Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức hóa học lớp 8 và lớp 9 THCS

152 5.3K 12
Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức hóa học lớp 8 và lớp 9 THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi . Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt.

Tài liệu sáng tạo đạt giải ngành giáo dục Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức lớp 8-9 Ngời soạn: Nguyễn Thế Lâm Giáo viên trờng THCS Phú Lâm Đơn vị: Huyện Tiên Du Mã số tài liệu: TLGD-BN003-TD002305 Chức năng cơ bản : - Hệ thống hóa kiến thức, giúp học sinh nhớ nhanh, nhớ sâu. - So sánh, tổng hợp, khái quát hoá các khái niệm. - Đa ra dới dạng các công thức, sơ đồ dễ hiểu, kích thích tính tò mò, tự tìm hiểu của học sinh. Ngoµi ra cã thÓ chia axit thµnh axit m¹nh vµ axit yÕu Axit m¹nh Axit trung b×nh Axit yÕu Axit rÊt yÕu Hîp chÊt v« c¬ Oxit (A x O y ) Axit (H n B) Baz¬- M(OH) n Muèi (M x B y ) Oxit axit: CO 2 , SO 2 , SO 3 , NO 2 , N 2 O 5 , SiO 2 , P 2 O 5 Oxit baz¬: Li 2 O, Na 2 O, K 2 O, CaO, BaO, CuO,Fe 2 O 3 Oxit trung tÝnh: CO, NO… Oxit lìng tÝnh: ZnO, Al 2 O 3 , Cr 2 O 3 Axit kh«ng cã oxi (Hidraxit): HCl, HBr, H 2 S, HF Axit cã oxi (Oxaxit): HNO 3 , H 2 SO 4 , H 3 PO 4 .… Baz¬ tan (KiÒm): NaOH, KOH, Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 Baz¬ kh«ng tan: Mg(OH) 2 , Cu(OH) 2 , Fe(OH) 3 … Muèi axit: NaHSO 4 , NaHCO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 … Muèi trung hoµ: NaCl, KNO 3 , CaCO 3 … PH©n lo¹i HCVC HNO 3 H 2 SO 4 HCl H 3 PO 4 H 2 SO 3 CH 3 COOH H 2 CO 3 H 2 S oxit axit bazơ muối Định nghĩa Là hợp chất của oxi với 1 nguyên tố khác Là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit Là hợp chất mà phân tử gồm 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm OH Là hợp chất mà phân tử gồm kim loại liên kết với gốc axit. CTHH Gọi nguyên tố trong oxit là A hoá trị n. CTHH là: - A 2 O n nếu n lẻ - AO n/2 nếu n chẵn Gọi gốc axit là B có hoá trị n. CTHH là: H n B Gọi kim loại là M có hoá trị n CTHH là: M(OH) n Gọi kim loại là M, gốc axit là B CTHH là: M x B y Tên gọi Tên oxit = Tên nguyên tố + oxit Lu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị. Khi phi kim có nhiều hoá trị thì kèm tiếp đầu ngữ. - Axit không có oxi: Axit + tên phi kim + hidric - Axit có ít oxi: Axit + tên phi kim + ơ (rơ) - Axit có nhiều oxi: Axit + tên phi kim + ic (ric) Tên bazơ = Tên kim loại + hidroxit Lu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị. Tên muối = tên kim loại + tên gốc axit Lu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị. TCHH 1. Tác dụng với nớc - Oxit axit tác dụng với nớc tạo thành dd Axit - Oxit bazơ tác dụng với nớc tạo thành dd Bazơ 2. Oxax + dd Bazơ tạo thành muối và nớc 3. Oxbz + dd Axit tạo thành muối và nớc 4. Oxax + Oxbz tạo thành muối 1. Làm quỳ tím đỏ hồng 2. Tác dụng với Bazơ Muối và nớc 3. Tác dụng với oxit bazơ muối và nớc 4. Tác dụng với kim loại muối và Hidro 5. Tác dụng với muối muối mới và axit mới 1. Tác dụng với axit muối và nớc 2. dd Kiềm làm đổi màu chất chỉ thị - Làm quỳ tím xanh - Làm dd phenolphtalein không màu hồng 3. dd Kiềm tác dụng với oxax muối và nớc 4. dd Kiềm + dd muối Muối + Bazơ 5. Bazơ không tan bị nhiệt phân oxit + nớc 1. Tác dụng với axit muối mới + axit mới 2. dd muối + dd Kiềm muối mới + bazơ mới 3. dd muối + Kim loại Muối mới + kim loại mới 4. dd muối + dd muối 2 muối mới 5. Một số muối bị nhiệt phân Lu ý - Oxit lỡng tính có thể tác dụng với cả dd axit và dd - HNO 3 , H 2 SO 4 đặc có các tính chất riêng - Bazơ lỡng tính có thể tác dụng với cả dd axit và dd - Muối axit có thể phản ứng nh 1 axit kiÒm kiÒm Tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ + dd Muối + axit + dd bazơ + kim loại t 0 + dd muối t 0 + axit+ Oxax + Oxit Bazơ + Bazơ + dd Muối + KL+ Nớc+ Nớc Oxit axit Oxit bazơ Muối + n- ớc axit Kiềm Muối + dd Axit+ dd Bazơ Axit Muối + H2O Quỳ tím đỏ Muối + h 2 Muối + Axit Muối Bazơ Kiềm k.tan Quỳ tím xanh Phenolphalein k.màu hồng Muối + h 2 O oxit + h 2 O Muối + axit Muối + bazơ Muối + muối Muối + kim loại Các sản phẩm khác nhau Tchh của oxit Tchh của Axit Tchh của muốiTchh của bazơ Lu ý: Thờng chỉ gặp 5 oxit bazơ tan đợc trong nớc là Li 2 O, Na 2 O, K 2 O, CaO, BaO. Đây cũng là các oxit bazơ có thể tác dụng với oxit axit. Đối với bazơ, có các tính chất chung cho cả 2 loại nhng có những tính chất chỉ của Kiềm hoặc bazơ không tan Một số loại hợp chất có các tính chất hoá học riêng, trong này không đề cập tới, có thể xem phần đọc thêm hoặc các bài giới thiệu riêng trong sgk. Muối + bazơ Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ Các phơng trình hoá học minh hoạ thờng gặp 4Al + 3O 2 2Al 2 O 3 CuO + H 2 0 t Cu + H 2 O Fe 2 O 3 + 3CO 0 t 2Fe + 3CO 2 S + O 2 SO 2 CaO + H 2 O Ca(OH) 2 Cu(OH) 2 0 t CuO + H 2 O CaO + 2HCl CaCl 2 + H 2 O CaO + CO 2 CaCO 3 Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + 2NaOH NaOH + HCl NaCl + H 2 O 2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O BaCl 2 + Na 2 SO 4 BaSO 4 + 2NaCl SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4 P 2 O 5 + 6NaOH 2Na 3 PO 4 + 3H 2 O N 2 O 5 + Na 2 O 2NaNO 3 BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + 2HCl 2HCl + Fe FeCl 2 + H 2 2HCl + Ba(OH) 2 BaCl 2 + 2H 2 O Phân huỷ + H 2 O + dd Kiềm + Oxbz + Bazơ + Axit + Kim loại + dd Kiềm + Axit + Oxax + dd Muối t 0 + H 2 O + Axit + Oxi+ H 2 , CO+ Oxi Muối + h 2 O Oxit axitOxit bazơ Bazơ Kiềm k.tan + Oxax Kim loại Phi kim + Oxbz + dd Muối Axit Mạnh yếu Lu ý: - Một số oxit kim loại nh Al 2 O 3 , MgO, BaO, CaO, Na 2 O, K 2 O không bị H 2 , CO khử. - Các oxit kim loại khi ở trạng thái hoá trị cao là oxit axit nh: CrO 3 , Mn 2 O 7 , - Các phản ứng hoá học xảy ra phải tuân theo các điều kiện của từng phản ứng. - Khi oxit axit tác dụng với dd Kiềm thì tuỳ theo tỉ lệ số mol sẽ tạo ra muối axit hay muối trung hoà. VD: NaOH + CO 2 NaHCO 3 2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O - Khi tác dụng với H2SO4 đặc, kim loại sẽ thể hiện hoá trị cao nhất, không giải phóng Hidro VD: Cu + 2H 2 SO 4 CuSO 4 + SO 2 + H 2 O 6HCl + Fe 2 O 3 → 2FeCl 3 + 3H 2 O 2HCl + CaCO 3 → CaCl 2 + 2H 2 O ®iÒu chÕ c¸c hîp chÊt v« c¬ ` 19 20 21 13 14 15 16 17 12 6 7 8 9 10 11 1 2 3 5 4 Kim lo¹i + oxi Phi kim + oxi Hîp chÊt + oxi oxit NhiÖt ph©n muèi NhiÖt ph©n baz¬ kh«ng tan Baz¬ Phi kim + hidro Oxit axit + níc Axit m¹nh + muèi KiÒm + dd muèi Oxit baz¬ + níc ®iÖn ph©n dd muèi (cã mµng ng¨n) Axit 1. 3Fe + 2O 2 0 t → Fe 3 O 4 2. 4P + 5O 2 0 t → 2P 2 O 5 3. CH 4 + O 2 0 t → CO 2 + 2H 2 O 4. CaCO 3 0 t → CaO + CO 2 5. Cu(OH) 2 0 t → CuO + H 2 O 6. Cl 2 + H 2 askt → 2HCl 7. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 8. BaCl 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2HCl 9. Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 → CaCO 3 ↓ + 2NaOH 10. CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 11. NaCl + 2H2O dpdd → NaOH + Cl 2 ↑ + H 2 ↑ Axit + baz¬ Oxit baz¬ + dd axit Oxit axit + dd kiÒm Oxit axit + oxit baz¬ Dd muèi + dd muèi Dd muèi + dd kiÒm Muèi Kim lo¹i + phi kim Kim lo¹i + dd axit Kim lo¹i + dd muèi 12. Ba(OH) 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2H 2 O 13. CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O 14. SO 2 + 2NaOH →Na 2 SO 3 + H 2 O 15. CaO + CO 2 → CaCO 3 16. BaCl 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2NaCl 17. CuSO 4 + 2NaOH → Cu(OH) 2 + Na 2 SO 4 18. CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O 19. 2Fe + 3Cl 2 0 t → 2FeCl 3 20. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ↑ 21. Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu↓ 18 Muèi + dd axit Tính chất hoá học của kim loại Dãy hoạt động hoá học của kim loại. K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au (Khi Nào May Aó Záp Sắt Phải Hỏi Cúc Bạc Vàng) ý nghĩa: K Ba Ca Na Mg Al Zn F e Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt + O 2 : nhiệt độ thờng ở nhiệt độ cao Khó phản ứng K Ba Ca Na Mg Al Zn F e Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với nớc Không tác dụng với nớc ở nhiệt độ thờng K Ba Ca Na Mg Al Zn F e Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với các axit thông thờng giải phóng Hidro Không tác dụng. K Ba Ca Na Mg Al Zn F e Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Kim loại đứng trớc đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối K Ba Ca Na Mg Al Zn F e Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt H2, CO không khử đợc oxit khử đợc oxit các kim loại này ở nhiệt độ cao + Axit + O 2 + Phi kim + DD Muối Kim loại oxit Muối Muối + H 2 Muối + kl 1. 3Fe + 2O 2 0 t Fe 3 O 4 2. 2Fe + 3Cl 2 0 t 2FeCl 3 3. Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 4. Fe + CuSO 4 FeSO 4 + Cu [...]... kali và 47,65% clo (về khối lợng) Tìm công thức hóa học của A Bai 3:Tìm công thức hoá học của các hợp chất sau a) Một chất lỏng dễ bay hơi ,thành phân tử có 23 ,8% C 5 ,9% H ,70,3%Cl và có PTK bằng 50,5 b ) Một hợp chất rấn màu trắng ,thành phân tử có 4o% C 6,7%H 53,3% O và có PTK bằng 180 Bài 4:Muối ăn gồm 2 nguyên tố hoá học là Na và Cl Trong đó Na chiếm 39, 3% theo khối lợng Hãy tìm công thức hoá học. .. X vào 100 gam nớc, dung dịch có khối lợng riêng là 1,143 g/ml Nồng độ phần trăm và thể tích dung dịch lần lợt là: A 30% và 100 ml B 25% và 80 ml C 35% và 90 ml D 20% và 1 09, 4 ml Hãy chọn đáp số đúng? Đáp số: D đúng 26 Hòa tan hoàn toàn 6,66 gam tinh thể Al2(SO4)3 xH2O vào nớc thành dung dịch A Lấy 1/10 dung dịch A cho tác dụng với dung dịch BaCl2 d thì thu đợc 0, 699 gam kết tủa Hãy xác định công thức. .. của hai dung dịch A và dung dịch B lần lợt là: A 24,7% và 8, 24% B 24% và 8% C 27% và 9 % D 30% và 10% Hãy chọn phơng án đúng Đáp số: A đúng 49 a)Hòa tan 24,4 gam BaCl2 xH2O vào 175,6 gam H2O thu đợc dung dịch 10,4% Tính x b) Cô cạn từ từ 200 ml dung dịch CuSO 4 0,2M thu đợc 10 gam tinh thể CuSO4 yH2O Tính y Kim loại Phi kim 1 2 Oxit bazơ 4 3 15 Oxit axit 5 13 6 Bazơ Axit 7 14 8 12 9 Muối Muối 10 Nước... của chất tan đó Ví dụ: Cần thêm bao nhiêu gam SO3 vào 100 gam dung dịch H2SO4 10% để đợc dung dịch H2SO4 20% Hớng dẫn cách giải: Gọi số x là số mol SO3 cho thêm vào Phơng trình: SO3 + H2O H2SO4 x mol x mol mH 2 SO4 tạo thành là 98 x; mSO3 cho thêm vào là 80 x C% dung dịch mới: Giải ra ta có x = 10 + 98 x 20 = 80 x + 100 100 50 mol 410 mSO thêm vào 9, 756 gam 3 Cũng có thể giải theo phơng trình pha... kim loại kẽm và magiê, các dung dịch axit sunfuric loãng H2SO4 và axit clohiđric HCl Muốn điều chế đợc 1,12 lít khí hiđro (đktc) phải dùng kim loại nào, axit nào để chỉ cần một lợng nhỏ nhất A Mg và H2SO4 B Mg và HCl C Zn và H2SO4 Đáp số: B D Zn và HCl Bài 15 a ) Hãy nêu phơng pháp nhận biết các khí: cacbon đioxit, oxi,nitơ và hiđro b) Trình bày phơng pháp hóa học tách riêng từng khí oxi và khí cacbonic... (các hóa chất khác tự chọn) Bài 6:Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magiê, các dung dịch axit sunfuric loãng H2SO4 và axit clohiđric HCl Muốn điều chế đợc 1,12 lít khí hiđro (đktc) phải dùng kim loại nào, axit nào để chỉ cần một lợng nhỏ nhất A Mg và H2SO4 B Mg và HCl C Zn và H2SO4 D Zn và HCl Đáp số: B Bài 8: a)Tìm công thức của oxit sắt trong đó có Fe chiếm 70% khối lợng b) Khử hoàn toàn. .. của quá trình sản xuất là 90 % Bài 3: Có thể điềuchế bao nhiêu kg nhôm từ 1 tấn quặng bôxit có chứa 95 % nhôm oxit, biết hiệu suất phản ứng là 98 % PT: Al2O3 điện phân nóng chảy, xúc tác Al + O2 Bài 4 Ngời ta dùng 490 kg than để đốt lò chạy máy Sau khi lò nguội, thấy còn 49kg than cha cháy a) Tính hiệu suất của sự cháy trên b) Tính lợng CaCO3 thu đợc, khi cho toàn bộ khí CO2 vào nớc vôi trong d Bài 5:Ngời... là 0,45 tấn Tính hiệu suất phản ứng Đáp số: 89 , 28% Bài 6:Có thể điều chế bao nhiêu kg nhôm từ 1tấn quặng boxit có chứa 95 % nhôm oxit, biết hiệu suất phản ứng là 98 % Đáp số: 493 kg Bài 7:Khi cho khí SO3 tác dụng với nớc cho ta dung dịch H2SO4 Tính lợng H2SO4 điều chế đợc khi cho 40 kg SO3 tác dụng với nớc Biết hiệu suất phản ứng là 95 % Đáp số: 46,55 kg Bài 8. Ngời ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách... Dung dịch 4 8 Hoà tan 5,72 gam Na2CO3.10 H2O (Sôđa tinh thể) vào 44, 28 ml nớc Nồng độ phần trăm của dung dịch thu đợc là: A 4,24 % B 5,24 % C 6,5 % D 5% Hãy giải thích sự lựa chọn 9 Hòa tan 25 gam CaCl2.6H2O trong 300ml H2O Dung dịch có D là 1, 08 g/ml a) Nồng độ phần trăm của dung dịch CaCl2 là: A 4% B 3 ,8% C 3 ,9 % D Tất cả đều sai b) Nồng độ mol của dung dịch CaCl2 là: A 0,37M B 0,38M C 0,39M D 0,45M... một lớp than, một lớp đá vôi, sau đó đốt lò Có những phản ứng hóa học nào xảy ra trong lò vôi? Phản ứng nào là phản ứng toả nhiệt; phản ứng nào là phản ứng thu nhiệt; phản ứng nào là phản ứng phân huỷ; phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? Bài 4: Từ các hóa chất: Zn, nớc, không khí và lu huỳnh hãy điều chế 3 oxit, 2 axit và 2 muối Viết các phơng trình phản ứng Bài 5.Có 4 lọ mất nhãn đựng bốn chất bột màu . ngành giáo dục Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức lớp 8-9 Ngời soạn: Nguyễn Thế Lâm Giáo viên trờng THCS Phú Lâm Đơn vị: Huyện Tiên Du Mã số tài liệu: TLGD-BN003-TD002305 Chức năng cơ bản : - Hệ thống. KClO 3 cacbon Kim cơng: Là chất rắn trong suốt, cứng, không dẫn điện Làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt kính Than chì: Là chất rắn, mềm, có khả năng dẫn điện Làm điện cực, chất bôi trơn,. diễn nguyên tố:Mỗi nguyên tố đợc biễu diễn bằng một hay hai chữ cái ,chữ cái đầu đợc viết dạng hoa ,chữ cái hai nếu có viết thờng Mỗi kí hiệu còn chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. Vd:Kí hiệu

Ngày đăng: 05/11/2014, 19:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan