SKKN Giải bài tập Vật Lý - Phần điện học lớp 9 THCS

18 2.3K 6
SKKN Giải bài tập Vật Lý - Phần điện học lớp 9 THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Phải nghiên cứu lý luận dạy học về bài tập và giải bài tập , thông qua giải bài tập Vật lý phần điện học lớp 9, phải xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập từ dễ đến khó - Các bài tập phải đa dạng. bài tập ở những dạng sau : Ngô Thị Minh Hương – Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vĩnh Bảo. Sáng kiến kinh nghiệm - giải bài tập vật lí - phần điện học lớp 9 5 - Bài tập định tính . - Bài tập. nghiệm - giải bài tập vật lí - phần điện học lớp 9 15 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Tóm lại , để nâng cao chất lượng bộ môn Vật lý ở cấp THCS và việc giải hệ thống bài tập , cụ thể việc giải hệ thống bài

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan