0
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

Thứ năm: Phát triển kinh tế thị trường và thiết lập hệ thống thị trường

Một phần của tài liệu 6 NHỮNG BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (Trang 37 -38 )

I. Các giải pháp đây mạnh để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thứ năm: Phát triển kinh tế thị trường và thiết lập hệ thống thị trường

đồng bộ tạo điều kiện cho chính thị trường đầu tư hoạt động có hiệu quả. Nhanh

chóng hình thành thị trường tài chính ngân hàng, đáp ứng những đòi hỏi bức

bách của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ sáu: Tích cực chủ động tiến hành xúc tiễn đầu tư. tạo lập và lựa chọn

các đối tác đầu tư nước ngoài, lựa chọn các hình thức thu hút FDI phù hợp và có hiệu quả, đa dạng và đa phương hoá trong hợp tác đầu tư. Tăng cường quan hệ ngoại giao với các nước theo chủ trương "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả với các nước”.

Thứ bảy: Chú trọng đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật và tay nghẻ theo hướng trang bị kiến thức cơ bản và đào tạo chuyên sâu.

Thứ tám: Củng cố quản lý nhà nước đối với hoạt động FDL, nâng cao năng lực quản lý của các cấp, các ngành, các địa phương và đơn vị hợp tác đầu tư với nước ngoài. Phân cấp quản lý chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo sự tập trung

thống nhất, khắc phục hiện tượng chia cắt phân tán. Cải các thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, đơn giản hoá các thủ tục tiếp nhận FDI.

Thứ chín: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới kết câu hạ tầng. Đây không phải là một công việc dễ dàng trong điều kiện tiềm lực kinh tế của Việt Nam còn

nhỏ bé, nhất là nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn chế. Vì vậy, một mặt

chúng ta phải huy động tôi đa khả năng của mình, cân tranh thủ sự ủng hộ của các tô chức và chính phủ các nước. Khi chưa có đủ điều kiện phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng của nên kinh tế thì nên tập trung xây dựng dứt điểm những công trình then chốt của nên kinh tế.

Một phần của tài liệu 6 NHỮNG BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (Trang 37 -38 )

×