phân tích và xây dựng giải pháp erp cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty cổ phần thế giới số trần anh

31 432 1
phân tích và xây dựng giải pháp erp cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty cổ phần thế giới số trần anh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

phân tích và xây dựng giải pháp erp cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty cổ phần thế giới số trần anh

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  BÀI TẬP LỚN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ (ERP) ĐỀ TÀI: Phân tích và xây dựng giải pháp ERP cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS. PHAN VĂN VIÊN Lớp: ĐH Hệ Thống Thông Tin K4 – NHÓM 1 ST T Họ Tên Đ1 Đ2 KL 1 Trần Thọ Hoàng 2 Nguyễn Văn Tùng Hà Nội, Tháng 12 năm 2012 LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC PHẦN 1: PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH Các giải pháp chuyên đề được chỉ định cho nhóm bao gồm:  Giải pháp đặt hàng  Giải pháp kế toán tổng hợp  Giải pháp tích hợp hệ thống  Lập kế hoạch Top-Down 1.1.Giải pháp đặt hàng Đây là một trong những module quan trọng trong hệ thống giải pháp ERP. Để đáp ứng được nhu cầu quản lý đặt hàng của doanh nghiệp giải pháp đề ra giải quyết các chức năng chính sau đây: • Quản trị đặt hàng: bao gồm quản trị yêu cầu mua, tính toán các đơn hàng kế hoạch, quản lý hợp đồng đơn đặt hàng : các thông tin đặt hàng, nghiệp vụ mua sắm, kế hoạch mua, lịch sử của giao dịch mua hàng và quản lý giao nhận hàng. • Quản lý nhà cung cấp với danh mục nhà cung cấp bao gồm các thông tin nhà cung cấp và địa điểm nhà cung cấp, công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Sơ đồ quản trị đặt hàng Module quản trị đặt hàng trong giải pháp ERP có mối quan hệ ràng buộc với các module khác như quản trị kho, quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, quản trị tài sản cố định và quản trị tài chính kế toán. Các module có mối quan hệ chặt chẽ với nhau theo quy trình đặt hàng: Nhu cầu mua hàng  Lập kế hoạch đặt hàng  Lập đơn hàng  Nhận hàng  Phân phối hàng  Ghi nhận công nợ  Chi trả công nợ . Quy trình đặt hàng: Trong quy trình đặt hàng ta cần lưu ý các vấn đề sau: • Lập kế hoạch mua hàng, dựa trên nhu cầu sản xuất nhằm giữ mức tồn kho ở mức thấp nhất • Các đơn mua hàng: Bảng giá áp dụng: giá, chiết khấu, và khung giá cho phép. Kiểm soát hàng đang đặt. Điều khiển kho chờ nhận hàng. Hiệu chỉnh đơn hàng. Tạo đơn mua hàng từ những hợp đồng bán hàng, hoàn trả tiền cho nhà cung cấp • Nhập kho: Tự động tạo phiếu nhập kho từ các đơn hàng đang đặt (kiểm soát quota). Thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp • Hóa đơn mua hàng: Bảng giá áp dụng: giá, chiết khấu và kiểm tra khung giá. Tự động tạo hoá đơn từ hợp đồng bán hàng hoặc phiếu nhập kho. Lập hoá đơn hàng gia công tại chỗ • Mối quan hệ giữa đơn đặt hàng, phiếu nhập kho và hoá đơn. • Hóa đơn chi phí • In chứng từ hàng loạt. • Lập các báo cáo tổng hợp và chi tiết. 1.2.Giải pháp kế toán tổng hợp Giải pháp Kế toán tổng hợp giúp người dùng tổng hợp các dữ liệu từ các module chi tiết để lên các báo cáo tổng hợp. Phân hệ này giúp lãnh đạo có cái nhìn tổng thể về các họat động của doanh nghiệp thông qua các chỉ số tài chính, ngân sách. Trên cơ sở đó đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. Đây là phân hệ cốt lõi của hệ thống quản lý ERP a. Tổng hợp mọi tác vụ từ tất cả các Module Quy trình nghiệp vụ: Cập nhật bút toán và khoá sổ b. Các nghiệp vụ khác như tiền mặt, ngân hàng ,tài khoản ngoài bảng. c. Quản lý hệ thống tài khoản theo dạng ma trận / đa chiều Việc ghi sổ trong hệ thống tài khoản mới đòi hỏi bất cứ các hoạt động kinh tế phát sinh phải ghi chép thông qua các nhóm số của hệ thống tài khoản. Cơ chế tập hợp như sau: - Nhóm thứ nhất: Nhóm công ty, mỗi đơn vị có tổ chức kế toán phải có một mã số riêng - Nhóm số thứ hai: Là nhóm trung tâm trách nhiệm, trung tâm chi phí, phòng ban. - Nhóm số thứ ba: Là nhóm tài khoản nhà nước, hạch toán theo qui định hiện hành của nhà nước - Nhóm thứ tư: Nhóm mã ngân hàng/kênh phân phối - Nhóm thứ năm: Nhóm sản phẩm - Nhóm thứ sáu: Nhóm nội bộ Cách phân nhóm này đảm bảo sẽ hạch toán được chi tiết các nghiệp vụ theo chuẩn mực kế toán của Việt Nam và phân lớp quản lý tới mức chi tiết nhất phù hợp với yêu cầu quản lý chi tiết theo nhiều đối tượng của doanh nghiệp may Việt Nam hiện nay. Quy trình nghiệp vụ: Cập nhật hệ thống tài khoản d. Quản lý ngân sách Theo dõi và lập kế hoạch ngân sách cho Từng tài khoản Từng khách hàng hay nhà cung ứng Từng mã hàng , vật tư nguyên vật liệu Từng dự án Và các tiêu thức theo yêu cầu [...]... bch nht 3- Giỏ tr ct lừi ca cụng ty Trn Anh: - K lut hng vo tớnh chuyờn nghip; - Hon thin t chc hng ti dch v hng u; - Nng ng hng ti tớnh sỏng to tp th; - Cam kt ni b v vi cng ng, xó hi; - Lm vic v hnh ng trung thc; 4- Trit lý kinh doanh ca cụng ty Trn Anh: - Vn húa cụng ty l nn tng v tr ct phỏt trin, tp hp v tụn vinh tt c nhng yu t nhõn bn trong kinh doanh hng ti s phỏt trin hi hũa v bn vng - Tớch kt... tớch ln hn 60m2 Sau gn 10 nm hot ng, hin nay quy mụ cụng ty tng lờn vi hn 700 nhõn viờn v 4 a im kinh doanh cú din tớch gn 15.000m2 Gn lin quỏ trỡnh hot ng v phỏt trin ca Trn Anh l nhng s kin v chớnh sỏch kinh doanh mang tớnh t phỏ, tiờn phong trong lnh vc kinh doanh thit b mỏy vi tớnh nh: chớnh sỏch kinh doanh "bỏn giỏ bỏn buụn n tn tay ngi tiờu dựng" , chớnh sỏch bo hnh "1 i 1 trong vũng 6 thỏng" & "bo... ú, Trn Anh luụn duy trỡ c tc tng trng cao, ton din v mi mt mt cỏch bn vng v ỏng kinh ngc so vi cỏc cụng ty kinh danh cựng lnh vc Hin nay Trn Anh l mt trong nhng cụng ty hng u Vit Nam trong lnh vc cụng ngh thụng tin Khỏch hng luụn tin tng Trn Anh bi cỏc chớnh sỏch, cam kt, dch v m rt nhiu cụng ty mỏy tớnh khỏc khụng lm c Sau mt thi gian khng nh c tờn tui trờn cỏc lnh vc kinh doanh Mỏy tớnh - linh kin,... TCH V XY DNG GII PHP ERP CHO CễNG TY C PHN TH GII S TRN ANH Gii thiu chung: Tờn cụng ty: CễNGTY C PHN TH GII S TRN ANH Tờn giao dch vit tt: TRANANH DIGITAL WORLD, JSC a ch : 1174 ng Lỏng, phng Lỏng Thng, qun ng a, H Ni Giy CNKKD v mó s doanh nghip s: 0101217009 ng ký thay i ln th 8 do s K hoch & u t thnh ph H Ni cp ngy 21/6/2011 i din theo phỏp lut ca doanh nghip: ễng Trn Xuõn Kiờn - Ch tch HQT 1 Quỏ... Trn Anh cũn l nhng ngi y lũng nhit tỡnh v cú thỏi nim n trong cung cỏch phc v khỏch hng Tt c cỏc cỏn b nhõn viờn trong cụng ty Trn Anh u thu hiu c mt iu ú l: Khỏch hng mi l ngi quyt nh tng lai, s tn ti v phỏt trin ca Trn Anh Vỡ vy ton th nhõn viờn cụng ty Trn Anh u luụn tõm nim v lm vic theo suy ngh: Hóy phc v khỏch hng nh chỳng ta ang phc v cho chớnh bn thõn chỳng ta 2- Tm nhỡn ca cụng ty Trn Anh: -. .. thnh v phỏt trin: Cụng ty TNHH Thng mi v Dch v Trn Anh c thnh lp theo quyt nh s 0102004703 do S K hoch v u t Thnh ph H Ni cp ngy 11/03/2002 Cụng ty ó chớnh thc chuyn i t mụ hỡnh cụng ty TNHH sang mụ hỡnh cụng ty c phn vi tờn gi mi l: Cụng ty c phn Th gii s Trn Anh k t ngy 08/08/2007 theo giy chng nhn ng ký kinh doanh s 0103018927 do S K hoch v u t thnh ph H Ni cp Ngy u thnh lp, Trn Anh ch cú 05 ngi lm... trong mi chớnh sỏch v dch v m cụng ty a ra th trng tt c cỏc giỏ tr c bn to nờn hỡnh nh v mt cụng ty kinh doanh in mỏy - mỏy tớnh, thit b s cn phi cú: Tiờn phong + Ti u + Tiờu chun "Ly s Hi lũng ca khỏch hng lm nim Hnh phỳc ca chỳng ta" l nhng gỡ m ton th nhõn viờn cụng ty Trn Anh ang ngy ờm tõm nim v phn u ! Nhúm xin chn xõy dng CSDL cho gii phỏp t Hng ca cụng ty Trn Anh: Da vo quy trỡnh t hng: Ta rỳt... Định nghĩa T ổ chức Ngân sách Định nghĩa Công thức Ngân sách Định nghĩa MassBudge t Nhập và thay đổi số lợng hoặc bút toán ngân sách Tính ngân sách Báo cáo Ngân sách Đóng Ngân sách - Xõy dng mt ngõn sỏch th hin doanh thu v chi chi d toỏn trong mt vi k toỏn - Xõy dng t chc ngõn sỏch th hin cỏc vn phũng, cỏc ban v cỏc trung tõm chi phớ nhp v bo v s liu ngõn sỏch - Tớnh toỏn s lng ngõn sỏch cp nht s d... nhỡn ca cụng ty Trn Anh: - Tr thnh cụng ty cú h thng Siờu th in mỏy - Mỏy tớnh qui mụ, chuyờn nghip v ln nht Vit Nam - Xõy dng Trn Anh tr thnh mt mụi trng lm vic chuyờn nghip ni m mi cỏ nhõn cú th phỏt huy ti a sc sỏng to, kh nng lónh o v c hi lm ch thc s vi mt tinh thn dõn ch rt cao - Xõy dng Trn Anh tr thnh mt ngụi nh chung thc s cho mi cỏn b nhõn viờn trong cụng ty bng vic cựng nhau chia s quyn li,... mt mng riờng tc cao dựng cho vic truyn d liu gia cỏc mỏy ch tham gia vo h thng lu tr cng nh gia cỏc thit b lu tr vi nhau SAN cho phộp thc hin qun lý tp trung v cung cp kh nng chia s d liu v ti nguyờn lu tr Hu ht mng SAN hin nay da trờn cụng ngh kờnh cỏp quang, cung cp cho ngi s dng kh nng m rng, hiu nng v tớnh sn sng cao e AN TON BO MT Cựng vi s phỏt trin hot ng sn xut kinh doanh, nhu cu trang b mt . BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  BÀI TẬP LỚN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ (ERP) ĐỀ TÀI: Phân tích và xây dựng giải pháp ERP cho hoạt động sản. hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS. PHAN VĂN VIÊN Lớp: ĐH Hệ Thống Thông Tin K4 – NHÓM 1 ST T Họ Tên Đ1 Đ2 KL 1 Trần Thọ Hoàng 2. ĐẦU MỤC LỤC PHẦN 1: PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH Các giải pháp chuyên đề được chỉ định cho nhóm bao gồm:  Giải pháp đặt hàng  Giải pháp kế toán tổng hợp  Giải pháp tích hợp

Ngày đăng: 09/11/2014, 10:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan