0
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

hình thức khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh đối với những cá nhân và tỔ chức trong viẹec thực hiện chủ trương quan trọng và có ý nghĩa thời sự trọng đạ

Một phần của tài liệu 6 NHỮNG BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (Trang 40 -41 )

I. Các giải pháp đây mạnh để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

hình thức khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh đối với những cá nhân và tỔ chức trong viẹec thực hiện chủ trương quan trọng và có ý nghĩa thời sự trọng đạ

chức trong viẹec thực hiện chủ trương quan trọng và có ý nghĩa thời sự trọng đại này.

Cơ sở hạ tầng yếu kém. Những bất cập của yếu tố quản lý cần sớm được khắc phục. Cơ sở hạ tầng ở Việt Nam như đường sá, cầu, bến cảng, sân bay,

điện nước, thông tin liên lạc đã được ưu tiên đầu tư và có nhiều thay đối sâu sắc,

góp phần quan trọng vào việc phát triển ở Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên so với các nước trong khu vực các nước công nghiệp phát triển thì cơ sở hạ tầng ở Việt Nam còn rất lạc hậu. Trong những năm tới cũng như lâu dài, đầu tư vào cơ sở hạ tầng vẫn được nhà nước khuyến khích đầu tư nhiều nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA, nguồn vốn tự có từ các doanh nghiệp nhưng cũng cần nghiên cứu thu hút nguôn vốn tư nhân trong nước góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, thúc đây nền kinh tế phát triển.

Theo "phân tích thương mại và đầu tư Việt Nam" của uỷ ban Châu Âu

những việc mà Việt Nam làm đả cải thiện môi trường đầu tư là "cải cách hành

chính và thể chế cần thiết để hoạt động cho các Công ty đầu tư nước ngoài là những vấn để quan trọng hơn rất nhiều so với các khuyến khích tài chính mà

chính phủ đưa ra, giảm tói đa bệnh quan bên và sự áp dụng các quy định mọt

cách tuỳ tiện sự thay đối các nguyên tắc ra quyết định trong hội đồng quản trị đối với các liên doanh, xoá bỏ sự phân biệt đối xử với các Công ty đầu tư nước

ngoài về giá dịch vụ cơ sở hạ tầng và các dịch vụ khác".

Một phần của tài liệu 6 NHỮNG BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (Trang 40 -41 )

×