0

Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

77 459 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 15:54

Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 1 lêi nãi ®Çu Ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng gãp phÇn quan träng vµo sù t¨ng tr−ëng cđa nỊn kinh tÕ ViƯt Nam trong nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªn c¸n c©n ngo¹i tr−ëng cđa chóng ta cho ®Õn nay hÇu nh− ch−a ®−ỵc c©n ®èi, ph¶i th−êng xuyªn nhËp siªu cã nghÜa lµ trÞ gi¸ nhËp khÈu lín h¬n gi¸ trÞ xt khÈu. §iỊu nµy kh«ng h¼n lµ sù t¸c ®éng xÊu ®Õn nỊn kinh tÕ. §èi víi ®Êt n−íc ta ®ang trong thêi kú ®Çu më cưa nỊn kinh tÕ chun dÇn tõ c¬ chÕ bao cÊp sang nỊn kinh tÕ thÞ tr−êng c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn, nghÌo nµn, khoa häc c«ng nghƯ l¹c hËu. NhËp khÈu lµ mét gi¶i ph¸p ®Ĩ kh¾c phơc bỉ sung nh÷ng khiÕm khut ®ã, t¹o nªn b−íc ®ét ph¸ ®−a nỊn s¶n xt cđa n−íc nhµ dÇn theo kÞp c¸c n−íc trong khu vùc vµ thÕ giíi, lµ b−íc ®Ưm t¹o tiỊn ®Ị cho xt khÈu hµng ho¸ dÞch vơ trong t−¬ng lai. Thùc tÕ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cđa c¸c c«ng ty ViƯt Nam hiƯn nay ch−a thùc sù ®em l¹i hiƯu qu¶ nh− mong mn. Cã nhiỊu v−íng møc xt ph¸t tõ b¶n th©n doanh nghiƯp vµ nhµ n−íc cÇn ph¶i kh¾c phơc kÞp thêi. NhËn thÊy ®−ỵc vai trß cđa ho¹t ®éng nhËp khÈu nªn trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty MESCO t«i ®· lùa chän ®Ị tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiƯn ho¹t ®éng nhËp khÈu cđa C«ng ty MESCO" víi kiÕn thøc vµ sù hiĨu biÕt cßn h¹n hĐp nh−ng t«i còng xin m¹nh d¹n ®−a ra ý kiÕn ®ãng gãp cđa m×nh víi mong mn ho¹t ®éng nhËp khÈu cđa c«ng ty ngµy cµng ®−ỵc hoµn thiƯn, ho¹t ®éng cã hiƯu qu¶ ®¹t ®−ỵc mơc tiªu cđa c«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch Bé ®· giao cho. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 2 Ch−¬ng I Mét sè vÊn ®Ị lý ln vỊ ho¹t ®éng xt nhËp khÈu I. Kh¸i niƯm, vai trß cđa ho¹t ®éng nhËp khÈu 1. Kh¸i niƯm Th−¬ng m¹i qc tÕ lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc chđ u cđa ho¹t ®éng kinh doanh qc tÕ. §ã lµ ho¹t ®éng mua b¸n trao ®ỉi hµng ho¸ dÞch vơ v−ỵt qua biªn giíi cđa mét qc gia. Nã gåm cã hai bé phËn c¬ b¶n cÊu thµnh lµ nhËp khÈu vµ xt khÈu. Hai bé phËn nµy cã mèi quan hƯ mËt thiÕt bỉ sung lÉn nhau nhê sù phèi hỵp nhÞp nhµng gi÷a chóng mµ th−¬ng m¹i qc tÕ më ra nh÷ng c¬ héi míi cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiƯp vµ ng−êi tiªu dïng trªn toµn thÕ giíi. Ng−êi tiªu dïng cã nhiỊu sù lùa chän lín h¬n ®èi víi c¸c hµng ho¸ dơch vơ ngoµi ra nã cßn lµ nh©n tè quan träng t¹o ra c«ng ¨n viƯc lµm ë nhiỊu n−íc. Trong ®ã nhËp khÈu ®−ỵc hiĨu lµ qu¸ tr×nh hµng ho¸, dÞch vơ cđa c¸c tỉ chøc n−íc ngoµi ®−ỵc mét n−íc mua nh»m phơc vơ qu¸ tr×nh s¶n xt, tiªu dïng hc t¸i xt khÈu nh»m mơc tiªu thu lỵi nhn. 2. Vai trß cđa ho¹t ®éng nhËp khÈu NghÞ qut héi nghÞ lÇn thø IX cđa Ban ch¸p hµnh trung −¬ng §¶ng khãa IX ®· x¸c ®Þnh: tiÕp tơc chđ ®éng héi nhËp, thùc hiƯn cã hiƯu qu¶ c¸c cam kÕt vµ lé tr×nh héi nhËp kinh tÕ, chn bÞ tèt c¸c ®iỊu kiƯn trong n−íc ®Ĩ sím gia nhËp WTO. §Ĩ thùc hiƯn tèt chđ tr−¬ng nµy, mét mỈt ph¶i biÕt ph¸t huy cao ®é tiỊm n¨ng vµ lỵi thÕ trong n−íc, tranh thđ mäi ngn ngo¹i lùc ®Ĩ n©ng cao søc c¹nh tranh cđa nỊn kinh tÕ doanh nghiƯp vµ hµng ho¸ ViƯt Nam, mỈt kh¸c còng hÕt søc quan träng ®ã lµ hoµn thiƯn c¸c biƯn ph¸p qu¶n lý nhËp khÈu hµng ho¸ nh»m ®¸p øng yªu cÇu sím gia nhËp WTO. §iỊu nµy cho thÊy vai trß cđa nhËp khÈu hµng ho¸ rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triĨn