SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

20 2,749 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2014, 13:41

Chương 2: Các lý thuyết quản trị 1. Quản trị khoa học (Scientific Management): Adam Smith: Xu hướng một người làm từ A Z >< mỗi người làm từng phần việc Chuyên môn hóa công việc mang lại hiệu quả cao [...]... công 13 14 Tinh trong công 3- Lý hành vi Lý Các nhu tâm lý xã con tâm lý xã lao © 2011 by Faculty of Business Administration Lý tâm lý xã Elton Mayo -Nghiên nhà máy -Thay -Quan sát - ra làm thay quan Hawthorne ( ánh sáng) lao và tâm lý công nhân © 2011 by Faculty of Business Administration Abraham Maslow tôn Nhu xã Nhu Nhu an toàn Douglas Mc Gregor Con Chuyên X Con Y Lý Z (William Ouchi) Ra 1978 ©... Maslow tôn Nhu xã Nhu Nhu an toàn Douglas Mc Gregor Con Chuyên X Con Y Lý Z (William Ouchi) Ra 1978 © 2011 by Faculty of Business Administration 4- Lý Lý Mô hình toán Máy tính kê phái Sàng Duy trì 5S Tiêu hóa sinh © 2011 by Faculty of Business Administration 5- Lý môi © 2011 by Faculty of Business Administration © 2011 by Faculty of Business Administration . Gantt Gantt chart 2. Lý thuyt qun tr hành chính • 5 đc đim h thng quan liêu bàn giy Max Weber (c) • 14 nguyên tc qun tr Henry Fayol (Pháp) © 20 11 by Faculty of Business. CHNG 2 CÁC LÝ THUYT QUN TR Lý thuyt qun tr C đin Khoa hc Hành chính Hành vi nh lng Môi trng t chc Qun tr cht lng QT tình hung ngu nhiên © 20 11 by. cu tâm lý xã hi ca con ngi Hiu qu ca qun tr © 20 11 by Faculty of Business Administration Lý thuyt tâm lý xã hi © 20 11 by Faculty of Business Administration Elton Mayo -Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ, SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ, SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

Từ khóa liên quan