0
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

Biện pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả sử dụng FD

Một phần của tài liệu 6 NHỮNG BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (Trang 44 -45 )

- Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chỉ phí đầu tư Điều chỉnh giá phí các

H. Biện pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả sử dụng FD

1. Tạo điều kiện để thực hiện các dự án.

Tốc độ thực hiện dự án đầu tư là một yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả đầu tư, quá trình thực hiện càng nhanh thì dự án càng đi vào sản xuất

đem lại hiệu quả. Trên thực tế trong những năm vừa qua, tiễn độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa được nhanh chóng. Trong quá trình triển

khai thực hiện dự án, các nhà đầu tư còn gặp một SỐ trỞ ngại như: thủ tục hành chính rườm rà... để cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài triển khai thực

hiện nhanh chóng, sớm phát huy hiệu quả, chúng ta cần thiết phải tháo gỡ những trở ngại trên đây, chấm rứt tình trạng dây dưa kéo dài trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến đâu tư trực tiếp nước ngoài.

Cùng với việc cải tiễn các thủ tục hành chính, hoàn thiện các văn bản

pháp quy và hướng dẫn thi hành đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chúng ta cần thiết phải cải tạo và xây dựng mới cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu câu phát triển kinh tế nói chung và đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng. Cả hai yếu tô của môi trường đâu tư nói trên có ảnh hưởng quyết định đên hiệu quả đâu tư

trực tiéep nước ngoài, đối với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như đối với cả chúng ta.

Cần tháo gỡ những trở ngại, chấm dứt những tình trạng dây dưa kéo dài trong việc giải quyết vẫn đề FDI.

2. Quản lý Nhà nước.

Một công cụ quan trọng nhất để nhà nước thực hiện vai trò kinh tế là việc

xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, ban hành chính sách và luật pháp. Để

quản lý tốt hoạt động đâu tư trực tiếp nước ngoài, từng bước đưa vào quy hoạch thống nhất, thời gian qua cơ quan quản lý nhà nước về hợp tác đầu tư đã phác thảo chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài là hết sức quan trọng, đã vạch ra

phương hướng, mục tiêu và các biện pháp chủ yếu cho hoạt động đầu tư trực

tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Một phần của tài liệu 6 NHỮNG BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (Trang 44 -45 )

×