cđa mét qc gia ®iỊu nµy ®−ỵc thĨ hiƯn cơ thĨ qua nh÷ng ®iĨm c¬ b¶n sau: Thø nhÊt nhê cã ho¹t ®éng nhËp khÈu mµ ng−êi tiªu dïng trong n−íc cã ®ùa sù lùa chän lín h¬n ®èi víi hµng ho¸ dÞch vơ, nã bỉ sung nh÷ng thiÕu hơt THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 3 vỊ cÇu do s¶n xt trong n−íc kh«ng cã kh¶ n¨ng s¶n xt tõ ®ã ®¸p øng ®−ỵc nhu cÇu cđa thÞ tr−êng néi ®Þa, n©ng cao møc sèng cđa ng−êi d©n, ®a d¹ng ho¸ mỈt hµng vỊ chđng lo¹i. Thø hai, nhËp khÈu sÏ ph¸ vì t×nh tr¹ng ®éc qun trong n−íc, phÇn lín c¸c mỈt hµng nhËp khÈu th−êng cã tÝnh c¹nh tranh cao vỊ chÊt l−ỵng s¶n phÈm, kiĨu d¸ng, gi¸ c¶… v× vËy c¸c nhµ s¶n xt trong n−íc mn tån t¹i ®−ỵc cÇn ph¶i t×m mäi biƯn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh ®Ĩ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp, tõ ®ã t×nh tr¹ng ®éc qun bÞ xo¸ bá vµ ng−êi h−ëng lỵi chÝnh lµ ng−êi tiªu dïng trong n−íc. NhËp khÈu còng lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a nỊn kinh tÕ trong n−íc víi nỊn kinh tÕ thÕ giíi, nhÊt lµ ®èi víi ViƯt Nam trong giai ®o¹n héi nhËp kinh tÕ qc tÕ. Nã lµ mét trong nh÷ng c«ng cơ h÷u hiƯu gióp chóng ta xo¸ bá nỊn kinh tÕ tù cung tù cÊp ®Ĩ tiÕn tíi nỊn kinh tÕ thÞ tr−êng. Thø ba, nhËp khÈu gióp c¸c n−íc n©ng cao ®−ỵc tr×nh ®é khoa häc c«ng nghƯ, kü tht tiªn tiÕn cđa c¸c n−íc c«ng nghiƯp trªn thÕ giíi. V× nhËp khÈu th−êng x¶y ra ®èi víi c¸c n−íc kÐm ph¸t triĨn cã tr×nh ®é khoa häc kü tht thÊp kÐm, kh«ng cã kh¶ n¨ng s¶n xt ®−ỵc c¸c mỈt hµng cã hµm l−ỵng chÊt x¸m cao, hc do tr×nh ®é thiÕt bÞ m¸y mãc l¹c hËu nªn s¶n xt víi chi phÝ cao. Tr−íc thùc tr¹ng ®ã hä ph¶i tiÕn hµnh nhËp khÈu. Th«ng qua ho¹t ®éng nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ hiƯn ®¹i, c¸c s¸ng kiÕn kü tht ®−ỵc chun giao gi÷a c¸c qc gia nhê vËy mµ c¸c n−íc kÐm ph¸t triĨn cã thĨ b¾t kÞp tr×nh ®é c«ng nghƯ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi gãp phÇn vµo ho¹t ®éng s¶n xt trong n−íc ph¸t triĨn. Thø t−, nhËp khÈu thóc ®Èy ho¹t ®éng xt khÈu. Th«ng qua ho¹t ®éng nhËp khÈu c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiƯn ®¹i ®−ỵc nhËp vỊ, c¸c nguyªn liƯu cã chi phÝ thÊp. C¸c u tè nµy gãp phÇn quan träng trong viƯc n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm qua ®ã t¨ng −u thÕ c¹nh tranh kh«ng nh÷ng trªn thÞ tr−êng néi ®Þa mµ cßn ¶nh h−ëng tíi thÞ tr−êng xt khÈu. §Ỉc biƯt lµ ®èi víi c¸c n−íc kÐm ph¸t triĨn cã gi¸ nh©n c«ng rỴ nh− ViƯt Nam ®©y lµ mét lỵi thÕ lín. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 4 Thø n¨m, nhËp khÈu nã thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triĨn kinh tÕ cđa mét n−íc diƠn ra nhanh h¬n. V× nhËp khÈu sÏ lµm cho m«i tr−êng c¹nh tranh diƠn ra gay g¾t, c¸c chđ thĨ kinh tÕ ph¶i lu«n tù ®ỉi míi hoµn thiƯn m×nh míi mong ®øng v÷ng trªn thÞ tr−êng. Trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh c¸c chđ thĨ u kÐm sÏ bÞ lo¹i khái cc ch¬i, chØ cã chđ thĨ m¹nh ¸p dơng c«ng nghƯ kü tht tiªn tiÕn míi tån t¹i ®−ỵc ®iỊu nµy nã kÐo theo sù ph¸t triĨn cđa x· héi. Thø s¸u, th«ng qua ho¹t ®éng nhËp khÈu c¸c chđ thĨ kinh tÕ gi÷a c¸c qc gia cã c¬ héi giao l−u häc hái kinh nghiƯm cđa nhau, t¹o ®iỊu kiƯn cho qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng vµ hỵp t¸c kinh tÕ qc tÕ ngµy cµng ph¸t triĨn ®ång thêi tËn dơng ®−ỵc lỵi thÕ so s¸nh cđa mçi qc gia. V× mçi qc gia ®Ịu cã lỵi thÕ so s¸nh nªn ho¹t ®éng nhËp khÈu nã t¹o ®iỊu kiƯn thn lỵi cho c¶ hai bªn trªn c¬ së hỵp t¸c ho¸ cïng cã lỵi. Thø b¶y, nhËp khÈu nã ®¸p øng ®−ỵc nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cđa ng−êi tiªu dïng trong n−íc, gãp phÇn lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xt vµ tiªu dïng trong n−íc diƠn ra th−êng xuyªn vµ ỉn ®Þnh v× kh«ng ph¶i lóc nµo thÞ tr−êng trong n−íc còng cung cÊp ®−ỵc c¸c u tè ®Çu vµo ®¸p øng cho s¶n xt trong n−íc diƠn ra. VÝ nh− ViƯt Nam ph¶i nhËp khÈu ph«i thÐp nªn kh«ng cã nhËp khÈu s¶n xt trong n−íc sÏ tr× trƯ. MỈt kh¸c nhu cÇu tiªu dïng trong n−íc ngµy cµng t¨ng v× vËy nhËp khÈu sÏ kh¾c phơc ®−ỵc hiƯn t−ỵng mÊt c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu trong n−íc. Nãi tãm l¹i ho¹t ®éng nhËp khÈu ®ãng vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triĨn nỊn kinh tÕ cđa mét qc gia. Th«ng qua ho¹t ®éng nhËp khÈu quan hƯ hỵpt¸c kinh tÕ qc tÕ ngµy cµng ®−ỵc më réng, gãp phÇn t¨ng n¨ng st lao ®éng, tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng cao, ®êi sèng ng−êi d©n ®−ỵc n©ng cao vỊ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. §iỊu nµy ®−ỵc thĨ hiƯn râ ë c¸c n−íc kÐm vµ ®ang ph¸t triĨn ®iĨn h×nh nh− ViƯt Nam. Chóng ta ®· chđ ®éng tiÕn hµnh ho¹t ®éng nhËp khÈu ®Ĩ phơc vơ cho qu¸ tr×nh c«ng nghiƯp ho¸, hiƯn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc; thóc ®Èy c¬ giíi ho¸ n«ng nghiƯp, t¸c ®éng ®Èy m¹nh thủ lỵi ho¸, sinh häc ho¸, phơc vơ c«ng nghiƯp chÕ biÕn n«ng l©m thủ s¶n ®Ĩ n©ng cao THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 5 chÊt l−ỵng phơc vơ cho xt khÈu. Thóc ®Èy sù ra ®êi cđa ngµnh c«ng nghiƯp l¾p r¸p ®iƯn tư, c«ng nghiƯp may mỈc… t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao. 3. C¸c h×nh thøc nhËp khÈu NhËp khÈu trùc tiÕp lµ h×nh thøc nhËp khÈu kh¸ phỉ biÕn ®èi víi c¸c doanh nghiƯp nh−ng do tr×nh ®é ph¸t triĨn ngµy cµng cao, do sù t¸c ®éng cđa ®iỊu kiƯn kinh doanh, ®iỊu kiƯn m«i tr−êng nªn c¸c doanh nghiƯp ®· s¸ng t¹o ra nhiỊu ho¹t ®éng nhËp khÈu sao cho phï hỵp víi kh¶ n¨ng cđa doanh nghiƯp. Mçi doanh nghiƯp t theo ®iỊu kiƯn cđa m×nh lµ lùa chän h×nh thøc phï hỵp. Sau ®©y lµ mét sè h×nh thøc nhËp khÈu mµ doanh nghiƯp ViƯt Nam th−êng ¸p dơng. 3.1. NhËp khÈu trùc tiÕp NhËp khÈu trùc tiÕp lµ ho¹t ®éng ®éc lËp cđa c«ng ty, khi tiÕn hµnh nhËp khÈu theo ph−¬ng thøc nµy doanh nghiƯp ph¶i tù m×nh nghiªn cøu thÞ tr−êng trong vµ ngoµi n−íc, tÝnh to¸n chi phÝ, ®¶m b¶o kinh doanh nhËp khÈu cã lỵi nhn. Tu©n thđ theo chÝnh s¸ch ph¸p lt qc gia vµ qc tÕ. H×nh thøc nhËp khÈu trùc tiÕp hai bªn (bªn nhËp khÈu vµ bªn xt khÈu) trơc tiÕp giao dÞch víi nhau, viƯc mua b¸n kh«ng rµng bc lÉn nhau. Trong ®ã bªn nhËp khÈu ph¶i: - Ph¶i chÞu tr¸ch nhiƯm ph¸p lý vỊ mäi ho¹t ®éng, ph¶i tù nghiªn cøu thÞ tr−êng, chÞu mäi chi phÝ giao dÞch, giao nhËn, l−u kho, chi phÝ qu¶ng c¸o, chi phÝ tiªu thơ hµng ho¸ vµ th gi¸ trÞ gia t¨ng. - Doanh nghiƯp nhËp khÈu trùc tiÕp ®−ỵc tÝnh h¹n ng¹ch nhËp khÈu vµ khi tiªu thơ hµng ho¸ nhËp khÈu sÏ ®−ỵc tÝnh vµo doanh sè vµ ph¶i chÞu th gi¸ trÞ gia t¨ng. - §Ĩ tiÕn tíi ký kÕt hỵp ®ång hai bªn th−êng ph¶i qua mét qu¸ tr×nh giao dÞch, th−¬ng l−ỵng víi nhau vỊ ®iỊu kiƯn giao dÞch. - §é rđi ro cđa ho¹t ®éng nhËp khÈu nµy th−êng cao h¬n c¸c ho¹t ®éng nhËp khÈu kh¸c nh−ng lỵi nhn l¹i cao h¬n. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 6 3.2. NhËp khÈu ủ th¸c NhËp khÈu ủ th¸c lµ ho¹t ®éng nhËp khÈu ph¶i th«ng qua trung gian. Bªn trung gian nhËn sù ủ th¸c cđa doanh nghiƯp tiÕn hµnh giao dÞch, ®µm ph¸n víi ®èi t¸c nhËp khÈu ®Ĩ lµm thđ tơc nhËp khÈu theo yªu cÇu cđa bªn ủ th¸c. NhËp khÈu ủ th¸c cã nh÷ng ®Ỉc ®iĨm chđ u sau: Bªn nhËn ủ th¸c kh«ng ph¶i bá vèn, kh«ng ph¶i xin h¹n ng¹ch, kh«ng ph¶i nghiªn cøu thÞ tr−êng c«ng viƯc nµy thc bªn ủ th¸c. Bªn nhËn sù ủ th¸c chØ ®øng ra ®¹i diƯn cho bªn ủ th¸c ®Ĩ t×m vµ giao dÞch víi bªn ®èi t¸c n−íc ngoµi, ký kÕt hỵp ®ång vµ lµm thđ tơc nhËp hµng, thay mỈt bªn ủ th¸c khiÕu kiƯn, ®ßi båi th−êng víi ®èi t¸c n−íc ngoµi khi cã sù vi ph¹m hỵp ®ång g©y thiƯt h¹i. Qun lỵi mµ bªn nhËn ủ th¸c cã ®−ỵc tõ bªn ủ th¸c lµ phÝ ủ th¸c. Th«ng th−êng doanh nghiƯp nhËn ủ th¸c ®−ỵc h−ëng mét kho¶n thï lao trÞ gi¸ 0,5% ®Õn 1,5% tỉng gi¸ trÞ hỵp ®ång vµ ph¶i nép th thu nhËp trªn ngn thu nµy, khi tiÕn hµnh nhËp khÈu doanh nghiƯp nhËn ủ th¸c chØ tÝnh kim ng¹ch xt nhËp khÈu chø kh«ng tÝnh vµo doanh sè vµ nép th gi¸ trÞ gia t¨ng. ViƯc sư dơng trung gian gióp cho doanh nghiƯp gi¶m ®−ỵc møc ®é rđi ro do nh÷ng ng−êi trung gian th−êng hiĨu biÕt vỊ thÞ tr−êng, ph¸p lt vµ tËp qu¸n ®Þa ph−¬ng. Do ®ã hä cã kh¶ n¨ng ®Èy m¹nh viƯc bu«n b¸n tr¸nh bít rđi ro cho ng−êi ủ th¸c. MỈt kh¸c c¸c nhµ trung gian thwongf cã c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh nªn khi sư dơng hä, ng−êi ủ th¸c ®ã ph¶i ®Çu t− trùc tiÕp ra n−íc ngoµi. Tuy nhiªn khi sư dơng doanh nghiƯp ủ th¸c hä bÞ chia rÏ lỵi nhn, mÊt sù liªn l¹c trùc tiÕp víi thÞ tr−êng 3.3. NhËp khÈu song song §Ị cËp ®Õn nhËp khÈu song song lµ ®Ị cËp ®Õn ho¹t ®éng th−¬ng m¹i g¾n liỊn víi hµng ho¸ chøa ®ùng ®èi t−ỵng SHCN (Së h÷u c«ng nghiƯp) ®−ỵc b¶o hé, nhËp khÈu song song ®−ỵc hiĨu lµ mét nhµ nhËp khÈu kh«ng cã mèi liªn hƯ nµo víi chđ ®èi t−ỵng SHCN, tiÕn hµnh hµnh vi nhËp khÈu mét hµng ho¸ nhÊt ®Þnh chøa ®ùng ®èi t−ỵng SHCN nãi trªn ®· ®−ỵc cung cÊp bëi mét THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 7 nhµ ph©n phèi ®−ỵc cÊp licence hc chđ ®èi t−ỵng SHCN. Nh− vËy, mét lo¹i hµng ho¸ chøa ®ùng ®èi t−ỵng SHCN sÏ ®−ỵc Ýt nhÊt hia nhµ kh¸c nhau cung cÊp trªn mét thÞ tr−êng vµ chØ cã mét trong c¸c nhµ ph©n phèi nµy ®−ỵc ®ång ý chđ së h÷u ®èi t−ỵng SHCN vỊ viƯc thùc hiƯn hµnh vi th−¬ng m¹i ®èi víi ®èi t−ỵng SHCN ®ã. §Ỉc ®iĨm cđa nhËp khÈu song song: - Chđ SHCN vµ nhµ nhËp khÈu kh«ng cã mèi liªn hƯ nµo. - Ýt nhÊt cã hai nhµ ph©n phèi cung cÊp trªn mét thÞ tr−êng ®−ỵc chØ ®Þnh bë CSHCN - Liªn quan trùc tiÕp ®Õn hai m¶ng quan träng cđa th−¬ng m¹i hiƯn ®¹i ®ã lµ: tù do th−¬ng m¹i vµ viƯc b¶o hé qun SHCN. NhËp khÈu song song lµm xt hiƯn xung ®ét lỵi Ých gi÷a c¸c bªn liªn quan. Do cã hµnh vi nhËp khÈu song song mµ bªn cã qun víi ®èi t−ỵng SHCN kh«ng khai th¸c hÕt ®−ỵc qun cđa m×nh ®èi víi ®èi t−ỵng SHCN. Nh−ng nhËp khÈu song song mang l¹i lỵi Ých rÊt thiÕt thùc ®èi víi thÞ tr−êng: Khun khÝch tù do c¹nh tranh, v× vËy viƯc cho phÐp nhËp khÈu song song hay kh«ng sÏ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng b¾t bc ph¶i lùc chän gi÷a viƯc b¶o hé nguyªn t¾c tù do c¹nh tranh vµ viƯc b¶o hé qun SHCN. §©y lµ mét m¶ng cđa th−¬ng m¹i hiƯn ®¹i, ®èi mỈt víi vÊn ®Ị nµy mçi qc gia ®Ịu ®−a ra quan ®iĨm cđa m×nh. Nh×n chung vÊn ®Ị nhËp khÈu song song ®−ỵc gi¶i qut linh ho¹t ë c¸c n−íc kh¸c nhau. 3.4. NhËp khÈu ®èi l−u NhËp khÈu ®èi l−u lµ ph−¬ng thøc giao dÞch trao ®ỉi hµng ho¸, trong ®ã nhËp khÈu g¾n liỊn víi xt khÈu. Thanh to¸n kh«ng b»ng tiỊn mỈt mµ dïng hµng ho¸ cã gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng ®Ĩ trao ®ỉi hay cßn gäi nhËp khÈu theo ph−¬ng thøc hµng ®ỉi hµng. Lo¹i h×nh nhËp khÈu nµy cã nh÷ng ®Ỉc ®iĨm sau: - Trong mçi hỵp ®ång cã nh÷ng ®iỊu kiƯn rµng bc lÉn nhau khiÕn cho ng−êi nhËp khÈu còng ®ång thêi lµ ng−êi xt khÈu. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 8 - §iỊu kiƯn c©n b»ng ph¶i c©n b»ng vỊ mỈt hµng, vỊ gi¸ c¶, c©n b»ng vỊ mỈt tỉng gi¸ trÞ hµng giao cho nhau vµ c©n b»ng vỊ ®iỊu kiƯn giao hµng. - Ng−êi nhËp khÈu cïng mét lóc thu l·i tõ hai ho¹t ®éng: nhËp khÈu vµ xt khÈu ®iỊu nµy lµm lỵi cho c¶ hai bªn. - Trong qu¸ tr×nh trao ®ỉi hµng ho¸ dÞch vơ hai bªn ph¶i quy ®Þnh thèng nhÊt lÊy mét ®ång tiỊn lµm vËt ngang gi¸ chung cho qu¸ tr×nh trao ®ỉi. 3.5. NhËp khÈu t¸i xt NhËp khÈu t¸i xt lµ ho¹t ®éng mua hµng ho¸ tõ n−íc ngoµi vỊ nh−ng mơc ®Ých kh«ng ph¶i ®Ĩ tiªu dïng trong n−íc mµ xt khÈu sang n−íc thø ba nh»m thu mét kho¶n ngo¹i tƯ lín h¬n. MỈt hµng nµy ch−a qua chÕ biÕn ë n−íc m×nh mµ ®−ỵc xt khÈu trùc tiÕp sang n−íc thø ba. Nh− vËy, ho¹t ®éng nhËp khÈu t¸i xt lu«n thu hót ba n−íc: n−íc xt khÈu, n−íc t¸i xt vµ n−íc nhËp khÈu. §Ỉc ®iĨm cđa ho¹t ®éng t¸i xt: - Ng−êi kinh doanh t¸i xt ph¶i ký hai hỵp ®ång mét hỵp ®ång nhËp khÈu vµ mét hỵp ®ång xt khÈu kh«ng chÞu th XNK - Hµng ho¸ cã thĨ chë th¼ng tõ n−íc xt khÈu sang n−íc nhËp khÈu nh−ng n−íc t¸i xt nhËn tin tõ n−íc nhËp khÈu vµ thanh to¸n tiỊn cho n−íc xt khÈu. - VỊ mỈt thanh to¸n, nhiỊu hỵp ®ång t¸i xt quy ®Þnh dïng ph−¬ng thøc th− tÝn dơng gi¸p l−ng. Kinh doanh theo h×nh thøc nµy ®ßi hái sù nh¹y bÐn t×nh h×nh thÞ tr−êng vµ gi¸ c¶, sù chÝnh x¸c vµ chỈt chÏ trong hỵp ®ång mua b¸n. 3.6. NhËp khÈu gia c«ng NhËp khÈu gia c«ng lµ h×nh thøc nhËp khÈu trong ®ã bªn nhËp khÈu nhËp nguyªn liƯu hc b¸n thµnh phÈm cđa bªn ®Ỉt gia c«ng ®Ĩ chÕ biÕn ra thµnh phÈm, giao l¹i cho bªn ®Ỉt gia c«ng vµ nhËn thï lao §Ỉc ®iĨm cđa h×nh thøc nµy: - Ho¹t ®éng nhËp khÈu g¾n liỊn víi ho¹t ®éng s¶n xt THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 9 - C¶ hai bªn cïng cã lỵi: bªn ®Ỉt gia c«ng gióp hä tËn dơng ®−ỵc nguyªn liƯu vµ gia c«ng rỴ cđa n−íc nhËn gia c«ng. §èi víi bªn nhËn gia c«ng gióp t¹o c«ng ¨n viƯc lµm trong n−íc, tiÕp nhËn ®−ỵc thiÕt bÞ c«ng nghƯ míi. - Bªn nhËn gia c«ng chÞu mäi chi phÝ vµ rđi ro cđa qu¸ t×nh s¶n xt gia c«ng. - Ho¹t ®éng nµy vỊ ph−¬ng thøc thanh to¸n ng−êi ta cã thĨ ¸p dơng nhiỊu ph−¬ng thøc thanh to¸n nh−: nhê thu, thµnh to¸n b»ng th− tÝn dơng Trªn ®©y ta xÐt mét sè h×nh thøc nhËp khÈu c¬ b¶n. Trong ®ã nhËp khÈu trùc tiÕp lµ ho¹t ®éng phỉ biÕn nhÊt vµ tån t¹i l©u ®êi nhÊt. Tr¶i qua nhiỊu biÕn ®ỉi cđa x· héi ho¹t ®éng nhËp khÈu cã nhiỊu h×nh thøc ®−ỵc s¸ng t¹o ra nh»m ®¸p øng nhu cÇu thay ®ỉi ®ã. ViƯc ¸p dơng h×nh thøc nµo lµ t thc vµ ®iỊu kiƯn vµ tr×nh ®é còng nh− n¨ng lùc cđa mçi doanh nghiƯp, mçi qc gia. §øng tr−íc thùc tr¹ng ®ã mçi qc gia mçi tỉ chøc qc tÕ ®Ịu ®−a ra quan ®iĨm cđa m×nh. Bëi ®©y lµ mét vÊn ®Ị nh¹y c¶m liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i cđa mçi qc gia, cho nªn kh«ng ph¶i qc gia nµo còng cã ®−ỵc quan ®iĨm râ rµng nhÊt qu¸n. Nh×n chung vÊn ®Ị nhËp khÈu ®−ỵc gi¶i qut hÕt søc linh ho¹t ë c¸c n−íc kh¸c nhau. 4. C¸c u tè ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i nãi chung vµ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng ®Ịu chÞu ¶nh h−ëng ®Õn nhiỊu u tè kh¸c nhau nh−: kinh tÕ, chÝnh trÞ, lt ph¸p v¨n ho¸, x· héi… C¸c u tè nµy sÏ g©y ¶nh h−ëng tÝch cùc hay tiªu cùc ®Õn hiƯu qu¶ kinh doanh. Nh×n chung ta cã thĨ chia nhãm ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ nhãm chđ quan vµ nhãm kh¸ch quan. 4.1. C¸c u tè chđ quan C¸c nh©n tè chđ quan tù b¶n th©n doanh nghiƯp cã thĨ ®iỊu chØnh kh¾c phơc ®−ỵc, nã thc b¶n th©n doanh nghiƯp. C¸c nh©n tã nµy cã t¸c ®éng tÝch cùc hay tiªu cùc ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng nhËp khÈu ®iỊu nµy phơ thc vµo nhiỊu u tè nh−: vèn, ngn nh©n lùc, vỊ x©y dùng thĨ chiÕ chÝnh s¸ch ph¸t triĨn thÞ tr−êng, vỊ kÕt cÊu h¹n tÇng th−¬ng m¹i, vỊ h×nh thµnh kªnh THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp 10 ph©n phèi l−u th«ng, ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh vµ vỊ tỉ chøc doanh nghiƯp. Doanh nghiƯp cÇn ph¶i tù ®¸nh gi¸ ®ïng kh¶ n¨ng cđa m×nh ®Ĩ ®Ị ra nh÷ng mơc tiªu phï hỵp cÇn ®¹t tíi vµ c¸ch thøc ®Ĩ mơc tiªu ®ã. Mét kÕ ho¹ch chiÕn l−ỵc ®−ỵc thiÕt lËp vµ ph¸t triĨn cho toµn bé c¸c ho¹t ®éng cđa doanh nghiƯp nãi chung vµ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng. C¬ cÊu tỉ chøc bé m¸y lµ c¬ së ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh cã hiƯu qu¶. Sù phèi hỵp gi÷a c¸c bé phËn sÏ diƠn ra nhÞp nhµng th«ng st nÕu bé m¸y tỉ chøc cã c¬ cÊu hỵp lý. Trong ®ã u tè con ng−êi ®ãng vai trß quan träng ®èi víi sù thµnh b¹i cđa mét doanh nghiƯp. Mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é cã kû lt nghiƯp vơ thµnh th¹o, cã nhiỊu kinh nghiƯm trong ho¹t ®éng xt nhËp khÈu gióp cho doanh nghiƯp tr¸nh ®−ỵc nhiỊu thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thđ tơc nhËp khÈu, dù kiÕn tr−íc ®−ỵc t×nh h×nh biÕn ®ỉi trªn thÞ tr−êng xt nhËp khÈu ®Ĩ ®Ị ra biªn ph¸p, chÝnh s¸ch xt nhËp khÈu phï hỵp. Mét hƯ thèng kªnh ph©n phèi tèt sÏ gióp cho doanh nghiƯp tiÕt kiƯm ®−ỵc chi phÝ, hµng ho¸ tiƯu thơ nhanh vµ kÞp thêi ®Õn kh¸ch hµng. ®iỊu nµy ¶nh h−ëng tíi t×nh h×nh nhËp khÈu cđa doanh nghiƯp. V× khi hµng ho¸ tiªu thơ m¹nh cã nghÜa lµ s¶n xt sÏ ®−ỵc më réng doanh nghiƯp v× vËy mµ nhu cÇu nhËp khÈu phơc vơ cho s¶n xt tiªu dïng tèt h¬n. §èi víi bÊt kú doanh nghiƯp khi tiÕn hµnh kinh doanh ®Ịu cÇn ®Õn vèn. Ngn vèn mµ doanh nghiƯp cã ®−ỵc b»ng nhiỊu c¸ch: vèn tù cã, vèn gãp vµ vèn vay hc lỵi nhn t¸i ®Çu t−. Quy m« s¶n xt kinh doanh Ýt nhiỊu phơ thc vµo ngn vèn mµ doanh nghiƯp cã ®−ỵc nã lµ c¬ së ®Ĩ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n ®èi víi l−ỵng hµng ho¸ nhËp khÈu. KÕt cÊu h¹ tÇng th−¬ng m¹i ®¶m b¶o cho hµng ho¸ gi÷ ®−ỵc phÈm chÊt. NÕu doanh nghiƯp cã kÕt cÊu h¹ tÇng th−¬ng m¹i tè sÏ gióp cho doanh nghiƯp tr¸nh ®−ỵc nh÷ng thiƯt h¹i, rđi ro sÏ diƠn ra ®èi víi hµng ho¸ nh−: ®ỉ vì, sù t¸c ®éng cđa m«i tr−êng tù nhiªn… THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... C«ng ty Danh s¸ch héi ®ång qu¶n trÞ gåm cã n¨m ng−êi ®Ịu lµ phÝa ViƯt Nam ®øng ra ®iỊu hµnh ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh cđa C«ng ty Trong ®ã ng−êi ®¹i diƯn theo ph¸p lt cđa C«ng ty lµ: Hä vµ tªn: Ngun Nam Linh giíi tÝnh: (Nam) Chøc danh: Phã chđ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Tỉng gi¸m ®èc Sinh ngµy: 07/12/1967 D©n téc: Kinh Qc tÞch: ViƯt Nam Chøng minh nh©n d©n (hc hé chiÕu) sè: 011398449 Ngµy cÊp: 31105... - Sè ®iƯn tho¹i: 04-9780048; 04-9744906; 04-9740.548 - Sè Fax : 84-4-9760548 - Email : Mesco@hn.vnn.vn - Webste : www.mesco.vn.com * N−íc vµ n¨m thµnh lËp: - N−íc së t¹i: ViƯt Nam - N¨m thµnh lËp: 1974 * Ng−êi ®¹i diƯn: Ngun Nam Linh * Tµi kho¶n: 27 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị tèt nghiƯp - 4311101.000060 t¹i Ng©n hµng N«ng nghiƯp vµ PTNT Hµ Néi §Þa chØ ng©n hµng: Sè 77 phè L¹c Trung - qn... 04-8618679; 090570170 + §¹i diƯn: ¤ng Vò V¨n CÇu - Gi¸m ®èc - XÝ nghiƯp §ª kÌ & Ph¸t triĨn h¹ tÇng + §Þa chØ: TÇng 1 sè 3B ThĨ Giao - qn Hai Bµ Tr−ng + §iƯn tho¹i: 04-9740548; 091222.207 + §¹i diƯn: ¤ng Ngun Nam Tr©n - Gi¸m ®èc - XÝ nghiƯp kho vËn + §Þa chØ: Km 10 thÞ trÊn V¨n §iĨn + §iƯn tho¹i: 04-8615339; 090 435199 + §¹i diƯn: «ng Ngun Hång Nho - gi¸m ®èc - Trung t©m th−¬ng m¹i: + §Þa chØ: Km 10 thÞ trÊn... thiÕt bÞ (vËt t−, xe m¸y) theo c¸c dù ¸n cho c«ng tr×nh thủ lỵi; t− vÊn vỊ mua s¾m vËt t−, thiÕt bÞ: ®¹i lý mua ®¹i lý b¸n tiªu dïng, thiÕt bÞ néi thÊt v¨n phßng; m«i giíi cho c«ng nh©n vµ chuyªn gia ViƯt Nam ®i lµm viƯc cã thêi h¹n ë n−íc ngoµi - Nhãm 36: §Çu t− ph¸t triĨn vµ kinh doanh bÊt ®éng s¶n - Nhãm 37: X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thủ lỵi: x©y dùng c«ng tr×nh cÊp tho¸t, ®iƯn chiÕu s¸ng, vƯ sinh m«i... vƯ sinh m«i tr−êng ®« thÞ vµ n«ng th«n; Khai th¸c vËt liƯu x©y dùng - Nhãm 39: VËn t¶i vËt t−, thiÕt bÞ, vËt liƯu vµ hµng ho¸ b»ng ®−êng bé - Nhãm 41: §µo t¹o, d¹y nghỊ cho c«ng nh©n vµ chuyªn gia ViƯt Nam ®i lµm viƯc cã thêi h¹n ë n−íc ngoµi Trªn ®©y lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh chđ u cđa C«ng ty MESCO ®−ỵc ph©n chia thø tù theo nhãm xÕp theo ph©n lo¹i qc tÕ 3 Bé m¸y nh©n sù vµ c¬ së vËt chÊt cđa... ®ång qu¶n trÞ Sè Hä vµ tªn N¬i ®¨ng ký hé khÈu th−êng Chøc danh TT tró ®èi víi c¸ nh©n ®Þa chØ trơ së chÝnh ®èi víi tỉ chøc 1 L−¬ng Qc B×nh 92 Hµng B«ng, qn Hoµn Chđ tÞch Héi ®ång KiÕm, Hµ Néi 2 Ngun Nam Linh qu¶n trÞ 159 ®−êng chïa Béc, ph−êng Phã chđ tÞch Héi Trung LiƯt, qn §èng §a, Hµ ®ång qu¶n trÞ kiªm Néi 3 Tỉng gi¸m ®èc Ngun M¹nh Hïng 32 tỉ 31, ph−êng Kim Liªn, viªn Héi ®ång qn §èng §a, Hµ Néi... n−íc ®Ĩ xem xÐt kh¶ n¨ng nhËp khÈu chđng lo¹i hµng ho¸ ®ã cã thùc sù c¹nh tranh víi hµng ho¸ trong n−íc hay kh«ng Kh«ng ph¶i mỈt hµng nµo nhËp khÈu ®Ịu cã thĨ chiÕm −u thÕ c¹nh tranh víi hµng néi ë ViƯt Nam tÝnh tõ n¨m 2000 ®Õn nay tèc ®é t¨ng tr−ëng cđa nhËp khÈu thÊp h¬n tèc ®é t¨ng tr−ëng cđa xt khÈu, nÕu so s¸nh trªn cïng mét mỈt hµng cđa mét sè mỈt chđ u th× tèc ®é xt khÈu thµnh phÈm cao h¬n tèc... rµng mçi bé phËn chỈt chÏ hç trỵ lÉn nhau gi÷a c¸c phßng ban c¸c bé phËn Chøc n¨ng nhiƯm vơ cđa tõng phßng ban thĨ hiƯn râ thĨ nh− sau: A Héi ®ång qu¶n trÞ: H§QT gåm cã 5 thµnh viªn ®Ịu mang qc tÞch ViƯt Nam §øng ®Çu lµ Chđ tÞch H§QT do c¸c thµnh viªn trong H§QT bÇu ra theo nguyªn t¾c bá phiÕu vµ tû lƯ vèn gãp NhiƯmvơ cđa H§QT lµ ®Þnh h−íng ho¹t ®éng kinh doanh; ®Ị ra chiÕn l−ỵc kinh doanh cho c«ng ty, . ®éng ngo¹i th−¬ng gãp phÇn quan träng vµo sù t¨ng tr−ëng cđa nỊn kinh tÕ ViƯt Nam trong nh÷ng n¨m qua. Tuy nhiªn c¸n c©n ngo¹i tr−ëng cđa chóng ta cho ®Õn. trong t−¬ng lai. Thùc tÕ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ cđa c¸c c«ng ty ViƯt Nam hiƯn nay ch−a thùc sù ®em l¹i hiƯu qu¶ nh− mong mn. Cã nhiỊu v−íng møc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam, Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam, , Khái niệm Vai trò của hoạt động nhập khẩu, NhËp khÈu trùc tiÕp NhËp khÈu ủ th¸c, NhËp khÈu song song NhËp khÈu ®èi l−u, Nhập khẩu tái xuất Nhập khẩu gia công, C¸c u tè chđ quan, C¸c yÕu tè kh¸ch quan, Nghiên cứu thị trờng nội địa, Nghiên cứu thị trờng nớc ngoài, Lập phơng án kinh doanh, Ký kết hợp đồng Thực hiện hợp đồng, Khái quát về sự hình thành và phát triển của công ty, Chức năng của công ty Nhiệm vụ của công ty, Quyền của Công ty MESCO Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty MESCO, Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty, Phân tích hoạt động nhập khẩu theo thị trờng, Nhập khẩu theo mặt hàng, Nghiên cứu thị trờng Lập phơng án kinh doanh Đàm phán và ký kết hợp đồng Tổ chức thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, Những u điểm Những khó khăn và tồn tại, Nguyên nhân, VỊ ngn vèn kinh doanh. VỊ chØ tiªu nhËp khÈu., VỊ phÝa doanh nghiƯp:

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty - Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Hình 1.

Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 1: Danh sách hội đồng quản trị - Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Bảng 1.

Danh sách hội đồng quản trị Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng 3: Trình độ lao động của Công ty - Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Bảng 3.

Trình độ lao động của Công ty Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 4: Kế hoạch và tình hình thựchiện kế hoạch của Công ty - Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Bảng 4.

Kế hoạch và tình hình thựchiện kế hoạch của Công ty Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty - Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Bảng 5.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 6: Kim ngạch xuất nhập khẩu - Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Bảng 6.

Kim ngạch xuất nhập khẩu Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 7: Cơ cấu thị tr−ờng nhập khẩu hàng hoá - Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Bảng 7.

Cơ cấu thị tr−ờng nhập khẩu hàng hoá Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 8: Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu - Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Bảng 8.

Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 9: thu nhập bình quân của công nhân viên - Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Bảng 9.

thu nhập bình quân của công nhân viên Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 10: chỉ tiêu vốn vay của MESCO từ năm 2005 đến 2007. - Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Bảng 10.

chỉ tiêu vốn vay của MESCO từ năm 2005 đến 2007 Xem tại trang 54 của tài liệu.
Bảng 11: Chỉ tiêu nhập khẩu định h−ớng năm 2005 - 2007 - Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Bảng 11.

Chỉ tiêu nhập khẩu định h−ớng năm 2005 - 2007 Xem tại trang 55 của tài liệu.
Bảng 12: Ngân sách dành cho hoạt động marketing - Hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Bảng 12.

Ngân sách dành cho hoạt động marketing Xem tại trang 59 của tài liệu.