0

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

20 2,933 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2014, 13:41

Chương 2: Các lý thuyết quản trị 1. Quản trị khoa học (Scientific Management): Adam Smith: Xu hướng một người làm từ A Z >< mỗi người làm từng phần việc Chuyên môn hóa công việc mang lại hiệu quả cao [...]... công 13 14 Tinh trong công 3- Lý hành vi Lý Các nhu tâm lý xã con tâm lý xã lao © 2011 by Faculty of Business Administration Lý tâm lý xã Elton Mayo -Nghiên nhà máy -Thay -Quan sát - ra làm thay quan Hawthorne ( ánh sáng) lao và tâm lý công nhân © 2011 by Faculty of Business Administration Abraham Maslow tôn Nhu xã Nhu Nhu an toàn Douglas Mc Gregor Con Chuyên X Con Y Lý Z (William Ouchi) Ra 1978 ©... Maslow tôn Nhu xã Nhu Nhu an toàn Douglas Mc Gregor Con Chuyên X Con Y Lý Z (William Ouchi) Ra 1978 © 2011 by Faculty of Business Administration 4- Lý Lý Mô hình toán Máy tính kê phái Sàng Duy trì 5S Tiêu hóa sinh © 2011 by Faculty of Business Administration 5- Lý môi © 2011 by Faculty of Business Administration © 2011 by Faculty of Business Administration . Gantt Gantt chart 2. Lý thuyt qun tr hành chính • 5 đc đim h thng quan liêu bàn giy Max Weber (c) • 14 nguyên tc qun tr Henry Fayol (Pháp) © 20 11 by Faculty of Business. CHNG 2 CÁC LÝ THUYT QUN TR Lý thuyt qun tr C đin Khoa hc Hành chính Hành vi nh lng Môi trng t chc Qun tr cht lng QT tình hung ngu nhiên © 20 11 by. cu tâm lý xã hi ca con ngi Hiu qu ca qun tr © 20 11 by Faculty of Business Administration Lý thuyt tâm lý xã hi © 20 11 by Faculty of Business Administration Elton Mayo -Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ, SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ,