hc sinh ch ra c phng phỏp nghiờn c c ỏo ca Menen - Gii thớch c khỏi nim lai mt cp tớnh trng, tớnh trng tri, tớnh trng ln, tri khụng hon ton - Gii thớch kt qu thớ nghim cng nh nh lut phõn li ca Meen bng thuyt NST 2 K nng Rốn luyn hc sinh cỏc k nng : thu thp thụng tin, phõn tớch, tng... thạch thành iii nguyễn ngọc tịnh Giáo án Sinh học 12 Kiểm tra ngay tại lớp khi học sinh làm bài tập 3 Bi mi: (40) a) Phng phỏp : - Phng phỏp vn ỏp tỏi hin b) Phng tin, thit b dy hc : Gv: - Son giỏo ỏn Hs: - Xem trc cỏc bi tp nh c) DIN GII bi dy: Hot ng ca Gv &Hs Hot ng 1: Khỏi quỏt c im gen.c chờ t sao , sao maz ,dch mó GV: khỏi quỏt DIN GII kin thc: - giỏo viờn cho h sinh xõy dng cỏc cụng thc 36 DIN . bản quan sát, lên kính và quan sát, đém số lượng NST , phân biệt các dang đột biến với dạng bình thường, chọn mẫu mổ, làm tiêu bản tạm thời - Giao dụng cụ cho các nhóm - Hướng dẫn cách quan sát . học sinh quan sát H2.1 và trả lời câu hỏi : - Enzim nào tham gia quá trình phiên mã ? - Phiên mã bắt đầu ở vị trí nào trên gen ? HS. (……) GV. Chỉnh lí và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan. tịnh 5 Giáo án Sinh học 12 GV. Yờu cu HS quan sỏt H3.2a tr li : - ti sao khi khụng cú lactụz thỡ cỏc gen cu trỳc khụng hot ng c ? HS. () HS. Nhn xột GV. Chnh lớ v kt lun. GV. Yờu cu hc sinh quan sỏt

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan