0

Ứng dụng phần mềm Microsoft Power Point để thiết kế bài giảng môn Địa Lý ở THCS.

21 2,197 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:14

. Văn Nam Trường THCS Nguyễn Công Trứ 18 Ứng dụng phần mềm Microsoft Power Point để thiết kế bài giảng môn Địa Lý ở THCS. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/Sách tự học phần mềm Microsoft Power Point Tác giả. diễn để thiết kế. Giáo viên: Lê Văn Nam Trường THCS Nguyễn Công Trứ 3 Ứng dụng phần mềm Microsoft Power Point để thiết kế bài giảng môn Địa Lý ở THCS. -Hệ thống mục chọn ( Menu): Chứa các lệnh để. Địa lý, … B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Giáo viên: Lê Văn Nam Trường THCS Nguyễn Công Trứ 1 Ứng dụng phần mềm Microsoft Power Point để thiết kế bài giảng môn Địa Lý ở THCS. Một trong những ưu điểm của Microsoft
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phần mềm Microsoft Power Point để thiết kế bài giảng môn Địa Lý ở THCS., Ứng dụng phần mềm Microsoft Power Point để thiết kế bài giảng môn Địa Lý ở THCS., , Chèn văn bản, hình vẽ.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan