0

6 những biện pháp cụ thể để huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

49 1,044 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 14:15

6 những biện pháp cụ thể để huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Lời Mở ĐầuViệt Nam xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu, trình độ phát triển, KTXH ở mức thấp hơn rất nhiều so với nước khác. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của các nước phát triển, thì khoảng cách kinh tế ngày càng dãn ra.Vì vậy nhiệm vụ phát triển kinh tế của nước ta trong những năm tới là vượt qua tình trạng của một nước nghèo, nâng cao mức sống của nhân dân từng bước hội nhập vào quỹ đạo kinh tế Thế Giới.Tính tất yếu của XKTB với hình thức cao của nó là hình thức đầu trực tiếp nước ngoài là xu thế phát triển của thời đại. Việt Nam cũng không nằm ngoài trong luật đó nhưng vấn đề đặt ra là thu hút FDI như thế nào.Với mục tiêu xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá với mục tiêu lâu dài là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cấu kinh tế phù hợp … cộng với thực hiện mục tiêu ổn định phát triển kinh tế trong đó việc nâng cao GDP bình quân đầu người lên hai lần như đại hội VII của Đảng đã nêu ra. Muốn thực hiện tốt điều đó cần phải một lượng vốn lớn. Muốn lượng vốn lớn cần phải tăng cường sản xuất thực hành tiết kiệm. Nhưng với tình hình của nước ta thì thu hút vốn đầu nước ngoài cũng cũng là một cách tích luỹ vốn nhanh thể làm được. Đầu nước ngoài nói chung đầu trực tiếp nói riêng là một hoạt động kinh tế đối ngoại vị trí vai trò ngày càng quan trọng, trở thành xu thế của thời đại. Đó là kênh chuyển giao công nghệ, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cấu kinh tế, tạo thêm việc làm thu nhập, nâng cao tay nghề cho người lao động, năng lực quản lý, tạo nguồn thu cho ngân sách…Trên sở thực trạng của đầu nước ngoài tại Việt Nam, ta cũng cần phải chú ý tới vấn đề tính tiêu cực của đầu TTNN. Cũng không phải là một nước thụ động để mất dần vị thế mà xem vốn ĐTNN là quan trọng nhưng vốn trong nước trong tương lai phải là chủ yếu.Nhận thức đúng vị trí vai trò của đầu nước ngoài là hết sức cần thiết. Chính phủ cũng đã ban hành chính sách đầu nước ngoài vào Việt Nam. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu nước ngoài. Chúng ta bằng những biện pháp mạnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh… để thu hút đầu nước ngoài. Với phương châm của chúng ta là đa thực hiện đa dạng hoá, đa phương hoá hợp tác đầu nước ngoài trên sở hai bên cùng lợi tôn trọng lẫn nhau. Bằng những biện pháp cụ thể để huy động sử dụng hiệu quả vốn ĐTTTNN trong tổng thể chiến lược phát triển tăng trưởng kinh tế là một thành công mà ta mong đợi.Chương mộtMột số vấn đề lý luận về đầu trực tiếp nước ngoàiI. Xuất khẩu bản:1. Khái niệm xuất khẩu bản: Trong thế kỷ XIX diễn ra quá trình tích tụ tập trung Bản mạnh mẽ. Các nước công nghiệp phát triển đã tích luỹ được những khoản TB khổng lồ đó là tiền đề cho xuất khẩu Bản đến giai đoạn chủ nghĩa độc quyền, xuất khẩu Bản là một đặc điểm nổi bật tầm quan trọng đặc biệt, trở thành sự cần thiết của chủ nghĩa Bản. Đó là vì Bản tài chính trong quá trình phát triển đã xuất hiện cái gọi là "Tư Bản thừa". Thừa so với tỷ suất, lợi nhuận sẽ cao hơn. Trong lúc ở nhiều nước kinh tế lạc hậu cần Bản để mở mang kinh tế đổi mới kỹ thuật, nhưng chưa tích luỹ Bản kịp thời. Vậy thực chất xuất khẩu Bản là đem Bản ra nước ngoài, nhằm chiếm được giá trị thặng dư các nguồn lợi khác được tạo ra ở các nguồn lợi khác được tạo ra ở các nước nhập khẩu Bản.Ta đã thấy rằng việc xuất khẩu Bản là "Tư Bản thừa" xuất hiện trong các nước tiên tiến. Nhưng thực chất vấn đề đó là mang tính tất yếu khách quan của một hiện tượng kinh tế khi mà quá trình tích luỹ tập trung đã đạt đến một độ nhất định sẽ xuất hiện nhu cầu ra nước ngoài. Đây cũng là quá trình phát triển sức sản xuất của xã hội vươn ra Thế Giới, thoát khỏi khuân khổ chật hẹp của quốc gia, hình thành quy mô sản xuất trên phạm vi quốc tế. Theo Lê Nin "Các nước xuất khẩu Bản hầu như bao giờ cũng khả năng thu được một số "lợi" nào đó" [29,90]. Chính đặc điểm này là nhân tố kích thích các nhà Bản tiềm lực hơn trong việc thực hiện đầu ra nước ngoài. Bởi vì khi mà nền công nghiệp đã phát triển, đầu trong nước không còn lợi nhuận cao nữa. Mặt khác các nước lạc hậu hơn lợi thế về đất đai, nguyên liệu, tài nguyên nhân công… lại đưa lại cho nhà đầu lợi nhuận cao, ổn định, tin cậy giữ vị trí độc quyềnTheo Lê Nin " Xuất khẩu bản" là một trong năm đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa đế quốc, thông qua xuất khẩu bản, các nước bản phát triển thực hiện việc bóc lột đối với các nước lạc hậu thường là thuộc địa của nó: Nhưng ông không phủ nhận vai trò của nó. Trong thời kỳ đầu của chính quyền Xô Viết, Lê Nin chủ trương sử dụng đầu trực tiếp nước ngoài khi đưa ra "Chính sách kinh tế mới" đã nói rằng những người cộng sản phải biết lợi dụng những thành tựu kinh tế khoa học kỹ thuật của chủ nghĩa Bản thông qua hình thức kinh tế khoa học kỹ thuật của chủ nghĩa Bản thông qua hình thức " Chủ nghĩa Bản nhà nước" đã nói rằng những người cộng sản phải biết lợi dụng những thành tựu kinh tế khoa học kỹ thuật của chủ nghĩa bản thông qua hình thức "chủ nghĩa bản nhà nước". Theo quan điểm này nhiều nước đã "chấp nhận phần nào sự bóc lột của chủ nghiã bản để phát triển kinh tế, như thế thể còn nhanh hơn là sự vận động tự thân của mỗi nước. Tuy nhiên việc "xuất khẩu bản" phải tuân theo pháp luật của các nước đế quốc vì họ sức mạnh kinh tế, còn ngày nay thì tuân theo páhp luật, sự điều hành của mỗi quốc gia nhận đầu tư. 2. Các hình thức xuất khẩu bản.Gồm c ó hai hình thức chính: Xuất khẩu bản cho vay: là hình thức cho chính phủ hoặc do nhân vay nhằm thu được tỷ suất cao.Xuất khẩu bản hoạt động: là đem bản ra nước ngoài, mở mang xí nghiệp tiến hành sản xuất ra giá trị hàng hoá, trong đó giá trị thặng dư tại nước nhập khẩu.Đầu hoạt động gồm đầu trực tiếp đầu gián tiếp.Đầu trực tiếp: là đầu chủ yếu mà chủ đầu nước ngaòi đầu toàn bộ hay phần đủ lớn vốn đầu của các dự án nhằm dành quyền điêù hành hạơc tham gia điều hành các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ, thương mại.Đầu gián tiếp là hình thức đầu quan trọng, trong đó chủ đầu nước ngoài đầu bằng hình thức mua cổ phần của các Công ty sở tại (ở mức khống chế nhất định) để thu lợi nhuận mà không tham gia điều hành trực tiếp đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư. Vốn này được trả bằng tiền gốc lẫn lợi tức dưới hình thức tiền tệ hay dưới hình thức hàng hoá.Còn đối với hình thức xuất khẩu cho vay thì xuất khẩu bản cho vay dài hạn xuất khẩu bản cho vay ngắn hạn. Gốm có.Thứ nhất: Xuất khẩu máy móc, thiết bị công nghệ từ các nước phát triển sang các nước nhận đầu tư.Thứ hai: Xuất khẩu trực tiếp, gọi là đầu trực tiếp nước ngoài 3 dạng.+ Nước công nghiệp phát triển đầu vào các nước công nghiệp tp + Nowcs công nghiệp phát triển đầu vào nước công nghiệp kém phát triển + Đầu giữa các nước kém phát triển II. Khái niệm vốn đầu trực tiếp nước ngoài.1. Khái niệm vốn đầu tư.Hoạt động đầu quá trình huy động sử dụng mọi nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh nhằm sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân xã hội.Nguồn vốn đầu thểnhững tài sản hàng hoá như tiền vốn, đất đai, nhà cửa, máy móc, thiết bị, hàng hoá hoặc tài sản vô hình như bằng sáng chế, phát minh, nhãn hiệu hàng hoá, bí quyết kỹ thuật, uy tín kinh doanh, bí quyết thương mại… Các doanh nghiệp thể đầu bằng cổ phần, trái phiếu, các quyền sở hữu khác như quyền thế chấp, cầm cố hoặc các quyền giá trị về mặt kinh tế như các quyền thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn thiên nhiên.Thời kỳ đầu thế kỷ XX, theo quan điểm của LêNin thì loại sử dụng vốn một cách áp đặt dưới dạng đầu trực tiếp nước ngoài về thực chất là khoản chi phí mà các nước bản bỏ ra để củng cố địa vị trong chiến hữu thuộc địa cuối cùng là nhằm đạt được lợi nhụân cao hơn.Theo phân tích đánh giá của LêNin thì sự phát triển của đầu trực tiếp nước ngoài luôn gắn với lịch sử phát triển của chủ nghĩa banr. Xuất phát từ điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới lúc bấy giờ mà Lênin cho rằng loại vốn được sử dụng dưới sạng đầu trực tiếp nước ngoài là công cụ bóc lột, là hình thức chiếm đoạt của chủ nghĩa bản. theo quan niệm củaR.Nurkse quan niệm, dù "đầu trực tiếp nước ngoài trước hết phục vụ cho lợi ích của các nước công nghiệp xuất vốn chứ chưa phải nước nhận vốn"{32, 26} tuy nhiên là nhân tố quan trọng, là giải pháp tích cực để cho nền kinh tế chậm phát triển thể "vươn tới thị trường mới". Mặc dù, đầu trực tiếp nước ngoài là nguồn cung cấp một lượng vốn đáng kể cho công nghiệp hoá, cho tăng năng suất lao động, tăng thu nhập…. làm phá vỡ sự khép kín của vòng luẩn quẩn, nhưng nó không phải là tất cả mà nó chỉ phát huy tác dụng khi khả năng tích luỹ vốn bằng con đường tiết kiệm nội bộ của một nước đạt tới mức nhất định. Cũng như R.Nurkes, quan điểm của A. Samuelson coi vốn là yếu tố quyết định đảm bảo cho hoạt động năng suất cao, hay nói cách khác, vốn là yếu tố sức mạnh nhất thể làm cho "vòng luẩn quẩn" dễ bị phá vỡ. Theo quan điểm của hai ông nhấn mạnh, đa số các nước đang phát triển đều thiếu vốn, mức thu nhập thấp, chỉ đủ sống ở mức tối thiểu, do đó khả năng tích luỹ hạn chế để "tích luỹ vốn cần phải hy sinh tiêu dùng trong nhiều thập kỷ". Vì vậy A.Samuelson đặt vấn đề: Đối với nước nghèo, nếu nhiều trở ngại như vậy như vậy đối với việc cấm thành bản do nguồn tài chính trong nước, tại sao không dựa nhiều hơn vào những nguồn vốn nước ngoài?2. Khái niệm về đầu trực tiếp nước ngoài (FDI)a. Khái niệmVề mặt kinh tế: FDI là một hình thức đầu quốc tế đặc trưng bởi quá trình di chuyển bản từ nước này qua nước khác. FDI được hiểu là hoạt động kinh doanh, một dạng kinh doanh quan hệ kinh tế quan hệ quốc tế. Về đầu quốc tế là những phương thức đầu vốn, sản ở nước ngoài để tiến hành sản xuất kinh doanh dịch vụ với mục đích tìm kiếm lợi nhuận những mục tiêu kinh tế, xã hội nhất định.Về mặt nhận thức: Nhân tố nước ngoài ở đây không chỉ thể hiện ở sự khác biệt ở sự khác biệt quốc tịch hoặc về lãnh thổ trú thường xuyên của các bên tham gia đầu trực tiếp nước ngoài mà còn thể hiện ở sự di chuyển bản bắt buộc phải vượt qua tầm kiểm soát quốc gia.Vì vậy, FDI là hoạt động kinh doanh quốc tế dựa trên sở quá trình di chuyển bản giữa các quốc gia chủ yếu là do các pháp nhân thể nhân thực hiện theo những hình thức nhất định trong đó chủ đầu tham gia trực tiếp vào quá trình đầu tư.Một số nhà lý luận khác lại cho rằng đầu trực tiếp nước ngoài về thực chất là hình thức kéo dài "chu kỳ tuổi thọ sản xuất", "chu kỳ tuổi thọ kỹ thuật" "nội bộ hoá di chuyển kĩ thuật". Bản chất kỹ thuật của đầu trực tiếp nước ngoài là một trong những vấn đề thu hút sự chú ý của nhiều nhà lý luận. Tuy còn sự khác nhau về sở nghiên cứu, về phương pháp phân tích đối tượng xem xét… Nhưng quan điểm của các nhà lý luận gặp nhau ở chỗ: trong nền kinh tế hiện đại một số yếu tố liên quan đến kỹ thuật sản xuất kinh doanh đã buộc nhiều nhà sản xuất phải lựa chọn phương thức đầu trực tiếp ra nước ngoài như là điều kiện tồn tại phát triển của mình.b) Đặc điểm của đầu trực tiếp nước ngoàiTrong những thập kỷ gần đây, hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài tăng lên mạnh mẽ những đặc điểm sau đây:* cấu đầu thay đổi theo hướng tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến dịch vụ.Sự phát triển kinh tế luôn luôn đặt ra vấn đề là phải dịch chuyển cấu kinh tế theo hướng hiện đại hoá phù hợp với xu thế hội nhập với nền kinh tế. Dưới tác động của khoa học công nghệ, ngày càng nhiều ngành kinh tế ra đời phát triển nhanh chóng, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới ra đời thay thế cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh trước đây. Hiện nay một cấu được coi là hiện đại là cấu kinh tế trong đó các ngành công nghiệp chế biến dịch vụ chiếm một tỷ lệ lớn. Tại sao trong cấu đầu vẫn lựa chọn tối ưu vào hai ngành này mà không phải là ngành công nghiệp nặng,… Bởi vì những nguyên nhân sau. Thứ nhất, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất ngày một nâng cao, vì vậy mà nhu cầu về các loại dịch vụ phục vụ đời sống sản xuất kinh doanh tăng lên mạnh mẽ, nhất là dịch vụ kỹ thuật, tài chính, du lịch, đòi hỏi ngành dịch vụ phải được phát triển tương ứng. Thứ hai, ngành công nghiệp chế biến là ngành nhiều phân ngành, mà những phân ngành đó thuộc các lĩnh vực mũi nhọn của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, như điện tử, thông tin liên lạc, vật liệu mới… Thứ ba, do đặc tính kỹ thuật của hai ngành này là dễ dàng thực hiện sự hợp tác. Ví dụ như ngành công nghiệp chế tạo những quy trình công nghệ thể phân chia ra nhiều công đoạn tuỳ theo thế mạnh của mỗi nước thể phân chia ra nhiều công đoạn tuỳ theo thế mạnh của mỗi nước thể thực hiện một trong những khâu mà hai ngành này cho phép nhà đầu thu được lợi nhuận cao, đỡ gặp rủi ro hơn nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư. Vì vậy mà hầu hết các nước đều tập trung mọi cố gắng điều kiện thuận lợi để thu hút đầu trực tiếp nước ngoài vào hai ngành này. Xuất phát từ yêu cầu phát triển một cấu kinh tế hiện đại theo hướng CNH mà chính phủ của nhiều nước đang phát triển đã dành nhiều ưu đãi cho những nước ngoài đầu vào hai ngành này, điều đó tạo ra sức hấp dẫn mạnh mẽ đầu trực tiếp nước ngoài.* Hiện tượng hai chiều trong đầu trực tiếp nước ngoàiTừ những năm 70 đầu những năm 80 trở lại đây, đã xuất hiện hiện tượng hai chiều, tức là hiện tượng một nước vừa tiếp nhận đầu vừa đầu ra nước ngoài. Điển hình như Mỹ, các nước thuộc nhóm G7, các nước công nghiệp mới (NICs)… nhận vốn đầu nhiều trực tiếp đầu lớn. ở các nước NICs là những nước tiếp nhận đầu trực tiếp nhiều nhất từ Mỹ Nhật Bản. Đài Loan Hồng Kông là hai trong số 10 nước đầu.3. Mục tiêu các yếu tố đảm bảo cho CNH, HĐH của Việt Nam Việt Nam khi tiến hành CNH về thực chất là thực hiện sự chuyển biến từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang nền kinh tế công nghiệp phát triển. Việt Nam đã tiến hành CNH từ những năm 60 theo phương thức "ưu tiên phát triển công nghiệp nặng đồng thời phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ". một thời gian sau đó (1976) là "ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ. Mô hình CNH cổ điển - mô hình xây dựng một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, khép kín, làm sở cho một nền kinh tế độc lập, tự chủ. Trong điều kiện của nền kinh tế kém phát triển, lạc hậu thì khả năng tích luỹ không phải dựa vào sự viện trợ của Liên Xô các nước XHCN. với số viện trợ( hơn 1 tỷ USD/ năm) phải chia cho nhiều nhu cầu khác nhau nên hiệu đầu thấp cấu kinh tế Việt Nam mất cân đối dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng. Đến đại hội lần thứ VI (1986) chủ trương thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện trong đó việc xây dựng một số tiền đề cần thiết cho đẩy mạnh công nghiệp hoá trong điều kiện mới. Đến đại hội lần VII xủa Đảng cộng sản Việt Nam thì vấn đề công nghiệp hoá theo hướng hiện đại "Phát trỉên lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá theo hướng hiện đại gắn với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm". Hội nghị lần thứ 7 của ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá VII đã biên thảo kỹ về vấn đề tiến hành công nghiệp hoá với đặc trưng là: Công nghiệp hoá trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với xu hướng phân công lao động quốc tế, khu vực hoá, toàn cầu hoá, các hoạt động kinh tế đang trở thành phổ biến diễn ra với tốc độ cao, công nghiệp hoá phaỉ đi đôi với hiện đại hoá.a) Bối cảnh kinh tế quốc tế.Việt Nam khi tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện khu vực hoá, toàn cầu hoá các hoạt động kinh tế trở thành xu thế phổ biến diễn ra một cách mạnh mẽ thời gian này nhiều nước tiến hành công nghiệp hoá thành công, đây là sở để nước ta tham khảo, lựa chọn những mô hình kinh nghiệm cách thức phù hợp để vận dụng vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mặt khác, thế giới ngày nay đang chứng kiến sự phát triển chưa từng trong lịch sử về khoa học kỹ thuật công nghệ. Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác thể tiếp cận được những kỹ thuật tiên tiến mà thường tốn thời gian, chi phí tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm. Việt Nam lựa chọn sao cho phù hợp với yêu cầu của công nghiệp hoá của nước mình tính kinh tế tức là nhanh chóng ứng dụng được vào sản xuất đưa lại hiệu quả kinh tế cao.Quá trình toàn cầu hoá đã giúp Việt Nam tăng thu hút đầu nước ngoài, viện trợ phát triển chính thức giải quyết được vấn đề nợ quốc tế. Điều này đã góp phần ổn định cán cân thu chi ngân sách tập trung nguồn lực cho trương trình phát triển kinh tế xã hội trong nước. Tham gia hội nhập kinh tế cũng góp phần cho ta tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kinh tế. Điều này góp phần làm chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phù hợp với công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nếu xét ở phạm vi hẹp hơn, Việt Nam nằm trong vùng Châu á- Thái Bình Dương hiện đang là khu vực kinh tế năng động, tốc độ tăng trưởng tương đối cao, nhiều nước thực hiện công nghiệp hoá thành công, tạo ra một sự chuyển dịch cấu kinh tế phân công lao động quốc tế theo hướng tích cực. Châu á- Thái Bình Dương hiện đang là khu vực sự hình thành một tổ chức hợp tác kinh tế hiệu quả như AITA, APEC…. Các tổ chức này là điều kiện quan trọng để phá bỏ những hạn chế, cản trở, không những trong lĩnh vực mậu dịch, mà nó còn là sở mở đường cho sự dịch chuyển vốn, công nghệ các yếu tố sản xuất quan trọng giữa các nước trong khu vực.Vì thế, Việt Nam thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở điểm xuất phát thấp so với các nước đi trước tuy còn ở mức thấp hơn nhiều về thực lực kinh tế nội sinh nhưng bối cảnh kinh tế quốc tế nhiều thuận lợi.b) Mục tiêu các yếu tố đảm bảo cho sự thành công trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.Đối với Việt nam thực chất "Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ [...]... nhiều nước đang phát triển đã dành nhiều ưu đãi cho những nước ngoài đầu vào hai ngành này, điều đó tạo ra sức hấp dẫn mạnh mẽ đầu trực tiếp nước ngoài. * Hiện ng hai chiều trong đầu trực tiếp nước ngoài Từ những năm 70 đầu những năm 80 trở lại đây, đã xuất hiện hiện tư ng hai chiều, tức là hiện ng một nước vừa tiếp nhận đầu vừa đầu ra nước ngồi. Điển hình như Mỹ, các nước. .. chính phủ hoặc do nhân vay nhằm thu được tỷ suất cao.Xuất khẩu bản hoạt động: là đem bản ra nước ngoài, mở mang xí nghiệp tiến hành sản xuất ra giá trị hàng hố, trong đó giá trị thặng dư tại nước nhập khẩu. Đầu hoạt động gồm đầu trực tiếp đầu gián tiếp. Đầu trực tiếp: là đầu chủ yếu mà chủ đầu nước ngi đầu tồn bộ hay phần đủ lớn vốn đầu của các dự án nhằm... phương hoá hợp tác đầu nước ngồi trên sở hai bên cùng lợi tôn trọng lẫn nhau. Bằng những biện pháp cụ thể để huy động sử dụng hiệu quả vốn ĐTTTNN trong tổng thể chiến lược phát triển tăng trưởng kinh tế là một thành công mà ta mong đợi. Theo "phân tích thương mại đầu Việt Nam" của uỷ ban Châu Âu những việc mà Việt Nam làm đả cải thiện môi trường đầu là "cải... dự án đang hoạt động, mở rộng mục tiêu, quy mơ dự án, đa dạng hố các hình thức đầu tư, phù hợp với quy định của pháp luật cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.Rồi thế cần phải những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để thúc đẩy hoạt động đầu trực tiếp nước ngồi theo hướng phục vụ tốt hơn cơng cuộc CNH, HĐH đất nước. I. Các giải pháp đẩy mạnh để thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài. Thứ nhất:... các nước cơng nghiệp mới (NICs)… nhận vốn đầu nhiều trực tiếp đầu lớn. ở các nước NICs là những nước tiếp nhận đầu trực tiếp nhiều nhất từ Mỹ Nhật Bản. Đài Loan và Hồng Kông là hai trong số 10 nước đầu. Mặt khác, thế giới ngày nay đang chứng kiến sự phát triển chưa từng trong lịch sử về khoa học kỹ thuật công nghệ. Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác thể tiếp. .. Tình hình sử dụng vốn đầu trực tiếp nước ngoài Tiến độ thực hiện vốn đầu của các dự án.Năm Vốn thực hiện (triệu USD)So với vốn đăng ký mới trong năm (%) Vốn nước ngoài (triệu USD) Vốn trong nước (triệu USD)1991 478 37,49 432 46 1992 542 26, 74 478 64 1993 1097 42,37 871 2 26 thống nhất, khắc phục hiện ng chia cắt phân tán. Cải các thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, đơn... những nguồn vốn nước ngoài? 2. Khái niệm về đầu trực tiếp nước ngoài (FDI)a. Khái niệmVề mặt kinh tế: FDI là một hình thức đầu quốc tế đặc trưng bởi quá trình di chuyển bản từ nước này qua nước khác. FDI được hiểu là hoạt động kinh doanh, một dạng kinh doanh quan hệ kinh tế quan hệ quốc tế. Về đầu quốc tế là những phương thức đầu vốn, sản ở nước ngoài để tiến hành sản Trong... trình chuyển đổi căn bản, tồn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ Nhận thức đúng vị trí vai trị của đầu nước ngồi là hết sức cần thiết. Chính phủ cũng đã ban hành chính sách đầu nước ngồi vào Việt Nam. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu nước ngoài. Chúng ta bằng những biện pháp mạnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh… để thu hút đầu nước ngoài. ... nhiều công đoạn tuỳ theo thế mạnh của mỗi nước thể phân chia ra nhiều cơng đoạn tuỳ theo thế mạnh của mỗi nước thể thực hiện một trong những khâu mà hai ngành này cho phép nhà đầu thu được lợi nhuận cao, đỡ gặp rủi ro hơn nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư. Vì vậy mà hầu hết các nước đều tập trung mọi cố gắng điều kiện thuận lợi để thu hút đầu trực tiếp nước ngoài vào hai ngành... sách khuyến khích, ưu đãi đối với các dự án đầu vào " ;những vùng điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa". Tuy vậy, vốn nước ngoài vẫn được đầu trực tiếp chủ yếu vào một số địa bàn điều kiện thuận lợi về kết cấu hạ tầng môi trường kinh tế. thế đầu nước ngồi theo vùng lãnh thổ để kết hợp hoạt động này với việc khai thác tiềm năng trong nước, . nước nhập khẩu .Đầu tư hoạt động gồm có đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Đầu tư trực tiếp: là đầu tư chủ yếu mà chủ đầu tư nước ngaòi đầu tư toàn bộ hay. hợp tác đầu tư nước ngoài trên cơ sở hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. Bằng những biện pháp cụ thể để huy động và sử dụng có hiệu quả vốn ĐTTTNN
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 những biện pháp cụ thể để huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 6 những biện pháp cụ thể để huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, , Khái niệm xuất khẩu tư bản:, Khái niệm vốn đầu tư., Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI a. Khái niệm, Mục tiêu và các yếu tố đảm bảo cho CNH, HĐH của Việt Nam, Nguồn vốn hỗ trợ cho phát triển kinh tế Chuyển giao công nghệ mới, Thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, Trước khi mở cửa Sau khi mở cửa, Quy mơ nhịp độ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi tăng mạnh, Tình hình sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi, Hạn chế của đầu tư trực tiếp nước ngoài., về vấn đề thủ tục hành chính và phát triển cơ sở hạ tầng., đối với việc lựa chọn các đối tác nước ngoài Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư., Tạo điều kiện để thực hiện các dự án. Quản lý Nhà nước.

Từ khóa liên quan